aanvraagformulier voordoor de eu gecofinancierde

advertisement
AANVRAAGFORMULIER VOOR
DOOR DE EU GECOFINANCIERDE AFZETBEVORDERINGSPROGRAMMA'S1 2
1
TITEL VAN HET PROGRAMMA
2
INDIENENDE ORGANISATIE(S)
2.1
Presentatie
Naam, adres, e-mail, telefoon, fax, contactpersoon
Voor voorstellen die door meerdere organisaties worden ingediend, moet worden aangegeven welke het
programma zal coördineren.
2.2
Representativiteit van de indienende organisatie(s) voor de betrokken sector(en)
(Raadpleeg zonodig de bijlage)
2.3
Bewijs van financiële draagkracht
(Voor de vereiste bijlagen: zie de toelichting)
3
UITVOERINGSORGAAN
(Indien het uitvoeringsorgaan nog niet is geselecteerd: zie punt 3.4)
3.1
Presentatie
Naam, adres, e-mail, telefoon, fax, contactpersoon
Indien meerdere organisaties zijn geselecteerd, vermeld dan welke acties door elk van hen worden
uitgevoerd.
3.2
Beschrijving van de aanbesteding en de criteria voor de selectie van het voorgestelde
orgaan
Aantal verstuurde uitnodigingen en ontvangen reacties
3.3
Bewijs van technische vaardigheden en vermogen om het programma uit te voeren
Verduidelijking van de technische en financiële mogelijkheden van het uitvoeringsorgaan. Voor de
vereiste bijlagen: zie de toelichting
1
Overeenkomstig artikel 7, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1071/2005 van de Commissie en artikel 7,
lid 1, van Verordening (EG) nr. 1346/2005 van de Commissie moeten de programma's in een door de
Commissie vastgestelde vorm worden ingediend. De bijlage bevat nadere informatie over de gegevens
die bij elk punt moeten worden vermeld.
Op http://ec.europa.eu/agriculture/prom/index_nl.htm vindt u de relevante verordeningen over
afzetbevordering op de interne markt (Verordening (EG) nr. 2826/1999 van de Raad en Verordening
(EG) nr. 1071/2005) van de Commissie) en in derde landen (Verordening (EG) nr. 2702/1999 van de
Raad en Verordening (EG) nr. 1346/2005) van de Commissie) samen met andere informatie.
2
In het programma en het definitieve begrotingsoverzicht die bij het voor het programma ondertekende
uitvoeringscontract moeten worden gevoegd, dienen alle aan het oorspronkelijk door de Commissie
goedgekeurde programma aangebrachte wijzigingen te worden opgenomen.
1
3.4
Indien het uitvoeringsorgaan nog niet is geselecteerd:
Tijdschema en selectieprocedure
3.5
Indien de indienende organisatie besluit een deel van het programma uit te voeren:
De bepalingen van Verordening (EG) nr. 1346/2005 van de Commissie (derde landen) of van
Verordening (EG) nr. 1071/2005 van de Commissie (interne markt) moeten worden nageleefd.
4
DETAILS VAN HET PROGRAMMA
4.1
Betrokken product(en) en sector(en)
4.2
Soort programma: informatie/afzetbevordering/gemengd
4.3
Bevoegde lidstaat/lidstaten
Voor voorstellen die door meerdere lidstaten worden ingediend, moet worden aangegeven welke
lidstaat het programma zal coördineren.
4.4
Doellidstaat/-lidstaten – voor de interne markt
Doelmarkt(en) – voor derde landen
4.5
Looptijd
12-24-36 maanden
4.6
Betreft het een verlenging van een eerder programma voor dezelfde indienende
organisatie(s)?
5
BESCHRIJVING VAN HET PROGRAMMA
5.1
Algemene achtergrond – marktsituatie en vraag
5.2
Doelstelling(en)
5.3
Strategie van het programma
5.4
Doelgroep(en)
5.5
Thema's
5.6
Belangrijkste boodschappen
5.7
Acties
Beschrijving per actie
Motivering van de voor elke actie voorgestelde begroting
6
VERWACHTE IMPACT
Specificeer, en zo mogelijk, kwantificeer de verwachte impact aan de hand van de verhoopte resultaten.
