Uploaded by budangga.manik

in memoriam Pieter van Leersum: 18 Jan. 1854 - 4 Augustus 1920 (Oud-Directeur Gouvernement Kina Onderneming (TjinTjiroean) )

advertisement
AO 19ZO Üo
C5« MAMAIC
WOENSDA® 22 SEPTEMBER
259
PREANGER
OCHTEND-EN AVONDBLAD
hoofdredacteur :
TH. E. STllFKENS
Telefoon No. 211
195 (kati)
BETALINGSVOORWAARDEN:
per kwartaal
.
.
.
f
ADMINISTRATIE EN UITGAVE
N. V. „DE PREANGERBODE"
Bandoeng — Groote Postweg 56 ca
Tdefooa No. 820
7.50
Alle abotmements- en adverteatiegektea zijn
bij vooruitbetaling te vokioen
vertrok van Leersum met verlof naar Euro­
pa, niet echter om, zooals vele verlofganger»,
zijn tijd in ledigheid door te brengen.
Bij Prof. Schoorl werkte hij microcheOp Ultimo dezer zal de toezending onzer
mie terwijl hij zich tevens onder leiding van
courant gestaakt worden aan hen, die het 3e
Dr. Koning te Bussum in bacteriologie oe*
kwartaal nog niet voldeden. Tevens zal aan
fende. Een jaar later was hij weer op Java
deze personen toezending onzer courant slechts
terug maar in 1910 ging hij opniew met
gecontinueerd worden na vooruitbetaling van
verlof en tevens met een regeeringsopdracht
een volgend kwartaal.
ter bestudeering en nadere uitwerking van
het
door hem geopperde plan om van
Directie Preangerbode.
Gouvernementswege een fabriek voor de
verwerking van kinabast op te richten. Nog
vier jaren na zijn terugkeer bleef hij zijn
betrekking in Indië vervullen, totdat hem
den 6en Augustus 1915 op zijn verzoek
eervol onslag werd verleend onder dankbe­
EERSTE
BLAD
tuiging voor de door hem bewezen diensten.
Voorwaar een schitterende staat van dienst.
Dit
nummer
bestaat
uit
vier
bladen
Reeds vroeger had de regeering getoond
het werk van Van Leersum te waardeeren
door zijne benoeming tot ridder in de orde
van den Nederlandschen Leeuw, terwijl hem
01 P.
van
Leersum.
† in 1897 de onderscheiding te beurt viel be­
noemd te worden tot eerelid van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van
De heer P. van Romburgh wijdde in de Nijverheid en in 1919 tot Correspondent van
* „ I n d M e r c u u r " h e t v o l g e n d e l n M e m o - de Wis en Natuurkundige afdeeling der
"" i i a m, aan het heengaan des heeren P. va n ' Koninklijke Akademie van Wetenschappen.
Na zijn pensionneering vestigde van Leer­
m Leersum :
Het beiicht dat op den 4den Augustus sum zich te Bandoeng, maar hij kon zich
1920 Pieter van Leersum, de bekende oud-; niet van het arbeidsveld, waarop hij zoo
Directeur van de Gouvernementskina-onder­ vele jaren gewerkt had, terugtrekken, en
neming in Ned.-Indië op 60-jarigen leeftijd |als commissaris of superintendent van ver­
te Amsterdam plotseling is oveileden, zat schillende maatschappijen stelde hij zijn
in wijde kringen, voorai in Nederlandsch- groote kennis van de kinacultuur in dienst
Indië, en in het bijzonder in de kinaplanters­ van haren bloei.
wereld, met groot leedwezen zijn vernomen'
Een denkbeeld, dat hij reeds meer dan
Meer dan 40 jaren van zijn weikzaam 30 jaren gekoesterd had, n.I. de bereiding
leven heeft van Leersum in Indie doorge: van kinine uit verschen kinabast, om de
bracht, want ook na zijn pensioneering was verstrekking van dit kostelijk geneesmiddel
hij in het land, dat hem zoo lief was ge­ tegen lagen prijs aan de bevolking mogelijk
worden, blijven wonen.
te maken, heeft hij in zijn laatste levens*
ln November van het vorige jaar deden jaren nader tot de oplossing gebracht door
zich verschijnselen voor van een hartziekte, welgeslaagde proefnemingen op eenigszins
waarvan hij, toen de kwaal toenam in uitvoerige schaal op de theeonderneming
Europa genezing hoopte te vinden. Helaas, Malabar, met de deskundige medewerking
het heeft niet zoo mogen zijn want reeds van den heer K.A.R. Bosscha.
drie weken na aankomst in het vaderland
In een uitvoerig praeadviea — het laatste
kwam hef einde.
werk van de hand van van Leersum —
ln Utrecht geboren den 18den Januari bestemd voor het van 8 tot 15 Mei 1.1. ge­
1854, heeft van Leersum ook in die stad houden Algemeen
Ingenieurscongres te
zijne studiën voor militair apotheker voor Batavia, vindt men een beschrijving van de
Nederl.-lndiê voltooid, eerst onder leiding bereiding van zwalvelzure kinine en hare
van Gerit Jan Mulder en daarna, van 1876 geschiedenis op Java en in Britsch Indië.
af, onder Wefers Benttink" Bij Mulder, dien Het spreekt wel haast van zelve, dat de
hij. na diens aftreden, te Bennekom vaak schrijver niet kon nalaten beschouwingen
Hezocht, stond de jonge pharmaceut goed te geven over de oorzaken, waarom het
aangeschreven en later zou blijken, dat hij Gouvernement van Nederl. Indië nog niet
een waardig lid was van de oude garde van is overgaan tot het oprichten van een proef'
Indische pharmaceuten, door Mulder op­ fabriek ter vervulling van de plicht bij de
geleid .
invoering der kinacultuur op Java op zich
Den 22en Juli 1877 benoemd tot Militair genomen, nl. om de inlandsche bevolking
•Apotheker 3e klasse,scheepte van Leersum aan een goed. krachtig en door haat gewild
zich in den daarop volgenden winter te den geneesmiddel te helpen.
—1 Helder in en den 9en Mei 1878 zette hij te
Een groote verdienste van van Leersum is
Batavia voet aan wal ln deze functie dien geweest, dat hij, op het voetspoor van zijn
hij te Soerabaja en in Atjeh, totdat men voetgangers als de Vry en Moens. de che
! tam in 1882 naar Batavia terugriep om mie in dienst heeft gesteld van de kinacul*
' onder Oveiste Hekmeyer in het Laboratorium tuur en haar als machtig hulpmiddel heeft
'e Weltevreden te werken ln Juli 1884 ging gebruikt bij alles wat hij heeft gedaan om
van Leersum uit den militairen in den die cultuur te verbete-en. Nauwkeurig en
__ burgerlijken dienst over en volgde zijn be- goed geschoold analyticas, keurig werker,
"oeming tot adjunct-directeur, tevens schei­ was hij er echter de man niet naar zich in
kundige, van de Gouvernementskina-onder' zijn laboratorium op te sluiten. Integendeel,
leming.
hoewel zijn opleiding hem in heel andere
ln 1887 wordt h em Lembang, bij Bandoeng banen geleid had, hebben zijn omgang
Waar zich Gouvernementskinaaanplantingen met den kinaboom en met de kinatuinen,
fty®$°®vonden, als standplaats aangewezen, waar zijn practische zin en zijn opmerkingsgave
'1 zich in zijn woonhuis een zeer goed hem gevormd tot een degelijken cultuurman.
jjeoutilleerd
laboratorium
inricht
Daar
Voor de planters was hij daardoor een
^eft van Leersum tot 1902 gewerkt, nadat gewaardeerde raadgever geworden, bij wien
'J in i892 waarnemend directeur en in men nimmer te vergeefs aanklopte
De
'8 directeur geworden was.
kinatuinen van het Gouvernement waren
•/%
Sroote afstand van het centrum der zijn trots en het was een genot deze onder
^ouvernementskinaonderneming die maan* zijn leiding te mogen doorkruisen
e
ijks lange inspectietochten noodig maakte,
Het zou wel verleidelijk zijn, maar het
eed <Je wenschelijkheid inzien, woning is hier thans niet de plaats om uitvoerig
'fffkt n laboratoria temidden dier aanplantingen te schetsen het werk, dat door van Leersum
je vestigen en zoo zien wij van Leersum is verricht Men behoeft slechts zijne „KiA
0TPri' '902 Lembang verlaten, niet echter nologische Studiën" en andere in het Na­
1 m zich reeds dadelijk te Tjinjiroean te tuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch
p'tigen
Indië gepubliceerde belangrijke bijdragen
Eerst was Bandoeng de standplaats, om- op het gebied der kina, alsmede de Jaar*
ïj de directeur van Leersum ook optrad verslagen der Giuvernements kina-onderne­
»; 8 beheerder van de Bandoengsche kini- ming in de Preanger Regentschappen op te
j 'abriek, die toen in moeilijkheden verkeer- slaan, om te zien, welk een lijk materiaal
I "'f00!. een beheerder te vinden. Hoe voor- van analytische gegevens zij bevatten, wel*
,'eljjk wei k hij daar verricht, moge wel ke noodig waten om allerlei vraagstukken
k::
IQn:
•Vuit blijken, dat *
* naar
—- op te lossen, voor de kinacultuur van be­
a c e van
vlakte
Peng)
dT'
' ? van Pengalengan
verhuisde, het lang .
al
tikatie-rendement
zeer aanzienlijk geste*
^ ''^
'e-rendement zeer
De invloed, dien het enten van Cincho*
was.
na Ledgeriana op C succirubra op beider
' 9 1 4 d u s n a e e n o n a f g e b r o k e n alkaloide-gehalte uitoefent, die van licht en
t J u l i
l! 'ijf van meer dan 25 jaren in Indie
Mededeeling.
AVONDEDITIE
«
I
leeftijd van den boom, van bemesting, enz.
ziedaa* slechts enkele vraagstukken aange­
stipt. wier oplossing reeds een reusachtigen
arbeid eischten. ln het tijdscrhrift Ttysmari'
nia vindt men verhandelingen van van
Leersum. voor de planters van onmiddel­
lijk belang, terwijl in den tweeden druk
van de onder redactie van Dr. Prinsen
Ceerligs uitgegeven: van Gorkom's OostIndische Cultures" zijne, tot den laatsten
tijd bijgewerkte, rijke ervaringen op kinagebied in een zeer lezenswaardig hoofdstuk
zijn vastgelegd en onder het bereik van
belangstellenden gebracht.
Te midden van al de aan zijne betrek­
kingen verbonden bezigheden, wist van Leer­
sum ook nog tijd te vinden voor weten­
schappelijk onderzoek, waarvan hij de re­
sultaten neergelegd heeft in de Verslagen der
Koninklijke Akademie van Wetenschappen
Hier zij slechts gewezen op een verhande*
ling over het alkaloïde-gehalte van de blaren
van Cinchona 's, waarin hij, op grond van
zijne met groote voorzorgen
uitgevoerde
analyses, tot andere uitkomsten komt dan
Lotsy over de rol, die de blaren bij de vor­
ming der alkaloïden spelen.
Voor Indië is zijn heengaan een groot
verlies, niet minder voor zijne talrijke vrien*
den, voor wie hij steeds veel over had; wij
zullen hem niet vergeten.
Sluit U aan bij de.
Jafo-nisten!
Hun leus is GOED en GOE DKOOP!
Hun
GEHEIM
is een bestelling bij de
J4VASCHE CONSERVENFABRIEK
202
Bandoeng
BESMET - VERKLARING.
Bij G.B. van 10 dezer is bepaald, dat
de quarantaine- en epidemie-ordonnantie
wordt gewijzigd in dier voege dat besmet*
verklaring van plaatsen of streken thans
geschied zoodra pestziekte onder de ratten
is geconstateerd, dan wel zich meer dan
twee, niet van buiten af aangebrachte, ge­
vallen van pest onder menschen hebben
vertoond.
EEN SPOORWEG-ONGELUK?
De sneltrein Djokja — Cheribon — Wel­
tevreden miste gistermiddag door onbekende
oorzaak te Tjikampek de aansluiting op den
sneltrein Weltevreden — Bandoeng.
Daarom werd te Tjikampek een extra-trein
geformeerd, die te 9 uur in Bandoeng arri­
veerde.
De reizigers uit de richting Cheribon kwa­
men dus ruim anderhalf uur hier te laat aan.
Zij deelden mede, dat te Cheribon een
Nederlandsch-Indie
spoorweg-ongeluk had plaats gehad, waarbij
eenige personen den dood vonden, doch bij
KERKNIEUWS.
P r o t e s t a n t s c h e k e r k : t e Bandoeng de S.S.-autoriteiten alhier is van zulk een
/
Zondag a.s. 's morgens 8 uur Maleische ongeval niets bekend.
dienst (heer Samson), waarin bevestigen van
lidmaten plaats vindt, en 9J4uur Hollandsche (ds Van. Dyk).
*
Evangelisatie samenkomst op
Zondag 26 September. 6'/a uur n,m. in de
de Gereformeerde kerk, Naripanweg ^ II.
•
(Ge r e f o r m e e r d e kerk Zondag 26
September e.k. Naripanweg No. II): 9 uur
30 v m.: Hollandsche dienst.
VOOR HET INDISCH BRONBEEK
Wij vernemen dat de Schietvereeniging
„De Batavier" te Batavia zich telegrafisch
tot den
legercommandant heeft gewend
met de mededeeling dat deze vereeniging
zich voorstelt schietwedstrijden te houden
ten behoeve van de stichting van het In­
disch Bronbeek en met het verzoek, voor
dit doel 3.01 0 scherpe patronen te willen
doen verstrekken.
Wij vreezen, dat het verzoek weinig suc­
ces zal hebben, want een dergelijk verzoek,
indertijd door de schiet*vereeniging „Oran­
je" te Tjimahi gedaan, werd
afgewezen,
omdat het leger geen patronen missen kon.
BELASTING BETALEN.
Nu de ordonnantie op de belasting-uni­
ficatie is afgekondigd, kan, zoo vernemen
we spoedig de verstrekking der aanslag­
biljetten tegemoet worden gezien voor physieke personen, wier inkomen aan geen DE VOORGESTELDE REORGANISATIE
wisseling onderhevig is, in de eerste plaats
DER VLIEG-AFDEELING.
dus landsdienaren en particulieren die een
Zooals we onlangs meldden is door het le­
vast salaris genieten.
gerbestuur, naar aanleiding van den wensch,
dien de minister van Koloniën te kennen gaf,
n.1. om de vlieg-afdeeling in de vaste formatie
van het Indische leger op te nemen, aan de
regeering het voorstel gedaan, haar belang­
rijk uit te breiden. Zonder ons aan het ver­
klappen van defensie-geheimen schuldig te
maken kunnen we over de a.s. reorganisatie­
geheimen het volgende mededeelen:
I
Voorgesteld is, de vlieg-afdeeling te herEEN GAST.
doopen in luchtvaart-afdeeling, in navolging
ln Hotel Homann alhier vertoeft momen
van de benaming in Holland.
teel
de heer dr. jur. J. A.
Lettenbaur,
De luchtvaart-afdeeling zal onder-verdeeld
consul-generaal voor Duitschland te Batavia.
worden in een staf, den vliegdienst, den fototechnisehen dienst, den radiografischen, te­
BEVOEGDHEIDS-KWESTIE
vens meteorologischen dienst, den transport­
Krachtens koninklijke machtging is bij
dienst,
den technischen dienst en een werk­
G. B, van 17 Augustus, met intrekking van
alle daarmede strijdige bepalingen, eene lieden-compagnie.
De eigenlijke vliegdienst zal bestaan uit
nieuwe regeling vastgesteld betreffende de
een
staf, eenige vliegtuig-groepen, bestaande
bevoegdheid tot benoeming, schorsing en
ontslag van burgerlijke landsdienaren, in­ uit eenige eskadrilles, een vliegschool en een
waarnemersschool.
gaande I September jl.
Er zullen zijn eskadrilles van jagers, van
Onverminderd de bevoegdheid, bij afzon
derlijke regelingen aan anderen opgedragen, strategische en tactische verkenners en van
worden burgerlijke landsdienaren in vasten artillerie-verkenners.
of tijdelijke dienst van niet meer dan f600
De waarnemersschool zal in de toekomst
's maands aanvangs - bezoldiging benoemd, worden gesplitst in een cursus voor strate­
geschorst of ontslagen door de hoofden gische en tactische en een voor artillerie-waar­
der departementen van Algemeen Bestuur, nemers.
i(
den algemeene secretaris en de algemeene
De technische dienst zal bestaan uit een
rekenkamer, ieder voor zoover het perso* afdeeling voor proefnemingen, een herstelneel zijn departement betreft.
lings-inriehting, den magazijnsdier -n een
Voor personeel, dat door den minister technisch kantoor.
van koloniën wordt uitgezonden om tot een
De luchtvaart-afdeeling blijft ressorteeren
bepaalde betrekking te worden aangesteld, onder den generalen staf.
wordt de machtiging van den G. G. ver*
In de toekomst zal een majoor, een luite­
eischt, indien voor eene benoeming van de
nant-kolonel of een kolonel er het bevel over
aangegeven bestemming zou worden afge­
kunnen voeren.
weken .
De sterkte der luchtvaart-afdeeling zal vol­
Bij de toepassing van het vorenstaande
gens
de voorstellen worden opgevoerd tot on­
op landsdienaren, die vóór de intreding van
geveer
60 officieren en 530 minderen.
de nieuwe regeling, door den G. G. zijn
De
groote
moeilijkheid zal zijn, het aan­
benoemd, geschorst, ontslagen, worden zij
beschouwd als te zijn benoemd, enz., door de tal aviateurs op sterkte te krijgen, daar aan
gezaghebbenden,
die
daartoe bij deze de als zoodanig op te leiden personen tal van
eischen dienen te worden gesteld, o.a. dat ze
regeling bevoegd zijn verklaard.
DE DIRECTEUR VAN O. EN E.
In Hotel Preanger arriveerde gister de
directeur van Onderwijs, de heer mr.
Creutzberg, die heden naar de onderneming
Malabar vertrok om er voor een poosje
de gast te zijn van den heer K. A. R.
Bosscha.
HARRISONS
&
CROSFIELD
LTD. vullen van den ballon zullen de toeschou­ 3) Zwei Elegische Melodien Edv. Grieg.
wers worden onthaald op een goochel-voor*
I Herzwunden
Bandoeng — Telefoon Nos. 864 — 686. •telling v
-p,
II Der Frühling
Groote voorraden :
Mr. Jay liet ons tal van press'CUttingS
GEDECOREERD PLAFONDIJZER
zien. waaruit bleek, dat hjj overal een dank*
Pauze.
DRAADNAGELS
bare belangstelling genoot, te Soerabaja,
P. Tschaikowsky.
790
CEMENT Semarang, Malang. enz. We hadden trou­ 4) Andante Cantabile
5)
Madame
Butterfly
G.
Puccini.
wens al herhaaldelijk van zijn Iucht-presta'
Het plan is, ook miliciens op te leiden voor ties gelezen.
MiLITAIR GENEESKUNDIGE DIENST.
vliegenier.
Benoemd tot onderluitenant- \ apothekerHet ligt in de bedoeling, de uitbreiding
DE RUSSISCHE OPERA.
geleidelijk te doen plaats vinden, zoodat men
Op aandringen van eenige leden heeft de adsistent de militair apotheker- adsistent
over circa 5 jaar de voorgestelde sterkte heeft directie der societeit „Concordia" alhier zich lste kl. Joha te Makasser.
Onder nadere koninklijke goedkeuring
in verbinding gesteld met den manager van
bereikt.
