Jeugd - VVSG

advertisement
Jeugd en
Interculturalisering
Referentiedocument
Dirk Beersmans
September 2007
ontwerp 20 september
Alles wat u wil weten over
beleid, wetgeving, methodiek en praktijk
over
interculturalisering van het lokale jeugdbeleid,
in 1 document
INHOUD
1.
Beleidskader lokaal jeugdbeleid
1.1. Jeugd- en jeugdwerkbeleid
1.2. Projecten
1.3. Experimentele initiatieven
1.4. Het Vlaams actieplan interculturaliseren
1.5. Jeugd en het minderhedenbeleid
1.6. Jeugd en het inburgeringbeleid
2
Toegankelijkheid van het jeugdaanbod
2.1 Een goede toegankelijkheid
2.2 Verschillende actoren
2.3 Toegankelijkheid, interculturaliseren of diversiteit?
3
Instrumenten interculturalisering
3.1 Vlaams ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media
3.2 Binnen het jeugdbeleid
3.3 Binnen het minderhedenbeleid
3.4 Andere
4
Leerrijke praktijen
4.1 Interculturalisering van het lokale jeugdbeleid
4.2 Ondersteuning allochtone (jeugd)verenigingen
4.3 Toeleiding naar lokale jeugdinitiatieven
4.4 Interculturalisering van de lokale jeugdwerking
4.5 Valoriseren intercultureel jong talent
4.6 Interculturele jeugdinitiatieven
5.
Wetgeving
5.1. Lokaal jeugdbeleid
5.2. Participatiedecreet
Referentiedocument jeugd en interculturalisering
September 2007
Pagina 2
1. BELEIDSKADER LOKAAL JEUGDBELEID
1.1. Jeugd- en jeugdwerkbeleid
Decreet jeugdbeleid
Het decreet1 vraagt dat de lokale besturen zowel het jeugdwerkbeleid als het jeugdbeleid van gemeenten en
provincies in een planningsproces te zetten.

Onder jeugdwerkbeleid wordt het groepsgerichte sociaal-cultureel werk voor of door de jeugd
begrepen

Onder jeugdbeleid wordt begrepen het geheel van beleidsmaatregelen van het gemeentebestuur ten
aanzien van alle levenssituaties van kinderen en jongeren.
Het jeugdbeleidsplan wordt ingediend voor een periode van drie jaar, met name 2008-2010 en 2011-2013.
Voor elke planperiode legt de Vlaamse overheid prioriteiten vast in het jeugdwerk- als jeugdbeleid.
Indeling van het jeugdbeleidsplan
Het gemeentelijk jeugdbeleidsplan omvat twee hoofdstukken en een financieel overzicht.

Hoofdstuk 1. jeugdwerk.
Beschrijft de wijze waarop een divers en toegankelijk, plaatselijk en intergemeentelijk
jeugdwerkaanbod financieel, materieel en infrastructureel ondersteund zal worden, inclusief de
kadervorming.

Hoofdstuk 2. jeugdbeleid
a) Het plan beschrijft een selectie van gemeentelijke beleidsmaatregelen die repercussie hebben op
kinderen en jongeren. De gemeente overlegt met de jeugdraad welke beleidsmaatregelen
geselecteerd worden om opgenomen te worden in het beleidsplan.
b) Het plan beschrijft hoe het jeugdwerkbeleid aansluiting vindt bij andere beleidssectoren en
overheden.

Financieel overzicht
Een overzicht van de gemeentelijke inkomsten en uitgaven voor jeugd
Interactief
Het planningsproces voorziet een ruime inspraakprocedure waarbij zowel de particuliere jeugdwerkinitiatieven,
de kinderen en jongeren, de jeugdraden en deskundigen betrokken worden. Het decreet voorziet daarom dat
elke gemeente een jeugdraad opricht, het secretariaat wordt waargenomen door een gemeentelijk ambtenaar
Subsidiëring
De Vlaamse overheid voorziet subsidiëring

voor het gemeentelijk jeugdwerkbeleid, m.n. werkingskosten voor jeugdwerkingen en duurzame
jeugdwerkinfrastructuur
: 88% van het subsidiebedrag.

voor het gemeentelijk jeugdbeleid
: 12% van het subsidiebedrag
Prioriteiten in de subsidiëring

20% van de subsidie gereserveerd voor ondersteuning van jeugdwerkinitiatieven die de
toegankelijkheid van het jeugdwerk verhogen en waarin gewerkt wordt met kinderen en jongeren die
zich in een socio-cultureel of sociaal-economisch zwakke positie bevinden

20% van de subsidie gereserveerd voor door de Vlaamse overheid vastgelegde prioriteiten inzake
jeugdbeleid. Inzake jeugdbeleid gaat de subsidiëring uitsluitend
naar gemeentebesturen die
tegemoetkomen aan de vastgelegde prioriteiten van het jeugdbeleid.

