aanvraagformulier voor

advertisement
AANVRAAGFORMULIER VOOR
DOOR DE EU GECOFINANCIERDE AFZETBEVORDERINGSPROGRAMMA'S1 2
(voor een toelichting bij de verschillende onderdelen zie pag. 8-12)
1
TITEL VAN HET PROGRAMMA
2
INDIENENDE ORGANISATIE(S)
2.1
Presentatie
Naam, adres, e-mail, telefoon, fax, contactpersoon
Voor voorstellen die door meerdere organisaties worden ingediend, moet worden aangegeven welke het
programma zal coördineren.
2.2
Representativiteit van de indienende organisatie(s) voor de betrokken sector(en)
(Raadpleeg zonodig de bijlage)
2.3
Bewijs van financiële draagkracht
(Voor de vereiste bijlagen: zie de toelichting op p.8)
3
UITVOERINGSORGAAN
(Indien het uitvoeringsorgaan nog niet is geselecteerd: zie punt 3.4)
3.1
Presentatie
Naam, adres, e-mail, telefoon, fax, contactpersoon
Indien meerdere organisaties zijn geselecteerd, vermeld dan welke acties door elk van hen worden
uitgevoerd.
3.2
Beschrijving van de aanbesteding en de criteria voor de selectie van het voorgestelde
orgaan
Aantal verstuurde uitnodigingen en ontvangen reacties
3.3
Bewijs van technische vaardigheden en vermogen om het programma uit te voeren
Verduidelijking van de technische en financiële mogelijkheden van het uitvoeringsorgaan. Voor de
vereiste bijlagen: zie de toelichting.
3.4
Indien het uitvoeringsorgaan nog niet is geselecteerd:
Tijdschema en selectieprocedure
1Overeenkomstig
artikel 7, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1071/2005 van de Commissie en artikel 7, lid 1, van Verordening
(EG) nr. 1346/2005 van de Commissie moeten de programma's in een door de Commissie vastgestelde vorm worden ingediend.
De bijlage bevat nadere informatie over de gegevens die bij elk punt moeten worden vermeld. Op
http://ec.europa.eu/agriculture/prom/index_nl.htm vindt u de relevante verordeningen over afzetbevordering op de interne
markt (Verordening (EG) nr. 2826/1999 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1071/2005) van de Commissie) en in derde
landen (Verordening (EG) nr. 2702/1999 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1346/2005) van de Commissie) samen met
andere informatie.
2In
het programma en het definitieve begrotingsoverzicht die bij het voor het programma ondertekende uitvoeringscontract
moeten worden gevoegd, dienen alle aan het oorspronkelijk door de Commissie goedgekeurde programma aangebrachte
wijzigingen te worden opgenomen.
1
3.5
Indien de indienende organisatie besluit een deel van het programma uit te voeren:
De bepalingen van Verordening (EG) nr. 1346/2005 van de Commissie (derde landen) of van
Verordening (EG) nr. 1071/2005 van de Commissie (interne markt) moeten worden nageleefd.
4
DETAILS VAN HET PROGRAMMA
4.1
Betrokken product(en) en sector(en)
4.2
Soort programma: informatie/afzetbevordering/gemengd
4.3
Bevoegde lidstaat/lidstaten
Voor voorstellen die door meerdere lidstaten worden ingediend, moet worden aangegeven welke
lidstaat het programma zal coördineren.
4.4
Doellidstaat/-lidstaten – voor de interne markt
Doelmarkt(en) – voor derde landen
4.5
Looptijd
12-24-36 maanden
4.6
Betreft het een verlenging van een eerder programma voor dezelfde indienende organisatie(s)?
5
BESCHRIJVING VAN HET PROGRAMMA
5.1
Algemene achtergrond – marktsituatie en vraag
5.2
Doelstelling(en)
5.3
Strategie van het programma
5.4
Doelgroep(en)
5.5
Thema's
5.6
Belangrijkste boodschappen
5.7
Acties
Beschrijving per actie
Motivering van de voor elke actie voorgestelde begroting
6
VERWACHTE IMPACT
Specificeer, en zo mogelijk, kwantificeer de verwachte impact aan de hand van de verhoopte resultaten.
Verduidelijk hoe de resultaten/de impact zal worden gemeten.
7
COMMUNAUTAIRE DIMENSIE VAN HET PROGRAMMA
Geef de voordelen van een actie op EU-niveau aan.
