recht - Makelaardij CD ROM

advertisement
Ontleend aan de Repertorium CD ROM Makelaardij
ASSISTENT MAKELAAR IPD
CAPITA SELECTA
HOOFDSTUK x
BOUWKUNDE
www.makelaardijcdrom.nl
HOOFDSTUKKEN: x / WEEK 1
GRONDWERK / FUNDERING
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Constructieve_opbouw:
- betreft de bouw / opbouw van die onderdelen van een gebouw / woning welke een dragende functie
hebben
- kan worden onderscheiden in:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
fundering
opbouw
dak
kelder
afwerking
installatie(s)
- voordat met de constructieve_opbouw kan worden begonnen , moet eerst het zogenoemde grondwerk
worden uitgevoerd
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grondwerk:
- een verzamelnaam voor een aantal activiteit(en) die op de bouwplaats moeten worden verricht voordat
met het daadwerkelijke bouwen kan worden begonnen
- kan worden onderscheiden in, onder meer:
- bodemonderzoek / grondonderzoek
- bouwrijp maken, in afhankelijkheid van de betreffende, aangetroffen grondsoort(en)
- grondverbetering, indien nodig
- bemaling, indien nodig
- kan verder worden onderscheiden in, onder meer:
1. grondsoort
- bestanddeel van de korst van de aarde
- kan worden onderscheiden in, onder meer:
grondsoort
----------------------------------------klei / kleigrond / lutum
silt
zand
grind
split
rots
stenen
kei(en)
leem / leemgrond
veen / veengrond
gemengde_grond
-----------------------------------------
korrelgrootte ( mm )
---------------------------------< 0,002
0,002 - 0,063
0,063 - 2
2 - 63
2 - 63
63 - 200
200 - 630 mm
----------------------------------
Ontleend aan de Repertorium CD ROM Makelaardij
www.makelaardijcdrom.nl
1
Ontleend aan de Repertorium CD ROM Makelaardij
www.makelaardijcdrom.nl
- bouweigenschap(en) van de grondsoort:
zand / grind
--------------------------betrouwbaarheid bouwgrond: goed bij laagdikte > 3 m
samendrukbaarheid:
gering ( = goed/gewenst )
zetting of zakking:
geen tot weinig (= gewenst)
waterdoorlatendheid:
sterk ( = gewenst )
---------------------------
klei
--------------------------redelijk bij laagdikte > 3 m
matig
gering
water vasthoudend
---------------------------
veen
----------------slecht
sterk (ongewenst)
sterk (ongewenst )
watervasthoudend
---------------------
2. grondonderzoek:
- betreft sondering en boring / grondboring
2.1. sondering
- betreft onderzoek naar en de bepaling van de draagkracht van de grond / bodem
- een methode uitgevoerd middels een sonderingapparaat om het draagvermogen /draagkracht /
draagkrachtigheid van de grond / bodem / bouwgrond te bepalen
- het meten van de weerstand die wordt ondervonden bij het in de grond drukken van een staaf
voorzien van een conus / standaardconus, d.m.v.
- het in de grond drukken van een standaardconus met:
- een tophoek van 60º en een manteloppervlak van 1.000 mm2, en met een snelheid van circa
20 mm / sec, en het
- bepalen van de kracht / weerstand / conusweerstand die daarvoor nodig is, en
- waarbij de meetresultaten worden weergegeven in een zogenoemde sondeergrafiek
ofwel sondeerstaat
2.1.1. sonderingsdiagram
- de grafiek waarin de meetresultaten van een sondering worden weergegeven, waarbij
- aan de linkerkant van de sondeergrafiek, de wrijving en de kleef, en
- aan de rechterzijde, het wrijvingsgetal zijn vermeld
2.2. boring
- betreft onderzoek naar de samenstelling van de grond / bodem
2.2. grondboringstaat
- een type staat / diagram welke de resultaten van een grondboring weergeeft, en waarbij
- als functie van de diepte, de verschillende voorkomende grondsoort(en) kunnen
worden weergegeven
- een overzicht van de verticale doorsnede van de grond met de grondsoort(en) die op de
verschillende diepte(n) voorkomen
3. grondwater / grondwaterstand:
- betreft de gemiddelde hoogte ( = freatisch_vlak ) van het water dat zich in de grond / bodem
bevindt
- is van belang m.b.t.
