5 - Plantyn

advertisement
(&5"--&/
8FSLHBOH
|
|
|
|
|
#BTJTMFFSTUPG #FHJOUPFUTPQMPTTFO
#FHJOUPFUTWFSCFUFSFO
4DPSFCMBEJOWVMMFO $POUSPMFMFFSLSBDIU
|
|
|
|
#JKTUVSJOHTPFGFOJOHFOPQMPTTFO
#JKTUVSJOHTPFGFOJOHFOWFSCFUFSFO
4DPSFCMBEJOWVMMFO $POUSPMFMFFSLSBDIU
|
|
|
|
6JUCSFJEJOHTPFGFOJOHFOPQMPTTFO 6JUCSFJEJOHTPFGFOJOHFOWFSCFUFSFO
4DPSFCMBEJOWVMMFO $POUSPMFMFFSLSBDIU
| &JOEUPFUTPQMPTTFO
| 4DPSFCMBEJOWVMMFO | ;FMGFWBMVBUJFJOWVMMFO (FUBMMFOÑ (&5"--&/
Datum:
Klas:
Nr:
Naam:
Score
#FHJOUPFUT
#JKTUVSJOH
&JOEUPFUT
6JUCSFJEJOH
G1
/5
/5
Opgave 1
G2
/
/
Opgave 2
G3
/10
/10
Opgave 3
G4
/5
/5
Opgave 4
G5
/4
/4
Opgave 5
G6
/5
/5
G7
/5
/5
G8
/10
/10
G9
/10
/10
G10
/7
/7
G11
/10
/10
Totaal
Zelfevaluatie
#FHJOUPFUT
#JKTUVSJOH
6JUCSFJEJOH
Ik werk ordelijk.
Ik verbeter nauwkeurig.
Ik geef niet op bij moeilijke oefeningen.
Beoordeling door de leerkracht
Jammer, dit is onvoldoende
Nog oefenen
Goed zo ‘
Prima ‘‘
Super ‘‘‘
… Herhaal de basisleerstof.
… Opnieuw oefenen:
… Werk met meer zorg.
Opmerkingen:
Handtekening leerkracht
Ñ6JULPNTU
Handtekening ouders
(&5"--&/
#BTJTMFFSTUPG
Getallen worden gebruikt als aanduidingen voor ...
een hoeveelheid
G1
een rangorde
een maataanduiding
een code
Welk verschil bestaat er tussen een cijfer, een natuurlijk getal en een
kommagetal?
Om getallen te bouwen heb je cijfers nodig.
Er zijn tien verschillende cijfers: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9.
Er zijn oneindig veel natuurlijke getallen en kommagetallen.
Welke natuurlijke getallen kan je bouwen met de cijfers 2 en 8?
HQ
Welke kommagetallen kan je bouwen met de cijfers 1, 2 en 3?
(FUBMMFOÑ Schrijf de verschillende cijfers op.
Tussen welke twee opeenvolgende natuurlijke getallen ligt 14,95?
WXVVHQHQ
G2
Hoe lees je een natuurlijk getal?
Om getallen gemakkelijker te lezen, verdeel je de cijfers in groepjes van drie,
van rechts naar links.
bv.
65 847
986 475
4 951 750
Je leest telkens de groepjes en voegt er het passend woord aan toe.
Een voorbeeld:
5 782 904
5 miljoen 782 duizend 904
Lees onderstaande getallen:
788
26 350
999 099
G3
231 408
879
75 318
6 020 008
7 581 623
75 015
75 312
8 365 144
100 100
Hoe lees je een kommagetal?
Een kommagetal kun je op twee manieren lezen:
5 782 904,75
Je leest met het woord komma:
5 miljoen 782 duizend 904 komma 75
Je leest met het woord gehelen en de naam van de laagste rang:
5 miljoen 782 duizend 904 gehelen en 75 honderdsten
Bedragen in euro zijn vaak kommagetallen.
985,75 euro
Je leest met het woord komma en euro:
985 komma 75 euro
Je leest met euro en eurocent:
985 euro 75 eurocent
Ñ6JULPNTU
t
h
d
duizendsten
,
honderdsten
E
tienden
T
kommateken
H
eenheden
D
tientallen
tienduizendtallen
honderdduizendtallen
miljoentallen
tien miljoentallen
honderd miljoentallen
miljardtallen
Md HM TM M HD TD
honderdtallen
Welke rang heeft een cijfer in een getal?
duizendtallen
G4
Schrijf telkens de rang van het cijfer 5 in onderstaande getallen.
