CAO - Edenred

advertisement
CAO met betrekking tot de toekenning van elektronische maaltijdcheques in geval van afwezigheid
van een eerdere CAO die voorziet in de toekenning van maaltijdcheques op papieren drager
Collectieve arbeidsovereenkomst met betrekking tot de toekenning van maaltijdcheques
Tussen:
__________________________________________________
[naam
vennootschap],
met maatschappelijke zetel te ____________________________________________
[adres], met ondernemingsnummer _________________________ [nummer], met
nummer van vestigingseenheden: _________________________ [nummers]
Vertegenwoordigd door ____________, in zijn/haar hoedanigheid van ___________
Hierna “de werkgever” genoemd;
En:
- [vakbondsorganisatie x]
Vertegenwoordigd door 1____________, in zijn/haar hoedanigheid van ___________
- [vakbondsorganisatie x]
Vertegenwoordigd door 1____________, in zijn/haar hoedanigheid van ___________
Hierna “de werknemersorganisaties” genoemd.
Hierna gezamenlijk genoemd: “ de partijen”.
WORDT HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN
Artikel 1
Voorwerp
Onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in het kader van artikel 19bis van het
Koninklijk Besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van
de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. Zij regelt
de voorwaarden en de modaliteiten van toekenning van maaltijdcheques in de onderneming.
Artikel 2
Toepassingsgebied
Onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgever en [op alle
werknemers tewerkgesteld door de werkgever] of [_____________]2.
Artikel 3
Toekenning van maaltijdcheques
De partijen komen overeen dat maaltijdcheques toegekend zullen worden aan de werknemers bedoeld
in artikel 2, overeenkomstig de modaliteiten voorzien in onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst
en dit voor het eerst vanaf ______________ [datum].
1
Gelieve hier aan te geven welke vakorganisaties de CAO mee ondertekenen, evenals de identiteit van de personen die voor hen
ondertekenen, de hoedanigheid waarin deze personen optreden en de functie die zij vervullen in de vakorganisatie.
2 Te bepalen als slechts één groep werknemers TR geniet.
1 van 4
CAO met betrekking tot de toekenning van elektronische maaltijdcheques in geval van afwezigheid
van een eerdere CAO die voorziet in de toekenning van maaltijdcheques op papieren drager
Artikel 4
Drager van de maaltijdcheques in elektronische vorm
De werknemer die geniet van elektronische maaltijdcheques ontvangt een gratis drager (kaart)
waardoor hij zijn cheques zal kunnen gebruiken.
De werknemer verbindt zich ertoe de kaart in goede staat te bewaren tot zijn vervaldatum, ook al geniet
hij op een bepaald moment niet meer van elektronische maaltijdcheques.
Bij het beeïndigen van de arbeidsovereenkomst, kan de drager inderdaad worden hergebruikt voor de
elektronische maaltijdcheques, toegekend door een andere werkgever.
In geval van verlies of diefstal van de drager, zal de werknemer de kost van vervanging van de drager
dragen, die gelijk zal zijn aan de nominale waarde van een maaltijdcheque. Behalve in geval van verzet
vanwege de werknemer, zal deze kost afgehouden worden van de eerstvolgende netto verloning die
hem verschuldigd is.
Artikel 5
5.1
Aantal maaltijdcheques
Het aantal maaltijdcheques toegekend aan de werknemer is gelijk aan het aantal dagen gedurende
welke de werknemer effectieve arbeidsprestaties heeft geleverd en dit onafhankelijk van de duur van
zijn dagelijkse arbeidsprestaties.
Bij een alternatieve telling3, wordt het aantal maaltijdcheques toegekend aan de werknemer, bekomen
door het effectief geleverd aantal uren tijdens de loop van het trimester, te delen door het normaal aantal
dagelijkse arbeidsuren in de onderneming, hetzij ________ uren, volgens de volgende breuk:
Aantal effectief gepresteerde uren tijdens trimester
X
Indien uit deze berekening een decimaal getal volgt, wordt dit afgerond naar de hogere eenheid.
Voor de deeltijdse werknemers:
Indien het op deze wijze bekomen getal hoger is dan het maximaal aantal dagen dat in de loop van het
trimester gepresteerd kunnen worden door een voltijds tewerkgestelde werknemer, dan wordt dit getal
herleid tot dit laatste bedrag, namelijk ________.
Indien het normaal aantal dagelijkse arbeidsuren in de onderneming of het maximaal aantal dagen dat
door een voltijdse werknemer gepresteerd kan worden tijdens de loop van een trimester in de
onderneming zou worden gewijzigd, worden de berekeningswijzen voorzien in onderhavig artikel
automatisch dienovereenkomstig aangepast.
Voor de voltijdse werknemers:
Dit impliceert dat de voltijdse werknemer een maaltijdcheque zal ontvangen per normaal gepresteerde
werkdag.