- draagkracht van de grond
- kelderconstructie
- bemaling
- kop(pen) van houten_heipaal moet minsten 30 cm onder de laagst bekende grondwaterstand
( i.v.m. voorkomen van rot )
- grondwater moet uit een bouwput worden verwijderd middels
- drainage
- bemaling
Ontleend aan de Repertorium CD ROM Makelaardij
www.makelaardijcdrom.nl
2
Ontleend aan de Repertorium CD ROM Makelaardij
www.makelaardijcdrom.nl
3.1. drainage
- een vorm van ontwatering middels het afvoeren van overtollig water / grondwater van een terrein /
gebied
- kan worden onderscheiden in:
3.1.1. horizontale_drainage
- een vorm van drainage / ontwatering, die kan worden toegepast bij terrein(en) die snel
toegankelijk moeten zijn, zoals:
- sporterrein(en)
- tentoonstellingsterrein(en)
- landbouwgrond
waarbij het water / grondwater wordt afgevoerd middels horizontale drain(s), zijnde
geperforeerde kunststofleiding(en) / kunststof_drain die in een sleuf worden gelegd, die
vooraf is voorzien van een laag grind
3.2.2. verticale_drainage
- een vorm van drainage / ontwatering, die kan worden toegepast als zich een
waterafsluitende_laag in de grond bevindt die het omlaag stromen van het grondwater
verhindert, waarbij
- dit kan worden verbeterd door verticale_drainage aan te brengen middels:
- met zand gevulde zandkolom(men)
- kunststof_drain(s)
waardoor het grondwater sneller door de waterafsluitende_laag wegstroomt, waarbij
- dit proces nog kan worden versneld door een zandpakket op de bovenlaag te storten,
waardoor
- die bovenlaag wordt samengedrukt en de grond sneller ontwatert, en waardoor
- een snellere zetting van de bouwgrond wordt verkregen
- maakt veelal gebruik van drainagebuis ofwel drain(s)
4. grondverbetering
- betreft werkzaamheden om de draagkracht van de grond te verbeteren
- kan worden onderscheiden in:
4.1. grondverdichting
- d.m.v. van trillen van de grond m.b.v. trilnaald(en)
4.2. grondvervanging
4.2.1. d.m.v. afgraven tot 1,2 m van de slechte grond en aanvullen in lagen van 20-30 cm
met oppervlaktetrilling
4.2.1. d.m.v. afgraven tussen 1,2 m en 2 m van de slechte grond alleen ter plaatse van de
fundering(en) en aanvullen in lagen van 20-30 cm met oppervlaktetrilling
4.2.1. injectie met chemische stof(fen) / bitumen / cement, etc.
5. ontgraving / ontgraven
- het verwijderen / uitgraven van grond / ongeroerde_grond, om
- zodoende voldoende diepte te krijgen voor het aanleggen van een fundering, zodat
- de aanleg van de fundering beneden de vorstgrens / op de vorstvrije_diepte komt te liggen
- kan worden onderscheiden in:
5.1. machinaal_ontgraven
5.1. handmatig_ontgraven
6. bemalen / bemaling
- kan worden onderscheiden in:
6.1. open_bemaling
- betreft een bemaling van betrekkelijk geringe hoeveelheden water waarbij de
grondwaterstand NIET wordt gewijzigd
- het weghalen van overtollig water / regenwater / bovenwater uit de bouwput
6.2. niet-open_bemaling
- betreft een bemaling waarbij de grondwaterstand WEL wordt gewijzigd
6.2.1. bronbemaling ofwel vacuümbemaling
- wegpompen van water middels verticale buizen in de grond en lozing op open water
of riool
Ontleend aan de Repertorium CD ROM Makelaardij
www.makelaardijcdrom.nl
3
Ontleend aan de Repertorium CD ROM Makelaardij
www.makelaardijcdrom.nl
6.2.2. spanningsbemaling
- wegpompen van spanningswater onder een afsluitende_laag om zodoende de kans
op doorbreken van die laag te voorkomen
6.2.3. gesloten_bemaling
- retourbemaling
- het wegpompen van water middels verticale buizen in de grond en terugvoering in
hetzelfde waterdragende pakket uit uitdroging van de omgeving te voorkomen
7. grondkering(en)
- een inrichting om het instorten van de wand(en) van een bouwput met te grote helling ( > 45º )
van het talud, tegen te gaan
- kan worden onderscheiden in:
7.1. damwand / damwandprofiel
7.2. stutten
7.3. stempelen
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ontleend aan de Repertorium CD ROM Makelaardij
www.makelaardijcdrom.nl
4
Ontleend aan de Repertorium CD ROM Makelaardij
www.makelaardijcdrom.nl
- Fundering:
- betreft alle bouwdelen die zich onder het maaiveld of onder de begane_grondvloer bevinden
- dient voor een gelijkmatige overdracht van het gewicht ( = de kracht(en) ) van het bouwwerk op een
draagkrachtige ondergrond
- de volgende aspect(en) zijn van belang:
1. zetting:
- een ( geringe ) tijdelijke zakking / inzakking van een bouwwerk als gevolg van de
samendrukbaarheid van de ondergrond, die
- ophoudt als de ondergrond niet meer verder kan worden samengedrukt
2. zakking:
- een relatief grote, steeds doorgaande daling / inzakking van de grond, tot
- de grond niet meer verder samendrukbaar is bij de heersende belasting
3. fundering:
- kan worden onderscheiden in:
3.1. fundering_op_staal:
