Asbl Flora

advertisement
Flora vzw
Netwerk van organisaties die zich
inzetten voor de socioprofessionele inschakeling van
laaggeschoolde vrouwen
De expertise van Flora
• Situeert zich op het knooppunt
van deze drie domeinen
Gender,
Vrouwen
Uitsluiting,
Kwetsbare
groepen
(Sociale)
Economie,
SPI
• En in de federale werking
(analyse van problemen op
structureel niveau)
Doorstromingsbeleid
Workshop SST
Een economisch kader
In de economie zijn er twee dimensies:
– De ‘productiviteits’ dimensie
– De ‘sociale meerwaarde’ dimensie
+
0
-
Op macro-economisch niveau
Interdependentie van
de twee dimensies
• Tewerkstellingsgraad
• Belastinginkomsten
• Koopkracht
+
0
-
• Vermindering van
de werkloosheid
• Besparen van
sociale kosten
Op meso-niveau :
context van de onderneming
Klassieke onderneming
• Nadruk op de
productiviteit
• Sociale kosten
afgewenteld op de
samenleving
Sociale verantwoordelijkheid van de
onderneming
• Evenwicht/coherentie
tussen beide dimensies
+
+
0
0
-
Op meso-niveau:
context van de onderneming
Sociale Economie
bedrijf
• Nadruk op de sociale
meerwaarde: besparing
van de sociale kosten (op
macro niveau)
• Nood aan subsidies, te
investeren in de sociale
dimensie (zoniet
concurrentie vervalsing)
+
0
-
Het doel: mainstreaming van de
expertise rond sociale meerwaarde
Microniveau
Mesoniveau
Korte termijn:
Middellange
aparte acties &
termijn: aanpassen
projecten voor LS van LS aan
bedrijfsomgeving
Lange termijn:
aanpassen bedrijfsomgeving aan noden
& mogelijkheden LS
Tewerkstelling in
sociale economie,
interne coaching
Jobcoaching extern,
toeleiding naar niet
traditionele sectoren,
…
Bvb interne coaching in
gewone bedrijven,
participatieve
werkomgeving, …
Valoriseren van de
kennis in de SE,
Gender consulting,
networking intern
(bvb Flora forum)
Bedrijfscoaching,
transfer expertise SE,
externe networking
Management ESchange, …
MVO, structurele
samenwerking met SE,
overleg met sociale
partners, …
Jobcoaching
• Begeleiding (coaching) op het werk (job)
• Instrument om duurzaamheid van de tewerkstelling te
bevorderen
• Begeleiding op maat
• Werken naar verzelfstandiging van de gecoachte
persoon
• Ondersteunen van de capaciteiten van de gecoachte
persoon
– > tussenkomst van de jobcoach situeert zich in de eerste plaats
op het persoonlijke en relationele niveau
– > jobcoaches gaan gericht inwerken op het bedrijf zelf
(werkgever, ploegbaas, middenkaders, etc)
Jobcoaching
• Samenspel tussen verschillende actoren
Inschakelingsorganisatie
Werkgever
bedrijf
JC
Werknemer/neemster
Download