Uploaded by Wolter Hof

samenvatting-leerdoelen-uit-hoorcolleges

advertisement
lOMoARcPSD|3722265
Samenvatting - Leerdoelen uit hoorcolleges
Veiligheid (Hogeschool Utrecht)
StudeerSnel wordt niet gesponsord of ondersteund door een hogeschool of universiteit
Gedownload door Wolter Hof ([email protected])
lOMoARcPSD|3722265
Leerdoelen veiligheid
Les 1
De toepassing van de ARBO wet te kunnen toelichten
Een werkgever heeft de algemene zorg voor veiligheid en gezondheid en welzijn bij het werk, in
verband met de arbeid. Voor het scheppen en handhaven van een veilige werkomgeving legt de
arbowet een werkegever onder andere de volgende verplichtingen op;
1. Regels en instructie geven voor het veilig werken en omgaan met chemicaliën en het
verschaffen van persoonlijke beschermingsmiddelen
2. Voorzieningen treffen en middelen verschaffen om het aantal risico’s drastisch te beperken
en de kans op fouten en ongelukken minimaal te maken
3. Voorzieningen treffen en middelen verschaffen voor het beperken van gevolgen als er toch
iets gebeurt
Als de werkers in een lab de regels niet naleven, heeft het allemaal weinig zin wat de werkgever
doet. Daarom geeft de Arbowet ook duidelijk omscchreven verplichtingen voor de werknemers;
1. De veiligheidsvoorschriften na te leven
2. De veiligheidsvoorzieningen te gebruiken
3. De persoonljke beschermingsmiddelen daar waar nodig of waar dit wordt aangegeven,
gebruiken
Een ongeval en bijna ongeval te beschrijven
Te weten welke veiligheidsvoorzieningen op school, specifiek in de laboratoriumzalen, aanwezig
zijn
 Zuurkasten
 Afzuiginstallaties
 Brandblussers
 Nooddouche
 EHBO-kist
 vluchtwegen
Te weten hoe je bepaalde veiligheidsvoorzieningen kunt gebruiken
Bijvoorbeeld zuurkast;
Het is erg belangrijk dat de circulatie zo min mogelijk wordt verstoord, dan pas is het effectief.
- Houdt het zuurkastraam zoveel mogelijk gesloten
- Sluit de achterzijde van de zuurkast niet af met monster- en/of chemicaliënflessen
- Als de deuren in de directe omgeving van de zuurkast geopend of gesloten moet worden,
moet dat langzaam gebeuren
- Loop niet vlak voor het geopende zuurkastraam langs
- Maak geen snelle bewegingen loodrecht op de werkopening
Te weten hoe je het best kunt handelen in geval van (kleine) ongelukken binnen de labzaal
De doelen van eerstehulpverlening aan te geven
• Veilig en verantwoord kunnen handelen in de werksituatie
• Hulp tot deskundige hulp overneemt
• Bij twijfel altijd deskundige hulp inschakelen (BHV)
Gedownload door Wolter Hof ([email protected])
lOMoARcPSD|3722265
Doelen:
• redden van leven
• voorkomen dat toestand slechter wordt
• bevordering van herstel
De zogenaamde vitale functies van ons lichaam te benoemen en te verklaren waarom deze vitaal
worden genoemd
Ademhaling
Bewustzijn
•
•
•
Bewusteloosheid/coma
Flauwte
Hersenschudding
Circulatie
•
•
•
•
•
Bloedsomloop
Shock à levensbedreigend!
Problemen bloedtoevoer naar de vitale organen (hart, hersenen)
Weefselbeschadiging door afsterven cellen
Emotionele shock
In eigen woorden het begrip ‘biologische agentia’ te kunnen omschrijven
• Levende organismen
> bacteriën, virussen, planten etc.