In twee uitvoeringsbesluiten staan de voorwaarden voor subsidiëring voor jeugdwerkinfrastructuur en
jeugdinformatie.
1
Decreet van 15 december 2006 tot wijziging van het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de
stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid
Referentiedocument jeugd en interculturalisering
September 2007
Pagina 3
Verantwoording
Jaarlijks dient de gemeente een verantwoordingsnota in over de uitvoering en eventuele bijsturingen van het
jeugdbeleidsplan
Brussel
Het decreet voorziet in een jeugdbeleidsplan van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Het beleidsplan omvat
vijf jaren.
Provinciale jeugdbeleidsplannen
Het decreet voorziet in provinciale jeugdbeleidsplannen, eveneens met 2 hoofdstukken (jeugdwerk en
jeugbeleid) en een financieel overzicht. Provinciale beleidsplannen omvatten zes jaren, na drie jaar gebeurt een
grondige evaluatie.
1.2. projecten
Individuele jongeren die een artistiek project of product realiseren en verenigingen die een artistiek product of
artistiek project voor en door jongeren realiseren. Een artistiek project is een activiteit of geheel van
activiteiten binnen een artistieke discipline of een combinatie van disciplines, al dan niet resulterend in een
artistiek product
Erkende landelijk georganiseerde jeugdverenigingen kunnen, naast de subsidies toegekend op basis van een
driejaarlijkse beleidsnota, ook subsidies ontvangen toegekend voor de realisatie van een project. Het moet
gaan om initiatieven die niet konden worden voorzien bij de opstelling van de beleidsnota’s door de
verenigingen (opportuniteiten, noden waarop op korte termijn moet worden ingespeeld,…). Indien keuzes
moeten worden gemaakt omwille van budgettaire beperkingen, dan zal voorrang worden gegeven aan goede en
verantwoorde projecten die inspelen op de prioriteiten diversiteit en internationale jeugdwerking.
Meer info: http://www.wvc.vlaanderen.be/jeugdbeleid/subsidiering/
1.3. Experimentele initiatieven
Jeugdverenigingen die experimentele initiatieven opzetten, kunnen hiervoor worden gesubsidieerd door de
Vlaamse overheid. Experimentele initiatieven zijn initiatieven die inspelen op nieuwe ontwikkelingen en
behoeften die zowel binnen het jeugdwerk als meer algemeen bij de jeugd leven. Ze moeten vernieuwend zijn
qua methodiek of qua inhoud. Het kan bijvoorbeeld gaan om initiatieven die jeugdwerk opzetten via nieuwe
methodieken of die nieuwe doelgroepen aanspreken.
De uiterste data voor het indienen van een subsidieaanvraag zijn 15 maart en 1 september. Een
jeugdvereniging die een experimenteel initiatief opzet, kan maximaal 36 opeenvolgende maanden worden
gesubsidieerd. De subsidie bedraagt maximaal 46.545,27 euro per jaar.
Meer info: http://www.wvc.vlaanderen.be/jeugdbeleid/subsidiering/
1.4. Het Vlaams Actieplan Interculturaliseren2
Diversiteit, participatie en interculturaliseren
De overheid wil in de sectoren cultuur, jeugdwerk en sport de ongelijke participatie tegengaan. Ze wil ruimte
maken voor de participatie binnen gender, de diversiteit van leeftijdsgroepen, voor personen met een
handicap, voor mensen die in armoede leven.
Het actieplan interculturalisering kadert volledig binnen deze visie. Het legt de focus op één heel specifieke
vorm van diversiteit en de bijhorende participatie-uitdagingen, nl. deze van etnisch-culturele diversiteit
2
Vlaams Actieplan Interculturalisering van, voor en door Cultuur, Jeugdwerk en Sport:
www.interculturaliseren.be
Referentiedocument jeugd en interculturalisering
September 2007
Pagina 4
Duurzame verankering van interculturaliteit
Alle door de Vlaamse gemeenschap structureel gesubsidieerde organisaties in het cultuur-, jeugd-, en
sportbeleid zullen zich in hun beleidsplannen en eventuele beheersovereenkomsten heel duidelijk moeten
positioneren t.o.v de interculturaliteit in hun werkingsgebied.



Hoe zullen zij de komende jaren aandacht besteden aan interculturaliteit?
Hoe plannen zij deze aandacht concreet te maken in hun activiteiten, hun programma, hun producties?
Hoe willen zij interculturaliteit ook in hun eigen systeem inbedden: in hun bestuur, hun
vrijwilligersploeg, hun personeelsleden?
Diversiteit in personeel en bestuur
Tegen uiterlijk juni 2008 zullen de raden van bestuur, de adviesraden, advies- en beoordelingscommissies van
de overheid en van instellingen opgericht of ingesteld door de overheid samengesteld zijn met 10% personen
met een etnisch-culturele diverse achtergrond. Zij zullen inspanningen leveren voor de aanwerving van
personen met een etnisch-culturele achtergrond op stafniveau en/of middenkaderniveau.
Flankerend beleid ter stimulering van interculturaliteit
Daarnaast voert de Vlaamse overheid een flankerend beleid dat ruimte creëert voor begeleiding, experiment
en ondersteuning . Een aantal concrete maatregelen en acties uit het actieplan moeten dit waar maken zoals:

projectmatige subsidiëring (binnen en buiten de decreten) voor projecten waarin interculturaliteit
centraal staat én voor projecten die ingediend worden door personen of groepen met een etnischculturele diverse achtergrond.

tegen 2009 wordt een extra budget voorzien om de interculturalisering van de sectoren Cultuur,
Jeugdwerk en Sport te ondersteunen.

In het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media zal een kennisknooppunt oprichten dat
interculturele ervaringen op een toegankelijke en praktijkgerichte manier inventariseert, duidt en
ontsluit. Dit knooppunt zal hierover op een dynamische wijze communiceren en
een
sectoroverschrijdend
netwerk
ontwikkelen.
Dit
kennisknooppunt,
zal
ook
specifieke
communicatiekanalen opzetten om de betrokken sectoren systematisch te informeren over
mogelijkheden tot ondersteuning en begeleiding.

De opvolging en coaching van de adviesraden, beoordelingscommissies en de administratie . Dit moet
hen mogelijkheden geven om etnisch-culturele diversiteit en interculturaliteit vanuit een gedeeld
referentiekader in te vullen, te, interpreteren en te beoordelen.

Onderzoek om de effecten van het actieplan interculturaliseren te meten en te duiden.

Het Antena-project voor het lokaal cultuurbeleid handhaven en verruimen tot andere sectoren, o.a.
het sociaal-cultureel volwassenenwerk, jeugdwerk en erfgoed. Ook het Invoegproject JOP in Gent en
het Cordoba-project worden voortgezet en verruimd.

Deelname aan de Europese diversiteitcampagne ‘All Different, All Equal’. en de in 2008 geplande
Interculturele Dialoog van de Europese Unie.