735
HHQKHGHQ
78 956,75 KRQGHUGVWHQ
G5
5 978 400 PLOMRHQWDOOHQ
86 000,5
WLHQGHQ
Welke waarde heeft een cijfer in een getal?
De plaats van een cijfer in een getal, bepaalt de waarde.
bv.
In 18 307 heeft het cijfer 7 de waarde van 7 (= 7 E)
In 4 716 heeft het cijfer 7 de waarde van 700 (= 7 H)
In 250,75 heeft het cijfer 7 de waarde van 0,7 (= 7 t)
Schrijf de waarde van het cijfer 5 in onderstaande getallen.
5 978 400 735 78 956,75
G6
86 000,5 Hoe splits je een getal?
Getallen kan je splitsen volgens de rangen en volgens de waarden.
784 = 7 H + 8 T + 4 E
= 700 + 80 + 4
8 003 076 = 8 M + 0 HD + 0 TD + 3 D + 0 H + 7 T + 6 E
= 8 000 000 + 0 + 0 + 3 000 + 0 + 70 + 6
0,014 = 0 E + 0 t + 1 h + 4 d
= 0 + 0 + 0,01 + 0,004
(FUBMMFOÑ Splits onderstaande getallen.
600 600,06 = +'+K
= 7 854 = '+7(
= 905,75 = +(WK
= 50 750,5 = 7'+7W
= G7
Hoe stel je een getal samen?
5 H + 6 T + 2 E = 500 + 60 + 2
= 562
6 D + 2 T = 6 000 + 20
= 6 020
5 E + 7 h + 5 d = 5 + 0,07 + 0,005
= 5,075
Stel onderstaande getallen samen.
6 M + 8 D + 4 E = = 5 H + 9 t + 5 h = = 8 t + 5 d = = 7 HD + 7 H + 7 E = = Ñ6JULPNTU
G8
Hoe schrijf je een natuurlijk getal in cijfers?
Je leerkracht dicteert natuurlijke getallen.
Luister aandachtig en noteer de getallen in cijfers.
1. 6. 2. 7. 3. 8. 4. 9. 10. 5. G9
Hoe schrijf je een kommagetal in cijfers?
Je leerkracht dicteert kommagetallen.
Luister aandachtig en noteer de getallen in cijfers.
1. 6. 2. 7. 3. 8. 4. 9. 5. G10
10. Waar plaats je een getal op de getallenas?
Elk kommagetal ligt op de getallenas tussen twee opeenvolgende natuurlijke
getallen.
bv.
2,5 ligt tussen 2 en 3 want: 2,5 is groter dan 2
2,5 is kleiner dan 3
1,75 ligt tussen 1 en 2 want: 1,75 is groter dan 1
1,75 is kleiner dan 2
Net als bij de natuurlijke getallen hebben ook alle kommagetallen een plaats
op de getallenas.
bv.
0
1
2
3
2 1,75
1
2,5
3
0
(FUBMMFOÑ Plaats volgende getallen op de getallenas.
1,5 en 3,5
0
1
5,5 en 6,5
2
5
0,7 en 1,8
4
0
1
2
2,1 en 0,4
2
G11
3
1
0
Nog enkele begrippen …
= is gelijk aan
≠ is niet gelijk aan
< is kleiner dan
> is groter dan
Vul in met = of ≠
80
8T
30,26
1H+1t
100,1
738,056
30,62
!
737,057
Vul in met < of > of =
2,1
100,1
72 t
80 E
Ñ6JULPNTU
!
!
!
2,01
101
72 h
800 h
(&5"--&/
#FHJOUPFUT
G1
Welk verschil bestaat er tussen een cijfer, een natuurlijk getal en een
kommagetal?
Geef twee voorbeelden uit het dagelijks leven waar natuurlijke getallen
gebruikt worden:
KXLVQXPPHUWHOHIRRQQXPPHU
Geef twee voorbeelden uit het dagelijks leven waar kommagetallen gebruikt
worden:
SULMVYDQEHQ]LQHSULMVEOLNMHIULVGUDQN
Welke natuurlijke getallen kan je bouwen met de cijfers 5 en 6?
HQ
Welke kommagetallen kan je bouwen met de cijfers 7, 8 en 9?
Tussen welke twee opeenvolgende natuurlijke getallen ligt 29,99?
/5
G2
WXVVHQHQ
Hoe lees je een natuurlijk getal?
Lees onderstaande getallen.