• (Dode) stoffen of structuren die afkomstig zijn van levende organismen
> bijv. toxinen
Bij werken met Biologische Agentia 3 soorten gezondheidseffecten
Gedownload door Wolter Hof ([email protected])
lOMoARcPSD|3722265
-
Infecties
Allergieën
Vergiftiging
Altijd vooraf gegaan door besmetting
• Wij hebben 3 verdedigingsmechanismen
j Huid en slijmvliezen
k Fagocytose (non-specifiek)
l Antilichamen (specifiek)
Infectierisco
• Via huid is erg lastig, tenzij beschadigd
> Bijv. Hepatitis A,B,C
> Syfilis
> HIV
• Via luchtwegen
Bijv. besmetting via aërosolen
> Veteranenziekte
• Via maagdarmkanaal
Besmetting via eten of drinken
> Bijv. tyfus, cholera
• Zoönosen
> Bijv. Ziekte van Lyme
Alle risicoklassen van de biologische agentia te kunnen omschrijven
• Klasse I
• Klasse II
• Klasse III
• Klasse IV
Indeling is gebaseerd op:
> Pathogeniteit
> Snelheid verspreiding onder bevolking
> Beschikbaarheid preventieve maatregelen (bijv. vaccinatie)
> Behandelingsmogelijkheden
Risicogroep
Ziekmakend
vermogen
Kans op
verspreiding
onder de
bevolking
Profylaxe/
behandeling
1
2
3
4
Zeer klein
Aanwezig
Groot
Zeer groot
+
+
n.v.t.
+
+
-
Micro-organismen aan de hand van gepubliceerde lijsten te kunnen indelen in een bepaalde
risicoklasse en in het bijbehorend fysisch inperkingsniveaus
Gedownload door Wolter Hof ([email protected])
lOMoARcPSD|3722265
Kennis te hebben van basale microbiologische begrippen
De meest relevante VMT regels te noemen en te vertalen naar de eigen werksituatie
1. Alle experimenten en handelingen
moeten zorgvuldig worden
voorbereid en behoedzaam
uitgevoerd.
2. Deuren en ramen van het
laboratorium zijn tijdens de
werkzaamheden dicht.
3. De werkruimte wordt schoon en
netjes gehouden.
4. Niet eten, drinken of roken in het
laboratorium.
5. Nooit met de mond pipetteren.
6. Het aanbrengen van make-up
en/of handcrème is niet
toegestaan.
7. Draag geen sieraden, horloges.
Bind lang haar samen op het
hoofd.
8. Houd de handen schoon en de
nagels kort.
Les 2
Per fysisch inperkingsniveau met eigen woorden te beschrijven wat de inrichtingseisen zijn voor de
werkruimte
Fysische inperking = Inrichtingsvoorschriften en apparatuur, “opsluiting” van M.O.
(Bijlage 7.2.1)
• Werkruimte (bouwkundig) ventilatie, wastafel, vloer, wanden, tafels goed schoon te maken
• Veiligheidskabinet is belangrijk voor fysische inperking
De veiligheidskabinetten
Laminaire flowkast
-
Bescherming product?
Gedownload door Wolter Hof ([email protected])
lOMoARcPSD|3722265
Klasse 1
-
Bescherming onderzoeker
Klasse 2
-
Bescherming onderzoeker en product
Gedownload door Wolter Hof ([email protected])
lOMoARcPSD|3722265
Klasse 3
-
Bescherming onderzoeker en product
Inperkingsniveau’s
•
Risicoklasse 1
è geen fysische inperking, VMT
• Risicoklasse 2
è Inperkings-/beheersingsniveau 2/klasse II VK
• Risicoklasse 3
è Inperkings-/beheersingsniveau 3/klasse III VK
• Risicoklasse 4
è Inperkings-/beheersingsniveau 4/klasse III VK
en altijd VMT
Niveau 2
Gedownload door Wolter Hof ([email protected])
lOMoARcPSD|3722265
Sterilisatiemethoden
Sterilisatie: na afloop zijn geen levende micro organismen meer aanwezig
> autoclaveren
• Oververhitte stoom onder overdruk
• M.o. gaan dood door eiwitstolling
Linker is nog niet gesteriliseerd. Rechter wel.
