Uploaded by stefferd1840

FODSZ DG personen met handicap - medische fraude van DSM diagnoses

advertisement
Inhoud
XI. Overzichtsschema’s voordelen en verminderingen................................................................................................................................................................ 2
XI.1. Schema 66 % arbeidsongeschiktheid RIZIV................................................................................................................................................................... 2
XI.2. Schema tweederde vermindering verdienvermogen FODSZ Directie-generaal personen met een handicap ........................................................... 9
XI.3. Schema attest 7-8 punten verminderde zelfredzaamheid FODSZ Directie-generaal personen met een handicap ................................................ 13
XI.4. Schema attest 9-11 punten verminderde zelfredzaamheid FODSZ Directie-generaal personen met een handicap............................................... 15
XI.5. Schema attest 12 punten verminderde zelfredzaamheid FODSZ Directie-generaal personen met een handicap .................................................. 20
XI.6 Schema attest 15 punten verminderde zelfredzaamheid FODSZ Directie-generaal personen met een handicap ................................................... 27
XI.7. Schema effectief inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) ontvangen .............................................................................................................. 35
XI.8. Schema effectief integratietegemoetkoming of tegemoetkoming hulp aan bejaarden ontvangen ............................................................................ 41
XI.9. Schema afgeleide rechten bij recht op kinderbijslagtoeslag voor kinderen met een aandoening of handicap ....................................................... 51
XI.9.1. Schema 1 kinderbijslag (6 punten) .......................................................................................................................................................................... 51
XI.9.2. Schema 2 kinderbijslag (66 % = 4 punten medische pijler) .................................................................................................................................. 54
XI.9.3. Schema 3 kinderbijslag (15 punten of 6-8 punten medische pijler) ..................................................................................................................... 60
XI.9.4. Schema kinderbijslag 4 (18 punten) ........................................................................................................................................................................ 62
XI.10. Schema BTW-attest ....................................................................................................................................................................................................... 64
XI.11. Schema mobiliteitsproblemen ....................................................................................................................................................................................... 67
XI.12. Schema beperkt inkomen .............................................................................................................................................................................................. 78
XI.13. Schema afgeleide rechten bij recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming .................................................................................................... 85
XI.14. Overzichtschema huisvestingspremies ......................................................................................................................................................................... 90
XI.15. Overzichtsschema communicatie.................................................................................................................................................................................. 96
XI. Overzichtsschema’s voordelen en verminderingen
XI.1. Schema 66 % arbeidsongeschiktheid RIZIV
Je hebt een erkenning 66 % arbeidsongeschiktheid van het RIZIV (werknemer of zelfstandige), dan heb je misschien recht op ....
Fiscale voordelen
Omschrijving
Bijkomende voorwaarden
Hoe aanvragen
Vermindering
personenbelasting
Vermindering onroerende
voorheffing
Bijkomende vrijstelling op
een deel van het belastbaar
inkomen.
•
Hoe meer personen ten
laste, hoe groter de
forfaitaire vermindering.
Huurders en eigenaars met
gezinsleden met een
handicap hebben recht op
vermindering van de
onroerende voorheffing
want persoon met handicap
telt mee als persoon ten
laste.
Als huurder wordt de
vermindering aan de
verhuurder van de woning
toegekend, die de
vermindering dient te
•
•
•
–Erkenning 66 % op 1/1
van het aanslagjaar.
–Handicap ontstaan en
vastgesteld vóór 65 jaar.
–Erkenning 66 % op 1/1
van het aanslagjaar.
–Handicap ontstaan en
vastgesteld vóór 65 jaar.
Zie Sociale
Landkaart
De FOD Financiën is in principe op IV.2.1.
de hoogte van je erkenning en past
de vermindering automatisch toe.
Indien hier geen rekening mee
gehouden wordt, kan je je best
wenden tot je belastingkantoor.
Als eigenaar wordt deze
IV.2.2.
vermindering automatisch
toegekend.
Als huurder wordt deze
vermindering niet automatisch
toegekend en moet je zelf eenmalig
melden aan de Vlaamse
belastingdienst dat je recht hebt op
deze vermindering.
Aanvraagformulier via
www.belastingen.vlaanderen.be, of
telefonisch via 1700.
Vermindering erfbelasting
verrekenen via de
huurprijs.
Voetvrijstelling bij de
aanrekening van
erfbelasting, afhankelijk
van je leeftijd en graad van
verwantschap.
•
•
–Erkenning 66 % op 1/1
van het aanslagjaar.
–Handicap ontstaan en
vastgesteld vóór 65 jaar.
Als je niet in Vlaanderen
IV.2.3.
gedomicilieerd bent, voeg je bij de
aangifte van de nalatenschap het
attest van de FODSZ. Het attest kan
tot 2 jaar na betaling van de
belasting ingediend worden bij je
belastingkantoor.
Zie Vlaamse Belastingdienst /
notaris.
Hoe aanvragen
Zie Sociale
Landkaart
Via je ziekenfonds.
I.2.9.1.
en
I.4.9.1.
Voordelen ziekteverzekering / Omschrijving
Bijkomende voorwaarden
Uitkeringen
Uitkering hulp van derden
Aanvullende vergoeding
• –minstens 3 maanden
van 21,85 euro per dag
arbeidsongeschikt zijn.
voor werknemers en
• –ernstig zorgbehoevend
zelfstandigen die een
zijn: minstens 11 op 18
ziekte- of
punten scoren op de
invaliditeitsuitkering
schaal voor
ontvangen en om
zelfredzaamheid.
gezondheidsredenen
aangewezen zijn op hulp
van anderen.
Inhaalpremie werknemers en Jaarlijkse premie van
Premie van 320,54 euro:
Automatisch, je hoeft er zelf niets
werklozen
320,54 euro of van
voor aan te vragen.
543,10 euro of 513,52 euro,
• –Je was minstens 1 jaar
die in mei uitbetaald wordt
maar minder dan 2 jaar
aan RIZIV-invalide
arbeidsongeschikt op 31werknemers en werklozen.
12 van het voorgaande
jaar.
I.2.9.2.
•
–Je bent nog
arbeidsongeschikt op
1 mei van het lopende
jaar.
Premie van 513,52 euro (zonder
gezinslast) of 543,10 euro (met
gezinslast):
•
•
Inhaalpremie zelfstandigen
Jaarlijkse premie van
216,50 euro die in mei
uitbetaald wordt aan
RIZIV-invalide
zelfstandigen.
Arbeidsre-integratie:
Aangepast werk of
Toegelaten arbeid werknemers gedeeltelijk het werk
hervatten met behoud van
je erkenning
arbeidsongeschiktheid en
•
•
•
•
–Je was minstens 2 jaar
arbeidsongeschikt op 3112 van het voorgaande
jaar.
–Je bent nog
arbeidsongeschikt op
1 mei van het lopende
jaar.
–Je was minstens 1 jaar Automatisch, je hoeft er zelf niets
arbeidsongeschikt op 31- voor aan te vragen.
12 van het voorgaande
jaar.
–Je bent nog
arbeidsongeschikt op
1 mei van het lopende
jaar.
I.4.9.2.
–Minstens 1 dag
Aanvraag met standaardformulier
arbeidsongeschikt zijn. minstens 1 dag voor de hervatting
–Werk dat verenigbaar is van het werk, op te sturen naar de
met gezondheidstoestand adviserend geneesheer van je
en waarbij minstens 50 % ziekenfonds.
I.2.10.
een deel van je ziekteuitkering.
•
Arbeidsre-integratie:
Toegelaten arbeid
zelfstandigen
Aangepast werk of
gedeeltelijk het werk
hervatten met behoud van
je erkenning
arbeidsongeschiktheid en
een deel van je ziekteuitkering.
•
•
•
Arbeidsre-integratie:
Klassieke beroepsherscholing
Opleiding volgen om
nieuw beroep aan te leren
dat verenigbaar is met
gezondheidstoestand,
kosten betaald door RIZIV
en/of VDAB, premie per
gevolgd lesuur, met behoud
van erkenning
arbeidsongeschiktheid.
•
•
•
arbeidsongeschiktheid
behouden blijft
(beslissing adviserend
geneesheer).
–Vooraf toestemming
gevraagd hebben aan
adviserend geneesheer.
–Minstens 1 maand
arbeidsongeschikt zijn.
–Activiteit die
verenigbaar is met
gezondheidstoestand en
waarbij je
arbeidsongeschiktheid
behouden blijft
(beslissing adviserend
geneesheer).
–Vooraf toestemming
gevraagd EN gekregen
hebben van adviserend
geneesheer.
Aanvraag met standaardformulier,
op te sturen naar de adviserend
geneesheer van je ziekenfonds.
I.4.10.
–Arbeidsongeschikt zijn Via de adviserend geneesheer van je VII.2.2.
–Om medische redenen ziekenfonds.
niet meer in staat om
oude beroep uit te
oefenen
–In staat zijn om ander
beroep uit te oefenen
Arbeidsre-integratie:
Beroepsherscholing via
samenwerkingsovereenkomst
VDAB
De VDAB, de
ziekenfondsen, het RIZIV
en GTB (Gespecialiseerde
Trajectbepaling- en
Begeleiding) werken
samen om de
arbeidsongeschikte persoon
te begeleiden in een
individueel traject op maat
naar werk, eventueel
uitmondend in een
klassieke
beroepsherscholing.
•
–Effectief willen werken
na opleiding
•
–Niet meer in staat zijn Via de adviserend geneesheer van je VII.2.3.
laatste beroepsactiviteit ziekenfonds.
noch referentieberoepen
uit te oefenen.
–Gemotiveerd zijn om
stappen naar werk te
zetten.
–Erkend
arbeidsongeschikt zijn
–Akkoord van de
adviserend geneesheer
hebben
–Ingeschreven zijn bij de
VDAB
–Behoefte hebben aan
een trajectmatige aanpak
zoals VDAB of GTB
aanbiedt.
•
•
•
•
•
Voordelen communicatie
Sociaal tarief telefoon/ GSM /
internet
Omschrijving
Bijkomende voorwaarden
1/ Aansluiting vaste
• –Je bruto jaarlijks
telefoon: eenmalige korting
gezinsinkomen ligt onder
van 50 % bij installatie.
de grensbedragen van de
2/ Abonnement: vast,
verhoogde
mobiel, internet of
tegemoetkoming.
gebundelde aanbieding:
• –Enkel bij de grote
40 % korting (max. 8,4
telefoonmaatschappijen
euro).
(vb. Telenet, Belgacom,
Mobistar, Base)
Hoe aanvragen
Via je telefoonoperator,
IV.4.1.
internetprovider of telefoonwinkel.
Dit kan eenvoudig per telefonisch
contact, met opgave van naam, tel
nummer en
rijksregisternummer van de
aanvrager. Indien de beslissing van
het BIPT positief is, wordt het
3/ Gesprekken: vast,
• –Maar 1 persoon per
mobiel, gebundelde
huishouden kan het
aanbieding bij de operator
sociaal tarief genieten.
van het abonnement: max.
3,1 euro.
Totaal van de kortingen per
maand maximaal 11,5 euro.
Voordelen wonen
Omschrijving
Bijkomende voorwaarden
Diverse huisvestingspremies: De persoon met een
Voorwaarden verschillen per
Sociaal huren / Vlaamse
erkenning 66 %
huisvestingspremie.
tegemoetkoming huurprijs /
arbeidsongeschiktheid telt Er is wel telkens een
Aanpassingspremie voor
als extra persoon ten laste inkomensvoorwaarde.
ouderen / Vlaamse
bij de
verbeteringspremie / Vlaamse inkomensvoorwaarde.
renovatiepremie
Voordelen kinderbijslag
Omschrijving
Bijkomende voorwaarden
Sociale toeslag kinderbijslag
Als je voor één of meerdere Inkomensvoorwaarde.
kinderen kinderbijslag
geniet, heb je misschien
recht op een sociale toeslag
bovenop deze gewone
kinderbijslag.
Voordelen onderwijs
Omschrijving
Bijkomende voorwaarden
Vermindering
Vermindering van 0,30
inschrijvingsgeld
euro per lesuur.
volwassenenonderwijs
Voordelen thuiszorg
Omschrijving
Bijkomende voorwaarden
Vermindering prijs Diensten Vermindering van de
•
voor gezinszorg en aanvullende gebruikersbijdrage per uur.
thuiszorg
sociaal tarief bij de eerstvolgende
factuur toegepast.
Zie www.bipt.be
Tarieven vergelijken op
www.aanbieders.be
Hoe aanvragen
Meestal met een standaard
aanvraagformulier, zie website
www.wonenvlaanderen.be.
IV.6.
Hoe aanvragen
Via een specifiek formulier S,
beschikbaar via www.famifed.be
I.10.12.
Hoe aanvragen
Op voorlegging van het attest bij de IX.8.4.
inschrijving in de school.
Zie ww.ond.vlaanderen.be
Hoe aanvragen
Attest voorleggen bij het sociaal
V.1.4.1.
onderzoek.
•
–persoon met
handicap telt als
extra persoon ten
laste
XI.2. Schema tweederde vermindering verdienvermogen FODSZ Directie-generaal
personen met een handicap
Je hebt een medische erkenning (attest) twee derde vermindering verdienvermogen FODSZ, dan heb je misschien recht op ....
Fiscale voordelen
Omschrijving
Bijkomende voorwaarden
Hoe aanvragen
Vermindering
personenbelasting
Vermindering
onroerende voorheffing
Vermindering
erfbelasting
Bijkomende vrijstelling op
een deel van het belastbaar
inkomen.
•
Hoe meer personen ten laste,
hoe groter de forfaitaire
vermindering.
Huurders en eigenaars met
gezinsleden met een
handicap hebben recht op
vermindering van de
onroerende voorheffing want
persoon met handicap telt
mee als persoon ten laste.
Als huurder wordt de
vermindering aan de
verhuurder van de woning
toegekend, die de
vermindering dient te
verrekenen via de huurprijs.
Voetvrijstelling bij de
aanrekening van
erfbelasting, afhankelijk van
•
•
•
•
–Erkenning 66 % op 1/1
van het aanslagjaar.
–Handicap ontstaan en
vastgesteld vóór 65 jaar.
–Erkenning 66 % op 1/1
van het aanslagjaar.
–Handicap ontstaan en
vastgesteld vóór 65 jaar.
–Erkenning 66 % op 1/1
van het aanslagjaar.
Zie Sociale
Landkaart
De FOD Financiën is in principe op de IV.2.1.
hoogte van je erkenning en past de
vermindering automatisch toe. Indien
hier geen rekening mee gehouden
wordt, kan je je best wenden tot je
belastingkantoor.
Als eigenaar wordt deze vermindering IV.2.2.
automatisch toegekend.
Als huurder wordt deze vermindering
niet automatisch toegekend en moet je
zelf eenmalig melden aan de Vlaamse
belastingdienst dat je recht hebt op
deze vermindering. Aanvraagformulier
via www.belastingen.vlaanderen.be, of
telefonisch via 1700.
Als je niet in Vlaanderen
IV.2.3.
gedomicilieerd bent, voeg je bij de
aangifte van de nalatenschap het attest
je leeftijd en graad van
verwantschap.
Voordelen
ziekteverzekering
Inschrijving
mindervalide
Omschrijving
•
–Handicap ontstaan en
vastgesteld vóór 65 jaar.
Bijkomende voorwaarden
Hoedanigheid als
• –Ingeschreven zijn in het
gerechtigde verkrijgen voor
Rijksregister.
het openen van het recht op
• –Hoofdverblijfplaats
ten laste neming van
hebben in België.
gezondheidszorgen in de
verplichte ziekteverzekering
zonder bijdragen te moeten
betalen.
Voordelen communicatie Omschrijving
Bijkomende voorwaarden
Sociaal tarief telefoon/
GSM / internet
1/ Aansluiting vaste
telefoon: eenmalige korting
van 50 % bij installatie.
2/ Abonnement: vast,
mobiel, internet of
gebundelde aanbieding:
40 % korting (max. 8,4
euro).
3/ Gesprekken: vast, mobiel,
gebundelde aanbieding bij
de operator van het
abonnement: max. 3,1 euro.
Totaal van de kortingen per
maand maximaal 11,5 euro.
•
•
•
van de FODSZ. Het attest kan tot 2
jaar na betaling van de belasting
ingediend worden bij je
belastingkantoor.
Hoe aanvragen
Bij je ziekenfonds.
Hoe aanvragen
–Je bruto jaarlijks
Via je telefoonoperator,
gezinsinkomen ligt onder internetprovider of telefoonwinkel. Dit
de grensbedragen van de
kan eenvoudig per telefonisch contact,
verhoogde
met opgave van naam, tel nummer en
tegemoetkoming.
rijksregisternummer van de aanvrager.
–Enkel bij de grote
Indien de beslissing van het BIPT
telefoonmaatschappijen (vb. positief is, wordt het sociaal tarief bij
Telenet, Belgacom,
de eerstvolgende factuur toegepast.
Mobistar, Base)
Zie www.bipt.be
–Maar 1 persoon per
Tarieven vergelijken op
huishouden kan het sociaal www.aanbieders.be
tarief genieten.
Zie Sociale
Landkaart
III.1.3.14
Zie Sociale
Landkaart
IV.4.1.
Voordelen wonen
Omschrijving
Bijkomende voorwaarden
Diverse
huisvestingspremies:
Sociaal huren / Vlaamse
tegemoetkoming
huurprijs /
Aanpassingspremie voor
ouderen / Vlaamse
verbeteringspremie /
Vlaamse renovatiepremie
Voordelen kinderbijslag
De persoon met een
Voorwaarden verschillen per
erkenning 2/3
huisvestingspremie.
arbeidsongeschiktheid telt Er is wel telkens een
als extra persoon ten laste bij inkomensvoorwaarde.
de inkomensvoorwaarde.
Meestal met een standaard
aanvraagformulier, zie website
www.wonenvlaanderen.be.
Omschrijving
Hoe aanvragen
Sociale toeslag
kinderbijslag
Als je voor één of meerdere
kinderen kinderbijslag
geniet, heb je misschien
recht op een sociale toeslag
bovenop deze gewone
kinderbijslag.
Bijkomende voorwaarden
•
•
•
Voordelen onderwijs
Omschrijving
Hoe aanvragen
–Inkomen onder bepaalde Via een specifiek formulier S,
grens.
beschikbaar via www.famifed.be
–Indien je als persoon met
een handicap geen beroep
uitoefent, heb je
onmiddellijk recht.
–Indien je al als persoon
met een handicap erkend
werd voor je begon te
werken, kan je dadelijk
recht hebben op de toeslag,
anders pas na de zevende
maand na die erkenning.
Bijkomende voorwaarden
Hoe aanvragen
Zie Sociale
landkaart
IV.6.
Zie Sociale
landkaart
I.10.12.
Zie Sociale
Landkaart
Vermindering
inschrijvingsgeld
volwassenenonderwijs
Voordelen thuiszorg
Vermindering van 0,30 euro
per lesuur.
