concept - Sociaal Werk Nederland

advertisement
Handreiking Arbeidsovereenkomst
voor bestuurders van een W&MD-onderneming
in Raad van Toezicht model
Een Handreiking die bestuurders en leden van hun Raad van Toezicht kunnen
gebruiken bij het regelen van de rechtspositie van bestuurders.
Deze handreiking bevat een toelichting en een model.
Sinds 2008 heeft de branche Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening een eigen
Governancecode. In 2009 en 2010 heeft de MOgroep haar leden hulpmiddelen aangereikt
voor invoering en gebruik van de code in de praktijk.
Met ingang van 2013 is er een wijziging aangebracht in de cao: de directeur-bestuurder valt
niet langer verplicht onder de cao. Bestuurder en Raad van Toezicht moeten dus zelf een
pakket aan arbeidsvoorwaarden voor de bestuurder uitwerken. Om u daarbij te
ondersteunen ontwikkelde de MOgroep deze Handreiking Arbeidsovereenkomst.
Deze handreiking bevat een toelichting en een model. In de toelichting wordt uiteengezet
welke aspecten samenhangen met de rechtspositie van bestuurders in het RvT-model.
Behandeld worden de rechtsverhouding, verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en ontslag.
Én de te regelen arbeidsvoorwaarden.
Toelichting: het kader
Rechtsverhouding
De relatie tussen een stichting/vereniging en een bestuurder is tweeledig; de bestuurder is
rechtspersonenrechtelijk verbonden (door de statuten) en arbeidsrechtelijk (als werknemer
met een arbeidsovereenkomst).
Een bestuurder is doorgaans werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst in de zin van
artikel 7:610 ev van het Burgerlijk Wetboek (BW). Dit betekent dat de bestuurder
persoonlijke arbeid verricht, onder gezag van een werkgever (in dit geval van de RvT) en
tegen beloning. De cao W&MD is voor de statutair bestuurder niet meer van toepassing,
tenzij bestuurder en Raad van Toezicht met elkaar zijn overeengekomen dat (delen van de)
cao wel van toepassing zijn.
De rechtspersonenrechtelijke relatie komt door benoeming tot stand. De wijze waarop de
bestuurder wordt benoemd moet in de statuten zijn vastgelegd. In de praktijk wordt de
bestuurder meestal door de Raad van Toezicht benoemd. Rechten en plichten worden ook
vastgelegd in de statuten of in directiereglement. De bestuurder is tegenover de
rechtspersoon verplicht de hem/haar opgedragen taken op een behoorlijke manier uit te
voeren.
Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
De bestuurder is in het RvT-model eindverantwoordelijk en bestuurlijk aansprakelijk. De RvT
is belast met het toezicht op het beleid van de bestuurder en de algemene gang van zaken.
Als een bestuurder integer en zorgvuldig handelt, kan hem/haar doorgaans niets worden
toegerekend. Aansprakelijkheid kan in zo’n geval worden ondervangen door een goede
aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Die dekt de risico’s af in geval van fouten tijdens
een normale bedrijfsvoering.
In gevallen van opzet of grove nalatigheid kan de bestuurder persoonlijk aansprakelijk
worden gesteld voor onbehoorlijk bestuur (in beginsel is dan overigens de hele Raad van
Bestuur daarvoor aansprakelijk). Het moet dan gaan om ernstig verwijtbaar handelen,
bijvoorbeeld fraude, oplichting en niet afdragen van sociale-verzekeringspremies.
Ontslag Bestuurder
Een rechtspersonenrechtelijk ontslag kan worden gebaseerd op het handelen van de
bestuurder in strijd met de wet of de statuten, een verstoorde arbeidsrelatie of wanneer de
bestuurder zich schuldig maakt aan wanbeheer. Meestal is in de statuten opgenomen de
1
wijze, de procedure en de gronden voor ontslag, en het orgaan dat het ontslag kan verlenen.
In de meeste gevallen is dit de Raad van Toezicht.
Wanneer een bestuurder van een stichting of vereniging wordt ontslagen door de Raad van
Toezicht blijft de arbeidsovereenkomst met de stichting in principe in stand. De
arbeidsrechtelijke relatie moet dan op grond van toestemming van het UWV of door een
ontbinding van de kantonrechter beëindigd worden, tenzij de bestuurder en de Raad van
Toezicht met wederzijds goedvinden uitelkaar gaan.
De kantonrechter kent een ontbindingsverzoek meestal toe omdat de arbeidsovereenkomst
zo is verweven met de bestuurdersfunctie dat een voortzetting van de arbeidsovereenkomst
geen zin heeft als de betrokkene niet meer de functie van bestuurder kan uitoefenen.
