File - Silke van Herk

advertisement
KENNISPORTFOLIO PERIODE 3
HRM
Model/Theorie
Literatuur: Operationeel personeelsmanagement. Een praktische handleiding
Auteur: I. Schoemakers en F. Koopmans
Vakgebied: Personeelsmanagement
Wat is arbeidsmarktcommunicatie
Is het planmatig proces waarbij wordt getracht een directe of indirecte
wervingsboodschap over te brengen bij potentiële medewerkers en hun
beïnvloeders, direct of via een bepaald medium’
Drie doelstellingen van arbeidsmarktcommunicatie:
- Employer Branding
- Directe werving, de belangrijkste kengetallen voor de doelstelling van direchte werving:
- Relatiemanagement
Arbeidscommunicatieplan
1). Probleemstelling
2). Doelstelling
3). Doelgroep
4). Boodschap
5). Strategie
6). Media
7). Organisatie
8). Budget
9). Evaluatie
Wat is (directe) werving
‘Het geheel van activiteiten dat erop is gericht gegadigden te doen solliciteren naar
bepaalde functies in de organisatie > Intern en/of extern’.
Job Branding
Het gericht vermarkten van een baan aan een specifieke doelgroep door de inzet van de
juiste media en middelen en door in te spelen op de wensen en behoeften van deze
doelgroep.
Bij job branding ligt de nadruk op het aantrekkelijk positioneren van een baan en minder
op het aantrekkelijk positioneren van de werkgever (zoals bij Employer branding).
Online werving
- Eigen (recruitment) site http://banen.bol.com/?referrer=rbanen
- Vacaturesites: vier categorieën - vaak mix
1. Generiek
2. Groot & Gespecialiseerd
3. Niche
4. Internationaal
- Online exposure: bereiken en bewegen van latente baanzoekers
- Online sociale netwerken: LinkedIn, Facebook, Twitter, communities
Belangrijk:
- Zichtbaar en vindbaar
- Keuzes afhankelijk van de doelgroep
Belangrijk bij werving via Social Media
- Belangrijkste middelen zijn LinkedIn, Facebook, Twitter en Google
- Social media hebben eigen doelgroepen en eigen doelstellingen
- Social media hebben veel potentie, maar kosten ook heel veel tijd om het goed bij te
houden
- Social media gaan om interactie, niet om zenden
SEM: Search Engine Markting
Vacature zichtbaar?
SEO: Search Engine Optimazation
Techniek om je site omhoog te brengen in Google door middel van steekwoorden in de
site te plaatsen waar mensen vaak om zoeken.
SEA: Search Engine Advertising
Kosten om je vacature omhoog te laten komen in Google.
Selectie
Het geheel van activiteiten dat gericht is op en leidt tot het uitkiezen van personen voor
de vervulling van functies.
Competentiegerichte Selectie
De best passende kandidaat kiezen, met de juiste competenties, passend bij de missie,
visie en kernwaarden van de organisatie.
Onboarding/introductie
Een ander woord voor introductie is onboarding want introductie heeft alles te maken
met nieuwe medewerkers succesvol aan boord nemen, het betekent meer dan een
voorstelrondje en wat uitleg om de nieuwe medewerker vervolgens aan zijn lot over te
laten. Hier is een belangrijke rol weggelegd voor de lijnmanager.
Drie doelen van Onboarding
- Snel operationeel worden van die nieuwe medewerker
- Succesvol worden van de nieuwe medewerker
- Medewerkers behouden
Bedrijfseconomie
Model/Theorie
Literatuur: Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties
Auteur: A.W.W. Heezen
Vakgebied: Bedrijfseconomie
Beschrijving:
- Integrale kostprijsmethode
- Klassieke en geanalyseerde methode
- Bezettingsresultaat op vaste kosten
- Begrote en werkelijke resultatenrekening
Hieronder ziet u de formules waarmee gewerkt is in periode 3 en die geacht werden om
te kunnen toepassen.
Relevantie:
Bekijken welke kosten er zijn en er achter komen wanneer en waarom deze veranderen.