De zending van den luchtvaartkundig in­ het Russische opera-gezelschap, dat zich is machtiging verleend om tot eind De­
cember 1921 of zooveel korter als mogelijk
genieur Vreeburg naar Europa houdt ten thans te Semarang bevindt.
zal
blijken de vastgestelde legersterkte uit
Het
antwoord
op
de
vraag,
of
men
ook
nauwste verband met de uitbreidings- en verbeterings-plannen. Zoo zal hij vliegtuig-jagers, voornemens was hier ter stede op te treden te breiden met één referendaris (burgerlijk
mitrailleurs, radiografische installaties, bom­ luidde, dat over enkele dagen een verte­ ambtenaar) bij het hoofdkantoor van den
genwoordiger te Bandoeng zal komen om militair geneeskundigen dienst,
men, materiaal voor de waarnemersschool
hebben aan te koopen — dingen, die tot dus­
ver niet wel verkrijgbaar waren, maar nu Ne­
derland tot den volkenbond is toegetreden
wel herwaarts mogen worden uitgevoerd.
Daar de eind-beslissing over de voorstel­
len bij den begrootings-wetgever ligt en diens
uitspraak vooreerst nog niet te verwachten
is, heeft men voor het volgend jaar, teneinde
alvast een begin te kunnen maken met de
reorganisatie, een samenstelling der luchtvaart-afdeeling op papier gesteld, waarvoor
op de aanvullings-begrooting voor 1921 reeds
de noodige fondsen worden aangevraagd.
Alleen voor de bezoldiging van het per­
soneel is voor dat jaar ruim een millioen gul­
den noodig!
Kali Djati is gedacht als het centrale ves­
tigingsoord voor den vliegdienst, de waar­
nemers-cursussen, enz., terwijl Soeka Miskin
voorloopig benut blijft voor herstellings-werkplaatsen, magazijnen, enz., in afwachting van
de gereedkoming der noodige gebouwen op
Kali Djati.
Men hoopt reeds op 1 Januari a.s. aan de
waarnemersschool te beginnen.
te onderzoeken of er voor het groote ge­
zelschap gelegenheid is om voorstellingen
te geven.
STRAAT - ONGELUKKEN.
Er is gistermiddag ter hoogte van boek­
handel Vorkink op den Grooten Postweg
een ongeval gebeurd, dat zich eerst tamelijk
ernstig liet aanzien.
Een auto uit Batavia, een H u d s o n,
waarin een paar Inlanders gezeten waren,
kwam in groote vaart aanrijden en kwam in
botsing met een wielrijder, die eerst geraakt
werd door den koevanger en vervolgens
onder den auto terecht kwam. De wielen
gingen hem over rug en schouders.
Pas een dertig meter verder stopte de
krachtwagen.
De overredene werd bloedend opgenomen
en naar het ziekenhuis op Tjilentah ver­
voerd.
De fiets was in drie stukken gereden.
Wy informeerden vanochtend naar den
toestand van het auto'slachtoffer en verna­
men, dat hij het vrij goed maakt
Het is een inlandsch aannemer van
Bantjeuj, wien dit ongeluk is overkomen,
Vrijwel op de zelfde plaats had hedenochtend
ARBE1DS COMMISSIE.
De vergadering, die op 17 Januari de Cen­ een aanrijding plaats tusschen een automobiel
trale Arbeidsregeling Commissie in het leven en een taado, welke echter vrij goed afliep.
•
riep, andermaal te Djokja bijeengkomen, op 17
en 18 September, nam de beide arbedsoverr
eenkomsten met enkele wijzigingen aan en
wisselde verder van gedachten over verschil
lende salaris-regelingen, zonder echter daar­
over tot eeji definitief resultaat te geraken.
Ook de mogelijkheid van de oprichting van
een werkgeversbond voor de bergcultures
werd aan eene bespreking onderworpen en
besloten dat zoowel de arbeidsovereenkom­
sten als de salarisregelingen door dien bond
nader onder de oogen zullen worden gezien .
Hedenmorgen ruim 8 uur wilde de heer
V. d. M. met zijn auto den toegangsweg
van Technisch Bureau Soenda inrijden
Alhoewel hij duidelijk de voorgeschreven
seinen gaf, vond de koetsier van een van
den tegenovergestelden kant komende sado
hierin geen aanleiding om zijn ros in te
houden, met het natuurlijk gevolg, dat sado
en auto op onzachte wijze met elkaar in
aanraking kwamen • Het biekje bekwam een
lichte verwonding aan zijn borst; sado en
auto werden beschadigd.
BEOORDEELING WEGENPLANNEN.
BU1TENLANDSCH NIEUWS.
Ingesteld is een commissie ter beoordeeling
Aan
het Soer. HdblaJ. werd geseind:
der wegenplannen van Java en Madoera en
voor de samenstelling aan de hand daarvan
P a r ij s— Men verwacht, dat premier Milvan een algemeenen urgentie-staat voor de
de tot hem ge­
uitvoering.
( lerand zal zwichten voor
Benoemd tot lid tevens voorzitter het hoofd richte verzoeken om het presidentschap te
van de technische afdeeling Bruggen en . ambieeren, In dat geval zal Briand zeer
Wegen van het departement der B. O W.; waarschijnlijk premier worden
Minister Millerand bood Deschanel's ont­
tot leden : een door den Ieger-commandant
aan te wijzen officier, een door den direc- [ slag het kabinet aan. hetwelk tegen Dinsdag
teur van Landbouw aan te wijzen ambtenaar, in buitengewone zitting is bijeengeroepen.
De opvolger van den heer Deschanel zal
een door den directeur van G. B. aan te
wijzen ambtenaar van den dienst der Staats­ binnen twee dagen benoemd worden.
spoor- en tramwegen, een door den adviseur
L o n d e n — De voedselsituatie in Sovietvoor decentralisatie aan te wijzen ambtenaar
Benoemd tot secretaris van die cmmissie : Rusland wordt kritiek, als gevolg van de
het onderhoofd van de technische afdeeling droogte, welke den oogst vernielt.
Bruggen en Wegen van het departement der
Tchitcherin gaf een verklaring uit, waarin
B. O W.
hij zegt, dat Brittanniê zich niet moet be­
klagen, indien in Azië een anti-Britsche
DE SAMIN-BEWEG1NG.
Aan den assistent - resident van Pasoe» beweging ontstaat, thans nu Britanniê de
roean J.E. Jasper is de waardeering der onderhandelingen met Rusland heeft afge­
regeering betuigd voor de loffelijke wijze, broken.
waarop hij zich heeft gekweten van de hem
N e w Y o r k — Edward Fischer, die
verstrekte opdracht tot het instellen van een
onderzoek naar de economische grieven van vrienden per briefkaart voor de ontploffing
de aanhangers der Samin ~ beweging, als­ waarschuwde, is gearresteerd .
De schade is enorm.
mede naar de wijze, waarop aan die grieven
De autoriteiten zijn overtuigd, dat de
zou kunnen worden tegemoet gekomen.
ontploffing de uiting is van een Duitsch
of anarchistisch complot.
LUCHT -ATTRACTIE.
De autoriteiten in andere groote steden
We zijn te Bandoeng nog al verwend
kregen instructies om met de mogelijk*
op het gebied der luchtvaart doordien
heid van soortgelijke voorvallen rekening
onze kota dicht bij de vliegvelden ligt en
te houden.
men dus heel vaak aeroplaans boven de
Sterke wachten zijn opgesteld rondom
stad ziet.
openbare gebouwen en de huizen van
Voor de afwisseling krijgen we nu bin­
bekende financiers en handelsvorsten.
nenkort de opstijging van een ballon te
Edward Fischer, die de waarschuwings­
zien, met wat daarbij behoort: het neerko­
brieven postte, is in een krankzinnigenge­
men van den luchtschipper met een pa­
sticht opgenomen, op verzoek van zijn
rachute, waarbg hij drie keer een gewaag­
familieleden. Hij had een manie voor het
de val maakt, de laatste heel dicht bij den
bolshevisme.
grond.
De schade is voorloopig geraamd op 2'/i
Mr. Jay, die op tal van plaatsen op Ja­
millioen dollars.
va met zijn compagnon Mr. Eadon een
Het zakenleven
hernam Vrijdag zijn
dergelijke vertooning gaf, zal nu ook Ban­
normaal verloop •
doeng laten ijzen en denkt Zondagochtend
3 October op de aloon-aloon alhier op te
„CONCORDIA" CONCERT,
stijgen, tot 6000 voet, waarna Mr. Eadon
Programma voot het concert op Donder­
zijn drievoudigen val maakt.
Om den tijd te verdrijven gedurende het dag 23 September (voor avond), te geven
door het orkest der societeit „Concordia",
onder leiding van Willem Meyer.
HARRISONS
& CROSFIELD,
LTD.
Bandoeng •— Telefoon Nos. 864 — 686. 1) Rosamunde
Fr. Schubert.
Groote voorraden i
Ouverture
2) Louise
G. Charpentier.
GEDECOREERD PLAFONDIJZER
DRAADNAGELS
(Prélude du 3 ème Acte et)
HARRISONS
& CROSFIELD. LTD
Bandoeng — Telefoon Nos. 864 —
Groote voorraden:
GEDECOREERD PLAFONDHZER
DRADNAGELS
790
CEMENT.
kleeden nogal wat belangstelling. Je kan geen
vin verroeren of er staan een tiental jongelui
om je heen.
Toch zijn ze aardig en goed — die Madoe­
reezen. Ze vonden onze kleeren onbeheerd aan
een lijntje en hebben die toen netjes opge.
vouwen en gestreken, in een kist bewaard, net
zoolang tot we terugkwamen — één van hen
kwam zelfs op het lumineus idee om wat kof­
fie en biscuits aan te bieden, waarvan een
dankbaar gebruik werd gemaakt.
#*#
WEERBERICHT.
Temperatuur :
i_i ,
/ 6V2 uur v.m, 19,6 C.
Heden
( ,
~
1
uur n m. 26,2 C.
Regenval: 1,9 m. M.
WERVING.
Aan de firma Barker and Co. Ltd,
agenten te Penang van „The Ayer Tawah
Rubber Piantation Co Ltd". is voor den tijd
van één jaar, vergunning verleend tot het
aanwerven van ten hoogste 100 Inlanders
van Java voor het verrichten van arbeid
op de in Perak gelegen, aan den „Ayer
Tawah
Rubber
Piantation
Company
Limited" behoorende landbouwonderne­
ming,, Ayer Tawah Estate".
BEVORDERD.
Naar men ons meldt is de opzichter bij
de pyrotechnische werkplaatsen alhier, de
adjudant'onderofficier J.J. Kimmel, bevor­
derd tot den rang van onderluitenant.
CONFERENTIE.
Eergister stapte in Hotel Preanger plhier af
de
vice-admiraal Umbgrove, die o.m
met den legerchef een conferentie had.
Hedenmorgen reisde genoemde vlagoffi­
cier weer naar Weltevreden terug.
DOODBERICHT.
Naar we uit Weltevreden vernemen
is daar in den afgeloopen nacht te ongeveer
1 uur aan de gevolgen van hart-verlamming
overleden de heer Fritz Still, lid der firma
Gumprich und Strauss.
OP DE TERUGREIS.
Naar men ons meldt wordt per „ss.J, P.
Co en", dat j.1. Zaterdag van Amsterdam
herwaarts vertrok, in lndië
terugverwacht
de heer J. Huidekooper, directeur der Semarangsche
Zee- en
Brand-Assurantie
Maatschappijen •
SCHEEPVAART
De Orotius is Dinsdag te Priok gear­
riveerd.
De Jan Pieterszoon O en vertrok 18 dezer
van Amsterdam.
Het ss. Riouw
vertrok Dinsdag van
Belawan.
Het. ss. Rondo vertrok 18 dezer van
New-York.
BRIEVEN VAN EEN MILICIEN.
Op
manoeuvre.
(Vervolg.)
Soedimoro, 12 Sept.
De nacht is gevallen over Soedimoro —
stilte alom en rust, als waren hier geen hon­
derden soldaten gelegerd.
Zooeven nog een krontjong-clubje, dat
langs den binnenweg trok
daarna niets
meer.
We liggen hier met z'n beidjes in de vóór­
galerij van een wonder-groot huis. Er staan
hier grootendeels steenen gebouwen, ver
vallen maar niet meer bewoond, doch die toch
schijnen te duiden op vroegere welvaart. Ik
ben niet te weten kunnen komen wat de oor­
zaak is, dat al die huizen hier zoo renteloos
staan te
verpulveren. De bevolking
spreekt ten eerste hoofdzakelijk Madoereesqji,
lichtelijk doorspekt met Javanismen en is ver­
der zeer bevreesd, vooral wanneer we wapens
bij ons hebben. Hun vrees wordt bovendien
gestadig „op peil" gehouden door onze inlandsche wapenbroeders, die vertellen dat de
Japanners van plan zijn binnen te vallen en
het dus „perang betoel" wordt.
De Madoereezen schijnen voor een derge­
lijke wisseling van het gezag weinig te ge­
voelen en spraken de hoop uit dat we zouden
winnen.
Intusschen is een en ander oorzaak dat al­
lerlei kleine kleuters bij de komst van een sol­
daat onmiddellijk in een klapperboom vliegen
...of als vast genageld met wijd-opengesperde oogen langs den weg blijven staan.
Wij tweeën komen er goed af
want
het gerucht gaat, dat hier twee „orang ka ja"
bij wijze van pretje in het grijsgroen rondloopen.
13 September.
De telefoonlijn werkte reeds een dag uit­
stekend, toen plotseling een storting ontstond.
We hebben alles nagezien, maar konden geen
fout ontdekken. Daarom leek het verstandig
te wachten tot men uit Gelatik-toelen een lijnwachter de baan op stuurde, die dan wel
spoedig het defect zou vinden.
Doch onze overste dacht er anders over.
„Waarom blijven jullie zitten?" „Omdat we
niets doen kunnen, overste, want we hebben
geen instrumenten meegenomen. Als de lijn
stuk is kunnen we die toch niet repareeren.
Bovendien kunnen we aan het gekraak in de
gehoorschelp hooren, dat de storting op vrij
grooten afstand moet liggen."
De overste keek ons wantrouwend aan en
vond dit „wel heel gemakkelijk." Hij had
in Atjeh wel eens draden gelascht
met
leege limonade-flesschen en vond dat we maar
liever ons best moesten doen, en eens gaan
kijken langs den weg.
Hoewel overtuigd, dat we nutteloos werk
verrichten, zijn we toen drie paal langs de
lijn gaan wandelen. Tot zoover was alles in
orde en wij besloten om 's morgéns vroeg nog
eens te zien.
Dat is nu gebeurd, zoodat er straks wel
weer verbinding zal zijn.
Hadden we eerst gedacht, vandaag reeds
te zullen opbreken, thans blijkt dat Soedimo­
ro -als tusschenkantoor zal worden ingericht,
teneinde onnoodig oprollen en uitleggen van
draden te vermijden. Op deze manier wordt
de lijn wel een dertien paal lang en zal het
een niet geringe moeite geven om weer op te
breken. Bij het wegnemen der draden loopt
men soms vele uren achtereen achter een stofopjagende telefoonkar in de brandende zon
en draait dan met de linkerhand de kabel
om de hoepels. Onderwijl loopen anderen
vooruit met lange vorken, waarmee ze de dra­
den van de boomen trekken. Deze bezigheid
is natuurlijk zeer vermoeiend.
Gelukkig is het ons gistermiddag zóó voor
den wind gegaan, dat we een goed middag­
maal te pakken hebben gekregen, alle pessi­
misme verdween door een krachtig soepje
met rijst.
Het is wel merkwaardig, dat een leege maag
zooveel somberheid te voorschijn roept en je
zoo door en door down kan maken.
Door ons optimisme zien we nu ook deze
manoeuvres in een ander licht.
Gisteren was onze kolonel op bezoek, 01e
als leider optreedt. Hij gaf een interessante
beschouwing over de positie der blauwe en
roode partijen en kondigde tegelijk het bezoe
aan van den leger-commandant. Alles mar­
cheert vlot en vlug. De voeding is in -orde-vanmorgen, toen de troep moest uitrukken:
ging dit zonder drukte en met een merkwaardigen spoed.
.
Ook de kolonel is op pad, zoodat ik M
als eenige soldaat ben achtergebleven met een
paarden-oppasser uit Hilversum tot gen­
schap. De man „heeft niet veel conversatie >
in twee minuten had hij zijn geheele levens­
geschiedenis
afgedraaid en deze bieo
weinig interessante punten.
,
Meestal is het, zooals hij zegt, naar scli
gaan
eind-examen halen, of er te vo
afgegooid worden
dan in de leer bij
baas tot het ook daar om een of andere rea ^
te warm wordt—dan gaan ze naar zee en ^
ren een jaartje. Nadat de jongelui zich da»
handen en armen vol met tatoueeringen ^
ben laten prikken, ziet men ze ten slotte ze
waar
Harderwijk naar Insulinde stevenen, V
het door een gezonde en niet a te alcol
sche wereld-beschouwing weldra tot seri
brengen. Sommigen zelfs nog verder.
Zoo ook mijn vriend, de paarden-0ppa r
Het is wel merkwaardig—doch tot 1 ^
zag ik op den weg weinig anders dan Q
mannen en vrouwen. Meisjes en jonge
.
nen schenen in Soedimoro niet te wonen- ^ ^
n u d e soldaten weg zijn, verschijnen 7 . n
tientallen en loopen met mandjes en P
bij zich naar buiten.
JpeZe zijn zeker bang geweest. ^ ,^11
vrouw, dat hier huist, is niet mooi. Ze '
een niet te zindelijk uiterlijk en he
HARRISONS &
GROSFIELD.
Bandoeng — Telefoon Nos. 864
Groote voorraad:
iTD-
686
GEDECOREERD PLAFONDIJZEK
DRAADNAGELS> iC , NrC
de aandacht trekt is de rechte neus. Ook j
SYTSMA & Co. Makelaars
4e met ringen „versierde"^enkels. Het gezon-! Ba,ayia . Semarang . Soerabaia - Bandoeng
je en frissche van West-Java is hier totaal 7588
—
Telefoon 657
—
afwezig de meesten schenen aan een of an­
dere uitputtende ziekte te lijden. Ook de kleeDE AMSTERDAMSCHE BEURS.
jjnjr is niet fraai; behalve dat de kleurenAmsterdam (Anela), 22 Sept.
harmonie weinig smaakvol is, moet ook wor­
den opgemerkt, dat men er heel weinig
270
Handelsbank
waschwater aan schijnt te vermorsen.
239
Unie
vat
We willen hopen, dat nu spoedig de tele­
-storting is opgeheven, want dan kan ik
met werken den tijd verder verdrijven. Straks,
als de troepen weer in het bivouac terugkeeren, is er kans dat we een regen van be­
richten moeten overbrengen voor het hoofd"kwartier.
Zal de vijand verslagen zijn... of zouden
onze troepen op de vlucht zijn gedreven? Dit
zjjn de twee vragen, welke mjj nu in een af­
grijselijke spanning houden!
DARI ATAS.
foon
Handel en Industrie
Nabeurs.
ONGEMOTIVEERD.
S o e r a b a j a , 22 Sept.
De Algemeene Spoorbond meldde aan
de directie van de O.J.S., dat na een on­
1
derzoek, hun gebleken is, dat de eiscben
van het stoomtrampersoneel ongemotiveerd
zijn, in verband met de toezeggingen door
de directie gedaan. De Algemeene Spoor­
bond zal daarom de leden adviseeren alle
mogelijke diensten te verrichten, opdat
Japanlijn
265
in geval van staking deze spoedigst gebro­
Insulinde
183
ken zal zijn.
316
Kol. Bank
DE MOORD OP DEN HEER PIEPER.
Certificaten
227
S o e r a b a j a , 22 Sept.
H. V. A.
840
De opvarenden van de „Bromo" zijn nog
Poerworedjo
278
niet gevonden. Wel is bekend, dat onder
Paketvaart
211
hen zich een zeer gevaarlijk sujet bevindt,
SUIKERMARKT. .
n.1. een gewezen djoeroemoedi van het
S o e r a b a j a , 2 2Sept
j politievaartuig, die verdacht wordt van me­
Ditjarige oogst superieur, ready land, deplichtigheid aan verschillende zeerooverijnoteert f45. Afdoeningen hadden plaats De ! en. De politie waarschuwde den heer Pie­
markt is stil.
per tegen diena aanmonstering.
BU1TENLANDSCHE BELANGSTELLING. 1
T e l e f o o n 67.
86
Buitenzorg, 22 Sept.