Verduidelijk hoe de resultaten/de impact zal worden gemeten.
7
COMMUNAUTAIRE DIMENSIE VAN HET PROGRAMMA
Geef de voordelen van een actie op EU-niveau aan.
2
8
BEGROTING
Overzichtstabel per betrokken land, actie, jaar
Bij de presentatie van het begroting moeten de in de beschrijving van de acties (punt 5.7) gebruikte
structuur en volgorde worden overgenomen. Zie model in de bijlage.
9
FINANCIERINGSPLAN
Zie standaardtabel in de bijlage.
10
ANDERE RELEVANTE INFORMATIE
*****
VERPLICHTE BIJLAGEN
Bijlage 1
Door de indienende organisatie(s) ondertekende verbintenis dat zij het
programma gedurende de volledige looptijd ervan zullen financieren
Bijlage 2
Door de indienende organisatie(s) ondertekende verklaring dat voor het
programma geen andere financiële steun van de EU wordt toegekend
Bijlage 3
Identificatiefiche van het programma (als bijlage bij dit formulier) in één
van de drie werktalen van de Europese Commissie (DE, EN, FR, naar
keuze)
TOELICHTING BIJ DIVERSE PUNTEN
UIT HET AANVRAAGFORMULIER3
PUNT 2
INDIENENDE ORGANISATIE(S)
2.2
Geef informatie over de representativiteit van de indienende organisatie(s) op
nationaal en/of Europees niveau voor de betrokken sector(en) (bijvoorbeeld aan de
hand van het marktaandeel, de betrokken producten en/of gebieden).
2.3
Bevestig voor elke organisatie dat zij over de nodige technische en financiële
middelen beschikt om de acties doeltreffend te kunnen uitvoeren. De lidstaat dringt in
dit verband aan op overlegging van de documenten die zijns inziens daartoe vereist
zijn, zoals kopieën van financiële staten en/of jaarverslagen voor de laatste 3 jaren.
Beschrijf ervaringen met de uitvoering van vergelijkbare nationale of regionale
programma’s.
PUNT 3
3
UITVOERINGSORGAAN
In deze toelichting wordt een aantal belangrijke punten uit het aanvraagformulier toegelicht. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met de bevoegde autoriteiten van de lidstaten.
3
Indien het uitvoeringsorgaan al is geselecteerd
3.2
Geef een gedetailleerde beschrijving van de uitvoering van de aanbesteding en van de
redenen waarom voor het voorgestelde orgaan is gekozen.
N.B.: de uitvoerende organen moeten onafhankelijk zijn van de indienende
organisaties.
3.3
Bewijs dat de geselecteerde uitvoeringsorganen technisch en financieel in staat zijn
om de betrokken werkzaamheden uit te voeren en dat hun financiële middelen in
verhouding staan tot de omvang van het programma. Verstrek gegevens over het
aantal en het soort betrokken partnerschappen.
Indien het uitvoeringsorgaan nog niet is geselecteerd
3.4
Geef het tijdschema en de aanbestedingsprocedure voor de selectie aan. De selectie
dient in elk geval vóór de ondertekening van het contract plaats te vinden. Zodra het
uitvoeringsorgaan is geselecteerd, moet de in de punten 3.2 en 3.3 vermelde informatie
meteen worden verstrekt.
Indien de indienende organisatie besluit een deel van het programma uit te
voeren
3.5
De indienende organisatie kan toestemming krijgen om bepaalde delen van het
programma uit te voeren, mits de voorwaarden van Verordening (EG) nr. 1346/2005
van de Commissie4 (derde landen) of van Verordening (EG) nr. 1071/2005 van de
Commissie5 (interne markt) worden nageleefd.
PUNT 4
DETAILS VAN HET PROGRAMMA
4.1
De in aanmerking komende producten zijn vermeld in de bijlagen bij Verordeningen
(EG) nr. 1346/2005 (derde landen) en (EG) nr. 1071/2005 (interne markt).
Afzetbevordering voor merkproducten komt niet in aanmerking voor
EU-cofinanciering. Elke verwijzing naar de oorsprong van de producten moet
ondergeschikt zijn aan de hoofdboodschap; voor producten met een aanduiding in het
kader van de Gemeenschapswetgeving (BOB/BGA/GTS of biologische producten)
mag de oorsprong echter wel worden vermeld.
