Een overzicht van burgerslachtoffers, gesneuvelde en vermiste

advertisement
Een overzicht van burgerslachtoffers,
gesneuvelde en vermiste militairen
van de Gemeente Middelburg
in èn na
de Tweede Wereldoorlog.
2013
2
Oorlogsslachtoffers herdacht
Een overzicht van burgerslachtoffers,
gesneuvelde en vermiste militairen
van de
Gemeente Middelburg
in èn na de
Tweede Wereldoorlog
© Uitgave Gemeente Middelburg, 24 april 2013 (versie 2).
Gemeente Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg.
Telefoon 0118-675 000. Website: www.middelburg.nl. E-mail: [email protected]
Telefoon consul: 0118-675 597 of e-mail: [email protected]
3
INHOUDSOPGAVE
Voorwoord burgemeester ................................................................................................................................................................................ 6
Inleiding ............................................................................................................................................................................................................ 7
DEEL I. ALGEMEEN .................................................................................................................................................................................. 9
Hoofdstuk 1. Gemeenten in oorlogstijd. ..................................................................................................................................................... 9
DEEL II. BURGERSLACHTOFFERS ....................................................................................................................................................... 11
Hoofdstuk 2. Burgerslachtoffers van bombardementen, beschietingen van vliegtuigen, artilleriebeschietingen e.d. ............................... 11
a.Arnemuiden ....................................................................................................................................................................................... 11
b.Middelburg........................................................................................................................................................................................ 16
c.Nieuw- en Sint Joosland .................................................................................................................................................................... 26
d.Sint Laurens ...................................................................................................................................................................................... 29
Hoofdstuk 3. Verzetsslachtoffers ............................................................................................................................................................. 31
a.Arnemuiden ....................................................................................................................................................................................... 31
b.Middelburg........................................................................................................................................................................................ 31
c. Nieuw- en Sint Joosland ................................................................................................................................................................... 35
d.Sint Laurens ...................................................................................................................................................................................... 35
Hoofdstuk 4. Omgekomen dwangarbeiders.............................................................................................................................................. 37
a.Arnemuiden:...................................................................................................................................................................................... 37
b.Middelburg:....................................................................................................................................................................................... 37
c.Nieuw- en Sint Joosland: ................................................................................................................................................................... 38
d.Sint Laurens: ..................................................................................................................................................................................... 38
Hoofdstuk 5. Joodse slachtoffers .............................................................................................................................................................. 39
a. Arnemuiden ...................................................................................................................................................................................... 40
b.Middelburg........................................................................................................................................................................................ 40
c.Nieuw- en Sint Joosland .................................................................................................................................................................... 43
d.Sint Laurens ...................................................................................................................................................................................... 43
DEEL III. MILITAIRE SLACHTOFFERS ................................................................................................................................................ 45
Hoofdstuk 6. Gesneuvelde en vermiste militairen .................................................................................................................................... 45
a.Arnemuiden ....................................................................................................................................................................................... 45
b.Middelburg........................................................................................................................................................................................ 54
c.Nieuw- en Sint Joosland .................................................................................................................................................................... 64
d.Sint Laurens ...................................................................................................................................................................................... 68
Hoofdstuk 7. Gesneuvelde soldaten in de oorlog in Nederlands-Indië 1945-1962 ................................................................................... 69
a.Arnemuiden ....................................................................................................................................................................................... 69
b.Middelburg........................................................................................................................................................................................ 69
c. Nieuw- en Sint Joosland ................................................................................................................................................................... 69
