Aanvullende bepalingen in arbeidsovereenkomsten

advertisement
Aanvullende bepalingen in arbeidsovereenkomsten
1. Reiskostenvergoeding
Ter dekking van de kosten woon-werkverkeer betaalt de werkgever de kosten van
het meest voordelige 2e klasse openbaar vervoer tussen woonplaats van de
werknemer en de plaats waar de werkzaamheden worden verricht.
Of:
De werknemer ontvangt een vergoeding van de reiskosten woon-werkverkeer die
overeenkomt met de voor de desbetreffende reisafstand maximale fiscaal onbelaste
reiskostenvergoeding [19 eurocent per kilometer].
2. Onkostenvergoeding en mobiele telefoon
De werknemer kan voor het werk gemaakte onkosten declareren met een
declaratieformulier en originele bonnen als bewijs. Het gedeclareerde bedrag wordt
na accordering door de direct-leidinggevende met de eerstvolgende salarisbetaling
overgemaakt naar de daarvoor opgegeven bankrekening. Bij achteraf gebleken
bovenmatigheden zal de loonheffing op de werknemer worden verhaald.
De werkgever stelt aan werknemer een mobiele telefoon ter beschikking, waarvan
het abonnement en de gesprekskosten door werkgever worden vergoed, voor zover
deze gesprekskosten betrekking hebben op zakelijke telefonische contacten en in
beperkte mate op telefonische contacten in de privésfeer, voor zover deze binnen
Nederland plaatsvinden. Alle overige kosten worden met de werknemer verrekend.
Indien de werknemer langer dan 2 maanden arbeidsongeschikt is, dient hij/zij de
mobiele telefoon te retourneren aan de werkgever. Na herstel ontvangt de
werknemer opnieuw de/een mobiele telefoon, tenzij een functiewijziging dit niet
noodzakelijk maakt
3. Overwerk
1. De werkgever kan, indien daarvoor een dringende reden aanwezig is, de
werknemer opdracht geven om, naast de vaste werktijden, overwerk te
verrichten. De werkgever zal daarbij de wettelijke bepalingen (in casu de
Arbeidstijdenwet) in acht nemen. De verplichting van werknemer om
overwerk te verrichten is beperkt tot maximaal …..% van het overeengekomen
aantal arbeidsuren per week.
2. Overwerk dat wordt verricht van maandag tot en met vrijdag (vrijwel) direct
aansluitend aan de normale werktijd, geeft werknemer recht op een
vergoeding van [minimaal100] % per uur van het bruto uurloon waarop
werknemer volgens zijn arbeidsovereenkomst recht heeft.
3. Indien de werknemer overwerk verricht op zaterdag dan wel op maandag tot
en met vrijdag na ….. uur, wordt dit vergoed door betaling van [minimaal100]
% per uur van het bruto uurloon waarop de werknemer volgens zijn
arbeidsovereenkomst recht heeft.
4. Overwerk op zondag wordt vergoed door betaling van [minimaal100] % per
uur van het bruto uurloon waarop de werknemer volgens zijn
arbeidsovereenkomst recht heeft.
5. De vergoeding voor verricht overwerk wordt betaald tegelijk met de
salarisbetaling over de kalendermaand, volgend op die waarin het overwerk
plaatsvond.
4. Telewerken
De werknemer mag … uur per week thuis werken. Voor het inrichten van de
werkplek ontvangt hij een vergoeding van de werkgever ter grootte van € …… [Let
op: deze vergoeding gaat ten laste van de 1,2%-forfait (vrije ruimte) van de
werkkostenregeling] De werkgever verplicht zich om de werknemer voor te lichten
over Arbo-eisen en de op de werkplek aanwezige apparatuur te onderhouden. De
werknemer verleent de werkgever toestemming om de werkplek te inspecteren en
onderhouds-/aanpassingswerkzaamheden te verrichten die voortvloeien uit de in de
vorige zin genoemde verplichtingen van de werkgever.
5. Opleidingen
Bij het volgen van een opleiding die de werknemer nodig heeft om zijn functie goed
te kunnen vervullen, worden de kosten vergoed voor: lesgeld, boeken, reiskosten
Openbaar Vervoer 2e klas, door de opleidingsinstelling berekende verblijfskosten.
