ESTAT-2009-10428-00-00-EN-REV-00

advertisement
NL
NL
NL
COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
Brussel, XXX
C(2009) XXX definitief
D007068/02
VERORDENING (EG) Nr. …/… VAN DE COMMISSIE
van […]
tot vaststelling van het programma van speciale modules voor de jaren 2013-2015 bij de
steekproefenquête naar de arbeidskrachten overeenkomstig Verordening (EG) nr.
577/98 van de Raad
(Voor de EER relevante tekst)
NL
NL
VERORDENING (EG) Nr. …/… VAN DE COMMISSIE
van
tot vaststelling van het programma van speciale modules voor de jaren 2013-2015 bij de
steekproefenquête naar de arbeidskrachten overeenkomstig Verordening (EG) nr.
577/98 van de Raad
(Voor de EER relevante tekst)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 577/98 van de Raad van 9 maart 1998 betreffende de
organisatie van een steekproefenquête naar de arbeidskrachten in de Gemeenschap 1, en met
name op artikel 4, lid 2,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)
Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 577/98 moeten de elementen van het
programma van speciale modules voor de jaren 2013-2015 worden vastgesteld.
(2)
Er zijn aanvullende bronnen2 nodig voor bepaalde sectoren waar de risico's van
beroepsongevallen of –ziekten en andere werkgerelateerde gezondheidsproblemen
groot zijn, maar die gewoonlijk niet, of niet volledig, onder de nationale
socialezekerheidsstelsels vallen, zoals "Visserij en aquacultuur" (afdeling 03 van de
NACE Rev. 2), "Winning van delfstoffen" (sectie B van de NACE Rev. 2) of
"Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening" (sectie Q van de
NACE Rev. 2).
(3)
Een nieuwe speciale module over arbeidsongevallen en werkgerelateerde
gezondheidsproblemen zal een aanzienlijke toegevoegde waarde betekenen voor de
informatie die kan worden verkregen uit de Europese statistieken inzake
arbeidsongevallen (ESAW) en de Europese statistieken inzake beroepsziekten
(EODS). Daardoor zullen met name de gegevens over ongevallen en beroepsziekten
direct kunnen worden gerelateerd aan de situatie van personen op de arbeidsmarkt en
zal informatie over nieuwe risico's (bv. werkgerelateerde gezondheidsproblemen die in
de nationale wetgeving niet als beroepsziekte worden erkend) kunnen worden
verkregen.
1
PB L 77 van 14.3.1998, blz. 3.
Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en
Sociaal Comité en het Comité van de Regio's – Verbetering van de arbeidskwaliteit en -productiviteit:
communautaire strategie 2007-2012 voor de gezondheid en veiligheid op het werk, goedgekeurd op
21.2.2007 – COM(2007) 62.
2
NL
2
NL
(4)
In de Europese werkgelegenheidsstrategie wordt ten volle erkend dat rekening moet
worden gehouden met de arbeidsaspecten van immigratie, en met name dat de
arbeidsmarktsituatie van migranten moet worden verbeterd. In de bij Beschikking
2008/618/EG van de Raad3 vastgestelde werkgelegenheidsrichtsnoeren, die
integrerend deel uitmaken van het "pakket geïntegreerde richtsnoeren", dat als
onderdeel van de opnieuw gelanceerde Lissabonstrategie de groei en de
werkgelegenheid in Europa moet stimuleren, wordt bijzondere aandacht gevraagd voor
het aanzienlijk versmallen van de participatiekloof tussen gewone werknemers en
mensen met een achterstandspositie, met inbegrip van de kloof tussen EU-burgers en
onderdanen van derde landen. In de richtsnoeren staat uitdrukkelijk dat de bestrijding
van discriminatie en de integratie van immigranten van essentieel belang zijn, en er
wordt aangedrongen op een passend beheer van de economische migratie om vraag en
aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen. Geschikte gegevens om
deze problemen te monitoren zijn uiterst belangrijk, vooral omdat de behoefte aan
migrerende werknemers gezien de vergrijzing van de EU-arbeidskrachten en de
voorspelde tekorten aan vaardigheden de komende jaren verder zal toenemen.