Wij vernemen dat de New Yorksche ka'
mer van koophandel voornemens is een
handelsbulletin uit te geven met berichten
Ondergeteekende bedankt wegens
over Nederland en Indiê, hetgeen voor den
Indischen handel van groot belang geacht op goeden stand (Cantineweg), een vertrek voor alle lidm «a'schappan
wordt,
ÜU&tomobielenVerzekeHng
Contante
Schaderegeling'
Te Tjimahi te koop
B a t a v i a, 21 Sept.
99
ind. Leen. 1919
6 °/ Maswati
95
dubbel, solled gebouwd, steenen woon­ en verzoekt indiening van rekeningen
269
Handelsbank
Esc. certif.
„ 13 1 13 2 ' / j
huis, elk bevattende voorgalerij, bln825- 827'/ 2
H. V. A.
nengalerij, eetkamer, achtergalerij, twee o p V r i j d a g 2 4 S e p t e m b e r « . s ,
TELEGRAMMEN
Internatio
295
Buitenen binnenlandsche
telegrammen
»l"pkamers en complete bijgebouwen. b i j T o k o d e V r i e s .
japanlijn
252
Elf groot pl. min. aaoo vierk. meter.
Unie
229
dienst
van
de
„Preanger
Bode."
Koopprijs van het geheel slechts
Aniem
135
DE
RAMP
VAN
HET
S.S.
„ALf 14- f 15
Maintz Cl.
f *3,000,— watrran eea flirk gedeelte 8337
TENBURG".
DAGELIJ KSCH KOERSBERICHT .
a?s hypotheek gevestigd kan blijven.
S
i
n
g
a
p
o
r
e
(Jlneta).
21
Sept.
SOCIETSIT
„COIC08DIA".
van de effecten-noteering der
Om 10 uur gisterenavond zijn 6 lijken Bevragen uitsluitend bü Bureau „Het
Handels vereeniging.
Z a t e r d a g , 2 5 September 1 9 2 0
aangebracht van het s.s. Altenburg waaron* Wcotihnis", Narlpanwsg bij den BraOnder de auteurswet van 1 9 12.
dèr
die
van
den
heer
Jack
Watt,
scheeps­
geweg. Tel. irs*
833.5
Nadruk verboden.
Niet in den handel.
bouwmeester van de havencommissie, twee
B a t a v i a . 22 Sept.
In den na-avond van zo tot s uur
Afgedaan
Aange- Fransche stokers, een monteur en een Chi
neeschen
en
Britsch»
Indischen
koeliHet
Laag Hoog Gevr. boden
8329
' HBT BFSTÜUR
Koers. Koers. voor: voor! schijnt, dat de Chinees in het ruim viel,
bedwelmd door gassen.
Obligaties.
B&ndoaogseliö
Kunstkring.
De anderen kwamen om bij een poging
—
Ind, leen. 1915
92
94
om zich te redden. Het reddingswerk on»
De lessen der teeken-cursus onder
—
88
89
n
» 1916 —
—
89
891/ 2 dervindt vertraging. Het is mogelijk, dat het onder beheer van een eigen veearts leiding van Mej S. Beyaon zillen
„
- 1917 —
geheel gestaakt wordt.
—
„
, 1919
98 3 / 4 99
Maandag, 97 September wader een
heeft altijd beschikbaar
DE F1NANCIEELE CONFERENTIE.
Aandeelen.
aanvang
nemen.
8336
L o n d e n (Str. T.), 14 Sept.
4 pCt. N.l.Hypt. B.70
Reuter meldt, dat de financieele confe­
75
79
P a p a n d ^ j. m n w e g f .
...
5 „
„
83
87'/, rentie van den Volkenbond, welke op 24
dezer
te
Brussel
gehouden
zal
worden,
ver­
Te
koop een
goed gebouwd
—
—
99
100
6 „
tv
Letnbang 5 H e e r e n h u i s b e v a t t e n d e v o o r - e n
moedelijk 14 dagen zal duren. Alle mogend­ Tel. Bandoeng ir9
_
—
Javabank
326
330
305
heden, ook de Vereenigde Staten, zullen ver*
achtergalerij 3 kamera: compl.
Certif
223
222 V 2 223
222
tegenwoordigd
zijn
door
3
gedelegeerden.
bijgebouwen en garageHandelsb,
271*/ 4 272
27l'/j 272
Duitschland, Oostenrijk en Bulgarije zijn
Kol. Bank
310 1 /, 311
Prija f 25.000.
310'/, 311
—
—
Te bevragen Naripan 48.
8330
Amst. Bank
180
182V, uitgenoodigd gedelegeerden te zenden, die Advertentie**.
slechts een adviseerende stem zullen heb­
Esc.
134
134
133'/, 134
Certif
I 32 Va 1 32'/, I33V4 133'/, ben. Engeland zal worden vertegenwoordigd De Heer en Mevrouw
door Lord. Chalmers, gewezen permanent
—
Prol. Bank
N.V. ,Grand
Hotel"
102/, 103
BAR geb. Sneepels
secretaris van de Schatkist, Lord Cullen,
Uniebank
107
106
107
107
gevestigd te Bandoeng.
—
—
H.V.A,
8227, 8277- gewezen gouverneur van de Bank van geven kennis van de geboorte hunner
dochter
Engeland en den heer H. Bell, algemeen
1700 1700 1675 1 700
Band. Kin.
ELSE,
bestuurder van Lloyd's Bank.
Buitengewone Algemeene
Internatio
295'/, 295'/, 290
295
Tjimahi)
_
Claims
f 115 f 1)5
18 September 1920.
Vergadering
HET RUSSISCHE GOUD.
8323
Baros 28)
Lindeteves
189 194
L o n d e n ( Str.T.), 14 Sept.
van Aandeelhouders op
—
—
Unie
228'/, 232
De raad van directeuren van de „Daily 1 j} e j-j eer en Mevrouw
MAANDAG,
25 OCTOBER a. s.
—
Java Ch. Jap.ljjn
251'/« 254
Herald" weigerde een som van 75.000 1
Lloyd
233
A. L. A: HlSSINK-ter Brugge
233
des morgens 9 uur, in een der zalen van
232*11 23374 pond sterling van de Derde Internationale j
—
—
K.P.M.
202
210 i aan te nemen. Zij accepteerden het ontslag [ ® eve " hierhij kennis van de geboorte
„Maison Kuyl & Versteeg" te Bandoeng.
—
N.1. S.
—
2 13% 2157, van Meynel als directeur, die over het geld hun Zoon
Delispoor
—
1877, 1927, i onderhandelde. De andere directeuren na­
JOHAN FREDERIK HENR1.
P u n t e n van b e h a n d e l i n g :
—
—Sem Chr Tr.
165
167 1 men een resolutie aan, waarin zij verklaren
Weltevreden, Entree N. G. No. 541
Voorstel tot ontbinding der Vennoot*
Sem. Joana Tr.
_».
1217, -125
8284 Ie.
geen kennis gedragen te hebben van het 19 Sept. 1920.
schap.
Ma lang Tram
130
140 i aanbod en het vertrouwen uitspreken, dat
Bat. Elc- Tram
2e Wat verder ter tafel zal worden gebracht.
100
I02J4' de arbeidersbeweging in Engeland zal te­ Verloofd :
Insulinde o. e. 177
I 77'/, 177
1 777,1 gemoet komen aan de ficancieele behoeften
Aandeelhouders worden hierbij herinnerd
Laura Hetty C- Von Strahlendoiff
„ n. e.
—
160
167
aan art. 17, alinea 4 en 5 der statuten,
van
het
blad.
Oilmills
—
1 35
1377,
betreffende het deponeeren hunner aan*
Sedijomadjoe
—
—
85
110
deelen.
L o n d e n (Str 7), 14 Sept.
P. Paulus
Simau
430
440
Een
aantal
bladen
verklaart,
dat
de
1
Tarakan
287'/, 287'/. 287 2 2927«
Djocja
Voor het geval het vereischte statutionaire
75.000 pond sterling, die Meynell voor de
Poerworedjo
287
285
288
285 j Daily Herald" ontving, verkregen werden
22 September 1920.
aantal aandeelen in voormelde vergadering
Weltevreden
—
—
Bat. Veem
145
160 1 door den verkoop . van gestolen
• conform de eerste alinea van art. 20 der
Rus­
—
—
Aniem
130
- ! sische juweelen.
Eenige en Algemeene kennisgeving. 8315 statuten niet vertegenwoordigd is, zal een
Claims
f 10
fI0
f 10 ,
: nieuwe Algemeene Vergadering van aanVerloofd !
Maintz en Co.
155 155
DE TROONREDE.
I 55 160
i deelhouders ter behandeling van boven­
Claims
f 10
ZUS FORBES DE TIMMERMAN
f 12'
D e n H a a g ( Aneta), 21 Sept.
f II
!
genoemde onderwerpen gehouden worden
Gas Mij
De Koningin opende de kamers der Stat
152'/,
op
Maandag, 25 October a. s. des morgens
Claims.
f3
Ch. TERSTEEGE DEYKERHOFF
ten Generaal en verklaarde, dat de toe­
f5
f 3
f I
j
10
uur,
in een der zalen van „Maison Kuyl
Ie Luit. lnf.
7''
D. en Waal
1 20 120 1 1 '
stand in Europa onzeker bleef, waardoor de
120
'2
,
&
Versteeg"
te Bandoeng.
Kuijl en Versteeg —
aspiraties van den Statenbond niet konden Eenige en Algemeene kennisgeving.
110
8332 8319
Woning Mij.
125
worden vervuld, weshalve er maatregelen Kotta Radjs, 21 September 1920.
125
135
125
HET BESTUUR.
V.D. en Vogeles. —
moesten worden getroffen, om de actieve
80
25
ENGLISH LADY
Nikas
—
weermacht in Holland te versterken.
- 2 17'/, 2 19
Wij ontvingen bet treurig bericht van het
Portland Cement —
190
200
requires position as HOUSEKEEPER or HELP, in a
overlijden te Breda van onzen geliefden Vader
nice QUIET HOME, small salary.
T. B. Soenda
—
- 137'/, 139
en Behuwdvader, den Heer
Apply to No 8325 Bureau Preangerbode,
Overzeehandel
—
350
275
Aneta-dienst
W. G. KRUSEMANN,
Sedep
220
in den ouderdom van 69 jaar.
Gadis
130
13
30
—
EEN MOOIE GIFT.
H. Kiüaemann
Triplex
92'/, 100
W
e
l
t
e
v
r
e
d
e
n
,
2
2
S
e
p
t
.
De mooiste toko van Bandoeng te
A.
J
Ch.
Kiüaemann'Ripema
Ardjoena
1 75
De
Bataafsche
Petroleum
Mij
schonk
koop
aangeboden.
Malabar
_
—
360
Bandoeng, 22 September '20.
6318
f 50,000 aan de Koninklijke Luchtvaart Mij.
Bodj. Datar
Prfls slechts t 70.000.— waarran
—
200
voor Nederland en koloniën.
Pengalengan
60
60
55
f
35.000.— als hypotheek kan geresER VANDOOR
Textiel fabr.
—
110
Ondergeteekende verzoekt wegens vertrek tigd blijven
S e m a r a n g , 22 Sept.
Goalpara
—
—
600 800
1
De ambtenaar bij den autodienst der Rekeningen in te dienen Donderdag Inlichtingen uitsluitend bij de B. A. M.
Negeria
—
—
90
100
pestbeatrijding Van der Werf is er met 23 van 10 - 12, Nieuw Merdika 10.
Bragaweg 14, Tel. 6^3.
5pct. Sem, Ch.Tr. —
—
8333
88
—
f
9000
van
door
gegaan.
Bedankt
tevens
voor
abonnementen
en
lid­
6pct. Soer.Veem —
—
96
Vermoedelijk is hij naar Batavia vertrok­ maatschappen.
6 pet, W.J. Prauw — —
967,
ken .
— —
97
n Hotel Java
Ben groot complex gebouwen te koop
8338
Dr. J. A. KOCH
* H. der Ned.
— 94
VLIEG. DEMONSTRATIES.
aangeboden, waarin eea ute klas pen­
» H. des Indes 100 100 97'/, 100'/
Het diner en bal tef huldig"»" van'de
Ondergeteekende wzoekt rekeningen sion is gevestigd.
n N..I. Gas Mij. — —
99
„Nl.Tr,
- —,
99
militaire vliegeniers gisterenavond alhier j
dienen op *8 ®n *9 SoptCVIlbor
Prfjs f 100.000— Zeer gemakkelijke
» Solo El. Mij.
— —
99
gegeven, waren geanimeerd.
'e, k. BragaWOg 34
betalingsconditien.
» B. Lawang
- —
—
80
Hedenmorgen werden vlieg* demonstraties ] Zegt hierbij alle abonnementen en
Inlichtingen verstrekt alleen de B.A,M.
« Aniem 2de leen — gehouden
95
a. steeg de plaatselijke com- j bijdragen op
Bragtweg
1 4 , Tel. 6838334
1
N, Pr. Soer.
—
mandant
De demonstraties worden
J. J. A. JACOMETTI.
818I
t.
F. Spiro
Strtnss - Ivoffid
Lembangsche melkerij
URSONE
—
—
—
—
—
ZUIVERE KOEMELK
—
—
—
Te koop.
Centrum stad.
PRIJSVRAAG
Handel
Aromoskoffie
Bier.
is Beroepswerving?
2.
Wat
is Eigenwerving?
3.
Wat is verschil
4.
Waarom
5.
Waarom Eigenwerving vergemakkelijkt?
6.
Wat is
Parel gort
Cognac Girard & Co,
van
een afdoend middel
boterham, als
Sultanezeep in pakken
Whisky, Royal George
J e n e v e r , oude in
Rademakers & Co,
kruiken,
ljsbonbons
van
Z u r e n , Piccalilly, Mixed
Augurken.
K a a s , Leidsche, in blik
Pickles.
158
vooral
om
De Eeuw der Vliegkunst!
Jay's Lucht Attracties
zonder KNOEIERIJEN
vrouwen
te
verklaren
en
te
OP
DEMONSTREERT
U. N. 1.-VOETBALVELD,
DE
ALOEN-ALOEN
7 — 9 uur V. M., Zondag 3 October
De Durfal Eadon in zijn opstijging per
hulp-depots
Maximum stijgkracht 6000 voet (bij gunstig weder)
ondergaan alvorens te mogen gaan naar de Strand'depots?
en het neerdalen met 3 parachutes.
— Het meest gewaagde schouwspel —
ZIE DEN DOODENSPRONG DOOR DE LUCHT!
Slechts een vertooning bij voldoende belangstelling.
mogen
eerst
een
koelies
voorloopig
L n c h t g f e i r a A r t o
onderzoek
van
v/d
Hagelslag, enz, (5 soorten)
Jams in blik, Roco brand
Waarom moeten B e r o e p s k o e l i e s afkomstig Binnen»
Waarom
in blik, Roco Brand
Strooisels
Radema­
kers & Co.
tusschen Beroeps* en Eigenwerving?
blik (Natura)
Mosterd in fleschjes
Bont en Leijten
verzenden ?
Eigenwerving
direct
de Binnenlandsche depots verzonden worden naar de
Stranddepots zonder voorloopig onderzoek?
10.
Melk in
De
Beroepswerving b e m o e i 1 ij k t ?
beroepskoelies
9.
van
Groene Zeep in blik
Wèt
8.
Duitsch Stout en Pilser.er
Citroenjenever
& Co.
M a g g i in fleschjes
F r a n s c h e Bordeaux Wijnen
1.
LUGE
Telefoon No. 1161.
in blik
Cacao en Chocola de
i
landsche
vh DE
Agentschap Bandoeng
Ruime baloanmg wordt verstrekt aan degene
die voldoende inlichtingen kan verschaffen
omtrent het volgende;
7.
My,
Toegang terrein 6 uur v. m. Aanvang Muziek 7 uur, en optreden van Professor
Layard, den beroemden goochelaar uit Langka in openlucht-toeren. De vulling en
opstijging 8 — 9 uur v. m, Prijzen incl, Gem. belasting, Zitplaats f 2.— ; Staanplaats
f 0.80; Inlanders f 0.25. Kinderen half geld. (Zie Strooibiljetten).
Kaartjes verkrijgbaar bij de Elita Restaurant.
8322
Waarom dat GROOTE VERSCHIL?
Waarom moeten Beroepskoelies verklaren en contracteeren,
ten kantore wervingscommi s s a r i s ?
11.
Waarom koelies Eigenwerving in hare Stranddepots?
12.
Met welk recht en bevoegdheid houdt Eigenwerving Ontslag­
brieven
van contractanten
aan,
die terug
wenschen
HOBRA!! ZES ZIJN BR!!
Oe „URARIA" schrijfmachines.
te
gaan naar hunne dessa's ?
ü
.
Z I K N doet K.OOPEIRT
v
Inlichtingen te zenden schriftelijk onder
nummer 8321 bureau ,,Preanger Bode''
82„
>. V t/h A. G.
B I X ft
Ca.
Soeniarsdfa.
_
• fAëËÖU
!_
<#<•
. V. Garage de Auto - Bandoeng|j|- Telefoon 270
WHy» Knielt Touring
Owriand-tSeóflB
4rTou?ingr cars
4 Sedan cars
Overlaad
Overlaad
Wiilys Knigrht Tonring* cars
uit voorraad
leverbaar
Fagfeol
l1',
•
2'/,, 3
ea
Reliance trailers 2-3 en 4 ton
V0?
bezocht
door onlangs geps. hoofdofficier O. I. L.
middelbaren leeftijd, druk werkzaam gewoon
ongehuwd, eene voor hem passende positie
liefst te Bandoeng of omgeving. Hoog salaris
geen vereischte.
Brieven Bur. Pr. Bode.
8326
Te koop in Midden Java, 6EMKSCBE (OMMEN
H O T E L ,
geheel nieuw iogeticht, alsmede
góed
rendeerende
toko
Brieven onder No. 83«4 Bnrean Preanger Bode,
DRIJFRIEMEN
MJBMtSi
„GAN^Y"
VAN HAAR EN KATOEN
V OO HRA MUG
LONDON JAVA ENGINEERING
VAN ARCKEN & Co.
ZILVERWERK
Batavia-Semarang-Soerabaia 7063
F. H. v. d. WIELDe Groot.
en
PIANOLESSEN
Babygarnituren, Bedakdoozen, Beursjes, Bierglazen, (Kristal met zilv. deksel), Cachetten, Cups, Inktkokers, Kinderbekers, Kurken
(met zilv. montuur), Papborden met lepel, Paplepels, Papiersnijders. Pincenez-Etui's. Potlooden, Portretlijsten, R a m m e l a a r s *
figaren- en Sigarettenpijpjes. Sigaren» en Sigarettenetui's, Etui's voor Sigaren- en Sigaretten,
Tabakdoozen. Tandenstoker*'
Tasschen, Vaasjes, Naai-, Schrijf- en Toiletgarnituren (ook voor Manicure).
di
«3
Ml F * Wï
S S I
"S7 WJ 1F9. '
Bonbonlepels, Bonbonmandjes (enkele en paren), Broodmanden, Tafel- en Dessertcouverts met en zonder Messen. Kindercouver»8266 Etensschuifjes, Hors d'oeuvre'Garnituren, Ontbijtservetbandjes, Pasteischeppen, Peperbussen, Rijstlepels, Sauslepels, Servetring^'
87
O o s t e i n d e I I , Taartscheppen, Vleeschvorkjes, IJsgarnituren ENZ. ENZ
Diploma v. h. Conservatorium
—
N.V. VAN DEUTEKOM & WAAL
Bandoeng — Batavia — Soerabaia
Semarang — Djocja.
7386
AGENCIES LIMITED
te 'sGravenhage
leverbaar
HAGEO U
82
VIOOL-
October/November
3 V» - 4 ton vrachtwagens
TWEEDE BLAD
van harte, dat naar aanleding van m ijne blikken vloeistof. Deze hoeveelheijd heb ik
mededeelingen meerderen genegen zullen met 4 man in een kleine 2 uur afgewerkt;
blijken te zijn de proeven ook op hunne dus zijn de werkkrachtkosten miniem te
noemen •
ondernemingen in te zetten.
BANDOENG
TELEFOON «7
22
Wat
het
poeder
betreft,
kan
ik
U
meeVerder kan ik nog meedeslen, dat ik met
Woensdag
September 1920. *o. 259
deelen, dat dit in water gekookt wordt Het het middel proeven op het theeblad in mijn
Hoofdredacteur Th. E. Stufkeru.
koken moet een uur lang plaats hebben om fabriek genomen heb, daar altijd de kans
de kracht van het poeder zooveel mogelijk bestaat, dat een chemische stof sporen in
in het water op te nemen. Bij het koken het bereide product achterlaat. Ik
heb 2
1/5 b
moet men •voorzichtig zijn, daar het poeder proeven genomen. Eerstens blad, dat over­
evenals melk gemakkelijk overkookt. Als vloedig; tweedens blad, dat matig met de
Een der heeren van het theeproefstation
JANDOENG
TELEFOON 67 het water kookt, wordt het poeder er bij vloeistof, doch in het laatste geval in elk
'deelt mee, dat den heer Millard hulp en
gedaan en een matig vuur onderhouden. opzicht meer dan met de pluken mee kan
medewerking van de zijde van het station
Vertoont het poeder neiging tot overkoken, komen, behandeld is geweest
is toegezegd, maar dat daarna niets van den
Van beide proeven heb ik een stel mon'
dan kan men zulks voorkomen door de
heer Millard meer is vernomen- Het sta­
vloeistof krachtig om te roeren en het vuur sters met monsters van gewoon bereide thee tion heeft dus geen proeven kunnen nemen,
125e
wat te minderen. Voor de goede orde kan aan het Thee Expert Bureau en diverse plan' wist van het middel zelfs niet af en ge­
ik nog vermelden, dat ik het poeder in ters ter beoordeeling toegezonden en komen vraagd of het poeder een giftige of schabenzine drums van 300 L. gekookt heb. de resultaten in het kort hierop neer. Noch i delijke stof was, gaf de heer Millard ten
Deze drums zijn gemakkelijk in een vuur' het Thee Export Bureau noch een der antwoord, dat hij er sedert een paar jaar
LandSoeksboemische
haard te metselen: zijn niet te duur, sterk planters heeft de chemische stof uit de zijn tanden mee poetste en het ook wilde
theeën kunnen halen ; wel vond genoemd
en voldoen zeer goed.
bonwvamniging.
gaan aanwenden voor het drogen van hui­
Als merkwaardigheid kan nog vermeld bureau en I planter de met de vloeistof zen .
worden dat de bereiding van het poeder overvloedig behandelde thee inferieur aan
De heer Van Vuuren waarschuwt er
(Vervolg)
een tijdsverloop van 4 maanden eischt, ter­ de andere, dus niet behandelde theeën. Ik tegen het middel niet belachelijk te maken.
Na de rede van den heer Reijnst deed wijl de heer Millar mij nog meedeelde, dat durf dus wel te verklaren, dat wij meteen
de heer Stortenbeker mededeelingen men in Amerika vergeefs getracht had het gerust hart onzen door Helopeltis aangetas­ Hij is er tegen geweest, reeds nu de met
, het middel genomen proeven op deze veromtrent de door hem genomen proeven poeder te analyseerep.
ten aanplant met het middel kunnert be­ 1
gadering te bespreken, daar die proeven
met een nieuw middel voor HelopeltisbeVoor de proeven heb ik 2 complexen van handelen, zonder gevaar te loopen dat het i nog te kort hebben geduurd en men dus
stiijding Hij zeide :
elk 1 bahoe groot genomen ; die ik voor het middel nadeelige gevolgen voor de theeën nog in het geheel niet in staat i3 conclusies
„Wanneer ik de diverse bestrijdingsmid' gemak tuin A en B zal noemen. Tuin A zal hebben.
te trekken. De proeven dienen op grooter
De heer Millar deelde' mij nog mede, dat
delen tegen de Helopeltis ga rangschikken, ligt in een legog en was van dit complex
schail te worden voorgezet. De heer Mil­
een 4 patoks zwart van de Helopeltis. ter nu hij de resultaten met de bestrijding te­ lard stelt 3000 Kg. van het poeder ter
dan kom ik tot de volgende methodes :
Eene oplossing van de bekende gele wijl het, deze 4 patoks omringende gedeelte, gen de Helopeltis gezien had, van plan is beschikking.
Zoo goed als niet aangetast was. Tuin B, het middel op de katoen leverende planten, $ Ook uit de vergadering gaan stemmen
waachzeep vermengd met petroleum
rups
Het bestrooien der aangetaste heesters die over het geheel de bekende bruine die van tijd tot tijd door een soort
op de proeven voort te zetten, gezien de
kleur met reeds de verdroogde zwarte takjes zwaar aangetast worden, toe te passen- Ook reeds bereikte resultaten.
met asch.
Het aanleggen van vuurtjes met voch­ vertoonde, ligt op een open helling. Beide zullen met het middel proeven genomen
Een der aanwezigen deelt mee, dat het
tig gras in de aangetaste complexen om de complexen werden plus minus om de week worden in de koffie, robber en tabak op poeder een Duitsch, geen Amerikaansch
De eventueele procédé is. Langen tijd heeft men moeten
met de oplossing bespoten en werden de Sumatra en in de Straits
Helopeltis door rook te verdrijven.
resultaten
zal
de
heer
Millar
mij nader
«lammen
van
de
zwaarst
aangetaste
hees­
Het afsteken van het gemeenste te
zoeken voor men de juiste samenstelling
vinden Chineesch vuurwerk met het zelf­ ters met het na het koken als drab achter melden, die ik dan t.z.t ons bestuur ter van thans had gevonden. Oorspronkelijk
gebleven poeder ingesmeerd. De bespuiting publicatie zal aanbieden.
de idee als van de vuurtjes.
had de stof dit bezwaar, dat het hevig in­
Voor de goede orde heb ik nog mede
werd met de gewone koperen bloemenspuiDe beroemde „No flies here."
werkte op de plantendoelen en daardoor
te deelen, dat het benoodigde poeder voor
ten verricht.
De zwavelpatronen.
ook invloed oefende op kwaliteit, smaak
In tuin A werd de Helopeltis na 3 be­ de proeven in het groot eerst in het begin enz
De resultaten van al deze middelen zijn
der producten Het is werkelijk een
vrijwel nihil geweest en als ik nu op den spuitingen van een 400 insecten tot beneden van het volgend jaar 1921 te Batavia be­ desinfectiemiddel; vandaar de uitdrukking
voorgrond stel, dat de oplossing van de de 100 gereduceerd; terwijl ik na de derde schikbaar zal zijn en wel bij de firma Wes* omtrent het tandenpoetsen.
gele waschzeep voor korten tijd geleden als behandeling blijkbaar eene nieuwe infectie selingen Dijkhuis. De prijs is als ik mij niet
Het poeder is byzonder hygroscopisch,
een absoluut nieuw middel ingevoerd werd, kreeg van een aan den overkent , liggenden vergis. F:I. per half kilo. De verpakking is vandaal' dat het in Britsch lndië met suc­
terwijl ik 25 jaar geleden als jong geëmplo' tuin, die gesnoeid werd, daar het aantal in blikken tot een maximum gewicht van ces wordt aangewend om huizen droog te
yeerde te Parakansalak dit middel reeds heb insecten plotseling tot een 200 stuks steeg, 50 halve kilo's. De heer Fresen, chef van houden.
moesten toepassen, dan loopen wij hard de welk aantal na een ingezette bespuiting genoemde firma, is op deze vergadering
De heer H a 1 e w ij n vestigt de aandacht
Verder aanwezig en zal de heeren desgewenscht wel op een aanbevolen middel tegen Helopeltis
kans, dat wij over 25 jaar weder met de werden tot een 50 stuks daalde
oplossing van de gele waschzeep gaan be- bleef in dit complex het aantal insecten verdere inlichtingen willen verstrekken.
van Hollandsch fabrikaat n.1. vitiviline. Dat
I Besluitende durf ik niet te verklaren dat
stabiel.
ginnen.
is nog 'weinig beproefd, naar hij meent.
In tuin B werd na 3 bespuitingen het Nicine het middel tegen de Helopells Geantwoord wordt, dat daarmee reeds vroeger
Elk ' middel moet ons dan ook welkom
zijn, want valt het niet te loochenen, dat aantal insecten van ruim 1800 tot be­ zal blijken te zijn, daar de genomen proe­ proeven genomen zijn; de heer T h e u n i s«
de Helopeltis-aanvallen van de laatste 4 neden de 100 stuks teruggebrecht en bleef ven te klein zijn geweest. Het zal geen s e n merkt op, dat dit een duur middel
i verdelgings —. doch wel een verdrijvings­
jaar meer dan ernstig zijn geweest en ris» dit aantal verder ook stabiel.
is evenals dit nieuwe middel.
De uitwerking van het middel was in de middel kunnen worden, en heb ik wel het
keeren wij, dat onze theeaanplantingen op
De heer Stortenbeker wijst er op,
den duur tegen deze zware aanvallen niet omringende tuinen ook te contateeren, daar vertrouwen, dat als wij de grenzen van en dat den heer Zeehandelaar in een jaar
bestand zullen blijken te zijn. Dit is geen de plaag daar ook afnam In doorslag was de haarden in onze aanplantingen op tijd f 70000 uitgeeft voor het wegzoeken van
praatje, want ik heb slechts te wijzen op ook eene vermindering in de larven op te eo Jteeds door met het middel behandelen, helopeltis. Dit nieuwe middel eischt weinig
dj funeste gevolgen der Helopeltis-plagen merken. Vermeld kan nog worden, dat de dat wij de Helopeltis op het stadium kun­ werkvolk en is dus veel goedkooper.
op de onderneming Tjibareno, om den larven door de vloestof vrij spoedig gedood nen houden, dat zij wel in onze aanplan­
De heer Theunissen vraagt of de
worden ; bij de volwassen exemplaren duurt tingen voorkomt, doch niet meer van dien proeven met zwavelpatronen geen gunstige
ernst van den toestand te schetsen.
aard, dat zij zware nadeelige gevolgen
Met beide handen heb ik dan ook het zulks vrij lang
resultaten opgeleverd hebben en of die
Op den voorgrond kan ik nog stellen, dat met zich sleept.
voorstel van den heer Van Vuuren aange­
proeven misschien kunnen worden voortgezet.
nomen om met een zekeren heer Millar, de beide proeftuinen na een '4 dagen we­ ' M. H. Laten wij nogmaals de handen
De heer Stortenbeker antwoordt,
Amerikaan van geboorte, met een nieuw der begonnen uit te loopen en dat de nieuw in elkaar slaan en de proeven, zoowel in dat de zwavelpatronen alleen voldoen in
middel proeven tegen de Helopeltis te uitloop vrij weinig aangetast werd. Na een de thee als in de kina, op hoog en laag den vollen Westmoesson, in een drogen
nemen.
i maand was de toestand in beide tuinen van gelegen ondernemingen, in het g'oot inzet' tijd niet, en dikwijls, o a. dit jaar treedt
Deze
heer
Millar. is eigenaar van een dien aard dat men zeggen kon, dat de ten. De strijd tegen onzen aartsvijand „De de Helopeltis-plaag juist weer op in den
fabriek, waar een chemisch poeder gemaakt Helopeltis zwaar geheerscht had, doch dat Helopeltis" kunnen wij nooit krachtig genoeg drogen tijd.
ter hand nemen.
wordt, dat door de Amerikaansche regeering de aanplant bezig was zich te herstellen,
De heer Theunissen vraagt nog of
Ik heb gezegd."
voor het desiefecteeren der slaapwagons in J Door een stommiteit van een mandoer is
vanwege het proefstation misschien ook iets
I
0
de treinen gebruikt wordt en dat ook in Ame­ tuin A in het begin van deze maand ge'
kan worden meegedeeld omtrent kalibe'
r
Uit het debat, dat op de inleiding van
rika in kweekerijen en broeikassen tegen in­ snoeid geworden, zoodat ik hiervan niets
mesting als middel tegen Helopeltis, waar­
secten aangewend wordt Met een aftreksel meer zeggen kan. Tuin B begon zich ge­ den heer Stortenbeker volgt, stippen wij het mee o. a. proeven zijn genomen in Br.
van deze chemische stof, Nicine genaamd, heel te herstellen, doch kreeg ik opnieuw volgende aan:
Indiê. Hierover zal een en ander worden
De heer R. A W. Kerkhoven maakt
zijn de proeven genomen en daar de heer een zwaren aanval in dat gedeelte van mijn
verteld in de volgende „mededeelingen,,
Millar door toevallige omstandigheden slechts aanplant, waardoor de resultaten met een de opmerking, dat toepassing van het be­
D r . D e u s s acht het waarschijnlijk, dat
eene kleine hoeveelheid, 500 Kos, heeft kun­ 50 Pet weder te niet gedaan zijn. Nog kan sproken middel nog al kostbaar is - De heer het poeder in hoofdzaak bestaat uit een stof
nen krijgen; welke hoeveelheid tusschen den vermeld worden, dat de reuk van het poe' Stortenbeker meent, dat de voordeelen daar­ als creoline met zeepwater, da£ men een
heer Rüsch van Dinawati en ondergeteeken der 5 dagen na de toepassing nog in den tegen echter wel opwegen.
vasten vorm heeft weten te geven, terwijl een
De heer Bosscha vraagt inlichtingen
de verdeeld is geworden, zijn de proeven aanplant te constateeren is.
kleurstofje dan moet dienen om het „geheim"
slechts in het klein genomen kunnen wor­
De proeven zijn genomen met eene op" omtrent de hoeveelheid benoodigd werkvolk. te verbergen. Het lijkt hem daarom onwaar­
den. De resultaten zijn echter van dien aard lossing van 6pCt en komt de behandeling Voor een bouw is een petroleumblik voldoen­ schijnlijk. dat de kwaliteit der thee niet zou
J
geweest, dat ik besloten heb de proeven in per bahoe per keer op f 20 te staan. Per de, de behandeling loopt met vier personen
lijden onder de behandeling. De heer Stor
de toekomst in het groot te nemen. Ik hoop bahoe verbruikt men plus minus 10 benzine per bouw in een paar uur af.
tenbeker beweert van niet.
SLUYTERS & Ca
PREAHGERBODE
Bagage- en Noodhavenverzekeriflf
SLUYTERS & Co.
VERZEKERING WAARBORGT BEZIT
Feuilleten
Haar
Naar
15)
Zieleheil
het
MARGARET
Amerikaansch
van
DELAND.
„Kom binnen," zei hij eenvoudig en Mary,
die zich te kort gedaan voelde, liep mop*
Pelend naar de keukeu terug.
Elisabeth volgde den dominee naar de
studeerkamer, maar toen hij de deur achter
haar sloot, haar een stoel aanbood en
vriendelijk zei: „Wat kan ik voor u doen?"
* k o n zij h a a s t g e e n w o o r d e n v i n d e n o m
hem te antwoorden. Ze merkte opgelucht
; °P. dat de kamer er anders uitzag, dan dien
avond toen Peter en zij trouwden. De meu­
bels waren verzet en in plaats van kunstlicht
Scheen de zon door het open raam, !kon
z
e Laetitia zien die voorover hing om Cap
tainte streelen, die zijn hoofd diep in den
SLUYTERS & Co.
BANDOENG
TELEFOON 67
TRANSPORTVERZEKERING
haverzak stak.
„U zult me wel niet meer kennen, domi­
nee," zei ze.
„ I k g e l o o f h e t n i e t , " a n t w o o r d d e hij
glimlachend. „Het geheugen van een ouden
man is niet veel meer waard,,,
Ze trachtte ook te glimlachen, maar haar
gezicht vertrok niet.
„U hebt ons getrouwd; mijn naam is Day
Peter. Day is mijn man "
Dominee Lavendar dacht na, „Day! De
naam komt me bekend voor, maar ik herin
ner me niet recht... .Laat eens zien, wan­
neer was het ?"
„De volgende maand twaalf jaar geleden,
dominee," zei Elisabeth en voegde er aan
toe, dat ze van Grafton kwam, en niet zonder een zweem van trots, dat haar man heel
bekend was in Upper-Chester „U hebt toch
zeker wel gehoord van Peter Day ?"
Dominee Lavendar waagde zich niet op
onbekend terrein. Hij hoopte, dat Day het
goed maakte. En dat kleine meisje in de
tilbury was dat van haar? Of ze nog meer
kinderen had ? En aldoor keek hij haar aan
met zijn vriendelijke, schrandere oogen, die
steeds straalden van vertrouwen in zijn medemenschen — een vertrouwen, dat voortspoot
uit het geloof, dat de kinderen van den
Hemelschen Vader toch niet zoo heel slecht
konden zijn.
.Ik b e n b i j u g e k o m e n , " b e g o n E l i s a b e t h
dat u me een raad zou kunnen geven.
me zoo genoemd, omdat moeder's oogen al­
„Ik geloof, dat het makkelijk is voor mij tijd blij zijn, en haar stem en haar gezicht,
om raad te geven, dan voor de menschen en —"
dien op te volgen", antwoordde hij vriendelijk,
„ K i n d j e , je m o e t n i e t z o o v e e l p r a t e n , " z e i
m a a r zij p r o b e e r d e z e l f s n i e t m e e r t e E l i s a b e t h v e r l e g e n . „ M i j n m a n i s z o o g o e d ,
glimlachen
d o m i n e e , hij z e g t w e l e e n s z u l k e d i n g e n , "
„Ik verkeer in groote moeilijkheden. Ik, legde ze uit.
eh, ik dacht, dat u me alleen zou kunnen
Maar Laetitia, opgewonden door de bui­
helpen, lk ben er al een jaar over doende tengewone gebeurtenis, was niet te houden.
geweest u op te zoeken".
Z e v e r t e l d e v a n a l l e s , v a n C a p t a i n , v a n ha&r
„Hebt u al gegeten?" vroeg dominee La­ broers, van moeder's tuin en vader's hond
vendar, haar over zijn brilleglazen aanziend. Jim, die een graf had in den boomgaard en
„Neen, dank u, ik wou alleen... "
een echt marmeren grafsteen, waarop sfond :
lk zou wat eten, " verklaarde hij, hoofd­ „Jim — een goed vriend."
schuddend; riep Mary en zei haar het eten.
binnen te brengen, „Heusch, u nroet wat
gebruiken. Op den raad van de èène leege
maag aan de andere kan men niet vertrou­
(Wordt vervolgd.)
wen. Kom, een kopje thee zal u goed doen.„
Hij bleef staan, legde zijn geaderde, oude
hand op haar arm en zei: „U bent er heusch
niet zoo slecht aan toe geloof dat maar."
Z e b e g r e e p n i e t w a t hij b e d o e l d e . W i e k o n
meer zorgen hebben dan zij? Maar hij sprak
verder over geen zorgen. Hij riep Laetitie en
l i e t zijn b e i d e g a s t e n p l a a t s n e m e n . H i j s p r a k
over zijn bijenkorven, en beloofde Laetitie
h a a r zijn k o s t b a r e s t e e n e n t e l a t e n z i e n e n BANDOENG
TELEFOON 67
liet haar een korstje brood geven aan zijn
langharig hondje Danny. Toen vroeg hij haar
naar wie ze heette.
„Wel, naar moeder" zei Laetitia. „Mijn
ÉMÉMfÉ
SLUYTERS & Co.
Huizenadministratie
gebleken, dat de Inlandsche militairen er niet
voor zouden terug deinzen hun woede op
nog meer agenten te koelen. Vanuit Semarang kwamen nog denzelfden dag twee
opzieners; onder leiding van den hoofdop­
ziener en de beide opzieners houden de
Magelangsche politie en de militairen de
posthuizen bezet en wordt patrouille geloopen. Dit machtsvertoon schijnt den noodigen indruk gemaakt te hebben, zegt de Loc
daar het sedert rustig gebleven is.
LINDETEVES-STOKVIS
STATIONSWEG,
BANDOENG.