Helemaal zeker is deze uitkomst niet: de rechter kan ontbinding weigeren als hij vindt dat de
redenen voor het ontslag ongegrond zijn, de RvT in een eerder stadium te lichtvaardig tot
het verenigingsrechtelijke ontslag heeft besloten of als hij van mening is dat er nog
mogelijkheden zijn om de arbeidsrelatie via een andere functie voort te zetten.
Toelichting: de inhoud
Afspraken en vastlegging
Het is van belang dat bestuurder en RvT overleg voeren over het pakket aan
arbeidsvoorwaarden. De daaruit voortvloeiende afspraken worden vastgelegd in een
arbeidsovereenkomst. Bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden worden takenpakket,
de verantwoordelijkheden van de bestuurder (functiezwaarte) en de (financiële)
mogelijkheden betrokken, mede in het licht van de maatschappelijke waarden en normen.
NB. Dit laat onverlet de op grond van de Governancecode W&MD vast te leggen taken en
werkwijze van de Raad van Bestuur in het reglement Raad van Bestuur.
De RvT dient uiteraard over adequate kennis te beschikken om de rechtspositie van de
bestuurder op een goede manier inhoud te kunnen geven. Dit met inachtneming van de
regels uit de Governancecode W&MD en de maatschappelijke aanvaardbaarheid van de
hoogte van honoreringen.
De afspraken in de arbeidsovereenkomst kunnen variëren van heel globaal tot heel
gedetailleerd. Een voorbeeld van een arbeidscontract met globale afspraken is een
zogenaamd ‘functiecontract’. In een dergelijke arbeidsovereenkomst wordt vooral uitgegaan
van de taak van de bestuurder als eindverantwoordelijke; daaraan wordt een vast
(jaar)inkomen gekoppeld. In beginsel is het niet van belang wanneer de bestuurder zijn/haar
taken uitvoert, áls hij/zij ze maar uitvoert. De bestuurder is immers permanent
aansprakelijk.
Beloning en secundaire arbeidsvoorwaarden
Het is essentieel dat de RvT en de bestuurder zich bij het maken van de afspraken over het
arbeidsvoorwaardenpakket van de bestuurder bewust zijn van de maatschappelijke context
waarin deze afspraken worden gemaakt: de beloning en de secundaire arbeidsvoorwaarden
dienen te passen bij hetgeen in de branche gebruikelijk is.
De MOgroep adviseert voor salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden te komen tot één
totale beloning. Als de vergoedingen uit secundaire arbeidsvoorwaarden van de bestuurder
uitgaan boven wat gebruikelijk is voor de rest van het personeel, dan gaat het salaris
omlaag. En als ze eronder blijven, dan gaat het salaris omhoog. Het totaal blijft dan
hetzelfde. Door op deze manier om te gaan met de arbeidsvoorwaarden wordt wildgroei in
honorering voorkomen.
Een vertegenwoordiging van de RvT en de bestuurder evalueren het arbeidsvoorwaardenpakket periodiek en passen dat eventueel aan.
Minimaal te regelen onderwerpen
De wet (met name artikel 7:610 en volgende BW) verplicht de werkgever een aantal
onderwerpen schriftelijk vast te leggen. Dit kan het beste in de arbeidsovereenkomst
gebeuren. Het gaat om de volgende onderwerpen:
2
-
Naam, woonplaats/plaats van vestiging van partijen.
Tijdstip van indiensttreding en/of tijdstip waarop de benoeming van betrokkenen tot
bestuurder is ingegaan.
Functie van de werknemer of de aard van diens arbeid.
Indien de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan: de duur van de
overeenkomst en de duur van de door partijen in acht te nemen opzegtermijnen of de
wijze van berekening van deze termijnen.
Het loon en de termijn van uitbetaling.
Deelname aan een pensioenregeling.
Aanspraak op vakantie of de wijze van berekening van de aanspraak.
Uit governance-optiek is het noodzakelijk om nog bepalingen op te nemen over:
- Nevenwerkzaamheden (risico belangenverstrengeling).
- Het aannemen van giften/geschenken.
Daarnaast zijn RvT en bestuurder vrij af te spreken wat zij in de arbeidsovereenkomst willen
opnemen.
3
Model arbeidsovereenkomst
DE ONDERGETEKENDEN:
1. Stichting …… (verder: de stichting),
adres ……., te ……….,
vertegenwoordigd door ……… (voorzitter en eventueel andere leden van de Raad van
Toezicht van de stichting)*
*
Uit de statuten van de stichting moet worden afgeleid wie de stichting bij het aangaan van een
arbeidsovereenkomst met een bestuurder rechtsgeldig vertegenwoordigt.
en
2. De heer/mevrouw ……….. (verder: de bestuurder),
adres ………….., te ………….
