Uploaded by fadiemayhan

FORMAT TOETSEN M2

advertisement
VERSIE A/B
Mavo 2
BvJ 2a
SO/REP: Thema …
Weging: …x
Bijlage:
Hulpmiddelen:
Antwoorden noteren op:
geen
geen
lijnpapier
Deze toets bestaat uit .. vragen.
Voor deze toets zijn maximaal .. punten te behalen.
Voor elk vraag staat hoeveel punten behaald kunnen worden en de soort RTTI vraag.
Noteer de antwoorden in correct Nederlands op je antwoordenblaadje.
Schrijf met zwarte of blauwe pen.
Geef bij meerkeuzevragen altijd één antwoord in hoofdblokletters.
Bij vragen waar om een uitleg wordt gevraagd krijg je alleen punten als de uitleg ook
gegeven is.
Succes!
SO / Repetitie
H.. (Naam hoofdstuk)
… vragen - … punten – R 40% - T1 40% - T2 15% - I 5%
RTTI
Punt
Vraag
2MAVO
Download