Elementen van de functiebeschrijving

advertisement
Competentiegerichte functiebeschrijving assistent-dienstleider
1. Identificatiegegevens:
Functiebenaming:
Assistent-dienstleider
Sector/Dienst:
Sector Vrije Tijd, Dienst Bibliotheek
Niveau/weddeschaal:
B1 / B3
Categorie
Administratief
kader
Technisch en
werklieden
kader
Bibliotheek
personeel
X
2. Doel van de functie:
De assistent-dienstleider werkt zelfstandig aan een aantal toegewezen verantwoordelijkheden en assisteert
de bibliothecaris in een aantal taken. Hij/zij staat in voor continuïteit bij afwezigheid van de
bibliothecaris.
Zo realiseert de assistent-dienstleider vooropgestelde doelstellingen en verzekert hij/zij een adequate
dienstverlening op het vlak van bibliotheekwezen aan de bevolking.
Functiebeschrijving assistent-dienstleider
Pagina 1 van 6
3. Kernresultaatgebieden en taken
1.
Operationele beleidsvoorbereiding en beleidsondersteuning. Ondersteunen van de bibliothecaris
inzake de operationele beleidsvoorbereiding en beleidsondersteuning teneinde een vlotte en
effectieve behandeling en besluitvorming te bevorderen en het gemeentebestuur toe te laten op dit
vlak een gefundeerd en onderbouwd beleid te voeren.
Dit omvat onder meer volgende taken:
meewerken aan het opmaken, begeleiden en implementeren van de beleidsplannen en jaarplannen m.b.t. de
bibliotheekwerking
meewerken aan het opmaken van activiteitenverslagen en jaarverslagen
assisteren bij de inhoudelijke studie van dossiers, bij het formuleren van adviezen en voorstellen aan de beleidsorganen,
bij het opvolgen van nieuwe ontwikkelingen en mee instaan voor een efficiënte en correcte uitvoering ervan om zo het
beleid inzake bibliotheekmateries te verbeteren
mee voorbereiden en evalueren van beslissingen en opvolgen van de uitvoering van de beleidsprioriteiten gesteld door het
bestuur
terugkoppelen aan de bibliothecaris over ondernomen acties
2.
Uitbreidingsactiviteiten. Organiseren van bibliotheekactiviteiten en -initiatieven voor jongeren en
volwassenen, teneinde (lees)cultuur te bevorderen en een grote participatie en bewustwording van
de Laakdallers rond het bibliotheekgebeuren te bekomen.
Dit omvat onder meer volgende taken:
organiseren van allerlei initiatieven en activiteiten.
verzorgen van de contacten met de Laakdalse scholen en de organisatie van een kwalitatief aanbod naar de
scholen toe (auteurslezingen, figurentheater, …)
het opzetten van samenwerkingsverbanden met bovenlokale organisaties (Digidak, Basiseducatie, Vormingplus,
JAC, ... ), Laakdalse organisaties en verenigingen (OCMW, Buitenschoolse Kinderopvang BKO, onthaalmoeders en
kindercrèches, KWB, Davidsfonds, oudercomité’s, …) en gemeentelijke diensten (jeugd- en cultuurdienst, …)
-
-
3.
de organisatie van eigen initiatieven in de bibliotheek voor verschillende doelgroepen en rond de meest diverse
thema’s (bv. auteurslezingen, lezingen of informatiemomenten rond diverse thema’s, sleep in, boekenverkoop,
gedichtendag, voorleesmomenten, workshops, Kinder-en Jeugdjury, zomer van het spannende boek, de andere
strip, doe mei maar een doeboek, …)
organisatie van de computercursussen in de bibliotheek: uitwerken van een interessant aanbod, kandidaat-cursisten
matchen met de juiste cursussen
organiseren van groepsrondleidingen in de bibliotheek (voor klassen, senioren, …)
inschakelen van en samenwerken met bovenlokale partners, die lokale bibliotheken ondersteunen bij allerlei initiatieven, zoals
Stichting Lezen, Bibnet, Locus, Provinciaal Bibliotheekcentrum Vrieselhof, Link, …
Participeren aan de werking van de Kempense Werkgroep Jeugdbibliotheken
Vrijwilligerswerkingen. De vrijwilligers begeleiden in hun vrijwillig engagement in de bibliotheek
teneinde de vrijwilligerswerkingen vitaal te houden.
Dit omvat onder meer volgende taken:
