Powerpoint GGDNL en GHORNL Netwerk OTO 13

advertisement
Netwerk OTO 13 maart
Themadag ‘Samen beter voorbereid’
Programma 13 maart 2012
10.00 uur
Opening (Eric van der Maas, voorzitter Netwerk OTO)
10.15 uur
Samen beter voorbereid (Laura Rust , Eric van der Maas)
10.45 uur
Wie is wie? Nadere kennismaking
11.15 uur
Korte pauze
11.30 uur
Een voorbeeld van samenwerking uit de praktijk
(Frank Verstraeten)
12.00 uur
Lunch
13.00 uur
Met elkaar aan de slag: interactief programma
14.30 uur
Korte pauze
14.45 uur
Verder met elkaar aan de slag
15.45 uur
Nabespreking en evaluatie van de dag
16.00 uur
Afsluiting en netwerkborrel
Inhoud
• GGD & GHOR: samen beter voorbereid
• GHOR & GGD: wat kunnen we voor elkaar
betekenen?
Samen beter voorbereid
Ondersteuningsproject GROP/OTO
Netwerk OTO 13 maart 2012
Laura Rust
Achtergrond
• Aanleiding:
• 2009: modelplan OTO
• Nieuwe vraagstukken, wetswijzigingen
• Behoefte aan ondersteuning bij implementatie
GROP en OTO
• Start project juli 2011, looptijd 1 jaar
Doel project:
Bevorderen van de implementatie van het GROP en
het OTO-programma in de regionale keten
Terugblik 2011
• Inventarisatie stand van zaken bij GGD’en:
•
2010: 33% van de GGD’en heeft OTO plan gereed
•
2011: 86%
•
2012: ?
• Nieuwsbrief Samen beter voorbereid
• Uitwisseling via GGD Kennisnet
• Klankbordgroep met regionale vertegenwoordiging
• Bijeenkomst 1 november
zes workshops: GROP, OTO, IZB, PSH, MMK, GOR
Activiteiten in 2012
OTO:
• Bijeenkomsten voor OTO-functionarissen
• Bevorderen OTO aanbod dat aansluit op de behoefte van
GGD’en en de GROP-processen
• Inventariseren systemen registratie en evaluatie
Andere activiteiten:
PSH bijeenkomst 3 april, modelconvenant PSH, GOR
bijeenkomst 10 mei, update Modelplan GROP, bevorderen
samenwerking GGD en acute zorg
Zie voor volledig activiteitenoverzicht: www.ggdkennisnet.nl
Ontwikkelingen volgen?
• Meld je aan voor de nieuwsbrief ‘Samen beter
voorbereid’ via [email protected]
• Kijk op GGD Kennisnet thema’s ‘Samen beter
voorbereid’ en ‘GROP/OTO’ www.ggdkennisnet.nl
• Vragen? Mail naar [email protected]
GHOR
- Waar staat GHOR voor?
- Wat doet de GHOR?
- Wat kan de GGD van de GHOR verwachten
m.b.t. OTO?
Eric van der Maas
Voorzitter Netwerk OTO
Waar staat GHOR voor?
GHOR:
Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio
Wat deed de GHOR?
Voor diegene die in geschiedenis zijn
geïnteresseerd……….
Wat doet de GHOR? (1)
Onder meer Wet veiligheidsregio’s:
-Coördinatie, aansturing en regie
-Advisering van andere overheden en organisaties op
dat gebied
Wat doet de GHOR? (2)
•Verbinden: advisering, ontwikkeling veiligheidsregio,
bijdrage multidisciplinair
•Regie: voorbereiding, overzicht, aansturing
•Ondersteunen: voorbereiding zorginstellingen
Wat doet de GHOR? (3)
Ondersteunen: advisering en ondersteuning bij
opleiden, trainen en oefenen zorginstellingen.
Waarom vindt de GHOR samenwerken zo belangrijk
ook op het gebied van OTO?
Hoe ziet die samenwerking er bijvoorbeeld in de
praktijk uit?
Wat kan de GGD van de GHOR verwachten? (1)
Advisering en ondersteuning bij OTO zorginstellingen
Productdefinitie
De GHOR levert op vraag van een zorginstelling advies en
ondersteuning bij het opleiden, trainen en oefenen van
opschalingsplannen en continuïteitsplannen van zorginstellingen.
Beoogd effect:
Sleutelfunctionarissen van zorginstellingen zijn bekwaam in het
uitvoeren van de taken tijdens opgeschaalde geneeskundige
zorg (1), zorginstellingen verbeteren cyclisch de
opschalingsplannen en continuïteitsplannen door middel van
oefening en evaluatie (2).
Wat kan de GGD van de GHOR verwachten? (2)
Kwaliteitsnormen
Dit wordt gerealiseerd door:
Het op aanvraag van de zorginstelling verlenen van advies en
ondersteuning bij de (voorbereiding op) opleiden, trainen en
oefenen op het terrein van opgeschaalde geneeskundige zorg.
Subproducten:
OTO planvorming
OTO draaiboeken
Evaluatierapporten van opleidingen, trainingen en oefeningen
Aanvraagprocedure OTO stimuleringsgelden
Terugkijkend
GHOR & GGD:
Wat kunnen we voor elkaar betekenen?
Waarom zou het goed zijn
om elkaar te bellen na vandaag?
Een voorbeeld:
Download