(5)
In het licht van het lopende debat over flexizekerheid en de geuite behoefte aan een
groter aanpassingsvermogen van zowel ondernemingen als werknemers in Europa, een
belangrijk punt dat in de Europese werkgelegenheidsstrategie en de
werkgelegenheidsrichtsnoeren naar voren is gebracht, is het nodig te beschikken over
de gegevens van een grootschalige Europese enquête naar de mate van toepassing van
diverse nieuwe vormen van werkorganisatie en nieuwe werktijdregelingen en naar de
ervaringen die de werknemers daarmee hebben opgedaan.
(6)
De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies
van het Comité voor het Europees statistisch systeem,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:
Artikel 1
Het in de bijlage opgenomen programma van speciale modules voor de jaren 2013-2015 bij
de steekproefenquête naar de arbeidskrachten wordt bij dezen vastgesteld.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar
bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
3
NL
PB L 198 van 26.7.2008, blz. 47.
3
NL
Gedaan te Brussel,
Voor de Commissie
Joaquín ALMUNIA
Lid van de Commissie
NL
4
NL
BIJLAGE
ARBEIDSKRACHTENENQUÊTE
Meerjarig programma van speciale modules
1. Arbeidsongevallen en andere werkgerelateerde gezondheidsproblemen
Lijst van variabelen: vóór december 2011 vast te stellen.
Referentieperiode: 2013. De lidstaten kunnen gegevens voor alle 52 weken of voor het tweede
kwartaal van het jaar verstrekken.
Betrokken lidstaten en regio's: vóór december 2011 vast te stellen.
Representativiteit van de resultaten: vóór december 2011 vast te stellen.
Volledigheid van de steekproef voor de speciale modules: de steekproef voor de speciale
modules moet voldoen aan de eisen van bijlage I, punt 4, van Verordening (EG) nr. 377/2008
van de Commissie4, d.w.z. dat de steekproef die voor de verzameling van informatie over de
speciale modules wordt gebruikt, ook informatie over de structurele variabelen moet
verschaffen.
Indiening van de resultaten: vóór 31 maart 2014.
2. Arbeidsmarktsituatie van migranten en hun directe nakomelingen
Lijst van variabelen: vóór december 2012 vast te stellen.
Referentieperiode: 2014. De lidstaten kunnen gegevens voor alle 52 weken of voor het tweede
kwartaal van het jaar verstrekken.
Betrokken lidstaten en regio's: vóór december 2012 vast te stellen.
Representativiteit van de resultaten: vóór december 2012 vast te stellen.
Volledigheid van de steekproef voor de speciale modules: de steekproef voor de speciale
modules moet voldoen aan de eisen van bijlage I, punt 4, van Verordening (EG) nr. 377/2008
van de Commissie, d.w.z. dat de steekproef die voor de verzameling van informatie over de
speciale modules wordt gebruikt, ook informatie over de structurele variabelen moet
verschaffen.
Indiening van de resultaten: vóór 31 maart 2015.
3. Werkorganisatie en werktijdregelingen
Lijst van variabelen: vóór december 2013 vast te stellen.
Referentieperiode: 2015. De lidstaten kunnen gegevens voor alle 52 weken of voor het tweede
kwartaal van het jaar verstrekken.
Betrokken lidstaten en regio's: vóór december 2013 vast te stellen.
Representativiteit van de resultaten: vóór december 2013 vast te stellen.
4
NL
PB L 114 van 26.4.2008, blz. 57.
5
NL
Volledigheid van de steekproef voor de speciale modules: de steekproef voor de speciale
modules moet voldoen aan de eisen van bijlage I, punt 4, van Verordening (EG) nr. 377/2008
van de Commissie, d.w.z. dat de steekproef die voor de verzameling van informatie over de
speciale modules wordt gebruikt, ook informatie over de structurele variabelen moet
verschaffen.
Indiening van de resultaten: vóór 31 maart 2016.
NL
6
NL
Download