Verbeterplan - Portfolio Joyce Stuijt

advertisement
Verbeterplan
Plan van aanpak
Valpreventie op de afdeling Geriatrie
Stageplaats: Westfriesgasthuis
Afdeling Geriatrie
Hoorn
Werkbegeleiders: Judith Buisman en Yvonne Heddes
Naam: Joyce Stuijt
Studentnr: 500635116
Opleiding: HBO- verpleegkunde
Studiejaar: 4e jaar
Klas: 4AGZ3
Studieloopbaanbegeleiders: Jose Harmsen-Goosens en Bart van Oort
Datum: 4-12-2014
Stageperiode: 4 september 2014 t/m 13 februari 2015
Inhoudsopgave
1. Inleiding ............................................................................................................................................... 3
2. Oriëntatie en analyse .......................................................................................................................... 3
2.1 Feiten ............................................................................................................................................. 3
2.2 Actoren .......................................................................................................................................... 3
2.3 Het probleem ................................................................................................................................ 4
3. Vraagstelling/ opdracht ....................................................................................................................... 5
3.1 Precisering ..................................................................................................................................... 5
3.2 Doel van het project ...................................................................................................................... 6
4. Onderzoeksplan................................................................................................................................... 6
4.1 Deelvragen..................................................................................................................................... 6
4.2 Gegevens ....................................................................................................................................... 7
4.3 Methode en procedures ................................................................................................................ 7
5. Plan van aanpak................................................................................................................................... 8
5.1 Tijd ................................................................................................................................................. 8
5.2 Organisatie .................................................................................................................................... 9
5.3 Kwaliteit ......................................................................................................................................... 9
Informatie ............................................................................................................................................ 9
Geldzaken .......................................................................................................................................... 10
Literatuurlijst ......................................................................................................................................... 10
Bijlage 1: Beoordelingsformulier ........................................................................................................... 11
1. Inleiding
De aanleiding van dit document is een stageopdracht. Hiervoor wordt er een aspect van de kwaliteit
van zorg in beeld gebracht om de kwaliteit te verbeteren dit ga ik presenteren aan het verpleegkundig
team, daardoor bevorder ik de deskundigheid van de verpleegkundige op de afdeling Geriatrie in het
Westfriesgasthuis. Ik stel daarom een plan van aanpak waaruit een einddocument met een
aanbeveling volgt.
Samen met mijn werkbegeleiders en afdelingshoofd heb ik het onderwerp valpreventie gekozen,
omdat de valincidentie op de afdeling Geriatrie erg hoog is. Een valincident heeft vaak ook grote
gevolgen voor de geriatrische patiënt. Daarom is door het afdelingshoofd een opdracht gegeven om
het probleem te onderzoeken. Hieruit is de volgende hoofdvraag opgesteld:
‘’Hoe kan de afdeling Geriatrie voldoen om de protocollen over valpreventie te implementeren, te
verbeteren en bij te houden, zodat het aantal valincidenten bij de geriatrische patiënt die is
opgenomen op de afdeling geriatrie van het Westfriesgasthuis verminderd.’’
In dit document wordt begonnen met de feiten en de betrokken personen betreffende het
probleem. Vervolgens wordt het daadwerkelijke probleem geanalyseerd en beschreven. In het
volgende hoofdstuk wordt de vraagstelling uiteengezet en worden de begrippen uit de hoofdvraag
gedefinieerd. Daarop volgend wordt het doel van het project beschreven. Vervolgens worden de
deelvragen uitgewerkt en hoe ik deze wil gaan beantwoorden. Tot slot wordt het plan van aanpak
besproken, waarin een planning en taakverdeling zijn opgenomen en hoe ik verwacht aan informatie
te komen.
2. Oriëntatie en analyse
In dit hoofdstuk worden de feiten, actoren en probleemstelling omschreven. Eerst wordt de
incidentie van valincidentie beschreven met bijbehorende feiten. Vervolgens wordt bij de actoren
omschreven welke personen en disciplines betrokken zijn bij het zorgproces. Tot slot wordt het
probleem geformuleerd en verklaard.