Omschrijving
Bijkomende voorwaarden
Vermindering prijs
Vermindering van de
•
Diensten voor gezinszorg gebruikersbijdrage per uur.
en aanvullende thuiszorg
• –persoon met
handicap telt als
extra persoon ten
laste.
Voordelen vrije tijd
Omschrijving
Bijkomende voorwaarden
Op voorlegging van het attest bij de
inschrijving in de school.
Zie ww.ond.vlaanderen.be
Hoe aanvragen
Attest voorleggen bij het sociaal
onderzoek.
Hoe aanvragen
Europese handicapkaart Je kunt met deze kaart
Je bent in Vlaanderen erkend als Aan te vragen bij
(EDC)
aantonen dat je een persoon persoon met een handicap door
met een handicap bent. Je
• –FOD SZ: contactformulier,
kunt genieten van voordelen
• –FOD SZ (volwassenen en
telefoon of schriftelijk
bij sport-, cultuur- en
kinderen)
• –VAPH: provinciaal kantoor
vrijetijdsactiviteiten bij
• –VAPH
deelnemende partners in
België, Cyprus, Estonia,
Finland, Italië, Malta,
Slovenië en Roemenië.
IX.8.4.
Zie Sociale
Landkaart
V.1.4.1.
Zie Sociale
Landkaart
IV.7.1.
XI.3. Schema attest 7-8 punten verminderde zelfredzaamheid FODSZ Directie-generaal
personen met een handicap
Je hebt een medisch attest met een erkenning van 7-8 punten verminderde zelfredzaamheid FOD, dan heb je misschien recht op ....
Voordelen
Omschrijving
Bijkomende voorwaarden
Hoe aanvragen
ziekteverzekering
Zie
Sociale
Landkaart
III.1.3.14.
Hoedanigheid als gerechtigde verkrijgen
• –Ingeschreven zijn in het
voor het openen van het recht op ten laste
Rijksregister.
neming van gezondheidszorgen in de
• –Hoofdverblijfplaats
verplichte ziekteverzekering zonder
hebben in België.
bijdragen te moeten betalen.
Omschrijving
Bijkomende voorwaarden
Bij de CM-consulent.
Vermindering
inschrijvingsgeld
volwassenenonderwijs
Vermindering van 0,30 euro per lesuur.
Voordelen mobiliteit
Omschrijving
Bijkomende voorwaarden
Parkeerkaart
In België: Onbeperkt parkeren waar
parkeertijd beperkt is / Parkeren op
voorbehouden plaatsen / In sommige
gemeenten gratis parkeren.
Ook in andere landen kan je deze kaart
gebruiken. Richt je tot de ambassade van
Minstens 2 punten voor
verplaatsing bij verminderde
zelfredzaamheid of een attest voor
vrijstelling verkeersbelasting.
Op voorlegging van het
attest bij de inschrijving in
de school.
Zie
www.ond.vlaanderen.be
Hoe aanvragen
Zie
Sociale
Landkaart
Aan te vragen bij
IV.5.3.1.
Inschrijving
mindervalide
Voordelen onderwijs
Hoe aanvragen
•
–FOD SZ:
contactformulier,
telefoon of
schriftelijk
Zie
Sociale
Landkaart
IX.8.4.
Voordelen vrije tijd
het land waar je naartoe gaat voor meer
info.
Omschrijving
Europese handicapkaart Je kunt met deze kaart aantonen dat je
(EDC)
een persoon met een handicap bent. Je
kunt genieten van voordelen bij sport-,
cultuur- en vrijetijdsactiviteiten bij
deelnemende partners in België, Cyprus,
Estonia, Finland, Italië, Malta, Slovenië
en Roemenië.
Bijkomende voorwaarden
•
Hoe aanvragen
Aan te vragen bij
•
–FOD SZ:
contactformulier,
telefoon of
schriftelijk
Zie
Sociale
Landkaart
IV.7.1.
XI.4. Schema attest 9-11 punten verminderde zelfredzaamheid FODSZ Directie-generaal
personen met een handicap
Je hebt een medisch attest met een erkenning van 9-11 punten verminderde zelfredzaamheid FOD, dan heb je misschien recht op ....
Fiscale voordelen
Omschrijving
Bijkomende voorwaarden
Hoe aanvragen
Zie Sociale
Landkaart
Vermindering
Bijkomende vrijstelling op
• –Erkenning 9 punten op 1/1 De FOD Financiën is in principe op de IV.2.1.
personenbelasting
een deel van het belastbaar
van het aanslagjaar (of
hoogte van je erkenning en past de
inkomen
66%)
vermindering automatisch toe. Indien
• –Handicap ontstaan en
hier geen rekening mee gehouden
vastgesteld vóór 65 jaar
wordt, kan je je best wenden tot je
belastingkantoor.
Zie FOD Financiën.
Vermindering
Hoe meer personen ten laste,
• –Erkenning 9 punten op 1/1 Als eigenaar wordt deze vermindering IV.2.2.
onroerende voorheffing hoe groter de forfaitaire
van het aanslagjaar (of
automatisch toegekend.
vermindering.
66%)
Als huurder wordt deze vermindering
Huurders en eigenaars met
• –Handicap ontstaan en
niet automatisch toegekend en moet je
gezinsleden met een
vastgesteld vóór 65 jaar
zelf eenmalig melden aan de Vlaamse
handicap hebben recht op
belastingdienst dat je recht hebt op
vermindering van de
deze vermindering. Aanvraagformulier
onroerende voorheffing
via www.belastingen.vlaanderen.be, of
want persoon met handicap
telefonisch via 1700.
telt mee als persoon ten
Zie Vlaamse Belastingdienst.
laste.
Als huurder wordt de
vermindering aan de
verhuurder van de woning
toegekend, die de
vermindering dient te
verrekenen via de huurprijs.
Vermindering
erfbelasting
Voordelen
ziekteverzekering
Inschrijving
mindervalide
Voordelen communicatie
Sociaal tarief telefoon/
GSM / internet
Voetvrijstelling bij de
aanrekening van
erfbelasting, afhankelijk van
je leeftijd en graad van
verwantschap.
Omschrijving
•
•
–Erkenning 9 punten op 1/1
van het aanslagjaar (of
66%)
–Handicap ontstaan en
vastgesteld vóór 65 jaar
Bijkomende voorwaarden
Hoedanigheid als
• –Ingeschreven zijn in het
gerechtigde verkrijgen voor
Rijksregister.
het openen van het recht op
• –Hoofdverblijfplaats
ten laste neming van
hebben in België.
gezondheidszorgen in de
verplichte ziekteverzekering
zonder bijdragen te moeten
betalen.
Omschrijving
Bijkomende voorwaarden
1/ Aansluiting vaste
telefoon: eenmalige korting
van 50 % bij installatie.
2/ Abonnement: vast,
mobiel, internet of
gebundelde aanbieding:
40 % korting (max. 8,4
euro).
3/ Gesprekken: vast, mobiel,
gebundelde aanbieding bij
de operator van het
abonnement: max. 3,1 euro.
•
•
Als je niet in Vlaanderen
IV.2.3.
gedomicilieerd bent, voeg je bij de
aangifte van de nalatenschap het attest
van de FODSZ. Het attest kan tot 2
jaar na betaling van de belasting
ingediend worden bij je
belastingkantoor.
Zie Vlaamse Belastingdienst / notaris.
Hoe aanvragen
Zie Sociale
Landkaart
Bij de CM-consulent.
III.1.3.14.
Hoe aanvragen
–Je bruto jaarlijks
Via je telefoonoperator,
gezinsinkomen ligt onder de internetprovider of telefoonwinkel. Dit
grensbedragen van de
kan eenvoudig per telefonisch contact,
verhoogde
met opgave van naam, tel nummer en
tegemoetkoming.
rijksregisternummer van de aanvrager.
–Enkel bij de grote
Indien de beslissing van het BIPT
telefoonmaatschappijen (vb. positief is, wordt het sociaal tarief bij
Telenet, Belgacom,
de eerstvolgende factuur toegepast.
Mobistar, Base)
Zie www.bipt.be
Tarieven vergelijken op
www.aanbieders.be
Zie Sociale
Landkaart
IV.4.1.
Totaal van de kortingen per
maand maximaal 11,5 euro.
•
–Maar 1 persoon per
huishouden kan het sociaal
tarief genieten.
Voordelen wonen
Omschrijving
Bijkomende voorwaarden
Hoe aanvragen
Diverse
huisvestingspremies:
Sociaal huren / Vlaamse
tegemoetkoming
huurprijs /
Aanpassingspremie voor
ouderen / Vlaamse
verbeteringspremie /
Vlaamse renovatiepremie
Voordelen kinderbijslag
De persoon met een
handicap telt als extra
persoon ten laste bij de
inkomensvoorwaarde.
Voorwaarden verschillen per
huisvestingspremie.
Er is wel telkens een
inkomensvoorwaarde.
Meestal met een standaard
aanvraagformulier, zie website
www.wonenvlaanderen.be.
Omschrijving
Bijkomende voorwaarden
Hoe aanvragen
Sociale toeslag
kinderbijslag
Als je voor één of meerdere
kinderen kinderbijslag
geniet, heb je misschien
recht op een sociale toeslag
bovenop de gewone
kinderbijslag.
•
•
•
–Inkomen onder bepaalde Via een specifiek formulier S,
grens.
beschikbaar via famifed.be
–Indien je als persoon met
een handicap geen beroep
uitoefent, heb je
onmiddellijk recht.
–Indien je al als persoon
met een handicap erkend
werd voor je begon te
werken, kan je dadelijk
recht hebben op de toeslag,
anders pas na de zevende
maand na die erkenning.
Zie Sociale
Landkaart
IV.6.
Zie Sociale
Landkaart
I.10.12.
Voordelen onderwijs
Omschrijving
Vermindering
inschrijvingsgeld
volwassenenonderwijs
Voordelen thuiszorg
Vermindering van 0,30 euro
per lesuur.
Omschrijving
Bijkomende voorwaarden
Hoe aanvragen
Bijkomende voorwaarden
Op voorlegging van het attest bij de
inschrijving in de school.
Zie www.ond.vlaanderen.be
Hoe aanvragen
Vermindering prijs
Vermindering van de
•
Diensten voor gezinszorg gebruikersbijdrage per uur.
en aanvullende thuiszorg
• –persoon met
handicap telt als
extra persoon ten
laste
Voordelen mobiliteit
Omschrijving
Bijkomende voorwaarden
Parkeerkaart
Voordelen vrije tijd
In België: Onbeperkt
parkeren waar parkeertijd
beperkt is / Parkeren op
voorbehouden plaatsen / In
sommige gemeenten gratis
parkeren.
Ook in andere landen kan je
deze kaart gebruiken. Richt
je tot de ambassade van het
land waar je naartoe gaat
voor meer info.
Omschrijving
Europese handicapkaart
(EDC)
Je kunt met deze kaart
aantonen dat je een persoon
Attest voorleggen bij het sociaal
onderzoek.
Hoe aanvragen
Minstens 2 punten voor
Aan te vragen bij
verplaatsing bij verminderde
zelfredzaamheid of een attest voor
• –FOD SZ: contactformulier,
vrijstelling verkeersbelasting.
telefoon of schriftelijk
Bijkomende voorwaarden
•
Hoe aanvragen
Aan te vragen bij
Zie Sociale
Landkaart
IX.8.4.
Zie Sociale
Landkaart
V.1.4.1
Zie Sociale
Landkaart
IV.5.3.1.
Zie Sociale
Landkaart
IV.7.1
met een handicap bent. Je
kunt genieten van voordelen
bij sport-, cultuur- en
vrijetijdsactiviteiten bij
deelnemende partners in
België, Cyprus, Estonia,
Finland, Italië, Malta,
Slovenië en Roemenië.
•
–FOD SZ: contactformulier,
telefoon of schriftelijk
XI.5. Schema attest 12 punten verminderde zelfredzaamheid FODSZ Directie-generaal
personen met een handicap
Je hebt een medisch attest met een erkenning van 12 punten verminderde zelfredzaamheid FOD, dan heb je misschien recht op ....
Fiscale voordelen
Omschrijving
Bijkomende voorwaarden Hoe aanvragen
Vermindering
personenbelasting
Vermindering
onroerende
voorheffing
Bijkomende
vrijstelling op een
deel van het
belastbaar inkomen
•
Hoe meer personen
ten laste, hoe groter
de forfaitaire
vermindering.
Huurders en
eigenaars met
gezinsleden met een
handicap hebben
recht op
vermindering van de
onroerende
voorheffing want
persoon met handicap
telt mee als persoon
ten laste.
Als huurder wordt de
vermindering aan de
•
•
•
Zie
Sociale
Landkaar
t
IV.2.1.
–erkenning 66 % op
1/1 van het aanslagjaar
–handicap ontstaan en
vastgesteld vóór 65
jaar
De FOD Financiën is in principe op de hoogte van je
erkenning en past de vermindering automatisch toe.
Indien hier geen rekening mee gehouden wordt, kan je
je best wenden tot je belastingkantoor.
–erkenning 66 % op
1/1 van het aanslagjaar
–handicap ontstaan en
vastgesteld vóór 65
jaar
Als eigenaar wordt deze vermindering automatisch
IV.2.2.
toegekend.
Als huurder wordt deze vermindering niet automatisch
toegekend en moet je zelf eenmalig melden aan de
Vlaamse belastingdienst dat je recht hebt op deze
vermindering. Aanvraagformulier via
www.belastingen.vlaanderen.be, of telefonisch via
1700.
Vermindering
erfbelasting
Voordelen
ziekteverzekering
Inschrijving
mindervalide
Forfait chronisch
zieken
verhuurder van de
woning toegekend,
die de vermindering
dient te verrekenen
via de huurprijs.
Voetvrijstelling bij de
• –erkenning 66 % op
aanrekening van
1/1 van het aanslagjaar
erfbelasting,
• –handicap ontstaan en
afhankelijk van je
vastgesteld vóór 65
leeftijd en graad van
jaar
verwantschap.
Omschrijving
Bijkomende voorwaarden
Als je niet in Vlaanderen gedomicilieerd bent, voeg je IV.2.3.
bij de aangifte van de nalatenschap het attest van de
FODSZ. Het attest kan tot 2 jaar na betaling van de
belasting ingediend worden bij je belastingkantoor.
Zie Vlaamse Belastingdienst / notaris.
Hoe aanvragen
Hoedanigheid als
• –Ingeschreven zijn in Bij je ziekenfonds
gerechtigde
het Rijksregister.
verkrijgen voor het
• –Hoofdverblijfplaats
openen van het recht
hebben in België.
op ten laste neming
van
gezondheidszorgen in
de verplichte
ziekteverzekering
zonder bijdragen te
moeten betalen.
Jaarlijkse
In het betrokken en
Automatisch, je hoeft er zelf niets voor te doen.
tegemoetkoming van voorafgaande kalenderjaar een
461,55 euro.
totaal aan remgeld hebben van
minstens 450 euro/jaar (365
euro indien VT).
Zie
Sociale
Landkaar
t
III.1.3.14.
III.8.1.
Voordelen mobiliteit Omschrijving
Bijkomende voorwaarden
Hoe aanvragen
Zie
Sociale
Landkaar
t
IV.5.1.1.6.
NMBS assistentie op Persoonlijke
Zich moeilijk zelfstandig
Minstens 24 uur vóór vertrek aanvragen via “my
maat
assistentie in elk
kunnen verplaatsen.
NMBS” – uitgezonderd voor 41 stations waar de
station en op elke
reservatietijd 3u bedraagt (www.belgianrail.be) of
trein.
02 528 28 28.
Parkeerkaart
In België: Onbeperkt
Aan te vragen bij
IV.5.3.1.
parkeren waar
parkeertijd beperkt is
• –FOD SZ: contactformulier, telefoon of
/ Parkeren op
schriftelijk
voorbehouden
plaatsen / In
sommige gemeenten
gratis parkeren.
Ook in andere landen
kan je deze kaart
gebruiken. Richt je
tot de ambassade van
het land waar je
naartoe gaat voor
meer info.
Kaart kosteloze
Samen met
Als de persoon met een
NMBS-loket of via de post met aanvraagformulier
IV.5.1.1.5.
begeleider
begeleider (= persoon handicap zelf gratis reist, kan (www.belgianrail.be/nl/vervoersbewijzen/korting/gratis en
of hond aan de
hij geen gratis begeleider
-begeleider/aanvraag.aspx) en een attest afgeleverd
IV.5.1.2.5.
leiband) reizen op
meenemen, behalve indien de door een instantie die de handicap kan attesteren.
vertoon van 1
persoon met handicap beschikt
betalend
over een nationale
vervoerbewijs, geldig verminderingskaart voor
bij NMBS, De lijn, blinden en slechtzienden.
TEC en MIVB.
Voordelen
communicatie
Sociaal tarief
telefoon/ GSM /
internet
De gepersonaliseerde
kaart is geldig voor 5
jaar of korter als het
attest van de
handicap een
vroegere einddatum
van ongeschiktheid
vermeldt.
5 euro
administratiekost
Omschrijving
Bijkomende voorwaarden
1/ Aansluiting vaste
telefoon: eenmalige
korting van 50 % bij
installatie.
2/ Abonnement: vast,
mobiel, internet of
gebundelde
aanbieding: 40 %
korting (max. 8,4
euro).
3/ Gesprekken: vast,
mobiel, gebundelde
aanbieding bij de
operator van het
abonnement: max.
3,1 euro.
•
•
•
–Je bruto jaarlijks
gezinsinkomen ligt
onder de
grensbedragen van de
verhoogde
tegemoetkoming.
–Enkel bij de grote
telefoonmaatschappije
n (vb. Telenet,
Belgacom, Mobistar,
Base)
–Maar 1 persoon per
huishouden kan het
sociaal tarief genieten.
Hoe aanvragen
Via je telefoonoperator, internetprovider of
telefoonwinkel. Dit kan eenvoudig per telefonisch
contact, met opgave van naam, tel nummer en
rijksregisternummer van de aanvrager. Indien de
beslissing van het BIPT positief is, wordt het sociaal
tarief bij de eerstvolgende factuur toegepast.
Zie www.bipt.be
Tarieven vergelijken op
www.aanbieders.be
Zie
Sociale
Landkaar
t
IV.4.1.
Voordelen
nutsvoorzieningen
Vermindering TVdistributie
Voordelen wonen
Diverse
huisvestingspremies:
Sociaal huren
/Vlaamse
tegemoetkoming
huurprijs /
Aanpassingspremie
voor ouderen /
Vlaamse
Totaal van de
kortingen per maand
maximaal 11,5 euro.
Omschrijving
Bijkomende voorwaarden
Bepaalde
kabelmaatschappijen
(vb. Telenet) geven
50 % vermindering
op het
abonnementsgeld van
de kabeldistributie.
De korting is enkel
van toepassing op
abonnementskosten
en niet op
auteursrechten.