I I VOOllAAD,
LIJNOLIE
DROOS VERVEN
181
RIPOLIN
CHLCARIÜM
PABCO VERF
VERFKWASTEN
'T WERD TIJD.
Werkzaamgesteld bij het geologisch mijn­
onderzoek op Nieuw-Guinea de Russische
arts Derzin, thans ter beschikking gesteld
van den hoofdinspecteur van den B. G.D.
SCHEEPVAART.
Het ss. Djebrea is 20 dezer Suez gepas*
seerd.
Het ss. Djokja is '0 dezer te Alexandrie
aangekomen.
mena, thans tijd, belast met de waarn.
der betrekking van derde deurwaarder bij
voormeld college.
B e l a s t met d e waarn. der tijd. betrek­
king van eerste commies, toegevoegd aan
den boekhouder bij de :
a. weeskamer te Batavia J.E. Weyzig,
thans tijd. werkzaam hij de algemeene ver'
pondings-commissie:
b. wees-en boedelkamer te Semarang P.
Snijders thans part. te Soerabaja.
B e n o e m d tot plaatsvervangend land­
rechter bij het landgerecht te Madioenmr.
W. de Loos, leeraar in de rechtswetenschap­
pen aan de opleidingsschool voor inland*
sche ambtenaren aldaar.
I. U. en A.
W e r k z a a m g e s t e l d als hoofdveri*
ficateur en blijft geplaats, te Palembang L.
van Leer, tijd. wd, ambtenaar 3de kl; te
Soerabaja L.A, Verduyn Lunel. tijd wd.
ambtenaar 3de kl.
PRIJZEN.
5460e
G.
TH.
en
SIMON
&
Co's
Industrie
ADMINISTRATIE-
KANTOOR.
%
De heer Mr. van Dijk heeft daarom mon­
sters thee meegebracht van met het middel
behandelde en niet behandelde thee; de
thee wordt gezet en ieder kan zich dus
overtuigen of de invloed op den smaak na'
deelig is (Wij weten niet of er velen geproefd
hebben, nadere uitspraken hebben wij niet
vernomen. Verslaggever).
Oe heer De Stoppelaar vraagt of het
wel wenschelijk is nu weer proeven te gaan
nemen met een dure stof, die de insecten
alleen verdrijft en niet doodt. Laat men zijn
kracht aanwenden tot het vinden van een
doodend middel.
De heeren Van Vuuren en Stor*
tenbekec zeggen, dat in een besloten
ruimte de insecten ook worden gedood; of
dit het geval ook zal zijn in den aanplant
zullen nadere proeven moeten uitwijzen, Er
wordt op gewezen dat men het middel in
elk geval kan probeeren, vooral waar gratis
3000 KG. ter beschikking wordt gesteld.
De heer Weeldenburg beveelt aan
om die hoeveelheid niet over te veel onder'
nemingen te verdeelen; laat men op een
onderneming, b.v. op Malinggoet, hoog
stens op een paar ondernemingen de proe­
ven eenigszins in het groot voortzetten. AI*
dus wordt besloten.
De heer CanterVisscher heeft eenige mededeelingen ingezonden omtrent zijn
observaties van zware Helopeltis^aanvallen
welke elders reeds zijn gepubliceerd, waar­
heen wij hier verwijzen (Zie Preangerbode van
18 Sept.)
Na afloop van het debat wordt in de
plaats van den heer Van Warmelo, die
naar Europa vertrokken is, als commissaris
bi$èkKtzen de heer Van Suchtelen.
(Wordt vervolgd.)
Nederlandsch-Indie
POSTWISSELS-KOERS,
De postdienst deel ons mede dat vanaf
heden de koers van postwissels naar Japan,
Formosa en JapanBche kantoren in andere
landen is: 1 yen gelijk f 1,65.
Voor Noord-Amerika 1 dollar gelijk f3,30.
POLITIE EN MILITAIREN TE MACELANG.
Tusschen politie en militairen te Magelang
heeft Zondagmorgen een treffen plaats
gehad, waarvan het overvallen van een dob*
belpartij, door een hoofdagent, de aanlei'
dende oorzaak was Behalve Inlandsche bur­
gers vermeiden enkele Inlandsche soldaten
zich ook met het spel. die zich tegen het
optreden van de politie verzetten door met
steenen te gooien en met bamboestokken te
slaan. Zij drongen dermate op en stoorden
zich zoo weinig aan de bevelen van den
hoofdagent, dat deze op een
gegeven
oogenblijk zijn revolver trok en na drie maal
gesommeerd te
hebben, op de troep
javaansche militairen schoot met het gevolg
dat een hunner gedood werd.
Het resultaat hiervan was dat de troep
uiteen ging en de orde voor het oogenblik
althans was hersteld.
Eenige uren later evenwel overviel een
groep Timureesche soldaten een Inlandsche
agent van politie, die in het Chineesche
kamp op post stond. De militairen ontruk*
ten hem de klewang en brachten hem daar­
mede eenige steken in den rug toe, waarna
zij verdreven werden door inmiddels toege­
schoten militairen en politie; de gewonde
agent werd in het stadverband opgenomen.
In verband met het feit, dat de beide
adspirant politieopzieners ziek liggen en dus
de hoofdpolitie-opziener geheel alleen voor
zijn taak staat, telefoneerde de assistent-re<
sident naar de Semarangsche politieautori­
teiten om hulp, daar uit de wraakuitoefening
op drn Inlandschen agent duidelijk was
V M. BAUME
Bloeboer.
Bandoeng, Telef. No.
598
Reparatie-
en
Constructie
Werkplg,iafj
Levert tegen concurreerende P'iizen;
Grof
en fijn smeedwerk, ijzeren gebonWen
watertorens, water- en olietanks, bruggen, het'
werken, kabelmasten, enz. enz.
Reparatiewerkplaats voor ketels en stoomn^
chines, motoren, machinerieën voor Iandeljjj.
ondernemingen, automobielen, enz. enz.
Belast zich met de montage van machines en
werktuigen op cultuurondernemingen en TOtt
den
aanleg
van pijpleidingen voor water eg
gas, electrische licht-, krachtinstallaties, schel,
apparaten, enz. enz.
Autogene lasch- en snij-inrichting.
464 6
A dvertentien
CONCURREERBNDE
Handel
TECHNISCH . B URE)
I0H6E ENGELSCHE BULHONDEH
Beleefd aanbelend
TE HCITB GEVK4AGD
een huis ( l i e f s t g e m e u b i l e e r d ]
gelegen tusschen Andir en T j i m a h 1
Brieven No, 8102 Bureau Preanger Bod<
Het kantoor van het Soerabaja-agentschap te koop aangeb. van RASECHTE
van boven genoemde vennootschap zal I O U O H R S , b e l d o I n b e z U • . P R I
October a. s worden overgebracht naar het
M A S T A M B O O M , 2 W E S T Gevestigd :
bovenlokaal van het gebouw der Koninklijke
W. van den Broek
HIGHL^ND terrler* (reu en teel) 6
Paketvaart My.
Art»
In verband niet de reorganissatie van het m d . o n d . J n i e t o p b t l l e a s . • . p .
8315
Katja katja Wetan 131.
bedrijf te Soerabaja heeft de directeur voorloopig de leiding van dit kantoor persoon­
SNEL Jr, Ond«rn. SOHKA ATf. Uitsluitend : voor oog-, oor-, neus- en keel­
aandoeningen.
lijk op zich genomenSpreekuren 7 - 9 v. m. en 4lit - 6 n. m
De reorganisatie bestaat hierin, dat het
Tel. No. 896
7733
Soerabaja-kantoor zich niet meer belasten
zal met incasso-zak'en doch zich voortaan Jonge dame roor de Fröbelschool.
Te koop aangeboden een goed onder­
meer uitsluitend zal gaan toeleggen op
houden
In
't
bezit
van
acte,
of
gewend
met
a. het beheeren, administreeren en finan­
n 4 in m s j f 1E T H
cieren van ondernemingen, etc.;
kinderen om te gaan,
Te
bevragen
Bragaweg 63, Bandoeng. 8294
b. de uitbreiding van onze afdeeling
Aanmelding 5 - 7 uur bij Merr. MEIJER
bankzaken,
waaronder gerekend kunnen
Vrije, gemeubileerde kamei
worden :
83>8
Katj a2 Wetan 84
met
kost door JONG1 e. het aannemen van gelden op kassiers,
De Suikeronderneming
MENSCH, bij nette familie
spaarbank en deposito-rekening;
2 e. het verstrekken van gelden tegen Gondang-Lipoero, Djokjakartm en in goede buurt. Brieven No. 8317 Bur. Pr. Bodeonderpand van courante fondsen, producten
•raagt tegen 1 October e»n geroutineerd
en
koopmansgoederen, als
bouwcrediet,
Europeesche Costuums.
en onder hypothecair verband;
Aangeboden nog nieuwe Smoking, Jaquet en andere
Colbert Gostuums, in uitstekende staat, aan hetzelfde
3 e. het uitvoeren van effecten-orders;
4 e.
het koopen en
verkoopen
van Salaris volgens nieuwe salarisregeling adres ter overname een bijna nieuwe schrijfmachine
Frsnsch model.
wissels.
verder 15 pCt. der brutowinst, vrij Brieven onder No. 8283 Buraeu Preangerbode.
Het ligt in de bedoeling om na de reor­
ganisatie de leiding van het Soerabaja-kan' woning en geneesk. behandeling. 8218 Een PAVILJOKN ea groote
toor op te dragen aan den heer Ph.A E.
kamer te hunr
R o e I o f s secretaris der vennootschap, die
OOS7EtNDE BINNEN 7.
met het oog daarop 1 October a. s. van vjor onderneming nabfi Plaboean 8 3 0 7
Bandoeng derwaarts zal worden overgeplaats
Me- e m p l o y é , salaris f 300- graj
om voorloopig gedurende het verblijf van
„Pirt.no '
3 mnd. salaris en
den directeur aldaar als zoodanig aan hen t i f i c a t i e
te koop fevraagd, br. met opgave «n
febrnikelijke emolumenten.
te worden toegevoegd.
De heer B. Buddingh, thans nog agent Briavea No. 8 1 0 6 Bur. Preanger Bode. p r ij s en merk. No. 833 c Pr. Bod».
van het Soerabaja-kantoor, zal met onderling
goedvinden einde dezer den dienst verlaten.
Gevraagd
Gevraagd
Qevrasgd
Mutaties
(Aanvulling
van
onze
telegrammen.)
Zweedsch Bloempapier
in 14 modekleuren
ONDERWIJS.
O n t h e v e n op verzoek eervol van de
waarn. der tijd betrekking van bibliotheca­
resse van het geneeskundig laboratorium te
Weltevreden mej. C H- de Vogel.
B e n o e m d tot onderw. bij de kweek­
school voor inlandsche onderw. te Oenga*
ran A J.D. Blom, thans belast met de
waarn. van die betrekking.
Tijdelijk werkzaam gesteld als onderw.
3de kl. en geplaatst bij de 2de meisjes*
school te Batavia mej. J.H. Gouvreur. part.
als onde*w. 3de kl en geplaatst bij de ge
mengde school te Cheribon mevr. G.M Me*
yer geb. Joseph, part, tevoren die betrek­
king bekleed hebbende.
B e l a s t met de waarn. der betrekking
van onderw. 2de kl. en geplaats bij de
openbare Eur. lagere school te Pangkal
Pinang, als 1 ste onderw. mevr. A.W. S t e i n
geb. A m i o t, part., te voren die betrek»
king bekleed hebbende.
O v e r g e p l a a t s t van de openbare
H.C.S. te Blinjoe naar de openbare Ëur.
lagere school te Pangkal Pinang de onderw.
2de kl, mej A Hartevelt; van de gemengde
school te Cheribon naar de school te Pe*
malang als hoofd der school, de onderw2de kl. H.A. Arends, en de tijd, onderw 3de
kl. mevr. H. A- Arends geb. Van der Eer­
den; van de school te Ternate naar de
school te Pemalang de onderw. 3de kl- Mde Jong met intrekking van haar overplaat
sing naar de school te Pemalang, van de
Iste school B, te Soerabaja naar de school
te Kraksaan de onderw. 2de kl, mej E. M.
v.d. Leur,
l n g e t r o k e n het besluit, waarbij d e
onderw, 2de kl J.C.P. Sindorf is overge*
plaats van de lste school A. te Soerakarta
naar de school te Pemalang.
Justitie. '
B e l a s t met de waarn. der betrekking van
tweede deurwaarder bij den raad van jus­
titie te Soe*abaja L. J. Weyzig. thans
part aldaar;
O n t h e v e n van de waarn. der betrek*
king van eerste deurwaarder bij den raad
van justitie te Batavia F. Marotel.
Be la 81 met de waarn. der betrekking
van eerste deurwaarder bij den raad van
justitie te Batavia, L, W. F. Tency Watti'
8086
BT.V. v,h. A . C. FIX & Ca., Soenuradjawag,
P L A T S T A A FIJ Z E R
r
I
1%
106
v
l»/«
JAVA Mij.
*X
v
»/•"
BANDOENG TEL.
1080.
Dames Modemagazijn
AU BON MARCHÉ
Bandoeng
Bragaweg
BOEDKÖOPE AARBIEDING!!!
Slechts 2 Dagen
van
Moderne
Damesmantels
van
Ï
Prima
Engelsche TWBEDS
in alle maten voorhanden
&
f 24.§°
8320
•#
Kennisgeving?
Gemeente Bandoeng.
Dames Mode Magazijn
vraagt
is met ingang van i OCTOBER a. s
8 07
verplaatst naar
K<ntja-WLnlja 1Vtttati 1 2 2 .
t w e e I n g e n i e u r s v o o r den Dienst
iex Gemeentewerken en wel:
een I n g e n i e u r m e t I n d i s c h e
ervaring, bestemd cm na gebleken
geschiktheid aan het hoofd van een
Afdeeling geplaatst te worden, en.
een jong Ingenieur ter op­
leiding en' assistentie.
Ook Genieofficieren komen in aan.
merking.
Rekesten op zegel vermeldend : opstiding, diensttijd,, referenties, verlangd
rsiaris en verdere bijzonderheden te
lichten tot den Voorzitter van den
Gemeenteraad voor 1 October a. b.
Nadere gegevens te bekomen bij den
Directeur Gemeentewerken.
8*45
Jong Europeesch Arts
stelt zich disponibel voor Kliniek of
Practijk. BQ voorkeur te Bandosng of
omgeving.
Brieven onder No. 8269 bureau van
dit b'ad.
Woidt gevraagd
voor magazijn en expeditie
kennis van p r o v i s i ë n e n d r a n ­
k e n vereischt, aanvangsalaris f & S O .
Brieven onder No8i5oAdm v/deze
courant.
N.V. MACHINEFABRIEK
debrs. Stoark & Co.
Adverteert uitsluitend
vla Aneta „„
Ondergeteekende deelen hierdoor mede,
dat vanaf M a a n d a g so S e p t e m ­
ber a. s. receplssen van de in Juli jl.
uitgegeten f 2.000.000. — nieuwe aandeelen in borenstatnde Naamlooze
Vennootschap ten kantore van inschrij­
ving tegen definitieve bewijzen van
aandeel inwisselbaar zijn.
ledikanten Handel
Bultzakmakerij
WHMJMG TIAM slmjêg
Internat'osale Crediet &
Handels reraen iging
• Rotterdam"
Batavia ).
Semarang) 18 September '*o
Soerabaja )
ChliMicbe
Voowtiaat, (Baüljeni), BANDOENUi
Verkrijgbaar alle •oorlea Tas «olide ledikanten, Baigfii ea Soerabaja model, met toebehoor®»», tegen
«iteral billijke en c»cnire«iende piQten,
Eerkoop* ook aaivere, otwims«gd» kapok,
(Willtait
«' katri* •• t»«r pikol,
d
10 "êtleefd
8178
120
120
N. V. VAN DEUTEKOM & WAAL,
mabehandeling volgens Ephraim
—
THUN Tl AM KENQ
Sterniet Platen
ARTS
<5r
Ook speciaal voor:
OOR-, NEUS- EN KEELZIEKTEN
Boengsoeweg 66
a<!«»••«/••
Tel. No. 726.
F. Hogewind
Asth
en
Bandoeng
Telefoon 149
Semarang
34io
Spreekuur : 8 - 10 v, m., 4.30 — 6 n. m.
Zon- en feestdagen: 9 — 10 v. m.
7753
B. H. A d m i n i s t r a t e u r s
Soerabaja
— Djocja.
7386
Influenza
Hebt U no odig:
Ruwolie 1 Zuiggas- of Electro Motoren
Een complete Electrische Installatie
Culmino hooge Stoomdruk Pakking
w06
Staaldraadkabel
Drijfriemen
1 4 ic
Bascules
— Batavia —
De influenza heerscht vreeselijk op 't oogenblik. Gij lijdt er aan of gij
aan bloot. Weet gij de kenteekenen ? Hier volgen z e : rillingen, hoofdpijn,
heid, verkoudheid
ledematen.
in neus,
hoofd
of
keel,
lusteloosheid,
Als de influenza U heeft aangetast, denk
pijn
dan niet.
overgaan, maar grijp naar een doeltreffend, krachtig middel,
in de
Het zal
staat er
vermoeid­
schouders of
vanzelf wel
dat U spoedige
verlich-
ing en blijvende genezing kan bezorgen, gebruik daarom tijdig de beroemde
Plaatijzer
Afdijsiroop
Vraagt dan offerte aan:
TELADRDRIDUCO"
welke de vastzittende slijm oplost en verwijdert, welke de hoest verzacht en verdrijft.
Indien gij bij de eerste lichte verschijnselen van influenza onmiddellijk de Abdijsiroop
gebruikt, kunt gij wellicht het gevaar nog in den aanvang stuiten. Velen roemen dan
ook de Abdijsiroop als een als een onmisbaar huismiddel bij influenza, hardnekkingen
hoest, kinkhoest, brouchitis, heeschheid, keelpijn, hooikoorts en asthma.
9PDUC9
P r i j s p e r f l a c o n i n k o k e r v e r p a k t f 3.—
verpakt f 5 . v a n
d e n
D e
g r o o t e
f l a c o n
k l e i n e n f l a c o n
Eischt rooden
band met
e n
i s
en
per
b e v a t
d u s
grooten
2'/2
m a a l
flacon
d e
in koker
h o e v e e l h e i d
v o o r d e e l i g e r .
handteekenjng van den
Generaal Agent
L. I.
Akker,
8314
Rotterdam. Verkrijgbaar bij alle Apothekers, Drogisten en Depóthouders.
U M A - E N I G M A Machines-Dynamos-Automobiel-Oliën
De beste horloges.
Nikkel, zilver, goud.
7592
Ü !
Importeurs: HAGIMEYER & Co
' CONSISTENTVET.
9c
IVest Java Handel Maatschappij.
Wilt U eene MODERJfE electrische Licht­
installatie en U.we woning
op het stadsnet, wendt U zich dan tot het
GOEDKOOPSTE en BESTE adres.
N.V. DE TWENTSCHE HANDEL MAATSCHAPPIJ
»
Soerabaja - Batavia - Semarang - Medan.
voor aansluiting
v/h
DES ROOY
BRAGAWEG
' Opname en begrootingen KOSTELOOS
-
BANDOENC
COa
- TEL.
1014
130
N. V. H A N D E L M A A T S C H A P P I J
ENLEDERWARENFABRIEK
Weltevreden
BAROE
DJATTIE
Batavia
Direct uit Voorraad leverbaar :
Glansverf in alte kleuren.
Zeil- en presenningadoek, preien ninga op
alle afmetingen.
Vlaggedoek en aangemaakte vlaggen.
Alle harnachementen met onderdeelen voor
rij- 6n trekpaarden.
Drijfriemen en andere riemen.
Poetskatoen, bont en wit, grobakassen
Autokapstok, imitatieleder.
Zadel», Schabrakken, Hoofdstellen, Sin ge|,
Manillatouw in alle afmetingen.
Vraagt prijzen aan bij onzen gemachtigden
N. J. OR1E.
6928a
Band oeng,
School weg 8, Tel, No.
Dinsdag 21» Woensdag 22 en Donderdag >3 September 'so.