2.1 Feiten
Vallen komt veel voor en kan tot ernstige gevolgen leiden. Vallen is een belangrijke oorzaak van
morbiditeit en mortaliteit in het ziekenhuis. Incidentiecijfers in ziekenhuizen zijn sterk afhankelijk van
de afdeling waar de telling heeft plaats gehad. Ongeveer 2 tot 15% van de opgenomen patiënten
maakt minimaal één val door gedurende de opname, hoewel de spreiding van de gepubliceerde
incidentiecijfers enorm varieert:0,3 tot 19 per 1000 patiëntdagen. In een Nederlands onderzoek was
de valincidentie 8,9 per 1000 patiëntdagen. Dit heeft te maken met het feit dat valincidenten niet of
nauwelijks worden gemeten in het ziekenhuis, waardoor niet bekend is hoe groot het probleem in
werkelijkheid is. 30% van de opgenomen patiënten die gevallen zijn, valt nog een keer gedurende de
opname(1).
2.2 Actoren
Patiënt
In dit document wordt er uitgaan van kwetsbare ouderen patiënten die 70 jaar of ouder zijn die
opgenomen zijn in het Westfriesgasthuis en al één of meer keer zijn gevallen en/of verhoogd risico
hebben op vallen.
Verpleegkundige
Een verpleegkundige heeft nauw contact met een patiënt. De verpleegkundige neemt de anamnese
bij de patiënt af en vraagt hierbij in de anamnese naar het valrisico van de patiënt. Als de patiënt een
verhoogd risico heeft, doet de verpleegkundige een aanvraag fysiotherapie. Dit betekent KATZ-ADL
van >2.De verpleegkundige moet kennis hebben van de valrisico’s en de preventieve maatregelen om
het vallen te voorkomen of de kans te verkleinen past interventies aan op de risicofactoren. Bij de
anamnese rijkt de verpleegkundige bij een patiënt met een verhoogd risico op vallen een folder uit
aan de patiënt en naasten. Naast zorg bieden aan de patiënt en de patiënt te observeren, dient een
verpleegkundige ook aandacht te schenken aan diens naasten. Een verpleegkundige biedt de patiënt
en naasten voorlichting over het risico op vallen met het ontslag. Als de patiënt naar een verzorgingsof verpleeghuis gaat geeft de verpleegkundige een overdracht mee voor continuïteit van de zorg.
Geriater
Stelt het beleid op voor de geriatrische patiënt.
Fysiotherapeut
De taak van de fysiotherapeut bestaat uit het meten van fysieke beperkingen door middel van
DEMMI en het meten van het valrisico door middel van TUG. Afhankelijk van de uitkomst van de
screening, wordt de patiënt wel of niet in behandeling genomen door de fysiotherapie. Beoordeelt of
het inschakelen van de ergotherapeut noodzakelijk is bij problemen met wassen en kleden en eten.
Als dat nodig is, vraagt de fysiotherapeut aan de arts-assistent / specialist een ICC (in consult) te
maken voor de revalidatie arts voor het inschakelen van de afdeling ergotherapie. De fysiotherapeut
zet het beweegschema voor de patiënt in het EPD (elektronisch patiënten dossier) document
“Informatie overige disciplines” en via link in verpleegkundig activiteitenplan. Als onderdeel van de
fysiotherapeutische interventie kan de klinimetrie worden herhaald. Bij ontslag wordt de klinimetrie
herhaald. Bij ontslag wordt de patiënt zo nodig doorverwezen en met een overdracht naar een
fysiotherapiepraktijk of naar een zorginstelling(2).
2.3 Het probleem
Naar aanleiding van mijn stage op Geriatrie en de stageopdracht wordt er een aspect van de kwaliteit
van zorg in beeld gebracht om de kwaliteit te verbeteren. Heb ik als opdracht gekregen om het
probleem betreffende de hoge valincidentie op de afdeling Geriatrie te beschrijven en dit uit te
werken. Ik heb als verpleegkundig probleem gekozen, hoge valincidentie bij de geriatrische patiënt.