Omschrijving
Bijkomende voorwaarden
De persoon met een
erkenning 12 ptn
vermindering
zelfredzaamheid telt
als extra persoon ten
laste bij de
inkomensvoorwaarde
.
Hoe aanvragen
Via de TV-distributeur.
Hoe aanvragen
Voorwaarden verschillen per Meestal met een standaard aanvraagformulier, zie
huisvestingspremie.
website www.wonenvlaanderen.be.
Er is wel telkens een
inkomensvoorwaarde.
Zie
Sociale
Landkaar
t
IV.3.6.
Zie
Sociale
Landkaar
t
IV.6.
verbeteringspremie /
Vlaamse
renovatiepremie.
Voordelen
Omschrijving
kinderbijslag
Sociale toeslag
kinderbijslag
Als je voor één of
meerdere kinderen
kinderbijslag geniet,
heb je misschien
recht op een sociale
toeslag bovenop deze
gewone
kinderbijslag.
Voordelen onderwijs Omschrijving
Vermindering
Vermindering van
inschrijvingsgeld
0,30 euro per lesuur.
volwassenenonderwij
s
Bijkomende voorwaarden
•
•
•
Hoe aanvragen
–Inkomen onder
Via een specifiek formulier S, beschikbaar via
bepaalde grens.
famifed.be
–Indien je als persoon
met een handicap geen
beroep uitoefent, heb
je onmiddellijk recht.
–Indien je al als
persoon met een
handicap erkend werd
voor je begon te
werken, kan je dadelijk
recht hebben op de
toeslag, anders pas na
de zevende maand na
die erkenning.
Bijkomende voorwaarden
Hoe aanvragen
Zie
Sociale
Landkaar
t
I.10.12.
Zie
Sociale
Landkaar
t
Op voorlegging van het attest bij de inschrijving in de IX.8.4.
school.
Zie www.ond.vlaanderen.be
Voordelen thuiszorg Omschrijving
Bijkomende voorwaarden
Vermindering prijs Vermindering van de
•
Diensten voor
gebruikersbijdrage
gezinszorg en
per uur.
aanvullende thuiszorg
• –persoon met
handicap telt
als extra
persoon ten
laste
Voordelen vrije tijd Omschrijving
Bijkomende voorwaarden
Europese
Je kunt met deze
handicapkaart (EDC) kaart aantonen dat je
een persoon met een
handicap bent. Je
kunt genieten van
voordelen bij sport-,
cultuur- en
vrijetijdsactiviteiten
bij deelnemende
partners in België,
Cyprus, Estonia,
Finland, Italië, Malta,
Slovenië en
Roemenië.
•
Hoe aanvragen
Attest voorleggen bij het sociaal onderzoek.
Hoe aanvragen
Aan te vragen bij
•
–FOD SZ: contactformulier, telefoon of
schriftelijk
Zie
Sociale
Landkaar
t
V.1.4.1.
Zie
Sociale
Landkaar
t
IV.7.1.
XI.6 Schema attest 15 punten verminderde zelfredzaamheid FODSZ Directie-generaal
personen met een handicap
Je hebt een medisch attest met een erkenning van 15 punten verminderde zelfredzaamheid FOD, dan heb je misschien recht op ....
Fiscale voordelen
Omschrijving
Bijkomende voorwaarden Hoe aanvragen
Vermindering
personenbelasting
Vermindering
onroerende
voorheffing
Bijkomende
vrijstelling op een
deel van het
belastbaar inkomen
•
Hoe meer personen
ten laste, hoe groter
de forfaitaire
vermindering.
Huurders en
eigenaars met
gezinsleden met een
handicap hebben
recht op
vermindering van de
onroerende
voorheffing want
persoon met handicap
telt mee als persoon
ten laste.
Als huurder wordt de
vermindering aan de
•
•
•
Zie
Sociale
Landkaar
t
IV.2.1.
–erkenning 66 % op
1/1 van het aanslagjaar
–handicap ontstaan en
vastgesteld vóór 65
jaar
De FOD Financiën is in principe op de hoogte van je
erkenning en past de vermindering automatisch toe.
Indien hier geen rekening mee gehouden wordt, kan je
je best wenden tot je belastingkantoor.
–erkenning 66 % op
1/1 van het aanslagjaar
–handicap ontstaan en
vastgesteld vóór 65
jaar
Als eigenaar wordt deze vermindering automatisch
IV.2.2.
toegekend.
Als huurder wordt deze vermindering niet automatisch
toegekend en moet je zelf eenmalig melden aan de
Vlaamse belastingdienst dat je recht hebt op deze
vermindering. Aanvraagformulier via
www.belastingen.vlaanderen.be, of telefonisch via
1700.
Vermindering
erfbelasting
Voordelen
ziekteverzekering
Inschrijving
mindervalide
Forfait chronisch
zieken
verhuurder van de
woning toegekend,
die de vermindering
dient te verrekenen
via de huurprijs.
Voetvrijstelling bij de
• –erkenning 66 % op
aanrekening van
1/1 van het aanslagjaar
erfbelasting,
• –handicap ontstaan en
afhankelijk van je
vastgesteld vóór 65
leeftijd en graad van
jaar
verwantschap.
Omschrijving
Bijkomende voorwaarden
Als je niet in Vlaanderen gedomicilieerd bent, voeg je IV.2.3.
bij de aangifte van de nalatenschap het attest van de
FODSZ. Het attest kan tot 2 jaar na betaling van de
belasting ingediend worden bij je belastingkantoor.
Hoe aanvragen
Hoedanigheid als
• –Ingeschreven zijn in Bij je ziekenfonds.
gerechtigde
het Rijksregister.
verkrijgen voor het
• –Hoofdverblijfplaats
openen van het recht
hebben in België.
op ten laste neming
van
gezondheidszorgen in
de verplichte
ziekteverzekering
zonder bijdragen te
moeten betalen.
Jaarlijkse
In het betrokken en
Automatisch, je hoeft er zelf niets voor te doen.
tegemoetkoming van voorafgaande kalenderjaar een
461,55 euro.
totaal aan remgeld hebben van
minstens 450 euro/jaar (365
euro indien VT).
Zie
Sociale
Landkaar
t
III.1.3.14.
III.8.1.
Voordelen mobiliteit Omschrijving
Bijkomende voorwaarden
Hoe aanvragen
NMBS assistentie op Persoonlijke
Zich moeilijk zelfstandig
Minstens 24 uur vóór vertrek aanvragen via “my
maat
assistentie in elk
kunnen verplaatsen.
NMBS” (www.belgianrail.be) – uitgezonderd voor 41
station en op elke
stations waar de reservatietijd 3u bedraagt of 02 528 28
trein.
28.
Parkeerkaart
In België: Onbeperkt
Aan te vragen bij
parkeren waar
parkeertijd beperkt is
• –FOD SZ: contactformulier, telefoon of
/ Parkeren op
schriftelijk
voorbehouden
plaatsen / In
sommige gemeenten
gratis parkeren.
Ook in andere landen
kan je deze kaart
gebruiken. Richt je
tot de ambassade van
het land waar je
naartoe gaat voor
meer info.
Kaart kosteloze
Samen met
Als de persoon met een
NMBS-loket of via de post met aanvraagformulier
begeleider
begeleider (= persoon handicap zelf gratis reist, kan (www.belgianrail.be/nl/vervoersbewijzen/korting/gratis
of hond aan de
hij geen gratis begeleider
-begeleider/aanvraag.aspx) en een attest afgeleverd
leiband) reizen op
meenemen, behalve indien de door een instantie die de handicap kan attesteren.
vertoon van 1
persoon met handicap beschikt
betalend
over een nationale
vervoerbewijs, geldig verminderingskaart voor
bij NMBS, De lijn, blinden en slechtzienden.
TEC en MIVB.
Zie
Sociale
Landkaar
t
IV.5.1.1.6.
IV.5.3.1.
IV.5.1.1.5.
en
IV.5.1.2.5.
Voordelen
communicatie
Sociaal tarief
telefoon/ GSM /
internet
De gepersonaliseerde
kaart is geldig voor 5
jaar of korter als het
attest van de
handicap een
vroegere einddatum
van ongeschiktheid
vermeldt.
5 euro
administratiekost
Omschrijving
Bijkomende voorwaarden
1/ Aansluiting vaste
telefoon: eenmalige
korting van 50 % bij
installatie.
2/ Abonnement: vast,
mobiel, internet of
gebundelde
aanbieding: 40 %
korting (max. 8,4
euro).
3/ Gesprekken: vast,
mobiel, gebundelde
aanbieding bij de
operator van het
abonnement: max.
3,1 euro.
•
•
•
–Je bruto jaarlijks
gezinsinkomen ligt
onder de
grensbedragen van de
verhoogde
tegemoetkoming.
–Enkel bij de grote
telefoonmaatschappije
n (vb. Telenet,
Belgacom, Mobistar,
Base)
–Maar 1 persoon per
huishouden kan het
sociaal tarief genieten.
Hoe aanvragen
Via je telefoonoperator, internetprovider of
telefoonwinkel. Dit kan eenvoudig per telefonisch
contact, met opgave van naam, tel nummer en
rijksregisternummer van de aanvrager. Indien de
beslissing van het BIPT positief is, wordt het sociaal
tarief bij de eerstvolgende factuur toegepast.
Zie www.bipt.be
Tarieven vergelijken op
www.aanbieders.be
Zie
Sociale
Landkaar
t
IV.4.1.
Voordelen
nutsvoorzieningen
Vermindering TVdistributie
Voordelen wonen
Diverse
huisvestingspremies:
Sociaal huren /
Vlaamse
tegemoetkoming
huurprijs /
Aanpassingspremie
voor ouderen /
Vlaamse
Totaal van de
kortingen per maand
maximaal 11,5 euro.
Omschrijving
Bijkomende voorwaarden
Bepaalde
kabelmaatschappijen
(vb. Telenet) geven
50 % vermindering
op het
abonnementsgeld van
de kabeldistributie.
De korting is enkel
van toepassing op
abonnementskosten
en niet op
auteursrechten.
Omschrijving
Bijkomende voorwaarden
De persoon met een
erkenning 12 ptn
vermindering
zelfredzaamheid telt
als extra persoon ten
laste bij de
inkomensvoorwaarde
.
Hoe aanvragen
Via de TV-distributeur.
Hoe aanvragen
Voorwaarden verschillen per Meestal met een standaard aanvraagformulier, zie
huisvestingspremie.
website www.wonenvlaanderen.be.
Er is wel telkens een
inkomensvoorwaarde.
Zie
Sociale
Landkaar
t
IV.3.6.
Zie
Sociale
Landkaar
t
IV.6.
verbeteringspremie /
Vlaamse
renovatiepremie
Voordelen
Omschrijving
kinderbijslag
Sociale toeslag
kinderbijslag
Als je voor één of
meerdere kinderen
kinderbijslag geniet,
heb je misschien
recht op een sociale
toeslag bovenop deze
gewone
kinderbijslag.
Voordelen onderwijs Omschrijving
Vermindering
Vermindering van
inschrijvingsgeld
0,30 euro per lesuur.
volwassenenonderwij
s
Bijkomende voorwaarden
•
•
•
Hoe aanvragen
–Inkomen onder
Via een specifiek formulier S, beschikbaar via
bepaalde grens.
famifed.be
–Indien je als persoon
met een handicap geen
beroep uitoefent, heb
je onmiddellijk recht.
–Indien je al als
persoon met een
handicap erkend werd
voor je begon te
werken, kan je dadelijk
recht hebben op de
toeslag, anders pas na
de zevende maand na
die erkenning.
Bijkomende voorwaarden
Hoe aanvragen
Zie
Sociale
Landkaar
t
I.10.12.
Zie
Sociale
Landkaar
t
Op voorlegging van het attest bij de inschrijving in de IX.8.4.
school.
Zie www.ond.vlaanderen.be
Zorgverzekering
Omschrijving
Bijkomende voorwaarden
Hoe aanvragen
Uitbetaling
mantelzorgpremie
Maandelijkse premie Er is een wachttijd: je kunt ten Aanvraagformulier (via cm.be) en formulier voor
van 130 euro.
vroegste de 4de
registratie van de mantelzorger invullen.
kalendermaand na de aanvraag Voeg bij de aanvraag ook het vereiste attest.
een zorgvergoeding
Bezorg de aanvraag aan je zorgkas.
ontvangen.
Deze wachttijd wordt met 4
maanden verlengd voor elk
jaar dat je de bijdrage te laat
betaalde.
Voordelen thuiszorg Omschrijving
Bijkomende voorwaarden Hoe aanvragen
Vermindering prijs Vermindering van de
•
Diensten voor
gebruikersbijdrage
gezinszorg en
per uur.
aanvullende thuiszorg
• –persoon met
handicap telt
als extra
persoon ten
laste
Voordelen vrije tijd Omschrijving
Bijkomende voorwaarden
Attest voorleggen bij het sociaal onderzoek.
Hoe aanvragen
Zie
Sociale
Landkaar
t
II.2.
Zie
Sociale
Landkaar
t
V.1.4.1.
Zie
Sociale
Landkaar
t
Europese
Je kunt met deze
handicapkaart (EDC) kaart aantonen dat je
een persoon met een
handicap bent. Je
kunt genieten van
voordelen bij sport-,
cultuur- en
vrijetijdsactiviteiten
bij deelnemende
partners in België,
Cyprus, Estonia,
Finland, Italië, Malta,
Slovenië en
Roemenië.
•
Aan te vragen bij
•
–FOD SZ: contactformulier, telefoon of
schriftelijk
IV.7.1.
XI.7. Schema effectief inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) ontvangen
Je ontvangt een inkomensvervangende tegemoetkoming FODSZ, dan heb je misschien recht op ....
Fiscale voordelen
Omschrijving
Bijkomende voorwaarden
Hoe aanvragen
Vermindering
personenbelasting
Bijkomende vrijstelling op
een deel van het belastbaar
inkomen.
Vermindering
Hoe meer personen ten laste,
onroerende voorheffing hoe groter de forfaitaire
vermindering.
Huurders en eigenaars met
gezinsleden met een
handicap hebben recht op
vermindering van de
onroerende voorheffing want
persoon met handicap telt
mee als persoon ten laste.
Als huurder wordt de
vermindering aan de
verhuurder van de woning
toegekend, die de
vermindering dient te
verrekenen via de huurprijs.
Vermindering
Voetvrijstelling bij de
erfbelasting
aanrekening van erfbelasting,
afhankelijk van je leeftijd en
graad van verwantschap.
•
•
•
•
•
–Erkenning 66 % op 1/1
van het aanslagjaar.
–Handicap ontstaan en
vastgesteld vóór 65 jaar.
–Erkenning 66 % op 1/1
van het aanslagjaar.
–Handicap ontstaan en
vastgesteld vóór 65 jaar.
–Erkenning 66 % op 1/1
van het aanslagjaar.
Zie Sociale
Landkaart
De FOD Financiën is in principe op de IV.2.1.
hoogte van je erkenning en past de
vermindering automatisch toe. Indien
hier geen rekening mee gehouden
wordt, kan je je best wenden tot je
belastingkantoor.
Als eigenaar wordt deze vermindering IV.2.2.
automatisch toegekend.
Als huurder wordt deze vermindering
niet automatisch toegekend en moet je
zelf eenmalig melden aan de Vlaamse
belastingdienst dat je recht hebt op
deze vermindering. Aanvraagformulier
via www.belastingen.vlaanderen.be, of
telefonisch via 1700.
Als je niet in Vlaanderen
IV.2.3.
gedomicilieerd bent, voeg je bij de
aangifte van de nalatenschap het attest
van de FODSZ. Het attest kan tot 2 jaar
•
Voordelen
ziekteverzekering
Verhoogde
tegemoetkoming
Omschrijving
–Handicap ontstaan en
vastgesteld vóór 65 jaar.
Bijkomende voorwaarden
Hogere terugbetaling bij
gezondheidskosten en andere
voordelen (zie schema
afgeleide rechten VT).
Sociale Maximumfactuur Lager plafondbedrag voor de
ziektekosten die je jaarlijks
moet betalen. Zodra je
betaalde remgelden tijdens
een kalenderjaar 459 euro
bedragen, krijg je
automatisch voor de
daaropvolgende prestaties het
remgeld volledig
terugbetaald.
Inschrijving
Hoedanigheid als gerechtigde
• –Ingeschreven zijn in het
mindervalide
verkrijgen voor het openen
Rijksregister.
van het recht op ten laste
• –Hoofdverblijfplaats
neming van
hebben in België.
gezondheidszorgen in de
verplichte ziekteverzekering
zonder bijdragen te moeten
betalen.
Voordelen communicatie Omschrijving
Bijkomende voorwaarden
na betaling van de belasting ingediend
worden bij je belastingkantoor.
Hoe aanvragen
Zie Sociale
Landkaart
Automatisch, je hoeft er zelf niets voor III.2.
te doen.
Automatisch, je hoeft er zelf niets voor III.3.2.
te doen.
Bij de CM-consulent.
III.1.3.14.
Hoe aanvragen
Zie Sociale
Landkaart
Sociaal tarief telefoon/
GSM / internet
Voordelen
nutsvoorzieningen
Sociale maximumprijs
aardgas en elektriciteit
Waterlevering:
vrijstelling om sociale
redenen
1/ Aansluiting vaste telefoon:
• –Je bruto jaarlijks
eenmalige korting van 50 %
gezinsinkomen ligt onder
bij installatie.
de grensbedragen van de
2/ Abonnement: vast, mobiel,
verhoogde
internet of gebundelde
tegemoetkoming.
aanbieding: 40 % korting
• –Enkel bij de grote
(max. 8,4 euro).
telefoonmaatschappijen
3/ Gesprekken: vast, mobiel,
(vb. Telenet, Belgacom,
gebundelde aanbieding bij de
Mobistar, Base)
operator van het
• –Maar 1 persoon per
abonnement: max. 3,1 euro.
huishouden kan het sociaal
Totaal van de kortingen per
tarief genieten.
maand maximaal 11,5 euro.
Omschrijving
Bijkomende voorwaarden
Gunstig tarief: het laagste
commerciële tarief op de
leveranciersmarkt van
elektriciteit en aardgas. Het
vastleggen van de prijs
gebeurt om de zes maanden
door de federale
energieregulator (CREG) / Je
betaalt geen huur voor je
elektriciteit- of aardgasmeter
als je recht hebt op sociaal
tarief.
Sociale korting van 80 % op
de hele waterfactuur
Via je telefoonoperator,
IV.4.1.
internetprovider of telefoonwinkel. Dit
kan eenvoudig per telefonisch contact,
met opgave van naam, tel nummer en
rijksregisternummer van de aanvrager.
Indien de beslissing van het BIPT
positief is, wordt het sociaal tarief bij
de eerstvolgende factuur toegepast.
Zie www.bipt.be
Tarieven vergelijken op
www.aanbieders.be
Hoe aanvragen
Zie Sociale
Landkaart
Automatisch, je hoeft er zelf niets voor IV.3.2.
te doen.