Een kortlopend onderzoek over de nood van moslims en niet-moslims aan een Expertisecentrum Islam
in Vlaanderen.
1.5. Jeugd en het minderhedenbeleid
Diversiteit in samenleving en (jeugd)beleid
Het ‘Vlaams minderhedenbeleid’ 3, verwijst naar een beleid ingevolge de aanwezigheid in Vlaanderen van
allochtonen, vluchtelingen, woonwagenbewoners en mensen zonder papieren. Het richt zich niet alleen tot de
etnisch-culturele minderheden, maar tot de hele samenleving. Een diverse samenleving waaraan iedereen
actief deelneemt, met en door elkaar leeft.
Het Vlaams minderhedenbeleid is een inclusief en gecoördineerd beleid. Het minderhedenbeleid is een
integraal onderdeel binnen elk beleidsdomein van de overheden, op alle niveaus. Dat wil zeggen dat iedereen
die beleidsverantwoordelijkheid draagt binnen zijn of haar eigen beleidsdomein specifieke aandacht heeft voor
de minderheden.
3
28 APRIL 1998. - Decreet inzake het Vlaamse beleid ten aanzien van etnisch-culturele minderheden
Referentiedocument jeugd en interculturalisering
September 2007
Pagina 5
Het minderhedenbeleid is een inclusief onderdeel van het lokale jeugdbeleid. De gemeente stimuleert en
ondersteunt het diversiteitbeleid binnen het jeugdbeleid en de jeugdverenigingen. Het vormt een deel uit van
de lokale jeugdbeleidplanning.
Voor de uitvoering is ze niet alleen verantwoordelijk. Ook bewoners,
verenigingen en voorzieningen hebben een rol.
Integratiecentra en –diensten hebben daarbij een stimulerende en ondersteunende rol. Het minderhedenbeleid
is een inclusief onderdeel van het lokale jeugdbeleid.
De gemeente stimuleert en ondersteunt het diversiteitbeleid binnen het lokale jeugdbeleid en coördineert het.
Het vormt een deel uit van de lokale jeugdbeleidplanning. Voor de uitvoering is ze niet alleen verantwoordelijk.
Ook bewoners, verenigingen en voorzieningen hebben een rol.
Integratiediensten en integratiecentra
Integratiecentra en –diensten hebben daarbij een stimulerende en ondersteunende rol. Het minderhedendecreet regelt de integratiesector en zijn opdrachten. De integratiesector wordt gezien als een deel van het
instrumentarium om het beleid mee vorm te geven.
Op Vlaams niveau is één ondersteuningscentrum erkend: het Vlaams Minderhedencentrum vzw. In elke
Vlaamse provincie (en in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad) is er een provinciaal integratiecentrum . Het
provinciaal integratiecentrum kan zowel een privaat als een provinciaal overheidsinitiatief zijn. Ook in de
grootsteden Gent en Antwerpen is er een integratiecentrum.
Het decreet voorziet dat een gemeente een integratiedienst kan oprichten en laten erkennen door de Vlaamse
Gemeenschap indien de gemeente aan een aantal voorwaarden voldoet, ondermeer de opmaak van een
gemeentelijk minderhedenbeleidsplan.
Functies van de integratiesector
De integratiesector neemt een aantal functies op. De realisatie van een integraal,
beleid staat daarbij voorop.







inclusief en participatief
Bruggenbouwer (netwerking, samenbrengen van diverse actoren en sectoren, toeleiding)
Stimuleren van reguliere voorzieningen (creëren van een draagvlak voor diversiteit, beeldvorming,
informatie)
Procesbegeleiding organisaties, instellingen en voorzieningen (analyse, visie, veranderingsmanagement,)
Deskundigheidsbevordering (rond attitude, kennis en vaardigheden)
Methodieken ontwikkelen en aanreiken (als meerwaarde op de dagelijkse praktijk)
Beleidsstimulering (beleidsadvisering, knelpunten, mogelijkheden en hiaten aangeven)
Experimenteerruimte (innovatief werken en projectmatig experimenteren)
1.6. Jeugd en het inburgeringbeleid
Inburgeraars
Wie nieuw aankomt in Vlaanderen of Brussel, heeft sinds enkele jaren recht op een inburgeringtraject.
Sommige nieuwkomers zijn verplicht zo een traject te volgen. Dat bepaalt het Vlaamse inburgeringdecreet van
februari 2003.4 Het nieuwe decreet duidt de doelgroep van inburgering aan met de term 'inburgeraar'.
Inburgeringtrajecten
Acht onthaalbureaus in Vlaanderen en Brussel organiseren inburgeringtrajecten . De onderdelen van het traject
zijn:

een basiscursus Nederlands

een cursus maatschappelijke oriëntatie (MO)

