Uploaded by n.dreesens

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

advertisement
Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Fase B
De ondergetekenden:
1.
X
hierna te noemen: flexkracht
2.
X
hierna te noemen: werkgever
verklaren het volgende te zijn overeengekomen.
Partijen sluiten een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:690 BW, op grond
waarvan de flexkracht werkzaam zal zijn voor – en onder leiding en toezicht van –
een of meer opdrachtgevers van werkgever of door hen aan te wijze derden.
De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd conform
onderstaande afspraken.
Artikel 1
De flexkracht treedt op [datum begin] in dienst van werkgever en gaat in beginsel
werkzaamheden verrichten als [functie] ten behoeve van derden. Per
plaatsingsbevestiging worden de functie, de functiegroep en de werkzaamheden
vastgesteld.
Artikel 2
De flexkracht ontvangt een (feitelijk) bruto uurloon conform de CAO voor
Uitzendkrachten. Het daadwerkelijke (feitelijk) bruto uurloon wordt per
plaatsingsbevestiging voor de desbetreffende functie vastgesteld. Dit kan
afwisselend de inlenersbeloning of de ABU beloning zijn.
Artikel 3
Per detacheringsopdracht ontvangt de flexkracht van werkgever een plaatsingsbevestiging.
Flexkracht ondertekent de plaatsingsbevestiging. Mocht de flexkracht de plaatsingsbevestiging
onverhoopt niet ondertekenen, maar wel starten bij de in de plaatsingsbevestiging genoemde
opdrachtgever, dan is de flexkracht akkoord met de inhoud van de plaatsingsbevestiging en
bevestigt de flexkracht door te starten de ontvangst daarvan, tenzij de flexkracht binnen 7
kalenderdagen na aanvang schriftelijk aangeeft het niet eens te zijn met de inhoud, dan wel
aangeeft de plaatsingsbevestiging niet te hebben ontvangen.
Artikel 4
De flexkracht verricht de werkzaamheden onder dagelijkse leiding en toezicht van
de opdrachtgever. De flexkracht is gehouden opdrachten en aanwijzingen van de
daartoe bevoegde functionarissen van de opdrachtgever, vallende binnen het kader
van de dagelijkse uitoefening van de functie, op te volgen. De flexkracht dient de bij
de opdrachtgever geldende huisregels in acht te nemen. De flexkracht dient zich te
allen tijde te kunnen legitimeren op de werkplek.
Artikel 5
Deze overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd en eindigt zonder dat
opzegging vereist is van rechtswege op [datum eind]. Indien de werkgever dient aan
te zeggen, dan gaat de flexkracht ermee akkoord dat de werkgever dit per e-mail
kan doen op het laatst bekende e-mailadres.
Artikel 6
Voor de uit te oefenen functies geldt een dienstverband met een arbeidsduur van
5,00 uur per Week. In geval van herplaatsing op een andere detacheringsopdracht
zal de flexkracht instemmen met een redelijke aanpassing van de uren/werkdagen
indien dit noodzakelijk is om de flexkracht te kunnen herplaatsen.
Artikel 7
De flexkracht heeft recht op 25 vakantiedagen per jaar bij een fulltime
dienstverband van 40 uur. In geval van een (verplichte) bedrijfssluiting kan de
werkgever eenzijdig de bovenwettelijke vakantiedagen laten opnemen door de
flexkracht. Voor het overige geldt dat de flexkracht zo veel als mogelijk vakantie
opneemt gedurende een (verplichte) bedrijfssluiting.
Artikel 8
Tussentijdse opzegging van deze overeenkomst is mogelijk met inachtneming van
de op grond van de in de CAO voor Uitzendkrachten vastgestelde opzegtermijnen.
Artikel 9
Op deze overeenkomst is steeds de langst mogelijke proeftijd van toepassing, voor
zover dit bij wet of CAO nog is toegestaan.
Artikel 10
De flexkracht betracht strikte geheimhouding ten aanzien van alle gegevens en/of
informatie van werkgever, met werkgever gelieerde vennootschappen en
ondernemingen, de opdrachtgever of de onderneming van werkgever of
opdrachtgever betreffende. Alle informatie die werknemer ter kennis komt zal
werknemer uitsluitend aanwenden ten behoeve van de uitoefening van zijn/haar
functie en met inachtneming van de wettelijke bepalingen omtrent privacy in het
algemeen. Overtreding van het in dit artikel genoemde geheimhoudingsbeding kan
voor de werkgever een dringende reden voor beëindiging van de
arbeidsovereenkomst ex art 7:678 lid 1 jo. lid 2 sub i BW vormen.
Artikel 11
[werkgever] vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met vertrouwelijke gegevens van de
Flexkracht en daarom houden wij ons aan de in Nederland geldende privacywetgeving. Bij je
inschrijving bij [werkgever] hebben we je op de hoogte gebracht van ons privacystatement.
Voor het geval dit niet is gebeurd, verwijzen we je bij deze nogmaals naar het bij [werkgever]
geldende Privacystatement.
Artikel 12
Bij [werkgever] heb je de mogelijkheid om je pasfoto te (laten) uploaden op je profielpagina.
Hierdoor krijgen potentiële opdrachtgevers een meer persoonlijke indruk van jou. Het uploaden
van een pasfoto is geheel vrijwillig. Met het uploaden van je pasfoto geef je toestemming aan
[werkgever] voor het publiceren van de pasfoto binnen je profiel. Deze toestemming kan je op
ieder moment weer intrekken door de pasfoto uit je profiel te verwijderen.
Artikel 13
In het kader van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) is werkgever verplicht het loon van
flexkracht over te maken op een bankrekening welke op naam van flexkracht staat. Derhalve
dient werkgever te verifiëren of het opgegeven bankrekeningnummer op naam staat van
flexkracht. Flexkracht verklaart, door ondertekening van deze overeenkomst, dat de verstrekte
of te verstrekken bankgegevens aan flexkracht toebehoren.
Artikel 14
Op deze overeenkomst is steeds de meest recente versie van de ABU CAO voor Uitzendkrachten
(“CAO voor Uitzendkrachten”) van toepassing. Met ondertekening van deze
arbeidsovereenkomst verklaart de flexkracht de CAO voor Uitzendkrachten ontvangen te
hebben, van de inhoud kennis te hebben genomen en daarmee akkoord te gaan.
Artikel 15
De werkgever behoudt zich binnen de grenzen der redelijkheid het recht voor om de in deze
arbeidsovereenkomst overeengekomen bepalingen en/of de bepalingen die zijn vastgelegd in
de arbeidsvoorwaarden en/of andere regelingen eenzijdig te wijzigen. Alle wijzigingen,
intrekkingen of aanvullingen zullen altijd een bindend effect hebben op de flexkracht.
Bovendien behoudt de werkgever zich het recht voor om (belastingvrije) vergoedingen
eenzijdig te wijzigen in geval van een wijziging in de fiscale en/of de sociale
zekerheidsregelgeving, ook indien dit leidt tot een achteruitgang in arbeidsvoorwaarden.
Daarnaast worden wijzigingen in wetgeving en cao te allen tijde doorgevoerd.
Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en ondertekend,
Te [plaats], op [datum].
Werkgever
Flexkracht
Download