Automatisch, je hoeft er zelf niets voor IV.3.3.
te doen.
Water en energie:
Bepaalde specifieke
maatregelen beschermde voordelen inzake
klanten
energielevering (bv.
kortingsbon aankoop
energiezuinige koelkast) en
inzake waterlevering (bv.
maandelijkse tussentijdse
facturen).
Voordelen mobiliteit
Omschrijving
De Lijn gratis vervoer
Energie: kortingsbon vóór aankoop aan IV.3.4.
te vragen bij de distributienetbeheerder
elektriciteit.
Waterlevering: contacteer je
watermaatschappij
Bijkomende voorwaarden
Hoe aanvragen
Gratis abonnement
Domicilie in Vlaams Gewest
(Buzzypass of Omnipass) De
Lijn.
Omschrijving
Bijkomende voorwaarden
Automatisch, je hoeft er niets voor te
doen.
Diverse
huisvestingspremies:
Sociaal huren / Vlaamse
tegemoetkoming
huurprijs /
Aanpassingspremie voor
ouderen / Vlaamse
verbeteringspremie /
Vlaamse
renovatiepremie.
Voordelen kinderbijslag
De persoon met een
Voorwaarden verschillen per
erkenning 2/3
huisvestingspremie.
arbeidsongeschiktheid telt als Er is wel telkens een
extra persoon ten laste bij de inkomensvoorwaarde.
inkomensvoorwaarde.
Meestal met een standaard
aanvraagformulier, zie website
www.wonenvlaanderen.be.
Omschrijving
Hoe aanvragen
Sociale toeslag
kinderbijslag
Als je voor één of meerdere
kinderen kinderbijslag
geniet, heb je misschien recht
op een sociale toeslag
Voordelen wonen
Bijkomende voorwaarden
•
•
Hoe aanvragen
–Inkomen onder bepaalde Via een specifiek formulier S,
grens.
beschikbaar via www.famifed.be
–Indien je als persoon met
een handicap geen beroep
Zie Sociale
Landkaart
IV.5.1.2.2.
Zie Sociale
Landkaart
IV.5.
Zie Sociale
Landkaart
I.10.12.
bovenop deze gewone
kinderbijslag.
•
Voordelen onderwijs
Omschrijving
Vermindering
inschrijvingsgeld
volwassenenonderwijs
Voordelen thuiszorg
Vermindering van 0,30 euro
per lesuur.
Omschrijving
uitoefent, heb je
onmiddellijk recht.
–Indien je al als persoon
met een handicap erkend
werd voor je begon te
werken, kan je dadelijk
recht hebben op de toeslag,
anders pas na de zevende
maand na die erkenning.
Bijkomende voorwaarden
Hoe aanvragen
Bijkomende voorwaarden
Op voorlegging van het attest bij de
inschrijving in de school.
Zie ww.ond.vlaanderen.be
Hoe aanvragen
Vermindering prijs
Vermindering van de
•
Diensten voor gezinszorg gebruikersbijdrage per uur.
en aanvullende thuiszorg
• –persoon met
handicap telt als extra
persoon ten laste
Voordelen vrije tijd
Omschrijving
Bijkomende voorwaarden
Europese handicapkaart Je kunt met deze kaart
(EDC)
aantonen dat je een persoon
met een handicap bent. Je
kunt genieten van voordelen
bij sport-, cultuur- en
vrijetijdsactiviteiten bij
•
Attest voorleggen bij het sociaal
onderzoek.
Hoe aanvragen
Aan te vragen bij
•
–FOD SZ: contactformulier,
telefoon of schriftelijk
Zie Sociale
Landkaart
IX.8.4.
Zie Sociale
Landkaart
V.1.4.1.
Zie Sociale
Landkaart
IV.7.1.
deelnemende partners in
België, Cyprus, Estonia,
Finland, Italië, Malta,
Slovenië en Roemenië.
XI.8. Schema effectief integratietegemoetkoming of tegemoetkoming hulp aan bejaarden
ontvangen
Je ontvangt effectief een integratietegemoetkoming of een tegemoetkoming hulp aan bejaarden, dan heb je misschien recht op ...
Fiscale voordelen
Omschrijving
Bijkomende voorwaarden
Hoe aanvragen
Vermindering
personenbelasting
Bijkomende
vrijstelling op een
deel van het
belastbaar inkomen
•
•
•
Vermindering
onroerende
voorheffing
Hoe meer personen
ten laste, hoe groter
de forfaitaire
vermindering.
Huurders en
eigenaars met
gezinsleden met een
handicap hebben
recht op
vermindering van de
onroerende
voorheffing want
persoon met
handicap telt mee als
persoon ten laste.
•
•
•
–minstens 9 ptn verlies
zelfredzaamheid.
–erkenning 66 % op 1/1
van het aanslagjaar
–handicap ontstaan en
vastgesteld vóór 65 jaar
–minstens 9 ptn verlies
zelfredzaamheid.
–erkenning 66 % op 1/1
van het aanslagjaar
–handicap ontstaan en
vastgesteld vóór 65 jaar
Zie
Sociale
Landkaar
t
De FOD Financiën is in principe op de hoogte van je IV.2.1.
erkenning en past de vermindering automatisch toe.
Indien hier geen rekening mee gehouden wordt, kan je
je best wenden tot je belastingkantoor.
Als eigenaar wordt deze vermindering automatisch
IV.2.2.
toegekend.
Als huurder wordt deze vermindering niet automatisch
toegekend en moet je zelf eenmalig melden aan de
Vlaamse belastingdienst dat je recht hebt op deze
vermindering. Aanvraagformulier via
www.belastingen.vlaanderen.be, of telefonisch via
1700.
Vermindering
erfbelasting
Als huurder wordt de
vermindering aan de
verhuurder van de
woning toegekend,
die de vermindering
dient te verrekenen
via de huurprijs.
Voetvrijstelling bij
de aanrekening van
erfbelasting,
afhankelijk van je
leeftijd en graad van
verwantschap.
Voordelen
ziekteverzekering
Omschrijving
Verhoogde
tegemoetkoming
Hogere terugbetaling
bij
gezondheidskosten
en andere voordelen
(zie schema
afgeleide rechten
VT).
Lager plafondbedrag
voor de ziektekosten
die je jaarlijks moet
betalen. Zodra je
betaalde remgelden
tijdens een
Sociale
Maximumfactuur
•
•
•
–minstens 9 ptn verlies
zelfredzaamheid.
–erkenning 66 % op 1/1
van het aanslagjaar
–handicap ontstaan en
vastgesteld vóór 65 jaar
Bijkomende voorwaarden
Als je niet in Vlaanderen gedomicilieerd bent, voeg je IV.2.3.
bij de aangifte van de nalatenschap het attest van de
FODSZ. Het attest kan tot 2 jaar na betaling van de
belasting ingediend worden bij je belastingkantoor.
Hoe aanvragen
Automatisch, je hoeft er zelf niets voor te doen.
Zie
Sociale
Landkaar
t
III.2.
Automatisch, je hoeft er zelf niets voor te doen.
III.3.2.
Inschrijving
mindervalide
Forfait chronisch
zieken
kalenderjaar 459
euro bedragen, krijg
je automatisch voor
de daaropvolgende
prestaties het
remgeld volledig
terugbetaald.
Hoedanigheid als
gerechtigde
verkrijgen voor het
openen van het recht
op ten laste neming
van
gezondheidszorgen
in de verplichte
ziekteverzekering
zonder bijdragen te
moeten betalen.
Jaarlijkse
tegemoetkoming van
461,55 euro.
•
•
•
•
Voordelen
communicatie
Omschrijving
–Ingeschreven zijn in het Bij je ziekenfonds.
Rijksregister.
–Hoofdverblijfplaats
hebben in België.
III.1.3.14.
–In het betrokken en
Automatisch, je hoeft er zelf niets voor te doen.
voorafgaande kalenderjaar
een totaal aan remgeld
hebben van minstens 450
euro/jaar (365 euro indien
VT).
–Minstens 12 ptn verlies
zelfredzaamheid.
III.8.1.
Bijkomende voorwaarden
Hoe aanvragen
Zie
Sociale
Landkaar
t
Sociaal tarief
telefoon/ GSM /
internet
Voordelen
mobiliteit
De Lijn gratis
vervoer
1/ Aansluiting vaste
• –Minstens 9 ptn verlies
Via je telefoonoperator, internetprovider of
telefoon: eenmalige
zelfredzaamheid.
telefoonwinkel. Dit kan eenvoudig per telefonisch
korting van 50 % bij
• –Je bruto jaarlijks
contact, met opgave van naam, tel nummer en
installatie.
gezinsinkomen ligt onder rijksregisternummer van de aanvrager. Indien de
2/ Abonnement: vast,
de grensbedragen van de beslissing van het BIPT positief is, wordt het sociaal
mobiel, internet of
verhoogde
tarief bij de eerstvolgende factuur toegepast.
gebundelde
tegemoetkoming.
Zie www.bipt.be
aanbieding: 40 %
• –Enkel bij de grote
Tarieven vergelijken op
korting (max. 8,4
telefoonmaatschappijen www.aanbieders.be
euro).
(vb. Telenet, Belgacom,
3/ Gesprekken: vast,
Mobistar, Base)
mobiel, gebundelde
• –Maar 1 persoon per
aanbieding bij de
huishouden kan het sociaal
operator van het
tarief genieten.
abonnement: max.
3,1 euro.
Totaal van de
kortingen per maand
maximaal 11,5 euro.
Omschrijving
Bijkomende voorwaarden
Hoe aanvragen
Gratis abonnement Domicilie in Vlaams Gewest
(Buzzypass of
Omnipass) De Lijn.
NMBS assistentie op Persoonlijke
Zich moeilijk zelfstandig kunnen
maat
assistentie in elk
verplaatsen
station en op elke
trein
Automatisch, je hoeft er niets voor te doen.
IV.4.1.
Zie
Sociale
Landkaar
t
IV.5.1.2.2.
Minstens 24 uur vóór vertrek aanvragen via “my
IV.5.1.1.6.
NMBS” (www.belgianrail.be) – uitgezonderd voor 41
stations waar de reservatietijd 3u bedraagt of 02 528
28 28.
Parkeerkaart
Kaart kosteloze
begeleider
Voordelen
nutsvoorzieningen
In België: Onbeperkt
• –Minstens 12 ptn verlies
parkeren waar
zelfredzaamheid
parkeertijd beperkt is
/ Parkeren op
Of
voorbehouden
plaatsen / In
• –Minstens 2 ptn op het
sommige gemeenten
item
gratis parkeren.
verplaatsingsmoeilijkhede
Ook in andere landen
n.
kan je deze kaart
gebruiken. Richt je
tot de ambassade van
het land waar je
naartoe gaat voor
meer info.
Persoon met
• –Minstens 12 ptn verlies
handicap reist samen
zelfredzaamheid.
met een begeleider
• –Als de persoon met een
op vertoon van één
handicap zelf gratis reist,
vervoersbewijs.
kan hij geen gratis
De gepersonaliseerde
begeleider meenemen,
kaart is geldig voor 5
behalve indien de persoon
jaar of korter als het
met handicap beschikt
attest van de
over een nationale
handicap een
verminderingskaart voor
vroegere einddatum
blinden en slechtzienden.
van ongeschiktheid
vermeldt.
5 euro
administratiekost
Omschrijving
Bijkomende voorwaarden
Er is een gewone procedure en een verkorte procedure IV.5.3.1.
(indien reeds goedkeuring van de adviserend
geneesheer voor bepaalde rolstoelen).
Zie www.handicap.belgium.be
NMBS-loket of via de post met aanvraagformulier
IV.5.1.1.5.
(www.belgianrail.be/nl/vervoersbewijzen/korting/grati en
s-begeleider/aanvraag.aspx) en een attest afgeleverd IV.5.1.2.5.
door een instantie die de handicap kan attesteren.
Hoe aanvragen
Zie
Sociale
Waterlevering:
vrijstelling om
sociale redenen
Water en energie:
maatregelen
beschermde klanten
Sociale
maximumprijs
aardgas en
elektriciteit
Sociale korting van
80 % op de hele
waterfactuur
Bepaalde specifieke
voordelen inzake
energielevering (bv.
kortingsbon aankoop
energiezuinige
koelkast) en inzake
waterlevering (bv.
maandelijkse
tussentijdse
facturen).
Gunstig tarief: het
laagste commerciële
tarief op de
leveranciersmarkt
van elektriciteit en
aardgas. Het
vastleggen van de
prijs gebeurt om de
zes maanden door de
federale
energieregulator
(CREG) / Je betaalt
geen huur voor je
elektriciteit- of
aardgasmeter als je
recht hebt op sociaal
tarief.
Automatisch, je hoeft er zelf niets voor te doen.
Landkaar
t
IV.3.3.
Energie: kortingsbon vóór aankoop aan te vragen bij
de distributienetbeheerder elektriciteit.
Waterlevering: contacteer je watermaatschappij.
IV.3.4.
Automatisch, je hoeft er zelf niets voor te doen.
IV.3.2.
Vermindering TV- Bepaalde
Vanaf 12 ptn verlies
distributie
kabelmaatschappijen zelfredzaamheid.
(vb. Telenet) geven
50 % vermindering
op het
abonnementsgeld
van de
kabeldistributie. De
korting is enkel van
toepassing op
abonnementskosten
en niet op
auteursrechten.
Voordelen wonen Omschrijving
Bijkomende voorwaarden
Diverse
huisvestingspremies
:
Sociaal huren /
Vlaamse
tegemoetkoming
huurprijs /
Aanpassingspremie
voor ouderen /
Vlaamse
verbeteringspremie
/ Vlaamse
renovatiepremie.
Voordelen
kinderbijslag
De persoon met een
handicap telt als
extra persoon ten
laste bij de
inkomensvoorwaard
e.
Omschrijving
•
•
•
–Minstens 9 ptn verlies
zelfredzaamheid.
–Inkomstenvoorwaarde.
–Andere voorwaarden
verschillen per
huisvestingspremie.
Bijkomende voorwaarden
Via de TV-distributeur.
IV.3.6.
Hoe aanvragen
Zie
Sociale
Landkaar
t
IV.6.
Meestal met een standaard aanvraagformulier, zie
website www.wonenvlaanderen.be.
Hoe aanvragen
Zie
Sociale
Sociale toeslag
kinderbijslag
Voordelen
onderwijs
Als je voor één of
meerdere kinderen
kinderbijslag geniet,
heb je misschien
recht op een sociale
toeslag bovenop
deze gewone
kinderbijslag.
Omschrijving
•
•
•
•
–Minstens 9 ptn verlies
Via een specifiek formulier S, beschikbaar via
zelfredzaamheid.
famifed.be
–Inkomensvoorwaarde.
–Indien je als persoon met
een handicap geen beroep
uitoefent, heb je
onmiddellijk recht.
–Indien je al als persoon
met een handicap erkend
werd voor je begon te
werken, kan je dadelijk
recht hebben op de
toeslag, anders pas na de
zevende maand na die
erkenning.
Bijkomende voorwaarden
Vermindering
Vermindering van
inschrijvingsgeld
0,30 euro per lesuur.
volwassenenonderwij
s
Voordelen
Omschrijving
Bijkomende voorwaarden
Zorgverzekering
Landkaar
t
I.10.12.
Hoe aanvragen
Zie
Sociale
Landkaar
t
Op voorlegging van het attest bij de inschrijving in de IX.8.4.
school.
Zie www.ond.vlaanderen.be
Hoe aanvragen
Zie
Sociale
Landkaar
t
Uitbetaling
mantelzorgpremie
Maandelijkse premie
van 130 euro.
•
•
Voordelen thuiszorg Omschrijving
–Minstens 15 ptn verlies
zelfredzaamheid.
–Er is een wachttijd: je
kunt ten vroegste de 4de
kalendermaand na de
aanvraag een
zorgvergoeding
ontvangen.
Aanvraagformulier (via cm.be) en formulier voor
registratie van de
mantelzorger invullen.
Voeg bij de aanvraag ook het vereiste attest.
Bezorg de aanvraag aan je zorgkas.
Deze wachttijd wordt met 4
maanden verlengd voor elk jaar
dat je de bijdrage te laat betaalde.
Bijkomende voorwaarden
Hoe aanvragen
Vermindering prijs Vermindering van de
•
Diensten voor
gebruikersbijdrage
gezinszorg en
per uur.
aanvullende
thuiszorg
• –persoon met
handicap telt
als extra
persoon ten
laste
Voordelen vrije tijd Omschrijving
Bijkomende voorwaarden
Attest voorleggen bij het sociaal onderzoek.
Hoe aanvragen
II.2.
Zie
Sociale
Landkaar
t
V.1.4.1.
Zie
Sociale
Landkaar
t
Europese
handicapkaart
(EDC)
Je kunt met deze
kaart aantonen dat je
een persoon met een
handicap bent. Je
kunt genieten van
voordelen bij sport-,
cultuur- en
vrijetijdsactiviteiten
bij deelnemende
partners in België,
Cyprus, Estonia,
Finland, Italië,
Malta, Slovenië en
Roemenië.
•
Aan te vragen bij
•
–FOD SZ: contactformulier, telefoon of
schriftelijk
IV.7.1.
XI.9. Schema afgeleide rechten bij recht op kinderbijslagtoeslag voor kinderen met een
aandoening of handicap
Kinderen van 0 tot 21 jaar met een handicap of ernstige chronische ziekte kunnen erkend worden als kind met een handicap en een toeslag
krijgen bij hun gewone kinderbijslag. Hierover lees je meer in I.10.9.
Deze erkenning als ‘kind met een handicap’ kan bij andere instanties recht openen op sociale en fiscale maatregelen.
We zetten al de maatregelen op een rij en vermelden telkens kort wat de voorwaarden zijn en hoe je ze kan aanvragen bij de bevoegde instantie.
Het kind heeft ...
Zie ...
Enkel 2 punten op item mobiliteit (in pijler II)
IV.4.3.1.
4 punten op pijler I (= 66 % of VIII2/3 ongeschiktheid) Schema XI.9.2.
6 – 8 punten op pijler I
Schema XI.9.2. en Schema XI.9.3.
Vanaf 6 punten over de 3 pijlers
Schema XI.9.1.
Vanaf 15 punten over de 3 pijlers
Schema XI.9.2. en Schema XI.9.3.
Vanaf 18 punten over de 3 pijlers
Schema XI.9.2. en Schema XI.9.4.
XI.9.1. Schema 1 kinderbijslag (6 punten)
Als je kind minstens 6 punten heeft over de 3 pijlers samen, komt het misschien in aanmerking voor ...
Fiscale voordelen
Omschrijving
Bijkomende voorwaarden
Hoe aanvragen
Vermindering
onroerende
voorheffing
Hoe meer personen ten laste, Erkenning kinderbijslagtoeslag
hoe groter de forfaitaire
voor kind met een aandoening op
vermindering.