De ondergetekenden onder 1 en 2 worden gezamenlijk aangeduid als: partijen.
NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING:
A
De heer/mevrouw …… is op …… bij (rechtsvoorgangers van) de
stichting in dienst getreden in de functie van ……..*
*
Deze bepaling alleen opnemen als de bestuurder al bij (rechtsvoorgangers van) de stichting in
dienst was.
B
De heer/mevrouw ……. is bij besluit van de Raad van Toezicht d.d. ……
benoemd tot lid/voorzitter van de Raad van Bestuur met ingang van …….
C
Partijen zijn in het kader van de uitvoering van dat besluit een arbeidsovereenkomst
aangegaan en wensen de tussen hen overeengekomen arbeidsvoorwaarden en gemaakte
afspraken schriftelijk vast te leggen.
EN VERKLAREN HET VOLGENDE TE ZIJN OVEREENGEKOMEN:
Desgewenst opnemen
Karakter arbeidsovereenkomst
Artikel …..
Deze arbeidsovereenkomst heeft het karakter van een functiecontract, dat wil zeggen
dat het hier weergegeven arbeidsvoorwaardenpakket van de bestuurder is gebaseerd op
de persoon en de werkkracht van de bestuurder ten behoeve van het reilen en zeilen van
de stichting, zoals is aangegeven in de statuten, het bestuursreglement en opdrachten
van de (Raad van Toezicht van de) stichting. De in deze arbeidsovereenkomst
opgenomen bepaling over de arbeidsduur is indicatief maar vormt geen strak kader: van
de bestuurder wordt verwacht dat hij zich richt naar de binnen de stichting geldende
gebruikelijke normen en zich voorts richt naar hetgeen in relatie tot zijn functie
redelijkerwijs extra van hem mag worden verwacht ten aanzien van beschikbaarheid en
bereikbaarheid in zijn positie als voorzitter/lid van de Raad van Bestuur.*
*
Door een functiecontract af te sluiten, wordt een overeenkomst op hoofdlijnen beoogd: een
contract waarin staat wat erin moet staan, maar meer ook niet. De partijen bij dit type
overeenkomst geven elkaar de ruimte en hebben ook een goed besef wat wel en niet
verantwoord is vanuit governance-perspectief. De bestuurder weet wat hem/haar te doen staat
en in beginsel is het niet van belang wanneer hij zijn werkzaamheden verricht, als hij maar
bereikbaar en beschikbaar is.
Als niet voor een functiecontract wordt gekozen, wordt de arbeidsovereenkomst veel
gedetailleerder.
Verplicht opnemen
Aanvang
Artikel …..
4
De heer/mevrouw …. treedt in dienst van de stichting met ingang van……./is in dienst
getreden van de stichting met ingang van* ….. en is per …… benoemd (eventueel
opnemen: voor een periode van ….. jaren**) in de functie van voorzitter/lid van de Raad
van Bestuur.
De standplaats van de bestuurder is ………
*
Doorhalen wat niet van toepassing is.
** Partijen kunnen een benoeming voor bepaalde tijd wenselijk achten, bijvoorbeeld als zij tegen
het einde van die bepaalde tijd bewust een beslissing willen nemen over het wel of niet
doorgaan met elkaar. De Governancecode W&MD geeft in noot 13 op bladzijde 25 aan dat een
gesprek, om de drie of vier jaar, tussen Raad van Toezicht en bestuurder nodig is om te kijken
of er nog een goede ‘match’ is tussen de bestuurder en de WMD-onderneming. Het opnemen
van en benoeming voor bepaalde tijd markeert dan de bedoeling van partijen om periodiek te
bekijken of het doorgaan met elkaar gewenst is.
Desgewenst opnemen
Wonen bij het werk en verhuisverplichting
Artikel………
De bestuurder is verplicht in de vestigingsplaats/het werkgebied/nabij het kantoor* van
de stichting te wonen**.
Indien de bestuurder als gevolg van het opleggen van deze verplichting dient te
verhuizen, zal de stichting hem een bijdrage in de verhuiskosten voldoen
overeenkomstig het bepaalde in de CAO W&MD/binnen de stichting van toepassing zijnde
verhuiskostenregeling*/***.
*
Doorhalen wat niet van toepassing is.