Functieopleidingen die overdag plaatsvinden, mogen onder werktijd worden
gevolgd. Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst -[bijvoorbeeld:] ongeacht de
aanleiding of wijze waarop OF op initiatief van de werknemer OF [nog anders]binnen 24 of 36 maanden na het beëindigen van de opleiding, is de werknemer
verplicht de gemaakte kosten terug te betalen aan de werkgever. De hoogte van dit
bedrag wordt bepaald door het aantal van de genoemde 24 of 36 maanden dat de
werknemer niet heeft uitgediend.[reken 1/24 of 1/36 van het totaalbedrag per
maand]
6. Wijzigingsbeding
Werkgever is overeenkomstig artikel 7:613 van het BW gerechtigd, indien
zwaarwegende belangen van de werkgever zulks in redelijkheid billijken, eenzijdig
bepalingen in deze arbeidsovereenkomst ten nadele van werknemer te wijzigen.
7. Geheimhouding
Het is de werknemer verboden, hetzij gedurende de dienstbetrekking, hetzij na
beëindiging hiervan, op enigerlei wijze aan derden, direct of indirect, in welke vorm
ook, enige mededeling te doen van of aangaande enige bijzonderheden betreffende
het bedrijf van de werkgever en van zijn leveranciers en klanten. Gedurende de
looptijd van deze arbeidsovereenkomst zal overtreding van deze bepaling voor de
werkgever een dringende reden kunnen vormen tot ontslag op staande voet als
bedoeld in artikelen 7:677 en 7:678 BW. Dit laat onverlet de verplichting van
werknemer, tijdens als ook na het einde van de arbeidsovereenkomst, om in een
dergelijke situatie de volledige schade te vergoeden.
8. Nevenarbeid
De werknemer zal gedurende het bestaan van deze arbeidsovereenkomst niet
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de werkgever betaalde arbeid
voor derden verrichten, noch zaken doen voor eigen rekening, noch onbetaalde
arbeid verrichten die sterk lijkt op de in deze overeenkomst omschreven taken.
9. Concurrentiebeding
Het is de werknemer verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
werkgever binnen een periode van . . . . . . . maanden [maximaal 1 jaar] na
beëindiging van de dienstbetrekking direct of indirect diensten te verlenen c.q.
werkzaamheden te verrichten die gelijk, soortgelijk of nauw verwant zijn aan die van
de werkgever, ongeacht of er sprake is van een vergoeding. De bepaling heeft
betrekking op het geografische gebied: . . . . . . . ,[en/of] binnen het marktsegment.
. . . . . . , [en/of] specifiek voor de volgende activiteiten. . . . . . .
Bij overtreding van dit verbod heeft werkgever recht op een direct opeisbare boete
van € . . . . . . . [let op: bij werknemers met een minimumloon zijn hier wettelijke
maxima aan verbonden] per dag bij overtreding voor elke dag dat de werknemer in
overtreding is, onverminderd het recht van werkgever om volledige vergoeding van
de werkelijk geleden schade te vorderen.
10. Relatiebeding
Het is werknemer, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van werkgever,
verboden tijdens en tot 1 jaar na het einde van het dienstverband, voor rekening van
werknemer of van een ander werkzaamheden, van welke aard ook, te verrichten
voor klanten van werkgever.
In dit verband wordt onder klanten verstaan: natuurlijke personen en
rechtspersonen waarvoor werkgever betaalde werkzaamheden verricht of tot 2 jaar
eerder heeft verricht of goederen heeft geleverd, dan wel waaraan werkgever in die
periode een offerte heeft uitgebracht.
Bij overtreding van dit verbod heeft werkgever recht op een direct opeisbare boete
van € . . . . . . . [let op: bij werknemers met een minimumloon zijn hier wettelijke
maxima aan verbonden] per dag bij overtreding voor elke dag dat de werknemer in
overtreding is, onverminderd het recht van werkgever om volledige vergoeding van
de werkelijk geleden schade te vorderen.
11. Uitvindersbeding
De werkgever heeft het exclusieve gebruiksrecht op elke uitvinding die de
werknemer in het kader van zijn dienstverband doet of die daaruit voortvloeit, en is
gerechtigd deze – zowel in Nederland als daarbuiten – bij de daartoe bevoegde
instanties voor octrooiëring aan te melden. Als de werkgever van de bij hem
aangemelde uitvinding gebruik maakt en deze ter octrooiëring aanbiedt, heeft de
werknemer recht op een passende vergoeding, vast te stellen volgens de normen en
op de wijze als bepaald in artikel 10 van de Rijksoctrooiwet. De werknemer heeft te
allen tijde het recht in het octrooi als de uitvinder te worden vermeld.
