PB01-012 Bank van de Nederlandse Antillen versoepelt monetair

advertisement
PB01-012
Bank van de Nederlandse Antillen versoepelt monetair beleid
Op 19 november 2001 heeft de Bank van de Nederlandse Antillen (BNA) overleg
gevoerd met de representatieve organisaties van de financiële sector. Tijdens dit overleg
heeft de BNA onder andere aangekondigd met ingang van 1 januari 2002 haar monetair
beleid te versoepelen. Deze beslissing is onder meer genomen tegen de achtergrond van
de recente macro-economische ontwikkelingen, zowel op lokaal als op internationaal
niveau. Hierbij kan onder andere worden verwezen naar de sterke stijging in de
internationale reserves en de aanhoudende rentedalingen in de Verenigde Staten. Eén van
de belangrijkste veranderingen is dat de commerciële banken niet langer verplicht worden
om Certificates of Deposit (CDs), rentedragende vorderingen van de commerciële
banken op de BNA, te kopen om aan de reserve requirement te voldoen. Vanaf januari
kunnen de banken zelf bepalen hoeveel CDs ze willen kopen. De rentevergoeding op de
CDs zal niet langer door de BNA worden vastgesteld, maar door de marktpartijen
worden bepaald op tweewekelijkse veilingen. Ook zal het reserve requirement percentage,
het percentage van de verplicht aan te houden reserves bij de BNA, met 2,50%-punt
worden verlaagd naar 9,00%. Verder zal de BNA, wanneer dit op grond van de monetaire
ontwikkelingen nodig wordt geacht, open-markt transacties verrichten door de aankoop
of verkoop van overheidspapier. Tenslotte zal de BNA haar beleningsrente met 0,25%punt verlagen naar 6,75%. De BNA streeft met de doorgevoerde aanpassingen naar een
verdere stimulering van de marktwerking in het realiseren van de belangrijkste
doelstelling van het monetaire beleid: de handhaving van de stabiliteit van de waarde van
de Nederlands Antilliaanse gulden.
Bank van de Nederlandse Antillen
27 november 2001
Download