Downloaden - NVE Examens

advertisement
De OER
Planning van het traject
Wat is een OER?
Een manier om:
• Studenten en anderen te informeren
• Onderwijs en examens te plannen
• Te sturen vanuit Missie, Koers, Visie,
processen van het ROC Nijmegen
• Ons te verantwoorden naar studenten,
bedrijven, Inspectie
• Om kwaliteit te borgen
De OER: Hoe doen we het?
Een OER wordt opgesteld door:
•
•
•
•
De teammanager?
De examendeskundige van het team?
De docenten van de opleiding?
De secretaresse van het team?
Wie controleert en beheert de OER?
• Inhoud compleet & correct?
• Inhoud vastgesteld door examencommissie?
• Versiebeheer?

Volgen
•
•
•
•
•
•
Sturen
Lesmethode
Leerstof
Lessen en BPV
Onderwijsplan
Rooster
Toetsen en toetsrooster
•
•
•
•
•
•
Eén Crebo, één OER
Eisen uit het KD
Generieke eisen (T & R, L&B)
Landelijke – ROC-brede eisen
Diplomaeisen en zak-/slaagregeling
Examenplan  examendossier
• En dan examen doen!
•
En dan een onderwijsplan!
Gewenst proces
• Borging via digitaal proces
• Opleiding  (Sub)Examencommissie  Examenbureau
• Mogelijkheden voor informatie, sturing, planning en
verantwoording
• Aansluiting bij andere ROC-ontwikkelingen, zoals
• Standaardisering in processen (één examenbureau)
• Eén Crebo, één OER
• Trajectplanner en Studentenportal
• Aansluiting bij flexibilisering en individualisering
• Slimme manier van invullen van de OER
Gewenste koppelingen
• Passend kwalificatiedossier (bv. 2010 of 2011, Colo)
• Student (TP  DA - Onderwijsovereenkomst)
• Onderwijsprogramma in Trajectplanner
• Examendossier in Trajectplanner
• Diploma, certificaat, waarderingslijst,
resultaatoverzicht of schoolverklaring (TP, PS, SA)
• Onderwijstijd (planning) (Trajectplanner)
• Formulieren ( Examenbureau)
• Examenreglement en Begrippenlijst
Format digitale OER
Rapportagetool in Trajectplanner
A Algemene informatie
• Crebo, Opleidingnaam, Leerweg, Cohort, variant, KD
• Looptijd, vaststelling
B Onderwijsprogramma en onderwijsregeling
•
•
•
•
KT, WP, CP’s
Niveaus Taal & Rekenen, MVT, L&B
Verdeling school / praktijk per onderwijsperiode/blok
Planning Onderwijstijd
C Examenregeling en Examendossier (examenplannen)
D Examenreglement
Onderwijsregeling
• Schema’s met kerntaken, werkprocessen en
competenties, uit KD
• Certificeerbare eenheden, wettelijke beroepsvereisten,
branche-eisen
• Invulling van de vrije ruimte?
• Uitwerking in onderwijseenheden in Trajectplanner
NB: ROC Nijmegen kent geen uniform onderwijsmodel
Examenregeling
• Diploma-eisen
• Zak-/Slaagregeling
• Examenplannen:
-
Voorwaarden voor deelname aan examen
Dekking: kerntaken, werkprocessen, competenties (mix)
Taal en Rekenen (vanaf 2010)
MTV
LLB (KD 2010) of L en B (KD 2011)
• (Stukjes uit) Examenreglement
NB: ROC Nijmegen kent geen uniform examenmodel
(of bijvoorbeeld voortgangsregeling of herkansingsregeling)
In Trajectplanner
• Aanmaken onderwijseenheden met toetsen
• Aanmaken examenplannen in examendossier
• Dekking examentoetsen beroepseisen:
• koppeling met KT, WP en CP’s.
 Eerst in concept door OER-bouwer
 Goedkeuring (vaststelling) op niveau examendeskundige door
Examencommissie van opleiding
 Definitieve vaststelling: geen wijziging mogelijk van OER in
Trajectplanner
Download