d. Sint Laurens ..................................................................................................................................................................................... 70
Hoofdstuk 8. Gesneuvelde soldaten in de Korea-oorlog 1950-1953 ........................................................................................................ 73
DEEL IV. BLIJVEND HERINNEREN ...................................................................................................................................................... 74
Hoofdstuk 9. Begraafplaatsen .................................................................................................................................................................. 74
a.Begraafplaatsen in gemeente Middelburg.......................................................................................................................................... 74
b. Oorlogsslachtoffers begraven in de Erehof op de Algemene Begraafplaats te Middelburg .............................................................. 75
c. Erkende oorlogsslachtoffers begraven in de Gemeente Middelburg ................................................................................................. 80
d. Begraafplaatsen voor burgers en militairen buiten Middelburg ........................................................................................................ 82
Hoofdstuk 10. Oorlogsmonumenten......................................................................................................................................................... 84
4
a.Arnemuiden ....................................................................................................................................................................................... 84
b.Middelburg........................................................................................................................................................................................ 89
c.Nieuw- en Sint Joosland .................................................................................................................................................................... 93
d.Sint Laurens ...................................................................................................................................................................................... 94
Hoofdstuk 11. Straatnamen ...................................................................................................................................................................... 95
BIJLAGEN ............................................................................................................................................................................................ 104
Bijlage 1.Burgerslachtoffers WO-2 Gemeente Middelburg ................................................................................................................... 105
Bijlage 2.Joodse slachtoffers WO-2 Gemeente Middelburg ................................................................................................................... 113
Bijlage 3. Gesneuvelde en vermiste Nederlandse militairen Gemeente Middelburg .............................................................................. 115
Bijlage 4. Aantallen omgekomen burgers per woonplaats ...................................................................................................................... 118
Bijlage 5. Omgekomen burgers wel of niet erkend door de OGS ........................................................................................................... 118
Bijlage 6. Aantallen gesneuvelde en vermiste militairen per woonplaats ............................................................................................... 118
Personenindex ........................................................................................................................................................................................ 119
Afkortingen ............................................................................................................................................................................................ 126
Bronnen.................................................................................................................................................................................................. 129
Fotoverantwoording ............................................................................................................................................................................... 131
5
Voorwoord burgemeester
Namens het college van burgemeester en wethouders wil ik mijn steun en waardering uitspreken over het project “Oorlogsslachtoffers
herdacht". Het is van belang dat we als gemeente de oorlogsslachtoffers blijven herdenken. We moeten ons blijven inzetten om op scholen
deze verschrikkelijke tijd in onze vaderlandse geschiedenis en met name onze gemeenschap door te geven aan nieuwe generaties. Deze vorm
van erkenning biedt families hopelijk de gelegenheid het verlies van nabestaanden alsnog een plaats te geven.
Mr. H.M. Bergmann
6
Inleiding
Algemeen
In februari 2009 ontving de gemeente Middelburg een brief van de Oorlogsgravenstichting (OGS) waarin aan de gemeente werd verzocht een
opgave te verstrekken van slachtoffers van beschietingen en bombardementen in de Tweede Wereldoorlog. Dit in verband met de mogelijke
aanpassing van de statuten. Het is de bedoeling dat het begrip “oorlogsslachtoffer” wordt uitgebreid met een nieuwe categorie
oorlogsslachtoffers. Het gaat om mensen die dodelijk zijn getroffen als gevolg van bombardementen en beschietingen.
Tot op heden is het begrip “oorlogsslachtoffer” bewust beperkt gehouden, waardoor uitsluitend gesneuvelde militairen, omgekomen burgers in
concentratiekampen, verzetsslachtoffers, e.d. onder dit begrip vallen. Hun graven worden opgericht en onderhouden door de OGS. Per 1 januari
2012 zijn er in de gemeente Middelburg 22 erkende oorlogsslachtoffers.
Er zijn steeds meer stemmen opgegaan om de nieuwe categorie beschietingsslachtoffers te gaan erkennen als oorlogsslachtoffers volgens de
statuten van de OGS. Hierdoor zou het aantal erkende oorlogsslachtoffers fors kunnen toenemen. De graven worden dan beschouwd als een civiel
particulier graf en de namen worden opgenomen in het slachtofferregister (zie: www.ogs.nl). Hierbij dient wel te worden aangetekend dat het
grafonderhoud en de kosten bij de nabestaanden blijft.
Nadat ik per 1 januari 2012 als consul (“vertegenwoordiger”) van de OGS in Middelburg werd benoemd door de burgemeester, was mijn eerste
taak om de slachtoffers van beschietingen te inventariseren. Dit onderzoek werd uitgebreid om ook gegevens van alle andere oorlogsslachtoffers
(bijv. verzetsslachtoffers) in de gemeente te verzamelen, zodat een compleet overzicht beschikbaar zou komen. Het college van Burgemeester en
Wethouders ging akkoord met dit uitgebreider onderzoek.
Begin 2012 ben ik daarom een inventarisatie gestart van alle oorlogsslachtoffers zowel burger als militair. In mei dit jaar werd de bevolking
opgeroepen om informatie over slachtoffers te geven. Hierop zijn tientallen reacties gekomen. Aan de hand van aanwezig bronmateriaal zoals uit
het archief van de Algemene Begraafplaats te Middelburg, documenten uit het Zeeuws Archief en de door burgers geleverde gegevens, heb ik een
eerste versie samengesteld van slachtoffers in de Tweede Wereldoorlog. Deze eerste uitgave verscheen in september 2012.
