Thema 3 Het aanbod van projecten en programma`s - Profi

advertisement
Verwerkingsopdrachten
Sociaal-Cultureel Werk; saw 4
ISBN 97890 8524 0983
Thema 3 Het aanbod van projecten en
programma’s
Verwerkingsopdrachten thema 3 Sociaal-Cultureel Werk; saw 3 & 4 pagina 1
© Uitgeverij Angerenstein BV Velp
Opwarmen en oriënteren
Opdracht 1
Het doel van deze opdracht is dat je je voorkennis over projecten en programma’s in
het sociaal-cultureel werk opfrist.
Beantwoord de volgende vragen naar eigen inzicht.
1. Weet je wat het verschil is tussen een project en een programma?
2. Heb je wel eens een project of programma uitgevoerd?
3. In welke rol was je daarbij betrokken: als deelnemer, uitvoerder,
projectleider, …?
4. Hoe kwam het project of het programma tot stand? Was er vraag naar, is
het door de werkers aanbodgericht ontwikkeld, hebben de deelnemers zelf
het initiatief ontwikkeld en heb jij begeleid, …?
5. Hoe verliep het project of het programma?
6. Hoe werd het project of het programma door de deelnemers geëvalueerd?
7. Was je zelf tevreden over de inhoud en de uitvoering?
8. Wat zou je een volgende keer anders willen of doen?
9. Heb je wel eens op internet gekeken naar projecten en programma’s voor
het sociaal-cultureel werk?
10. Vond je wat je tegenkwam inspirerend? Waarom wel of niet?
Verwerkingsopdrachten thema 3 Sociaal-Cultureel Werk; saw 3 & 4 pagina 2
© Uitgeverij Angerenstein BV Velp
Herkennen en onderscheiden
Opdracht 2
Het doel van deze opdracht is dat je de juiste betekenis van de begrippen uit dit
thema kent.
Geef de juiste betekenis van de volgende begrippen door:
 het begrip in eigen woorden te formuleren;
 een voorbeeld te geven waarbij je het begrip toepast.
1. Activiteit
2. Project
3. Programma
4. Sociale samenhang of sociale cohesie
5. Participatie
6. Persoonlijke ontwikkeling
7. Jongeren informatiepunt (JIP)
8. Servicepunten voor ouderen
9. Inburgeringsprogramma’s
10. Nieuwkomers
11. Oudkomers
12. Opvoedbureau of opvoedwinkel
13. VTO-team (vroegtijdige onderkenning ontwikkelingsstoornissen)
14. Kindvolgsysteem
15. VVE-programma
16. Overdrachtsformulier
17. Themadoos
18. Oudercursus
19. Oudertraining
20. Informatieloket
21. Seniorenadviseurs
22. Consultatiebureau voor ouderen
Verwerkingsopdrachten thema 3 Sociaal-Cultureel Werk; saw 3 & 4 pagina 3
© Uitgeverij Angerenstein BV Velp
Begrijpen en toepassen
Opdracht 3
Lees de tekst over activiteiten, projecten en programma’s in 3.2 tot en met 3.2.2 en
beantwoord de volgende vragen.
23. Hoe ga je te werk bij het kiezen van geschikte programma’s of projecten?
24. Leg uit waarom de aandachtspunten voor de vervolgkeuzes nadat voor
een project gekozen is, van belang zijn.
Opdracht 4
Lees de tekst over projecten sociale samenhang in 3.3, beantwoord de vraag en
maak de volgende opdracht. (deze opdracht heb je nodig bij onderzoeken en
oefenen)
25. Hoe selecteer je of een project of programma betrekking heeft op sociale
samenhang, maatschappelijke participatie of ondersteuning, informatie en
advies?
26. Schrijf voor elk beschreven project sociale samenhang in het kort op:
 doel;
 doelgroep;
 werkwijze.
Zoek zo nodig meer informatie op internet.
27. Zoek zelf nog 1 nieuw project sociale samenhang waarvan landelijk de
werking in de praktijk is aangetoond. Beschrijf ook daar kort het doel, de
doelgroep en de werkwijze van.
Opdracht 5
Lees de tekst over projecten maatschappelijke participatie in 3.4 en beantwoord de
volgende vragen.
28. Leg uit wat je onder maatschappelijke participatie verstaat.
Verwerkingsopdrachten thema 3 Sociaal-Cultureel Werk; saw 3 & 4 pagina 4
© Uitgeverij Angerenstein BV Velp
29. Verzin zelf 2 activiteiten die de maatschappelijke participatie kunnen
vergroten en leg uit waarom dat zo is. (deze opdracht heb je nodig bij
onderzoeken en oefenen) De activiteiten moeten aan de volgende eisen
voldoen:
 beantwoorden aan het doel: vergroten maatschappelijk participatie;
 de beoogde doelgroep bereiken;
 uitvoerbaar zijn;
 passen bij de uitdagingen van deze tijd;
 iets lossen of bijdragen aan het leven in de buurt;
 iets toevoegen aan reeds bekende activiteiten;
 vernieuwend zijn.
Opdracht 6
Lees de tekst over projecten ondersteuning, informatie en advies in 3.5 maak de
volgende opdracht. (deze opdracht heb je nodig bij onderzoeken en oefenen)
30. Kies een programma ontwikkelingsstimulering en
opvoedingsondersteuning dat jou aanspreekt en verdiep je daarin. Het kan
er een uit het boek zijn maar ook een ander. Schrijf kort op:
 doel;
 doelgroep;
 werkwijze;
 waarom jij dit een goed programma vindt.
31. Kies een project voor jongeren dat je aanspreekt en verdiep je daarin. Het
kan er een uit het boek zijn maar ook een ander. Schrijf kort op:
 doel;
 doelgroep;
 werkwijze;
 waarom jij dit een goed programma vindt.
32. Kies een project voor ouderen dat je aanspreekt en verdiep je daarin. Het
kan er een uit het boek zijn maar ook een ander. Schrijf kort op:
 doel;
 doelgroep;
 werkwijze;
 waarom jij dit een goed programma vindt.
Verwerkingsopdrachten thema 3 Sociaal-Cultureel Werk; saw 3 & 4 pagina 5
© Uitgeverij Angerenstein BV Velp
Onderzoeken en oefenen
Het doel van deze opdrachten is dat je niveaus en aspecten herkent in een
praktijksituatie.
Opdracht 7
Jullie maken een inventarisatie van projecten sociale samenhang.
Werkwijze

