OCR Document - CVO Rotterdam

advertisement
PROFIEL RECTOR/ALGEMEEN DIRECTEUR VAN EEN CVO-SCHOOL, I.C.
Algemeen Directeur ACCENT
CVO.
De Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs (CVO) Rotterdam verzorgt sinds 1898
protestants-christelijk voortgezet onderwijs in Rotterdam en omliggende gemeenten.
Hedendaags, kwaliteitsvol, betrokken bij de stad en het stedelijk gebied. Met als leidend
beginsel “meer dan het gewone”. Onder de vlag van de Vereniging opereren 7 sterke
scholen en scholengemeenschappen *. De scholen variëren van brede
scholengemeenschappen tot een categoraal gymnasium, praktijkscholen, een
onderwijsopvangvoorziening en avondscholen (avondonderwijs aan mensen met een licht
verstandelijke beperking) met een totaal leerlingenaantal van ca. 21.000, verspreid over
45 vestigingen. CVO vindt het van groot belang een krachtige partner
te zijn van andere onderwijsinstellingen, van gemeentebesturen en maatschappelijke
organisaties in de ontwikkeling van jongeren tot betrokken en toegeruste moderne
burgers.
CVO heeft als bestaansgrond het in stand houden en versterken van een breed scala aan
voortgezet christelijk onderwijs. Daarin staat de leerling en de optimale ontplooiing van zijn
maatschappelijke en intellectuele vaardigheden en verantwoordelijkheidsbesef centraal.
Sinds 2000 heeft CVO gewerkt aan een ingrijpend vernieuwingsproces onder de titel 'CVO
Blijvend in Beweging'. Doelstellingen van dat proces waren en zijn:
1. Versterking van de eenheid in beleid en bedrijfsvoering van de vereniging, optimaal
gebruik van de heterogene expertise enerzijds en expertise en ervaring binnen de
vereniging anderzijds;
2. Een actieve en initiërende rol in de ontwikkeling van lokaal en landelijk onderwijsbeleid
en, in geval van raakvlakken, integraal jeugdbeleid.
Daartoe is de bestuursstructuur en de bestuurlijke besluitvorming gestroomlijnd, heeft het
Directie-Overleg zich ontwikkeld tot strategisch beleidsorgaan van het bestuur, is het
management van vereniging en scholen geprofessionaliseerd evenals het bureau van de
vereniging.
De Vereniging wordt geleid door de Raad van Bestuur (RvB), die op dit moment bestaat
uit 1 persoon, de Voorzitter(/Bestuurder). De besturingsfilosofie is gebaseerd op het
principe dat de grote schaal van CVO de kleine schaal op school-en locatieniveau dient en
ondersteunt; het geheel van de organisatie is uiteindelijk dienstbaar aan een vruchtbare
ontmoeting en relatie tussen leerling en onderwijsgevende. De leden van het DirectieOverleg (bestaand uit de rectoren en de directeur van het bestuursbureau) ondersteunen
de bestuurlijke verantwoordelijkheid via een portefeuillehoudersmodel. De voorzitter RvB
is eindverantwoordelijk en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en de
ledenvergadering van de Vereniging. Het bestuursbureau van CVO ondersteunt
de Raad van Bestuur en de scholen in vormgeving en uitvoering van de bestuurlijke taken.
De bedrijfsvoering is geënt op jaarlijkse cycli met beleidsdoelstellingen vertaald in
schooljaarplannen, periodieke managementrapportages over de uitvoering, control op
resultaten en op handhaving van de centrale kaders en richtlijnen en desgewenst
bijstelling van het beleid (planning- en controlcyclus).
*1 Accent Praktijkonderwijs (vanuit 7 locaties), CSG Calvijn ( 7 vestigingen in Rotterdam-Zuid/Barendrecht),
Comenius College (6 vestigingen in Rotterdam-Oost/Capelle a/d IJssel), Farel College (4 locaties in
Ridderkerk), Marnix Gymnasium (Rotterdam-Centrum), Melanchthon (10 vestigingen in RotterdamCentrum/Noord en Lansingerland), CSG Penta College (7 vestigingen Voorne-Putten).
De algemeen directeur van ACCENT
ACCENT.
ACCENT
is
een
organisatie
die
bestaat
uit
4
praktijkscholen,,
een
onderwijsopvangvoorziening
(reboundvoorziening),
een
expertisecentrum
onderwijsondersteuning en 4 avondscholen. ACCENT kent een bovenschoolse algemene
directie die bestaat uit twee personen (2 fte).
Verantwoordelijkheden.
De algemeen directeur heeft een tweeledige verantwoordelijkheid