Het onderwerp is gekozen naar aanleiding van het hoogste aantal valincidenten op de afdeling
Geriatrie. Ondanks de protocollen die aanwezig zijn blijft de valincidentie hoog.
In een Nederlands onderzoek van Tutuarima et al., uitgevoerd in een cohort van 720 patiënten
die een beroerte hadden gehad en afkomstig waren uit 23 ziekenhuizen, was de valincidentie
8,9/1.000 patiëntdagen. In deze populatie vielen 104 patiënten (14%) tenminste één keer, en
er werden in totaal 173 valincidenten gerapporteerd. Wanneer de cijfers werden uitgesplitst
naar eerste en tweede valincidenten, werden cijfers van achtereenvolgend 6,2/1.000 patiëntdagen
en 17,9/1.000 patiëntdagen gevonden(3).
Uit onderzoek blijkt dat de meeste valincidenten in en rondom het bed plaats vinden, lopen, zitten in
een stoel en wassen/ baden volgt daarna.(4) Dit komt doordat een groot deel van de tijd in bed
wordt doorgebracht door patiënten in het ziekenhuis, dit zou een verklaring kunnen zijn. De meeste
incidenten vonden overdagplaats. De oorzaak was meestal een intrinsieke factor. Het tijdstip
wanneer de meeste valincidenten gebeuren is tussen 9 uur en 11 uur ’s ochtends en tussen 17 uur en
18 uur ’s middags. Deze tijd zijn de patiënten vaak het actiefst. In de nacht werden piektijdstippen
gevonden namelijk tussen 24 uur en 1 uur en tussen 3 uur en 4 uur. Het maakt geen verschil welke
dag van de week het is en had de duur van de opname ook geen invloed (5).
Het probleem wat de patiënt ondervindt is het feit dat het valincident lichamelijke en psychische
gevolgen kan hebben. Dit kan variëren van hematomen en kneuzingen tot hoofdletsel en
botfracturen. Waarvan 10% van de valincidenten bij ouderen leidt tot ernstig letsel. De ergste
complicatie is een heupfractuur. De psychosociale gevolgen kunnen zijn sociale isolatie en valangst.
De angst om nog een keer te vallen is vaak bij ouderen aanwezig, waardoor ze minder gaan
mobiliseren en hierdoor meer afhankelijk zijn van naasten. Dit kan hospitalisatie als gevolg hebben.
Andere gevolgen zijn langere ligduur, tijdelijk plaatsje in verzorgings- of verpleeghuizen, extra
diagnostisch onderzoek en eventueel chirurgisch ingrijpen. Waardoor de kosten in de
gezondheidzorg stijgen(1).
Het probleem op de afdeling geriatrie is dat alle protocollen voor valpreventie aanwezig zijn.
Gebaseerd op de richtlijn preventie van valincidentie bij ouderen en het
veiligheidsmanagementsysteem (VMS). Maar de implementatie is nog niet volledig. Uit onderzoek
naar implementatie van richtlijnen wordt duidelijk dat invoering van richtlijnen complex kan zijn.
Onderzoek naar implementatiemethodieken geeft verder aan dat er geen goed implementatieplan
bestaat dat superieur is in het bereiken van verandering. Een oorzaak van het falen, kan zijn dat veel
organisaties het standpunt in nemen dat kennis iets is wat kan worden gekocht, gemeten, verspreid
wordt met de veronderstelling dat het dan juist en efficiënt zal worden toegepast in de praktijk. Dit is
vaak niet zo. (1)
Op de stageafdeling geriatrie wordt het protocol niet volledig uitgevoerd. Dit kan komen doordat het
protocol niet goed is geïmplementeerd op de afdeling. Waardoor de valincidentie hoog is op de
afdeling. Aan de hand van een enquête kom ik er achter welke punten van het protocol nog niet
goed geïmplementeerd zijn.
3. Vraagstelling/ opdracht
Vanuit de stage is de opdracht om een verpleegkundig probleem over het hoog aantal valincidenten
te beschrijven. Het verpleegkundige probleem speelt zich af in de setting van een perifeer ziekenhuis.