De tweede versie is nu aangevuld met allerlei gegevens zoals documenten, foto’s enz. In de bijlagen zijn overzichten toegevoegd en is een
personenindex opgenomen. Deze versie betekent echter niet dat nu een volledig en compleet beeld van alle slachtoffers is gemaakt. Zo ontbreken
er nog persoonsgegevens zoals het verhaal of details achter het slachtoffer, soms de geboorteplaats en zijn -helaas- tot nu toe weinig foto’s van de
slachtoffers toegevoegd. Het zou fijn zijn dat er afbeeldingen bijkomen, zodat het gezicht van het slachtoffer bekend wordt en kan worden
bewaard voor het nageslacht.
Toelichting
De kern van het boek wordt gevormd door twee delen, t.w. de burgerslachtoffers en de militaire slachtoffers. Ten eerste worden de
burgerslachtoffers van de beschietingen chronologisch vermeld, waarbij kort wordt weergegeven wat er op een bepaalde dag is gebeurd.
Daarna volgen de verzetsslachtoffers, de slachtoffers van dwangarbeid en Joodse slachtoffers in alfabetische volgorde. In het tweede deel
zijn de namen van de geallieerde en Duitse militairen in chronologische volgorde vermeld die zijn gesneuveld of nog steeds zijn vermist. Tot
slot volgen de gesneuvelde militairen in Nederlands-Indië die omkwamen in de periode 1945-1950.
In het boek wordt er vanuit gegaan dat in onze gemeente vier woonplaatsen (Middelburg en drie voormalige gemeenten) bestaan, t.w.
Arnemuiden, Middelburg, Nieuw- en Sint Joosland en Sint Laurens. Voorafgaand aan het hoofdstuk over de slachtoffers is informatie over de
woonplaatsen en het gemeentebestuur opgenomen. Bij elke woonplaats worden de omgekomen inwoners en burgers vermeld. Daarnaast zijn de
bewoners opgenomen die elders zijn omgekomen.
De officiële naam voor de begraafplaats te Middelburg is sedert eind jaren ’90 Gemeentelijke Begraafplaats Middelburg. Hiervoor werd de naam
Algemene Begraafplaats Middelburg gebruikt. De vroegere naam is in dit document gehandhaafd omwille van de authenciteit.
Criteria
In dit boek zijn omgekomen burgers en gesneuvelde en vermiste militairen vermeld. Er zijn enkele richtlijnen opgesteld of iemand wordt
opgenomen of niet.
Burgers
Voor het opnemen in dit overzicht geldt een aantal criteria waardoor een burger een oorlogsslachtoffer is: indien hij of zij is overleden als
gevolg van oorlogsgeweld in ruime zin. Dit betekent dat niet alleen burgers die zijn overleden a.g.v. oorlogsgeweld [gedood na gevechten
tegen de vijand, vervolging door de bezetter, beschietingen enz.] worden opgenomen in dit overzicht, maar ook burgers die zijn omgekomen
door explosies van mijnen, getroffen zijn door ongelukken met legervoertuigen of wapens e.d., ziek zijn geworden na beschietingen en
daarna zijn overleden, enz.
In dit overzicht geldt verder dat een oorlogsslachtoffer wordt opgenomen indien deze persoon a) woonachtig was in één van de woonplaatsen
en alhier is getroffen; of b) woonachtig was in één van de woonplaatsen en elders -en dus buiten de woonplaats- is getroffen; of c) elders
woonachtig was en in één van de woonplaatsen is getroffen; of d) een relatie heeft met de woonplaats (bijv. geboren of gedurende lange tijd
hier woonachtig is geweest e.d.) en in die woonplaats of elders is getroffen.
Militairen
De namen van militairen worden ongeacht de nationaliteit vermeld die op ‘t grondgebied van een van de vier woonplaatsen omkwamen of
vermist raakten of hier werden begraven gedurende de Tweede Wereldoorlog. Nederlandse militairen die sneuvelden of vermist raakten bij een
later gewapend conflict worden eveneens opgenomen mits zij woonachtig of geboren zijn in een van de vier woonplaatsen.
Dankbetuiging
Hierbij spreek ik mijn dank uit aan allen die bij de totstandkoming van dit boek hun medewerking hebben verleend.
