Document

advertisement
1. ------IND- 2015 0069 F-- NL- ------ 20150220 --- --- PROJET
Decreet nr. 2015-XXX van XXX XXX 2015 tot wijziging van decreet nr. 2010-509 van 18
mei 2010 betreffende de aan erkende exploitanten van onlinespelen en -weddenschappen
opgelegde verplichtingen met het oog op de controle van de spelgegevens door de
regelgevende instantie voor onlinespelen en van decreet nr. 2010-518 van 19 mei 2010
betreffende de terbeschikkingstelling van het aanbod van spelen en weddenschappen
door de erkende exploitanten van onlinespelen of -weddenschappen
De eerste minister,
Op basis van het verslag van de minister van Financiën en Openbare Financiën,
Gezien gewijzigde Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni
1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische
voorschriften en van regels betreffende diensten van de informatiemaatschappij, met name
kennisgeving nr. 2010/0052/F;
Gezien gewijzigde wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende informatica, bestanden en
vrijheden;
Gezien wet nr. 2010-476 van 12 mei 2010 inzake de openstelling voor mededinging en de
regeling van de sector van onlinegok- en -kansspelen;
Gezien decreet nr. 2010-509 van 18 mei 2010 betreffende de aan erkende exploitanten van
onlinespelen en -weddenschappen opgelegde verplichtingen met het oog op de controle van
de spelgegevens door de regelgevende instantie voor onlinespelen;
Gezien decreet nr. 2010-518 van 19 mei 2010 betreffende de terbeschikkingstelling van het
aanbod van spelen en weddenschappen door de erkende exploitanten van onlinespelen of weddenschappen;
Gezien het advies van de Nationale Commissie voor informatica en vrijheden van XXXXX;
Gehoord het advies van de Raad van State (afdeling Financiën),
besluit:
Hoofdstuk I: bepalingen tot wijziging van decreet nr. 2010-509 van 18 mei 2010
betreffende de aan erkende exploitanten van onlinespelen en -weddenschappen
opgelegde verplichtingen met het oog op de controle van de spelgegevens door de
regelgevende instantie voor onlinespelen
Artikel 1
De bepalingen van artikel 10 van bovengenoemd decreet van 18 mei 2010 worden als volgt
gewijzigd:
1° In de eerste alinea wordt de termijn van vijf jaar vervangen door de termijn van zes jaar.
2° In de eerste zin van de tweede alinea worden de woorden: „aangegeven door” vervangen
door het woord: „betreffende” en worden de woorden: „van vijf jaar” geschrapt.
3° De laatste zin van de tweede alinea wordt geschrapt.
Hoofdstuk II: bepalingen tot wijziging van decreet nr. 2010-518 van 19 mei 2010
betreffende de terbeschikkingstelling van het aanbod van spelen en weddenschappen
door de erkende exploitanten van onlinespelen of -weddenschappen
Artikel 2
De bepalingen van artikel 2 van bovengenoemd decreet van 19 mei 2010 worden als volgt
gewijzigd:
1° Aan het einde van de zesde alinea wordt het getal: „19” vervangen door het getal: „22”.
2° In de zevende alinea worden de woorden „die ze aan de exploitant heeft toevertrouwd”
vervangen door de woorden „die haar betreffen”.
Artikel 3
Aan het begin van artikel 3 van bovengenoemd decreet van 19 mei 2010 worden de woorden:
„Voorafgaand aan de controle door de exploitant van de overeenkomstig artikel 4 vereiste
documenten” vervangen door de woorden: „Voorafgaand aan de invoer door de speler van de
geheime code voorzien in artikel 5”.
Artikel 4
Aan het einde van artikel 4 van bovengenoemd decreet van 19 mei 2010 worden alinea's
toegevoegd die luiden als volgt:
„Wanneer na afloop van de termijn van een maand te rekenen vanaf het verzoek om de
rekening te openen een van de vereiste stukken hem niet is bezorgd, deactiveert de
exploitant de voorlopige rekening.
Wanneer na afloop van de termijn van twee maanden te rekenen vanaf het verzoek om
deze voorlopige rekening te openen een van de vereiste stukken hem niet is bezorgd,
sluit de exploitant de rekening af onder de in artikel 8 bepaalde voorwaarden.
In het geval dat de exploitant een tegenstrijdigheid opmerkt tussen de door de speler
ingevoerde gegevens en de toegezonden bewijsstukken die het gevolg is van een
simpele materiële invoerfout, brengt hij de speler hiervan dadelijk op de hoogte en
stelt hem voor om deze gegevens binnen een termijn van zeven dagen na deze
mededeling te corrigeren opdat ze volledig in overeenstemming zijn met de gegevens
in de bewijsstukken. De speler kan de ingevoerde gegevens zelf corrigeren door naar
zijn rekening te gaan of toestemming geven aan de exploitant om de nodige correctie
uit te voeren. In dit laatste geval moet de speler de correctie valideren wanneer hij de
volgende keer verbinding maakt met zijn rekening. Als de correctie uitblijft, sluit de
exploitant de rekening onmiddellijk af. ”
Artikel 5
De bepalingen van artikel 5 van bovengenoemd decreet van 19 mei 2010 worden als volgt
gewijzigd:
1° Aan het begin van de eerste alinea worden de woorden: „Wanneer de overeenkomstig
artikel 4 vereiste stukken aan de exploitant zijn toegezonden en hij de nodige controles heeft
verricht” vervangen door de woorden: „Wanneer de exploitant de controles heeft verricht aan
de hand van de overeenkomstig artikel 4 vereiste stukken en, desgevallend, de in hetzelfde
artikel voorziene correctie is uitgevoerd”.