Nog andere sterilisaitemethoden;
> droogsteriliseren
> verbranden
Bij de les bactierën moest de dop verbrand worden.
> filtreren
> gassterilisatie
> bestralen
Desinfectie
Desinfectie
• Het aantal micro organismen verminderen tot een bepaald (aanvaardbaar) niveau
• M.O. kunnen nog worden aangetoond!
Voorbeelden
Chloor
Gedownload door Wolter Hof ([email protected])
lOMoARcPSD|3722265
•
•
•
Chloorgas
1 mg/ml water is voldoende
Halamid
Jodium
• In alcoholische of waterige oplossing
• Huiddesinfectie (jodiumtinctuur)
• Betadine
Alcohol
• Snelle werking
• Maximale werking tussen 70%-80%
• Desinfecteren van werktafels!
Les 3
De micro-organismen te omschrijven die volgens de richtlijnen van Sanquin niet in bloed mogen
voorkomen
• Hepatitisvirus B
• Hepatitisvirus C
• Humaan Immuundeficiëntie Virus
• Humaan T-cel leukemie virus
•
Treponema pallidum
Bacterie (spirocheet)
Verwekker van syfilis of lues (SOA)
Zweertje ® na jaren aantasting zenuwweefsel ® uitvalsverschijnselen
De belangrijkste kenmerken van het Hepatitis-B-virus en het Hepatitis-C-virus te kennen
Hepatitis-B
• Overdracht via
> bloed(producten) > gemeenschappelijk
> urine
naaldgebruik
> sperma
> moeder à kind
> speeksel
> liquor
• Risico levercirrose, kanker
• Virus overleeft dagen in gedroogd bloed
• Bescherming: gevormde antistoffen na infectie of vaccinatie
HBV
• Besmettingskans (bij contact met besmet bloed) is 6 – 30 %
• Nederland: 0,5% van bevolking is drager
Vaccinatie:
Protocol ??
Titerbepaling, wanneer ben je beschermd?
Hepatitis C
• 1989, besmetting hemofilie patiënten
• Overdracht via bloed(producten)
Gedownload door Wolter Hof ([email protected])
lOMoARcPSD|3722265
•
•
•
•
90% chronisch geïnfecteerd (dragers), soms pas na 5 tot 30 jaar klachten® cirrose, kanker
Screeningstest op antistoffen en virus
Geen vaccinatie, geen goede therapie
Windowperiode: 6 maanden
HCV
• Besmettingskans is 3 – 10 %
• Nederland 0,1% van bevolking is drager
Hoger bij IV drugsgebruikers, hemofiliepatiënten, mensen die regelmatig bloedtransfusies ontvangen
HBV en HCV
De belangrijkste kenmerken van HIV te kennen
• HIV type 1 en 2
• HIV besmet ® levenslang drager (seropositief)
• Vermenigvuldigt in T-helper cellen
• Verminderde afweer ® AIDS ® dood door banale infecties
• Besmettingskans is ca. 0,3 %
• Nederland 0,1% van bevolking is drager
Hoger bij risicogroepen
Gedownload door Wolter Hof ([email protected])
lOMoARcPSD|3722265
De werkwijze, inclusief de veiligheidsvoorschriften, te beschrijven indien je een vingerprik zou
mogen uitvoeren bij een collega student (eventueel tijdens je stageperiode bij een patiënt)
De inrichtingseisen te kennen voor een VMT laboratorium
• Veiligheidskabinetten
• Centrifuges met deksel
• Gesloten rotoren
• Handschoenen
• Afvalbakken voor bloed besmet afval
Juist te kunnen handelen bij een prikaccident
Les 4
Uit te kunnen leggen wat we verstaan onder recombinant DNA technologie
Opnieuw rangschikken van DNA – fragmenten
• Nieuwe volgorde nucleotiden
• Nieuwe informatie gecodeerd
• Productie andere eiwitten