1/1 van het aanslagjaar.
Huurders en eigenaars met
gezinsleden met een handicap
hebben recht op vermindering
van de onroerende voorheffing
want persoon met handicap telt
mee als persoon ten laste.
Als eigenaar wordt deze vermindering
automatisch toegekend.
Als huurder wordt deze vermindering niet
automatisch toegekend en moet je zelf
eenmalig melden aan de Vlaamse
belastingdienst dat je recht hebt op deze
vermindering. Aanvraagformulier via
www.belastingen.vlaanderen.be, of
telefonisch via 1700.
Sociale
Landkaart
IV.2.2.
Voordelen
ziekteverzekering
Forfait chronisch
zieken
Facultatieve
derdebetalersregeling
Als huurder wordt de
vermindering aan de
verhuurder van de woning
toegekend, die de
vermindering dient te
verrekenen via de huurprijs.
Omschrijving
Bijkomende voorwaarden
Hoe aanvragen
Sociale
Landkaart
Je krijgt dit voordeel automatisch, je moet III.8.1.
er zelf niets voor doen.
Jaarlijkse forfaitaire
Minstens 365 euro remgeld
tussenkomst bij hoge medische (zonder VT: 450 euro) zowel in
kosten (307,68 euro in 2018). het betrokken als in het
voorafgaande kalenderjaar.
Er wordt enkel rekening gehouden
met de ziektekosten gemaakt voor
het kind met een handicap (dus
niet het totaal van alle
ziektekosten voor het ganse
gezin).
Je hebt het recht om je arts te De arts is niet verplicht de
Bij je huisarts.
III.6.2.
vragen de regeling
regeling derdebetaler toe te
Als de arts toegang heeft tot Mycarenet: op
derdebetaler toe te passen,
passen.
vertoon van de eID of ISI+kaart
maar de arts mag dit weigeren.
Anders op vertoon van attest KB.
Bij een raadpleging in het
kabinet van je huisarts betaal
je dan enkel het remgeld. De
rest van het honorarium wordt
rechtstreeks afgerekend tussen
de arts en het ziekenfonds.
Ook voor huisbezoeken mogen
huisartsen deze regeling
toepassen.
Jaarlijks individueel
• –Kinderbijslagtoeslag voor Je krijgt dit voordeel automatisch, je moet III.3.4.
remgeldplafond begrensd tot
kind met handicap
er zelf niets voor doen.
450 euro.
genieten op 04-07-2002;
Elk jaar wordt na het bereiken
• –Erkenning
van 450 euro remgeld, betaald
kinderbijslagtoeslag kind
voor het kind, het volledige
met handicap in het
remgeld voor verstrekkingen
betrokken jaar.
voor het kind terugbetaald.
Voordelen vrije tijd Omschrijving
Bijkomende voorwaarden
Hoe aanvragen
Zie Sociale
Landkaart
Europese
Je kunt met deze kaart
•
Aan te vragen bij
IV.7.1.
handicapkaart
aantonen dat je een persoon
(EDC)
met een handicap bent. Je kunt
• –FOD SZ: contactformulier,
genieten van voordelen bij
telefoon of schriftelijk
sport-, cultuur- en
vrijetijdsactiviteiten bij
deelnemende partners in
België, Cyprus, Estonia,
Finland, Italië, Malta, Slovenië
en Roemenië.
Maximumfactuur:
individuele
bescherming
kinderen met een
handicap
XI.9.2. Schema 2 kinderbijslag (66 % = 4 punten medische pijler)
Als je kind 4 punten heeft op pijler 1 (= tweederde ongeschiktheid), komt het misschien in aanmerking voor ...
Fiscale voordelen
Omschrijving
Bijkomende voorwaarden
Hoe aanvragen
Vermindering
personenbelasting
Bijkomende vrijstelling op
een deel van het belastbaar
inkomen.
Vermindering
Hoe meer personen ten laste,
onroerende voorheffing hoe groter de forfaitaire
vermindering.
Huurders en eigenaars met
gezinsleden met een handicap
hebben recht op vermindering
van de onroerende
voorheffing want persoon met
handicap telt mee als persoon
ten laste.
Als huurder wordt de
vermindering aan de
verhuurder van de woning
toegekend, die de
vermindering dient te
verrekenen via de huurprijs.
Vermindering
Voetvrijstelling bij de
erfbelasting
aanrekening van erfbelasting,
afhankelijk van je leeftijd en
graad van verwantschap.
Erkenning 66 % op 1/1 van het
aanslagjaar.
Erkenning op 1/1 van het
aanslagjaar.
Erkenning 66 % op 1/1 van het
aanslagjaar.
Sociale
Landkaart
De FOD Financiën is in principe op de IV.2.1.
hoogte van je erkenning en past de
vermindering automatisch toe. Indien
hier geen rekening mee gehouden
wordt, kan je je best wenden tot je
belastingkantoor.
Als eigenaar wordt deze vermindering IV.2.2.
automatisch toegekend.
Als huurder wordt deze vermindering
niet automatisch toegekend en moet je
zelf eenmalig melden aan de Vlaamse
belastingdienst dat je recht hebt op
deze vermindering. Aanvraagformulier
via www.belastingen.vlaanderen.be, of
telefonisch via 1700.
Als je niet in Vlaanderen
IV.2.3.
gedomicilieerd bent, voeg je bij de
aangifte van de nalatenschap het attest
van de FODSZ. Het attest kan tot 2 jaar
Voordelen
ziekteverzekering
Verhoogde
tegemoetkoming
Sociale
Maximumfactuur
Inschrijving
mindervalide
Facultatieve regeling
derdebetaler
Omschrijving
Bijkomende voorwaarden
na betaling van de belasting ingediend
worden bij je belastingkantoor.
Zie Vlaamse Belastingdienst / notaris.
Hoe aanvragen
Sociale
Landkaart
Automatisch, je hoeft er zelf niets voor III.2.
te doen.
Hogere terugbetaling bij
gezondheidskosten en andere
voordelen (zie schema
afgeleide rechten VT).
Lager plafondbedrag voor de
Automatisch, je hoeft er zelf niets voor III.3.2.
ziektekosten die je jaarlijks
te doen.
moet betalen. Zodra je
betaalde remgelden tijdens
een kalenderjaar 459 euro
bedragen, krijg je automatisch
voor de daaropvolgende
prestaties het remgeld
volledig terugbetaald.
Hoedanigheid als gerechtigde
• –Ingeschreven zijn in het Bij je ziekenfonds.
III.1.3.14.
verkrijgen voor het openen
Rijksregister.
van het recht op ten laste
• –Hoofdverblijfplaats
neming van
hebben in België.
gezondheidszorgen in de
• –Ouder zijn dan 15 jaar.
verplichte ziekteverzekering
zonder bijdragen te moeten
betalen.
Je hebt het recht om je arts te De arts is niet verplicht de regeling Bij je huisarts.
III.6.2.2.
vragen de regeling
derdebetaler toe te passen.
Als de arts toegang heeft tot
derdebetaler toe te passen,
Mycarenet: op vertoon van de eID of
maar de arts mag dit
ISI+kaart
weigeren.
Anders op vertoon van attest KB.
Bij een raadpleging in het
kabinet van je huisarts betaal
je dan enkel het remgeld. De
rest van het honorarium wordt
rechtstreeks afgerekend tussen
de arts en het ziekenfonds.
Ook voor huisbezoeken
mogen huisartsen deze
regeling toepassen.
Forfait chronisch zieken Jaarlijkse forfaitaire
Minstens 365 euro remgeld
Je krijgt dit voordeel automatisch, je
tussenkomst bij hoge
(zonder VT: 450 euro) zowel in
moet er zelf niets voor doen.
medische kosten (307,67 euro het betrokken als in het
in 2018).
voorafgaande kalenderjaar.
Er wordt enkel rekening gehouden
met de ziektekosten gemaakt voor
het kind met een handicap (dus
niet het totaal van alle ziektekosten
voor het ganse gezin).
Vermindering remgeld Niet enkel een
Huisarts heeft toegang tot het
Bij de huisarts, op vertoon van attest
huisbezoeken huisarts remgeldvermindering van
Globaal Medisch Dossier.
KB.
indien Globaal Medisch 30 % op raadplegingen in het
Dossier.
kabinet, maar ook bij
huisbezoeken door de
huisarts.
Voordelen
Omschrijving
Bijkomende voorwaarden
Hoe aanvragen
communicatie
Sociaal tarief telefoon / 1/ Aansluiting vaste telefoon:
• –Gezinsinkomen onder
Via je telefoonoperator,
GSM / internet
eenmalige korting van 50 %
bepaalde grens (VT)
internetprovider of telefoonwinkel. Dit
bij installatie.
• –Enkel bij de grote
kan eenvoudig per telefonisch contact,
2/ Abonnement: vast, mobiel,
telefoonmaatschappijen
met opgave van naam, tel nummer en
internet of gebundelde
• (vb. Telenet, Belgacom,
rijksregisternummer van de aanvrager.
Mobistar ...)
Indien de beslissing van het BIPT
III.8.1.
III.12.2.3.
Sociale
Landkaart
IV.4.1.
aanbieding: 40 % korting
• –Maar 1 persoon per
(max. 8,4 euro).
huishouden kan het sociaal
3/ Gesprekken: vast, mobiel,
tarief genieten.
gebundelde aanbieding bij de
operator van het abonnement:
max. 3,1 euro.
Totaal van de kortingen per
maand maximaal 11,5 euro.
Omschrijving
Bijkomende voorwaarden
Voordelen
nutsvoorzieningen
Sociale maximumprijs Gunstig tarief: het laagste
aardgas en elektriciteit commerciële tarief op de
leveranciersmarkt van
elektriciteit en aardgas. Het
vastleggen van de prijs
gebeurt om de zes maanden
door de federale
energieregulator (CREG) / Je
betaalt geen huur voor je
elektriciteit- of aardgasmeter
als je recht hebt op sociaal
tarief.
Water en energie:
Bepaalde specifieke voordelen
maatregelen
inzake energielevering (bv.
beschermde klanten
kortingsbon aankoop
energiezuinige koelkast) en
inzake waterlevering (bv.
maandelijkse tussentijdse
facturen).
Voordelen mobiliteit
Omschrijving
Bijkomende voorwaarden
positief is, wordt het sociaal tarief bij
de eerstvolgende factuur toegepast.
Zie infofiche / www.bipt.be
Tarieven vergelijken op
www.aanbieders.be
Hoe aanvragen
Sociale
Landkaart
Automatisch, je hoeft er zelf niets voor IV.3.2.
te doen.
Energie: kortingsbon vóór aankoop aan IV.3.4.
te vragen bij de distributienetbeheerder
elektriciteit.
Waterlevering: contacteer je
watermaatschappij.
Hoe aanvragen
Sociale
Landkaart
Parkeerkaart
Voordelen wonen
In België: Onbeperkt parkeren Minstens 2 punten op item
waar parkeertijd beperkt is / mobiliteit in pijler 2.
Parkeren op voorbehouden
plaatsen / In sommige
gemeenten gratis parkeren.
Ook in andere landen kan je
deze kaart gebruiken. Richt je
tot de ambassade van het land
waar je naartoe gaat voor
meer info.
Omschrijving
Bijkomende voorwaarden
Diverse
Het kind met een handicap telt Voorwaarden verschillen per
huisvestingspremies:
als 2 personen ten laste bij de huisvestingspremie.
Sociaal huren /Vlaamse inkomensvoorwaarde.
Er is wel telkens een
tegemoetkoming
inkomensvoorwaarde.
huurprijs /
Aanpassingspremie voor
ouderen / Vlaamse
verbeteringspremie /
Vlaamse
renovatiepremie.
Voordelen thuiszorg
Omschrijving
Bijkomende voorwaarden
Vermindering prijs
Diensten voor
gezinszorg en
aanvullende thuiszorg
Vermindering van de
gebruikersbijdrage per uur.
•
–persoon met handicap
telt als extra persoon
ten laste
•
Er is een gewone procedure en een
IV.5.3.1.
verkorte procedure (indien reeds
goedkeuring van de adviserend
geneesheer voor bepaalde rolstoelen).
Zie infofiche /
www.handicap.belgium.be
Hoe aanvragen
Meestal met een standaard
aanvraagformulier, zie website
www.wonenvlaanderen.be.
Hoe aanvragen
Attest voorleggen bij het sociaal
onderzoek.
Sociale
Landkaart
IV.6.
Zie Sociale
Landkaart
V.1.4.1.
Voordelen vrije tijd
Omschrijving
Europese handicapkaart Je kunt met deze kaart
(EDC)
aantonen dat je een persoon
met een handicap bent. Je
kunt genieten van voordelen
bij sport-, cultuur- en
vrijetijdsactiviteiten bij
deelnemende partners in
België, Cyprus, Estonia,
Finland, Italië, Malta,
Slovenië en Roemenië.
Bijkomende voorwaarden
•
Hoe aanvragen
Aan te vragen bij
•
–FOD SZ: contactformulier,
telefoon of schriftelijk
Zie Sociale
Landkaart
IV.7.1.
XI.9.3. Schema 3 kinderbijslag (15 punten of 6-8 punten medische pijler)
Als je kind 6 punten heeft op pijler 1 OF minimum 15 punten over de 3 pijlers, komt het misschien in aanmerking voor ...
De voordelen opgesomd in Schema XI.9.2., PLUS:
Voordeel
Omschrijving
Bijkomende
Hoe aanvragen
voorwaarden
Vermindering Uitgaven voor de
Enkel de opvangkosten
• –op de daartoe bestemde plaats in de belastingaangifte de
belastbaar
opvang van kinderen
gemaakt bij instellingen
kosten van opvang vermelden.
inkomen voor met een zware handicap of opvangvoorzieningen
• –attest ter beschikking houden.
kinderopvang jonger dan 18 jaar zijn die worden erkend,
aftrekbaar zoals voor
gesubsidieerd of
jonge kinderen ten laste gecontroleerd komen in
(beneden de leeftijd van aanmerking.
12 jaar).
Maximum 11,20 euro
per dag.
Ook voor verblijf in een
VAPH-erkende
voorziening.
Kaart
Samen met begeleider Als het kind met een
NMBS-loket of via de post met aanvraagformulier
kosteloze
(= persoon of hond aan handicap zelf gratis reist, (http://www.belgianrail.be/nl/vervoersbewijzen/korting/gratisbegeleider
de leiband ) reizen op kan hij geen gratis
begeleider/aanvraag.aspx) en een attest afgeleverd door een
openbaar
vertoon van 1 betalend begeleider meenemen, instantie die de handicap kan attesteren.
vervoer
vervoerbewijs, geldig bij behalve indien het
Zie ook Infofiche.
NMBS, De lijn, TEC en beschikt over een
MIVB.
nationale
De gepersonaliseerde
verminderingskaart voor
kaart is geldig voor 5
blinden en
jaar of korter als het
slechtzienden.
attest van de handicap
een vroegere einddatum
Zie Sociale
Landkaart
IV.2.5.
IV.5.1.1.5.
van ongeschiktheid
vermeldt.
5 euro administratiekost.
Vermindering Bepaalde
TV-distributie kabelmaatschappijen
(vb. Telenet) geven
50 % vermindering op
het abonnementsgeld
van de kabeldistributie.
De korting is enkel van
toepassing op
abonnementskosten en
niet op auteursrechten.
Je stuurt het attest van de toeslag wegens handicap bij de
IV.3.6.
kinderbijslag rechtstreeks naar je kabelmaatschappij, samen met
een bewijs van de gezinssamenstelling.
Zie infofiche.
XI.9.4. Schema kinderbijslag 4 (18 punten)
Als je kind 18 punten of meer heeft over de 3 pijlers, komt het misschien in aanmerking voor ...
De voordelen opgesomd in Schema XI.9.2., PLUS:
Voordeel
Omschrijving
Bijkomende
Hoe aanvragen
voorwaarden
Vermindering Uitgaven voor de opvang Enkel de opvangkosten
• –Op de daartoe bestemde plaats in de
belastbaar
van kinderen met een
gemaakt bij instellingen of
belastingaangifte de kosten van opvang vermelden.
inkomen voor zware handicap jonger dan opvangvoorzieningen die
• –Attest ter beschikking houden.
kinderopvang 18 jaar zijn aftrekbaar
worden erkend,
zoals voor jonge kinderen gesubsidieerd of
ten laste (beneden de
gecontroleerd komen in
leeftijd van 12 jaar).
aanmerking.
Maximum 11,20 euro per
dag.
Ook voor verblijf in een
VAPH-erkende
voorziening.
Voordeel
Omschrijving
Bijkomende
Hoe aanvragen
voorwaarden
Kaart
Samen met begeleider (= Als het kind met een
NMBS-loket of via de post met aanvraagformulier
kosteloze
persoon of hond aan de
handicap zelf gratis reist, (www.belgianrail.be/nl/vervoersbewijzen/korting/gratisbegeleider
leiband) reizen op vertoon kan hij geen gratis
begeleider/aanvraag.aspx) en een attest afgeleverd door een
openbaar
van 1 betalend
begeleider meenemen,
instantie die de –handicap kan attesteren.
vervoer
vervoerbewijs, geldig bij behalve indien het
NMBS, De lijn, TEC en beschikt over een
MIVB.
nationale
De gepersonaliseerde kaart verminderingskaart voor
is geldig voor 5 jaar of
blinden en slechtzienden.
korter als het attest van de
handicap een vroegere
Sociale
Landkaart
IV.2.5.
Sociale
Landkaart
IV.5.1.1.5.
einddatum van
ongeschiktheid vermeldt.
5 euro administratiekost.
Vermindering Bepaalde
Je stuurt het attest van de toeslag wegens handicap bij de
IV.3.6.
TV-distributie kabelmaatschappijen (vb.
kinderbijslag rechtstreeks naar je TV-distributeur, samen met
Telenet) geven 50 %
een bewijs van de gezinssamenstelling.
vermindering op het
abonnementsgeld van de
kabeldistributie. De
korting is enkel van
toepassing op
abonnementskosten en
niet op auteursrechten.
Zorgverzeke- Maandelijkse vergoeding Er is een wachttijd: je kunt Aanvraagformulier (via cm.be) en formulier voor registratie II.2.
ring
van 130 euro
ten vroegste de 4de
van de mantelzorger invullen.
kalendermaand na de
Voeg bij de aanvraag ook het vereiste attest.
aanvraag een
Bezorg de aanvraag aan je zorgkas.
zorgvergoeding
ontvangen.
Deze wachttijd wordt met
4 maanden verlengd voor
elk jaar dat je de bijdrage
te laat betaalde.
XI.10. Schema BTW-attest
Je hebt een erkenning “BTW-attest” *, dan heb je recht op ....
*een “BTW-attest” wordt uitgereikt door:
•
•
–hetzij de FOD Sociale Zaken, Directie-generaal Personen met een Handicap, aan personen die:
o •ofwel volledig blind zijn.
o •ofwel lijden aan een volledige verlamming of amputatie van de bovenste ledematen.
o •ofwel lijden aan een blijvende invaliditeit van tenminste 50 % die rechtstreeks toe te schrijven is aan de onderste ledematen.