Belastingrecht
Model/Theorie
Literatuur: Belastingrecht voor Bachelors en Masters 2012/2013, Mr. G.A.C. Aarts en
Belastingwetten 2013 pocketeditie, Ch.PA Geppaart
Vakgebied: Belastingrecht
Beschrijving:
Soorten belasting:
- Directe belasting, voorbeeld: inkomstenbelasting, loonbelasting
- Indirecte belasting, belasting dat via een tussenpersoon naar de overheid gaat
- Tijdvakbelastingen: gaat over een bepaalde periode.
- Tijdstipbelastingen: gaat over de grootte van het bedrag op dat moment, vb.: erfenis
Dienstbetrekking
- Privaatrechtelijke (art 7:610 BW)
- Gezagsverhouding, loon, arbeid moet persoonlijk verricht worden
- Fictieve (art 3 lid 1 sub e, f, g + art 4 sub a, b, c, d wet LB)
Inkomstenbelasting
Box 1: inkomen uit werk en woning (art 2.10 wet IB)
Box 2: inkomen uit aanmerkelijk belang, tarief is 25% (art 2.12 wet IB)
Box 3: inkomen uit sparen en beleggen, 4% rendement geacht, tarief is 30% (art 2.13
wet IB)
Oudedagreserve: mag met maximaal 12% van de winst uit de onderneming, met een
maximum van €9.542 (art 3.68 wet IB)
Ondernemersaftrek (art 3.74 en verder), bijvoorbeeld: zelfstandigenaftrek (art 3.76 wet
IB) en startersaftrek (art 3.76 lid 3 wet IB)
MKB-winstvrijstelling (art 3.79a wet IB): 14% van de winst (na vermindering met
ondernemersaftrek!)
Vennootschapsbelasting
(art 2 lid 1 wet VPB): lichamen die genoemd worden en in Nederland gevestigd
(art 3 wet VPB): buitenlandse belastingplichtigen die Nederlands inkomen hebben
Vaak zelfde regels als voor een IB-onderneming van belang (art 8 lid 1 wet VPB)
Relevantie:
Belasting betalen over je loon en als ondernemer (van eenmanszaak tot NV).
Algemene Economie (micro)
Model/Theorie
Literatuur: Onderneming en omgeving
Auteur: dr. R. Schöndorff, drs. J.F.B. Pleus en dr. C.A. de Kam
Vakgebied: Algemene economie
De economische kringloop (Zie afbeelding 1)
Conjunctuurcyclus (fasen) en de omslagpunten (Zie afbeelding 3 )
Overheid kan invloed uitoefenen op de economie/conjunctuur (Zie afbeelding 2)
Taken DNB
- Financiële stabiliteit als rode draad
- Monetair Beleid - Over inflatie, stabiele prijzen en de rente
- Economisch Advies - DNB als adviseur van de regering
- Toezicht - Financiële instellingen moeten solide en integer zijn
- Betalingsverkeer - Veilig en betrouwbaar
Relevantie:
De economische kringloop met vier actoren heeft effect op bedrijven
Inleiding Management I
Model/Theorie
Auteur: Organisatie en management - André Weber & Aldert Doelen
Vakgebied: Management
Groeimodel Keuning
Het model is bedacht door meneer Keuning. In dit model komen 7 stadia met daarin per
stadium een andere fase die betrekking heeft op het manier van leidinggeven.
(Afbeelding 1)
Groeimodel Lewin (Afbeelding 2 )
In dit model zien we dat veranderingen niet van de ene dag op de andere dag
plaatsvinden. Veranderingen verlopen door middel van een veranderingsproces, waarbij
alle situaties in meerdere of mindere mate sprake zal zijn van onzekerheden. Je hebt
drie fases genaamd:
- Unfreezing (voorbereiden op wat er gaat gebeuren)
- Moving (bewegen)
- Freezing (veranderingen worden vastgelegd)
Groeimodel Ezerman (Afbeelding 3)
Het doel van de veranderingsstrategie is de acceptatie van de verandering door de
betrokken medewerkers te vergroten. Er zijn 7 veranderingsstrategieën:
-
Ontwijken
Informeren
Ondersteunen
Faciliteren
Onderhandelen
Overtuigen
Afdwingen
Relevantie/Te gebruiken voor:
Kijken naar de groei en ontwikkeling van bedrijven, zodat je kunt zien waar ze zich
bevinden.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards