Sturen op Zelfsturing - WMO

advertisement
Living Lab
WMO-werkplaats
26 januari 2015
Sturen op Zelfsturing
WAAROM Sturen op Zelfsturing?
Sturen op Zelfsturing:
Regie op oplossing ligt bij de burger
Naar vermogen
Professional sluit aan bij drijfveren en mogelijkheden van de burger
Binnen de ruimte van de vangrails
2
21-7-2017
21-7-2017
WAAROM Sturen op Zelfsturing bij MO?
Eigen initiatief = eerder en/of beter resultaat
Zelfredzaamheid van de Rotterdammer vergroten
€
3
21-7-2017
21-7-2017
Waarom werkplaatsen?
Sturen op Zelfsturing → Wat is de ruimte van de burger?
↓
Waar stuur je naartoe?
Wat is jouw professionele ruimte?
Daarna
NO R B S
Samenvatten
Bekrachtigen
21-7-2017
21-7-2017
Reflecteren
Open vragen stellen
Neutraal informeren
4
Werkplaatsen, thema’s:
Ondersteuning ouderen, beperkten en zieken
Opvoed-, opgroei- en gezinsondersteuning
GGZ
Huiselijk geweld
Financiën en Schuldenproblematiek
Werk, activering en participatie
5
21-7-2017
21-7-2017
Doelen en kaders MO
Zelfredzaamheid ↑
Voorliggende voorzieningen
Geen anti-revaliderend effect
Informatieplicht
Geen geweld
6
21-7-2017
21-7-2017
Doelen en kaders 1
Ondersteuning ouderen, verstandelijke en lichamelijke beperkingen
en chronisch zieken
Doel:
Het ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie (zinvolle dagbesteding)
zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving en het bieden van beschermd wonen en
opvang indien nodig.
Kaders:
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning en gemeentelijke verordeningen
Medewerking verlenen aan in kaart brengen van behoefte / uitvoering van de
ondersteuning / naleven van gedrags- en leefregels bij ondersteuning.
7
21-7-2017
21-7-2017
Doelen en kaders 2
Opvoed-, opgroei- en gezinsondersteuning
Doel:
Kinderen en jongeren groeien kansrijk, gezond en veilig in Rotterdam en ouders
worden daarin gesteund. Meer Rotterdamse jeugdigen moeten opgroeien tot
zelfredzame Rotterdammers en meer Rotterdamse opvoeders zijn zelfredzaam.
Kaders:
VN Verdrag voor de Rechten van het Kind, Jeugdwet en gemeentelijke
verordeningen
Ieder kind moet de kans krijgen zich te ontwikkelen tot een zelfredzame
volwassene die zich kan inzetten voor zijn sociale omgeving en de maatschappij;
een volwassene die participeert. Dit betekent recht op onderwijs, gezondheidszorg,
en een veilige plek om te wonen en te spelen. Maar ook aan bescherming tegen
mishandeling, kinderarbeid, de gevolgen van oorlog en seksuele uitbuiting.
8
21-7-2017
21-7-2017
Doelen en kaders 3
GGZ
Doel:
Doel is hen onderdeel laten zijn van de maatschappij te laten zijn met zo min
mogelijk professionele hulp, uitgaand van de eigen kracht en van talenten en
passie. Het gaat om succes (voor de omgeving) en tevredenheid (voor de cliënt).
Kaders:
Wet Maatschappelijke Ondersteuning en gemeentelijke verordeningen
Vanwege het zorgmijdende karakter ontbreekt een direct dwingend kader anders
dan het strafrecht
9
21-7-2017
21-7-2017
Doelen en kaders 4
Huiselijk geweld
Doel:
Huiselijk geweld en kindermishandeling nemen af en slachtoffers worden
beschermd. De overdracht van huiselijk geweld tussen generaties wordt voorkomen.
Het onderwerp wordt steeds meer uit de taboe- en privésfeer gehaald.
Kaders:
Strafrecht
Kindermishandeling en Huiselijk Geweld zijn strafbare feiten. Huiselijk geweld is
(dreigen met) geweld, op enigerlei locatie, door iemand uit de huiselijke kring,
waarbij onder geweld wordt verstaan: de fysieke, seksuele of psychische aantasting
van de persoonlijke integriteit van het slachtoffer, daaronder ook begrepen: seksueel
geweld, genitale verminking, eergerelateerd geweld en ouderengeweld.
10
21-7-2017
21-7-2017
Doelen en kaders 5
Financiën en Schuldenproblematiek
Doel:
Het vergroten van de financiële zelfredzaamheid van de Rotterdammers. Dit moet
ertoe leiden dat meer mensen kunnen meedoen in de stad, op het gebied van werk,
scholing en inkomen. Ten opzichte van diegenen die nog niet financieel zelfredzaam
zijn is het streven de maatschappelijke kosten te beperken.
Kaders:
Participatiewet, Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening en gemeentelijke
verordeningen
11
21-7-2017
21-7-2017
Doelen en kaders 6
Werk, activering en participatie
Doel:
De doelen van activering zijn: (1) wederkerigheid: een bijdrage leveren aan de
samenleving in ruil voor je uitkering en (2) zelfontwikkeling.
Kaders:
Participatiewet en gemeentelijke verordeningen
Rotterdammers met een gemeentelijke werkloosheidsuitkering dienen een
tegenprestatie te leveren van 20 uur per week (indien mogelijk). De tegenprestatie
kan bestaan uit (vrijwilligerswerk / mantelzorg / taal & bewegen / werken aan
problemen).
12
21-7-2017
21-7-2017
Reacties / vragen?
13
21-7-2017
21-7-2017
Download