** Deze verplichting kan worden opgelegd als de RvT het noodzakelijk acht dat de bestuurder
dichtbij ‘de werkvloer’ woont.
*** Het is wenselijk de secundaire arbeidsvoorwaarden van de bestuurders te laten sporen met die
van de medewerkers van de organisatie.
Verplicht opnemen
Taken en bevoegdheden
Globale bepaling
Artikel …..
De heer/mevrouw ….. heeft als bestuurder de rechten en verplichtingen die de wet,
alsmede de geldende statuten en het geldende bestuursreglement* aan bestuurders
toekennen. De bestuurder zal alle rechten en verplichtingen uit deze
arbeidsovereenkomst, uit de statuten en bestuursreglement* van de stichting alsmede
uit de toepasselijke wettelijke bepalingen, steeds naar beste kunnen uitoefenen en
nakomen en voorts alles doen en nalaten wat een goed bestuurder behoort te doen en
na te laten. De bestuurder zal zich daarbij naar beste kunnen en weten inzetten om de
continuïteit en de materiële en immateriële belangen van de stichting te waarborgen en
te bevorderen.
*
Hier wordt het bestuursreglement genoemd. Een dergelijk reglement kan op basis van de
statuten een nadere uitwerking zijn van statutaire bepalingen. Bij een meerhoofdige Raad van
Bestuur kan een dergelijk reglement een taken- en bevoegdhedenafbakening tussen de
bestuurders onderling omvatten. Het kan zijn dat een dergelijk reglement onder een andere
naam binnen de organisatie voorkomt; in dat geval is het logisch in de arbeidsovereenkomst
met de bestuurder die andere benaming voor het reglement op te nemen. Het kan ook zijn dat
er helemaal geen bestuursreglement is; in dat geval kan het bestuursreglement uit de tekst
worden weggelaten.
Meer gedetailleerde bepaling:
Artikel ………
De bestuurder zal als lid/voorzitter van de Raad van Bestuur met name zijn belast en
verantwoordelijk zijn voor ……..
Verplicht opnemen
Omvang, duur en beëindiging arbeidsovereenkomst
Artikel ………
De bestuurder is aangesteld in volledig dienstverband/voor ….. uren per week*.
5
Onbepaalde tijd
Artikel …..
Deze arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan door ieder der
partijen schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van de wettelijke
opzegtermijn*/met inachtneming van een opzegtermijn voor de bestuurder …… van ……
maanden en voor de stichting van …… maanden. *** In elk geval eindigt deze
overeenkomst op de eerste dag van de maand waarin de bestuurder de leeftijd van 65
jaren bereikt, zonder dat voorafgaande opzegging is vereist.
of
Bepaalde tijd
Deze arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, en wel van ….. tot en
met ….. en eindigt derhalve van rechtswege op ….**
De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt aangegaan met/zonder* de
mogelijkheid van tussentijdse opzegging. (Indien de arbeidsovereenkomst voor bepaalde
tijd wordt aangegaan met de mogelijkheid van tussentijdse opzegging:) Deze
arbeidsovereenkomst kan door ieder der partijen schriftelijk tussentijds worden
opgezegd met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn****. In elk geval eindigt
deze overeenkomst (of indien deze wordt voortgezet voor onbepaalde of bepaalde tijd:
de voortgezette overeenkomst) op de eerste dag van de maand waarin de heer/mevrouw
*….. de leeftijd van 65 jaren bereikt, zonder dat voorafgaande opzegging is vereist.
*
Doorhalen wat niet van toepassing is.
** Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan wenselijk worden geacht (zie paragraaf
Overwegingen om te kiezen voor een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd, pagina 4) als
partijen na verloop van een bepaalde periode willen besluiten of zij met elkaar willen doorgaan
of niet. Als partijen dan besluiten niet door te gaan, eindigt de arbeidsovereenkomst van
rechtswege als het gaat om een niet-verlengd tijdelijk contract of een tijdelijk contract inclusief
maximaal twee verlengingen, dat niet langer dan drie jaar heeft geduurd.
*** De opzegtermijn conform het bepaalde in artikel 7:672 van het Burgerlijk Wetboek bedraagt
voor de werknemer/bestuurder 1 maand, voor de werkgever afhankelijk van de duur van de
arbeidsovereenkomst variërend van 1 tot 4 maanden (bij bijvoorbeeld een duur van de
arbeidsovereenkomst van minder dan vijf jaar, is de opzegtermijn voor de werkgever ook één
maand).
**** Afwijking van de wettelijke opzegtermijnen is mogelijk, maar voor de werknemer/bestuurder
kan de opzegtermijn nooit langer zijn dan zes maanden en voor werkgever niet korter zijn dan
het dubbele van de opzegtermijn voor de werknemer/bestuurder.