8
BEGROTING
Overzichtstabel per betrokken land, actie, jaar
Bij de presentatie van het begroting moeten de in de beschrijving van de acties (punt 5.7) gebruikte
structuur en volgorde worden overgenomen. Zie model in de bijlage.
2
9
FINANCIERINGSPLAN
Zie standaardtabel in de bijlage.
10
ANDERE RELEVANTE INFORMATIE
- Indien van toepassing:
voeg bewijsmateriaal toe dat verwijzing in de te verspreiden boodschap(pen) naar effecten op de
volksgezondheid van de consumptie van betrokken producten, gebaseerd is op algemeen erkende
wetenschappelijke gegevens.
-Onderteken volgende verklaring:
Ondergetekende verklaart dat:
Met betrekking tot de persoonlijke situatie van de gegadigde of inschrijver
Zijn organisatie tijdens de periode van vijf jaar die aan het begin van deze inschrijvingsprocedure vooraf gaat, niet bij een
rechterlijke uitspraak die kracht van gewijsde heeft, is veroordeeld geweest:
a) wegens het begaan van strafbare feiten die verband houden met de activiteiten van een misdaadorganisatie; onder
misdaadorganisatie wordt verstaan een gestructureerde en duurzame vereniging die op gecoördineerde wijze optreedt
met het doel vermogensrechtelijke voordelen te verkrijgen en in voorkomend geval de werking van overheidsinstanties op
onrechtmatige wijze te beïnvloeden;
b) wegens omkoping, dat wil zeggen het beloven, aanbieden of geven, op directe wijze of via derden, van een voordeel, van
welke aard ook, aan een ambtenaar of overheidsfunctionaris van een lidstaat, een derde land of een internationale
organisatie, of aan elke andere persoon, voor deze persoon zelf of voor een derde, opdat deze persoon een met zijn
ambtelijke plichten strijdige handelingen verricht of zich daarvan onthoudt;
c) wegens fraude in de zin van artikel 1 van de Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de
Europese Gemeenschappen, vastgesteld bij Akte van de Raad van 26 juli 1995.
Met betrekking tot de organisatie
a) zijn organisatie niet een organisatie is die in staat van faillissement, vereffening, surseance van betaling of akkoord
verkeert, dan wel zijn werkzaamheden heeft gestaakt of in een andere soortgelijke toestand verkeert in gevolge een
gelijkwaardige procedure van een nationale wettelijke regeling;
b) zijn organisatie niet een organisatie is wiens faillissement is aangevraagd of tegen wie een procedure van vereffening of
surseance van betaling of akkoord, dan wel een andere soortgelijke procedure die in de nationale wettelijke regeling is
voorzien aanhangig is gemaakt;
c) zijn organisatie niet een organisatie is die, bij een rechterlijke beslissing die kracht van gewijsde heeft, veroordeeld is
geweest voor een delict dat de beroepsmoraliteit van de organisatie in het gedrang brengt
d) zijn organisatie niet een organisatie is die in de uitoefening van zijn beroep een ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op
elke grond die de Vlaamse Overheid aannemelijk kan maken;
e) zijn organisatie niet een organisatie is die niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van de
sociale verzekeringsbijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van de lidstaat hij is gevestigd.
f) zijn organisatie niet een organisatie is die niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van zijn
belastingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van de lidstaat waar hij is gevestigd;
g) zijn organisatie niet een organisatie is die zich in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het
verstrekken van de inlichtingen die overeenkomstig de regelgeving ten aanzien van de 'criteria voor de kwalitatieve
selectie' kunnen worden verlangd of die deze inlichtingen niet heeft verstrekt.
Met betrekking tot geheimhouding / publiciteit en taal
a) vanuit zijn organisatie geen informatie die in het kader van de inschrijving beschikbaar bij hem komt en waarvan hij de
vertrouwelijkheid kent of behoort te kennen, aan derden ter beschikking zal worden gesteld, met uitzondering van voor
het onderhavige inschrijving door zijn organisatie in te schakelen partners, onderaannemers en/of hulppersonen. In een
dergelijk geval blijft ondergetekende verantwoordelijk voor de geheimhouding door die in te schakelen partners,
onderaannemers en/of hulppersonen;
b) vanuit zijn organisatie, c.q. door zijn organisatie voor het onderhavige programma eventueel in te schakelen partners,
onderaannemers en/of hulppersonen geen publiciteit aan dit project zal worden gegeven, anders dan na voorgaande
schriftelijke toestemming van de aanbestedende dienst;
c) hij er mee akkoord gaat, dat tijdens het aanbestedingstraject uitsluitend de Nederlandse taal in woord en geschrift zal
worden gebruikt, voorts indien noodzakelijk is dit tevens van toepassing in een eventuele latere fase bij de
contractuitvoering.