een pakket loopbaanoriëntatie
Mensen die een inburgeringtraject volgen worden begeleid door een trajectbegeleider.
4
28 FEBRUARI 2003 – Decreet betreffende het Vlaamse inburgeringbeleid
Referentiedocument jeugd en interculturalisering
September 2007
Pagina 6
Inburgering en lokaal jeugdbeleid
De gemeente informeert de minderjarige anderstalige nieuwkomers over het gemeentelijke jeugdwerk en
jeugdverenigingaanbod en brengt hen desgewenst in contact met de betrokken lokale voorzieningen.
Volwassen inburgeraars maken in de loop van het inburgeringtraject kennis met lokale jeugdinitiatieven of
organisaties. Binnen het secundaire traject zorgen de reguliere jeugdvoorzieningen ervoor dat inburgeraars
kunnen kennis maken met het lokale jeugdaanbod.
Referentiedocument jeugd en interculturalisering
September 2007
Pagina 7
2. TOEGANKELIJKHEID VAN HET JEUGDAANBOD
2.1. Een goede toegankelijkheid
Werken aan toegankelijkheid van aanbod en voorzieningen voor iedereen, dus ook etnisch-culturele
minderheden, betekent dat de jeugdvoorzieningen en hun aanbod voldoen aan de ‘zeven B’s5 :
Bereikbaarheid
Beschikbaarheid
Betaalbaarheid
Bruikbaarheid
Begrijpbaarheid
Betrouwbaarheid
Bekendheid
de middelen tot daadwerkelijk contact tussen publiek en voorziening
de mate waarin de dienstverlening daadwerkelijk gegeven kan worden aan het
publiek binnen een aanvaardbare tijd
rekening houdend met de financiële draagkracht van het publiek
geschikt voor gebruik, goed functionerend
verstaanbare dienst- en hulpverlening
dit houdt het respect voor de privacy in, het niet eindeloos doorverwijzen, en het zich
welkom voelen.
het kennen van de voorziening, weten waarvoor ze staat
Het zijn zogenaamde kritische succesfactoren : criteria waaraan afgetoetst kan worden of de inspanningen om
de toegankelijkheid te verbeteren werkelijk iets opleverden.
2.2. Verschillende actoren
Om te werken aan toegankelijkheid van voorzieningen voor etnisch-culturele minderheden zijn betrokken:
 Het publiek: de klant, gebruiker, cliënteel ..., van etnisch diverse origine, individueel en in groep, en
van autochtone origine, individueel en in groep;
 De individuele medewerker: de vrijwilliger, werknemer, aanbieder, werkgever .. waar de
klant/gebruiker het rechtstreekse contact mee heeft.
 De organisatie, instelling, voorziening zelf waarin de concrete aanbieder werkt - deze vormt het
leidend kader waarin de concrete medewerker werkt.
 De andere organisaties die hetzelfde of belendend werk doen als de organisaties
 De overheden op lokaal, provinciaal, gewestelijk, federaal of Europees niveau
2.3. Toegankelijkheid, interculturalisering of diversiteit?
Voor de helderheid bakenen we deze begrippen als volgt af :
Interculturalisering
is het structurele veranderingsproces in een organisatie dat leidt tot een beter
kwalitatief, bereikbaar, beschikbaar, betaalbaar, bruikbaar, begrijpbaar, betrouwbaar
aanbod voor etnisch-culturele minderheden. Interculturalisering is dus een deel van het
werken aan toegankelijkheid.
Diversiteitbeleid
houdt in dat een organisatie expliciet rekening houdt met de diversiteit in het
personeels- en klantenbestand, deze diversiteit weet te benutten en dit structureel
verankert. Het gaat dan niet alleen om etnisch culturele diversiteit, maar diversiteit op
alle vlakken: geslacht, afkomst, handicap, uiterlijk, opleidingsniveau, seksuele
geaardheid… Het gaat om een kwalitatief aanbod aan iedereen. Interculturalisering is
ook een essentieel onderdeel van een diversiteitbeleid.
Niet alleen met organisaties moet aan de slag gegaan worden in het kader van werken aan toegankelijkheid.
Ook met de doelgroepen etnisch-culturele minderheden, de niet-specifieke doelgroepen, de overheid, andere
organisaties, .. zal gewerkt moeten worden om de toegankelijkheid van voorzieningen te bekomen.
‘de vijf B’s vinden we in Stephan Parmentier, 1998, in Alert, jrg 24. We voegen hier de B’s van
Betrouwbaarheid en Bekendheid toe.
5
Referentiedocument jeugd en interculturalisering
September 2007
Pagina 8
3. INSTRUMENTEN INTERCULTURALISERING
U wilt werk maken van de interculturalisering en toegankelijkheid van de culturele voorzieningen
en hun aanbod? Waar vindt u meer informatie, beschrijvingen, methodieken, instrumenten en
praktijken inzake?
Wij inventariseerden het voor u.
3.1. Vlaams ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media
» Portaalsite: www.cjsm.vlaanderen.be
3.2. Binnen het jeugdbeleid
Vlaams ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media
» algemeen: Portaalsite: www.cjsm.vlaanderen.be/jeugdbeleid
» Diversiteit in het gemeentelijk jeugdbeleid (pdf 3,9 Mb)
Deze publicatie wil jeugdconsulenten, schepenen van jeugd, maar ook jeugdwerkers en
vrijwilligers, kortom warm maken om te werken rond diversiteit.
De leidraad bestaat uit vijf katernen. In de eerste katern "Een kader gecreëerd" schetsen we
onder meer de wettelijke context geschetst en maken we je wegwijs in de manier waarop je met
cijfers kan spelen en er vooral iets uit kan leren. Er wordt met andere woorden een kader
gecreëerd. De tweede katern, "Het doek daagt uit" belicht de rol van de jeugddienst in het hele
verhaal; hij krijgt een doek voor zich dat hem uitdaagt om creatief in te vullen. De jeugddienst
staat er echter niet alleen voor. De derde katern "Omkaderd" plaatst andere belangrijke actoren
in het netwerk even voor het voetlicht. De vierde katern "Een kleurig palet" gaat over uitdagingen
en drempels en zoomt in op enkele mogelijke doelgroepen, dit alles doorspekt met inspirerende
voorbeelden. Ten slotte is er een katern gewijd aan nuttige informatie, adressen, studiedagen en
publicaties.
Portaalsite interculturaliseren
Deze site is enerzijds een portaal naar informatie over culturele diversiteit & interculturaliteit binnen een aantal
culturele organisaties op Vlaams niveau. Anderzijds vind je hier ook sectoroverschrijdende basisinformatie over
culturele diversiteit op volgende vlakken: reflectie en visie; praktijk; beleid; aanbod en participatie; personeel
en bestuur
» algemeen: www.interculturaliseren.be
1.
2.
3.
4.
Vlaams Actieplan Interculturalisering van, voor en door Cultuur, Jeugd en Sport
Subsidiëring van participatieprojecten
Stand van zaken interculturaliseringprocessen in cultuur, jeugd en sportsector, juni 2006
Sectoroverschrijdende
basisinformatie
over
culturele