Vorm groepjes van 4 of 5 personen en wijs een woordvoerder aan.

Vergelijk de doelen, doelgroepen en werkwijzen van de in het boek vermelde
projecten die jullie beschreven hebben met elkaar.

Maak één definitieve omschrijving en schrijf die op.

Presenteer de projecten die jullie zelf gezocht hebben aan elkaar en
motiveer je keuze. Schrijf ook deze omschrijvingen op.
Inde groep

De woordvoerders doen verslag van de omschrijvingen van de projecten in
de groep en presenteren de nieuwe projecten.

De omschrijvingen van de projecten in het boek worden vergeleken en er
wordt één definitieve omschrijving vastgesteld.

De nieuwe projecten worden bediscussieerd en eventueel worden
omschrijvingen aangepast.

Alle omschrijvingen worden geïnventariseerd en op schrift gesteld. Ieder
krijgt een exemplaar van deze ‘catalogus’.
Opdracht 8
Jullie inventariseren de activiteiten maatschappelijke participatie.
Werkwijze

Vorm groepjes van 4 of 5 personen en wijs een woordvoerder aan.

Presenteer de activiteiten maatschappelijke participatie aan elkaar.

Praat met elkaar over deze activiteiten en beoordeel of ze de moeite waard
zijn om op te nemen in een inventarisatie.

Stel eventueel de omschrijving bij.

Zet alle omschrijvingen van gekozen activiteiten onder elkaar.
Verwerkingsopdrachten thema 3 Sociaal-Cultureel Werk; saw 3 & 4 pagina 6
© Uitgeverij Angerenstein BV Velp
In de groep

De woordvoerders doen verslag van de gekozen activiteiten
maatschappelijke participatie.

Over de activiteiten wordt gediscussieerd.

De activiteiten worden beoordeeld:
o beantwoorden zij aan het doel;
o zal de doelgroep met deze activiteiten bereikt worden;
o zijn ze uitvoerbaar;
o passen ze bij de uitdagingen van deze tijd;
o lossen zij iets op of dragen ze iets bij aan het leven in de buurt;
o voegen ze iets toe aan reeds bekende activiteiten;
o zijn ze vernieuwend?

Kies de 10 beste activiteiten. Deze activiteiten worden samengevoegd in een
‘catalogus’. Ieder krijgt een kopie of uitdraai.
Opdracht 9
Jullie inventariseren programma’s opvoedingsondersteuning die aanspreken.
Werkwijze

Vorm groepjes van 4 of 5 personen en wijs een woordvoerder aan.

Presenteer de gekozen programma’s aan elkaar.

In hoeverre komen ze met elkaar overeen en waar wijken zij af?

Praat met elkaar over de afwijkende keuzes: waarom deze wel en anderen
niet?

Kies met elkaar 2 programma’s uit elke categorie die het meest aanspreken.

Motiveer de keuzes.
In de groep

De woordvoerders presenteren de gekozen programma’s in de groep en
motiveren de keuzes.

De 15 meest gekozen programma’s worden geselecteerd.

Over deze programma’s en de motivaties wordt gediscussieerd.

Vindt iedereen, na discussie, nog steeds dat dit de meest aansprekende
programma’s zijn? Waarom wel of niet?

Voer eventueel programma’s af en voeg andere toe. Motiveer de keuzes.

Stel een definitieve lijst van 15 programma’s samen.

Geef iedereen een kopie of uitdraai.
Verwerkingsopdrachten thema 3 Sociaal-Cultureel Werk; saw 3 & 4 pagina 7
© Uitgeverij Angerenstein BV Velp
Download