ondersteuningsreglement voor erfgoedprojecten

advertisement
ONDERSTEUNINGSREGLEMENT VOOR ERFGOEDPROJECTEN
Het Gemeentebestuur VAN BORGLOON
BESLUIT:
Het ONDERSTEUNINGSREGLEMENT voor ERFGOEDPROJECTEN
als volgt vast te stellen :
Artikel 1
De Erfgoedraad Borgloon kan aan het College van Burgemeester en Schepenen adviseren
erfgoedprojecten van leden van de Erfgoedraad of van externe erfgoedactoren éénmalig te
ondersteunen en hiervoor middelen uit het werkingsbudget in te zetten.
Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde begrotingskredieten wordt onder de hierna
vermelde voorwaarden een gemeentelijke toelage verleend voor erfgoedprojecten.
Wie kan ondersteuning aanvragen?
Artikel 2
Zowel leden van de Erfgoedraad als externe erfgoedactoren (natuurlijke personen,
verenigingen of vzw's) kunnen ondersteuning voor de erfgoedprojecten die zij willen
ontwikkelen aanvragen via de Erfgoedraad.
Zijn uitgesloten van de aanvraagprocedure:
- bedrijven of organisaties met winstoogmerk,
- lokale, regionale of nationale overheden, of de door deze overheden reeds op de titel
erfgoedbeheer en - ontsluiting structureel ondersteunde instanties (musea,
erfgoedcellen, koepelorganisaties).
- Projecten die reeds met een andere projectsubsidie (verNIEUWende subsidies,
verSTERKende subsidies, subsidies voor Jeugdprojecten of een andere gemeentelijke
projectsubsidie) door de Stad Borgloon of zijn adviesraden ondersteund worden.
Hoe aanvragen?
Artikel 3
Par.1.
De ondersteuning voor een erfgoedproject moet schriftelijk en voor aanvang van het
erfgoedproject aangevraagd worden. Deze aanvraag is gericht aan de voorzitter van de
Erfgoedraad.
Het project moet inhoudelijk beschreven worden naar opzet, aanpak, doelstellingen en
uitwerking.
Par.2.
Bij de ondersteuningsaanvraag moet een realistische en sluitende begroting (met een overzicht
van de kosten en van de beoogde dekking van deze kosten, inclusief de bijdrage in het tekort
door de erfgoedraad) van het project toegevoegd worden. Tevens moet duidelijk aangegeven
worden welk bedrag aan de erfgoedraad gevraagd wordt.
ONDERSTEUNINGSREGLEMENT voor erfgoedprojecten
ERFGOEDRAAD BORGLOON
1
Beoordelingscriteria
Artikel 4
Par.1
Elke aanvraag wordt inhoudelijk getoetst door de Erfgoedraad.
In de beoordeling van een aanvraag kan de Erfgoedraad zich voor advies laten bijstaan door
externe deskundigen.
Par.2
De aanvraag wordt getoetst aan de volgende criteria:
1. het erfgoedproject heeft betrekking op het erfgoed (roerend of onroerend) van
Borgloon of op de geschiedschrijving van Borgloon of van één van zijn
deelgemeenten.
2. het erfgoedproject levert een originele en/of waardevolle bijdrage aan de kennis over,
het behoud en beheer van of de ontsluiting van het Borgloonse erfgoed.
3. het erfgoedproject dient geen commercieel doel.
4. de resultaten van het project moeten ter beschikking worden gesteld van het brede
publiek en van de Erfgoedraad.
Beoordelingsprocedure
Artikel 5
Par.1.
De Erfgoedraad beslist, bij geheime stemming, of een project ontvankelijk is en al dan niet
wordt ondersteund. Een project wordt weerhouden indien het door een gewone meerderheid
wordt goedgekeurd.
Indien een project werd ingediend door een lid van de Erfgoedraad, ten voordele van de
vereniging/instelling die hij/zij vertegenwoordigt, heeft dit lid slechts één stem in deze
beslissing voor zover hij/zij zelf stemgerechtigd lid van de Erfgoedraad is.
Par.2.
De Erfgoedraad legt de voorstellen van ondersteuning als advies voor aan het Schepencollege.
Het College stelt de subsidies t.a.v. de projecten vast, rekening houdend met de voorstellen
van de Erfgoedraad.
Voor de controle van het evaluatieverslag (zie verder) stelt het Schepencollege, in
samenspraak met de Erfgoedraad een ambtelijke commissie samen.
Deze ambtelijke commissie legt de uitbetaling van de toelage ter goedkeuring voor aan het
Schepencollege.
Goedgekeurde projecten worden ter kennisgeving voorgelegd aan de erfgoedraad en de
cultuurkoepel.
Maximale ondersteuning per project
Artikel 6
De maximale ondersteuning per project bedraagt € 250
ONDERSTEUNINGSREGLEMENT voor erfgoedprojecten
ERFGOEDRAAD BORGLOON
2
Toekenning van de subsidies
Artikel 7
Na afloop van het erfgoedproject dient de organisator, uiterlijk twee maanden nà het project
een standaard evaluatieverslag in bij de dienst cultuur. Het evaluatieverslag dient ingediend te
worden, zoniet vervalt het recht op subsidie. Het standaard evaluatieverslag dient vergezeld te
zijn van de nodige bewijsstukken: een uitgavenstaat, kopie rekeningen, facturen, … De
uitbetaling van de toelage gebeurt uiterlijk één maand nà ontvangst van het standaard
evaluatieverslag.
Subsidies voor goedgekeurde erfgoedprojecten worden rechtstreeks door het College
overgemaakt aan de organisator.
Voor eensluidend afschrift,
De secretaris,
De burgemeester,
Vera Leemans
Danny Deneuker
Gemeenteraad Borgloon, 23 oktober 2007
ONDERSTEUNINGSREGLEMENT voor erfgoedprojecten
ERFGOEDRAAD BORGLOON
3
Download