Allereerst de mensen die op de oproep hebben gereageerd en informatie leverden van hun geliefden, bekenden e.d. Voorts dank ik de collega’s
van de Algemene Begraafplaats Middelburg (Martin Jilleba, Johan Antheunisse en Mieke Uilenbroek) voor de rondleiding en de levering van
informatie. Dank aan collega’s van de Gemeente Middelburg Angelina Geluk, Huib Heijt en Leo Ton voor de hulp met de opmaak en levering
van digitale bestanden. Natuurlijk dank ik ook de collega’s van het Zeeuws Archief (speciale dank aan Kees de Ridder)voor de hulp bij het
doorzoeken van de archiefstukken.
In bijzonderheid dank aan Leen Schouls die me hielp met het opzoeken en verstrekken van documentatie en fotomateriaal. Verder een speciale
dank aan drs. P.W. (Peter) Sijnke en Anneke van Waarden-Koets die het concept doornamen en deze van opmerkingen voorzagen. Ook dank aan
de burgemeester, het college van Burgemeester en Wethouders omdat zij mij in deze opdracht hebben ondersteund.
7
Oproep en doel
Indien u informatie heeft, neemt u dan contact met mij op, zodat het boek verder kan worden aangevuld of verbeterd.
Het doel is niet alleen de beschietingsslachtoffers te gaan erkennen bij de Oorlogsgravenstichting, maar -nog belangrijker- om de slachtoffers die
in de Tweede Wereldoorlog omkwamen door oorlogsgeweld een naam c.q. gezicht te geven, “opdat ze niet vergeten worden”, zoals de titel van
dit boek benadrukt.
René Hoebeke
Consul van de Oorlogsgravenstichting van de Gemeente Middelburg
8
DEEL I. ALGEMEEN
Hoofdstuk 1. Gemeenten in oorlogstijd.
Bezet en bevrijd
Nadat midden Zeeland op 17 mei 1940 was bezet door de Duitsers brak er een moeilijke periode aan voor de bevolking. In elk dorp waren onder
de bevolking slachtoffers gevallen en was vooral de binnenstad Middelburg zwaar getroffen. Daarnaast was men hun vrijheid kwijt en kwamen
de gemeentebesturen onder toezicht te staan van de Duitse bezetter. Vanaf 1 september 1941 werden de gemeenteraden afgeschaft. De colleges
van burgemeester en wethouders bleven als dagelijks bestuur wel actief, maar waren streng gebonden aan de regels van hogerhand. Het kwam er
in feite op neer dat het bestuur in handen kwam van de Duitsers. Verder mocht de burgemeester aanblijven, maar hij functioneerde meer als een
soort marionet. De wethouders bleven ook in functie, maar waren geen bestuurders meer en speelden een ondergeschikte rol. Het
ambtenarenapparaat inclusief de gemeentesecretaris bleef op het gemeentehuis actief, welk veelvuldig de Duitsers bijstond in het uitvoeren van
allerlei taken.
De gemeente had bijzondere taken op het gebied van de bescherming van de bevolking tegen luchtaanvallen. Vanaf 1936 had elke gemeente een
Luchtbeschermingsdienst die bestond uit hulpkrachten die als zodanig werden gevorderd en bij bominslagen en dergelijke moesten opkomen. De
organisatie werkte vooral preventief door tijdig de plaatselijke bevolking te waarschuwen voor dreigend gevaar vanuit de lucht. Daarnaast
functioneerde als hulpdienst de brandweer en beschikte Middelburg over een ziekenhuis. De naam van dit ziekenhuis was ‘t Gasthuis gelegen aan
het Noordpoortplein en waren op enkele plaatsen in de stad hulpposten ingericht. Daarnaast waren er artsen in Middelburg en in de dorpen
aanwezig die voor de eerste opvang zorgden en zonodig de patiënt doorstuurden voor verdere behandeling. Als bijzonderheid kan nog worden
vermeld dat Arnemuiden vanaf juni 1944 tot begin november 1944 werd aangewezen als Rode Kruisdorp met een speciale beschermende status
waarbinnen een aangewezen gebied zich geen militairen en/of wapens, munitie e.d. mochten bevinden.
Begin september 1944 waren de geallieerden de provincie Zeeland dicht genaderd en leek het erop dat de bevrijding aanstaande was. De Duitsers
gaven zich echter niet zonder slag of stoot over. Het werd een bittere strijd die enorm veel burgerslachtoffers eiste. Ook sneuvelden veel
militairen bij de hevige gevechten. Op 5 november 1944 werd Arnemuiden en Nieuw- en Sint Joosland bevrijd. Een dag later was Middelburg en
ook Sint Laurens bevrijd. Op 8 november 1944 was geheel Walcheren vrij.