Desgewenst opnemen
Werktijden
Artikel ……
De bestuurder verricht zijn werkzaamheden gedurende de uren dat het kantoor van de
stichting open is.
of
De werktijden zijn als volgt bepaald: ……
Lid 2
Van de werktijden kan in onderling overleg worden afgeweken.
of
Van de bestuurder kan gezien zijn functie worden verwacht dat hij in voorkomende
gevallen langer werkt dan het gebruikelijke aantal uren en langer beschikbaar/bereikbaar
is, zonder hiervoor een vergoeding te ontvangen.
Verplicht opnemen
Salaris en vakantietoeslag
Artikel …….
6
De bestuurder ontvangt met ingang van de datum als genoemd in artikel 1 een
jaarsalaris *van € …… bruto. Dit bedrag wordt onder aftrek van wettelijke inhoudingen in
twaalf gelijke maandelijkse termijnen uitbetaald, telkens uiterlijk voor het einde van de
maand (hieraan kan desgewenst voor de duidelijkheid nog worden toegevoegd: In geval
van tussentijdse beëindiging van deze overeenkomst of indien de bestuurder in de loop
van een kalenderjaar is benoemd, is het jaarsalaris naar rato verschuldigd).
*
Een jaarsalaris, uit te betalen in twaalf maandelijkse termijnen, past bij een functiecontract
waarin in globale lijnen is weergegeven welke inzet van de bestuurder wordt verwacht.
Het is noodzakelijk, als een jaarsalaris (dat past bij een functiecontract) is opgenomen,
daaraan een bepaling toe te voegen waarin is aangegeven welke bestanddelen bij het
salaris zijn inbegrepen.
Artikel ……..
In het jaarsalaris worden geacht mede te zijn begrepen* de vakantietoeslag en
eventuele andere toeslagen, de eindejaarsuitkering en eventuele andere uitkeringen,
tegemoetkomingen en vergoedingen, hoe ook genaamd en van welke aard dan ook,
tenzij in deze arbeidsovereenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald.
*
Het jaarsalaris is een ‘all-in’-salaris, dat heel goed past bij een functiecontract.
of:
in plaats van het voorgaande artikel met een inhoud op hoofdlijnen de volgende
bepalingen die passen bij een meer gedetailleerde arbeidsovereenkomst
Artikel ……….
De bestuurder ontvangt met ingang van de datum als genoemd in artikel …..een salaris
van € …… bruto per maand. Dit bedrag wordt onder aftrek van wettelijke inhoudingen
uitbetaald, telkens uiterlijk voor het einde van de maand .
Artikel ……
Daarnaast ontvangt de bestuurder een:
Vakantietoeslag ter grootte van 8% van het bruto jaarsalaris*
Een eindejaarsuitkering ter grootte van ……% van het door de bestuurder in het
desbetreffende kalenderjaar feitelijk verdiende bruto jaarsalaris, vermeerderd met de in
dat jaar opgebouwde vakantietoeslag**.
*
Verplicht op te nemen.
** Desgewenst opnemen.
Desgewenst kan een bepaling over het variabel belonen van de bestuurder worden
toegevoegd
Variabel belonen
Artikel …..
De RvT kan besluiten de bestuurder naast diens jaarsalaris in aanmerking te laten komen
voor een variabele beloning.* Deze variabele beloning wordt verbonden aan het behalen
van vooraf overeengekomen doelstellingen die niet behoren tot de normale functieuitoefening van de bestuurder. Deze doelstellingen en de daaraan gekoppelde variabele
beloning worden in de maand … voor het daarop volgende kalenderjaar vastgelegd.
*
Zie paragraaf Arbeidsvoorwaarden buiten de CAO, pagina 3.
Artikel ….
De beoordeling of de afgesproken doelstellingen zijn gehaald en de vaststelling
respectievelijk toekenning van de variabele beloning geschiedt door de Raad van
Toezicht uiterlijk in de maand ….. van het volgende kalenderjaar. De beslissing over
toekenning zal schriftelijk worden meegedeeld onder opgaaf van de informatie die van
belang is om de toekenning te kunnen beoordelen.
Desgewenst opnemen
7
Aanpassing arbeidsvoorwaarden
Artikel …..
In ….. van elk kalenderjaar zal de Raad van Toezicht van de stichting, na beoordeling van
het functioneren van de bestuurder, besluiten over aanpassing van het salaris en de
overige arbeidsvoorwaarden, rekening houdend met het presteren van de bestuurder,
de salarisontwikkelingen binnen de branche en de ontwikkelingen binnen de stichting.*
*
Verhoging van het salaris van de bestuurder is geen automatisme. Een verhoging is afhankelijk
van een aantal factoren.