PROGRAMMA :
1.
„Een eend uit het
H et ZESDE vervolg
\Jet Bloote Vuist"
2 en 3
Episode 13. „De Heetwaterput".
.
IN
Episode 14. „GEVANGEN"
"1
boeiende
Boeiende
Bison Flixn
verhalen.
Spannende
Gevechten. Ongeevenaard Spel
met Hollandsche Opschriften.
Hollandsche Opschriften.
GEWONE - LAGE - PRIJZEN;
-
Kinderen beneden de 15 jaar hebben geen toegang- Voor Scholieren
ren beneden den rang van Onderofficier ; H A L V E P R I J Z E N
®
®Sourabaya
VOORRAAD..
Diverse Papiersoorten
Drukinkten
Schrijfinkten
Boekbinders-linnen
Arabol Kleefstof
(Vier Deelen)
Drama in twee bedrijven.
—
Weltevreden, ~
mm"
Bedrijf.
-
(ECCOJ)
de
, m EROSIE RADIUM
Oerdolle klucht in één
zeer
van
UNIVERSAL de Serial DE LUX :
Water"
Een
Eastern Commercial Corporation of Java
4 - 5 - 6 — 7
i
(Sinclair & Valentine)
(Underwood's)
(Chase)
en Militai­
speciaal geschikt voor Binderijen
Plaatsbespreken;
Van 8 tot 10 uur v.m. in de „E 1 i t a°
46
„Nashua" dekens
ijlndian Head 5 Cloth ( >
„Thermos" Flessohen
„Mark Cross" Safety Razors
„Certified" Corned Beef (wa».'.
„Peabody s" Schoolbanken.
(Amerikaansche>
T£ KOOPs
wh
Plm. 3 K M nieuw Spoor-Hailt* ÏO KG.
per meter, inclusief Laschplaten en
Mouten.
M u k . -ff.
fltffaii, P q p * -
Ti KOOP of ÏB HUUR
(geen imitatie)
SR
7859
v; • •
De in vol bedrijf zeer winstgevende STEENBAKKERIJ ,.TJlOEDJOEN6
3/4 paal ten westen van da Halte TJ1M1ND1.
6ra
Aldaar te bezichtigen en te bevragen dagelijks 8 — i« nnr voormiddag.
Bodega Port en Sherrywijnen IIW-BLIE MOTOREN
Ondergeteekexiden, Alleenvertegenwoordigers
van de
BLACKSTÜNE
Continental Bodega Coy. Amsterdam
maken bekend, dat de
/
&. H. I. Borgerhoff van den 8119
L. Froscher 6c Co„
Senen Preanger Coöp. VerbruiksverGang Paser Baroe Njie Hin Tjan
eeniging Bandoeng
Winkel Mij. Paser Baroe
Toko Paser Baroe
Laij Lan Sim
(Tjio Kim Tjeng)
Buitenzorg
Wordt teven* geschonken in:
Lie le Seng
Toko Hindia
»
L oa Po Seng
Toko Schuttevaer
Soekaboemi Militaire Societeit „Concordia", Weltevreden
Hotel Des Indes
„
Li Liong Hin
„
Senen Tjoa Beng Yang
Hotel der Nederlanden
„
Nio Tong King
Tjung Han Yan
„
Lauw Tjin
The Kie Hiok
Bandoeng Grand Hotel Java
Hotel Koningsplein
„
Gan Tjaij Seng
The Tjoei Ho
••
Societeit Concordia
Bandoeng.
Kiem Seng Tjan
(Merk Seng Bon Ho)
»
7589
BJ.RMSEE VEEWET & Co„ Til. 255 BattTii.
Pianos'emmmer
Blindeninstituut — Telef. No' *37
1944
Te
hanr
gfevr%agd
te Babdoeng een hnls bev, roofen achtergallerij mhsergdri®
kamers en compl, bijgebouwen ffl®'
garage.
Voorwaarden onder No. 8148 bttf.
Preanger bode.
ORION - BIOSCOPE I Warenhuis vh. J. R. DE
Donderdag' 23 en Vrijdstf 24 Sept, '20
Hollandsche Opschriften
Gawone prijzen
Militairen half geld
De Hollandsche teksten voor deze Seriefilm worden aan de Bioscope ver-'
kr{jgbaar gesteld.
K. VOORRADIG
AGENC1ES LIMITED
Batavia-Semarang-Soerabaia 7064
Witte Port No, 17
Sherry No. 3 Hoode Iovalid Port
FRANCIS FORD
P.
LONDON JAVA ENGINEER^G
alom bekende merken
o. a, BIJ DE VOLGENDE ADRESSEN TE VERKRIJGEN ZIJN.
Importeurs:
20 EN 50
VRIES & Co.
BANDOENG
Verwachten binnenkort:
G oote voorraden teekenpapier, calqueerpapier,
teekenbehoeften, scbilderskwasten,
paletten,
verf, teekenpence», doezelaars, houtskool.
Glacé heeren handschoenen. Alle maten,
merk
iLa
Marne»
(rijh&ndscuoenen).
En ontpakten:
E«n zeer fraaie collectie staande lampen,
compleet mat zijden kap, fitting en sneer
ƒ 20-
t
S5r
t
:i°
BLAD
DERDE
PREANGERBODE
22
Woensdag
Septamber
Hoofdredacteur
Th.
VOOR
VROUWEN.
BRIEVEN
VAN
EN
AAN
1920,
E.
EEN
No.
259
Stufkens.
VROUW.
(Vervolg).
En ik wil zonder intermezzo's de brieven
Ina 's copieboek en de bijlagen daarin
copiëeren — het verband voelt men vanzelf.
j_jet eerste volgt een brief van lna aan
Poppie. nadat het kloosterplan vasten vorm
bad gekregen,
uit
R ij s w ij k, 26 December 1899
Lieve beste Poppie.
ik me niet begrijpen, dat jij nou ineens in liefde waard is Doch wees zoo goed, haar oudsten broer, die nog iets van de schuld op
te schrijven, dat ik haar niet kan antwoor- ' zich wilde nemen. Maar flink zei hy: „Nee,
een klooster gaat.
Poppie, bedenk je nog eens en ga met den. omdat ik haar niet wil kwesten of te*| dat doe ik niet. Maar ik zal zeggen dat ik er
mij mee,naar Brussel, dan zal ik het voor leurstellen, want zij kan schijnbaar niet erg spijt van heb of zooiets."
Henk zweeg erover, doch toen ze thuis
je vragen van je ouders, die het stellig goed begrijpen, dat men ook in een ander mikwamen, liet hij Bram alleen naar binnen
vinden. En dan kunnen we daar op de Kost- lieu gelukkig kan zijn.
school alles samen bepraten en zal ik veel
Niet enkel het leven in de wereld brengt' gaan en stond zelf lang in den gang, wenover Louis spreken. En na een jaar zie je geluk, Ina. De wereld vol ve'leidingen, vol schend dat alles maar weer goed zou worden.
dan alles misschien heel anders in, of zoo wuftheid en vermaak,— dat is niet de wa* En toen hij een kwartier later eindelijk naar
niet dan kan je nog eltijd je plan ten uit- re plaats, lna, voor een hait dat werkelijk, binnen ging, zag hij hoe Bram dicht naast
voer brengen.
geluk en vrede zoekt. Schrijf mij niet meer;' Oiha stond en blij hoorde hij Oma's vriende­
Het zou zoo prettig zijn, als we daar ik ben hier in een klooster en voel me' lijke stem: „Hè Henk, nou moest jij even
samen waren en het is toch niet goed, zéér gelukkig, doch wensch zoo min mo- vragen om theewater, dan drinken we gezel­
Poppie, als je nou heelemaal opgaat in je gelijk contact met al het wereldsche en lig een kopje thee met z'n drietjes. En Bram,
verdriet en je van alles terugtrekt. Want wreede daarbuiten, God zegen je. Vaarwel kijk eens in het buffet; ik geloof dat er nog
nou maak je je ouders erg ongelukkig en Ina !
koekjes staan."
ik heb wel eens ergens geleezn, dat het veel
Zuster Clothilde.
„Heerlijk", dacht Henk, „straks aan tafel
moeilijker is, je verdriet te dragen en alles
tenminste geen booze gezichten meer."
te trotseeren, dan iets te doen, waardoor j
M.C.
M. C.
je zélf alleen maar rust vindt.
(Wordt vervolgd.)
(Wordt vervolgd.)
Toe. Poppie, denk er nog eens over en
schrijf me dan direct, wil je ? En laat ik j
VOOR ONZE KINDERS.
dan je ouders mogen gaan zeggen, dat je
Nederlandsch-Indie
alles anders inziet en een jaar met me mee ]
wilt naar Brussel.
NAAR
INDIË.
Dag «lieve beste vriendin, ik verlang erg
DE BROMMERTJES.
Voor den dienst in Ned.-Indiê zijn be­
naar je antwoord en dat je mee zult gaan j
stemd:
naar Brussel. Doe het maar. we zullen het i
(Vervolg van het 19de hoofdstuk).
als tijdelijk inspecteur van financiën 2de
zoo prettig hebben. Veel liefs en een zoen ;
Stil gingen de twee jongens aan tafel klasse bij den dienst der belastingen de heer
van je —Ina.
zitten en terwijl de meid de garnalenschel' J.C.D. van den Bussche te Bloemendaal;
*
* *
pen ronddiende, heerschte er een vervelen­
als gouvernements-tandheelkundige
de
B a z e l , 31 December 1899
de stilte. /
heer H.H. von Baraux te '«- Gravenhage;
Lieve lna,
• Oma, erg ontstemt, tikte met haar vork
als hoofdagent 2de klasse bij de algemeeOp den laatsten dag van het jaar wil ik op haar bord. merkte niet dat Bram toch
ne politie de heeren J. Bes, C. Krouwel,
je brief beantwoorden en je zeggen, dat een 8Chelp nam en boos Bfegon ze te eten.
A.G. Zimmerman, alle drie te Den Haag,
ik niet terug wil en ook niet kan. omdat plotseling echter denkend aan Bram's straf D. van den Ham te Helder en G. van de
ik God reeds de gelofte deed en het mijn' en haar lief oud gezicht werd rood van
Wetering te Nijmegen;
eerlijke overtuiging is. dat het goed is j boosheid, toen Ze zag dat Bram juist de
als candidaat-gezaghebber bij het binwanneer ik mijn jonge leven stel in dienst laatste garnaal in z'n mond staknenlandsch bestuur de heeren Th. G. Deu •
van
Hem, die alles bestuurt, van Hem,
„Had
ik jou niet gezegd, dat je voor ling en T
Jonker te Rotterdam, J, Ch.
wiens wil het ook is geweest, dat je goede straf niet kreeg ?" vroeg ze hard en toen
Winterwerp en A. Warnas te Amsterdam,
beste broeder uit dit leven werd wegge­ Btam, brutaal en driftig, antwoordde : „Nou,
G.J. Evers te Arnhem, IC. D. van der
nomen.
de meid presenteerde mij ook ; dan kan ik Harst te Delf, Ch. B. M Kelly te s - Gra­
In dienst van Hem, die wist hoe ik met toch niet zeggen, dat ik niet mag van m'n
venhage, L Parlevliet te Katwijk aan Zee
heel m'n jontre hart hield van Louis
En Oma, enkel om dat gezeur op school."
en J, H. Veenendaal te Watergraafsmeer;
hij heeft beslist, dat het beter was, dat j loen werd Oma die meestal enkel goedheid
als verpleegster
1ste klasse bij den
Louis heenging en hij heeft me den weg j en zachtheid was, heel kwaad en nooit nog
burgelijken genesskutidigen dienst mej.
gewezen, dien ik gaan moet: den weg, dien hadden de jongens haar zóó boos gezien,
K, P. Golter te Amsterdam;
ik ook gaan Zal, ten einde toe. Oh Ina, het toen ze zei: „Direct naar de keuken, daar
als
verpleegster 1 ste
klasse bij het
is alles zoo rustig en vredig en goed in me, zal ik je boterhammen laten brengen, bru­
krankzinnigenwezen mej. M. van Ingen
nu ik vast besloten ben.
tale, ondeugende jongen."
te 's - Gravenhage;
Juist ik, die zoo wuft en wereldsch en
Bram stond op, wit van nijdigheid en
als administratief ambtenaar bij het binvroolijk was, heb behoefte, me van de we­ hard gooide hij z'n stoei op den grond.
nenlandsche bestuur de heeren P J. Hees­
reld af te sluiten, me geheel te wijden aan ,,'t Doet me lol", sehreeuwde hij woedend
terman, E Kedde, B.J Kuilt, P. Reinking,
hem, den almachtigen en goeden en wijzen en vlug holde hij de deur uit, bonsde tegen
J . W J. van Zwol, allen te Leiden, N J.L.
Vader _
de meid op, die met een schaaltje gebak­ M. Mussen te 's'Gravenhage, W.J. Muller,
Mijn ouders heb ik geschreven, hoe rijk ken aardappelen naar binnen wilde. Zwij­
J.M. VellingB, beiden te Utrecht en R.
en gezegend ik me voel, nu ik me als gend stond Henk op om de gevallen stoel
Meyers te Dordrecht;
bruid van Jezus ga geven aan het klooster­ op te rapen en pas nadat de meid weer was
als boekhouder bij de Banka-tinwinning
leven, nu ik door beproeving en kastijding en weggegaan, durfde hij zacht zeggen: „Bram
de heeren J. Klaver te Schoten en C.J.
ontbering zal voelen als een uitverkorene van is zoo driftig, Oma, hij meent het heusch
Knoot te Hellevoetsluis;
Hem, die mij waardig keurde, door leed niet",
als rechterlijke ambtenaar mr.A.A. Kroon
te leeren, waar de weg is, dien ik heb te
En toen Oma zweeg, waagde hij voor­ te Utrecht;
gaan.
zichtig: „Tegen vader was hij ook weieens
als adjunct-gouvernementsaccountant bij
Mijn ouders hebben me angstig geschre­
zoo en tegen moeder zelfs weieens; 't is den gouvernementsaccountantdienst de heer
ven, dat ik dweepte en fantaseerde, dat
enkel uit drift. Hij was al kwaad over die K. Muus te 's'Gravenhage:
ik zenuwziek en overspannen was»
school en toen heb ik nog geplaagd."
als tijdelijk technisch ambtenaar bij den
Het deert me niet; zij kunnen me niet
Oma zag naar haar oudsten kleinzoon dienst voor waterkracht en electriciteit de heer
begrijpen en niet volgen. Ook jij kunt dat
en toen ze in z'n lieve eerlijke oogen keek, R. Wink te Breda;
niet, Ina en daarom moet onze vriendschap
legde ze haar hand op de zijne. „Oma
als gouvernementsaits bij den burger­
uitbloeien, omdat ik geen belangstelling
weet het wel vent, maar Bram is nog nooit lijken
geneeskundigen dienst de heer S.
meer toonen kan voor wereldsche zaken.
zoo geweest en nu was ik even ook boos J,
van
Wijhe
te
Amstedarm,
F.
Doch ik zal bidden dal jij nog eens zoo
en dat is verkeerd natuurlijk maar Oma is Safonith, te Weenen en A.Frey, te Brugg,
gelukkig zult worden als ik, beste vriendin.
al een oude vrouw en weet niet zoo precies om in tijdelijken dlnst te worden geplaatst
Het ga je wel, waar en wanneer dan ook.
hoe ze met haar twee oudste kleinkinderen als opzichter: 1. voor de landsgebouwen.
Een afscheidsgroet.—Poppie, (Vanaf heden
moet omgaan Het is alweer
zoo lang 2. bij den waterstaat en'slands burgerlijke
Zuster Clothilde.)
geleden, dat jullie lieve moeder nog een openbare werken.
* *
*
klein meisje was "
Dit is voor'.oopig de laatste brief dien je
uit Rijswijk krijgt, want met het nieuwe
jaar ga ik naar kostschool in Brussel- Va­
der vond het noodig, omdat ik haast achttien
ben en het hier in huis zoo weinig vroolijk
is, zoodat ook ik soms gedrukt en somber
ben en niets geen zin heb in de lessen van
miss Cumpbell en meneer Doevers en mademoiselle Taron en ook geen luBt heb in
pianospelen en de zanglessen, waar ik
eerst zoo dol op was. Maar na den dood
van Caroline en Louis en het kleine nichtje
is alles ook zoo ellendig in huis, ma is zoo
stil en zielig en lijdt vreeselijk aan hoofdpijn
en vader is enkel maar ernstig en lacht
baast nooit meer.
André is ni^t veel thuis natuurlijk door
z'n studie en als hij soms Zaterdags over­
komt, is het er niet veel vroolijker door,
omdat ma dan allerlei herinneringen op­
haalt en André en mij aldoor om zich heen
wil hebben.
Vader merkte dat de toestand in huis ma
vreeselijk drukte en, al schaam ik me er
haast voor het te bekennen, ik moet eer­
lijk zeggen, dat ik toch wel wat blij was
toen ma vertelde, dat ik een jaar naar kost­
school zou gaan Want, al heb ik vreeselijk
veel van Louis en Caroline gehouden, ik
kan niet meer iederen dag huilen, zooals
ma doet en het doet me toch zoo'n verdriet
als ik zie hoe bedroefd m'n odeurs zijn
iederen dag door.
Het is ook zoo'n verschil met vroeger,
toen alles nog zoo goed en prettig bij ons
was en nu in zoo'n korten tijd alles ver­
anderd en twee kinderen dood ; het is voor
vader en ma ook wel heel erg. Ik zie er
natuurlijk wel tegenop ook om te gaan,
want ma huilde zoo, toen ze het me ver­
telde en zei dat het dan nog stiller in huis
zal worden en dat vond ik vreeselijk zielig.
En vader vroeg me later of ik heel voor­
zichtig zou zijn met m'n gezondheid en
alles en of ik veel wil schrijven en toen zag
hij er zoo oud uit.
Ik ga 2 Januari hier vandaan en vader en
ma gaan me brengen, want ze willen zien
hoe alles daar is en zoo. Céline van Drechten is er ook, vanaf September al en mevrouw van Drechten vertelde ma, dat het
er erg goed en prettig is Ik was liever naar
Parijs gegaan of naar Bona, naar die kost­
school waarTony is geweest, maar ma vond
Henk zag grootmoeder 's mond beven en
A. Brand, te Meppel en J. Loots, te En­
dit al zoo ver weg en tobt er over hoe het
B r u s s e 1, 12 J anuari, 1900wat onhandig stond hij op, gaf oma een zoen schedé, beiden als onderwijzer '2de klasse
gaan moet als ik ziek [word of zoo. En in
en fluisterde toen haastig: ,.Vader en moeder bij het Openbaar Europeesch lager onder­
de vacanties kom ik natuurlijk over en mis­
Lieve Poppie,
lieten Bram dan maar aan z'n lot over, dan wijs.
schien af en toe van Zaterdaa tot Maandag.
Ik kan je geen Clothilde noemen, hoe ik komt het vanzelf weer in orde."
J. R. van Beek, te Leeuwarden, om te
Het is nu erg druk met alles koopen en m'n best er ook toe doe. Je bent en blijft
Even lachte oma en haar: „Raadt jij je worden geplaatst als tijdelijk inspecteur van
dat is natuurlijk wel leuk, want ik krijg voor mij Poppie, m'n lieve vroolijke vrien""
oude grootmoeder maar eens, hoor", klonk het ijkwezen.
een massa nieuwe dingen; ma is wel erg din van wie ik zoo hield, met wie ik wan­
A.F AM.
Hendrichs, te
Helmond,
bijna vroolijk. Maar toen het half drie was
«ul en zou me wel alles willen geven, delde, fietste en tenniste, wie ik al m'n
om
te worden benoemd tot adspirantgeworden
en
Bram,
met
norsch
stuursch
gemaar mevrouw Van Drechten zei. dat ik geheimen vertelde en, wier mooie kamer
houtvester bij het boschwezen
liever een paar japonnetjes in Brussel moest voor mij een wonder was, door al de mooie zischt binnen kwam in Oma's kamer, zeggend.