3
Met betrekking tot het door DLV gestelde voorbehoud en de juistheid van geleverde informatie
a) hij ermee akkoord gaat dat DLV zich het recht voorbehoudt om in een latere fase alsnog de indiener te verplichten
officiële recente (max. 3 maanden oud) bewijsstukken binnen 10 kalenderdagen te overleggen. Indien deze bewijsstukken
niet overeenkomen met hetgeen in deze verklaring wordt verklaard, wordt inschrijver uitgesloten voor de gunning zonder
recht op vergoeding van enige kosten;
b) hij geen bezwaar maakt tegen mogelijk uit te voeren antecedentenonderzoek naar de betrouwbaarheid van zijn
organisatie en door zijn organisatie in te schakelen onderaannemers;
c) hij akkoord gaat met alle in deze fase van de inschrijving verstrekte documenten aangegeven condities en voorbehouden;
d) hij borg staat voor de juistheid en volledigheid van alle in deze fase van de inschrijving gevraagde en geleverde
informatie;
e) in de aangeleverde tekst van deze verklaring geen wijzigingen zijn aangebracht;
f) dat hij deze verklaring stellig en zonder voorbehoud te hebben ondertekend.
Ondergetekende is zich er van bewust dat het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie door DLV kan worden
aangemerkt als een valse verklaring.
Naam ondertekenaar:
Functie:
Datum en plaats:
Handtekening:
*****
VERPLICHTE BIJLAGEN
Bijlage 1
Door de indienende organisatie(s) ondertekende verbintenis dat zij het
programma gedurende de volledige looptijd ervan zullen financieren.
(zelf op te stellen door de indiener)
Bijlage 2
Door de indienende organisatie(s) ondertekende verklaring dat voor het
programma geen andere financiële steun van de EU wordt toegekend.
(zelf op te stellen door de indiener)
Bijlage 3
Identificatiefiche van het programma (als bijlage bij dit formulier) in één van de
drie werktalen van de Europese Commissie (DE, EN, FR, naar keuze).
(zie pag. 5 t.e.m. 7)
4
BIJLAGE 3
IDENTIFICATIEFICHE VAN HET PROGRAMMA
(IN TE VULLEN IN ÉÉN VAN DE WERKTALEN VAN DE EUROPESE COMMISSIE: EN, FR, DE)
I. IDENTIFICATIE VAN HET PROGRAMMA
Lidstaat/lidstaten:
Titel van het programma:
Bevoegde instantie(s):
Indienende organisatie(s):
Uitvoeringsorga(a)n(en):
Soort actie:
informatie/afzetbevordering/gemengd
Product(en):
Doellidstaat/-lidstaten:
Looptijd
Totale begroting:
Datum van ontvangst van het voorstel:
II . BESCHRIJVING VAN HET PROGRAMMA
Doelstelling(en):
1.
2.
…
Strategie: (max. ½ blz.)
Doelgroepen: 1.
2.
5
…
Thema's:
1.
2.
…
Behandelde aspecten3:-kwaliteit
-voedselveiligheid
-specifieke productiemethoden
-voedingsaspecten
-gezondheidsaspecten
-etikettering
-dierenwelzijn
-respect voor het milieu
-imago van de communautaire producten
-communautaire kwaliteitsregelingen (BOB/BGA/GTS)
-biologische producten
-grafische symbolen voor de ultraperifere gebieden
-communautaire regeling voor wijnen of gedistilleerde dranken met een
v.q.p.r.d., geografische aanduiding of voorbehouden traditionele
vermelding
Boodschappen:
1.
2.
…
Acties per land, met vermelding van omvang/volume en voorlopig tijdschema van de
acties
1.
2.
…
Verwachte impact en beoordelingsmethode(n):
3
Schrap wat niet van toepassing is.
6
III. BEGROTING
- BEGROTINGSOVERZICHT:
ACTIE
€
Jaar I
Jaar II
Jaar III
TOTAAL
1.
2.
3.