4.2
Vermeld of het programma hoofdzakelijk betrekking heeft op informatie,
afzetbevordering of beide.
4.3
Indien een programma door meer dan één organisatie in meer dan één lidstaat wordt
ingediend, dient elke lidstaat toestemming te geven voor zijn deel van het programma.
4.4
De lijst van markten die in aanmerking komen voor de uitvoering van programma's in
derde landen, is opgenomen in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1346/2005. Voor
4
PB L 212 van 17.8.2005, blz. 16.
5
PB L 179 van 11.7.2005, blz. 1.
4
de interne markt bestemde programma's mogen slechts gericht zijn op lidstaten van de
EU.
4.5
De minimale en maximale looptijd van een programma bedraagt respectievelijk 12 en
36 maanden. Het programma moet in fasen van 12 maanden zijn opgesplitst.
4.6
Indien het voorstel betrekking heeft op de verlenging van een vorig programma/vorige
programma's of indien gelijkaardige programma's lopen of recent zijn afgerond,
vermeld dan:
- titel, looptijd en doelmarkten van het vorige programma/de vorige programma's
- de bereikte resultaten, voorzover die ten tijde van de indiening van het programma
bekend zijn.
Voeg in voorkomend geval verslagen bij.
PUNT 5
BESCHRIJVING VAN HET PROGRAMMA
5.1
Geef de motivering voor de indiening van het voorstel, bijvoorbeeld aan de hand van
de marktsituatie, de vraag naar het/de betrokken product(en) of de noodzaak om via
het programma informatie te verspreiden.
5.2
Preciseer de doelstellingen van het programma aan de hand van concrete en, zo
mogelijk, gekwantificeerde doelstellingen. Maak eventueel een onderscheid tussen
doelgroepen en/of doelmarkten.
5.3
Zorg ervoor dat, met betrekking tot de voorstellen inzake de interne markt, de strategie
en de belangrijkste acties en instrumenten van het programma overeenstemmen met de
richtsnoeren in Verordening (EG) nr. 1071/2005.
5.4
Doelstellingen, strategie en doelgroepen van een programma moeten een coherent
geheel vormen. Met betrekking tot de programma's voor de interne markt bevatten de
richtsnoeren in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1071/2005 informatie over de
doelgroepen die voor de verschillende sectoren worden aanbevolen.
5.5
Bij verwijzingen naar het gezondheidseffect of de voedingswaarde van een product,
moet worden aangegeven op welke wetenschappelijke basis dergelijke beweringen
berusten. Bovendien moeten dergelijke verwijzingen in overeenstemming zijn met de
nationale en communautaire gezondheidswetgeving. Voor programma’s betreffende
de interne markt moet materiaal dat gezondheidsbeweringen bevat, door de bevoegde
nationale autoriteiten worden geaccepteerd.
5.6
Verwijzingen naar het land of gebied van oorsprong van het product moeten
ondergeschikt zijn aan de hoofdboodschap over de kenmerken en kwaliteiten van het
product.
Wanneer het programma's in derde landen betreft, moet de indienende organisatie
bevestigen dat de tot consumenten en andere doelgroepen gerichte
informatieboodschappen en/of boodschappen ter bevordering van de afzet in
overeenstemming zijn met de wetgeving die in de doellanden van toepassing is.
5
5.7
Opgemerkt zij dat “programma” betrekking heeft op een coherent geheel van acties
(i.e. meer dan één enkele actie). Geef ter verantwoording van de voorgestelde
begroting voldoende informatie over de acties en over de instrumenten die zullen
worden gebruikt voor de uitvoering ervan, met inbegrip van aantal, volume en/of
dimensies, alsook over de geraamde kosten per eenheid.
Voor elke actie in het programma moet een duidelijke beschrijving van de
samenstelling van de daarmee verbonden kosten worden gegeven. Hieronder wordt
een voorbeeld gegeven.
Actie X "Deelname aan tentoonstelling AAA"
Huur van de locatie
Bouw van de stand
Personeel voor de stand
Andere (maaltijden, vervoer, enz.)