G. van Genderen Stort, te 's-Gravenhage,
„Ik
moet
naar
het
strafuur",
—
toen
stond
koopen of laten maken, omdat alles daar en vreemde dingen die erin stonden en al
om
te worden benoemd tot administratief
Oma's gezicht heel ernstig en haar: „goed,
'och anders is dan in Den Haag.
de luxe, die ik je zoo dikwijls benijdde.
ambtenaar bij het {binnenlandsch bestuur.
maar
wacht
om
vier
uur
op
me,
want
dar.
Maar nu genoeg over mezelf, lieve PopJe brief heeft me zoo down en akelig ge­
Pie en ik kom nou eens met je praten maakt, Poppie. Je kunt het toch niet mee» kom ik je halen", klonk verre van vroolijk.
En toen Bram weg was, toen ze liem drif­
MET VERLOF.
over jouw dingen, want het is toch zoo nen, wat je schrijft en de stijl is zoo heele­
O p m a r k e r s c h r i j f t i n Oost en West:
verschrikkelijk dat je in een klooster gaat maal anders dan vroeger. Hoe kan je nou tig den trap had hooren afhollen en hard de
e
Op zoek naar „gemeubileerde kamers . "
voordeur dichtslaan, toen dacht ze er lang
n je ouders zijn er zoo vreeselijk bedroefd zoo veranderd zijn ? Je brief vond ik
<Jver
na
De zaak is bijna beklonken; ik moet voor
om, vooral omdat ze de reden niet weten. Brussel toen ik daar met vader en ma aan-!
> hoe ze Bram moest aanpakken, .En
Je mama «zei laatst tegen me: „Het is kwam en toen ik hem had gelezen, was ik , om kwart voor vieren zond ze Henk naar alles zélf zorgen: schoenpoetsen, theezetten,
v
bed afhalen, enz , enz. De huisjuffrouw zal
oor ons rèt zoo erg als toen je ouders zóó bedroefd, dat ik vreeselijk begon te, school, om Bram af te halen.
vloer
Caroline verloren; we zijn Poppie nu voor huilen en — je moet er maar niet boos om j
Fluitend ging Henk op weg en bij den alléén het bed „opmaksn" en de
goed zwijt, en je papa vroeg of ik de re- zijn — den brief aan ma liet lezen en haar banketbakker kocht hjj gauw een amandel­ „aanstoffen".
!• den soms wist. Je schreef me een poos ge- alles het verteld
Enfin
alles went I
broodje dat hij Bram in de hand stopte, zoo­
Zoo terloops vraag ik: „Hebt u ook een
I 'eden dat de directrice den brief van mij
Ze schreef je zelf vanuit Rijswijk, zooals dra deze de schoolstoep afkwam. „Hier jö,
over Louis' dood heeft gelezen toen je ze me in een brief vertelde ; ik weet niet j voor jou, na zoo'n lam strafuur heb je altijd badgelegenheid in huis?"
! 'lauw was gevallen en dat ze daardoor wèt, maar ik denk dat ze je nogeens ge- . honger, hè?"
| Antwoord (wijdbeens en met rollende
i ^eet» wètt de reden van je plan is om in smeekt zal hebben, terug te gaan, want ze i
Bram was ineens verteederd, hg had ver- . oogen, handen in de zij ) :
„O! I bent u van die krach? Nee, dan mot
•n het klooster te gaan en dat ze zoo lang was zoo zenuwachtig en van streek, na het wacht dat Oma er zou staan met een streng 1
'Het je gepraat heeft om het je af te raden, lezen van je brief. Poppie, het is hier goed en boos gezicht en nu was daar enkel maar i u erges anders weze! Ik heb laas óók zoo
°mdat je nog zoo verschrikkelijk jong bent. en prettig en we zouden het zoo best Henk, met zoo'n zalig amandelbroodje. —j n vuilekerd gehad, die zich elke dag baaie
Maar Poppie, als nou toch die vreemde hebben samen. Toe, bedenk je en weet dat Gauw at hij het op, vroeg toen met vollen wou! Daar mot 'k niks van hebbel"
*
directrice het weet, kan je het toch eigen- je ouders zoo gelukkig zullen zijn.
j m0nd of dat een lekkernij was, door Oma
Een oude vriend, te doen hebbend met
'jk ook wel aan je ouders vertellen ? Ze
Later schrijf ik je over de school. Veel meegegeven. Doch Henk's. „Jö, ben je mal;
m'n ervaring ten deze, offreerde me onder
Zouden dan tenminste begrijpen wat de liefs, in haast, je je liefhebbende
lna.
Qma wee^ er niks van", kalmeerde hem aan- !
een bittertje drie kaartjes voor de badinrich­
'eden is, en je zoudt nog eens met hen
* **
merkelijk en wat aarzelend vroeg hij, of Oma j ting, Heiligenweg, te Amsterdam! Voor'n
kunnen praten.
j
" s H e r t o g e n b o s c h , 2 3 J a n u a r i 1 9 0 0 , dan nog erg kwaad zou zijn. „Nou kwaad niet, koopjel Nog vopr oorlogsprijs!
Ik voel me zoo bezwaard dat ik dit weet
maar ze vindt het beroerd, hè,'' zei Henk ijs
n
n
!
Ik natuurlijk hoogst dankbaar!
l
k°
haast niet liegen tegen je vader.
Beste
lna.
en terwijl hg Bram van terzijde aanzag, zei • Bij thuiskomst de kaartjes bestudeerende,
loe. schrijf het hun maar, of zeg mij dat
, hij kalm: „Zie je, het was ook wel verschrik- bemerkte ik dat ze genummerd waren: 8,9
'k het mag vertellen of zoo, want het is
Je brief van 12 Januari ontving ik, alsook kelijk brutaal van je en Oma is toch meestal en 10", afgestempeld 16 Januari 1917
toch ook wel heel verschrikkelijk.
en
Ik moest gisteren, toen ik m'n kastje dien van je moeder van 6 Januari, geachre-, erg goedig en zoo tegen ons. Maar als je nou dat er op gedrukt stond:
zegt., dat je driftig was, omdat ik je plaag°pruimde en oude kiekjes en bal-souvenirs ven in Rijswijk,
Geldig tot ultimo 1919
v
Ik zend jou dien brief van je moeder te- <je
"
ond, ineens denken aan al het plezier dat
Tableau!!
Bram keek op en even kwam er iets van
vroeger hadden en al de plannen, die rug, opdat je kunt zien dat ze lief en goed
E n . . . . . . die sobat had zich dus 7maal
Dat gaat nog, hoewel hij die Hen coupon­ itT:iiiiTii J
netjes toch regeimatigheidshalve in drie jaar
had moeten opgebruiken!
Die Amsterdamsche badinrichting boft toch n 1
maar
en geeft blijk van z'n Pappen» li^UAvul
heimer goed te kennen!
Ür TM
"
ten huize van den WelEdGeb. Heer
Afdeeimir
F. Tb. H. Dresens,
356
TEL
Ingenieur te Garoet.
Tjangkoedoeweg
-
Garoet
van een netten Inboedel o. a. ;
Collectie planten in
Pajoeng.
potten,
Ga«ol. Lichtinstallatie
bekleed.
Tafeltjes
onder
met
druk
compl.
met 5
3 fauteuila met leer
koperen blad
Vloeikleed,
Vaaslamp o/stand.
Dit stoomschip wordt hier s4 dererult
Zeer goede Steinway-Piano.
Fremantle verwacht ter lossing zijner Schilderijen, Boeken, Eettafel met stoelen, Buffet,
lading uit Anstralie.
Artistiek Dressoir, Disp. kast, Berkef. filter. DjattiHet schip nee ut lading en passagiers houtenzitjes, Divan, Muurborden, Eetservies, Kristal"
aan voor Singapore, en aanvragen ! en Glaswerk, Theetafel, Keurig Kop : Theestel op
! Kristallen blad.
worden ingewscht bij de Agenten.
i Twee" en Eenpers. Ledikanten,
8»4l
Francis Peek & Co., Ltd.|Waschtafels
Twee-
en
Kleeren, Kinderkamer
ameublement. Houten
Speelgoedrak,
RICH. GARRETT & SONS- LTD.
Klein zitje, Groote partij Speelgoed,
New Perfection' en peti: Komforen, Keukengerei enz.
IN VOORRAAD:
KIJKAVOND :
13 P. K.
22 P. K.
Vrijdag
t. v.
Hier verwacht wordende 8. 8. „CELE»
BES" (i 23 Sept. a. s.)
8302
6
tot
half 8-
wur.
Bandoeng.
13 P. K.
Het Venduhuis
17 P. K.
27 P. K.
I. BENJAMINS
Tel. No. 1096 Oude Hospitaalweg 1 en 3
THE LONDON JAVA
Engineering Agencie». Ltd.
VENDUTIE
Batavia — Semarang — Soerabaia,
7508
WEGENS
VERTREK
op Zaterdag 25 September '20
G e v e s t i g d :
Ph. K. MAIER,
bö den WalEdelGeb. Heer
ARTS
De Haas
Katja-Katja Wetan 135
Spreekuur: v. tn. 7.30-9 n. m. 4— 5.30
Zon- en feestdagen alleen des voormiddags
Telefoon No. 842.
6267
¥«» dakantoor
van
Vendukantoor
27 P. K.
N.aripan 7c.
ftpecificmlie
WIJS 8 s 86
If MORGEN VENDUTIE
Snm*tr»str«s#t ÏO
8304
BESJAMIHS
Telefoon No. 1096
Onde Hospitisalweg 1 en 3
Paviljoen
MQOX
Vendutie
van
O,
den
WelEdGeb,
Sumatrastraat No. 18
Heer.
P»ullni
Specificatie nader
317
Adjudant onderofficier
V e r 1 e n g de Menadostraat No, 38.
Hoek N. Kampementstraat.
van een netten Inboedel.
Zfe
Specificatie Maandag j
en uitgebreid
I.
strooibiljet S. v. p.
Vendukantoor „WIJS".
8305
V E N D U T I E
op
V r ij d a g, 24 Sept.
1930
ten huize van den WelEdelG. Heer
L.
«r
vy
Ontvangen:
D e k e n s en W o l l e n P l a i d s
V a a t d o e k e n per dczijn en ook per tl
Waschacht Oplegband
M a d r a s en V i t r a g e f o e d
Kmnten, Entreden*,
7°
L i n t en
mm*#**
„ESSEX
De wagen van Hudson-kwaliteit.
Zeer economisch im het gebruik
FUCHS & RENSLtd
Bandoeog 400,
Baidoeng.
6605b
VEIDUHÏÏÏS
OP DONDERDAG, «3 SEPT. 1930
K.
—
T e l e f o o n 39
Bragaweg 69 - 61. - Tel
mader.
VENOÏÏTIB
wegons vertrek
Veudnkantoor WIJS,
op Maandag 37 September 1930
bij den WelHdelGeb: Heer
huize
T o k o L u p p e J e ? alleBav * 6 »
I
R . B. V .d. BIB
ten
I<Ï4
I inüWWU'
Veoduhonder |. BenjaitlinS
HEf
bfi Znfcter
Beleefd aanbevelend
Ledi-
kantjes, Kleine Leg- Hangkast, Babytafe', Waachkuip,
AutovertLu ur
Vendukantoor Pr. de SERIÈRE & C<,
Eenp,
met waschstel, Groote gesl, Spiegel,
Spiegelkast, Kleerkasten, Gemakkoffers, Een partij
LOGOMOBIBLEIT
'
Uitsluitend beschikkende o*er Flr«t cla»« auto*
Tuinameublement met
Lampen. Kantoorameublement,
„Rajaü of Serawak"
"
Nieuwe en tweedehandsche meubels en ledikanten
Expediteurs — Commissionnaira
ocder
gsiraotle «fcia c
booystmogelüka opbr«.,ljf(|t
op Zaterdag 25 September '20
PERTH W. A.
"
Verhuur en Verkoop van
Moiie jfendutia te Garoet.
1drertentiên.
Mc. Corkill Limited
Vendnk&atoor
Fr
d@
Sarière
ê
flo,
R E S I D E N T S W E G 5.
lln 1:1«1
B.
vm
Z&itbommeft
Societei tstraat 4
Bandoeng
van ZEd's netten geheelen I n b o e d e l ,
z. a. Djattihouten zitje, kapstok, bloembak,
standaards, eenpers. ledikant, kinderbed,
legkast, wieg. buffet marmer en spiegel,
eettafel, stoelen, regulateur, theekastje enz.
benevens: Koperen potten en vazen, Jap.
en Maj. potten en pullen, muurborden,
schilderijen, theeserviezen, glas- en aarde­
werk, keukengerei euz.
Zingende Kanarievogels,
Noorder
Venduhouder 1. BENJAMINS
Rijstpellerij
LIU illtus I UW. SnIii
Teg&l- W moo - liHÊdei
Djattiehout - Vendutie
Op 25 September 1921 willen wor.
den opgezeild op de bekende stapel­
plaats te Krawang plcssninus 110 M8
dolken en balken.
Levering franco wagon Erawang.
Ka?olingslijsten te bekomen op de sta­
pelplaats Krawang en bij den Admini­
strateur.
8147
Teekencursus.
Bij genoegzame deelname, op 1 O c t o»
ber teekencnrsas voor volwas-;
senen.
G- Lengkong so
si 11
ej. Suwra Beijcon.
De Nieuwe Nederlaadsehe Spaarkas
iïïm&mmg
29 - Baftdaoag
Stortingen vataf f 3.50 per maand.
Belegging dar gelden niisinltend ia indië
K i p p e n
Zie strooibiljet!
Uitkeerfng bij overladen «an alle feKijkavond r Donderdag t. v. van 6 tot half 8 u.
storie gelden met 4 pO. rente op rente
8306
Vendukantoor W IJ S. Vraag Prospectns.
«916
Een complete RIJSTPELLERIJ
met een capaciteit van
cols per uur
monstreerd
10
pi-
zal worden gede­
in
Bandoeng.
Belangstellenden worden uitgenoodigd zich te vervoegen ten
kantore van de firma
,
Harrisons & Crosfield Ltd.
B R A C.4 ir KG
}
HA ,XDOt$ G
Alleen vertegen woord ige1*'
8aoo
-. y t
• " '•«. '\ï
Vulpenhouder
De Denis - Hypotheekbank te Bandoeog
J3K
. -NWMfjüS Ël
7 fiZSZZZVCZ*.'**
1:
Commissarissen: K. A.R. Bosscha, Hoofdadm- van Malabar enz, Pengalengan Bd ; M. H. D a m m e. Vertegenwoor­
diger van de Oliefabrieken „Insulinde" enz. Bandoeng; G.F.A, Busscher, Gepensionneerd
Ass. Resident, Voorzitter de
Huurcommissie Bandoeng; G. van Gils Oud Adm. bij de Deli Batavia Tabak Mij. enz. Bandoeng; T. Ottolander, Oud Presi­
dent van het Nederlandsch Indische Landbouw Syndicaat. Lid van den Volksraad enz , Banjoewangi enz ; R a d e n T o e m e n g goeng Wiranatakoesoema, Regent van Bandoeng.
GEBPT UIT
Zes procent pandbrieven tegen den Koers tan 96 pCt.
welks werden teruggekomen, mits 3 maanden vin te voren aangevraagd
na 4 jaar & 97 pet.
na 8 jaar & 98 pet.
The safety gefffüler
sa 12 jaar i 99 pst.
f 11,50 f 13,50
I 15,—
f *0.—
N. V. Mij VORKINK. Bandoeng.
na 16 jaar & 100 pet.
Bovendien bestaat de kans op uitlating & pari. Koersverlies 8293
Bloemenhandel „ i N DIRM
uitgesloten. Koers - Winst verzekerd. Geen onkosten. Katja-Katj*
Wetan 88 — Bloemmisterij
Vraagt prospectie.
mmmmiimmKmzmmmmmmBmm
7343
Verkrijgbaar: Europ.
elke hoeveelheid,
aardappelen in
6593
l V. Cultuur Maatschappij KRUMOJIHS Speciaal Sigarenmagazijn F. H. Justman
TKIJEFOOV 562
MH.AOAWMG- 43
gevestigd te Batavia
Ü1TGIFTB van nominaal f 300.000.— Obligaties k pari rentende 71/, pCt.
De inschrijfing is opengesteld van 15 tot «5 September 1920 des middags
en 13 nnr ten kantore van de Directie.
Prospectussen op aanvrage verkrijgbaar.
NEUMANN & Co.
Directeuren.
Batavia, 11 September igao.
8o>8
In voorraad goede Hollandsche Sigaren:
Javasche Bank
• ' ' " : i '•"'"•" v ' r ".::^: '•
per 50 st.
f 8.—
Factorijtjes
n
»
n
Hatanasnijdsels
n
n
n
Staalmeesters
»
ff
n
* 7-50
i 6—
Indiano
ff
ff
ff
f 5—
.
f 7-50
8196]
MOTORFIETS - BANDEN
D
U
N
L
D
U
iondon
ff'
/ 4
f MiiWh
) v?;ȕ
F feli
*mm
«jiiiüSggi
ac!
\.
^
' b
\
N
gaf»*
V
%
L
O
O
P Ongeëvenaard p
44*7
' ijiu ?»>;
F {A,
Wij hebben onze groote
omzetten te danken aan
onze voordeelige aan­
biedingen.
8312
In aaobonw Heerenhufzea
Architecten .aaonemersbureau
J. P. van de Sande
2?/tg
Merdtka Lio No. ^8
Dorscbmachine
VOOR RIJST
RICH. GARRETT & SONS. LTD.
V O O R Ü A D I O
LONDON JAVA ENGINEERING
AGENCIES LIMITED
Batavia-Semarang-Soerabaia
7065
Verwey & Lugard's Automobiel Mij.,
Centraal
kantoor
voor
NedL
Indië
te
Bandoen^.
7
filialen te: S^arabaja. Djotja. Bandoen#- Weltevreden, MtdaB.Peli,
GEGARANDEERD
ZUIVERE
Bordeaux, Bourgogne Wijn-
2ST, "V. ULLRICH <sc
Portwijn'n eaSheny
van
ForwexcL &
1
leverea eieetriHChe installaties tan eiken OWBWang, StrOOUMSOOrt en Hpan
ning,
aansluiting
Tiem»s
Amsterdam
•
Verkrijgbaar b ij;
de
Bragaweg. La Maison Brogeiijen
»
Sigarenfabriek
Specialiteiten in 't repareeren en ombouwen van Dynamo's, Eteetromotoren, Transformatoren, JSteetromag neten,
Meetinstrumenten «. S ecumulatorem.
JBegraotingen en t»ntvD®rpen koatel&o9.
Groote voorraden eleetriseh materiaal voor e lk doel
192
Hollacdia
ook in
aan het stedelfjk net.
Onze groote ervaring, routine en ovs eerste klasse personeel zijn een waarborg
o n b e r i s p e l i j k e en w e t t i g v o o r g e s c h r e v e n e uitvoering Uwer o p d r a c h t e n .
toor
*
»
Rad. Frenzel
Pas sar Baroe, Lie Lioog Kongsie
>
»
Khoe Hong Ibay
>
»
Yanw Tjeng Boen,
Benige Importeurs:
N. V. Behn, Meijer & Co.
H. Mij. Batavia.
^ 8931
Extra tfoordeelige Aanbieding
R.V.
REBRAILT'S
VERFFABBIEKE1
Xi OM B OJEi TA IV
80MRABA1A
door het Warenhuis v/h,
i
Wij fabiiceeien in PRIMA (desgewenscht ook
in goedkoopere kwaliteiten) en in ALLE kleuren ;
VERVEN. DIK IN OLIE.
GRONDVERVEN.
LAKVERVEN,
GLANSVERVEN.
OLIE-MATVERVEN (fraaier
en beter dan Waterverven).
AUTOKAP-VERVEN.
UTO-VERVEN.
DEKKLEEDENSMEER.
ALUMiUM- TJDRV.
de HRI1S ft Ca Bandeeuf
VAN KEN PARTIJ VLOERKLEEDBN
45X90 cM
60X90
F:
105X250 „
. . . . . .
