VCLB De Wissel Antwerpen leerkrediet

advertisement
VCLB De
Wissel
Antwerpen
Wat na het secundair
onderwijs?
PBA
MASTER
BACHELOR
VCLB De
Wissel
Antwerpen
programma
1. Het keuzeproces
2. Opleidingsmogelijkheden na het SO
2.1 Het hoger onderwijs in Vlaanderen
2.2 Andere opleidingsmogelijkheden
1. Het studiekeuzeproces
Kiezen:
tips-voor-een-goede-studiekeuze
1. Het keuzeproces
VCLB De
Wissel
Antwerpen
Geen toevallige keuze wel een
bewuste keuze.
kiezen vraagt tijd en inspanning !
waarom : een richting die past bij je
persoonlijkheid
• leercapaciteiten
• vaardigheden
• motivatie
• studieaanpak
• belangstelling/interesse
wat : zicht hebben op de bestaande
studierichtingen en beroepsmogelijkheden
VCLB De
Wissel
Antwerpen
zoektocht naar informatie
aanbod :
• klassikale info CLB
• brochure hoger onderwijs
• ondersteuning school
• ICT-oefening
• SID-IN
• individueel gesprek CLB op vraag
eigen initiatief :
• brochure goed doornemen
• info opvragen
• jezelf informeren via internet
• infodagen
• contact met studenten
• contact met beroepsbeoefenaars
Inzicht in eigen functioneren
VCLB De
Wissel
Antwerpen
+ kennis van mogelijkheden
Voorlopige keuze(s)
toetsing
Optioneel: wijziging keuze(s)
toetsing
Definitieve keuze
2. Opleidingsmogelijkheden na het SO
2.1 Het hoger onderwijs in Vlaanderen
VCLB De
Wissel
Antwerpen
BACHELOR – MASTER -structuur

Eenvormigheid binnen Europa
 Flexibiliteit
 Systeem van studiepunten
3 jaar bachelor
VCLB De
Wissel
Antwerpen
Professionele
bachelor
Academische
bachelor
• Gericht op de arbeidsmarkt
• Gericht op verder studeren
(masteropleiding)
• Praktijkgerichte opleiding
(meestal stages in tweede en
derde jaar)
• Theoretisch gerichte opleiding
(meestal nog geen stages)
• Theoretisch minder zwaar
• Theoretisch zwaarder
• Meer vakken met kleiner
volume
• Minder vakken met groter
volume
• Aan de hogeschool
• Aan de hogeschool of
universiteit
Schema BA – MA structuur
A
A
R
R
Doctor
B
E
A
R
K
T
I
Master (minstens 60 stp.)
D
M
E
Ma na Ma
I
S
B
SCHAKEL
45-90
stp.
Ba na Ba
PROFESSIONELE
BACHELOR
Professioneel
D
60
stp
ACADEMISCHE
BACHELOR
VOORBEREIDINGS-
S
M
PROGRAMMA
NIET-AANSLUITENDE
BACH.
A
R
Academisch
K
T
Begrippen
VCLB De
Wissel
Antwerpen
• opleidingsonderdeel
zelfstandig deel van het programma van minstens 3 stp.
bv. een bepaald ‘vak’
• studiepunt
1stp = 25 à 30 uren studieactiviteit per jaar
studieactiviteit = contacturen + verwerkingstijd
1 jaar voltijds hoger onderwijs = 60 stp.
• kwalificatie van de graad:
toevoeging over de benaming van de gevolgde
opleiding,
bv. bachelor in verpleegkunde
• afstudeerrichting
differentiatie binnen de opleiding van minstens
30 stp.