diversiteit,
met
o.m.
praktijkvoorbeelden
Referentiedocument jeugd en interculturalisering
September 2007
Pagina 9
5.
6.
7.
Informatie over culturele diversiteit binnen verschillende culturele organisaties op Vlaams
niveau
Interessante links
Kalender
» presentatie rapport zelfscan interculturaliteit voor organisaties uit Cultuur, Jeugdwerk
en Sport (juni 2007): PDF-formaat
» Tekst Vlaams Actieplan Interculturalisering van, voor en door Cultuur, Jeugdwerk en
Sport : Actieplan
» Speech van de Minister en verslagen van de
interculturaliseren : Speech
workshops
op
de
Actiedag
» Stand van zaken interculturaliseringprocessen in de cultuur-, jeugdwerk- en sportsector
– juni 2006
brochure Jeugdwerk en interculturaliseren (PDF-formaat, 3,5 MB)
» Antena
Een project om allochtone bestuurders in de cultuur-, jeugd- en sportsector voor te bereiden
» Kleur Bekennen
Kleur Bekennen is een educatief programma om mondiale vorming en actief wereldburgerschap in het
onderwijs te promoten, stimuleren en ondersteunen.
Steunpunt Jeugd
Het steunpunt jeugd ondersteunt het jeugdwerk op alle niveaus en in al zijn aspecten. Het bevordert de
kennis en meningsvorming over jeugdbeleid en jeugdwerk en de culturele diversiteit, onder andere door
middel van informatie en documentatie, promotie en spreiding, studie en onderzoek.
Het ‘platform diversiteit’ wil de jeugdsector ondersteunen bij de uitvoering van het Actieplan
interculturaliseren. Een platform brengt de relevante partners samen rond allerlei inhoudelijke en praktische
items
Meer info: www.steunpuntjeugd.be
» www.allemaalanders.be
In maart 2006 lanceerde het steunpunt jeugdbeleid een nieuwe diversiteitscampagne. Centraal
staan een paar figuren, die iedereen, jong en oud, zal smaken
» Diversiteit in jeugdwerkbeleid: het belang van allochtoon jeugdwerk,
verslag van de NITROX-studiedag, 20 april 2006 meer info:
http://www.steunpuntjeugd.be/steunpunt/nitrox-studiedagen/Diversiteit_in_jeugdwerkbeleid/
Vereniging Vlaamse Jeugddiensten en -consulenten (V.V.J.)
De Vereniging Vlaamse Jeugddiensten en –consulenten is een diensten- en studiecentrum, voornamelijk voor
het gemeentelijke jeugd(werk)beleid, maar ook meer algemeen voor het jeugdbeleid van andere overheden.
V.V.J. is een ledenorganisatie waarbij zo goed als alle Vlaamse gemeentebesturen, provincies en de Vlaamse
Gemeenschapscommissie zijn aangesloten via hun jeugddienst of jeugdambtenaar. Ze levert een uitgebreid
pakket aan diensten met ondermeer vorming, infotheek, begeleiding, advies en publicaties. Een kerntaak van
V.V.J. is het beleidsvoorbereidend en -ondersteunend onderzoek. Verder realiseert V.V.J. ook ondersteuning
voor gemeentelijke animatieprogramma’s, ondermeer als nationale coördinator van de Grabbelpas en SWAP.
Meer info:www.vvj.be
Referentiedocument jeugd en interculturalisering
September 2007
Pagina 10
»
www.vvj.be > beleid en praktijk > toegankelijk jeugdwerk
Een jeugddienst staat voor de uitdaging om het jeugdwerkaanbod en bij uitbreiding het vrijetijdsaanbod af
te stemmen op de vraag van zoveel mogelijk kinderen en jongeren. In deze rubriek trachten we zowel
achtergronden als tips aan te reiken om hier werk van te maken. We verwijzen ook regelmatig naar
gespecialiseerde organisaties terzake.
Uit de marge
Uit de Marge, het Vlaams steunpunt voor jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren zet
zich in voor de rechten van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren door maatschappelijke
verandering. Dat realiseren het door het jeugdwerk te ondersteunen in zijn diversiteit en via beïnvloeding van
het jeugdbeleid. Daarbij ligt de klemtoon altijd op de emancipatie van kinderen en jongeren.
Meer info: www.uitdemarge.be
» Drommelse drempels!
10 tips voor het hoofdstuk ‘toegankelijkheid in het jeugdbeleidsplan’
http://www.vvj.be/docs/drommelse_drempels.pdf
» Drempelschema, Toegankelijkheid? Kan dat? Natuurlijk !
Sleutels om drempels weg te werken.
www.vvj.be/docs/drempelschema.pdf
Centrum voor Maatschappelijke Gelijkheid en Jeugdwelzijn, Limburg
» Draaiboek toegankelijk jeugdwerk – een plek voor kinderen, een plaats voor jongeren
Het draaiboek biedt concrete voorstellen, ideeën, modellen en hefbomen om werk te maken van meer
'jeugdruimte'. Om spraakverwarring te vermijden wordt eerst een aantal begrippen uitgelegd (fysieke
ruimte, psychische ruimte, toegankelijkheid, maatschappelijke kwetsbaarheid, enz.). Daarna komen de
grote lijnen van een stevig actieplan voor jeugdwerkers en jeugdwerkingen aan bod. Hoe kunnen ze een
lokale situatie en de behoeften van kinderen en jongeren goed beschrijven en analyseren? Hoe zetten ze
die kennis om in concrete doelen? Hoe kunnen ze daarmee aan de slag gaan en wat mogen ze dan
vooral niet uit het oog verliezen
Bestelinfo:CMGJ –- www.cmgj.be
www.jeugdwerknet.be
Jeugdwerknet vzw bevindt zich op het knooppunt tussen ICT en jeugdwerk. www.jeugdwerknet.be is dan
ook dè plek op het Internet voor jeugdwerkers. Je kan er nieuws sprokkelen, informatie uitwisselen op
het forum, adressen, spelen en jobs vinden; activiteiten zoeken en toevoegen,...
» www.jeugdwerknet.be > spelen > diversiteit
Inventaris van jeugdspelen rond het thema diversiteit
Referentiedocument jeugd en interculturalisering
September 2007
Pagina 11
3.3. Binnen het minderhedenbeleid
Het Vlaams Minderhedencentrum vzw
Het Vlaams Minderhedencentrum is een expertisecentrum, gespecialiseerd in samenlevingsvraagstukken. We
onderzoeken hoe mensen met een verschillende afkomst of cultuur met elkaar kunnen samenleven en
evenwaardig burger zijn. Het centrum verspreidt deze kennis en expertise naar organisaties en verenigingen
en adviseert de overheid.
» algemeen:
www.vmc.be : zie rubriek lokaal beleid -> praktijkvoorbeelden gemeenten en integratiediensten
www.vmc.be : zie rubriek minderhedensector: praktijkvoorbeelden integratiecentra
» www.vmc.be/toolbox:
De toolbox toont hoe je kan werken aan diversiteit. We reiken ideeën aan, geven handvatten die
nuttig zijn voor ons werk. De toolbox geeft rond diverse thema's leerrijke praktijken. De focus
ligt op leerrijke praktijken uit de diversiteitsector, maar er zijn ook interessante voorbeelden van
andere organisaties
Rubrieken:
lokaal beleid, inburgering, wonen, onderwijs, welzijn, rechtspositie, samenleven en
werk.
De provinciale en grootstedelijke integratiecentra

De8 vzw, het integratiecentrum voor het gebied van stad Antwerpen
» algemeen: Www.de8.be
Met ondermeer informatie over projecten inzake vrijetijd en het project Divers!City dat startende
allochtone verenigingen bij hun activiteiten en organisatievorming ondersteunt.
» project jongerencoaches
De8 werkte samen met de vijf Antwerpse Centra voor Deeltijds Onderwijs, de
Tewerkstellingsinitiatieven Stedelijk Onderwijs (TISO) en Vrij Onderwijs (TIVO) het project
jongerencoaches uit Een jongerencoach werkt niet voor, maar samen met jongeren. Hij of zij is
een vertrouwenspersoon, bemiddelaar, adviseur, hulpverlener, jeugdwerker en conflictmanager.
Respect en wederzijds vertrouwen zijn de sleutelwoorden.
»
Mankracht en Zonen
De8 en Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad tekenden een brede en integrale aanpak uit voor
de leefbaarheid rond een stadsplein. Het project Mankracht en Zonen koos voor sport om aan
deze problemen te werken in combinatie met een intensief welzijnsluik en responsabilisering van
de hele allochtone buurtgemeenschap.
Referentiedocument jeugd en interculturalisering
September 2007
Pagina 12

Intercultureel Netwerk Gent vzw, het integratiecentrum voor het gebied van stad Gent
» www.ingent.be - > werking -> interculturaliseren
Het aanbod inzake interculturaliseringprocessen, die per definitie worden opgezet op maat van
de voorziening waar we mee samenwerken.
» Charter eenvoudig Nederlands:
Het charter is een overeenkomst tussen verschillende organisaties. Die organisaties hebben
beloofd werk te maken van het schrijven van hun brieven, mededelingen en boodschappen in
helder en eenvoudig Nederlands. Het Charter bevat veel tips om dit waar te maken. Intercultureel
Netwerk Gent vzw en Regionaal Instituut voor Samenlevingsopbouw Gent hebben samen een
Charter Eenvoudig Nederlands opgesteld Hier (PDF 600 kb) kunt u het downloaden

ODiCé vzw, het integratiecentrum voor het gebied van de provincie Oost-Vlaanderen
» www.odice.be -> interculturaliseren
Het team interculturalisering van ODiCe biedt ondersteuning voor organisaties die de toegankelijkheid
voor of dienstverlening aan etnisch-culturele minderheden willen verbeteren. U kan op het
team interculturalisering een beroep doen voor vorming, begeleiding op maat en advies.
» Brochure team interculturalisering
Het team interculturalisering heeft een uitgebreide brochure met daarin een gedetailleerd overzicht
van het aanbod. U kan deze brochure bestellen via [email protected]
» Brochure "Welkom in de groep"
Een handige brochure van 65 pagina's vol met concrete tips en aandachtspunten voor het werken
met vluchtelingenkinderen in het jeugdwerk. Achteraan in het boekje staat een uitgebreide
adressenlijst.
Ontwikkeld door ODiCe in samenwerking met de Jeugddienst en de Dienst Minderheden van de
provincie Oost-Vlaanderen. Prijs: gratis. Te bestellen bij ODiCe.
» “Ik ook" Wil gelijke kansen hebben
Samen met de Lokerse jongerenwerking El Jadid ontwikkelde ODiCe in 2005 een DVD-film van
enkele minuten. Daarin wordt op ludieke doch scherpe wijze de zoektocht van Ali naar werk
geschetst. Te bestellen bij ODiCe.

Prisma vzw, het integratiecentrum voor het gebied van de provincie Antwerpen
» www.prismavzw.be ->ons aanbod -> aan lokale besturen
Het aanbod van het integratiecentrum inzake procesbegeleiding rond samenleven in diversiteit,
inclusieve beleidsvoering en divers personeelsbeleid.
» www.prismavzw.be ->ons aanbod -> aan federaties en sociale bewegingen
Het aanbod van het integratiecentrum inzake procesbegeleiding rond ‘Huis van de dialoog’,
‘omgaan met diversiteit’, ‘samenwerken in diversiteit’.
Referentiedocument jeugd en interculturalisering
September 2007
Pagina 13

Pric Limburg, het Limburgs Provinciaal integratiecentrum
» www.limburg.be/pric -> publicaties
Folder open vormingaanbod van het Pric
» www.limburg.be/pric -> ontmoet culturen
Aanbod kennismaking andere culturen
» Publicatie: Diversiteit in het beleid
De publicatie bundelt interviews en best-practices uit gemeentebesturen en het Provinciebestuur.
Naast praktijkverhalen is er ook ruimte voor theorie over diversiteit, checklisten en opdrachten.
Download: Diversiteit in het beleid (april 2004) (zip-bestand)
» Folder: Jij mag dit boekje niet lezen:
De publicatie kan een startpunt zijn om, onder begeleiding, rond het thema discriminatie en
racisme te werken in de klas, jeugdvereniging of jeugdhuis. Doelgroep: jongeren tussen 14 en 18
jaar. klik hier voor word-doc , klik hier voor pdf

Pric Vlaams-Brabant, het provinciaal integratiecentrum van Provincie Vlaams-Brabant
» www.vlaamsbrabant.be/levenenwonen/minderheden -> vorming
Het vormingaanbod van Pric Vlaams-Brabant
» publicatie:
Het allochtoon verenigingsleven in kaart gebracht. (2006)
In deze brochure wordt het allochtoon verenigingsleven in Vlaams-Brabant in kaart
gebracht
Download: Een kleurrijke gids van Vlaams-Brabant
» publicatie: Tips om jeugd-, cultuur- en sportbeleidsplannen te interculturaliseren
PRIC Vlaams Brabant selecteerde enkele tips die kunnen bijdragen tot interculturalisering als
inspiratie voor de opmaak van de beleidsplannen. Sommige tips verwijzen naar een
praktijkvoorbeeld waarvan u de beschrijving ook in de bundel terugvindt
download:
www.vmc.be/toolbox

Pic West-Vlaanderen vzw, het integratiecentrum voor het gebied van de provincie WestVlaanderen
» algemeen aanbod: www.pic-wvl.be
» Begeleiding samenwerking
Pic West-Vlaanderen biedt lokaal begeleiding bij het versterken van de directe
samenwerking tussen organisaties, besturen en allochtone organisaties. Daarnaast gaat het
ook met de zelforganisaties aan de slag. Pic West-Vlaanderen biedt een informatiekanaal
en doorgeefluik, en zoekt samen met hen naar oplossingen voor problemen waarmee ze
Referentiedocument jeugd en interculturalisering
September 2007
Pagina 14
worden geconfronteerd. Info: www.pic-wvl.be -> diversiteitswerking -> socio-culturele
organisaties

Regionaal integratiecentrum Foyer Brussel vzw
» algemeen aanbod: www.foyer.be
» Publicaties
Diverse publicaties over bevolkingsgroepen in Brussel
Info: www.foyer.be -> publicaties
» Foyer des Jeunes
Het jeugdhuis van Foyer ligt in een gebied met veel sociale woonblokken en het is een zone met
een uitzonderlijk hoog aantal jongeren. Dit brengt met zich mee dat een aantal problemen
geconcentreerd zijn op een beperkte oppervlakte. De ’Foyer des Jeunes’ wil jongeren begeleiden
en preventief werken. Op een coherente en georganiseerde manier worden ludieke en sportieve
activiteiten, evenals schoolbegeleiding en creatieve ateliers aangeboden aan de jongeren. Al deze
activiteiten maken deel uit van een pedagogisch project van grote omvang dat de verhoging van
het verantwoordelijkheidsgevoel en de burgerschap van de kinderen, de jongeren en hun ouders
vooropstelt en dit alles in een kader van sociale cohesie. Het jeugdhuis heeft de voornaamste
sociale instanties van de gemeente Molenbeek als partner.
» WMKJ Vormingscentrum Foyer
WMKJ Foyer is een Werking met Maatschappelijk Kwetsbare Jongeren die deel uitmaakt van de
vzw vormingscentrum Foyer. WMKJ Foyer opereert niet vanuit een buurthuis maar werkt
buurtoverschrijdend en netwerkgericht. Op WMKJ Foyer zijn jongens en meisjes welkom vanaf 9
jaar tot 20 jaar. De jongeren komen niet alleen uit Molenbeek maar ook uit andere wijken van het
Brusselse Gewest zoals Laken, Etterbeek, Schaarbeek, St-Joost-Ten-Node
…
Onthaalbureaus inburgering
» Adressen onthaalbureaus
3.4. Andere
Steunpunt Allochtone Vrouwen en Meisjes
Het Steunpunt allochtone meisjes en vrouwen is sinds 2000 een onafhankelijke organisatie die zich als gelijke
kanseninitiatief richt naar alle allochtone meisjes en vrouwen in Vlaanderen en Brussel.
Het SAMV
onderbouwt het emancipatie- en participatieproces van allochtone meisjes en vrouwen door
a) in te spelen op specifieke noden en behoeften en b) het zichtbaar maken van deze groep binnen onze
samenleving. Hierbij gaat een bijzondere aandacht naar de allochtone meisjes – en vrouwenverenigingen.
Meer info: www.savm.be
»
Girlpower
Girlpower is de meisjessite van het Steunpunt voor allochtone meisjes en vrouwen.
Dit jaar werkt het SAMV rond cultuurparticipatie van jongeren. Momenteel loopt er een
kortfilmproject, een modeproject en zijn er nog andere activiteiten op komst. Onder de rubriek
Referentiedocument jeugd en interculturalisering
September 2007
Pagina 15
Girls 'n Culture vind je informatie over de eigen projecten. De rubriek 'Ander nieuws' vertelt je
meer over de projecten van andere organisaties.
»
Infofolder "Vakantieliefdes, (on)verwachte trouwpartijen & familiebemoeienissen ...
» INVEST IN YOUR FUTURE
In het kader van het MIRA- project willen we inzoomen op één specifiek aspect nl. allochtone
jongeren informeren en sensibiliseren omtrent hun keuzemogelijkheden na het zesde middelbaar.
In de brochure vertellen een aantal jongeren over hun keuze.
» Methodiekenbundel : MMMM... Methodieken en meer
Allochtone meisjes kunnen in hun eigen directe sociale omgeving een hefboomfunctie vervullen
die een positieve weerslag heeft binnen de allochtone gemeenschap. De bundel bevat
methodieken, vormingen en uitwisselingen van good practices, zowel bij professionals als bij
vrijwilligers in de jeugdsector.
In het vaste deel van de bundel gaan we uitvoeriger in op de thema’s Islam en relatievorming,
onderwijs, nieuwkomers, communicatie. per thema vind je inhoudelijke achtergrondinformatie en
begeleiderstips. De losse methodiekenfiches worden in de kaft van de brochure gebundeld.
» KUPIDO
Tijdens het spelen van KUPIDO krijgt de deelnemer op een speelse manier informatie over
verschillende deelaspecten van relatievorming en een antwoord op vragen (betreffende relaties).
KUPIDO kan gespeeld worden in de klas, in een meisjeswerking en in andere jeugdverenigingen.
Hoewel het spel voornamelijk ingaat op de specifieke vragen die er leven bij allochtone jongeren
is het ook perfect mogelijk om het spel te spelen met autochtone jongeren of met allochtone en
autochtone jongeren samen. Het spel is eveneens bedoeld voor zowel meisjes als jongens als
voor gemengde groepen.
VVSG
» Portaalsite van de VVSG rond het beleidsthema vrijetijd en jeugd
Meer: www.vvsg.be/nl/vrijetijd/jeugd
» Pocket lokaal jeugdbeleid.
Het eerste deel situeert het jeugd en jeugdwerk, en schets de krachtlijnen van het decreet. Het
tweede deel gaat dieper in op het draaiboek voor het jeugdbeleidplan en deel drie bespreekt de
diverse instrumenten van het jeugdbeleid. Deel vier ten slotte gaat in op de context waarbinnen
het plan tot stand komt.
www.politeia.be
Stichting P&V
» Beter samen? Jongeren voor een toegankelijk jeugdwerk"
Op 10 december 2004 organiseerde stichting P&V een studiedag georganiseerd, waar recent
onderzoek uit België, Nederland en Frankrijk werd aangevuld met bevindingen uit de concrete
jeugdwerkpraktijk. Er werd nagegaan welke jongeren uitgesloten worden van sociale participatie,
hoe dit komt en of er ook iets aan te doen valt. In dit boek vindt u de neerslag van deze
tweetalige studiedag.
Meer info: http://www.stichtingpv.be/
Referentiedocument jeugd en interculturalisering
September 2007
Pagina 16
4. LEERRIJKE PRAKTIJKEN
6
Een aantal van deze leerrijke praktijken is uitgewerkt op www.vmc.be/toolbox
of beknopt
beschreven in ‘praktijkvoorbeelden integratiediensten’ (www.vmc.be -> lokaal beleid ->
praktijkvoorbeelden)
4.1
Interculturalisering van het lokale jeugdbeleid
Afstemming en overleg jeugd- en minderhedenbeleid , werkgroep toegankelijkheid en diversiteit in
kader van jeugdbeleidplanning, stappenplan participatie allochtone jongeren (diverse gemeenten)
jeugdmemorandum, team Divers!City (Antwerpen), structureel overleg met Onthaalbureau ivm
minderjarigen (Antwerpen) toegankelijkheidsmeting (diverse gemeenten) diversiteitthema in
kindergemeenteraad (Lommel)
4.2
Ondersteuning allochtone (jeugd)verenigingen
administratief:
logistiek:
financieel:
organisatorisch:
boekhouding, (project)subsidieaanvragen, vzw-wetgeving, subsidieinformatie
huisvesting, toegang evenementzalen, materiaal
projectsubsidies diversiteit, toelagen, personeelstoelage
samenwerkingsclausules,
coaching,
vorming,
uitwisseling,