Kostenvergoedingen
Artikel ….
De bestuurder ontvangt jaarlijks/maandelijks* tegelijk met het maandsalaris een vaste
onkostenvergoeding van € ….. netto voor periodiek terugkerende kleine uitgaven.** De
bestuurder zal deze onkostenvergoeding niet ontvangen wanneer hij door welke reden
dan ook voor een periode van meer dan …. maanden niet in staat is zijn functie te
vervullen.
*
Doorhalen wat niet van toepassing is.
** Het gaat hier om doorgaans kleine bedragen, zoals een kop koffie, een broodje onderweg etc.
waarbij het declareren en administratief verwerken een te grote rompslomp met zich
meebrengen in verhouding tot de kosten.
Artikel ……
De stichting vergoedt voorts op declaratiebasis de kosten, die niet uit de vaste
kostenvergoeding zoals bedoeld in het vorige artikel zijn gedekt, voor zover deze kosten
noodzakelijk waren in verband met het uitoefenen van de functie*. Uitbetaling van de in
dit lid bedoelde gedeclareerde kosten vindt plaats na overlegging van de relevante
bewijsstukken.
*
Het gaat hier om kosten in verband met bijwonen symposia, noodzakelijke zakelijke lunches of
diners, etc.
Artikel ….
Indien en voor zover uit wettelijke bepalingen of standpunten van autoriteiten volgt dat
(een deel van) de verstrekte kostenvergoedingen zouden zijn te beschouwen als loon,
komen de voor de bestuurder verschuldigde loon- of inkomstenbelasting voor rekening
en risico van de bestuurder.
Artikel …
De stichting vergoedt de bestuurder met inachtneming van de fiscale regelgeving de
kosten die voortvloeien uit het gebruik van een (mobiele) telefoon (tot een maximum
van € …. per jaar). Uitbetaling vind plaats op declaratiebasis en na overlegging van de
daarop betrekking hebbende bescheiden.
of:
Ten behoeve van zijn/haar* functie stelt de stichting aan de bestuurder een mobiele
telefoon ter beschikking. De kosten in verband met het gebruik van de ter beschikking
gestelde mobiele telefoon komen voor rekening van de stichting indien en voor zover de
telefoon meer dan bijkomstig (dat wil zeggen tenminste voor 10%) zakelijk wordt
gebruikt.
*
Doorhalen wat niet van toepassing is.
Reis- en verblijfkosten
Desgewenst opnemen
Artikel …..
De stichting vergoedt de kosten van woon-/werkverkeer overeenkomstig de binnen de
stichting van toepassing zijnde regeling.*
*
Ook een vergoeding voor de reiskosten woon-/werkverkeer zouden kunnen worden beschouwd
als te zijn inbegrepen in het salaris van de bestuurder. Dat betekent dat in dat geval het salaris
8
met een dergelijke vergoedingscomponent moet worden verhoogd. Indien de stichting ervoor
kiest de secundaire arbeidsvoorwaarden apart in de arbeidsovereenkomst te benoemen, kan
bijgaande formulering worden gebruikt. In dat geval is het wenselijk de secundaire
arbeidsvoorwaarden van de bestuurders te laten sporen met die van de medewerkers van de
organisatie.
Bij voorkeur opnemen
Artikel ……
Indien de bestuurder zakelijke reizen* dient te maken (anders dan woon-/werkverkeer)
vergoedt de stichting de kosten overeenkomstig de binnen de stichting van toepassing
zijnde regeling, indien gereisd wordt met de eigen auto. De kilometervergoeding voor het
gebruik van de eigen auto strekt mede ter dekking van de door de bestuurder af te
sluiten cascoverzekering**. Reist de bestuurder met het openbaar vervoer, dan worden
de kosten vergoed op basis van reizen openbaar vervoer eerste klas. Vergoeding vindt
plaats op declaratiebasis onder overlegging van vervoers- en betalingsbewijzen.
*
Omdat zakelijke reizen (dienstreizen) qua omvang en frequentie sterk van elkaar verschillen,
ligt het voor de hand de vergoeding voor deze reizen apart in de arbeidsovereenkomst op te
nemen, ook als partijen voor een functiecontract hebben gekozen.