–hetzij de pensioendienst voor de overheidssector of de FOD Sociale Zekerheid, dienst voor de oorlogsslachtoffers, aan personen die:
o •militair of burgerlijk oorlogsinvalide zijn met een invaliditeitspensioen van ten minste 50 % (voor de btw) of 60 % (voor de
belasting op de inverkeerstelling en de verkeersbelasting).
Voordeel openbaar
vervoer
Kaart kosteloze
begeleider
Omschrijving
Bijkomende
voorwaarden
Samen met begeleider Als de persoon met een
(= persoon of hond aan handicap zelf gratis
de leiband) reizen op
reist, kan hij geen gratis
vertoon van 1 betalend begeleider meenemen,
vervoerbewijs, geldig bij behalve indien de
NMBS, De lijn, TEC en persoon met handicap
MIVB.
beschikt over een
De gepersonaliseerde
nationale
kaart is geldig voor 5
verminderingskaart
jaar of korter als het
voor blinden en
attest van de handicap slechtzienden.
een vroegere einddatum
van ongeschiktheid
vermeldt.
5 euro administratiekost
Hoe aanvragen
Sociale
Landkaart
NMBS-loket of via de post met aanvraagformulier
IV.5.1.1.5.
(www.belgianrail.be/nl/vervoersbewijzen/korting/gratis- IV.5.1.2.5.
begeleider/aanvraag.aspx) en een attest afgeleverd door
een instantie die de handicap kan attesteren.
Voordelen persoonlijk Omschrijving
Bijkomende
vervoer
voorwaarden
Parkeerkaart
In België: Onbeperkt
De parkeerkaart is strikt
parkeren waar
persoonlijk en mag
parkeertijd beperkt is / enkel gebruikt worden
parkeren op
wanneer de titularis
voorbehouden plaatsen / ervan zich bevindt in
in sommige gemeenten het voertuig dat
gratis parkeren.
geparkeerd wordt of
Ook in andere landen
wanneer hij wordt
kan je deze kaart
opgehaald.
gebruiken. Richt je tot
de ambassade van het
land waar je naartoe gaat
voor meer info.
Vrijstelling van de
Je kunt op aanvraag
In principe enkel voor
inverkeerstellingstaks vrijgesteld worden van personenwagens (tenzij
en vrijstelling van de het betalen van de
medische redenen).
verkeersbelasting
inverkeerstellingstaks en Enkel voor je
de jaarlijkse
persoonlijk vervoer, je
verkeersbelasting.
moet zelf aanwezig zijn
als bestuurder of
passagier (versoepeling
mogelijk voor
minderjarige personen
met een handicap).
Verminderd BTWGeen BTW bij aankoop Voertuig geregistreerd
tarief bij aankoop of wagen.
op naam van de
onderhoud wagen
6 % BTW voor
aanvrager of wettige
onderhoud en
vertegenwoordiger van
herstellingen.
minderjarig kind en
vrijstelling van
Hoe aanvragen
Er is een gewone procedure en een verkorte procedure
(indien reeds goedkeuring van de adviserend geneesheer
voor bepaalde rolstoelen).
Zie www.handicap.belgium.be
Sociale
Landkaart
IV.5.3.1.
Aangetekend schrijven naar de Vlaamse Belastingdienst, IV.5.2.1.
formulier verkrijgbaar via de website of in de regionale
kantoren. Invaliditeitsattest en inschrijvingsbewijs bij te
voegen.
BTW-kantoor van je woonplaats.
IV.5.2.2.
Voordelen vrije tijd
Omschrijving
Europese
Je kunt met deze kaart
handicapkaart (EDC) aantonen dat je een
persoon met een
handicap bent. Je kunt
genieten van voordelen
bij sport-, cultuur- en
vrijetijdsactiviteiten bij
deelnemende partners in
België, Cyprus, Estonia,
Finland, Italië, Malta,
Slovenië en Roemenië.
jaarlijkse
verkeersbelasting en
inverkeerstellingstaks is
toegekend.
Bijkomende
Hoe aanvragen
voorwaarden
•
Aan te vragen bij
•
–FOD SZ: contactformulier, telefoon of
schriftelijk
Zie Sociale
Landkaart
IV.7.1.
XI.11. Schema mobiliteitsproblemen
Je hebt ernstige problemen om je te verplaatsen, dan heb je misschien recht op ....
•
•
1)de voordelen in het schema “BTW-attest”
2)de voordelen opgesomd in onderstaand schema
Voordelen openbaar
vervoer – NMBS
Omschrijving
Voorwaarden
Hoe aanvragen
Sociale
Landkaa
rt
Voorrangsplaats zitplaats Gegarandeerde
Niet rechtstaand kunnen reizen NMBS-loket: Schriftelijke aanvraag met medisch IV.5.1.1.
in de trein
zitplaats op de trein op (medisch attest).
attest, zie www.belgianrail.be
2.
speciaal voorziene
plaatsen.
Kaart geldig voor 5
jaar.
5 euro
administratiekost.
Assistentie op maat
Persoonlijke assistentie Zich moeilijk zelfstandig
Minstens 24 uur vooraf aanvragen via My NMBS IV.5.1.1.
NMBS
in elk station en op
kunnen verplaatsen.
(www.belgianrail.be) – uitgezonderd voor 41
6.
elke trein.
stations waar de reservatietijd 3u bedraagt of op
02 528 28 28.
Kaart kosteloze
Persoon met handicap
• –Vermindering van
NMBS-loket of via de post met
IV.5.1.1.
begeleider
reist samen met een
zelfredzaamheid met
aanvraagformulier
5.
begeleider op vertoon
tenminste 12 punten;
(www.belgianrail.be/nl/vervoersbewijzen/korting/
van één
• –Blijvende invaliditeit gratis-begeleider/aanvraag.aspx) en een attest
vervoersbewijs.
of arbeidsongeschiktheid afgeleverd door een instantie die de handicap kan
De gepersonaliseerde
van minstens 80 %;
attesteren.
kaart is geldig voor 5
• –Blijvende invaliditeit
jaar of korter als het
rechtstreeks aan de
attest van de handicap
een vroegere
onderste ledematen van
einddatum van
minstens 50 %;
ongeschiktheid
• –Volledige verlamming
vermeldt.
of amputatie van de
5 euro
bovenste ledematen;
administratiekost.
• –
Als de persoon met een
Integratietegemoetkomi
handicap zelf gratis
ng categorie III of
reist, kan hij geen
hoger;
gratis begeleider
• –Kinderen met een
meenemen, behalve
blijvende invaliditeit van
indien de persoon met
80 % (of 6 punten in
handicap beschikt over
pijler 1).
een nationale
verminderingskaart
voor blinden en
slechtzienden.
Nationale
Personen met een
Personen met een visuele
Erkenning als volledig blind door FOD Sociale IV.5.1.1.
verminderingskaart
visuele handicap reizen handicap (blind of slechtziend) Zekerheid:
4.
openbaar vervoer
gratis met de trein in met een blijvende
personen met een visuele 2de klas.
ongeschiktheid van tenminste
• –aanvraag bij voorkeur via het
handicap
De gepersonaliseerde 90 % erkend door de FOD
contactformulier op de website van FOD
kaart is levenslang
Sociale zekerheid.
Sociale Zekerheid
geldig tenzij de kaart
(www.handicap.belgium.be)
een vervaldatum
• –telefonisch of per post
vermeldt.
(www.handicap.belgium.be/nl/contact/con
Geleidehond mag
tacteer-ons.htm).
gratis mee.
Nog geen erkenning als volledig blind door FOD
Sociale Zekerheid:
aanvraag via: Ziekenfonds (dienst
Maatschappelijk Werk), stad/ gemeente (Sociaal
Voordelen openbaar
vervoer – De Lijn
Omschrijving
Gratis vervoer De Lijn
voor personen met
handicap
Gratis abonnement
(Buzzypass of
Omnipass) De Lijn.
Voorwaarden
•
•
•
•
Kaart kosteloze
begeleider
Huis, OCMW), een vereniging voor blinden of
slechtzienden.
Hoe aanvragen
–Domicilie in Vlaams Automatisch, je hoeft er niets voor te doen.
Gewest
Zie www.delijn.be
–Inschrijving VAPH
–OF effectief recht op
inkomensvervangende
tegemoetkoming,
integratietegemoetkomin
g, tegemoetkoming hulp
aan bejaarden
–OF attest
arbeidshandicap VDAB
en recht op BTOM
Persoon met handicap Zie hoger in dit schema: kaart
reist samen met een
Kosteloze begeleider NMBS.
begeleider op vertoon
van één
vervoersbewijs.
Nationale
Personen met een
Personen met een visuele
verminderingskaart
visuele handicap reizen handicap (blind of slechtziend)
openbaar vervoer
gratis met De Lijn.
met een blijvende
personen met een visuele De gepersonaliseerde ongeschiktheid van tenminste
handicap
kaart is levenslang
90 % erkend door de FOD
geldig tenzij de kaart Sociale zekerheid.
een vervaldatum
vermeldt.
Sociale
Landkaa
rt
IV.5.1.2.
2.
Zie kaart NMBS – Kaart kosteloze begeleider.
IV.5.1.2.
5.
Zie hoger in dit schema: NMBS - Nationale
verminderingskaart openbaar vervoer voor
personen met een visuele handicap.
IV.5.1.2.
4.
Reizen met scooter of
rolstoel De Lijn
Voordelen openbaar
vervoer – Brussels
Airlines
Goedkoper vliegen met
de nationale
verminderingskaartopen
baar vervoer personen
met een visuele handicap
Geleidehond mag
gratis mee.
Reserveren van een
toegankelijke rit.
Omschrijving
Rolstoel of scooter maximaal
80cm breed en 130cm lang en
300 kg zwaar.
Voorwaarden
Korting van 25 % op Personen met een visuele
de laagst beschikbare handicap die in het bezit zijn
prijs van bepaalde
van een nationale
vluchten uitgevoerd
verminderingskaart (zie hoger
door Brussels Airlines in dit schema).
in Europa en voor
bepaalde lange
afstandsvluchten.
Speciale assistentie voor Diverse vormen van Personen met een handicap of
personen met een
bijstand mogelijk
ernstige aandoening.
handicap
(afhankelijk van de
aard van de handicap
of medische
aandoening) bij vertrek
in de luchthaven,
tijdens de vlucht en bij
aankomst in de
luchthaven.
bv. gratis rolstoel,
extra begeleiding,
geleidehond reist gratis
mee, individueel
gegeven
Reserveren via belbuscentrale 070 220 200, zie
www.delijn.be
Belbus: minstens 2u voor vertrek.
Gewone bus: minstens 24 uur voor vertrek.
Hoe aanvragen
IV.5.1.2.
6.
Sociale
Landkaa
rt
Mail een kopie van je verminderingskaart naar
IV.5.1.3.
[email protected] Reserveer je 1.
ticket via 0902 51 600 of 02 723 23 62. Betalen
kan aan de balie van de luchthaven, op vertoon
van je nationale verminderingskaart.
Speciale bijstand enkel nodig op de luchthaven: IV.5.1.3.
Online via www.brusselsairlines.com.
2.
Speciale bijstand tijdens de vlucht: Op voorhand
aan te vragen, bij reisagent of telefonisch op
02 723 3703 of (516) 296-9786 (vluchten van en
naar USA).
Evt. extra documenten en/of medische verslagen
te bezorgen.
Voordelen persoonlijk
vervoer
Parkeerkaart
veiligheidsinstructies ..
.
Omschrijving
Voorwaarden
In België: Onbeperkt
parkeren waar
parkeertijd beperkt is /
Parkeren op
voorbehouden plaatsen
/ In sommige
gemeenten gratis
parkeren.
Ook in andere landen
kan je deze kaart
gebruiken. Richt je tot
de ambassade van het
land waar je naartoe
gaat voor meer info.
•
•
•
•
•
•
Hoe aanvragen
–blijvende invaliditeit Er is een gewone procedure en een verkorte
van minimum 80 %;
procedure (indien reeds goedkeuring van de
–blijvende vermindering adviserend geneesheer voor bepaalde rolstoelen).
van de graad van
Zie infofiche / www.handicap.belgium.be
zelfredzaamheid van
tenminste 12 punten
FOD;
–personen met een
blijvende invaliditeit van
minstens 50 % –
(rechtstreeks toe te
schrijven) aan de
onderste ledematen;
–personen die volledig
verlamd zijn aan de
bovenste ledematen of
bij wie deze
geamputeerd zijn;
–de burgerlijke en
militaire
oorlogsinvaliden met
minstens 50 %
oorlogsinvaliditeit.
–ten minste 2 punten
behalen op het criterium
‘verplaatsingsmogelijkh
Sociale
Landkaa
rt
IV.5.3.1.
eden’ op de schaal van
zelfredzaamheid.
Rijbewijs verminderde
rijvaardigheid
Het CARA onderzoekt
en beoordeelt gratis je
rijgeschiktheid en de
evt. nood aan
wagenaanpassingen.
Dit attest moet
toegevoegd worden
aan je rijbewijs. Het
vermeldt:
•
•
•
•
–de
categorie(ën)
voertuigen
waarvoor je
geschikt bent.
–de
noodzakelijke
voorwaarden
bij het gebruik
van het
rijbewijs.
–en
beperkingen bij
het gebruik van
het rijbewijs.
–de
noodzakelijke
Personen die door een
Samen met je behandelende arts vul je een
aangeboren of verworven letsel, medische vragenlijst in (te downloaden via
ziekte, een ongeval of enig
www.vias.be (rubriek CARA) of aan te vragen
andere oorzaak een mogelijke via [email protected], of 02 244 1552).
vermindering hebben van hun Versturen naar:
functionele vaardigheden, die VIAS /CARA
een invloed kunnen hebben op Haachtsesteenweg 1405, 1130 Brussel.
het veilig besturen van een
motorvoertuig, moeten verplicht
een rijgeschiktheidsonderzoek
laten uitvoeren.
IV.5.3.3.
aanpassingen
aan de auto.
Vrijstelling dragen
veiligheidsgordel in de
auto
Geen verplichting om Gewichtige medische
autogordel te dragen. tegenindicaties voor het dragen
van een autogordel
(behandelend arts beoordeelt).
Aanvraag FOD Mobiliteit en Vervoer, met
IV.5.3.2.
modelformulier, samen met medisch attest, te
downloaden op www.wegcode.be of
www.mobilit.belgium.be (ga naar ‘Wegverkeer’ –
Rijbewijs – Draagplicht veiligheidsgordel).
VAPH-tegemoetkoming Tegemoetkoming in de Inschrijfbaar zijn bij het VAPH: Aanvraag via de dienst Maatschappelijk Werk
VI.5.1.
kosten wagenaanpassing meerkost om de auto
van CM, Zie ook infofiche, www.vaph.be
aan te passen aan de
• –de kansen tot
handicap. Per soort
participatie aan het
functiebeperking wordt
sociale leven zijn
in een refertelijst
langdurig en in ernstige
opgesomd welke
mate beperkt door
aanpassingen
verstandelijke,
terugbetaald kunnen
psychische, lichamelijke
worden en wat de
of zintuiglijke
maximale
functiestoornissen, er
tegemoetkoming is.
zijn beperkingen bij het
uitvoeren van
activiteiten.
• –jonger zijn dan 65 jaar.
• –domicilie in
Vlaanderen of Brussel.
Auto-en
rolstoelpechverhelping
VAB-pechverhelping Lid zijn van KVG (KVGtegen een
lidmaatschap betalen).
voordeeltarief.
Geldig voor de wagen
en in beperkte mate
voor de rolstoel.
Met een specifiek aanvraagformulier, zie
www.kvg.be
IV.5.3.4.
Vervoerdiensten
Niet-dringend
ziekenvervoer
Omschrijving
•
•
•
•
•
•
Voorwaarden
–Vervoer om Soms doktersattest nodig.
medische
Voorwaarden verschillen per
redenen.
ziekenfonds: vraag na bij je
–Van en naar ziekenfonds.
een ziekenhuis,
evt. ook
revalidatiecentr
um,
hersteloord ...
–Liggend of
zittend.
–Per
ambulance, met
een
(aangepaste)
taxi, met eigen
vervoer.
–Sommige
ziekenfondsen
organiseren
eigen vervoer.
–Sommige
ziekenfondsen
geven hiervoor
een
tegemoetkomin
g.
Hoe aanvragen
Sociale
Landkaa
rt
Vraag het niet-dringend ziekenvervoer tijdig aan V.1.4.5.1.
via je ziekenfonds.
Zie ook www.cm.be.
Minder Mobielen
Centrale
Vrijwillige chauffeurs
verzorgen het vervoer
met hun eigen wagen
tegen gunstig tarief.
Minder mobielen vervoer Vervoer met
vrijwillige chauffeurs,
indien nodig in
aangepaste wagen,
tegen gunstig tarief.
Sommige
ziekenfondsen geven
extra tegemoetkoming
Diensten aangepast
Aangepast vervoer in
vervoer
Vlaanderen en Brussel
door erkende
vervoerdienst tegen
gunstig tarief.
Nog niet in elke regio
beschikbaar.
Voordelen verplichte
Omschrijving
ziekteverzekering
•
•
–Inkomen lager dan
Via www.mindermobielencentrale.be
tweemaal het leefloon;
–En openbaar vervoer
gebruiken is heel
moeilijk of er is geen
openbaar vervoer in de
buurt.
V.1.4.5.2.
Voor iedereen met beperkte
mobiliteit.
Zoek een plaatselijke vervoerdienst in de gouden V.1.4.5.3.
gids (gehandicaptenvervoer) of contacteer je
plaatselijk ziekenfonds, zie ook www.cm.be.
Wie niet zelfstandig het
openbaar vervoer kan
gebruiken. (zich niet van halte
tot halte met bus of tram kan
verplaatsen met het openbaar
vervoer van De Lijn).
Aanvraag via www.odav.be, of contacteer je
ziekenfonds, zie ook www.cm.be
Voorwaarden
Hoe aanvragen
V.1.4.5.4.
Sociale
Landkaa
rt
Mobiliteitshulpmiddelen Tegemoetkoming voor Blijvende (minstens de duur van Eerst via je arts (specifiek medisch voorschrift) en III.39.
(rolstoelen ...)
een rolstoel,
de hernieuwingstermijn)
dan naar de erkende verdeler (bv. CMloophulpmiddel,
beperking van de mobiliteit
hulpmiddelenwinkel). Die bezorgt je ziekenfonds
scooter, driewielfiets ... door een fysieke, mentale,
het medisch attest en – afhankelijk van het
hulpmiddel - een motiveringsrapport en/of een
cognitieve of psychologische
stoornis.
Andere medische voorwaarden
verschillend per type rolstoel.