Tijdens de lessen risicomanagement is het onderwerp valincidentie ter sprake gekomen. Ik heb mij
verdiept door middel van de cursus risicomanagement. Uit het aantal VIM (incident melding) blijkt in
de maand oktober van de acht VIM meldingen, zes valincidenten gemeld te zijn. Uit cijfer van het
ziekenhuis blijkt dat de afdeling geriatrie het hoogst aantal valincidenten heeft. Daarom is de
volgende hoofdvraag opgesteld:
‘’Hoe kan de afdeling geriatrie voldoen om de protocollen over valpreventie te implementeren, te
verbeteren en bij te houden, zodat het aantal valincidenten bij de geriatrische patiënt op de
afdeling geriatrie van het Westfriesgasthuis verminderd.’’
Aan de hand van deze hoofdvraag wordt er een advies gegeven aan de afdeling. De opdracht van dit
verbeterplan is het verwerven van competenties en deze te vertalen naar de praktijk op micro-,
meso- en macroniveau en op evidence gebaseerde inzichten.
Om onduidelijkheden over de definitie van bepaalde begrippen te voorkomen, worden deze onder
het kopje ‘precisering’ in paragraaf 4.1 vermeld.
3.1 Precisering
De volgende begrippen uit de hoofdvraag worden kort toegelicht, zodat er gedurende het gehele
project dezelfde definitie wordt aangehouden en onduidelijkheden kunnen worden voorkomen.
Implementeren: In de praktijk brengen, in gebruik nemen, toepassen, uitvoeren waarbij
betrokkenheid en motivatie van werknemers om de verandering daadwerkelijk voor elkaar te krijgen
erg belangrijk. (6)
Valincidentie of val: een onbedoelde verandering van de lichaamspositie, die resulteert in het
neerkomen op de grond of een ander lager niveau’. (1)
Geriatrische patiënt: Ouderen met meerdere aandoeningen tegelijk. Vaak gaat het om
een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen.(7)
Afdeling Geriatrie: een medisch specialisme voor kwetsbare ouderen. Onder kwetsbare ouderen
wordt verstaan: een specifieke conditie bij ouderen die geassocieerd wordt met vooral fysiek
functieverlies. Functieverlies wordt geassocieerd met veroudering, beperking en multimorbiditeit.
Kwetsbare personen zijn vaak oud en hebben meer dan één chronisch aandoening, meer lichamelijke
beperkingen en een slechtere gepercipieerde gezondheid. (1,7)
3.2 Doel van het project
Het doel is bij de patiënt geen functie verlies optreed tijdens de ziekenhuisopname door een
valincident tijden het verblijf in het ziekenhuis door middel van verpleegkundige interventies te
voorkomen of de kans verkleinen op de afdeling. Het doel is de verpleegkundige een advies geven
hoe zij de kans op valincidenten kunnen verkleinen door de protocollen over valpreventie goed te
implementeren, verbeteren en bij te houden op de afdeling. En daarmee het valincidentie te
verlagen.
4. Onderzoeksplan
Om de hoofdvraag juist te kunnen beantwoorden, zijn er deelvragen opgesteld die samen antwoord
zullen geven op de hoofdvraag. Bij elke deelvraag wordt er een korte toelichting gegeven hoe het
antwoord op de deelvraag wordt gevonden en volgens welke methode/procedure dit zal zijn.
4.1 Deelvragen
’Hoe kan de afdeling geriatrie voldoen om de protocollen over valincidentie te implementeren, te
verbeteren en bij te houden, zodat het aantal valincidenten bij de geriatrische patiënt die is
opgenomen op de afdeling geriatrie van het Westfriesgasthuis verminderd.’’

Welke protocollen zijn er aanwezig?
Bij deze deelvraag ga ik na welke protocollen er op de afdeling geriatrie aanwezig zijn over
valincidentie.

Zijn de verpleegkundige op de hoogte van de protocollen en past iedereen ze juist toe?