** De werkgever is aansprakelijk voor de casco-schade die de werknemer lijdt als hij/zij tijdens
een dienstreis betrokken is bij een ongeluk, tenzij de werkgever de werknemer een adequate
bijdrage in de premie voor een cascoverzekering heeft verstrekt. Het opnemen van deze
bepaling beoogt het risico dat de werkgever bij een eventueel ongeluk van de werknemer voor
de casco-schade wordt aangesproken, tot een minimum te beperken.
Artikel ….
Indien de bestuurder tijdens een zakelijke reis kosten heeft in verband met een
noodzakelijk verblijf, vergoedt de stichting deze kosten tot een maximum van ………
Desgewenst opnemen in plaats van het voorgaande artikel over de vergoeding voor
zakelijke reizen
Artikel …….
Ten behoeve van de uitoefening van de functie stelt de stichting aan de bestuurder een
auto ter beschikking *met een maximale cataloguswaarde (inclusie BPM en BTW) van €
….. De voorwaarden **van het gebruik zijn neergelegd in de gebruikersovereenkomst/
autoregeling/leasereglement***, welke voorwaarden door de bestuurder zijn aanvaard.
*
Het ter beschikking stellen van een auto kan aan de orde zijn wanneer de bestuurder een
zodanig aantal kilometers ‘voor de zaak’ moet rijden, dat het leasen van een auto naar het
oordeel van de RvT verantwoord is.
** Als voorwaarde kan worden opgenomen dat de bestuurder een eigen bijdrage in de kosten van
de bedrijfsauto moet betalen. Ook kan in de voorwaarden staan dat de terbeschikkingstelling
van de bedrijfsauto vervalt als de bestuurder een periode van …. maanden onafgebroken
arbeidsongeschikt is.
*** Doorhalen wat niet van toepassing is.
Desgewenst opnemen
Artikel…
De fiscale bijtelling in verband met de ter beschikking gestelde auto zal volledig tot het
loon voor de heffing van loonbelasting, premie volksverzekeringen en
Zorgverzekeringswet worden gerekend. De verschuldigde belasting en premies komen
geheel ten laste van de bestuurder.
Verplicht opnemen
Pensioen
Artikel …..
De bestuurder is deelnemer* in het Pensioenfonds Zorg en Welzijn.
Artikel …..
Van de maandelijkse premie voor het pensioenfonds houdt de stichting een percentage
in op de maandelijkse salaristermijn van de bestuurder dat overeenstemt met het
percentage dat geldt voor werknemers op wie de CAO W&MD van toepassing is.
*
Deelnemer van PFZW is degene die een arbeidsovereenkomst heeft met een werkgever die
onder de werkingssfeer van PFZW valt. Om onder het pensioenfonds te vallen moet de
9
bestuurder dus op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam zijn en doet het er niet toe of
de bestuurder onder de CAO valt of niet.
Desgewenst opnemen
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
Artikel …..
De stichting sluit ten behoeve van de bestuurder een
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering* af. De premie komt voor rekening van de
stichting.
*
Het is gebruikelijk een dergelijke verzekering af te sluiten.
Verplicht opnemen
Vakantie
Artikel ….
De bestuurder heeft voor ieder volledig kalenderjaar dat de arbeidsovereenkomst
voortduurt recht op ….. uren vakantie* met behoud van salaris. Bij het opnemen van
deze vakantiedagen zal de bestuurder rekening houden met de belangen van de
stichting.
*
Wettelijke minimum is vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week. Tussen 25 dagen
en 30 dagen is gebruikelijk.
Desgewenst opnemen
Ziekte/arbeidsongeschiktheid
Artikel …….
In geval van ziekte van de bestuurder zal de stichting gedurende de eerste 52 weken …..
%* van het salaris als bedoeld in artikel … betalen en gedurende de daarop volgende 52
weken …. %*, zolang de arbeidsovereenkomst voortduurt. Op de betalingen die plaats
vinden op grond van dit artikel zullen de door de bestuurder te genieten uitkeringen
krachtens de sociale verzekeringswetten en/of andere met betrekking tot
arbeidsongeschiktheid door de stichting afgesloten verzekeringen in mindering worden
gebracht.
*
De wettelijke verplichting is tenminste 70% door te betalen. Een doorbetaling tot 100%
gedurende het eerste ziektejaar of tenminste het eerste halfjaar van de ziekte is gebruikelijk.
Tijdens het tweede ziektejaar kan een hogere doorbetaling dan 70% worden gekoppeld aan
aantoonbare (re-integratie) inspanningen van de bestuurder die zijn gericht op terugkeer in het
arbeidsproces.
Artikel …
Voor de toepassing van dit artikel worden perioden van arbeidsongeschiktheid die elkaar
met tussenpozen van minder dan vier weken opvolgen, beschouwd als één periode van
arbeidsongeschiktheid.
