Algemene beschouwingen Partij Westvoorne 2016/2017 Politieke

advertisement
Algemene beschouwingen
Partij Westvoorne
2016/2017
Politieke verantwoordelijkheid
‘Niet de gedachtes, maar de bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen is
de oorsprong van de daad.’ (Een filosofische uitspraak van begin 1900)
Politieke verantwoordelijkheid bestaat al heel lang in ons land. Het is ingevoerd
bij de Grondwetsherziening van 1848. Dat is nu bijna 200 jaar geleden en dus is
het niet vreemd dat, als gevolg van maatschappelijke processen (zoals
individualisering en het einde van de verzuiling), ideeën over politieke
verantwoordelijkheid veranderen.
Hoewel de gemeenteraad, volgens de wet nog steeds de verantwoordelijkheid
voor het nemen van veel belangrijke besluiten heeft, betekent dat niet dat de
raad al die besluiten in de beslotenheid van een raadzaal op eigen houtje moet
nemen.
Als burgers daar aan actief willen bijdragen, wordt het democratische
besluitvormingsproces iets van en voor ons allemaal. Tegelijkertijd betekent
het ook dat er sprake is van gedeelde verantwoordelijkheid. Het is dan niet
meer ‘zij’ de overheid die maar over de hoofden van burgers beslissingen
neemt, maar het is ‘wij’, overheid en burgers die samenwerken en samen
verantwoordelijkheid dragen voor wat er in hun gemeente gebeurt.
Wij staan voor deze andere wijze van besturen. Wij vinden het belangrijk dat
we in Westvoorne beleid ontwikkelen in samenspraak met inwoners en
ondernemers uit onze gemeente. Daarom heeft onze wethouder in 2016 het
project 'Samen Doen' gestart. Bij dit project gaat het niet om ‘men vraagt en
wij draaien’ maar om ‘wie het weet, mag het zeggen’ en ‘wie het wil, gaat het
doen!’ Tijdens twee drukbezochte Samen Doen bijeenkomsten in januari en
maart van dit jaar werden er verschillende ideeën geopperd waar inwoners van
Westvoorne zelf mee aan de slag wilden gaan. Bijvoorbeeld het initiatief om
een ruiterpadennetwerk te realiseren, maar ook het idee voor meer
toepassingen van duurzame energie en het creëren van helende slaapplekken
1
in de natuur. Inmiddels zijn er een aantal projecten vanuit Samen Doen in
uitvoering en wordt deze nieuwe werkwijze vastgelegd in ons alsmaar
groeiende en florerende participatiebeleid.
Betrokken inwoners
De Partij Westvoorne is met nadruk opgericht voor en door burgers en vanuit
die gedachte werken wij dagelijks aan een gemeente die waar mogelijk met
inwoners en initiatiefnemers meedenkt vanuit een 'hoe-kan-het-wel'-houding.
Het spreekt voor zich, dat niet altijd alles kan, want initiatieven mogen elkaar
niet negatief beïnvloeden, maar er zal altijd in samenspraak gekeken worden
naar een voor iedereen goede oplossing. Deze wijze van dienstverlening maakt
veel mogelijk en er wordt heel veel geleerd van de betrokkenheid en de kennis
van onze burgers. Wij krijgen inmiddels regelmatig te horen dat mensen dit erg
waarderen en we zullen dan ook zeker op de ingeslagen weg doorgaan.
Visie
Wat er moet zijn, wanneer je met elkaar aan het werk wilt gaan voor je eigen
leefomgeving is een visie waarin al die verschillende plannen op een logische
manier in te passen zijn. Daarmee wordt voorkomen dat een gemeente zich op
een ad hoc manier ontwikkelt en dat verschillende initiatieven elkaar in de weg
zitten.
Vandaar dat Partij Westvoorne vanaf het eerste uur van haar bestaan heeft
gezegd en geschreven dat er zonder visies niet bestuurd kan worden. Onze
eerste bestuurlijke jaren zijn dan ook gebruikt voor het opstellen en beklinken
van verschillende visies, zoals de Omgevingsvisie Westvoorne 2030 en het
daarbij behorende ‘Handboek Kwaliteitsverbetering Buitengebied’, de
Woonvisie en de visies voor de centrumgebieden van Oostvoorne en Rockanje.
Inwoners en belangenorganisaties werden bij het opstellen van al deze visies
betrokken, zodat er sprake was van breed draagvlak en dat leverde vaak ook
brede steun in de raad op.