TOTAAL
FINANCIERINGSPLAN IN EURO:
COFINANCIERING
Jaar I
%
Jaar II
%
Jaar III
%
TOTAAL
%
EU
50
LIDSTAAT
20
INDIENER
30
TOTAAL
100
100
100
100
7
TOELICHTING BIJ DIVERSE PUNTEN
UIT HET AANVRAAGFORMULIER4
PUNT 2
INDIENENDE ORGANISATIE(S)
2.2
Geef informatie over de representativiteit van de indienende organisatie(s) op nationaal en/of Europees
niveau voor de betrokken sector(en) (bijvoorbeeld aan de hand van het marktaandeel, de betrokken
producten en/of gebieden).
2.3
Bevestig voor elke organisatie dat zij over de nodige technische en financiële middelen beschikt om de
acties doeltreffend te kunnen uitvoeren. De lidstaat dringt in dit verband aan op overlegging van de
documenten die zijns inziens daartoe vereist zijn, zoals kopieën van financiële staten en/of
jaarverslagen voor de laatste 3 jaren. Beschrijf ervaringen met de uitvoering van vergelijkbare nationale
of regionale programma’s.
PUNT 3
UITVOERINGSORGAAN
Indien het uitvoeringsorgaan al is geselecteerd
3.2
Geef een gedetailleerde beschrijving van de uitvoering van de aanbesteding en van de redenen waarom
voor het voorgestelde orgaan is gekozen.
N.B.: de uitvoerende organen moeten onafhankelijk zijn van de indienende organisaties.
3.3
Bewijs dat de geselecteerde uitvoeringsorganen technisch en financieel in staat zijn om de betrokken
werkzaamheden uit te voeren en dat hun financiële middelen in verhouding staan tot de omvang van het
programma. Verstrek gegevens over het aantal en het soort betrokken partnerschappen.
Indien het uitvoeringsorgaan nog niet is geselecteerd
3.4
Geef het tijdschema en de aanbestedingsprocedure voor de selectie aan. De selectie dient in elk geval
vóór de ondertekening van het contract plaats te vinden. Zodra het uitvoeringsorgaan is geselecteerd,
moet de in de punten 3.2 en 3.3 vermelde informatie meteen worden verstrekt.
Indien de indienende organisatie besluit een deel van het programma uit te voeren
3.5
De indienende organisatie kan toestemming krijgen om bepaalde delen van het programma uit te
voeren, mits de voorwaarden van Verordening (EG) nr. 1346/2005 van de Commissie 5 (derde landen)
of van Verordening (EG) nr. 1071/2005 van de Commissie6 (interne markt) worden nageleefd.
PUNT 4
4.1
DETAILS VAN HET PROGRAMMA
De in aanmerking komende producten zijn vermeld in de bijlagen bij Verordeningen (EG) nr.
1346/2005 (derde landen) en (EG) nr. 1071/2005 (interne markt). Afzetbevordering voor
merkproducten komt niet in aanmerking voor EU-cofinanciering. Elke verwijzing naar de oorsprong
van de producten moet ondergeschikt zijn aan de hoofdboodschap; voor producten met een aanduiding
in het kader van de Gemeenschapswetgeving (BOB/BGA/GTS of biologische producten) mag de
oorsprong echter wel worden vermeld.
4In
deze toelichting wordt een aantal belangrijke punten uit het aanvraagformulier toegelicht. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met de afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling van het Departement Landbouw en
Visserij van de Vlaamse Overheid.
5
PB L 212 van 17.8.2005, blz. 16.
6
PB L 179 van 11.7.2005, blz. 1.
8
4.2
Vermeld of het programma hoofdzakelijk betrekking heeft op informatie, afzetbevordering of beide.
4.3
Indien een programma door meer dan één organisatie in meer dan één lidstaat wordt ingediend, dient
elke lidstaat toestemming te geven voor zijn deel van het programma.
4.4
De lijst van markten die in aanmerking komen voor de uitvoering van programma's in derde landen, is
opgenomen in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1346/2005. Voor de interne markt bestemde
programma's mogen slechts gericht zijn op lidstaten van de EU.
4.5
De minimale en maximale looptijd van een programma bedraagt respectievelijk 12 en 36 maanden. Het
programma moet in fasen van 12 maanden zijn opgesplitst.
4.6
Indien het voorstel betrekking heeft op de verlenging van een vorig programma/vorige programma's of
indien gelijkaardige programma's lopen of recent zijn afgerond, vermeld dan:
- titel, looptijd en doelmarkten van het vorige programma/de vorige programma's
- de bereikte resultaten, voorzover die ten tijde van de indiening van het programma bekend zijn.
Voeg in voorkomend geval verslagen bij.