Als er protocollen over valincidentie zijn op de afdeling geriatrie ga ik na wat iedereen weet over die
protocollen en in hoeverre de verpleegkundige deze protocollen toepassen in de praktijk. Om deze
deelvraag te beantwoorden vindt er een enquête plaats. Zodat er een goed beeld komt of iedereen
op de hoogte is van de aanwezig protocollen over valincidentie en in hoeverre de verpleegkundige
deze protocollen toepassen.

Wat mist er in de protocollen over valincidentie?
Ik ga kijken of deze nog up to date zijn en of ze overeen komen met de richtlijn en wat er eventueel
aangepast kan worden aan de protocollen.

Hoe krijgt je de protocollen over valincidentie geïmplementeerd op de afdeling geriatrie?
Bij deze deelvraag wordt gezocht naar wetenschappelijke literatuur hoe je het beste een protocol
kunt implementeren op de afdeling geriatrie. In de richtlijn staat een EFQM- model beschreven die
kan helpen bij het implementeren van een richtlijn/protocol. Maar is dit ook de beste manier om het
zo goed mogelijk geïmplementeerd te krijgen om de afdeling of spelen er ook nog andere factoren
een rol. Dit wordt onderbouwen met literatuur.
 Wat is het EFQM- model
Bij deze deelvraag wordt er gezocht naar informatie over wat het EFQM-model inhoud. Waar het
voor gebruikt wordt. En hoe het gebruikt kan worden op de afdeling geriatrie.

Welke invloed heeft het EFQM- model op de implementatie?
Hiervoor wordt er gekeken wat voor invloed het EFQM-model heeft op de implementatie. Hoe
effectief is het EFQM-model op de implementatie van de protocollen over valincidentie. En als de
protocollen goed geïmplementeerd zijn wat heeft dit dan voor invloed op het aantal valincidenten op
de afdeling?

Wat zijn de mogelijke gevolgen van implementatie?
Er wordt beschreven wat de gevolgen zijn van de implementatie op de valincidentie. Er wordt
gekeken naar de gevolgen van de patiënt en minder valincidenten. Hierbij kan er worden gekeken
van de gevolgen van een goede implementatie op micro-meso en macroniveau.

Zijn er al eerder oplossingen en verbetermaatregelen bedacht, welk effect hebben deze
gehad?
Deze vraag kan beantwoord worden door dit na te vragen aan de verpleegkundige die over de VIM
meldingen en over de valincidenten gaat. Door middel van een interview kan deze deelvraag worden
beantwoord. Om in kaart te brengen of er verbetermaatregelen bedacht zijn en of deze al toegepast
zijn. En of de verbetermaatregelen effect hebben gehad op het aantal valincidenten op de afdeling.
4.2 Gegevens
De gegevens die nodig zijn om de deelvragen volledig te kunnen beantwoorden zijn kennis over:
•
De protocollen over valincidentie
•
De richtlijn over valincidentie
•
De patiënten categorie
•
De beste manier op een protocol te implementeren
•
Het EFQM- model
•
Wat weten de verpleegkundige over de protocollen
•
Toepassing van protocollen
•
Gevolgen van implementatie van een protocol
4.3 Methode en procedures
Welke methodes en procedures zijn gebruikelijk om de gegevens te verzamelen en deelproducten te
realiseren?
 Verpleegkundige en medische Richtlijn, via diliguide
Richtlijn met betrekking tot valincidentie bij ouderen.
 Wetenschappelijke artikelen in Pubmed, Cochrane
P valincident geriatrische patiënt
I
preventieve interventies
C verminderen/ verkleinen valincidentie
O implementeren protocol die bijdraagt aan verminderen van valincidentie
Zoektermen: fall incident geriatricpatient, preventiveinterventions, implementation, reduce risk of
falling.

Interviews die een verdieping kunnen geven aan de deelvragen, deze interviews zullen
worden uitgevoerd na literatuuronderzoek. De betrokkenen die geïnterviewd zullen worden
zijn:
- Alle collega’s van de afdeling geriatrie in het Westfriesgasthuis
- De collega die over valincidenten en VIM meldingen gaat
5. Plan van aanpak
5.1 Tijd
Het is de bedoeling dat het advies van het kwaliteitsverbeterplan tijdens de stage wordt afgerond.