Orthopedische
Tegemoetkoming voor Strikte medische voorwaarden
hulpmiddelen
bv. orthopedische
verschillend per type
schoenen, orthesen en hulpmiddel.
orthopedische
toestellen (bv. braces,
beugels, korsetten ...),
prothesen ...
Vervoer revalidatiecentra Tegemoetkoming in de
• –Enkel voor bepaalde
reiskosten van en naar
revalidatiecentra
een erkend
• –Voor wie op geen
revalidatiecentrum.
enkele andere manier
vervoerd kan worden
dan in zijn rolstoel en
beroep moet doen op
een daartoe aangepaste
wagen.
functioneringsrapport. en eventueel een
testrapport.
Zie ww.cm.be
Medisch verslag nodig, aanvraag via het
revalidatiecentrum.
III.33.6.
Voordelen vrije tijd
Hoe aanvragen
Zie
Sociale
Landkaa
rt
IV.7.1.
Omschrijving
Voorwaarden
Altijd op doktersvoorschrift, (raadpleeg je
III.38.
behandelend arts) en afgeleverd door een erkend
orthopedist.
Meer info bij je arts en ziekenfonds.
Europese handicapkaart Je kunt met deze kaart Je bent in Vlaanderen erkend als Aan te vragen bij
(EDC)
aantonen dat je een
persoon met een handicap door
persoon met een
• –FOD SZ: contactformulier, telefoon of
handicap bent. Je kunt
• –FOD SZ (volwassenen
schriftelijk
genieten van voordelen
en kinderen)
• –VAPH: provinciaal kantoor
bij sport-, cultuur- en
vrijetijdsactiviteiten bij
deelnemende partners
in België, Cyprus,
Estonia, Finland, Italië,
Malta, Slovenië en
Roemenië.
•
–VAPH
XI.12. Schema beperkt inkomen
Je hebt een beperkt inkomen, dan heb je misschien recht op ....
Voordelen
Omschrijving
Bijkomende voorwaarden
Hoe aanvragen
ziekteverzekering
Verhoogde
Hogere terugbetaling bij
Je bruto belastbaar gezinsinkomen In sommige gevallen automatisch, in
tegemoetkoming (VT) gezondheidskosten en andere
is het voorbije kalenderjaar lager andere gevallen via een aanvraag bij
voordelen.
dan 18 335,43 euro per jaar,
je ziekenfonds.
(Zie ook schema afgeleide
verhoogd met 3 394,38 euro per
rechten VT).
bijkomend gezinslid (bedragen
geldig voor aanvragen in 2018).
Sociale
Lager plafondbedrag voor de
• –Recht op VT, behalve als Automatisch, je hoeft er zelf niets
maximumfactuur
ziektekosten die je jaarlijks moet
de VT werd toegekend op voor te doen.
betalen. Zodra je betaalde
basis van een IT waarbij
remgelden tijdens een
de partner een inkomen
kalenderjaar 459 euro bedragen,
heeft.
krijg je automatisch voor de
• –Effectief IT, IVT (niet als
daaropvolgende prestaties het
partner inkomen heeft) of
remgeld volledig terugbetaald.
THAB ontvangen.
• –Tegemoetkoming door de
Wet van 27-06-1969
• –Tegemoetkoming door
KB van 24-12-1974
• –Recht op een toeslag bij
de kinderbijslag wegens
handicap van het kind
(66 % of 4 ptn pijler 1).
Verplichte toepassing
regeling derde betaler
Met de regeling betalende derde Recht op VT.
betaal je aan je huisarts enkel het
remgeld bij raadplegingen en
Als huisarts toegang heeft tot
MyCareNet: Op vertoon je
Zie Sociale
Landkaart
III.2.
III.3.2.
III.6.2.
technische verstrekkingen in het
kabinet.
De rest van het honorarium
wordt rechtstreeks afgerekend
tussen de arts en het ziekenfonds.
Facultatieve toepassing Met de regeling betalende derde
regeling derde betaler betaal je aan je (tand)arts enkel
het remgeld voor een
raadpleging.
De rest van het honorarium
wordt rechtstreeks afgerekend
tussen de arts en het ziekenfonds.
De (tand)arts is hiertoe niet
verplicht en mag dit weigeren.
Voordelen mobiliteit
Omschrijving
elektronische identiteitskaart (eID) of
isi+-kaart.
Anders op vertoon van klever
ziekenfonds.
•
•
•
–Je bent 6 maanden
volledig werkloos, hetzij
met gezinslast, hetzij als
alleenstaande.
–Je hebt een bruto
belastbaar inkomen dat
niet hoger is dan het
leefloon.
–Individuele financiële
noodsituatie (niet bij de
tandarts).
Zie Sociale
Landkaart
NMBS Reductiekaart, Op vertoon van de
Enkel bij recht op VT.
NMBS-loket met behulp van de eID IV.5.1.1.1.
ook geldig bij De Lijn verminderingskaart koop je:
Ook geldig voor de personen ten en na raadpleging van de
en
laste van de VT-gerechtigde.
Kruispuntbank.
IV.5.1.2.1.
Indien geen contact mogelijk met
• –een NMBS-treinbiljet
Kruispuntbank moet men een attest
2de klas aan 50 %
van het ziekenfonds voorleggen.
• –bij De Lijn voor 53 euro
een jaarabonnement
(Buzzy pazz of
Omnipas).
Bestaat uit een gepersonaliseerde
moederkaart (5 jaar geldig) en
Bijkomende voorwaarden
Indien individuele financiële
III.6.2.
noodsituatie:
verklaring op erewoord, ondertekend
door jou en je huisarts.
In alle andere situaties moet de
(tand)arts de reden vermelden op het
‘Getuigschrift voor verstrekte hulp’.
Hoe aanvragen
Vervoersgarantie De
Lijn.
een valideringskaart (jaarlijks te
hernieuwen).
Een jaarabonnement (Buzzy Pazz
of Omnipas) voor 43 euro.
•
•
Minder Mobielen
Centrale
Vrijwilligersvervoer tegen
gunstig tarief.
Voordelen
communicatie
Sociaal tarief telefoon,
GSM, internet voor wie
recht heeft op het
leefloon
Omschrijving
–Recht op leefloon of
financiële hulp van het
OCMW)
–Recht op IGO of GIB.
Inkomen lager dan 2x het leefloon Aanvraag via
EN openbaar vervoer gebruiken is www.mindermobielencentrale.be
heel moeilijk of er is geen
openbaar vervoer in de buurt.
Bijkomende voorwaarden
Hoe aanvragen
1/ 40 % korting op
Recht hebben op leefloon.
internetabonnement (max 8,40 Maar 1 persoon per huishouden
euro/maand).
kan het sociaal tarief genieten.
2/ 3,10 euro korting per maand
op gesprekskosten (vast, mobiel,
gebundelde aanbieding bij de
operator van het abonnement).
Totaal van de kortingen
maximaal 11,5 euro/maand.
Voordelen
Omschrijving
nutsvoorzieningen
Verwarmingstoelage – Voor huisbrandolie in bulk of
sociaal stookoliefonds bulkpropaangas: een toelage van
14 tot 20 cent per liter (met een
In de lijnwinkel met eID, op vertoon IV.5.1.2.1.
van attest OCMW of RVP.
Bijkomende voorwaarden
Via je telefoonoperator,
internetprovider of telefoonwinkel.
Dit kan eenvoudig per telefonisch
contact, met opgave van naam, tel
nummer en
rijksregisternummer van de
aanvrager. Indien de beslissing van
het BIPT positief is, wordt het
sociaal tarief bij de eerstvolgende
factuur toegepast.
Zie www.bipt.be
Tarieven vergelijken op
www.aanbieders.be
Hoe aanvragen
Jaarlijks bruto belastbaar inkomen Jaarlijks aanvragen via het OCMW
lager of gelijk aan 18 363,39 euro, van je gemeente binnen de 60 dagen
verhoogd met 3 399,56 euro per na de levering.
V.1.4.5.2.
Zie Sociale
Landkaart
IV.4.1.
Zie Sociale
Landkaart
IV.3.1.
Sociale
maximumtarieven
elektriciteit en gas
Water: vrijstelling om
sociale redenen
Water en energie:
Maatregelen
beschermde klanten
Voordelen wonen
maximum van 300 euro),
persoon ten laste (bedragen 01-09afhankelijk van de prijs per liter. 2017).
Voor huisbrandolie of
OF recht op VT, onder
verwarmingspetroleum aan de
schuldbemiddeling of collectieve
pomp: forfaitaire toelage van 210 schuldenregeling.
euro, op basis van factuur of
Enkel voor huisbrandolie (bulk of
leveringsbon.
pomp), verwarmingspetroleum
(type C) of bulkpropaangas.
Gunstig tarief: het laagste
• –effectief ontvangen
Automatisch, je hoeft er zelf niets
commerciële tarief op de
leefloon, fin steun,
voor te doen.
leveranciersmarkt van
maatsch steun, voorschot
elektriciteit en aardgas. Het
IT, IVT, THAB of IGO.
vastleggen van de prijs gebeurt
• –effectief ontvangen IVT,
om de zes maanden door de
IT (9ptn), THAB (9ptn),
federale energieregulator
TAPMH oude regeling
(CREG) / je betaalt geen huur
(65 % of HVD), toeslag
voor je elektriciteit- of
KB (66 %).
aardgasmeter als je recht hebt op
• –effectief ontvangen IGO
sociaal tarief.
of GIB.
Sociale korting van 80 % op de
hele waterfactuur
Bepaalde specifieke voordelen
inzake energielevering (bv.
kortingsbon aankoop
energiezuinige koelkast) en
inzake waterlevering (bv.
maandelijkse tussentijdse
facturen).
Omschrijving
IV.3.2.
Effectief genot van IT, IVT,
THAB, IGO, GIB, leefloon.
Idem als sociale
maximumtarieven elektriciteit en
gas.
Automatisch, je hoeft er zelf niets
IV.3.3.
voor te doen.
Energie: kortingsbon vóór aankoop IV.3.4.
aan te vragen bij de
distributienetbeheerder elektriciteit.
Waterlevering: contacteer je
watermaatschappij.
Bijkomende voorwaarden
Hoe aanvragen
Zie Sociale
Landkaart
Vlaamse
tegemoetkoming
huurprijs (en
installatiepremie)
Maandelijkse tegemoetkoming
+ eenmalige installatiepremie.
Sociaal huren
Gunstige huurprijs afhankelijk
van inkomen, kwaliteit van de
woning,
gezinssamenstelling.
Basishuurprijs wordt nog
verminderd in functie van aantal
personen ten laste.
De aanpassingspremie bedraagt
50 % van het bedrag van de
goedgekeurde facturen, met een
maximum van 1 250 euro.
Aanpassingspremie
voor ouderen
Verhuizen van een slechte,
onaangepaste woning naar een
goede, aangepaste woning.
Inkomen onder bepaalde grens
(maximaal 17 830 euro
vermeerderd met 1 600 euro per
persoon ten laste).
Geen woning in eigendom
hebben ...
Inkomen onder een bepaalde
grens, geen woning eigendom
hebben, taal-en
inburgeringsbereidheid ...
•
•
•
Vlaamse
Verbeteringspremie
Vast premiebedrag per
bouwonderdeel (vb. 1 250 euro
voor dakwerken).
Aanvraagformulier via
www.wonenvlaanderen.
be
IV.6.1.
Via de sociale
huisvestingsmaatschappij.
IV.6.2.
–> 65 jaar
Aanvraagformulier via
–voor woningaanpassingen www.wonenvlaanderen.be
in functie van
zorgbehoefte
–woning > 25 jaar
IV.6.3.
En gezamenlijk belastbaar
inkomen van 3 jaar terug mag
bepaald bedrag niet overschrijden.
Minimum renovatiekost
Aanvraagformulier via
(verschillend per soort
www.wonenvlaanderen.be
renovatiewerk, te bewijzen met
facturen), inkomen onder
bepaalde grenzen, woning
minstens 25 jaar oud ...
IV.6.4.
Vlaamse
renovatiepremie
Premie (20 of 30 %
factuurbedrag) waarvan de
uitbetaling wordt verdeeld over
twee aanvragen. Bij een
volledige woningrenovatie moet
je dus twee keer een aanvraag
indienen.
Het maximale bedrag van de
beide premies samen is 10 000
euro.
Omschrijving
Voordelen
kinderbijslag
Sociale toeslagen bij de Extra toeslagen bij de
kinderbijslag
kinderbijslag voor
eenoudergezinnen,
arbeidsongeschikten, werklozen,
gepensioneerden.
Voordelen onderwijs
Omschrijving
Vrijstelling
Geen inschrijvingsgeld
inschrijvingsgeld
verschuldigd voor een opleiding
volwassenenonderwijs in een CVO.
Voor elke categorie van werken Aanvraagformulier via
moet er minstens een
www.wonenvlaanderen.be
factuurbedrag zijn van 2.500 euro,
exclusief BTW, inkomen onder
bepaalde grens, woning minstens
30 jaar oud, geen andere
eigendommen ...
IV.6.5.
Bijkomende voorwaarden
Hoe aanvragen
Inkomen onder een bepaalde
grens
Via een specifiek formulier S, via
www.famifed.be
Zie Sociale
Landkaart
I.10.11./
I.10.12./
I.10.13.
Bijkomende voorwaarden
Hoe aanvragen
•
•
•
Voordelen vrije tijd
Omschrijving
Steunpunt
Vakantieparticipatie
Daguitstappen, sport- en
cultuuractiviteiten,
–leefloon of maatsch.
dienstverlening OF
–ingeschreven voor de
opleiding.
–ervaringsdeskundige in
de armoede en sociale
uitsluiting.
Bijkomende voorwaarden
•
–Recht op VT.
Zie Sociale
Landkaart
Op voorlegging van het attest bij de IX.8.4.
inschrijving in de school.
Hoe aanvragen
Via een rap-op-stapkantoor of via
www.vakantieparticipatie.be
Zie Sociale
Landkaart
X.8.3.
vakantieverblijven,
groepsverblijven en
georganiseerde vakanties tegen
sociaal tarief.
•
•
–Budgetbegeleiding of
schuldbemiddeling.
–Werken in beschutte of
sociale werkplaats
XI.13. Schema afgeleide rechten bij recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming
Personen met een laag inkomen hebben recht op de verhoogde tegemoetkoming. Zij betalen minder voor gezondheidszorg. Lees meer in III.2.
Daarnaast hebben zij ook recht op financiële voordelen bij andere instanties. Dit worden afgeleide rechten genoemd. Je vindt ze opgesomd in
onderstaand schema.
Je hebt verhoogde tegemoetkoming, dan heb je misschien recht op ....
Voordelen
Omschrijving
Bijkomende voorwaarden
Hoe aanvragen
Zie Sociale
ziekteverzekering
Landkaart
Sociale
Lager plafondbedrag voor de
Dit is niet geldig als je recht hebt Automatisch, je hoeft er zelf niets
III.3.2.
maximumfactuur
ziektekosten die je jaarlijks
op VT op basis van een
voor te doen
moet betalen. Zodra je betaalde integratietegemoetkoming met een
remgelden tijdens een
grote partnervrijstelling.
kalenderjaar 459 euro bedragen,
krijg je automatisch voor de
daaropvolgende prestaties het
remgeld volledig terugbetaald.
Verplichte toepassing Met de regeling betalende derde Dit is niet geldig voor
Als huisarts toegang heeft tot
III.6.2.
regeling derde betaler betaal je aan je huisarts enkel
huisbezoeken.
MyCareNet: Op vertoon je
het remgeld bij raadplegingen
elektronische identiteitskaart (eID) of
en technische verstrekkingen in
isi+-kaart.
het kabinet.
Anders op vertoon van je gele klever.
De rest van het honorarium
Zie cm.be
wordt rechtstreeks afgerekend
tussen de arts en het
ziekenfonds.
Voordeel
Zie Sociale
zorgverzekering
Landkaart
Lagere jaarlijkse
26 euro ipv 52 euro.
Om van de lagere jaarlijkse
De jaarlijkse factuur zal automatisch II.2.
bijdrage Vlaamse
De Vlaamse Zorgverzekering is bijdrage te kunnen genieten in het 26 euro bedragen i.p.v. 51 euro.
zorgverzekering
een verzekering tegen hoog
huidige jaar (2018) moet je recht
oplopende niet-medische
Voordelen mobiliteit
kosten. Alle Vlamingen ouder
dan 25 jaar moeten zich
verplicht aansluiten.
Omschrijving
hebben op VT op 1 januari van het
voorgaande jaar (01-01-2017).
Bijkomende voorwaarden
Verminderingskaart Op vertoon van de
Ook geldig voor de personen ten
voor rechthebbende op verminderingskaart koop je:
laste van de VT-gerechtigde.
de verhoogde
tegemoetkoming in de
• –een NMBS-treinbiljet
ZIV
2de klas aan 50 %
• –bij De Lijn voor 52
euro een jaarabonnement
(Buzzy pazz of
Omnipas).
Minder mobielen
Centrale
Hoe aanvragen
Zie Sociale
Landkaart
NMBS-loket met behulp van de eID IV.5.1.1.1.
en na raadpleging van de
en
Kruispuntbank.
IV.5.1.2.1.
Indien geen contact mogelijk met
Kruispuntbank moet men een attest
van het ziekenfonds voorleggen.
Bestaat uit een
gepersonaliseerde moederkaart
(5 jaar geldig) en een
valideringskaart (jaarlijks te
hernieuwen).
Vrijwilligersvervoer tegen
Inkomen lager dan 2x het leefloon Aanvraag via
gunstig tarief.
EN openbaar vervoer gebruiken is www.mindermobielencentrale.be
heel moeilijk of er is geen
openbaar vervoer in de buurt.
Omschrijving
Bijkomende voorwaarden
Hoe aanvragen
Voordelen
communicatie
Sociaal tarief telefoon / 1/ Aansluiting vaste telefoon:
GSM / internet
eenmalige korting van 50 % bij
installatie.
2/ Abonnement: vast, mobiel,
internet of gebundelde
Ben je arbeidsongeschikt of ouder
dan 65 jaar en geniet je de
verhoogde tegemoetkoming dan
kan je –onder bepaalde
voorwaarden- en bij bepaalde
Via je telefoonoperator,
internetprovider of telefoonwinkel.
Dit kan eenvoudig per telefonisch
contact, met opgave van naam, tel
nummer en
V.1.4.5.2.
Zie Sociale
Landkaart
IV.4.1.
aanbieding: 40 % korting (max.
8,4 euro).
3/ Gesprekken: vast, mobiel,
gebundelde aanbieding bij de
operator van het abonnement:
max. 3,1 euro.
Totaal van de kortingen per
maand maximaal 11,5 euro.
Omschrijving
(enkel de grote)
telefoonmaatschappijen (vb.
Telenet, Belgacom, Mobistar ...)
het sociaal telefoontarief
aanvragen.
Maar 1 persoon per huishouden
kan het sociaal tarief genieten.
rijksregisternummer van de
aanvrager. Indien de beslissing van
het BIPT positief is, wordt het sociaal
tarief bij de eerstvolgende factuur
toegepast.