PUNT 5
BESCHRIJVING VAN HET PROGRAMMA
5.1
Geef de motivering voor de indiening van het voorstel, bijvoorbeeld aan de hand van de marktsituatie,
de vraag naar het/de betrokken product(en) of de noodzaak om via het programma informatie te
verspreiden.
5.2
Preciseer de doelstellingen van het programma aan de hand van concrete en, zo mogelijk,
gekwantificeerde doelstellingen. Maak eventueel een onderscheid tussen doelgroepen en/of
doelmarkten.
5.3
Zorg ervoor dat, met betrekking tot de voorstellen inzake de interne markt, de strategie en de
belangrijkste acties en instrumenten van het programma overeenstemmen met de richtsnoeren in
Verordening (EG) nr. 1071/2005.
5.4
Doelstellingen, strategie en doelgroepen van een programma moeten een coherent geheel vormen. Met
betrekking tot de programma's voor de interne markt bevatten de richtsnoeren in de bijlage bij
Verordening (EG) nr. 1071/2005 informatie over de doelgroepen die voor de verschillende sectoren
worden aanbevolen.
5.5
Bij verwijzingen naar het gezondheidseffect of de voedingswaarde van een product, moet worden
aangegeven op welke wetenschappelijke basis dergelijke beweringen berusten. Bovendien moeten
dergelijke verwijzingen in overeenstemming zijn met de nationale en communautaire
gezondheidswetgeving. Voor programma’s betreffende de interne markt moet materiaal dat
gezondheidsbeweringen bevat, door de bevoegde nationale autoriteiten worden geaccepteerd.
5.6
Verwijzingen naar het land of gebied van oorsprong van het product moeten ondergeschikt zijn aan de
hoofdboodschap over de kenmerken en kwaliteiten van het product.
Wanneer het programma's in derde landen betreft, moet de indienende organisatie bevestigen dat de tot
consumenten en andere doelgroepen gerichte informatieboodschappen en/of boodschappen ter
bevordering van de afzet in overeenstemming zijn met de wetgeving die in de doellanden van
toepassing is.
5.7
Opgemerkt zij dat “programma” betrekking heeft op een coherent geheel van acties (i.e. meer dan één
enkele actie). Geef ter verantwoording van de voorgestelde begroting voldoende informatie over de
acties en over de instrumenten die zullen worden gebruikt voor de uitvoering ervan, met inbegrip van
aantal, volume en/of dimensies, alsook over de geraamde kosten per eenheid.
Voor elke actie in het programma moet een duidelijke beschrijving van de samenstelling van de
daarmee verbonden kosten worden gegeven. Hieronder wordt een voorbeeld gegeven.
9
Actie X "Deelname aan tentoonstelling AAA"
Huur van de locatie
Bouw van de stand
Personeel voor de stand
Andere (maaltijden, vervoer, enz.)
…
€/m²
Totale kosten
€/m²
Totale kosten
€/persoon/dag
Totale kosten
€/deelnemer
Totale kosten
…
…
Indien het een groot aantal vergelijkbare acties betreft (zoals acties bij verkooppunten) volstaat een
beschrijving van de kostenstructuur van één van deze acties.
Het voorstel dient een voorlopig tijdschema voor de uitvoering van de verschillende acties te bevatten.
De locatie van de acties moet worden aangegeven (de stad, of in uitzonderlijke gevallen, de regio. De
vermelding "Verenigde Staten" is te vaag.). Met betrekking tot media-acties dient een voorlopig
mediaprogramma te worden bijgevoegd.
In de beschrijving van de acties moet dezelfde structuur (titel/categorie) en dezelfde volgorde
(nummering) worden gevolgd als bij de presentatie van de begrotingstabel (zie punt 8).
PUNT 6
VERWACHTE IMPACT
Preciseer de verwachte impact van het programma op het gebied van de vraag, de bekendheid en/of het
imago van het product en/of enig ander aspect dat betrekking heeft op de doelstellingen. Becijfer zo
goed mogelijk de resultaten die van de uitvoering van het programma worden verwacht.
Geef een beknopte beschrijving van de methode(n) die zal/zullen worden gebruikt om de impact te
meten. Indien gedetailleerde informatie hierover voorhanden is of vóór het begin van het programma
beschikbaar zal worden gesteld, voeg dan een beschrijving van die informatie bij.
PUNT 7
COMMUNAUTAIRE DIMENSIE VAN HET PROGRAMMA
Beschrijf de eventuele voordelen die het programma op communautair niveau zal opleveren en die de
cofinanciering door de EU rechtvaardigen.