…
…
€/m²
Totale kosten
€/m²
Totale kosten
€/persoon/dag
Totale kosten
€/deelnemer
Totale kosten
…
Indien het een groot aantal vergelijkbare acties betreft (zoals acties bij verkooppunten)
volstaat een beschrijving van de kostenstructuur van één van deze acties.
Het voorstel dient een voorlopig tijdschema voor de uitvoering van de verschillende
acties te bevatten. De locatie van de acties moet worden aangegeven (de stad, of in
uitzonderlijke gevallen, de regio. De vermelding "Verenigde Staten" is te vaag.). Met
betrekking tot media-acties dient een voorlopig mediaprogramma te worden
bijgevoegd.
In de beschrijving van de acties moet dezelfde structuur (titel/categorie) en dezelfde
volgorde (nummering) worden gevolgd als bij de presentatie van de begrotingstabel
(zie punt 8).
PUNT 6
VERWACHTE IMPACT
Preciseer de verwachte impact van het programma op het gebied van de vraag, de
bekendheid en/of het imago van het product en/of enig ander aspect dat betrekking
heeft op de doelstellingen. Becijfer zo goed mogelijk de resultaten die van de
uitvoering van het programma worden verwacht.
Geef een beknopte beschrijving van de methode(n) die zal/zullen worden gebruikt om
de impact te meten. Indien gedetailleerde informatie hierover voorhanden is of vóór
het begin van het programma beschikbaar zal worden gesteld, voeg dan een
beschrijving van die informatie bij.
PUNT 7
COMMUNAUTAIRE DIMENSIE VAN HET PROGRAMMA
Beschrijf de eventuele voordelen die het programma op communautair niveau zal
opleveren en die de cofinanciering door de EU rechtvaardigen.
6
PUNT 8
BEGROTING
Wanneer meerdere landen en/of indienende organisaties bij het programma betrokken
zijn, moet één gecoördineerde begroting voor het gehele programma worden
ingediend.
Wanneer bepaalde geplande acties bijna of helemaal identiek blijken, dient een
duidelijke, gedetailleerde en gestructureerde begroting voor de onderdelen van de
zogenaamde "modelactie" te worden bijgevoegd.
Voor de presentatie van de begroting (in euro) moeten de structuur (titel/categorie) en
de volgorde (nummering) van de in punt 5.7 beschreven lijst van acties worden
overgenomen. Heeft het programma betrekking op meerdere landen, dan moeten de
kosten worden gespecificeerd per land en per actie. Honoraria van de
uitvoeringsorganen moeten apart worden opgevoerd.
Indien de honoraria van de uitvoeringsorganen als een forfaitair bedrag worden
gepresenteerd, mag dat bedrag niet meer bedragen dan 13 % van de werkelijke kosten
van de uitvoering van de acties wanneer het door één lidstaat voorgestelde
programma's betreft, en niet meer dan 15 % wanneer het door meerdere lidstaten
voorgestelde programma's betreft. Indien men van plan is de honoraria van de
uitvoeringsorganen op basis van de werkelijk uitgevoerde werkzaamheden in rekening
te brengen, moet in het voorstel een raming worden opgenomen van het aantal vereiste
uren en de kosten per eenheid voor dit soort werk.
De begroting moet worden gepresenteerd in de vorm van een overzichtstabel met
vermelding van alle in het kader van het programma geplande acties en de jaarlijkse
en totale kosten daarvan. Let hierbij vooral op uitgaven die niet in aanmerking komen
voor cofinanciering door de Gemeenschap (zie bijlage III van het standaardcontract).
Overzichtstabel van de begroting in euro (€)
Deze tabellen mogen worden aangepast aan de specifieke kenmerken van het
betrokken programma en de verschillende acties; de tabel mag worden ingedeeld
volgens de voorschriften van de betrokken lidstaat/lidstaten.
