20 jours - Liga voor Mensenrechten

advertisement
Zaak TOTAL : open brief
22 dagen
Mijnheer de Procureur-Generaal bij het Hof van Cassatie,
U bent jurist. Wij weten dat u gehecht bent aan de verdediging van onze rechten
en vrijheden. Belangrijker nog dan uw persoonlijke overtuiging, is de zware
verantwoordelijkheid die u op zich nam om onze rechtsstaat te
vertegenwoordigen in naam van de maatschappij, van iedereen dus. Wij kennen
uw standvastigheid, Mijnheer de Procureur Generaal, en daarom hebben wij
vertrouwen in u.
Maar vandaag zijn wij ongerust. Wij zijn ongerust omwille van de stilte in de
gangen van het justitiepaleis. We vrezen dat het Hof dat waakt over de integriteit
van ons rechtssysteem zal kiezen om het TOTAL dossier « te vergeten». Nog 22
dagen « vergeten » volstaat opdat het dossier voorgoed opgeborgen zou worden.
Waarom is deze zaak zo belangrijk? Het dossier bevat verschillende getuigenissen
over de medeplichtigheid van TOTAL in misdaden tegen de mensheid, gepleegd
in Birma. Wij willen weten of deze getuigenissen gegrond zijn. Wij dringen erop
aan dat het Belgische gerecht de zaak onderzoekt. U weet uiteraard dat het
dossier een beslissing van het Hof van Cassatie bevat waarin het Hof heeft
besloten om de behandeling van de TOTAL-zaak te stoppen. Maar dit is niet het
einde van het verhaal. Het dossier bevat ook een belangrijk arrest van het
Arbitragehof, het grondwettelijk hof van ons land. In dit arrest van 21 juni 2006
zegt het Hof: "In zoverre het de onttrekking aan de Belgische rechtscolleges zou
opleggen, ofschoon een klager een in België erkend vluchteling is op het ogenblik
van het instellen van de strafvordering, schendt artikel 29, § 3, tweede lid, van de
wet van 5 augustus 2003 betreffende ernstige schendingen van het internationaal
humanitair recht de artikelen 10, 11 en 191 van de Grondwet ".
Met andere woorden: door de behandeling van de zaak TOTAL stop te zetten,
drijft het Hof van Cassatie de Belgische overheid niet alleen tot schending van de
grondwet maar ook van haar internationale verplichtingen.
Mijnheer de Procureur-Generaal, u bent jurist, dus u weet dat het Arbitragehof u
de mogelijkheid heeft gegeven om deze schending van het internationaal recht te
voorkomen door de procedure van de intrekking. Er resten u nog 22 dagen. 22
dagen om een toekomstige veroordeling van België door het Europees Hof voor
de Rechten van de Mens te vermijden. 22 dagen om te bewijzen dat het Hof van
Cassatie zich niet schuldig maakt aan rechtsweigering ten voordele van
economische belangen. 22 dagen om aan onze organisaties toe te laten om het
vertrouwen in u en in uw Hof te bewaren. In naam van de 3 miljoen mensen die
we vertegenwoordigen, vragen we u om actie te ondernemen.
Mijnheer de Minister Flahaut,
U bent socialist. Daarom weten wij dat u gehecht bent aan de verdediging van
onze rechten en vrijheden. Belangrijker dan uw eigen overtuigingen, is de zware
verantwoordelijkheid die u op zich nam om onze rechtsstaat te verdedigen door
middel van het positief injunctierecht. Wij kennen uw standvastigheid, Mijnheer
de Minister, en daarom hebben wij vertrouwen in u.
Maar vandaag zijn wij ongerust. Wij zijn ongerust omwille van de stilte van de
regering. We vrezen dat de overheid, die de integriteit van ons rechtssysteem
moet bewaken, zal kiezen om het TOTAL dossier « te vergeten ». Nog 22 dagen
« vergeten » volstaat opdat het dossier voorgoed opgeborgen zou worden.
Mijnheer de Minister, u heeft de mogelijkheid om deze schending van het
internationaal recht te vermijden. U kreeg een positief injunctierecht bij de
Procureur-Generaal bij het Hof van Cassatie, voor het geval deze zou « vergeten »
de intrekkingsprocedure in gang te zetten.
Er resten u nog 22 dagen. 22 dagen om een toekomstige veroordeling van België
voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te vermijden. 22 dagen om
elke verdenking aan het adres van de federale overheid dat ze zich in het voordeel
van economische belangen schuldig zou maken aan rechtsweigering, te
ontkrachten. 22 dagen om aan onze organisaties toe te laten het vertrouwen in u
en in uw Hof te bewaren. In naam van de 3 miljoen mensen die we
vertegenwoordigen, vragen we u om te handelen.
In naam van het “Uniek Samenwerkingsverband voor
Rechtvaardigheid in het TOTAL-dossier in Birma”:
Gaëtan Vanloqueren, Birma Actie Groep-Actions Birmanie
Mieke Van den Broeck, Liga voor Mensenrechten
Luc Cortebeek, ABVV-CSC
Daniel Van Daele, ABVV- FGTB
Thierry Jacques, MOC
Benoît Van der Meerschen, Ligue des droits de l'Homme en CNCD
Olivier De Schutter, Fédération internationale des Ligues des Droits de l'Homme
(FIDH)
Jan Brocatus, Amnesty International België
Inez Louwagie, Netwerk Vlaanderen
Emily Hoyos, Ligue des familles
Yonnec Polet, CNAPD
Benoit Albert, Justice et Paix
Katheline Toumpsin, Pax Christi Wallonie-Bruxelles
Théo Hachez, La Revue nouvelle
Jean-Marie Coen, Attac Wallonie-Bruxelles
Erik Rydberg, Gresea
Jean Cayron, ICRA International Belgique
Download