DOC - Europa EU

advertisement
EUROPESE COMMISSIE - PERSBERICHT
Groei voor Griekenland: de Commissie wijst de weg
naar nieuwe groei en werkgelegenheid
Brussel, 18 april 2012 – Na een crisis die vele maanden heeft geduurd, zijn thans in
Griekenland de voorwaarden aanwezig om de crisis achter zich te laten en de weg
naar groei in te slaan. Nu overeenstemming is bereikt over het tweede
economische aanpassingsprogramma en de overeenkomst met de particuliere
sector over schuldvermindering een succes is geworden, kunnen alle inspanningen
worden gericht op de dringend noodzakelijke schepping van groei en banen. De
Commissie heeft vandaag uiteengezet waarom zij gelooft dat Griekenland deze
ommekeer kan volbrengen – door de tenuitvoerlegging van het overeengekomen
aanpassingsprogramma en met de niet-aflatende steun en solidariteit van de EU,
onder leiding van de Commissie. In een nieuwe mededeling schetst de Commissie
de stappen die in de loop van 2012 in het kader van het programma moeten
worden genomen, en licht zij de omvangrijke reeks ondersteunende maatregelen
toe die zij kan vaststellen om Griekenland te helpen de eerste stappen te zetten op
weg naar een nieuwe economische dynamiek, werkgelegenheidsschepping en
sociale cohesie.
Voorzitter Barroso verklaarde: "De Griekse bevolking staat bij haar pogingen om de
groei en de werkgelegenheid te herstellen niet alleen. De EU en de internationale
gemeenschap hebben een ongekende solidariteit met de Griekse bevolking aan de
dag gelegd. Om Griekenland te helpen is een pakket van schenkingen, leningen en
schuldkwijtschelding ten bedrage van 138 miljard EUR samengesteld. De door de
Griekse bevolking gebrachte offers zullen in de nabije toekomst worden beloond
wanneer Griekenland de prioritaire maatregelen voor 2012 aanvaardt die vandaag
door de Commissie zijn vastgesteld".
IP/12/377
In de mededeling worden verder de gevolgen van de crisis voor Griekenland
geschetst, worden nadere bijzonderheden gegeven over de financiële steun uit de
EU-begroting en de verleende technische bijstand, en wordt uiteengezet hoe
belangrijke onderdelen van EU-beleid de groei en de werkgelegenheid in
Griekenland helpen bevorderen.
Achtergrond
De Europese Unie helpt Griekenland in financiële en in praktische zin. De EUfinanciering voor de periode 2007-2013 bedraagt 40 miljard EUR. De particuliere
sector heeft voor 100 miljard EUR aan schulden kwijtgescholden en de financiële
bijstand van de EU en internationale partners beloopt 240 miljard EUR. Dit komt
neer op 177% van het Griekse bbp, ofwel 33 600 EUR per Griekse inwoner.
Het tweede economische aanpassingsprogramma moet volledig ten uitvoer worden
gelegd. Het is een meerjarenprogramma dat pas na verloop van tijd volledig effect
zal sorteren. In de vandaag uitgebrachte mededeling geeft de Commissie aan op
welke drie grote gebieden de in 2012 door de Griekse autoriteiten – in het kader
van het programma - genomen maatregelen reeds eind 2012 veelbelovende
resultaten kunnen opleveren. Deze gebieden zijn:
- het onder controle krijgen van de overheidsontvangsten en -uitgaven zodat de
overheidsfinanciën op termijn houdbaar worden;
- het weer op gang brengen van de kredietstroom naar de reële economie door
herkapitalisatie van de banken en door kmo's aan betaalbare leningen te
helpen;
- het bedrijfsleven de ruimte geven om als groeimotor te fungeren – een
ingrijpende hervorming van het ondernemingsklimaat is dringend noodzakelijk
om ervoor te zorgen dat investeerders weer voldoende vertrouwen in
Griekenland krijgen om er te investeren en banen te scheppen.
In de mededeling wordt nader toegelicht hoe EU-middelen zullen worden gebruikt
om leningen en garanties aan kmo's in Griekenland te verstrekken (een bedrag van
4 miljard EUR is beschikbaar), en de EU heeft haar eigen regels zodanig veranderd
dat zij in de huidige situatie in Griekenland soepeler en gemakkelijker kunnen
worden toegepast. Verder worden de maatregelen beschreven die het bedrijfsleven
de nodige ruimte te bieden om de groei weer op gang te brengen, zoals de
verbetering en bevordering van de uitvoer, de modernisering en vereenvoudiging
van de regelgeving, de voorbereiding van staatsondernemingen op privatisering en
de modernisering van sectoren als energie en vervoer.
2
In de mededeling wordt tevens uiteengezet op welke wijze de Commissie met de
Griekse autoriteiten zal samenwerken om de sociale gevolgen van de crisis te
tegen te gaan. De opzet van het tweede economische aanpassingsprogramma is
van dien aard dat kwetsbare bevolkingsgroepen worden beschermd, bijvoorbeeld
door ervoor te zorgen dat ingrepen in pensioenen doelgericht zijn en de personen
met de laagste pensioenen worden beschermd, door fraude op het gebied van
sociale uitkeringen te bestrijden, door de kosten van de gezondheidszorg te
verlagen zonder de kwaliteit van de zorg in gevaar te brengen en door het
belastingstelsel rechtvaardiger te maken. De Commissie steunt jonge werklozen in
nauwe samenwerking met de Griekse autoriteiten door hen te helpen
arbeidservaring op te doen, het aantal leercontracten uit te breiden,
ondernemerschap onder jongeren te bevorderen en tevens door studie- en
opleidingsperioden in andere lidstaten van de EU te organiseren. Uit de EUstructuurfondsen wordt tijdelijke economische bijstand aan kansarme groepen
verleend. Deze maatregelen vormen een aanvulling op de modernisering van de
Griekse arbeidsmarkt met het oog op het herstel van de kostenconcurrentie in
Griekenland.
De modernisering en hervorming van de Griekse overheidsadministratie is
eveneens een cruciaal onderdeel van de transformatie van Griekenland en van het
streven om het land een dynamischer en rechtvaardiger toekomst te bieden met
een grotere mate van sociale cohesie. In de mededeling wordt uiteengezet op
welke belangrijke gebieden, zoals belastingadministratie en –inning, kadaster,
hervorming van het rechtsstelsel, herstructurering van de lokale overheden en
hervorming van de overheidsadministratie, de Commissie via de daartoe opgerichte
Task Force Griekenland technische bijstand en financiële steun zal verlenen.
Voor nadere informatie:
MEMO/12/255 Growth and jobs for Greece – FAQ
De volledige tekst van de mededeling is beschikbaar op:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/speeches-statements/2012/04/20120418_speeches_2_en.htm
Meer informatie over de werkzaamheden van de Task Force Griekenland kan
worden gevonden op:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/taskforce-greece/index_en.htm
Contactpersonen :
Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)
Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)
3
Download