Enerzijds is hij/zij als eindverantwoordelijk schoolleider integraal verantwoordelijk
voor het management van zijn scholen ( onderwijs, personeel, financiën,
huisvesting, etc.). Hij geeft deze verantwoordelijkheid vorm in een tweehoofdige
algemene directie.
'Management' omvat het (doen) aansturen van de drie hoofdprocessen binnen
ACCENT:
1. Algemeen management: het onderhouden van de relatie 'binnen-buiten' oftewel
de voortdurende afstemming tussen schoolbeleid en CVO-beleid respectievelijk
ontwikkelingen in de (politiek-maatschappelijke) omgeving alsmede toezicht op de
uitvoering van het beleid,
2. het onderwijskundig en -organisatorisch proces en
3. de bedrijfsvoering (personeel, financiën, huisvesting etc.).
Jaarlijks stelt de algemeen directeur een schooljaarplan op als basis voor zijn
begroting. In het schooljaarplan zijn de beleidsvoornemens van de school en de
vertaling van het CVO-beleid verwerkt.

Anderzijds is de algemeen directeur als lid van het Directie-Overleg CVO
verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding en -advisering op
verenigingsniveau. Hij/zij is tevens portefeuillehouder van één van de negen
beleidsterreinen van CVO, de portefeuille leerlingenzorg en
onderwijsondersteuning, waarin hij/zij een bestuursondersteunende
verantwoordelijkheid heeft.
Bevoegdheden.
Vanuit de Raad van Bestuur heeft de algemeen directeur een ruim mandaat m.b.t. het
management van de ACCENT-scholen/onderdelen. De algemeen directeur is binnen de
centrale kaders en richtlijnen bevoegd alle maatregelen van onderwijskundige, personele,
financiële en organisatorische aard te nemen die hij/zij voor de uitvoering van het
schooljaarplan noodzakelijk acht.
De algemeen directeur legt minimaal tweemaal per jaar in een planning-control-cyclus via
een managementrapportage verantwoording af aan de Raad van Bestuur over realisatie
van het schooljaarplan, het gebruik van de middelen en de handhaving van de centrale
kaders en richtlijnen.
Taken.
 Als eindverantwoordelijk schoolleider geeft de algemeen directeur sturing aan alle
processen ter realisatie van de doelstellingen van de ACCENT, dat wil zeggen
zowel het onderwijskundig en -organisatorisch proces als de
bedrijfsvoeringsprocessen.