2° De tweede zin van de tweede alinea wordt geschrapt.
3° De derde alinea wordt geschrapt.
4° In de vierde alinea, die nu de derde alinea is geworden, wordt de eerste zin geschrapt en
aan het begin van de tweede zin worden de woorden: „Hetzelfde geldt” vervangen door de
woorden: „De exploitant sluit de rekening af onder de in artikel 8 bepaalde voorwaarden”.
Artikel 6
Aan het einde van de laatste alinea van artikel 6 van bovengenoemd decreet van 19 mei 2010
worden de woorden: „en desgevallend, de in hetzelfde artikel voorziene correctie is
uitgevoerd” toegevoegd.
Artikel 7
De bepalingen van artikel 7 van bovengenoemd decreet van 19 mei 2010 worden als volgt
gewijzigd:
1° In de eerste alinea worden de woorden: „artikelen 5 en 12” vervangen door de
woorden: „artikelen 4, 5, 12 en 18”.
2° Aan het einde van de derde en vierde alinea worden de woorden: „ , als deze
tegenstrijdigheid niet het gevolg is van een simpele materiële invoerfout” toegevoegd.
3° In de vierde alinea wordt het woord: „wijziging” vervangen door het woord: „correctie”.
Artikel 8
De bepalingen van artikel 8 van bovengenoemd decreet van 19 mei 2010 worden als volgt
gewijzigd:
1° Aan het einde van de eerste alinea worden de woorden: „en van de toepassing van
onderhavig artikel door weergave van de bepalingen van onderstaande alinea's” toegevoegd.
2° In de tweede alinea worden de woorden: „Als de rekening wordt” vervangen door de
woorden: „Wanneer de afgesloten voorlopige rekening een saldo vertoont” en wordt het getal
„vijf” vervangen door het getal: „zes”.
3° Aan het einde van de derde alinea worden de woorden: „of, desgevallend, als de
tegenstrijdigheden tussen de door de speler ingevoerde gegevens en de toegezonden
bewijsstukken niet het gevolg zijn van een simpele materiële invoerfout” toegevoegd.
Artikel 9
De bepalingen van artikel 12 van bovengenoemd decreet van 19 mei 2010 worden als volgt
gewijzigd:
1° In de eerste alinea wordt het woord: „wijzigen” vervangen door het woord: „corrigeren” en
worden de woorden: „ , met uitzondering van deze betreffende zijn geboortedatum en -plaats”
geschrapt.
2° In de tweede alinea worden de woorden: „Wanneer deze wijziging” vervangen door de
woorden: „Wanneer de correctie”, daarna wordt het woord: „wijziging” op twee plaatsen
vervangen door het woord: „correctie”.
3° Na de tweede alinea wordt een alinea ingevoegd, die luidt als volgt:
„In het geval dat de exploitant een tegenstrijdigheid opmerkt tussen de door de speler
ingevoerde gegevens en de toegezonden bewijsstukken die het gevolg is van een
simpele materiële invoerfout, brengt hij de speler hiervan dadelijk op de de hoogte en
stelt hem voor om deze gegevens binnen een termijn van zeven dagen na deze
mededeling te corrigeren opdat ze volledig in overeenstemming zijn met de gegevens
in de bewijsstukken. De speler kan de oorspronkelijk ingevoerde gegevens zelf
corrigeren door naar zijn rekening te gaan of toestemming geven aan de exploitant om
de nodige correctie uit te voeren. In dit laatste geval moet de speler de correctie
valideren wanneer hij de volgende keer verbinding maakt met zijn rekening. Als de
correctie uitblijft, sluit de exploitant de rekening onmiddellijk af. ”.
4° In de voorlaatste alinea wordt het woord: „wijziging” vervangen door het
woord: „correctie”.
Artikel 10
In de eerste zin van de laatste alinea van artikel 18 van bovengenoemd decreet van 19 mei
2010 wordt het woord: „onmiddellijke” ingevoegd tussen de woorden: „De definitieve
uitsluiting van de speler leidt tot” en het woord „afsluiting”.
Artikel 11
De bepalingen van artikel 22 van bovengenoemd decreet van 19 mei 2010 worden als volgt
gewijzigd:
1° De tweede zin van de eerste alinea wordt geschrapt.
2° De tweede alinea wordt vervangen door een alinea die luidt als volgt:
„De modaliteiten voor bevraging, die niet langer mogen zijn dan acht dagen, evenals
de technische modaliteiten om verbinding te maken met het informatiesysteem van de
regelgevende instantie voor onlinespelen die de exploitant toelaten om deze controles
uit te voeren, worden door de instantie bepaald, met inachtneming van wet nr. 78-17
van 6 januari 1978 betreffende informatica, bestanden en vrijheden. ”
Hoofdstuk III: slotbepalingen
Artikel 12
Uitvoeringsbepalingen.
Download