PUNT 8
BEGROTING
Wanneer meerdere landen en/of indienende organisaties bij het programma betrokken zijn, moet één
gecoördineerde begroting voor het gehele programma worden ingediend.
Wanneer bepaalde geplande acties bijna of helemaal identiek blijken, dient een duidelijke,
gedetailleerde en gestructureerde begroting voor de onderdelen van de zogenaamde "modelactie" te
worden bijgevoegd.
Voor de presentatie van de begroting (in euro) moeten de structuur (titel/categorie) en de volgorde
(nummering) van de in punt 5.7 beschreven lijst van acties worden overgenomen. Heeft het programma
betrekking op meerdere landen, dan moeten de kosten worden gespecificeerd per land en per actie.
Honoraria van de uitvoeringsorganen moeten apart worden opgevoerd.
Indien de honoraria van de uitvoeringsorganen als een forfaitair bedrag worden gepresenteerd, mag dat
bedrag niet meer bedragen dan 13 % van de werkelijke kosten van de uitvoering van de acties wanneer
het door één lidstaat voorgestelde programma's betreft, en niet meer dan 15 % wanneer het door
meerdere lidstaten voorgestelde programma's betreft. Indien men van plan is de honoraria van de
10
uitvoeringsorganen op basis van de werkelijk uitgevoerde werkzaamheden in rekening te brengen, moet
in het voorstel een raming worden opgenomen van het aantal vereiste uren en de kosten per eenheid
voor dit soort werk.
De begroting moet worden gepresenteerd in de vorm van een overzichtstabel met vermelding van alle in
het kader van het programma geplande acties en de jaarlijkse en totale kosten daarvan. Let hierbij
vooral op uitgaven die niet in aanmerking komen voor cofinanciering door de Gemeenschap (zie bijlage
III van het standaardcontract).
Overzichtstabel van de begroting in euro (€)
Deze tabellen mogen worden aangepast aan de specifieke kenmerken van het betrokken programma en
de verschillende acties; de tabel mag worden ingedeeld volgens de voorschriften van de betrokken
lidstaat/lidstaten.
ACTIES
JAAR 1
JAAR 2
JAAR 3
TOTAAL
(voor elk doelland)
Actie 1*
Actie 2*
Actie N*
Totaal voor de acties (1)
Kosten ter waarborging van de
goede werking
Honoraria van het uitvoeringsorgaan
(max. 13/15 % van (1), bijlage III,
punt B.1.2 van het contract)
Meting van de resultaten van de
acties (max. 3 % van (1), bijlage III,
punt C.5 van het contract)
Totale rechtstreekse kosten van
het programma (2)
Algemene kosten (max. [3/5 interne
markt][4/6 derde landen] % van (2),
bijlage III, punt A.2 van het contract)
TOTAAL VOOR HET
PROGRAMMA
* Met inbegrip van de honoraria die op basis van een uurtarief in rekening worden gebracht
(bijlage III, punt B.1.1 van het contract).
PUNT 9
FINANCIERINGSPLAN
De financiële bijdrage van de Gemeenschap beloopt niet meer dan 50 % van de reële jaarlijkse kosten
van het programma. De indienende organisatie dient ten minste 20 % van de reële kosten van het
programma voor haar rekening te nemen; de betrokken lidstaat neemt het resterende bedrag ten laste.
De financiële bijdrage van de lidstaat kan variëren van 0 tot 30 %. Zelfs indien de lidstaat niet
deelneemt in de financiering van het programma, moet hij echter het programma aanvaarden en bij de
Commissie indienen. De financiële inbreng van beroepsorganisatie(s) en lidstaten mag afkomstig zijn
uit belastingsinkomsten of verplichte bijdragen.
Is het programma gezamenlijk door meerdere beroepsorganisaties en lidstaten ingediend, dan moeten de
respectieve financiële bijdragen duidelijk worden vastgesteld vóór het programma bij de Commissie
wordt ingediend.
11
FINANCIËLE
BIJDRAGE
Europese Gemeenschap
JAAR 1
€
%
JAAR 2
€
%
JAAR 3
€
%
TOTAAL
€
%
100
100
100
100
(ten hoogste 50 %)
Lidstaat
Indienende organisatie
(ten minste 20 %)
TOTAAL
PUNT 10
ANDERE RELEVANTE INFORMATIE
Alle andere gegevens waarom de lidstaat verzoekt of die door de indienende organisatie relevant
worden geacht.
http://ec.europa.eu/agriculture/prom/index_nl.htm
12
Download