De micro-organismen te omschrijven die het meest frequent gebruikt worden in de rDNAtechnologie
Plasmide = vector
Gedownload door Wolter Hof ([email protected])
lOMoARcPSD|3722265
In eigen woorden een genetisch gemodificeerd micro-organisme te omschrijven
Te beschrijven wat biologische inperking is en minstens 2 voorbeelden te kunnen noemen van een
biologisch ingeperkt micro-organisme
Risico verkleinen
•
fysische inperking
•
biologische inperking
gastheer (bacteriën) gebruiken die alleen onder optimale labomstandigheden levensvatbaar zijn
Te beschrijven op welke wijze je veilig werkt met een GGO, die ingedeeld is in risicoklasse 1
Voor elk onderzoek
• Risico’s bepalen
• inperkingsniveau vaststellen
De procedure te beschrijven die nodig is bij het aanvragen van een vergunning voor het werken
met een GGO
• Aanvraag Ministerie van VROM
• COGEM: COmmissie GEnetische Modificatie
• COGEM adviseert minister over veiligheid voor mens en milieu
• m.o. wordt ingeschaald in risicoklasse
• fysische en biologische inperking wordt vastgesteld
• besluit van minister naar aanvrager
Gedownload door Wolter Hof ([email protected])
lOMoARcPSD|3722265
•
vergunning aanvragen voor inrichting van lab
(wet milieubeheer)
Les 5
De signaleringsborden te kennen
Een gevarendiamant te interpreteren
LD50, LC50 te kunnen omschrijven
• LD50 = Lethale Dosis 50
minimum orale dosis die, per kg
lichaamsgewicht, leidt tot 50% sterfte
• LC50 = Laagste Concentratie
stof/ volume lucht die na bepaalde blootstellingsduur
leidt tot 50% sterfte (per gewicht)
Het verschil aan te geven tussen een acuut en chronisch effect
Acuut: direct na inname
Chronisch: na langdurige blootstelling en opname van een stof in het lichaam
Het verschil aan te geven tussen een carcinogene en een mutagene stof
Gedownload door Wolter Hof ([email protected])
lOMoARcPSD|3722265
• Genotoxisch
veranderen van genetisch materiaal in alle cellen
• Mutageen
onomkeerbare veranderingen in genetisch materiaal
(getest op cellen, dieren, bacteriën)
zwavelzuur
arsenicum
chroomverbindingen
• Carcinogeen: na chronische expositie kankerverwekkend bij mens en dier
• Verband mutageen - carcinogeen stof X
Amestest: mutageen effect op bacteriën
stof X mutageen, waarschijnlijk ook carcinogeen
Een reprotoxische- en teratogene stof te omschrijven
Reprotoxisch
schadelijk voor de voortplantingsorganen en – cellen
Teratogeen
schadelijk voor het ongeboren kind
zware metalen (cadmium, lood)
softenon
narcosegassen
cytostatica
MAC waarde te kunnen omschrijven
• MAC-waarde (inademing):
Maximaal Aanvaarde Concentratie:
‘Concentratie in de lucht op de werkplek
die, bij herhaalde expositie gedurende
een arbeidsleven omvattende periode,
zowel de werknemers als hun nageslacht
niet benadeelt.’
Gevarenaanduidingen (R-zinnen) te kunnen opzoeken en interpreteren
Veiligheidsadviezen (S-zinnen) te kunnen opzoeken en interpreteren
Voldoende basiskennis te hebben van de fysiologie van de mens om de inleiding over toxicologie te
kunnen begrijpen
Proefdierexperimenteel onderzoek binnen de context te plaatsen
Gedownload door Wolter Hof ([email protected])
Download