PORTFOLIO VOOR DE FUNCTIE VAN VAN (Voornaam

advertisement
PORTFOLIO
VOOR DE
FUNCTIE VAN
VAN
(Voornaam - Naam)
Aangemaakt op: (datum)
In het kader van uw sollicitatie willen we graag een zicht krijgen op de kerncompetenties die
VDAB van haar leidinggevenden verwacht. In onze visie op leiderschap stellen we dat ‘iedere
leider van VDAB – op een Coachende wijze – 3 rollen opneemt: de rol van Manager, de rol
van Ondernemer en de rol van Leider: C-mol! Wij willen u vragen om in dit kader een
portfolio op te stellen.
Wat is een portfolio?
Wij kennen het begrip portfolio als een grote map waarin modellen, schilders en
reclamebureaus voorbeelden van hun werk verzamelen om nieuwe klanten te overtuigen van
hun kwaliteiten. Het is een soort CV waarbij men bewijst wat men in zijn mars heeft.
In zekere zin kan je ook deze portfolio zo zien. Het is een persoonlijke map met een
inventarisatie van situaties waarin je aantoont dat je ervaring of potentieel hebt om bepaalde
rollen op te nemen. Je toont zo aan wat je in huis hebt en dat je het beoogde jobdoel aan kan.
In deze portfolio beschrijf je jouw ervaring/potentieel op het vlak van:
-
Coachende vaardigheden: ‘Ik stimuleer en ondersteun leren en ontwikkelen. Ik draag
zorg voor collega’s en medewerkers ‘als persoon’ door samen te zoeken naar kansen
om te ontplooien. Ik doe dit op mijn eigen, authentieke manier.’
-
De rol van Manager: ‘Vertrekkende vanuit zijn visie en doelstellingen, runt de
manager zijn organisatie, zijn diensten en processen. Het motto bij managen is ‘meten
is weten’. Dit veronderstelt de kunst om cijfergegevens de juiste plek te geven naast
andere informatiebronnen, de kunst om gegevens goed te interpreteren en er zinvolle
beslissingen aan te koppelen, de kunst om met mensen te spreken over de
achterliggende gedachte bij de keuze van cijfers. De manager plant, organiseert,
faciliteert, evalueert en stuurt bij.’
-
De rol van Ondernemer: ‘De leidinggevende is een ondernemer. Hij bezit de kunst om
opportuniteiten te ontdekken en de vaardigheden om er iets mee te doen. Hij genereert
nieuwe en bruikbare ideeën, hij kijkt onbevooroordeeld en met een open vizier. Hij
durft intuïtief te beslissen, volhardt en blijft niet stilzitten. Hij durft risico’s nemen en
leert uit fouten. Hij is ook een netwerker. Hij kent altijd wel iemand die nuttig kan
zijn.’
-
De rol van Leider: ‘Een leider motiveert door een verhaal te brengen. Een leider heeft
een visie op de toekomst en deelt die met zijn mensen. Hij heeft de openheid om die te
bespreken met zijn mensen. Een leider beweegt zich als een collega tussen zijn
medewerkers. Hij gaat de dialoog aan. Op die manier kan hij antwoorden formuleren
die passend zijn en gedragen worden door het team. Een leider inspireert en bezielt de
mensen die hem zijn toevertrouwd. Een leider krijgt het team op de been of in
beweging. Een leider is ook iemand die voorgaat, verantwoordelijkheid opneemt en
knopen doorhakt.’
2
Hoe wordt dit geëvalueerd?
Je portfolio wordt door de jury beoordeeld op volgende criteria:
o relevantie: relevante voorbeelden gerelateerd aan de rollen/competentie
o actueel: recente voorbeelden
o kwantitatief: onderbouwd met voldoende ervaringstijd
o gevarieerd: in verschillende contexten, ervaringen uit verschillende hoeken
(niet eenzijdig)
Praktisch?
Je dient dit in uiterlijk tegen xxx bij xxx.
We verwachten maximaal 1 A4-pagina per competentie in het lettertype ‘Times New
Roman’ lettergrootte 12. Maak dus een weloverwogen keuze in de voorbeelden die je
aanhaalt.
De vier rollen vertalen zich in verschillende competenties, per competentie krijg je een
aantal voorbeeldvragen ter inspiratie.
3
Verantwoordelijkheid nemen: handelen in overeenstemming met de belangen,
waarden en normen van de organisatie.
“Hoe draag jij bij aan de doelen en waarden van de organisatie in je huidige job? Geef een
voorbeeld van hoe jij integer handelde in een lastige situatie? Hoe ga jij om met
feedback?...”
“Hoe zal jij als leidinggevende actief bijdragen aan de doelen en waarden van de
organisatie?“
4
Beslissen: zich op onderbouwde wijze tijdig en eenduidig uitspreken over welk
standpunt wordt ingenomen of welke actie wordt ondernomen.
“Hoe kom jij tot een beslissing? Hoe en wanneer hou jij rekening met anderen in je
beslissing? Welke elementen spelen mee in je beslissing? Hoe zet jij een beslissing om in
daden?”
“Waar zie jij de uitdagingen als leidinggevende om een beslissing uit te voeren? (jouw
beslissing of een organisatiekeuze)”
5
Coachen: anderen ondersteunen en begeleiden zodat ze zich professioneel en
persoonlijk kunnen ontwikkelen en de effectiviteit en efficiëntie van hun werk verhoogt.
“Hoe en waarover geef jij feedback? Hoe moedig je anderen aan om iets nieuw te
proberen/ door te zetten in een lastige situatie? Hoe werk je mee aan leren op jouw
werkplek, in de organisatie?”
“Hoe wil je als leidinggevende mensen bewegen tot doelgerichte samenwerking?”
6
Ondernemende vaardigheden: kansen onderkennen en uit eigen beweging acties
voorstellen of ondernemen.
“Hoe nam je een initiatief in je eigen functie om de werking te veranderen of te verbeteren?
Hoe heb je dat aangepakt? Op welke manier plan je en volg je je huidige doelen op?...”
“Hoe zou je als leidinggevende innoverend kunnen zijn?”
7
Download