Huisartsen in Zaanstreek en Waterland Purmerend, 12 september

advertisement
Huisartsen in Zaanstreek en Waterland
Purmerend, 12 september 2013
Geachte mijnheer, mevrouw,
Uw huisarts en apotheek houden ieder een eigen dossier over u bij. Zo legt uw huisarts bijvoorbeeld
vast wat uw klachten zijn en hoe hij u heeft behandeld. Uw apotheker en huisarts vermelden in uw
dossier welke medicijnen u gebruikt en of u allergisch bent voor bepaalde medicijnen. Uw huisarts en
apotheek hebben die informatie nodig om u goed te kunnen helpen. Zo krijgt u bijvoorbeeld geen
pillen die niet goed werken in combinatie met andere medicijnen die u slikt of waarvoor u allergisch
bent.
Als u ’s avonds of in het weekend onverwacht bij een andere huisarts of apotheek moet aankloppen,
kan deze geen contact met uw huisarts of apotheek opnemen om uw gegevens op te vragen. Toch wilt
u ook dan graag zo goed en zo snel mogelijk geholpen worden. Actuele informatie over uw medische
gegevens kan daarbij helpen. Ook in spoedsituaties is het belangrijk dat uw belangrijkste medische
gegevens snel beschikbaar zijn. Dat kan immers fouten voorkomen.
Daarom willen zorgverleners die u behandelen belangrijke medische gegevens elektronisch kunnen
inzien. Zo is informatie over uw gezondheid snel en op elk moment bij de hand. Ook ’s avonds en in
het weekend. Huisartsen, apotheken en huisartsenposten kunnen hierbij gebruik maken van een
speciaal netwerk. Dat netwerk is beveiligd om uw privacy te waarborgen. Uw medische gegevens
worden niet opgeslagen in het netwerk. Ze blijven in de computer van uw eigen huisarts en apotheek.
Zo zijn steeds de laatste gegevens over uw gezondheid beschikbaar.
Uw zorgverlener heeft een geheimhoudingsplicht. Hij kan niet zomaar uw medische gegevens delen
met andere zorgverleners via het netwerk. U moet uw huisarts en apotheek eerst toestemming geven
uw gegevens daarvoor beschikbaar te stellen. En andere zorgverleners mogen de gegevens alleen
raadplegen als dat nodig is voor uw behandeling.
Als u toestemming geeft, dan schrijft uw huisarts of apotheek dat in uw dossier. Uw belangrijkste
medische gegevens zijn dan beschikbaar voor andere zorgverleners. U kunt uw toestemming altijd
weer intrekken.
Als u geen toestemming geeft, kunnen andere huisartsen en apotheken uw gegevens niet inzien via
het netwerk. Ook niet in noodsituaties.
U kunt uw toestemming geven door het toestemmingsregistratie formulier in te leveren. Ook kunt u
toestemming geven via www.ikgeeftoestemming.nl.
Kijk voor meer informatie op www.vzvz.nl en de achterzijde van deze brief.
Met vriendelijke groet,
Dhr. J. van der Putte, huisarts
De voor- en nadelen van elektronische patiëntendossiers
Zorgverleners zijn verplicht om over iedere patiënt een dossier bij te houden. Dat is niet nieuw. Nieuw
is wel dat steeds meer zorgverleners gegevens digitaal registreren.
Voordelen van EPD's
Beter registreren
Het elektronisch registreren van patiëntgegevens leidt tot betere patiëntendossiers. Geen problemen meer met
onleesbare handschriften en het systeem biedt zorgverleners geheugensteuntjes bij het vastleggen van de
belangrijkste gegevens.
Snellere uitwisseling
Elektronische uitwisseling is niet aan tijd gebonden en kan 24 uur per dag, 7 dagen per week. Zorgverleners
kunnen gegevens meteen digitaal vastleggen en direct onderling uitwisselen met een andere zorgverlener. EPD’s
maken het ook gemakkelijker om gegevens met u te delen, bijvoorbeeld via online inzage of binnen een Persoonlijk
Gezondheidsdossier.
Minder dubbele onderzoeken
Snelle elektronische uitwisseling van onderzoeksuitslagen, zoals röntgenfoto’s en bloeduitslagen, vermindert het
onnodig herhalen van een nog actueel onderzoek. Dat scheelt tijd, geld en ongemak.
Minder medische fouten
Het elektronisch delen van gegevens kan medische fouten voorkomen. Zorgverleners kunnen immers belangrijke
verschillen tussen hun registraties ontdekken. Daarnaast kan een zorgverlener nieuwe informatie op het spoor
komen, zoals een allergie of een medicijn waarvan hij niet wist dat zijn patiënt dat slikte. Het kan bijvoorbeeld
voorkomen dat u in het ziekenhuis belandt omdat twee medicijnen niet samengaan.
Betere privacyborging
Vanuit privacy-oogpunt hebben EPD-systemen verschillende voordelen ten opzichte van papieren registraties.
Papieren dossiers liggen soms open en bloot op een balie of bureau. Dossiers die per post worden verstuurd raken
wel eens zoek. EPD’s bieden bovendien de mogelijkheid om bepaalde informatie afzonderlijk te registreren.
Zorgverleners kunnen op die manier zaken als vermoedens of geheugensteuntjes gemakkelijker voor zichzelf
houden, omdat deze niet worden uitgewisseld met andere zorgverleners.
Nadelen van EPD's
Dossiers minder volledig
Zorgverleners overwegen soms om minder te registreren wanneer medische gegevens mogelijk op grotere schaal
worden uitgewisseld. Ze willen bijvoorbeeld voorkomen dat collega’s fouten in hun registraties ontdekken of ze
willen de privacy van hun patiënt voor 100% garanderen. Zo kan een onvolledig dossier ontstaan.
Dossiers kunnen ook minder volledig worden doordat patiënten ervoor kiezen bepaalde informatie niet aan hun
zorgverlener te melden, bijvoorbeeld omdat ze onvoldoende vertrouwen hebben in de veiligheid van EPD-systemen
of in de wijze waarop zorginstellingen of zorgverleners met hun gegevens omgaan.
Elkaars fouten overnemen
Een zorgverlener mag de ontvangen gegevens van een collega niet klakkeloos overnemen. Dat stelt zorgverleners
soms voor de moeilijke afweging tussen afgaan op de gegevens van een collega of een patiënt zelf opnieuw
bevragen of onderzoeken. Dat kan ertoe leiden dat zorgverleners afgaan op gebrekkige of onvolledige informatie.
Privacyrisico’s
Er is geen 100% garantie op veiligheid van opslag en uitwisseling van uw gegevens te geven. Hackers zijn ICTontwikkelaars soms te slim af. Ook gaan zorgverleners of andere medewerkers van een zorginstelling wel eens
slordig om met EPD-systemen om, bijvoorbeeld door niet uit te loggen of door hun wachtwoorden aan een ander te
geven. Uw gegevens kunnen daarom op de verkeerde plek terecht komen.
Jacques Loomans, Zorgbelang Noord-Holland, Schipholpoort 48, Haarlem, 023 5300000
www.zorgbelang-noordholland.nl
Bron: Centrum voor Ethiek en Gezondheid, www.ceg.nl
Download