Tot op dit moment is het document niet in te zien

advertisement
2007.
Nr.
Dnst.
: 7.0163
: BOWO
Strategisch Kader Bedrijventerreinen
Leiden, 1 december 2007
Inleiding
Het college van B&W heeft in 2005 besloten opdracht te geven tot het opstellen van een Plan
van Aanpak Herstructurering Bedrijventerreinen in Leiden (B&W Nr: 7/05.0798). De opdracht
is te beschouwen als een eerste uitwerking van de ambitie uit de ontwikkelingsvisie 2030,
Stad van Ontdekkingen en van het programma bedrijventerreinen uit GSB III. Het wordt
ontwikkeld op basis van de volgende probleemstelling:
“Wat moet de gemeente ondernemen om een duurzaam toekomstperspectief te
bieden voor bedrijventerreinen, de bedrijven en de werkgelegenheid op die terreinen?
Met andere woorden hoe kan fysieke en economische veroudering tegengaan
worden, hoe kan er voldoende areaal beschikbaar blijven van voldoende kwaliteit en
aansluitend op de behoeften en hoe kan de diversiteit van ondernemingen en
werkgelegenheid gehandhaafd blijven?”
Bedrijventerreinen staan sterk in de belangstelling bij de overheid en bij maatschappelijke
groeperingen. Leiden heeft als grote stad relatief weinig areaal aan bedrijventerreinen. Toch
heeft dat areaal een grote betekenis voor de (diversiteit van de) werkgelegenheid. Er werken
bijna 15.000 mensen in 570 bedrijven en instellingen op ongeveer netto 100 hectare terrein.
Zonder Leeuwenhoek/Pesthuiswijk is dat circa 9.000 mensen op netto 76 hectare
bedrijventerrein. De terreinen worden dus intensief gebruikt. Ook is er sprake van
verplaatsingsdynamiek op de terreinen, ondanks de soms matige beeldkwaliteit. Hoe kunnen
deze terreinen vitaal gehouden worden? Dat is een opgaaf met een aanpak op de korte en de
(middel)lange termijn. Op korte termijn werkt de gemeente Leiden i.s.m. de
ondernemersverenigingen per bedrijventerrein aan de verbetering van de bedrijventerreinen
door het programma “Schoon, heel en veilig”. Voor de lange termijn zou de onderhavige
aanpak kunnen dienen.
Aanpak
De gemeente Leiden heeft in het kader van het grotestedenbeleid, het Meerjaren
Ontwikkelingsprogramma 2005 – 2009, een ambitie verwoord inzake de herstructurering van
bedrijventerreinen. Ook heeft de gemeente Leiden een beroep gedaan op het
Ontwikkelingsfonds Bedrijven van de provincie Zuid Holland om een programma
herstructurering bedrijventerreinen te kunnen ontwerpen. Voor het (doen) scheppen van
banen voor mensen met een lagere opleiding zijn de beschikbaarheid en vitaliteit van de
bestaande bedrijventerreinen van groot belang.
Het rapport Bedrijventerreinen Leiden, Analyse en Perspectief is het eerste (tussen)resultaat
van de gekozen aanpak (BRO, 2006). In dit rapport worden op basis van analyses
aanbevelingen gedaan per bedrijventerrein. Het rapport is gebruikt om een beleidskader
bedrijventerreinen te ontwikkelen. Op basis van het beleidskader wordt de planvorming per
bedrijventerrein verder uitgewerkt.
Beleidskader
Het doel van het beleidskader voor bestaande bedrijventerreinen is de Raad en het College
een handvat te bieden voor een duurzaam toekomstperspectief voor de Leidse
bedrijventerreinen; ook voor de bedrijven en de werkgelegenheid op die terreinen. Door
fysieke en economische veroudering tegen te gaan, door voldoende areaal beschikbaar te
houden van voldoende kwaliteit, aansluitend op de behoeften, en door diversiteit van
ondernemingen en werkgelegenheid te handhaven, kunnen de Leidse bedrijventerreinen die
functie voor de stad blijven vervullen. Indien uw raad akkoord gaat met het voorgestelde
beleidskader, zal dat kader het uitgangspunt vormen voor het ontwikkelen van
toekomstplannen per bedrijventerrein. Deze plannen zullen successievelijk ter vaststelling
aan de raad aangeboden worden. Het beleidskader en de uitwerking per bedrijventerrein
zullen tevens als input dienen voor de Leidse en de regionale structuurvisies, de nog op te
stellen werkenvisie en voor verschillende bestemmingsplannen.
Uitvoeringsplannen
Door het strategisch kader vast te stellen kan er per bedrijventerrein een uitvoeringsplan
opgesteld worden op basis van de bestaande (markt)dynamiek. Deze uitvoeringsplannen
bevatten in ieder geval de beschrijving van de toegestane economische functies op die
terreinen (later te vertalen in bestemmingsplannen), een beeldkwaliteitsplan, een
communicatieplan en wanneer dat nodig is een financieringsplan voor de openbare ruimte,
een projectbesluit en een verplaatsingsplan. Per jaar wordt voor een á twee terreinen een
dergelijk plan ontwikkeld.