Het is van belang dat er aan een strakke tijdsplanning gehouden wordt. Één keer in de twee weken is
er een studiedag ingeplant waarin er aan het plan van aanpak gewerkt kan worden. Verder is het de
bedoeling dat het advies wat uit het plan van aanpak naar voren komt gepresenteerd wordt op de
afdeling, hiervoor moet een datum ingeplant worden. Tussendoor kunnen er vragen worden gesteld
aan de werkbegeleiders en kan er gemaild worden voor vragen of advies. Er wordt een logboek
bijgehouden zodat er wordt bijgehouden hoeveel uur er aan het plan van aanpak besteed is. Het plan
van aanpak verslag en presentatie wordt beoordeeld met het zelf ontworpen feedbackformulier. Het
moet beide met een voldoende beoordeeld zijn om leerdoel 4: ‘In week 8 breng ik een aspect van de
kwaliteit van zorg in beeld om de kwaliteit te verbeteren dit ga ik presenteren aan het
verpleegkundig team, daardoor bevorder ik de deskundigheid van de verpleegkundige op de afdeling
Geriatrie in het Westfriesgasthuis’, te kunnen behalen.
In onderstaande tabel is de tijdsplanning opgenomen met de deadlines en belangrijke data.
Datum
Wat?
Verdere informatie
17-11-13
Oriënteren onderwerp.
-
31-10-14
Hoofd en deelvragen maken en
laten goedkeuren door
werkbegleider
Na ontvangen feedback,
eventueel aanpassen.
07-11-14
Startdocument inleveren en
enquête vragen inleveren
-
14-11-14
Startdocument definitief
inleveren en enquête
Wachten op een ‘go’ of
een ‘no go’.
Week 48
Enquête afnemen bij collega’s
-
21-11-14
Deelvragen beantwoord,
Conclusie trekken uit enquête
-
27-11-14
aanbeveling formuleren vanuit
de deelvragen en enquête.
-
31-12-14
aanbeveling verslag inleveren
en feedback vragen.
-
7-12-14
Feedback aanpassen
-
7-12-14
Inleveren definitief aanbeveling
verslag, datum plannen
presenteren advies.
-
13-12-14
Powerpoint en
feedbackformulier voor
presentatie maken
-
13-12-14
Powerpoint en
feedbackformulier laten
nakijken
-
5.2 Organisatie
Dit verbeterplan wordt gemaakt door één persoon. Er is daarom geen samenwerkingscontract
opgesteld. Wel zijn er afspraken gemaakt en deadlines gesteld. Deze staan vermeld in het plan van
aanpak.
5.3 Kwaliteit
Op het product aan de eisen te laten voldoen die in het beoordelingsformulier staan vermeld zijn de
volgende eisen hanteert:
- Overzichtelijke deadlines die haalbaar zijn met een kleine mogelijkheid om af te wijken voor
onvoorziene omstandigheden.
- De werkbegeleider wordt op de hoogte gehouden van de voorgang van het verslag
- Minimaal een week voor de eerste inleverdatum van het plan van aanpak moet het plan van
aanpak af zijn.
De kwaliteitscriteria er gehanteerd worden:
Er wordt gezorgd dat het plan van aanpak en advies aan de eisen, zoals deze staan vermeld op het
zelfontworpen feedbackformulier voldoet. Ook wordt de feedback van de werkbegeleider
meegenomen in het advies en wordt als kwaliteitscriteria gesteld.
Bewaken van kwaliteit van de producten:
- Er wordt regelmatig gecheckt waarmee ik bezig ben als er wordt gewerkt aan een onderdeel.
Wijkt het niet te veel af van het onderwerp? Is dit relevant voor de hoofdvraag? Etc.
- Door het plan van aanpak is er een planning wanneer wat gedaan wordt. Dit behoudt de
kwaliteit doordat er een richtlijn wordt aangehouden.
Informatie
Om de informatie/producten goed te bewaren wordt er gebruik gemaakt van een USB-stick en
dropbox.com. Hier worden alle documenten geplaatst die betrekking hebben tot het plan van
aanpak. Via de mail is het mogelijk om contact op te nemen met de werkbegeleiders.