/
G3
608 407
30 450
1 020 618
3 780 490
95 842
357 087
315 060
480 744
1 050 670
7 400 040
5 748 632
315 060
Hoe lees je een kommagetal?
Schrijf op twee manieren hoe je de kommagetallen kan lezen.
bv. 0,76
Æ0 komma 76
Æ0 gehelen 76 honderdsten
600,06 = NRPPD
= JHKHOHQKRQGHUGVWHQ
75,25 =
NRPPD
= JHKHOHQNRQGHUGVWHQ
(FUBMMFOÑ 781 958,5 = NRPPD
= JHKHOHQWLHQGHQ
bv. 985,75 euro
Æ 985 komma 75 euro
Æ 985 euro 75 eurocent
6,95 euro = NRPPDHXUR
= HXURHXURFHQW
12,5 euro = NRPPDHXUR
/10
= HXURHXURFHQW
G4
Welke rang heeft een cijfer in een getal?
Schrijf bij elk gekleurd cijfer de juiste rang. Schrijf de rang voluit.
/5
G5
812 KRQGHUGWDOOHQ
78 500,462 WLHQGXL]HQGWDOOHQ
KRQGHUGGXL]HQGWDOOHQ
9 876 543,21
111 222,3 WLHQGHQ
986 754
KRQGHUGVWHQ
Welke waarde heeft een cijfer in een getal?
Schrijf de waarde van het cijfer 3 in onderstaande getallen.
638,2
/4
G6
93 874 3 248 512 80 000,35 Hoe splits je een getal?
Splits onderstaande getallen volgens rangen en waarden.
568 = +7(
= 4 006 800 = 0'+
= 1,2 = (W
= Ñ6JULPNTU
8,001 = (G
= 12,01 = 7(K
/5
G7
= Hoe stel je een getal samen?
Stel de volgende getallen samen.
6 H + 2 T + 4 E = = 3 M + 7 D + 5 T = = 1 E + 1 h + 1 d = = 3 H + 3 h = = 1 D + 4 E + 4 h + 4 d = /5
G8
= Hoe schrijf je een natuurlijk getal in cijfers?
Je leerkracht dicteert natuurlijke getallen.
Luister aandachtig en noteer de getallen in cijfers.
/10
1. 6. 2. 7. 3. 8. 4. 9. 5. 10. (FUBMMFOÑ Hoe schrijf je een kommagetal in cijfers?
G9
Je leerkracht dicteert kommagetallen.
Luister aandachtig en noteer de getallen in cijfers.
/10
1. 6. 2. 7. 3. 8. 4. 9. 5. G10
10. Waar plaats je getallen op de getallenas?
Plaats de gegeven getallen op de getallenas.
0,6 en 1,3
0
1
2
1,7 en 2,6
3
2
1
2,5 en 3 en 3,5
/7
0
G11
1
2
4
Nog enkele begrippen …
Vul in met = of ≠
400
4H
12,45
Ñ6JULPNTU
!
2,1
12,54
62
6T+2E
1M
/10
12,021
Vul in met < of > of =
100 000
12,21
100,1
540 d
2 580
99 999
!
!
!
2E + 1 h
101,01
0,541
2 058
99 990
(&5"--&/
6JUCSFJEJOHTPFGFOJOHFO
Opgave 1
Naast elke rang staat een letter.
Eenheden
a
Tientallen
r
Honderdtallen
g
Duizendtallen
n
Tienduizendtallen
e
Honderdduizendtallen
l
Miljoentallen
t
Tien miljoentallen
u
Honderd miljoentallen
k
Miljardtallen
ij
In elk van de onderstaande getallen is één cijfer aangeduid.
Noteer telkens de letter die hoort bij de rang van dat aangeduide cijfer.
35 826
Q
65 821
J
458
D
888 888
H
4 893 280
W
7 987 654
W
235 200 838
X
234
D
1 549 245 365
X
100 009
O
24 658
U
2 356 798 362
O
4 009 514
O
227 987
H
12 830 982 934
LM
4 000
Q
288 536 536
N
357 900
H
Als alles juist is, bekom je twee woorden.
QDWXXUOLMNH
QDW
WXXUOL
OLMN
MNH
JHWDOOHQ
JHW
WDOO
OOHQ
(FUBMMFOÑ Opgave 2
Kleur bij elk getal de ranghokjes van de cijfers die verschillen van nul.
Als je deze opdracht juist uitvoert, dan bekom je een leuke figuur.