ACTIES
JAAR 1
JAAR 2
JAAR 3
TOTAAL
(voor elk doelland)
Actie 1*
Actie 2*
Actie N*
Totaal voor de acties (1)
Kosten ter waarborging van de
goede werking
Honoraria van het uitvoeringsorgaan
(max. 13/15 % van (1), bijlage III,
punt B.1.2 van het contract)
Meting van de resultaten van de
7
acties (max. 3 % van (1), bijlage III,
punt C.5 van het contract)
Totale rechtstreekse kosten van
het programma (2)
Algemene kosten (max. [3/5 interne
markt][4/6 derde landen] % van (2),
bijlage III, punt A.2 van het contract)
TOTAAL VOOR HET
PROGRAMMA
* Met inbegrip van de honoraria die op basis van een uurtarief in rekening worden gebracht
(bijlage III, punt B.1.1 van het contract).
PUNT 9
FINANCIERINGSPLAN
De financiële bijdrage van de Gemeenschap beloopt niet meer dan 50 % van de reële
jaarlijkse kosten van het programma. De indienende organisatie dient ten minste 20 %
van de reële kosten van het programma voor haar rekening te nemen; de betrokken
lidstaat neemt het resterende bedrag ten laste. De financiële bijdrage van de lidstaat
kan variëren van 0 tot 30 %. Zelfs indien de lidstaat niet deelneemt in de financiering
van het programma, moet hij echter het programma aanvaarden en bij de Commissie
indienen. De financiële inbreng van beroepsorganisatie(s) en lidstaten mag afkomstig
zijn uit belastingsinkomsten of verplichte bijdragen.
Is het programma gezamenlijk door meerdere beroepsorganisaties en lidstaten
ingediend, dan moeten de respectieve financiële bijdragen duidelijk worden
vastgesteld vóór het programma bij de Commissie wordt ingediend.
8
FINANCIËLE
BIJDRAGE
Europese Gemeenschap
JAAR 1
€
%
JAAR 2
€
%
JAAR 3
€
%
TOTAAL
€
%
100
100
100
100
(ten hoogste 50 %)
Lidstaat
Indienende organisatie
(ten minste 20 %)
TOTAAL
PUNT 10
ANDERE RELEVANTE INFORMATIE
Alle andere gegevens waarom de lidstaat verzoekt of die door de indienende
organisatie relevant worden geacht.
http://ec.europa.eu/agriculture/prom/index_nl.htm
9
BIJLAGE 3
IDENTIFICATIEFICHE VAN HET PROGRAMMA
(IN TE VULLEN IN ÉÉN VAN DE WERKTALEN VAN DE EUROPESE COMMISSIE: EN, FR, DE)
I. IDENTIFICATIE VAN HET PROGRAMMA
Lidstaat/lidstaten:
Titel van het programma:
Bevoegde instantie(s):
Indienende organisatie(s):
Uitvoeringsorga(a)n(en):
Soort actie:
informatie/afzetbevordering/gemengd
Product(en):
Doellidstaat/-lidstaten:
Looptijd
Totale begroting:
Datum van ontvangst van het voorstel:
II . BESCHRIJVING VAN HET PROGRAMMA
Doelstelling(en):
1.
2.
…
Strategie: (max. ½ blz.)
Doelgroepen: 1.
2.
…
Thema's:
1.
2.
…
Behandelde aspecten6:
kwaliteit
voedselveiligheid
specifieke productiemethoden
voedingsaspecten
gezondheidsaspecten
etikettering
dierenwelzijn
respect voor het milieu
imago van de communautaire producten
communautaire kwaliteitsregelingen (BOB/BGA/GTS)
biologische producten
grafische symbolen voor de ultraperifere gebieden
communautaire regeling voor wijnen of gedistilleerde
dranken met een v.q.p.r.d., geografische aanduiding of
voorbehouden traditionele vermelding
Boodschappen:
1.
2.
…
Acties per land, met vermelding van omvang/volume en voorlopig tijdschema van
de acties
1.
2.
…
Verwachte impact en beoordelingsmethode(n):
6
Schrap wat niet van toepassing is.
11
III. BEGROTING
- BEGROTINGSOVERZICHT:
ACTIE
€
Jaar I
Jaar II
Jaar III
TOTAAL
1.
2.
3.
TOTAAL
FINANCIERINGSPLAN IN EURO:
COFINANCIERING
Jaar I
%
Jaar II
%
Jaar III
%
TOTAAL
%
EU
50
LIDSTAAT
20
INDIENER
30
TOTAAL
100
100
12
100
100
Download