Zie www.bipt.be
Tarieven vergelijken op
www.aanbieders.be
Voordelen
Bijkomende voorwaarden
Hoe aanvragen
Zie Sociale
nutsvoorzieningen
Landkaart
Verwarmingstoelage Voor huisbrandolie in bulk of Jaarlijks bruto belastbaar inkomen Jaarlijks aanvragen via het OCMW IV.3.1.
– sociaal stookoliefonds bulkpropaangas: een toelage van lager of gelijk aan 18 363,39 euro, van je gemeente binnen de 60 dagen
14 tot 20 cent per liter (met een verhoogd met 3 399,56 euro per
na de levering.
maximum van 300 euro),
persoon ten laste (bedragen 01-09- Zie www.verwarmingsfonds.be
afhankelijk van de prijs per liter. 2017).
Voor huisbrandolie of
OF recht op VT, onder
verwarmingspetroleum aan de schuldbemiddeling of collectieve
pomp: forfaitaire toelage van
schuldenregeling.
210 euro, op basis van factuur Enkel voor huisbrandolie (bulk of
of leveringsbon.
pomp), verwarmingspetroleum
(type C) of bulkpropaangas.
Voordelen wonen
Omschrijving
Bijkomende voorwaarden
Hoe aanvragen
Zie Sociale
Landkaart
Vlaamse
Maandelijkse tegemoetkoming Verhuizen van een slechte,
Aanvraagformulier via
IV.6.1.
tegemoetkoming
+ eenmalige installatiepremie. onaangepaste woning naar een
www.wonenvlaanderen.be
huurprijs (en
goede, aangepaste woning.
installatiepremie)
Inkomen onder bepaalde grens
(maximaal 17 830 euro
vermeerderd met 1 600 euro per
persoon ten laste).
Geen woning in eigendom
hebben ...
Sociaal huren
Aanpassingspremie
voor ouderen
Vlaamse
Verbeteringspremie
Vlaamse
renovatiepremie
Gunstige huurprijs afhankelijk Inkomensvoorwaarde, geen woning via de sociale
van inkomen, kwaliteit van de eigendom hebben, taal-en
huisvestingsmaatschappij.
woning, gezinssamenstelling. inburgeringsbereidheid ...
Zie www.vmsw.be
Basishuurprijs wordt nog
verminderd in functie van aantal
personen ten laste.
De aanpassingspremie bedraagt
• –> 65 jaar
Aanvraagformulier via
50 % van het bedrag van de
• –voor woningaanpassingen www.wonenvlaanderen.be
goedgekeurde facturen, met een
in functie van zorgbehoefte
maximum van 1 250 euro.
• –woning > 25 jaar
En gezamenlijk belastbaar inkomen
van 3 jaar terug mag bepaald
bedrag niet overschrijden.
Premie per bouwonderdeel (vb. Minimum renovatiekost
Aanvraagformulier via
1 250 euro voor dakwerken).
(verschillend per soort
www.wonenvlaanderen.be
renovatiewerk, te bewijzen met
facturen), inkomen onder bepaalde
grenzen, woning minstens 25 jaar
oud ...
Premie (20 of 30 %
Voor elke categorie van werken
Aanvraagformulier via
factuurbedrag) waarvan de
moet er minstens een factuurbedrag www.wonenvlaanderen.be
uitbetaling wordt verdeeld over zijn van 2 500 euro, exclusief
twee aanvragen. Bij een
BTW, inkomen onder bepaalde
volledige woningrenovatie moet grens, woning minstens 30 jaar
je dus twee keer een aanvraag oud, geen andere eigendommen ...
indienen.
Het maximale bedrag van de
beide premies samen is 10 000
euro.
IV.6.2.
IV.6.3.
IV.6.4.
IV.6.5.
Voordelen vrije tijd
Steunpunt
Vakantieparticipatie
Daguitstappen, sport- en
cultuuractiviteiten,
vakantieverblijven,
groepsverblijven en
georganiseerde vakanties tegen
sociaal tarief.
Via een rap-op-stapkantoor of via
www.vakantieparticipatie.be
Zie Sociale
Landkaart
X.8.3.
XI.14. Overzichtschema huisvestingspremies
Schema overzicht huisvestingspremies
Renovatiepremie
Verbeteringspremie
Nieuw vanaf 01-12-2015.
Voor wie?
Voor wie?
• –Eigenaar-bewoner. Zowel bewoner (eigenaar of
• –Verhuurder die
huurder).
premiewoning voor Of verhuurder (aan SVK*).
minstens 9 maanden
verhuurt aan SVK*
Welke werken?
Welke werken?
4 categorieën van werken: Dakwerken /
Buitenschrijnwerk
/Gevelwerken/
• –Structurele
Behandeling van optrekkend
elementen
muurvocht / Plaatsing of
(funderingen,
aanpassing van een sanitaire
muren,
installatie / gehele of
draagvloeren,
gedeeltelijke vernieuwing van
trappen ...).
de elektrische huisinstallatie /
• –Dak.
• –Buitenschrijnwerk. werken om het risico op COvergiftiging te voorkomen /
• –Technische
verbouwingswerken om
installaties
overbewoning tegen te gaan.
(verwarming,
Op basis van facturen van
elektriciteit,
max. 1 jaar oud.
sanitair).
Aanpassingspremie voor
ouderen
Vlaamse huurpremie (en Vlaamse huurpremie voor
installatiepremie)
kandidaat-huurders
sociale woning
Voor wie?
Wat? Wie?
Wat? Wie?
Zowel bewoner als
Maandelijkse huursubsidie Maandelijkse huurpremie
verhuurder.
en eenmalige
voor mensen met een laag
Minstens 1 inwonend
installatiepremie.
inkomen die minstens 4
gezinslid moet ouder zijn
Voor huurders met een
jaar op de wachtlijst staan
dan 65 jaar.
laag inkomen:
voor een sociale woning en
die verhuizen naar een
woning van een sociaal
•
–die
verhuizen
van
Welke werken?
een onbewoonbare, verhuurkantoor (SVK).
2 categorieën van werken:
ongeschikte of te
kleine woning naar
• –Technische
een geschikte
installaties en
woning.
onderdelen.
• –die verhuizen van
• –
een woning die
Verbouwingswerken
onaangepast is aan
die de woning
de leeftijd of
veiliger en beter
handicap naar een
toegankelijk maken.
aangepaste woning
Op basis van facturen van
max. 1 jaar oud.
Minstens 1 200 euro aan
facturen (inclusief btw).
Voor daklozen die
verhuizen naar een
geschikte woning.
Op basis van facturen van
maximaal 2 jaar oud.
Inkomensvoorwaarden Inkomensvoorwaarden
(aanvragen 2018)
(aanvragen 2018)
Als eigenaar-bewoner:
Bewoner:
Belastbaar jaarinkomen van Belastbaar jaarinkomen van
2016 lager dan:
2015 van alle inwonende
gezinsleden niet hoger dan
• –42 890 euro voor 30 640 euro. Per ptl
1 600 euro bij maximum
alleenstaanden
tellen.
zonder ptl.
• –61 270 euro voor Maximuminkomen van de
alleenstaanden met verhuurder (aan SVK)* en de
1 ptl, te verhogen persoon met wie hij of zij
met 3 440 euro per wettelijk of feitelijk
samenwoont bedraagt
ptl vanaf de 2de
• –61 270 euro voor 61 270 euro (ongeacht aantal
ptl).
gehuwden en
wettelijk of feitelijk
samenwonenden, te
verhogen met
3 440 euro per ptl.
Verhuurder aan SVK: geen
inkomensvoorwaarde.
Andere voorwaarden
Woning gelegen in Vlaams
Gewest en minstens 30 jaar
oud.
Inkomensvoorwaarden
(aanvragen 2018)
Belastbaar jaarinkomen van
2015 van de bejaarde en
diens partner lager dan
30 640 euro vermeerderd
met 1 600 euro per ptl.
Andere voorwaarden
Andere voorwaarden
Woning minstens 25 jaar oud Woning gelegen in Vlaams
(niet van toepassing bij
Gewest.
verbouwing om
overbewoning te verhelpen)
en gelegen in Vlaams Gewest.
Inkomensvoorwaarden
Inkomensvoorwaarden
(aanvragen 2018)
(aanvragen 2018)
Belastbaar jaarinkomen van Belastbaar jaarinkomen van
2015 van huurder en alle
2015 van huurder en alle
inwonende gezinsleden te inwonende gezinsleden te
samen maximaal 17
samen maximaal
830 euro vermeerderd met 17 830 euro vermeerderd
1 600 euro per persoon ten met 1 600 euro per persoon
laste.
ten laste.
Andere voorwaarden
Huurwoning (geen kamer
of sociale huurwoning) in
Vlaams Gewest en
‘comform’ en aangepast.
Andere voorwaarden
Private huurwoning (geen
kamer of sociale
huurwoning) in Vlaams
Gewest en ‘comform’ en
aangepast.
Geen andere woning in
Woning als
volle eigendom tenzij
hoofdverblijfplaats
woning verhuurd wordt aan
sociaal verhuurkantoor.
Per categorie min.
factuurbedrag van 2 500
euro (excl BTW).
In categorie 4, de
technische installaties,
gelden er maximum
factuurbedragen voor
berekening van de premie:
Elektrische installatie:
maximaal 3 750 euro
Sanitaire installatie:
maximaal 3 750 euro
Centrale verwarming:
maximaal 7 500 euro
Woning is
hoofdverblijfplaats van de
65-plusser.
Geen volle eigendom (of
vruchtgebruik) - 3 jaar
voorafgaand aan aanvraag
of - 10 jaar indien verlaten
(aan handicap)
onaangepaste woning.
Huurprijs van de
huurwoning bedraagt
maximaal 600 euro
vermeerderd met 75 euro
per persoon ten laste (tot
max. 4 ptl) en met 60 euro
in bepaalde gemeenten.
Geen volle eigendom (of
vruchtgebruik) - 3 jaar
voorafgaand aan aanvraag
of - 10 jaar indien verlaten
(aan handicap)
onaangepaste woning
Huurprijs van de
huurwoning bedraagt
maximaal 600 euro
vermeerderd met 75 euro
per persoon ten laste (tot
max. 4 ptl) en met 60 euro
in bepaalde gemeenten.
Ook bij verlaten
Minstens 4 jaar op de
onaangepaste huurwoning wachtlijst staan voor een
en verhuis naar
sociale woning.
assistentieflat.
Je inschrijven op de
wachtlijst van een SHM**
in je gemeente, ten laatste 6
maanden na de aanvraag.
Als je de huursubsidie al
eerder had aangevraagd,
dan tellen de 6 maanden pas
vanaf van het begin van je
nieuwe huurcontract.
Deze verplichting geldt niet
als je verhuist vanuit een
huurwoning die
onaangepast is aan uw
leeftijd of handicap, of als
je huurder wordt van een
assistentiewoning).
Hoeveel?
Hoeveel?
Hoeveel?
Hoeveel? (2018)
Afhankelijk van het
Verbeteringswerken: vaste
50 % van het bedrag van de 1/3 van de maandelijkse
inkomen bedraagt de
premiebedragen per
goedgekeurde facturen, btw huurprijs (op
premie per categorie 20 % bouwonderdeel.
inbegrepen. De premie
aanvangsdatum), tot een
(met een maximum van
Verbouwingswerken
bedraagt maximaal 1 250
maximum van 127,96 euro.
2 500 euro) of 30 % (met overbewoning: factuur van
euro en minimaal 600 euro. Plus 21,33 euro extra per
een maximum van 3 333 tenminste 1 200 euro. (incl
persoon ten laste.
euro) van de goedgekeurde BTW), 50 % van bedrag
In sommige gemeenten is
facturen.
facturen met een maximum
het maximale
Totaal van de premies
van 1 250 euro en minimum
huursubsidiebedrag
maximaal 10 000 euro.
van 600 euro.
140,75 euro, plus
23,46 euro per persoon ten
Aantal aanvragen
Aantal aanvragen
laste.
Max. 2 aanvragen per 10 Maximum 3X binnen periode
Bij verhuis eenmalige
jaar, te rekenen vanaf de
van 10 jaar, geen 2 aanvragen
installatiepremie van 3x
eerste aanvraagdatum.
voor hetzelfde onderdeel.
maandelijkse huursubsidie
Tussen twee aanvragen
(niet voor daklozen die
moet minstens 1 jaar liggen
reeds installatiepremie
en maximaal 2 jaar.
kregen van het OCMW).
Voordelen voor personen Voordelen voor personen
Voordelen voor personen Voordelen voor personen
met een handicap
met een handicap
met een handicap
met een handicap
Persoon met handicap telt Persoon met handicap telt als Persoon met handicap telt Persoon met handicap telt
als extra persoon
extra persoon
als extra persoon ten laste als extra persoon ten laste
Hoeveel? (2018)
1/3 van de maandelijkse
huurprijs (op
aanvangsdatum), tot een
maximum van 127,96 euro.
Plus 21,33 euro extra per
persoon ten laste.
In sommige gemeenten is
het maximale
huursubsidiebedrag
140,75 euro, plus
23,46 euro per persoon ten
laste.
Voordelen voor personen
met een handicap
Persoon met handicap telt
als extra persoon ten laste
ten laste voor de
inkomensvoorwaarde.
ten laste voor de
inkomensvoorwaarde.
voor de
inkomensvoorwaarde.
bij de inkomensvoorwaarde bij de inkomensvoorwaarde
en bij de berekening van de en bij de berekening van de
maandelijkse
maandelijkse
tegemoetkoming.
tegemoetkoming.
Wanneer aanvragen?
Wanneer aanvragen?
Wanneer aanvragen?
Wanneer aanvragen?
Na de voltooiing en
Nadat de
Nadat de
Best voor verhuis naar
facturering van de werken verbeteringswerkzaamheden aanpassingswerkzaamheden nieuwe huurwoning,
uit een bepaalde categorie. werden uitgevoerd.
werden uitgevoerd. Facturen belangrijk indien de woning
1 aanvraag kan voor
Facturen die teruggaan tot
die teruggaan tot maximaal 1 die verlaten wordt, ernstige
maximaal twee categorieën maximaal 1 jaar voor de
jaar voor de aanvraagdatum. gebreken vertoont.
tegelijk.
aanvraagdatum.
& de nieuwe woning
Slechts 1 premie voor elke
binnen de 9 maanden na
categorie.
aanvraagdatum beginnen te
Facturen op aanvraagdatum
huren.
niet ouder dan 2 jaar.
Indien na verhuis,
aanvraag binnen de 9
maanden na de
aanvangsdatum van het
huurcontract van de nieuwe
woning.
Hoe aanvragen?
Hoe aanvragen?
Hoe aanvragen?
Hoe aanvragen?
Hoe aanvragen?
Met een specifiek
Met specifiek
Met specifiek
Met specifiek
wie er recht op heeft
aanvraagformulier + kopie aanvraagformulier per
aanvraagformulier per
aanvraagformulier, + evt. ontvangt automatisch een
vd facturen + verzamellijst provincie.
provincie
specifiek medisch attest (> gepersonaliseerd en
vd facturen, waarop je per
65 of handicap)
gedeeltelijk vooringevuld
factuur aanduidt voor
invulformulier
welke categorie(ën) je een
aanvraag doet.
Meer info
Meer info
Meer info
Meer info
Meer info
www.wonenvlaanderen.be www.wonenvlaanderen.be
www.wonenvlaanderen.be OCMW of woonwinkel in Sociale
je gemeente.
huisvestingsmaatschappij.
www.wonenvlaanderen.be www.wonenvlaanderen.be
XI.15. Overzichtsschema communicatie
Schema overzicht voordelen communicatie
Voordelen Omschrijving
Bijkomende
communicati
voorwaarden
e
Sociaal
telefoontari
ef, GSM
tarief of
internettari
ef
Korting op kosten vaste
telefonie, GSM of
internet bij grote
telecomoperatoren
(Proximus, BASE,
Mobistar, Scarlet,
Telenet, VOO).
Maandelijkse korting
Personen met een
leefloon
• –abonnement
internet: 40 %
(max. 8,40 euro)
• –gesprekskosten
telefoon:
3,10 euro (incl.
herlaadkaarten)
•
•
–Eenmalige
korting bij
aansluiting van
de vaste telefoon:
50 %
–Maandelijkse
korting
•
•
–65-plussers en
voldoen aan
inkomensvoorwa
arde *
–Personen met
een handicap
van minstens
Hoe aanvragen
•
•
Zie
Sociale
Landka
art
–Telefonisch of schriftelijk bij telecomoperator met opgave van IV.4.1.
naam, telefoonnummer en rijksregisternnummer.
–Na onderzoek en positieve beslissing door het BIPT is het
sociaal tarief van toepassing bij de eerstvolgende factuur.
•abonnem
66 % en voldoen
ent
aan
internet,
inkomensvoorwa
GSM of
arde*
telefoon:
• –
40 %
Gehoorgestoorde
(max.
n
8,40 euro)
• –Personen met
o •gespreks
layngectomie
kosten
• –Militaire
telefoon:
blinden
3,10 euro
(incl.
*Inkomensvoorwaarde:
herlaadka bruto jaarlijks
arten)
gezinsinkomen <
18 730,66 euro, te
verhogen met 3 467,55
euro per persoon ten
laste (01-09-2017).
Teletolk
Dienstverlening van de
• –Beschikken
voor doven Vlaamse Overheid.
over een
en
Met de teletolk als
internetverbindin
slechthoren tussenpersoon kun je
g.
den
snel praktische zaken
• –Na 30 minuten
regelen (afspraken
moet je een
maken met
nieuw online
zorgverleners, contact
gesprek
nemen met de
aanvragen met
overheid, ...)
een andere
Je communiceert via een
Teletolk.
chatsessie.
o
•
•
•
–Surf naar de website van Teletolk
–Klik op ‘start een teletolksessie’.
–Volg de verdere instructies.
IV.4.2.1
.
Toegankelij Overzicht van diensten
ke diensten
voor doven
en
slechthoren
den
Noodoproep Noodcentrale
en voor
contacteren
doven en
slechthoren
• –via gratis sms
den
• –via Noodfax
•
•
–Doven
Zie website Doof Vlaanderen
–slechthorenden www.doof.vlaanderen
IV.4.2.2
.
•
•
•
–Doven
SMS
–Slechthorenden
–Personen met
• –Stuur een sms of e-mail naar 8842 met als onderwerp
een
‘Contact’.
spraakstoornis
• –Je ontvangt een noodnummer voor:
o •Politiehulp
o •Medische hulp en brandweer
IV.4.2.3
.
Noodfax
•
•
•
–Gebruik het formulier ‘Noodfax’
(http://www.fevlado.be/upload/content/file/Fevlado/links/noodf
axdienst100.pdf)
–Duid aan welk probleem je hebt (pictogrammen)
–Fax naar nr. 100
Download