Artikel ……
Op straffe van verval van recht op doorbetaling van (een percentage van) zijn salaris,
dient de bestuurder zich naast zijn wettelijke verplichtingen strikt te houden aan de
voorschriften en richtlijnen die ter zake door of namens de stichting zijn uitgevaardigd.
Verval van dit recht op doorbetaling staat niet in de weg aan toepassing van andere
sancties ter zake.
Indien de stichting in verband met arbeidsongeschiktheid van de bestuurder jegens een
of meer derden een vordering tot schadevergoeding kan doen gelden, zal de bestuurder
daaraan volledige medewerking verlenen.
Uit oogpunt van good governance: verplicht opnemen
Nevenactiviteiten/beloningen van derden
Artikel ….
De bestuurder zal behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Raad van
Toezicht van de stichting geen gehonoreerde of niet-gehonoreerde
10
nevenwerkzaamheden* verrichten . De Raad van Toezicht kan toestemming weigeren
wegens onverenigbaarheid van de nevenfunctie met de functie van bestuurder en voorts
indien het uitoefenen van de nevenwerkzaamheden (of de uitbreiding daarvan) als
strijdig met of schadelijk voor de stichting kunnen worden beschouwd.
*
Nevenwerkzaamheden kunnen leiden tot belangenverstrengeling, een ‘doodzonde’ tegen good
governance. Het is daarom van groot belang dat het verrichten van nevenwerkzaamheden
alleen met toestemming van de Raad van Toezicht kan plaatsvinden.
Uit oogpunt van good governance: verplicht opnemen
Artikel……
Het is de bestuurder verboden tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst enigerlei
provisie, tegemoetkomingen, vergoedingen of legaten, in welke vorm dan ook, aan te
nemen of te bedingen dan wel enige aanbieding (waaronder geschenken) van welke aard
dan ook te accepteren van cliënten, afnemers, leveranciers, dienstverleners of
werknemers van de stichting, dan wel Daarmee verbonden rechtspersonen. Dit verbod is
niet van toepassing voor zover het gebruikelijke relatiegeschenken van ten hoogste 50
euro betreft.
Geheimhouding en documenten
Desgewenst opnemen
Artikel …….
Het is de bestuurder verboden zowel gedurende het bestaan van de
arbeidsovereenkomst als ook na beëindiging daarvan op welke manier en aan wie dan
ook enige informatie, kennis en/of gegevens te openbaren met betrekking tot zaken van
de stichting die hem bekend zijn geworden en waaromtrent hem geheimhouding is
opgelegd of waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of behoort te kennen.
Desgewenst opnemen
In geval van overtreding van dit verbod verbeurt de bestuurder, in afwijking van het
bepaalde in artikel 7:650, leden 3,4 en 5 BW*, aan de stichting een terstond en zonder
nadere aanmaning, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst opeisbare boete van €
…. per overtreding, te vermeerderen met € ….. voor iedere dag dat de overtreding
voortduurt en onverminderd de bevoegdheid van de stichting naast/in plaats van deze
boete vergoeding te vorderen van de volledige schade, alsmede nakoming.
*
Lid 3: De overeenkomst waarbij boete is bedongen, vermeldt nauwkeurig de bestemming van
de boete. Zij mogen noch onmiddellijk noch middellijk strekken tot persoonlijk voordeel van de
werkgever zelf of van degene aan wie de werkgever de bevoegdheid heeft verleend om aan
werknemers een boete op te leggen.
Lid 4: Iedere boete, in een overeenkomst bedongen, is op een bepaald bedrag gesteld,
uitgedrukt in het geld waarin het loon is vastgesteld.
Lid 5: Binnen een week mag aan de werknemer geen hoger bedrag aan gezamenlijke boetes
worden opgelegd dan zijn in geld vastgesteld loon voor een halve dag. Geen afzonderlijke boete
mag hoger dan dit bedrag worden gesteld.
Op grond van lid 6 mag bij schriftelijke overeenkomst van de leden 3 tot en met 5 worden
afgeweken, hetgeen door het opnemen van de hierboven opgenomen bepaling gebeurt.
Desgewenst opnemen
Artikel …..
Overige bepalingen*: …….
*
Hier kunnen naar het oordeel van partijen nog ontbrekende bepalingen worden opgenomen. Zo
kunnen eventueel bepalingen uit de CAO W&MD van toepassing worden verklaard.
Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend op ….., te ……
Werkgever
………. (handtekening)
Bestuurder
………. (handtekening)
11
Download