De getallen zijn:
1) 123,15
7) 400 300,020 06
2) 1 000,007
8) 300 022,200 02
3) 80 000,000 3
9) 70 000,000 2
4) 200 650,130 08
10) 9 000,009
5) 200 000,000 04
11) 562,64
6) 600 002,000 09
HD
TD
D
H
T
E
t
h
d
td
hd
HD
TD
D
H
T
E
t
h
d
td
hd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Ñ6JULPNTU
Opgave 3
0
10
8
2
5
3
5
7
10
12
26
11
9
1
4
7
94
4
12
3
5
13
6
10
13
Voer de volgende opdrachten uit.
a) Kleur de vakken waarin één cijfer staat.
b) Omcirkel en noteer de cijfers die juist tweemaal voorkomen.
c) Welke natuurlijke getallen kun je met deze drie cijfers vormen?
(FUBMMFOÑ Opgave 4
Hieronder staan 20 oefeningen.
Schrijf telkens het juiste symbool (> of < of =).
6 T
6E
4 H + 9 M
7 000
9T+6H+3D
4 HD + 7 TD + 5 D
6 TM + 2 T + 8 E
56 800
!
9 000 040
7 TD 8 T + 5 H + 5 D 300 000 000
3 HM
5 D + 4 HD + 7 TD + 0 E
!
9 E + 3 HM
3T
2E+7T
417
!
3 H 27
6 T + 4 D + 5 H !
!
1D+2H
450
2M
5 TD
1 H + 4 T + 7 E 2 600 070
2 M + 6 HD + 7 T
3 D + 3 E + 3 T + 3 TD
703
4 560
12 000
0 T + 0 E + 8 H + 6 D 3E+7H
90 070
7 T + 9 TD
!
33 333
540
2 000 000 000
7 HD Tel hoeveel maal je de symbolen < en > gebruikte.
< noteerde ik
maal.
> noteerde ik
Met deze cijfers vorm je nu twee getallen:
maal.
en
Bepaal het verschil van deze twee getallen (grootste getal – kleinste getal).
–
Dit resultaat deel je door drie:
=
:3= Dit getal geeft aan hoeveel maal het symbool = in de oefening ingevuld werd.
Maak nu zelf de controle!
Ñ6JULPNTU
Opgave 5
Dit is een kruiswoordraadsel.
Let op, in de lege vakjes schrijf je een cijfer!
Schrijf de oplossingen van de onderstaande opgaven in de overeenkomstige
vakjes.
1
2
2
7
A=1
B=2
C= 3
D=4
E=5
F=6
G=7
H=8
I=9
j = 10
K = 11
L = 12
M = 13
N = 14
O = 15
P = 16
Q = 17
R = 18
S = 19
T = 20
U = 21
V = 22
W = 23
X = 24
Y = 25
Z = 26
3
4
8
9
10
14
15
11
16
23
13
18
19
24
12
17
22
6
21
5
20
25
Oplossing: 2 14) duizendsten in het getal 0,347?
1) tienden in het getal 54,219?
²
2) duizendsten in het getal 2,750 9?
15) tientallen in het getal 50,26?
3) honderdsten in het getal 1,597?
16) tienden in het getal 14,27?
4) duizendsten in het getal 7,635?
17) honderdsten in het getal 2,703?
5) tientallen in het getal 17,42?
18) eenheden in het getal 1,5?
6) duizendsten in het getal 7,934?
19) honderdsten in het getal 0,015?
7) honderdsten in het getal 3,542?
20) duizendsten in het getal 5,442?
8) duizendsten in het getal 0,315?
21) duizendsten in het getal 43,971?
9) tienden in het getal 9,172?
22) eenheden in het getal 2,095?
10) duizendsten in het getal 40,572?
23) tienden in het getal 0,53?
11) eenheden in het getal 9,86?
24) duizendsten in het getal 8,531?
12) tienden in het getal 0,75?
25) honderdsten in het getal 0,243?
²
²
²
²
²
²
²
²
²
²
²
²
²
²
²
²
²
²
²
²
²
²
13) honderdsten in het getal 4,051?
²
Alle cijfers in het rooster zijn ook natuurlijke getallen.
Staan in het rooster twee cijfers naast elkaar, dan vormen ze samen een
natuurlijk getal.
Elk getal in het rooster stemt overeen met een letter van alfabet.
Vervang je de natuurlijke getallen in het rooster door de juiste letter van het
alfabet, dan vind je een uitdrukking. Twee gekleurde vakjes naast elkaar duiden de scheiding tussen twee woorden aan.
Oplossing:
7,(1'(/,*(*(7$//(1
(FUBMMFOÑ 
Download