Geldzaken
Er worden kosten gemaakt voor dit verbeterplan. Namelijk een deelname aan het landelijke
valsymposia. Deze kosten bedragen €95 euro en worden vergoed door de stage instelling. Daarnaast
verwacht ik geen kosten.
Literatuurlijst
1
Praktijkgids kwetsbare ouderen. 2009.
http://www.vmszorg.nl/_library/5540/web_2009.0104_praktijkgids_kwetsbare_ouderen.pdf
geraadpleegd 29 oktober 2014
2
Vegte M van der. Preventie valincidenten bij ouderen. 2004.
http://apwfg16/portal/skin/default.aspx geraadpleegd 1 november 2014.
3
Tutuarima JA, Meulen JHP van der, Haan RJ de, Straten A van, Limburg M. Risk factors forfalls
of hospitalizedstroke patients. Stroke 1997;28:297-301.
4
Vassallo M, Amersey RA, Sharma JC, Allen SC. Falls on integratedmedicalwards. Gerontology
2000;46:158-62.
5
Halfon P, Eggli Y, Melle G van, Vagnair A. Risk of fallsforhospitalizedpatients: a predictive
model based on routenilyavailable data. J ClinEpidemiol 2001;54:1258-66.
6
Mandenmakers J. Succesvol implementeren, hoe doe je dat? 2014. http://oi.nl/succesvolimplementeren.html Geraadpleegd 29 oktober 2014 geraadpleegd 29 oktober 2014.
7
Introductieboekje afdeling klinisch geriatrie en neurologie. 2014. geraadpleegd 29 oktober
2014.
Bijlage 1: Beoordelingsformulier
1. Algemeen
1.1 De student kan de plaats van de 5 vormen van deskundigheidsbevordering binnen de
stageafdeling beschrijven, verklaren en aan anderen uitleggen.
1.2 Het geheel ziet er professioneel en verzorgd uit (lettertype, lay-out, omslag)
1.3 Bronvermelding is via de Vancouverstijl
2. Stappenplan: voorbereiding
2.1 De beschrijving van de huidige praktijk van de stageafdeling is correct.
2.2 In het stappenplan is verantwoord waarom de student voor deze praktijkopdracht heeft
gekozen.
2.3 De door de student geformuleerde beoordelingscriteria / kwaliteitseisen zijn adequaat.
2.4 Het probleem wordt eerst vanuit relevante perspectieven (vanuit de patiënt, de medewerkers,
organisatie, wettelijke bepalingen etcetera) geanalyseerd, voordat oplossingen ontwikkeld worden.
2.5 De doelstelling is duidelijk geformuleerd en bevat een analyse van de opdracht.
2.6 De methoden zijn geschikt om de hoofd- en deelvragen te beantwoorden.
Deelvragen zijn beschreven en zijn relevant en leiden tot een antwoord op hoofdvraag
3. Stappenplan: planning en uitvoering
3.1 De resultaten van de praktijkopdracht heeft meerwaarde voor de afdeling
3.2 Het document bevat een globaal plan van aanpak, hierin wordt een informatieverzamelplan
beschreven waarin onder meer literatuur en andere informatiebronnen die gebruikt worden op de
hoofd- en deelvragen te beantwoorden.
3.3. Informatiebronnen zijn specifiek beschreven.
3.4. Het document bevat een tijdsplanning
3.5. Het evaluatierapport of verbeterplan is op een adequate manier ingebracht in een teamoverleg
3.6. De presentatie is uitgewerkt en gepresenteerd in een PowerPoint
4. Beroepshouding
4.1 De student heeft bij de uitvoering van de praktijkopdracht rekening gehouden met de beleving
van de patiënt / cliënt.
4.2 De student heeft bij de uitvoering van de praktijkopdracht het afdelingsbeleid met betrekking tot
deskundigheidsbevordering betrokken.
4.3 De student heeft bij uitvoering van de praktijkopdracht rekening gehouden met de beleving van
de verpleegkundige.
Download