bv. bachelor in verpleegkunde, kinderverpleegkunde
leerkrediet
VCLB De
Wissel
Antwerpen
rugzak met 140 studiepunten
• inschrijving
• geslaagd
= aantal studiepunten afgeven
zijn = aantal studiepunten terugkrijgen
(dubbel voor 1ste 60 studiepunten)
• niet
geslaagd zijn = studiepunten verliezen
Wanneer leerkrediet = 0
• enkel
inschrijven met toestemming van instelling
• instelling
kan studiegeld verdubbelen
Doel :
• stimuleren
om bewuste studiekeuze te maken
• instellingen aansporen je studievoortgang te bewaken
2. Structuur hoger onderwijs :
BaMa-structuur
Leerkrediet
Leerkrediet
leerkrediet
VCLB De
Wissel
Antwerpen
na je inschrijving van opleiding veranderen :
• als generatiestudent krijg je terug :
voor 1 december : het volledige leerkrediet
tussen 1 december en 15 maart : de helft
daarna : niets
• als niet-generatiestudent :
elke instelling bepaalt zelf tot welke datum je leerkrediet terugkrijgt
leerkrediet
VCLB De
Wissel
Antwerpen
Na het verlaten van het hoger onderwijs geen 60 studiepunten over :
je krijgt jaarlijks 10 studiepunten met maximum van 60 om terug leerkrediet
op te bouwen
Meer informatie vind je op www.studentenportaal.be
VCLB De
Wissel
Antwerpen
PROFESSIONELE BACHELOR
VCLB De
Wissel
Antwerpen
Vb. BACHELOR in VERPLEEGKUNDE
geriatrische verpleegkunde
kinderverpleegkunde
psychiatrische verpleegkunde
sociale verpleegkunde
ziekenhuisverpleegkunde
Vb. BACHELOR in SOCIAAL WERK
5 afstudeerrichtingen
Vb. BACHELOR in OFFICE MANAGEMENT
5 afstudeerrichtingen
Vb. BACHELOR in TOEGEPASTE INFORMATICA
3 afstudeerrichtingen
….
Vb. BACHELOR in CHEMIE
4 afstudeerrichtingen
VCLB De
Wissel
Antwerpen
Vb. BACHELOR in de TOEGEPASTE PSYGOLOGIE
3 afstudeerrichtingen
Vb. BACHELOR in Toerisme en recreatiemanagement
1 afstudeerrichting
Vb. BACHELOR in de ERGOTHERAPIE
1 afstudeerrichting
Vb. BACHELOR in MILIEUZORG
1 afstudeerrichting
….
Vb. BACHLOR In BEDRIJFSMANAGEMENT:
11 afstudeerrichtingen
VCLB De
Wissel
Antwerpen
- Accountancy - fiscaliteit
- Eventmanagement
- Financie- en verzekeringswezen
- Internationaal ondernemen
- Internationaal ondernemen (GO!)
- KMO-management
- Logistiek management
- Marketing
- Milieumanagement
- Rechtspraktijk
- Sport- en cultuurmanagement
VCLB De
Wissel
Antwerpen
ACADEMISCHE BACHELOR en
MASTER
aan de HOGESCHOOL
VCLB De
Wissel
Antwerpen
Vb. Studiegebied AUDIOVISUELE en BEELDENDE KUNST:
4 kwalificaties:
Audiovisuele kunsten, Beeldende kunsten,
Productdesign, Conservatie/Restauratie
18 afstudeerrichtingen
Vb. Studiegebied TOEGEPASTE TAALKUNDE
5 kwalificaties:
Vertalen, Tolken, Toegepaste taalkunde, Meertalige
communicatie, Journalistiek
Vb. Studiegebied INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN
TECHNOLOGIE
17 kwalificaties
29 afstudeerrichtingen
Vb. Studiegebied GEZONDHEIDSZORG
4 kwalificaties:
Kinesitherapie, Milieu- en preventiemanagement,
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie,
Verpleegkunde en vroedkunde
VCLB De
Wissel
Antwerpen
ACADEMISCHE BACHELOR en
MASTER
aan de UNIVERSITEIT
10 studiegebieden
• Archeologie, Geschiedenis, Kunstwetenschappen, Taal- en
VCLB De
Wissel
Antwerpen
letterkunde
• Criminologische wetenschappen, Rechten
• Economische en Toegepaste economische wetenschappen en
Verkeerskunde
• Godsdienst, Moraal en Wijsbegeerte
• Medische en Paramedische wetenschappen
• Pedagogische wetenschappen en Psychologie