N. V. O v e r z e e s c h e H a n d e l s v e r e e n i g i n g
7.50
15-
200 X 250
250 X 300
22,50
27,50
300 X 400 „
5097b
1,75
2.25
„
250X350
Onze nieuwste prijscourant wordt op aanvrage gaarne toegezonden.
Directie en Vertegenwoordigers:
J.R,
300X465
......
37.50
47,50
mSm
BLAD
VIERDE
PREANGERBODE
Woensdag
1920,
September
22
Hoofdredacteur
Th.
E.
No.
259
Stufkens.
Nederlandsch-Indie
PASSAGIERS.
Verwacht
worden per s.». S i n d o ro,
vertrokken 28 Aug- van Rotterdam;
lr.-£. A Loos. Willemaen, R.L. Weeriina mét echtgenoote en 3 kind, P. J. Boornsma met echtgenoote en 1 kind. L.K. van
Hooft met echtgenoote en - kind, M.b
Th. Holtapfel met echtgenoote en 3 kind,
mevr A. Schlee en kind, J.C. P. Haflou
met echtgenoote.
mevr
Bergman en
2 kind, en baboe Samen, J. v.d. Koeven
met
echtgenoote,
A.M.J.
Madiener
- met echtgenoote, E van Beek met echtge
noote en 2 kind, J. F. B. Bresser, M Frey,
J. H. v. d. Berg met echtgenoote en I kind,
mej B. van Vliet, F. Kramer met echtge­
noote L. F. Klassen, G. A. Brugman, J. H.
Lammen met echtgenoote en I kind, Dr.
R. Schider. A E. Matheron met echtnoote,
Th. Hübner, C. v. d- Bussche met echtge­
noote, R.H- Haantjes met echtgenoote.
1
mevr J. B. Eeuwens Depotere en 2 kind,
A.C.E. von Bories. R. Hanssier met echt'
genoote, H.Th.G. Menting met echtgenoote
noote en 1 kind,
B. H. H.
Ravenswaay
A. M. A. Rlpping met echtgenoote en ba'
boe, Kasima E. K. A. Tellens, L. H. W. van
Sandick, Dr. W. C. Aalsmeer en echtge­
noote, mevr Sonnen*schein, M, Flohil met
echtgenoote en 2 kind, Th. Ch. Etty Jr.
met echtgenoote, G. Postma met echtge­
noote, J, J. van Lonkhuyzen met echtge*
noote en 2 kind, B G. Deddes met echtge'
noote en I kind, H M. Staverman met echtge­
noote, H. U- S Boema met echtgenoote
Mr. K.
Fauser
met
echtgenooote
mej. A. van der Hoek, mej. C. J. van
Vliet, mej. G. T. Nink, mej. A. ldema,
mej. J. Schotel, C. Kolm met echtg., mej. J
H. Scholten, G. A. M. Driesen met echtge­
noote, ]. Dubbeld, L . van der Zaag, J J .
vau Emmerick M. Korn F- Prass, mevr.
F.J. Keyzer-Beukman en 2 kind, mej. F
Kooyman, C. H, M. Creemers en echtg. G.
Badart met echtg., en dr •, mevr.van Deursen
en 2 kind., C. H. Ferree en echtg., H. van
Leuven echtg. en2kn.,
J.
Leeuw en
echtg., J . A. A . Schmitz, C d e Neeff, J . L .
Kingma met echtgenoote en kind., mej. A.
Hofman, mej - S. H. Hagedoorn, mej. J. A.
M. Ripema, mevr. A. Driessen, Raupp,
mevr. L. F. van Gennep-Boshuizen, J. P. H
Iseger, R. Junker, A. R R. F. Koehn, R. C
Foesster, R, de Vries, H. Adam, W. v. d.
Meulen, S. Frank. B. L. Pypers, Th. R. Teilers,
A. J. J. Zwaardemaker,
F. W. C.
D. von Gemmingen, Kurt Benda, ]. Heems­
kerk Jr., F.J Hendrichs, J U.Kramer, A.
van Ryn, H.M.Storm, L J.Huizinga, G.A.
Dingfer, C . Burggraaf, C . Heemskerk, C . C .
Kleyn, G. Bünger, G.C. M, Kamphuys, W .v
d. Berg, mevr. H. Broker, en 2 kind , S. Kemmink, B. G Stokvoort, C.M. Sleutel, C.J. Kool
W.L. van Zyll, W. Wieland, C.van Dixhoorn,
A. J , Zandijk, J. Sjoerds. C J. van Oyen met
echtg., mej E. Grossmann, mevr. M. Vialon,
mevr. S. v. Bodegorn'Tjaard. D. Rodenhuis
met echtg., F. H. Hudepohl me. echtg JKraat met echtg.' Th W. H' Broers,
Per a. s. Ternate,
21 Aug. van Antwerpen vertrokken:
F. J. Couvieur en echtg, mej. D. Fonteyn, G- C. Kleyse en echtg, G. F. Lettinge. G. W. Kieboom, A. B, Rauws, E. H.
De Vries, S. Schrijver, G. Coorde, J. Figeys, K. Docter.
Pe* s. s. „Gorontalo, 14 Aug. van Rotter­
dam vertrokken:
H. Locher H. E. Ward. W. Mills H. P.
Ampsin. F. G, Gillesen, A. Kruyten.
Handel en Industrie
HANDELSKAARTEN.
Wanneer leden van een der bestaande
handelsvereenigingen, dan wel namens hen
hunne vertegenwoordigers, zich moeten be
geven naar plaatsen waar een zuster-veree»
niging gevestigd ia, zoude het kunnen voor­
komen (en inderdaad ia zulks reeds het
geval geweest), dat zij inlichtingen
wen»
schen o.a. van veitrouwelijken aard, welke
in gewone omstandigheden alleen worden
verstrekt middels den secretaris der han?
delavereeniging waarbij zij aangealoten zijn.
ien einde nu die bedoelde personen in
staat te atellen, eventueele inlichtingen Zoo
mogelijk, bij een zustervereeniging te ver­
krijgen, ware het in overweging te nemen
om aan de leden eener Handelsveieeniging
uit te reiken een legimitatie-kaart.
Met een kleine wijziging kan deze kaart ook
dienen als legitimatiebewijs yoor den secreta
ris der betrokken handelsvereeniging.
Ten einde een eenvoudige contrële te kun­
nen uitoefenen op de „Handelskaart," is het
noodig, dat de handteekeningen van de voorcitters, hunne vervangers en van de secretaris('«en der verschillende handelsvereenigingen
serusten in de archieven der betrokken Zus»
senigingan
en
dat
eventueele
bestuurs-veranderingen zoo spoedtg mogelijk
wordt kennis gegeven, indien dit noodig is
Bepalingen omtrent:
a. het verstrekken van duplicaat handelskaarten,
b. het innemen van waardeloos geworden
handelskaarten,
C. het bekend maken van zoek geraakte,
ingenomen vervallen, dan wel ontvreemde
handelslraaren' met opgave van naam en
nummer, enz., enz.,
behooren tot den werkkring van de betrok­
ken handels-vereenigingen.
Hoofdzaak is dat de leden eener handels­
vereeniging onderling worden geholpen.
Indien de „Handelskaart" tijdelijk in ge- '
bruik wordt afgestaan aan een vertegen-j
woordiger van de firma, houder van del
kaart, zal het aanbeveling verdienen om
bij bedoelde handelskaart te voegen een
Schrijven, hetwelk het tijdelijk gebruik
van de handelskaart opheldert.
Het bovenstaande voorstel (waarmede het
bestuur der handelsvereeniging alhier accoord ging) werd ter overweging aangeboden
aan de handels-vereenigingen op Java,
ten einde eventueel daarna bedoeld voor­
stel ook in overweging te geven aan de
handela-vereenigingen, gevestigd
in
de
buiten-bezittingen
Van de handels-vereeniging te Batavia is
de adhaesie-betuiging reeds ontvangen.
„PATOEAHWATTEE".
Blijkens het verslag over 1919 van de
N .V .
Theeonderneming
Patoeah'
w a 11 e e, te Amsterdam, bedraagt thans
de met
thee
beplante opervlakte on
geveer 842 bouws.
De totale thee-oogst bedroeg 685,637
(v.j. 584,270)
halve K.G.
droge
thee
(ondernemingsgewicht). De thee werd deels
op Java verkocht, deels naar Eurova gecon
signeerd.
De netto - opbrengst der verkochte thee
bedroeg gemiddeld ongeveer 46 cent per Jt
K . G . , tegen circa 33.1 cent in het jaar 1918
Aan het einde van het verslagjaar slaagde
de directie er in, nagenoeg het geheele
restant der vroeger naar Amerika geconsig­
neerde partijen te verkoopen tot een prijs,
aldus het verslag, die na
aftrek van de
zeer hooge kosten van opslag als anderszins
vermoedelijk ongeveer zal overeenkomen
met de destijds aangenomen balanswaarde.
De desbetreffende afrekeningen waren bij
het opmaken van het verslag nog niet alle
in bezit.
De oogst 1920 is, naar de directie mede­
deelt, reeds in het verslagjaar tot een be­
vredigenden prijs op levering verkocht.
Het beplanten van de voor kina bestem­
de gedeelten der tuinen werd gedurende
het verslagjaar regelmatig voortgezet; aan
het einde van het verslagjaar waren onge­
veer 120 bouws met kina beplant, terwijl
nog ongeveer 70 bouws voor deze cultuur
zijn bestemd.
Daar versterking der kasmiddelen mede
in verband met de voorgenomen exploita­
tie der Oostelijke terreinen, noodzakelijk was,
zijn in het verslagjaar eenige vrienden' der
vennootschap bereid gevonden, de nog in
portefeuille aanwezige f 200 000 6 pet,
obligatiên per 2 Januari 1920 tot den
parikoers over te nemen.
De bruto-winst beloopt f219,375 (v. j.
121,893), waarvan op theeoogst 1918 f10,105,
id.1919 f 208,289 (f 102,397), en houtaankoop
f979. Onder aftrek van onkosten, interest
enz, resteert een winstsaldo van f 1504, dat
in mindering wordt gebracht van verliessaldo a°. p°. ad f 202,674, zoodat die
wordt gereduceerd tot f201,170.
De onderneming staat voor f 927 708 (f 918,
456,) erfpachtsperceelen voor f 115,000 (als
v. j..) woeste gronden voor f100,000 te boek,
terwijl theeoogst 1917 met f30,400 (f67,705),
id,1 9 1 8 m e t 18.504 (f82,254,i d 1919 m e t f 1 2 1
419 en kas en kassiers met f 24.913 (f16,317)
vermeld staan.
Het geplaatst kapitaal bedraagt onveran­
derd f 1,000,000, de 6 pet. obligatieleening
staat vermeld met f 300.000, crediteuren
met f 607.849 (f 571,611).
De gisteren gehouden jaarlijkache algemeene vergadering van aandeelhouders heeft
de winst en verliesrekening en de balans
per 31 December 1919 goedgekeurd De heer mr. A.G.N. Swart werd als
commissaris herkozen.
A <trerte*&$ien.
Chineesch jongmensoh
thans nog in betrekking te Batavia, bekend
met boekhouden en tikwerk, zoekt
verandering van positie te Bandoeng.
Bneven onder No 8243 bureau Pr. Bode *
SnelDraaibanken
Europeesch Fabrikaat
VOORRADIG
LONDON JAVA ENGINEERING
AGENCIES LIMITED
Batavia Semarang-Soerabaia
7066
N. V. Maison Kuijl & Versteeg, Bandoeng.
Telefoon Nos 33, 261, 728 en 1182
Leveranciers van Z. 3. den Gouverneur Generaal van Nederl, Indlë,
Depöt der Mineraalwater-Fabriek BUDDHA.
Wij ontvingen weder groote aanvoeren uit Europa en Amerika van
diverse D e l i c a t e s s e n , zooals F i j n e S a r d i n e s k 1'H u i l e en k T o m a t e ,
Maquéreaux
a
1'H u i l e . L o b s t e r ,
Zalm
en
Hors d'Oeuvres,
de
bekende fijne conserven van Heinz, zooals Gemengd Zuur per flacons f 1.—,
Augurkjes in flacons van f 1.90 en f 1.—, Mosterdzuur per flacon f I. —
Mosterdsaus per
Minced Meat per
flacon f 1.—, Geprepareerde Mosterd per flacon f 1.20
flacon f 1.60, Tomato Chutney per flacon f 1.60,
R o o d e en Witte P e p e r s a u s per flacon f 1.50, prachtige W i t t e S a l a d e A z ij n per groote flesch f 1.90 kleinere flesschen f 1,—, Queen Olives flacons,
van f 1.— en
f 1.60, en de bekende Spagietti in groote en kleine ad f 1.— en
f 0.65 zoomede Sauerkraut with P o r c ad f 1,25.
zooals
Voorta ontvingen wij weder prachtige Hollandache Vleeschwaren
Boterhamworst, Cervelaatworst, Saucis de
Bologne,
Rookvleeach
en
Rookworst;
heerlijke
Zoetemelksche
Kaas,
Bruine Boonen, Capucijners, G r o e n e Erwten en Split-Erwten
en een kerncollectie, fijne B o n b o n s , B o n b o n n i è r e s en S u i k e r w e r k e n
van Droste, B e n s d o r p , D e B o n t & L e y t e n , T o b l e r en C a i l l e r .
Proeft onze Gerenommeerde Ontbijt-, Sucade- en Gember*
koek, uitmuntend van smaak en samenstelling, beter dan de ge-importeerde.
Eiken Zondag overheerlijke Erwtensoep per portie f 0.60, uonboekjes
voor 30 maaltijden f 45.— per enkele maaltijd f 1.75, prima
menu.
toebereid en gevarieerd
7638
Beleefd aanbevelend.
Ij
Briljantwerken In Platina Monture
Hoog fijne Dames ringen in de laatste Parijzer Modellen, «. a, Ririère
Marbuise, Rosette, Pompadour, Eoteurage, Maïs, Tilfany en vele andere
alsook Leontines, Oorringen, Blousespeldea etc. in prijzen van f 50
75.— i 100.— t 110.— en hooger
Specialiteit in Verlovings- en Trouwringen Magnifique Sorteering Gouden
Horloges en Kettingen in de Beste Merken z. a. International, Ëlection
Walt ham e. d. zerr geschikt voor Souvenir en Jubileum
Magazijn
„de
COJXCVMtHtiMT"
Juweliers-Horlogeers-dondsmedeii
Bragaweg 41 — Bandoeng.
Direct
148
uit voorraad leverbaar.
N.V. Velodrome
BANDOEJVG
92
N
TJELJEF. 117&
W A A R O M knopen D E S K U N D I G E N
UITSLUITEND
{Hupmobiles?
De STAATSSPOOR- EN TRAMWEGEN bestelden wederom 25 HUPMOBILES.
Het totaal aantal Hupmobiles bij dezen Dienst in gebruik bedraagt thans 76.
De GOODYEAR TIRE Co. kocht 40 HUPMOBILES. De Firma L1NDETEVES
leverden wij reeds 6 HUPMOBILES. De JAVA MOTOR CLUB kocht 2 HUPMOBILES.
Cem pleet met «ijl drtadwlelen f 40O — extra.
1 M PORT JE JOH :
MOTOR CAB COY
MAT.4 VI 9
SJEMiSIt lï«
BRAGAWEG No. 33 - BANDOENC
Goud en zilver*
Stoffen als Egyptisch Crêpe,
Daiman Crêpe,
Royal Crêpe.
Shantung,
Zilveren voorwerpen
Prijs f 7500.F
K.A.J. Chotirmall&Co.
Ltd.
SOBBABA1A
•
Zijden, Katoenen. Kleeden, Kimono'» I
Karpetten, Matten, Schutsels» enz §
Closionnee Vazen. Potten, Bronzen
Vazen. Ivoor Werken, Sweaters, Odeur».
Fluweel. Koperen Trunks. Overhemden,
6it8
Combinations-
Heerenen dames worden beleefd
tot een bezoek uitjcnoodijd
7215a
Gevraagd
voor een groot kantoor te Soerabaia een employé voor
Administratief werk
Oud-Onderofficieren der Militaire Administratie fanieten de voorkeur,
Aanvangsaalris natr bekwaamheid van f 350.— tot f 350 per miand»
huishnmtoelcge f 100.— tot f 115.— per maand, becavens ruime gratificatie.
Brfe»en onder No. *4 Persbureau Areta So»rabaia.
8034
Atelisr Jan der Veen"
Specialiteit :
Brnidstoiletten
Receptietoiletten.
2e Machinisten >
Op de Suikerondernemingen d*r Handelsrereeniging >AMSTERDAMc
bestaat gelegenh«id tot spoedige plaatsing vau eenige goed onderlegde
2e Machinisten,
Salaris nader overeen ta komen, viij wonen, vrije geneeskundige behandeling
en winstaandeel.
Sollicitaties schriftelijk.
8033
Heerenwinkel R. Wille
GROOTE POSTWEG
tegenover SOCIETEIT
TELEFOON 258
O N T V I N G
Barberry Regenjassen -
Pillen. Hoesten
Stroohoeden
16
Methein dan en broeken
Jaeger onéerkleeding', H&slma - dekens.
Houbolt & Co.
comntfssionnairs
BRAGAWEG 63 ~ TELEFOON 1076
iffectac, producten, vaste goederen.
37ga
China Mail Steamship Coy., Ltd.
SAN FRANCISCO, CAL.
Passenger» Service of Unusual Excellence.
AMERICAN STEAMERS.
S. S. .NANKING" ISOOO Tona.
S S. „CHINA"
10200 Tona.
S.S. „NILE"
11000 Tona.
•6TEAMER.
AMERICAN OFFICERS.
Arrivé
Leave
Leave
Leave
Leave
Arrivé
HonSkonl
Shanjhal.
Najasakl.
yokohama.
Honolulu.
San
Frandsco.
CHlNjt
Sept. 24
Sept. 27
Sept. 29
Oct.
2
Oct.
13
Oct.
NANKING
Oct.
31
No».
4
. . . .
Nov.
9
Nov.
20
Nov. 27
NILE
Nov.
6
Nov.
9
Nov.
Nov.
14
Nov. 25
Dec.
CHINA
Dec.
4
1921
NANKING
Jan.
Dec. 30
1921
Feb.
8
NILL
Jan.
Feb.
9b
12
II
Dec.
7
1921
Jan.
16
Dec.
9
1921
Dec.- 12
1921
. . . .
Jan.
21
Dec 23
1921
Feb.
1
Jan.
Jan.
Jan.
23
Feb.
18
20
3
20
2
Tallor-made
Speciale stoffen
voor Barnes die naar Europa graan,
FIRMA VABT DER VEEUT
Brig&weg
Bindoeof.
«4*
MAISON VAN DER HEIDE
— ELECTRO—VIBRO- MASSAGE—INRICHTINGGANG POOL No. 8
WELTEVREDEN
TELEFOON WL. 1069
Salon special pour massage de beauté.
Speciale behandeling van het gelaat en tegen rimpels, puistjes eoi.
gecombineerd met behandeling door electriciteit.
Gezichtsmassage.
Gezichtsstoombaden.
Hoofdmassage, Ontwikkeling en verzorging van het haar.
Behandeling van den hals.
Massage van de handen;
verzorging der nagels.
Verwijdering van overtollig haar, Geheel pijnloos,
Salon geopend van 8—1 en van 4—8 uur.
Behandeling uitslntend voor Dames en Kinderen,
Ontvangen ; Savon liquide medicinal. Prima hoofdwassching ter verwijdering van roos
en versterking van het haar. Voorkomt het spoedig grijs worden en geeft aan het
haar een mooien glans.
26?8
Carl Schlieper • Motorenfabriek Deutz
BATAVIA
SEMARANG-SOERABAJA
BANDOENG
V % C I I T T
g <£.
SOER
Diesel
motoren
uit Ned- Indischen
of zeilenden
BEZOEK
VAN FABR1EKS - INGENIEUR
OP AANVRAAG
voorraad leverbaar in capaciteiten van
8-200 PK.
BEGROOTINGEN
KOSTELOOS
10
For further particnlar* apply to 1
the AgenU:
Francls Peek & Co, Ldt
I
Ook voor grootere motoren korte levertijden
667.?
Download