12. Regresrecht
Indien en voor zover de werknemer arbeidsongeschikt wordt waarvoor een derde
aansprakelijk is, draagt werknemer zijn daaruit voortvloeiende
inkomensschadevorderingen over op werkgever (voor zover de vorderingen
betrekking hebben op de periode dat werkgever bij arbeidsongeschiktheid van de
werknemer verplicht is op grond van wet of overeenkomst het inkomen van
werknemer geheel of gedeeltelijk te blijven voldoen).
of
De werkgever heeft op grond van art. 6:107a BW een zelfstandig verhaalsrecht in
geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid van een werknemer veroorzaakt door een
derde, en kan laatstgenoemde daarvoor aansprakelijk stellen.
13. Disciplinaire maatregelen
De werkgever kent de navolgende disciplinaire maatregelen:
a. waarschuwing
b. berisping
c. boete [dient nauwkeurig omschreven te zijn]. Valt toe aan de werkgever, in
afwijking van art. 7:650,3 BW
d. schorsing:
-
voorlopig (bij ernstige vermoedens van wangedrag of vooruitlopend op
einde van arbeidsrelatie)
-
disciplinair (bij ernstig wangedrag, al of niet met loondoorbetaling)
e. ontslag
De genomen maatregelen zullen worden vermeld in het personeelsdossier.
14. Auto van de zaak
De werkgever stelt aan de werknemer kosteloos ter beschikking de navolgende
leaseauto / bedrijfsauto …. [model, type, kenteken] en iedere auto die hiervoor
tijdelijk in de plaats wordt gesteld en iedere auto te geacht wordt deze leaseauto op
te volgen. Voor het overige zijn van toepassing de bepalingen zoals opgenomen in
een aparte, door partijen per bladzijde geparafeerde, bijlage, welke een ondeelbaar
geheel vormt met deze arbeidsovereenkomst.
15. Verhuiskosten
De werknemer komt in aanmerking voor een tegemoetkoming in de verhuiskosten
indien de verhuizing noodzakelijk (dit ter beoordeling van de werkgever) is voor een
goede vervulling van de dienstbetrekking. De hoogte van deze onkostenvergoeding
wordt vastgesteld conform de fiscale regels die hierop van toepassing zijn met een
maximum van € 7.750 (normbedrag verhuiskosten werkkostenregeling 2014).
Valt onder de “gerichte vrijstellingen van de Werkkostenregeling mits:

De werknemer verhuist binnen 2 jaar na aanvaarding van een nieuwe dienstbetrekking of na
overplaatsing.

De werknemer woont meer dan 25 kilometer van het werk en verhuist, waardoor de afstand
tussen zijn nieuwe woning en zijn werk ten minste 60% minder wordt.
16. Pensioen (de eerste alinea is geen voorbeeldtekst maar dit bespreekt de
mogelijkheden)
Bij het in dienst treden van een werknemer is de werkgever verplicht hem of haar te
informeren of er een pensioenregeling is, waaraan de nieuwe werknemer kan/moet
deelnemen. De werkgever heeft de volgende mogelijkheden, teksten:
a. Werkgever kent geen pensioenregeling voor het personeel.
b. Werknemer neemt deel aan de pensioenregeling, welke wordt uitgevoerd
door …………………….(naam bedrijfstakpensioenfonds).
c. Werknemer neemt deel aan de pensioenregeling, die wordt uitgevoerd door
……………. (ondernemingspensioenfonds of verzekeraar), wanneer is voldaan
aan ……………………(eventuele toelatingseisen).
Achter b. en c. kan worden opgenomen: “het betreffende pensioenreglement is op te
vragen bij de werkgever.
17. Wachtdagen (bij arbeidsongeschiktheid)
Voor de eerste twee dagen van een periode van arbeidsongeschiktheid heeft de
werknemer geen recht op loon, tenzij minder dan vier weken voorafgaande aan een
periode van arbeidsongeschiktheid ook al een dergelijke periode is beëindigd. Deze
uitzondering geldt niet indien de arbeidsongeschiktheid redelijkerwijs niet geacht
kan worden voort te vloeien uit dezelfde oorzaak. (art. 7:629, leden 9 en 10 BW)
Download