onderzoeken van de mogelijkheden om vrijwilligers voor bepaalde taken in te schakelen en opzetten van
vrijwilligerswerkingen voor specifieke doeleinden
de bestaande vrijwilligerswerkingen (Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen, voorlezers voor kinderen en voor de ouderen in
de rusthuizen, de vrijwillige lesgevers voor computerlessen, de vrijwilligers die orde houden in de bibliotheek) begeleiden,
ondersteunen en aansturen
motiveren en stimuleren van de vrijwilligers
4.
Informatie en Communicatietechnologie (ICT). Het beheren van de bibliotheekautomatisering en
het opvolgen en implementeren van nieuwe digitale ontwikkelingen in de organisatie van de
bibliotheek teneinde een optimaal collectiebeheer te realiseren en een effectieve, efficiënte en
klantgerichte dienstverlening aan de bevolking te verlenen. Voor deze opdrachten is begeleiding en
Functiebeschrijving assistent-dienstleider
Pagina 2 van 6
ondersteuning mogelijk door externe, bovenlokale partners (Cipal, Proviciaal Bibliotheekcentrum
Vrieselhof, Bibnet, Locus, …).
Dit omvat onder meer volgende taken:
het opvolgen en implementeren van de wijzigingen in de bibliotheekinformatica (het bibliotheekbeheerssysteem Brocade,
de publiekscatalogus, …)
alle evoluties inzake digitalisering opvolgen en relevante evoluties implementeren in de bibliotheek (RFID, E-boeken,
digitale databanken, 23 dingen, …)
inschakelen van sociale webmedia en andere (web)toepassingen ter promotie van de bibliotheekwerking en –aanbod
(Facebook, …)
ondersteunen van collega’s in het gebruik van de beschikbare hard-en software (Windows, Office, 23 dingen, …) om
te komen tot een hogere efficiëntie en effectiviteit
5.
Communicatie en promotie. Bekendmaken van uitbreidingsactiviteiten en van activiteiten die tot
doel hebben de plaatselijke openbare bibliotheek te promoten en de werking ervan te stimuleren en
te optimaliseren.
Dit omvat onder meer volgende taken:
uitwerken en toepassen van een communicatieplan voor de bibliotheekwerking
schrijven van persteksten en artikels en maken van foto’s en filmpjes voor het informatieblad, publiekscatalogus,
website, Facebook, nieuwsbrieven, ...
onderhouden van externe en interne relaties en contacten die bijdragen tot het realiseren van de bibliotheekdoelstellingen
communicatie opzetten voor de Laakdallers, de bibliotheekleden, de vrijwilligers, het bestuur en andere stakeholders
om de werking en aanbod van de bibliotheek bekend te maken en haar doelstellingen te realiseren
6.
Reguliere werking. Participeren aan en ondersteunen van de reguliere werking van de bibliotheek
ten einde een efficiënte, effectieve en klantgerichte bibliotheekwerking aan de bevolking te kunnen
verzekeren.
Dit omvat onder meer volgende taken:
zorgen voor continuïteit en instaan voor de voortgang van de goede gang van zaken tijdens de afwezigheid van de
bibliothecaris
deelname aan in- of externe vergaderingen, infosessies, werkgroepen om informatie te vergaren of om de dienst te
vertegenwoordigen
delegeren van bepaalde taken aan andere bibliotheekmedewerkers na overleg met de bibliothecaris
ondersteunen en helpen van collega’s tijdens piekmomenten
meedraaien in de reguliere dienstverlening van de uitleningen
op orde houden van de bibliotheekruimten
opvangen en wegwijs maken van nieuwe bezoekers
het gebruik van internet door bezoekers op een vlotte wijze laten plaatsvinden
organiseren van het interbibliothecair leenverkeer (IBL)
Functiebeschrijving assistent-dienstleider
Pagina 3 van 6
4. Positionering en situering van de functie

Visueel (zie uitgewerkt organogram)
Gemeentesecretaris
Sectorhoofd Vrije Tijd
Bibliotheek
(bibliothecaris)
Assistentdienstleider
De assistent-dienstleider werkt in de bibliotheek, één van de diensten die onder de sector Vrije Tijd
ressorteert, onder leiding van de bibliothecaris. Hij/zij rapporteert aan de bibliothecaris.

