Mol wordt gezien als een complementair stedelijk verdichtingspunt

advertisement
RUP MOL
Stiuering
Mol wordt gezien als een complementair stedelijk verdichtingspunt in het netwerk Kempische As. In
het kleinstedelijk gebied Mol, dat opgevat is als een stedelijk netwerk, wordt een stedelijk
verdichtingsbeleid gevoerd. Dit is gericht op het doordacht verweven en geconcentreerd bundelen
van woon-, werk- en ondersteunende functies in het stedelijk gebied dat grosso modo op de centrale
zandrug ligt. Aan de randen van het kleinstedelijk gebied kan langs de infrastructuurdragers plaats
worden geboden aan bedrijvigheid.
Fysische grenzen:
De stedelijke ruimte in Mol wordt duidelijk begrensd openruimtegebieden.




Ten zuiden: de alluviale en natuurlijke vallei van de Molse Nete
Ten westen: landbouwgebied Stokt-de Bleken tussen Geel en Mol binnen de Kempische As.
Ten noorden: kleinschalig landbouwgebied langsheen de Breiloop verhindert een verdere
opvulling van de smalle openruimtestrook tussen Achterbos en Donk.
Ten oosten: plassengebied
Afbakeningslijn stedelijk gebied
Alvorens tot een definitieve afbakeningslijn te komen, werd in een eerste fase een voorlopige
contour vastgelegd op basis van voorbereidend onderzoek. De aanzet tot afbakening werd gemaakt
op basis van grens- of voorwaardenstellende elementen in de open ruimte (natuur, landschap,
landbouw, water) enerzijds en sturende elementen (taakstelling voor wonen en werken, bestaande
centrum, harde bestemmingen gewestplan, ringweg,…) anderzijds
Grensstellende elementen:











Noordelijke grens van de vallei van de Molse Nete
Het bos- en moerasgebied van de nucleaire zone
Buitengrenzen van het gebied Meergoor- Buitengoor
Zuidelijke grens van de vallei van de Witte Nete
Zuidelijke grens van de vallei van de Desselse Nete
Zuidelijke en westelijke grens van het gemengd open ruimtegebied rond Postel
De zuidelijke grens van de zone van de zandontginningsactiviteiten samen met de Molse
Meren.
Het kanaal naar Beverlo
Noordelijke grens van het landbouwgebied Olmen- De Malou
Noordelijke grens van de oostelijke uitloper van het landbouwgebied ‘land van Geel-Bel’
Zuidelijke grens van de landbouwzone ten noorden van Dessel
Acties gekaderd binnen uitvoeringsplan.
Acties m.b.t. mobiliteit
Actie
2. aanleg laad- en loskades
langs kanaal te Berkenbossen
5. betere bediening van het
noordelijk deel van het
kleinstedelijk gebied via het
openbaar vervoer, herziening
buslijnen naar Achterbos, Donk
en Sluis.
8. ontwikkeling van knooppunt
N18-N71 als poort voor het
stedelijk gebied, herinrichting
kruispunt.
Initiatiefnemer
NV de Scheepvaart
Actor(en)
Beheerder bedrijventerreinen
De Lijn
Gemeente Mol
AW V
Gemeente Mol
Acties in het kader van woonbeleid
Actie
10. herbestemmen van de
woonuitbreidingsgebieden
Wauwerdijk, Het Ven,
Lupinestraat, Pastoor
Wuytsstraat en
Leeuwerikstraat voor Wonen
Initiatiefnemer
Provincie Antwerpen
Actor(en)
Gemeente Mol
12. Aanduiding gewenste
woondichtheden nieuw aan te
snijden
woonuitbreidingsgebieden in
een RUP
Provincie Antwerpen
Gemeente Mol
Acties in het kader van beleid rond bedrijvigheid.
Actie
Herbestemmen uitbreiding
Berkenbossen
Initiatiefnemer
Provincie Antwerpen
Actor(en)
Gemeente Mol
Secundair onderwijs
In de eerste graad komen leerlingen in aanraking met de thema’s “eigen leefomgeving” en
“bebouwing en bevolking” waarin ze leren over open ruimte, stadskernen enzovoort. Naast een
inhoudelijk aspect van dit onderwerp, is er ook een sociaal-cultureel aspect verbonden met dit
onderwerp. De leerlingen leren dat er veelal historische vestigingsfactoren verbonden zijn met
stadskernen en dat er bijvoorbeeld lintbebouwing ontstaat langsheen de hoofdwegen tussen deze
stedelijke kernen. Daarnaast komen ze ook in aanraking met bronnen van overbevolking, het
probleem van inkrimpende groene zones in Vlaanderen, overstromingen door te veel bebouwde
ruimte,… dit soort bronnen (RUP, MER,…) laten de leerlingen duidelijk zien dat er ook bij hun in de
straat aan deze problematiek gewerkt wordt en dat het geen ver-van-mijn-bedshow is. Het maakt de
leerlingen meer bewust van hun eigen leefomgeving en hoe er rondom hen met de (al dan niet
beperkte) beschikbare ruimte wordt omgesprongen
Bronnen
Antwerpen, Afbakening kleinstedelijk gebied Mol- PRUP 1 afbakeningslijn,
Province Antwerpen, Mol, 2012
http://www.provant.be/binaries/Mol_Afbakeningslijn_PRUP_tg_tcm7-159052.pdf
http://www.provant.be/binaries/Mol_afbakening_ksg_kaarten_MERscreening_tcm7-112948.pdf
Antwerpen, Plan-Milieueffectenrapport, plan-MER PRUP regionaal bedrijventerrein Berkenbossen te
Mol, Definitief MER
Provincie Antwerpen, Mol, 2012
http://www.provant.be/binaries/PlanMER_Berkenbossen_Mol_definitief_MER_tg_tcm7-100021.pdf
Antwerpen, Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Screeningsnota
Provincie Antwerpen, Mol, 2010
http://www.provant.be/binaries/Mol_afbakening_ksg_nota_MERscreening_tcm7-112946.pdf
Download