• Politieke en Sociale wetenschappen
• Toegepaste biologische wetenschappen
• Toegepaste wetenschappen
• Wetenschappen
Verschil in studieaanpak
VCLB De
Wissel
Antwerpen
Hoger onderwijs
• Grotere zelfstandigheid
• Meer leerstof
• Beperkter aantal contacturen
• Andere lesvormen : hoorcolleges, practica, …
• Ander evaluatiesysteem
• Semestrieelexamensysteem en/of blokkensysteem
2.2 Andere opleidingsmogelijkheden
VCLB De
Wissel
Antwerpen
1. Hoger beroepsonderwijs:
1.1 Centra voor volwassenonderwijs
1.2 Hoger beroepsonderwijs voor verpleegkunde
2. Zevende specialisatiejaar en secundair na
secundair (Se-n-se):
leerlingen van 6 BSO kunnen via een zevende jaar het
diploma secundair onderwijs behalen
Se-n-se staat voor secundair na secundair en zijn de zevende
jaren op TSO/KSO niveau
3. Voorbereidende jaren:
(voorbereiding op sommige richtingen in het hoger onderwijs)
VCLB De
Wissel
Antwerpen
• BIJZONDERE WETENSCHAPPELIJKE
VORMING
• BIJZONDERE BEELDENDE VORMING
• BIJZONDERE MUZISCHE VORMING
• VOORBEREIDEND JAAR KON. MILITAIRE
SCHOOL
VCLB De
Wissel
Antwerpen
4. Secundair onderwijs tweede kwalificatie
derde graad
Het opnieuw behalen van een derde graad in
ASO/ TSO/ KSO/ BSO.
5. Syntra – opleidingen:
LEERTIJD
ONDERNEMERSOPLEIDING
(+STAGECONTRACT)
6. Uniformberoepen:
VCLB De
Wissel
Antwerpen
- DEFENSIE (officier – onderofficier) www.mil.be
- POLITIE (inspecteur van politie)
www.jobpol.be
- BURGERLUCHTVAART
privé-onderwijs + examencommissie
of
PBA + privé + examencommissie
-
BURGERZEEVAART (ABA)
7. Kerkelijk hoger onderwijs:
- LERAAR GODSDIENST L.O. / S.O.
VCLB De
Wissel
Antwerpen
- PRIESTER
8. Privé-onderwijs:
GROOT AANBOD, MAAR ….
+ duur
+ geen kwaliteitsgarantie
+ wettelijke erkenning van diploma ?
9. VDAB
www.vdab.be
10. EXAMENCOMMISSIE
VCLB De
Wissel
Antwerpen
v/d Vlaamse Gemeenschap:
Methode : volledig zelfstandige verwerking leerstof
enkel examens
Voor elk diploma secundair onderwijs.
Voor een diploma hoger onderwijs : moet met de instelling een
examencontract worden afgesloten.
Is er nog werk na de crisis?
Trends in tewerkstelling: Toppers
op de arbeidsmarkt
DE VOLGENDE STUDIEGEBIEDEN SCOREN ZEER
GOED:
•
•
•
•
Gezondheidszorg (PBa, Masters)
Godgeleerdheid (Aba, Master)
Toegepaste wetenschappen (vooral Masters)
Industriële wetenschappen en technologie (vooral
Masters)
Trends in tewerkstelling:
Minder gegeerd op de arbeidsmarkt
DE VOLGENDE STUDIEGEBIEDEN SCOREN
ZWAKKER:
•
•
•
•
•
•
•
Audiovisuele en beeldende kunst (alle niveau’s)
Architectuur (vooral PBa)
Wijsbegeerte en moraalwetenschappen
Geschiedenis
Archeologie en kunstwetenschappen
Diergeneeskunde
Muziek en podiumkunsten
Studie VDAB knelpuntberoepen
•
•
•
•
•
Ingenieurs
Informatici
Verplegend personeel
Opvoeders
Boekhouders en gespecialiseerde
bedienden
• Leerkrachten basis- en secundair
onderwijs
• Kinesisten, ergotherapeuten
Nuttige informatie
•
SID-in Antwerpen (STUDIE-INFORMATIE-DAGEN)
ANTWERP EXPO (bouwcentrum) 18-19 en 20 februari
•
Infodagen hogescholen en universiteiten
•
•
•
•
interessante websites :
www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod
www.hogeronderwijsregister.be
www.studentenportaal.be
www.onderwijskiezer.be
•
Studeren in het buitenland :
www.jint.be : coördinatie-orgaan voor internationale jongerenwerking
VCLB De
Wissel
Antwerpen
Veel succes
Download