3
Alternatieve berekeningswijze: enkel voor de ondernemingen waarin tegelijkertijd verschillende arbeidsregelingen van toepassing zijn en
die verplicht zijn artikel 26bis van de wet van 16 maart 1971 inzake overuren toe te passen
2 van 4
CAO met betrekking tot de toekenning van elektronische maaltijdcheques in geval van afwezigheid
van een eerdere CAO die voorziet in de toekenning van maaltijdcheques op papieren drager
5.2
De maaltijdcheques worden elke maand gecrediteerd op maaltijdchequerekening van de werknemer of
uitgedeeld aan de werknemer, in één of meerdere keren, afhankelijk van het aantal voorzienbare dagen
gedurende welke de werknemer arbeidsprestaties zal verrichten.
Het aantal maaltijdcheques wordt geregulariseerd, uiterlijk in de loop van de maand volgend op het
einde van het trimester waarop de maaltijdcheques betrekking hebben, zodat het aantal werkelijk
toegekende maaltijdcheques in overeenstemming gebracht wordt met het aantal maaltijdcheques dat
toegekend moet worden in toepassing van de voorafgaande bepalingen.
Artikel 6
Werkgevers- en werknemerstussenkomst in het bedrag van de maaltijdcheques
De tussenkomst van de werkgever in het bedrag van de maaltijdcheque bedraagt ______ [x] EUR4. De
tussenkomst van de werknemer in het bedrag van de maaltijdcheque bedraagt ______ [x] EUR5, en zal
in mindering gebracht worden van zijn nettoloon. Bijgevolg, is de nominale waarde van elke
maaltijdcheque gelijk aan ______ [x] EUR6.
De werkgever behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om zijn tussenkomst te verlagen of de
tussenkomst van de werknemer te verhogen ingeval de toepasselijke rechtsregels inzake de vrijstelling
van sociale zekerheidsbijdragen voor maaltijdcheques in de toekomst zouden wijzigen.
Artikel 7
7.1
Inwerkingtreding en duur
Onderhavige overeenkomst is gesloten voor een bepaalde duur van ______________ [x] maand / jaar.
Ze treedt in werking op ______________ [datum] en houdt van rechtswege op gevolgen te hebben op
______________ [datum].7
[of]
Onderhavige overeenkomst is gesloten voor onbepaalde duur. Ze treedt in werking op de dag van haar
ondertekening. Ze kan opgezegd worden door beide partijen mits inachtname van een
opzeggingstermijn van ______________ [x] maanden, door aangetekend schrijven gericht aan de
andere partijen. De opzeggingstermijn begint te lopen de dag volgend op de dag waarop de
aangetekende brief verzonden werd, met de poststempel als bewijs.8
7.2
De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat onderhavige overeenkomst geen enkele expliciete of
impliciete wijziging aanbrengt aan de bestaande arbeidsovereenkomsten, en dat de voorziene
voordelen enkel worden toegekend voor de duur van de geldigheid van onderhavige overeenkomst.
7.3
Niettegenstaande de bepalingen van de vorige alinea, komt deze overeenkomst van rechtswege ten
einde ingeval wettelijke of reglementaire wijzigingen negatieve gevolgen teweeg zouden brengen voor
4
Maximum 5,91 EUR.
5
Minimum 1,09 EUR.
6
Maximum 7 EUR.
7
Overeenkomst gesloten voor bepaalde duur.
Overeenkomst gesloten voor onbepaalde duur.
8
3 van 4
CAO met betrekking tot de toekenning van elektronische maaltijdcheques in geval van afwezigheid
van een eerdere CAO die voorziet in de toekenning van maaltijdcheques op papieren drager
het fiscaal of parafiscaal regime waaraan de maaltijdcheques die in uitvoering van onderhavige
overeenkomst toegekend worden, onderworpen zijn.
Artikel 8
Geen eerdere CAO
Onderhavige CAO wijzigt en/of verlengt geen eerdere CAO en heft geenszins een eerdere CAO op.
Artikel 9
Neerlegging en registratie
Onderhavige collectieve overeenkomst zal neergelegd worden door de meest gerede partij op de griffie
van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
Opgemaakt te ___________________ [plaats], op ______________ [datum], in zoveel originele
exemplaren als er partijen zijn, naast het exemplaar dat bestemd is voor registratie.
Voor de werkgever
Voor [vakbondsorganisatie x]
________________
[naam]
[hoedanigheid]
_________________
[naam]
[hoedanigheid]
Voor [vakbondsorganisatie x]
_________________
[naam]
[hoedanigheid]
(handtekeningen voorafgegaan door de handgeschreven vermelding “gelezen en
goedgekeurd”)
4 van 4
Download