Financieel kader
Herstructurering van bedrijventerreinen wordt een zeer kostbare zaak, als dat gepaard gaat
met bedrijfsverplaatsingen op verzoek van de gemeente. Mede daarom wordt voorgesteld te
kiezen voor een aanpak waarbij de bedrijven zoveel mogelijk op de bestaande locaties blijven
gehuisvest en bij onvermijdelijke verhuizing, de herontwikkeling door het bedrijfsleven wordt
opgepakt. De gemeente zal de aanpak van de openbare ruimte in voorkomende gevallen
voor haar rekening nemen.
De grootste onzekere factor voor het welslagen van deze aanpak ligt in het al dan niet
beschikbaar komen van de Oostvlietpolder. Om ruimte te vinden voor het (groeiende)
bedrijfsleven, zal dan buiten Leiden gezocht moeten worden.
Voor de planvorming per bedrijventerrein is voor de periode tot 2010 €100.000,- uitgetrokken.
Voor de helft worden deze middelen gevonden op de reguliere EZ begroting. De andere helft
wordt gefinancierd door de provincie. De dekking van de uitvoering van de plannen, dient te
geschieden door een combinatie van zelfrealisatie door het bedrijfsleven bij herontwikkeling
of herprofilering, en voor de openbare ruimte door de uitwerking van een claim die in principe
gelegd wordt op de Bestemmingsreserve Duurzame Ruimtelijke Investeringen. De
verwerking van een en ander treft u aan in bijgaande begrotingswijziging.
Wij stellen uw Raad voor het hierna in ontwerp afgedrukte besluit te nemen.
Burgemeester en Wethouders van Leiden,
de Secretaris,
de Burgemeester,
P.I.M. v.d. WIJNGAART. H.J.J. LENFERINK.
De Raad van de gemeente Leiden;
Gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders (nummer 07.0163 van 2007), mede
gezien het advies van de commissie;
BESLUIT:
1. kennis te nemen van:
a. het rapport “Bedrijventerreinen Leiden, Analyse en Perspectief”, BRO,
Vught, augustus 2006,
b. de presentatie “Strategisch kader bedrijventerreinen, Analyse en perspectief
voor de bedrijventerreinen van Leiden”
c.
de notitie “Strategisch kader bedrijventerreinen” van 1 december 2007
2. de beleidsuitgangspunten ten aanzien van de binnenstedelijke bedrijventerreinen van
Leiden vast te stellen, te weten:
a. de Leidse binnenstedelijke bedrijventerreinen bieden ruimte aan het vereiste
voorzieningen niveau van de stad, alsmede aan de in de ontwikkelingsvisie
voorgestane groei van de werkgelegenheid voor hoger en lager geschoolden,
onder de randvoorwaarden van duurzaam intensief ruimtegebruik en van
voldoende beeldkwaliteit,
b. bestaande bedrijven worden vraaggericht gefaciliteerd op bestaande locaties
en worden niet actief verplaatst van woonwijken naar bedrijventerreinen,
c.
het beleid is erop gericht diversiteit van werkgelegenheid (ook voor
laagopgeleide werknemers) in samenwerking met de regio te behouden;
d. de gemeente faciliteert bij herontwikkeling op bedrijventerreinen de
zelfrealisatie door het bedrijfsleven,
e. bij herontwikkeling wordt uitgegaan van de vestiging van (alternatieve)
economische functies,
f.
bij planvorming voor bedrijventerrein de Waard wordt rekening gehouden met
planvorming inzake de Ringweg Oost,
g. er wordt uitgegaan van gemengde bedrijventerreinen met als enige
uitzondering het thematisch ingerichte Biosciencepark,
h. solitaire kantoren worden niet op gemengde bedrijventerreinen toegestaan,
i.
de gemeente Leiden streeft naar het maken van bindende regionale
afspraken over toekomstig aanbod aan bedrijventerreinen; waarbij de
gemaakte afspraken over de regionale kantoorontwikkeling als voorbeeld
kunnen dienen,
j.
bij eventuele uitgifte van het bedrijventerrein Oostvlietpolder zullen zowel
Leidse als niet Leidse bedrijven worden gefaciliteerd,
k.
het beleid erkent dat meer ruimte voor bedrijventerreinen binnen de
gemeente Leiden niet of nauwelijks beschikbaar is;
l.
bij het vestigingsbeleid in de schaarse bedrijfsruimte die beschikbaar komt streeft
de gemeente maximale werkgelegenheid per vierkante meter na,
3. de bovenstaande beleidsuitgangspunten te hanteren als bouwstenen voor de te
ontwikkelen Werkenvisie.
4. het college op te dragen al het mogelijke te doen om waar mogelijk,
herstructureringsprojecten van bedrijventerreinen in Leiden opgenomen te krijgen
in mogelijke subsidieregelingen.
5. het college te verzoeken op basis van bovengenoemde uitgangspunten een
uitvoeringsprogramma herstructurering bedrijventerreinen op te stellen en dat t.z.t. ter
kennis te brengen van de raad.
6. voor de verwerking in de begroting van de provinciale subsidie ad. € 42.437,= de
bijgaande begrotingswijziging vast te stellen.
Gedaan ter openbare vergadering van
de Griffier,
Dit voorstel is op 12 februari 2008 gewijzigd besloten.
de Voorzitter,
Download