ideëenboek,
bekendmaking activiteiten,
( diverse gemeenten)
4.3
Toeleiding naar lokale jeugdinitiatieven
Toegankelijk aanbod
Wijkspeelpleinwerking, laagdrempelig ontmoetingsaanbod, buurtgerichte meisjes-, kinder- en
jongerenwerking, speelmobiel, jongerendag, zomeractiviteiten vermindering inschrijvingsprijs,
extra-vervoersmogelijkheden inleggen speelbonnen of ‘ doecheque Jeugd’, laagdrempelig aanbod
Grabbel- en Swappas,
gebruik socio-cultureel participatiefonds,
promotie anderstalige
jeugdboeken naar allochtone ouders, promotie van boeken met verhalen in vreemde talen,
aandacht voor ruimte in sport-, jeugd en cultuurlokalenaanbod voor niet-reguliere activiteiten
(diverse gemeenten) De Centrale met
o.m.
programma’s
voor
jeugdwerk, permanente
kinderwerking in diversiteit (Gent), BOGI: laagdrempelige workshops (Aalst), project kunstkans :
toeleiding naar academie(Temse, e.a. ) losse kinderateliers (Willebroek),
Toegankelijke informatie
laagdrempelinge
jeugdinfogids
en
doelgerichte
aangepaste
communicatie,
vorming
communicatieambtenaren , vrijetijdsbeurs, bibliotheekrondleidingen jongeren en anderstaligen,
infosessies bibliotheek-spelotheek, toeleiding via kinder- en jeugdwerker jeugdhuis (diverse
gemeenten), toeleiding door onthaalambtenaar naar de taal- en spelstage en de andere werkingen
van
de
jeugddienst
(Lokeren)
fietsrondgang
jongerenwerkers
(Heusden-Zolder),
toeleidingsambtenaar jeugdwerkingen (Antwerpen, Lokeren), kennismakingsacties zoals Speeldorp,
Speelpleintjesroute, …(Temse) Zee van Vrije Tijd met een scholen/vrijetijdskaart en fietsdagen in
verband met VT aanbod (Maasmechelen), toeleiding,via verenigingen, via overlegorganen, via lastminutes sms, Atlasgebouw, brochure subsidiereglementen, onthaalbureau (Antwerpen), via
medewerking/deelname all.verenigingen en all.zelfstandigen,
actief reclame maken over
grabbelpas,
speelplein,…(Beringen)
promotie-actie
van
grabbelpasactiviteiten
opsturen
grabbelpasboekje en brief, oudergroepen in de wijk, via de iman die een oproep heeft gedaan in
het vrijdaggebed, via de schoolfeesten (Genk) De brede informatie met gebruik verschillende
kanalen (sleutelfiguren, moskees, huis-aan-huis-bedeling van flyers (waarbij ook mondeling uitleg
kan worden gegeven (ME) bekendmaking grabbelpas via WKJ’s (Mechelen), info via
moskeeverenigingen (Willebroek)
6
Bronnen: vmc-toolbox, VMC-document ‘Praktijken lokaal minderheden- en diversiteitbeleid
gebundeld’, jaarverslagen 2006 integratiediensten
Referentiedocument jeugd en interculturalisering
September 2007
Pagina 17
4.4
Interculturalisering van de lokale jeugdwerking
Vorming , studiedagen en intervisie, opleiding van allochtone beheerraadsleden -Antena, (diverse
gemeenten) voltijds diversiteits-toegankelijkheidconsulenten cultuur- jeugd en sportdienst,(A’pen)
interculturalisatietraject voor de monitoren van de speelpleinwerkingen + grabbelpas, (Gent)
ondersteuning vrijwilligers (Kortrijk) thema turkije in vrije ateliers (Sint-Niklaas)
4.5
Valorisering intercultureel lokaal talent
Opleiding en onthaal allochtone jeugdmonitoren (diverse gemeenten) ondersteuning allochtone
vrijwilligers (Kortrijk)) info en vorming rond werking raden (Leopoldsburg) leerwerkproject
"jeugdwerkers in opleiding (JOP)"(Gent),
4.6
Interculturele jeugdinitiatieven
Buurtfeesten en –activiteiten,
multicultureel zomerkamp, Multiculturele tentoonstelling ‘Van
Algebra tot Pyama’ – voor scholen , intercultureel feest van sport en jeugd (diverse gemeenten) De
centrale: o.m. programma’s voor jeugdwerk, permanente kinderwerking in diversiteit (Gent),
jongerendag, Internationale jongerenontmoeting, Verdraaide wereld themadag jeugdverenigingen
(Hasselt), Ottertrotterfestival- multicultureel zomerevenemt, (Mechelen) , een doe- en
denkcentrum voor artistieke creatie, onder andere gericht op jongeren van diverse herkomst.
(Mechelen)
Referentiedocument jeugd en interculturalisering
September 2007
Pagina 18
5. WETGEVING
Gecoördineerde teksten:
http://www.wvc.vlaanderen.be/jeugdbeleid > regelgeving
5.1. Lokaal jeugdbeleid
26 JANUARI 2007 – Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de besluiten van de
Vlaamse Regering van 12 september 2003, ter uitvoering van het decreet van 14 februari
2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, ihet
intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid,
26 JANUARI 2007 – Besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van het decreet van 14
februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het
intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid, inzake de subsidiëring van
gemeentebesturen die een jeugdinformatiebeleid voeren als onderdeel van hun jeugdbeleid.
26 JANUARI 2007 – Besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van het decreet van 14
februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, ihet
intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid, inzake de subsidiëring van
gemeentebesturen die een jeugdwerkinfrastructuurbeleid voeren als onderdeel van hun
jeugdbeleid.
15 DECEMBER 2006 – Decreet tot wijziging van het decreet van 14 februari 2003 houdende de
ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal
jeugd- en jeugdwerkbeleid
14 FEBRUARI 2003 - Decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en stimulering
van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid,
5.2. Vlaams jeugdbeleid
14 OKTOBER 2005 – Besluit van de Vlaamse Regering houdende de subsidiering van
jeugdculturele en internationale initiatieven voor de jeugd.
8 JULI 2005 - Decreet tot wijziging van het Vlaamse jeugdbeleid van 29 maart 2002
5.3. Participatiedecreet
Ontwikkeling van een participatiedecreet voor cultuur, jeugdwerk en sport dat in 2008
operationeel moet worden. Hiervoor zal in 2008 en 2009 het budget voor cultuurparticipatie
worden opgetrokken met respectievelijk 900.000 euro en 1.000.000 euro. In dit
participatiedecreet zal er een bundeling van 3 items tot stand komen, met name :
• organisaties met als belangrijkste doel de participatie te bevorderen;
• grote evenementen en campagnes, met het oog op publiekverruiming;
• initiatieven die de participatiedrempels zullen wegwerken
Referentiedocument jeugd en interculturalisering
September 2007
Pagina 19
Download