bellherrmannlr

advertisement
overzicht
KWALITEIT
gericht verbeteren
BALANS
praktijk
In balans…
…met Bell&Herrmann
Doe je als organisatie nog wel de goede dingen? Kwaliteit
Bell&Herrmann begeleidt haar opdrachtgevers op het
leveren betekent naar onze mening balanceren tussen
gebied van kwaliteitszorg. Deze zorg voor kwaliteit begint
de vaak strijdige belangen van klanten, aandeelhouders,
met het maken en nakomen van duidelijke en uitvoerbare
medewerkers en partners.
afspraken binnen de organisatie. Duidelijkheid over wie
waarvoor verantwoordelijk is vormt de basis voor klant-
De wereld om ons heen verandert en wordt steeds com-
tevredenheid, draagt bij aan de continuïteit en biedt de
plexer. Klanten stellen hoge eisen aan hun leveranciers.
fundatie voor verbeteringen.
De concurrentie wordt mondialer, veranderingen gaan
razendsnel en ook het tevreden houden van uw mede-
In balans blijven met de veranderende omgeving vraagt
werkers en aandeelhouders vraagt volop de aandacht.
om het bijstellen van de onderlinge afspraken en werk-
Je als organisatie aanpassen aan veranderingen is voor-
wijzen. Heel gericht, met een helder doel, worden ver-
waarde voor continuïteit en vormt dé uitdaging van de
beterings- en veranderingstrajecten door Bell&Herrmann
huidige ondernemer.
begeleid. In nauwe samenwerking met de direct betrokkenen worden praktische oplossingen doorgevoerd en
Bell&Herrmann opereert als partner voor kleine en
wordt draagvlak verzekerd. Met praktijkgerichte trainin-
middelgrote organisaties. Samen met onze opdracht-
gen worden kennis en inspiratie overgebracht.
gevers worden strategische keuzes voorbereid en
gemaakt. Daarnaast geeft Bell&Herrmann minstens
Kwaliteit en klantgerichtheid betekenen niet 'meer van
zoveel aandacht aan het in praktijk brengen van de
alles'. Het gaat er niet alleen om de dingen goed te doen,
beoogde veranderingen. Optimaal gebruik makend
maar vooral ook de goede dingen te doen.
van de aanwezige mankracht en middelen worden ver-
Bell&Herrmann achterhaalt de ervaring en mening van
beteringen die structureel bijdragen aan de continuïteit
uw klanten en medewerkers. De resultaten van een der-
van de onderneming geïnitieerd en geïmplementeerd.
gelijk onderzoek bieden houvast om onderbouwde keuzes
te maken.
Maatwerk…
Projectplan
Het doel van de werkzaamheden wordt vooraf helder
De omvang en de aard van de benodigde werkzaamhe-
afgesproken. Een gefaseerde aanpak, met duidelijke mijl-
den zijn nu bekend. Met het verkregen inzicht wordt de
palen, afgestemd op de wensen van het bedrijf, waarborgt
opdracht opgesplitst in overzichtelijke delen. Een tijd-
overzichtelijkheid en beheersbaarheid. Dit kenmerkt de
schema en presentatie completeren het projectplan.
werkwijze van Bell&Herrmann.
Uitvoering
Inventarisatie
Afhankelijk van de wensen en mogelijkheden van onze
Door middel van interviews wordt kennis gemaakt met
opdrachtgevers fungeert Bell&Herrmann als coach of als
de organisatie, de dagelijkse praktijk, de werkwijze en de
uitvoerend projectleider. Grote betrokkenheid, nauwe
sfeer. Inzicht in de huidige en de gewenste situatie vormt
samenwerking met de medewerkers, 'no nonsense' en
de basis voor volgende stappen en wordt in een rapport
gevoel voor praktijk typeren de werkwijze van
gepresenteerd.
Bell&Herrmann. Met continue focus op het oorspronkelijke doel wordt samen met onze opdrachtgevers het
gewenste resultaat geboekt.
…binnen bereik
Bent u op zoek naar een enthousiaste partner met begrip
voor uw situatie, neemt u dan contact met ons op voor
een geheel vrijblijvend gesprek.
bezoekadres
Nassauplein 14
2585 EB Den Haag
postadres
Postbus 85593
2508 CG Den Haag
telefoon
+31 70 3643028
telefax
+31 70 3560587
e-mail
[email protected]
internet
www.bellherrmann.nl
Download