Krijgt leiding van
De bibliothecaris

Geeft leiding aan
/

1e evaluator
Bibliothecaris

2e evaluator (geef naam functie)
Sectorhoofd Vrije Tijd
Functiebeschrijving assistent-dienstleider
Pagina 4 van 6
6. Competentieprofiel
(voor de bijhorende gedragsindicatoren verwijzen we naar het competentiewoordenboek)
6.1. Gedragscompetenties
GENERIEKE competenties op organisatieniveau
Omschrijving
Werkinzet en dynamisme
Definitie
Het werken op een behoorlijk en regelmatig werktempo met voldoende
snelheid in de uitvoering en het vertonen van de nodige dynamiek in de
uitoefening van zijn functie
Omschrijving
Samenwerking en teamgeest
Definitie
Een positieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat op het
niveau van een team, dienst of ganse organisatie; ook wanneer dit niet
onmiddellijk van persoonlijk belang is
Generieke competentie 1
Generieke competentie 2
Functiespecifieke KERNcompetenties
Omschrijving
Kerncompetentie 1
Definitie
Omschrijving
Kerncompetentie 2
Definitie
Verantwoordelijkheid / betrokkenheid
De mate waarin de uitvoering van de functie ter harte wordt genomen
en dat men bekommerd is om het bereiken van een goed resultaat. Zich
identificeren met de gemeente Laakdal als gemeente en werkgever en op
een constructieve wijze bijdragen aan een positief imago hiervan
Klantgerichtheid
Herkennen van wensen, behoeften, gevoeligheden en belangen van
interne en externe klanten en de acties en handelingen hierop afstemmen
door een hoge prioriteit te geven aan dienstverlening en
klantentevredenheid, evenwel binnen de objectieve toepassing van de
geldende voorschriften en regels
Omschrijving
Initiatief
Definitie
Het uit eigen beweging voorstellen en toepassen van nieuwe ideeën en
acties die de dienst/organisatie ten goede komen en bijdragen tot een
betere dienstverlening
Omschrijving
Deskundigheid, bekwaamheid en vakmanschap
Definitie
Beschikken over de nodige (vak)kennis, inzicht en vaardigheden die
noodzakelijk zijn om de functie op een bevredigende manier te kunnen
uitoefenen
Omschrijving
Veranderingsbereidheid
Definitie
Zich openstellen voor (organisatie)verandering, actief nieuwe
denkkaders opzoeken en zelf actief veranderingen bewerkstelligen
Kerncompetentie 3
Kerncompetentie 4
Kerncompetentie 5
Functiebeschrijving assistent-dienstleider
Pagina 5 van 6
Omschrijving
Leerbereidheid
Definitie
De bereidheid om nieuwe informatie op te nemen, efficiënt te verwerken
en effectief toe te passen
Kerncompetentie 6
6.2. Kennisgebonden competenties
-
grondige kennis van Windows en MS Office
feeling voor (nieuwe) webtoepassingen & –ontwikkelingen en handigheid met computers
een open geest hebben voor hedendaagse bibliotheektechnologieën, actuele technologische
ontwikkelingen (web 2.0-toepassingen, e-books en nieuwe media)
6.3. Gewenste ervaring (indien van toepassing)
Ervaring in het bibliotheekwezen, in de bibliotheek- of aanverwante sector is een pluspunt maar geen
vereiste.
Validatie
Functiebeschrijving assistent-dienstleider
Datum:
Handtekening titularis:
Pagina 6 van 6
Download