Als lid van het Directie-Overleg levert de algemeen directeur een actieve bijdrage
aan de ontwikkeling van CVO-beleid en aan de realisatie daarvan. Dit geldt
specifiek voor zijn bestuursondersteunende taak als portefeuillehouder
leerlingenzorg en onderwijsondersteuning
Maatschappelijke inbedding.
Noch de individuele scholen noch de vereniging vormen een gesloten organisatie.
Onderwijs vindt plaats in een voortdurende wisselwerking met de samenleving en is zowel
initiator als object van vele maatschappelijke ontwikkelingen. De school is omgeven door
een ruime kring van belanghebbenden en belangstellenden: ouders van (voormalige)
leerlingen, oud-leerlingen, (jeugd)welzijnsorganisaties, wijk-en buurtorganisaties, politie,
beleidsmakers en adviseurs, toezichthouders, lokale en landelijke overheden, vakbonden
etc.
Vanuit zijn verantwoordelijkheden neemt de algemeen directeur actief deel aan deze
wisselwerking zowel door de ontwikkelingen op de voet te volgen als door zijn visies en
ervaringen in te brengen. Hij/zij weet dat solistisch opereren tot versmalling en verstarring
van zijn/haar functioneren leidt en zoekt actief de dialoog met kritisch betrokkenen.
Op schoolniveau is die dialoog deels geïnstitutionaliseerd in de vorm van het curatorium,
de medezeggenschapsraad en ouderraden. Het curatorium bestaat uit ouders van
(ex)leerlingen en anderen die zich nauw betrokken voelen bij de school en hun ervaring,
expertise en netwerken in willen zetten in het belang van ACCENT
Periodiek overlegt de algemeen directeur met het curatorium over alle strategische en
tactische aangelegenheden van de school en licht hij/zij zijn voorgenomen beleid en
beslissingen toe.
Competenties: eigenschappen, vaardigheden en persoonlijkheid.
 Vanuit een levend geloof onderschrijft de algemeen directeur de grondslag van de
vereniging en geeft hij/zij vorm en inhoud aan de christelijke identiteit van de
school.
 Hij/zij heeft grote affiniteit met (voortgezet) onderwijs in brede zin en kiest er
bewust voor zich voor het onderwijs in te zetten.
 De algemeen directeur heeft een academisch werk- en denkniveau, dat wil zeggen
is soepel in staat processen, ontwikkelingen en problemen op strategisch niveau te
signaleren, analyseren en op te lossen.
 Hij/zij heeft strategisch en politiek-maatschappelijk inzicht en is goed op de hoogte
van de theoretische en praktische onderwijsproblematiek.
 Hij/zij heeft een ruime managementervaring, kan de verschillende niveaus van
aansturing onderkennen en organiseren en kent de specifieke kenmerken van het
aansturen van professionals.
 Hij/zij heeft kennis van en ervaring met veranderingsprocessen en weet
veranderingen ook in de cultuur te verankeren.
 Hij/zij creëert systematisch begrip en draagvlak voor zijn beleid zonder daardoor
aan effectiviteit en besluitvaardigheid in te boeten. Hij/zij is loyaal aan zijn beide
hoofdverantwoordelijkheden en weet die door een goed oordeelsvermogen
naadloos te combineren.
 Als leidinggevende biedt hij/zij helderheid over de doelstellingen en de koers,
maatwerk in het coachen van zijn medewerkers, openheid en consistentie in zijn
normstelling en gevoel voor persoonlijke omstandigheden.
De algemeen directeur draagt niet alleen bij aan de visie op (de toekomst van) de
vereniging, maar heeft vanuit het CVO-beleid ook een inspirerende visie op de
ontwikkeling van ACCENT
Hij/zij is consistent in het uitdragen en koersvast in het realiseren van die visie. Hij/zij weet
medewerkers te inspireren en enthousiasmeren tot hun bijdrage daaraan.
De algemeen directeur is een evenwichtig persoon. Hij/zij kent zichzelf en zijn sterke en
zwakke kanten en weet daar effectief mee om te gaan. Hij/zij heeft belangstelling voor
mensen, kan zich inleven in de belevingswereld en omstandigheden van anderen en hen
vandaar uit coachen en aansturen.
Hij/zij is toegankelijk en betrouwbaar.
Hij/zij is communicatief sterk, kan zich goed verstaan met uiteenlopende mensen en kent
het belang van goede informatie- én overlegpatronen. Hij/zij is een actieve netwerker, die
in- en extern contacten onderhoudt en win-winsituaties weet te realiseren. Hij/zij is
ondernemend, creëert kansen en benut die.
Hij/zij heeft lef, durft zijn nek uit te steken, is in staat tot zelfreflectie en heeft
doorzettingsvermogen.
Specifieke profielkenmerken Algemeen Directeur ACCENT







Ervaring met complexe organisatie, verbindingen kunnen leggen in een
complexe organisatie
Affiniteit met de doelgroepen
Gevoel voor het netwerken in lokale politiek
Affiniteit met de groot-stedelijke problematiek
Reflectief vermogen
Visionair, lange termijn visie op de doelgroepen van Accent
Daadkrachtig
Competenties.







Persoonlijke kracht: besluitvaardig, onafhankelijk, durf
Leiderschap: delegeren, groeps- en individu-gericht
Impact: presentatie, overtuigingskracht
Relationeel gedrag: integriteit, organisatiesensitiviteit, veranderbereidheid,
luisteren
Prestatiegerichte werkhouding: discipline, energie, prestatiemotivatie
Integratieve en creatieve intelligentie: omgevingsbewustzijn, visie
Analytische intelligentie: kennis, probleemanalyse
Rotterdam, 26 april 2013.
Download