Historie Humanisme afdeling Deventer

advertisement
Historie Humanisme afdeling Deventer
De stad Deventer is nauw verbonden met de geschiedenis van het humanisme. In
deze stad kwam de moderne Devotie tot bloei, een beweging die van grote betekenis
is geweest voor het vroege humanisme. Erasmus kreeg in Deventer zijn opleiding
aan de befaamde Latijnse school waar de humanist Alexander Hegius rector was.
In de 17e eeuw woonde Descartes enige tijd in Deventer en in de 19e eeuw was
Johannes van Vloten, één van de grondleggers van het moderne humanisme,
hoogleraar aan de Deventer Hogeschool.
Ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van het Humanistisch Verbond in 1996
heeft de afdeling in het centrum van Deventer een humanistisch monument geplaatst
ter nagedachtenis aan Johannes van Vloten.
De afdeling is voor de eigen leden een sociaal netwerk ten dienste van persoonlijk
contact en levensverdieping. Daarnaast is de afdeling betrokken bij de humanisering
van de samenleving via intensief contact met andere levensbeschouwelijke en
maatschappelijke organisaties.
De filosofie van de afdeling Deventer van het Humanistisch verbond is samen te
vatten met de woorden: ontmoeting, verdieping en dialoog.
Ontmoetingen binnen de afdeling kunnen zowel een ontspannend als een
verdiepend karakter hebben. Wij komen met elkaar samen in een ongedwongen
sfeer, bijvoorbeeld tijdens onze nieuwjaarsbijeenkomsten .
Verdiepingsmogelijkheden in kleine kring bieden wij onze leden via groepjes die
vanuit verschillende invalshoeken met elkaar in gesprek gaan. Ieders bijdrage daarin
wordt gerespecteerd en gewaardeerd. Dit versterkt ook de onderlinge banden. Zo is
er een literatuur- en een poëziegroepje. Een andere groep houdt zich bezig met
Socratische gespreksvoering. Het met gelijkgestemden op een persoonlijke manier in
gesprek gaan over levens- en zingevingvragen, beschouwen wij als kernactiviteiten
van de afdeling.
Daarnaast bieden we, ook voor niet-leden, cursussen aan met een humanistisch
karakter. Deze bijeenkomsten staan altijd in het teken van de dialoog. Dat geldt ook
voor incidentele projecten die wij ondernemen om het Humanistisch verbond en het
humanisme in de Deventer gemeenschap meer bekendheid te geven. Zo hebben we
een humanistisch monument opgericht, werken we aan een boek van en over een
Deventer vrijdenker, en is er humanistische rondwandeling door de stad
samengesteld.
Een ander aandachtspunt van de afdeling is het aangaan van de dialoog met
vertegenwoordigers van andere levensbeschouwingen. Zo nam de afdeling het
initiatief om in Deventer tot een Raad van levensbeschouwingen te komen.
Download