Reflectie
Voor het goed functioneren van een politieke partij is leren en kritisch naar je
eigen ideeën en prestaties kijken belangrijk.
De fractie van Partij Westvoorne besteed daarom elk jaar veel tijd aan scholing
en organiseert samen met het partijbestuur bijeenkomsten om in gesprek te
gaan met inwoners. Denk aan het Politiek café Westvoorne, waar
2
gediscussieerd kan worden over o.a. wonen, werken en de zorg voor ouderen
en jongeren in onze dorpen. We willen onszelf scherp houden.
Samenwerken
De Partij Westvoorne is blij met IBW! In een ontspannen sfeer werken we goed
samen en staan we open voor elkaars ideeën en kennis.
We zien met plezier dat steeds meer zaken goed op de rails, of op stapel staan:
naast de opgestelde visies, gaat de eerste fase van de Drenkeling van start,
krijgen de duurzaamheidsplannen vorm met Nul-op-de-meter-woningen, en is
het project rond Hartveilig wonen gestart. Allemaal zaken die goed zijn voor
onze gemeente en de inwoners.
Plannen die gelukkig ook vaak op brede steun in de raad kunnen rekenen,
zowel van coalitie als oppositie. We hebben de jaarlijkse herziening van de
businesscase glas achter de rug, en deze werd als hamerstuk (!) door de
gemeenteraad aangenomen. Wat ons betreft een bevestiging dat we goed aan
het werk zijn als coalitie.
In september hebben we met een aantal raadsleden een workshop met de
rekenkamercommissie gevolgd. Dat was een prima bijeenkomst, waarin de
aanwezige raadsleden in goed overleg en op een leuke, interactieve manier
met elkaar aan het werk gingen. Coalitie en oppositie. Bijna alle partijen waren
vertegenwoordigd. We hopen van harte dat we op deze ingeslagen weg door
kunnen gaan met de raadsleden: ‘inhoudelijk, constructief en in een goede
sfeer’. Hetzelfde geldt ook voor de samenwerking in het traject Voortaan
Voorne , daarbij is ons uitganspunt: ‘Lokaal doen wat lokaal kan’ en waarbij we
de regionale samenwerking van harte ondersteunen.
Resultaten
Zoals vermeld onder ‘Begroting 2017’ zullen we de komende jaren financiële
ruimte creëren voor het verstrekken van ‘blijvers leningen’ waarmee het voor
inwoners mogelijk wordt om onder gunstige voorwaarden geld te lenen voor
het levensloopbestendig en duurzaam maken van hun bestaande woning.
Onder andere ouderen krijgen hierdoor meer mogelijkheden om in hun eigen
woning te blijven wonen.
Uiteraard handhaven we ook de ‘starters leningen’, zodat onder andere
jongeren meer dan voorheen in onze gemeente kunnen wonen. We zijn blij
met de bijdrage die ons eigen gemeentelijk woningbedrijf kan leveren aan het
realiseren van onze Woonvisie. Langs de doelstelling ‘klein, lokaal en
betrokken’ zijn we het woonbedrijf volgens de door de commissie woonbedrijf
opgestelde richtlijnen intern aan het verzelfstandigen, zodat het zich kan
3
concentreren op haar taak: het verhuren van betaalbare woonruimte. Er is
veel, echt heel veel bereikt de afgelopen periode denk ook aan het project de
Duindoorn en De Ruy tweede fase. (Informatie hieromtrent verder te lezen op
www.partijwestvoorne.nl)
Begroting 2017
In de begroting kijken we vooruit naar het komende jaar. Recent werd door de
gemeenteraad een aantal besluiten unaniem genomen, onder andere over de
dorpskernen, de Drenkeling en duurzaamheidsplannen. Hopelijk een opmaat
naar een goed politiek jaar, waarin onze gemeente en haar inwoners voorop
staan. Daarbij is er ruimte voor nieuw beleid en ook dat is goed nieuws.
Sluiten wij af met de mededeling, dat er ook dit jaar weer een sluitende
begroting op tafel ligt en ditmaal, mét ruimte voor nieuw beleid. Onder andere
voor: promotie van Westvoorne als woon en recreatiegemeente, budget voor
lokaal economisch beleid, beveiliging met oud en nieuw, lustrumsubsidies voor
verenigingen en, onder meer vanuit de Omgevingsvisie, de uitvoering van
diverse projecten.
Ik dank u, namens de Partij Westvoorne, voor uw aandacht
4
Download