Uploaded by User2724

GRAMMATICAAL WORSTELPARTIJ

advertisement
Piet de beroemde schaatser is door de gladheid op zijn achterhoofd gevallen.
Piet woont in een pand dat hij 1 jaar eerder na het overlijden van zijn ouders heeft geërfd.
Nietsvermoedend betreedt hij de woonkamer en loopt daarna verder naar de veranda,
terwijl zeer gemene verdervers hunkeren naar een geschikt moment om hem aan te vallen.
En verder:
Artikel 3.119a lid 4 Wet Inkomstenbelasting 1964:
Eigenwoningschuld
‘Indien de belastingplichtige een eigen woning verwerft die bestemd is om hem en zijn partner anders dan tijdelijk als
hoofdverblijf ter beschikking te staan, wordt, indien hun voordien reeds tezamen een woning anders dan tijdelijk als
hoofdverblijf ter beschikking heeft gestaan en de partner ten aanzien van die eerdere woning een vervreemdingssaldo eigen
woning heeft behaald, de op grond van het eerste lid berekende eigenwoningschuld van de belastingplichtige verlaagd, doch
niet verder dan tot nihil, met de eigenwoningreserve, bedoeld in artikel 3.119aa van de partner waarbij, indien de partner
de woning mede heeft verworven, wordt uitgegaan van de eigenwoningreserve na toepassing van artikel 3.119aa met
betrekking tot de partner. De in de eerste volzin bedoelde verlaging van de eigenwoningschuld wordt toegepast tot het
moment waarop de woning hun niet meer gezamenlijk anders dan tijdelijk als hoofdverblijf ter beschikking staat.
Artikel 4.13 Wet Inkomstenbelasting 1964: Reguliere voordelen uit aandelenbezit
1. Tot de reguliere voordelen bedoeld in artikel 4.12, onderdeel a, behoren:
a. een forfaitair voordeel uit aandelen in of winstbewijzen van een lichaam dat ingevolge artikel 6a van de Wet op de
vennootschapsbelasting 1969 is vrijgesteld van de heffing van vennootschapsbelasting alsmede een forfaitair voordeel
uit aandelen in of winstbewijzen van een niet in Nederland gevestigde vennootschap waarvan het kapitaal geheel of
gedeeltelijk in aandelen is verdeeld en waarvan de bezittingen grotendeels, direct of indirect, bestaan uit beleggingen;
b. de teruggaaf van wat op aandelen is gestort, waarbij een teruggaaf geen regulier voordeel vormt voorzover de teruggaaf
niet meer bedraagt dan de verkrijgingsprijs van de desbetreffende aandelen en tevoren de algemene vergadering van
aandeelhouders tot deze teruggaaf heeft besloten en de nominale waarde van de desbetreffende aandelen bij
statutenwijziging met een gelijk bedrag is verminderd …..;
Bizarrrrr!!!! Nederlands? Grammaticaal een complete Babylonische spraakverwarring!!!
1
Maag gelukkig biedt de Natuur ons innerlijke Rust + Vrede:
Er zijn verschillende soorten apenbroodbomen,
en dié in Morondava, Madagaskar, wordt ook wel genoemd de Baobab van Grandidier.
Omdat deze zoveel is gefotografeerd, is het waarschijnlijk de meest bekende.
2
3
De Afrikaanse baobab kan zo’n 25 m. hoog worden met een stam van wel 14 diameter!
4
Kankantrie = kapokboom (Suriname)
5
Download