Opening Lof zij de Heer (Uit aller mond 12 : 1, 3 en 5 Lof zij de Heer

advertisement
M.m.v Jongerenkoor Reach Out uit Ermelo o.l.v. Frits Klosterman
Orgel: Wim Verploeg
Opening
Lof zij de Heer (Uit aller mond 12 : 1, 3 en 5
Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere,
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Komt allen saam, Psalmzingt de heilige naam,
Looft al wat ademt de here.
Lof zij de Heer die uw lichaam zo schoon heeft geweven,
Dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid gegeven.
Hij heeft u lief, Die tot Zijn kind u verhief,
Ja, Hij beschikt u ten leven.
Daar ruist langs de wolken (JdH 33)
Daar ruist langs de wolken een lieflijke Naam,
Die hemel en aarde verenigt te zaam.
Geen naam is er zoeter en beter voor 't hart.
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart!
Kent gij, kent gij, die Naam nog niet?
Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied!
Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen,
Christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen.
Hart wees gerust, Hij is uw licht en uw lust,
Alles wat ademt zegt: Amen.
Die Naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard,
Want Hij kwam om zalig te maken op aard'.
Zo liefhad Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf.
Genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf.
Kent gij, kent gij, die Jezus niet,
Die om ons te redden de hemel verliet?
Samen in de naam van Jezus (OTH 247)
Samen in de naam van Jezus, heffen wij een loflied aan.
Want de Geest spreekt alle talen, en doet ons elkaar
verstaan. Samen bidden, samen zoeken, naar het plan
van onze Heer.Samen zingen en getuigen, samen leven
tot zijn eer.
Eens buigt zich ook alles voor Jezus in 't stof,
En d'engelen zingen voortdurend Zijn lof.
O, mochten w'om Jezus verheerlijkt eens staan,
Dan hieven wij juichend de jubeltoon aan:
Jezus, Jezus, Uw Naam zij d'eer,
Want Gij zijt der mensen en engelen Heer!"
Heel de wereld moet het weten, dat God niet veranderd is,
En zijn liefde als een lichtstraal doordringt de duisternis.
’t Werk van God is niet te keren, omdat hij er over waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen, die door mensen zijn
gemaakt.
Vaste rots (JdH 174)
Vaste Rots van mijn behoud,
als de zonde mij benauwt,
laat mij steunen op Uw trouw,
laat mij rusten in Uw schaûw,
waar het bloed door U gestort,
mij de Bron des Levens wordt.
Prijs de Heer, de weg is open, naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus triomfator, mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen, breng ik U mijn dank en eer.
’t Is uw Geest die mij doet zeggen: Jezus Christus is de
Heer!
Reach Out zingt:
 Psalm 23
 All things bright and beautiful
Psalm 19 : 1 en 2
Het ruime hemelrond, Vertelt, met blijden mond,
Gods eer en heerlijkheid. De heldre lucht en 't zwerk,
Verkondigen Zijn werk, En prijzen Zijn beleid,
Dus kan ons dag bij dag, Tot roem van Gods gezag,
Zijn wonderen verhalen. Dus weet ons nacht bij nacht
Zijn onbegrensde macht. En wijsheid af te malen.
Hoe goddelijk en schoon, Luidt deze hemeltoon!
Daar is geen spraak, of oord; Daar is geen volk bekend;
Dat, zelfs tot 's werelds end, Der heemlen stem niet hoort.
Hun evenredigheid, Heeft zich zo wijd verspreid;
Hun rede klinkt zo krachtig, Dat z' al, wat d' aard' bewoont,
Het merk eens Scheppers toont, Zo gunstrijk als
almachtig.
Jezus, niet mijn eigen kracht,
niet het werk door mij volbracht,
niet het offer dat ik breng,
niet de tranen die ik pleng,
schoon ik ganse nachten ween,
kan slechts redden, Gij alleen.
Zie, ik breng voor mijn behoud
U geen wierook, mirr' of goud.
Moede kom ik, arm en naakt,
tot de God, Die zalig maakt,
Die de arme kleedt en voedt,
Die de zondaar leven doet.
Eenmaal als de stonde slaat,
dat dit lichaam sterven gaat,
als mijn ziel uit d' aardse woon'
opklimt tot des Rechters troon,Rots der eeuwen, in Uw schoot
berg mijn ziele voor de dood.
Reach Out zingt:
 Blessed be Your name
 Want U bent Heer
Als een hert
Als een hert dat verlangt naar water,
zo verlangt mijn ziel naar U.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.
U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild.
Aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.
Psalm 150 : 1 en 3
1.Looft God, looft zijn Naam alom;
Looft Hem in Zijn heiligdom;
Looft des HEEREN grote macht,
In den hemel Zijner kracht;
Looft Hem, om Zijn mogendheden,
Looft Hem, naar zo menig blijk
Van Zijn heerlijk koninkrijk,
Voor Zijn troon en hier beneden.
3.Looft God naar Zijn hoog bevel,
Met het klinkend cimbelspel,
Looft Hem, op het schel metaal
Van de vrolijke cimbaal;
Looft den HEER', elk moet Hem eren;
Al wat geest en adem heeft,
Looft den HEER', die eeuwig leeft,
Looft verheugd den HEER' der heren.
Reach Out zingt:
 Purified
 Wij loven en prijzen
O, Heer mijn God (Op Toonhoogte 282)
O Heer, mijn God, wanneer ik in verwond’ring
de wereld zie die U hebt voortgebracht.
Het sterrenlicht, het rollen van de donder,
heel dit heelal dat vol is van uw kracht.
Refrein
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.
Als ik bedenkt dat Jezus zonder klagen
tot in de dood gegaan is als een lam.
Sta ik verbaasd dat Hij mijn schuld wou dragen,
en aan het kruis mijn zonden op Zich nam.
Refrein
Als Christus komt met majesteit en luister, brengt
Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn.
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen,
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij.
Refrein.
Heer, U bent mijn leven
Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt
U woord is het pad de weg waarop ik ga
Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta
Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij
Heer, ik bid U, blijf mij nabij
‘k geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd
eeuwige Zoon van God, die mens werd zoals wij
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons
en met God de Vader en verenigt met uw volk
Tot de dag gekomen is van uw wederkomst
dan brengt U ons thuis in Gods rijk
Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd
En in uw vergeving leef ik nu
Vader van het leven, ik geloof in U
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht
U die via duizend wegen ons hier samen bracht
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit
Om het zaad te zijn van Godsrijk
Sluiting
Wat de toekomst brenge moge (gez. 300)
Wat de toekomst brengen moge
Mij geleidt des Heeren hand;
moedig sla ik dus de oogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig kalmen moed!
Heer, ik wil Uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft gelooven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij Uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al Uw luister,
als ik in Uw hemel kom!
Laat mij niet mijn lot beslissen:
zoo ik mocht, ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
Als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behand'len,
dat alleen den weg niet vindt:
neem mijn hand in Uwe handen
en geleid mij als een kind.
Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand
loop ik met gesloten oogen
naar het onbekende land.
Wil je graag met ons mee zingen van onze God? Ben jij
tussen 15 en 35 jaar? Welkom: elke woensdag 18.25 –
19.25 uur in ‘t Venster achter de Nieuwe kerk. Info:
[email protected].
Bij de uitgang is er een collecte voor het plaatselijke
evangelisatiewerk.
Download