- een fundering met een geringe diepte, in tegenstelling tot een paalfundering, die veel dieper
gaat
- de term " op_staal " kan misleidend zijn, aangezien ( op eventueel wapeningsstaal na ) geen
staal wordt gebruikt
- in de Nederlandse norm is vastgelegd dat een fundering_op_staal niet dieper dan 5 maal zijn
kleinste dwarsafmeting mag zijn aangelegd
- moet in principe, op ongeroerde_grond worden geplaatst, met zo weinig mogelijk ontgraving
- kan worden onderscheiden in, onder meer
3.1.1. gemetselde_fundering
- kan voorkomen bij een fundering_op_staal, of bij een paalfundering
- is opgebouwd uit metselsteen / metselwerk, waarbij de eerste laag metselsteen
( = de vlijlaag ), ter breedte van de aanlegbreedte van de fundering, los op de
grond ( of op het vloerhout ) wordt gelegd
3.1.2. betonnen_fundering
- een vorm van fundering, waarbij gebruik kan worden gemaakt van stampbeton, of
van gewapend_beton
- kan worden onderscheiden in, onder meer:
3.1.2.1. fundering van stampbeton / stampbetonfundering
- een vorm van beton, zonder wapening met stalen staven
- veelal een mengsel van 1 deel cement, 3 delen zand, 4 - 5 delen grind,
en betrekkelijk weinig water
- kan worden toegepast als / bij, onder meer:
- stampbetonfundering = een lichte fundering ( als alternatief voor een
gemetselde_fundering )
- werkvloer
3.1.2.2. strokenfundering
- een type In_het_werk_gestorte_betonnen_fundering vervaardigd van
gewapend_beton
- met een rechthoekige dwarsdoorsnede, waarbij de aanlegbreedte op
verschillende plaats(en) van de strokenfundering een verschillende
waarde kan hebben, afhankelijk van de plaatselijke belasting
- kan worden toegepast bij fundering_op_staal
- kan worden onderscheiden in:
a. strokenfundering_zonder_verstijvingrib
- de hoofdwapening loopt in de breedterichting van de fundering
- kan alleen op een ondergrond met een gelijkmatige
draagkracht
b. strokenfundering_met_verstijvingrib
- als een strokenfundering_zonder_verstijvingrib, maar
- dan met een extra gewapende balk in de lengterichting van
de fundering om een ongelijkmatige draagkracht van de
ondergrond te compenseren
Ontleend aan de Repertorium CD ROM Makelaardij
www.makelaardijcdrom.nl
5
Ontleend aan de Repertorium CD ROM Makelaardij
3.1.2.2.
3.1.2.2.
3.1.2.2.
3.1.2.2.
3.1.2.2.
3.1.2.2.
3.1.2.2.
3.1.2.2.
3.1.2.2.
www.makelaardijcdrom.nl
fundering_op_grondverbetering
putringfundering
pijlerfundering
poerfundering ofwel stiepfundering
ringbalk ofwel betonbalk
balkfundering
plaatfundering
plaatfundering_met_vorstrand
doorgaande_plaatfundering
3.2. paalfundering:
- een fundering middels een funderingspaal / funderingspalen, waarbij de kracht(en) uit een
bouwwerk via ( ondergrondse ) funderingspalen worden overgebracht op een
draagkrachtige_laag van de ondergrond, waarbij
- deze funderingspalen een lengte moeten hebben van minimaal 5 maal de dwarsdoorsnede
van de paal
- in andere gevallen, waar dus geen funderingspalen volgens de criteria zoals hierboven
genoemd, worden gebruikt, wordt gesproken over een fundering_op_staal
- paalfundering(en) worden dus toegepast als de diepte van de draagkrachtige_laag te groot
wordt voor een fundering_op_staal
- kan worden aangebracht middels een funderingspaalinbrengsysteem
- kan worden onderscheiden in, onder meer:
3.2.1. heipaal
- houten_heipaal ofwel houten_funderingspaal
- betonnen_heipaal ofwel prefab_betonnen_heipaal
3.2.2. in_het_werk_gestorte_betonnen_funderingspaal
- betonschroefpaal
- buisschroefpaal
- stalenbuispaal
- schroefinjectiepaal
3.3.
-
diepwand
een diepe sleuf, die kan worden ontgraven / uitgegraven / uitgeboord
kan worden aangelegd tot ca. 40 m diep
kan tijdens het ontgraven worden gevuld met bentoniet, om
- zodoende de wand(en) te verstevigen en instorten te voorkomen
- kan worden voorzien van wapening en gestort beton, om
- zodoende een zogenoemde diepwandfundering te maken
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Heien:
- het in de grond inbrengen van een stalen of houten damwand of heipaal, middels, onder meer:
- een heistelling door middel van het aanhoudend slaan met een heiblok op de kop van de paal, of
middels trillen
- als het heien niet goed wordt uitgevoerd, kan de heipaal kapot geheid worden
- om de kop van een houten_heipaal tegen splijten te beschermen kan een paalring worden toegepast
- heien kan worden toegepast voor het in de grond brengen / drijven van, onder meer
1. houten_heipaal
2. betonnen_heipaal
3. damwand
- kan worden onderscheiden in, onder meer:
4. op_stuit_geheid
5. op_kleef_geheid
5.1. positieve_kleef
5.2. negatieve_kleef
- de voortgang van het heien wordt middels kalenderen gevolgd, waarbij
- de kalenderwaarde(n) in het heiregister worden genoteerd
Ontleend aan de Repertorium CD ROM Makelaardij
www.makelaardijcdrom.nl
6
Download