Gegevens over de gemeenten
Om een beeld te krijgen wie er in de gemeenten actief waren volgt hierna een overzicht van de gemeenten in de oorlogsjaren. De volgende
personen waren in de oorlogsperiode als burgemeester c.q. gemeentesecretaris actief:
Arnemuiden
Burgemeesters
16.02.1922 - 22.01.1944
23.01.1944 - 04.09.1944
05.09.1944 - 14.09.1944
15.09.1944 - 10.11.1944
11.11.1944 - 31.12.1951
H.G. Horninge
A.J. van Sprundel
J.J. Huijssen (waarnemend)
B. Franse (waarnemend)
J. Langebeeke
Gemeentesecretaris
01.01.1919 - 31.03.1952
J.J. Huijssen
Burg. Horninge
Middelburg
Burgemeesters
01.06.1939-15.10.1942
15.10.1942-21.10.1944
21.10.1944-25.10.1944
25.10.1944-07.11.1944
07.11.1944-04.08.1946
04.08.1946-01.11.1946
01-11-1946Gemeentesecretaris:
.....ca.1940-24.03.1944
24.03.1944-01.08.1945
01.08.1945-
mr.dr. J. van Walré de Bordes
mr. A. Meerkamp van Embden
J.Ph. Koene (waarnemend)
mr. A.J. van der Weel
J.W. Kögeler (waarnemend)
Jhr. Mr. W.C. Sandberg tot Essenburg
mr. M.W.G. van der Veur
J.Ph. Koene (waarnemend)
J.Ph. Koene
Burg. Van Walré de Bordes
9
Nieuw- en Sint Joosland
Burgemeesters
01.07.1934 - 31.01.1940
01.02.1940 - 30.04.1940
01.05.1940 - 30.06.1966
G.A. Harff
J. Verlare (waarnemend)
mr. F.S.K.J. graaf van Randwijck
Gemeentesecretaris
1.4.1901 - 01.07.1940
P. Baurdoux
Burg. Graaf van Randwijck
Sint Laurens
Burgemeesters:
19.5.1930 - ca.1.8.1944
2.8.1944
- ca. nov.1944
ca. nov. 1944 - 1.11.1951
J.W. van ‘t Hoff (hij vervulde tevens de functie van gemeentesecretaris)
F. Kwekkeboom
J.W. van ‘t Hoff
Burg. J.W. van ‘t Hoff
Aantal inwoners
Gemeente
Arnemuiden
Middelburg
Nieuw- en Sint Joosland
Sint Laurens
1.1.1939
2.450
18.215
1.231
1.1.1940
1.1.1941
2.456
2.564
1.231
1.471
1.255
1.424
1.1.1942
2.654
20.062
1.292
10
1.1.1943
2.707
20.525
1.320
1.1.1944
2.741
20.357
1.249
1.1.1945
3.827
19.166
1.312
1.1.1946
3.079
20.573
1.844
DEEL II. BURGERSLACHTOFFERS
Hoofdstuk 2. Burgerslachtoffers van bombardementen, beschietingen van vliegtuigen, artilleriebeschietingen e.d.1
a.Arnemuiden
Donderdag 7 oktober 1943
Op deze dag werd tussen 07.32 en 07.47 uur een luchtaanval uitgevoerd door acht Hurricanes van
No. 137 Sqdn RAF, geëscorteerd door zeven Typhoons, ten noordwesten van de Sloedam. Dit was
een aanval op lage hoogte op kustschepen. Hierbij werd het visserschip de Arnemuiden 11 (ARM11)
geraakt. Twee vissers verloren hun leven. Twee vissers, Robbert van Belzen en Gillis van Belzen,
raakten gewond. Ze werden getroffen “In de Goudmiene”, een plaats voor Kamperland in het Veerse
Gat.
Belzen, Aart van (...; 18.9.1909-7.10.1943) 33 jaar. Echtgenoot van Johanna Theune
Woonplaats: Arnemuiden
Belzen, Willem van (...; 13.2.1898-7.10.1943) 44 jaar. Echtgenoot van Adriana Dingemanse
Woonplaats: Arnemuiden
In het midden staat A. van Belzen.
Maandag 30 oktober tot en met zaterdag 4 november 1944
In deze periode voorafgaande aan de bevrijding kwam Arnemuiden onder hevige artilleriebeschietingen te liggen. De geallieerden namen
Arnemuiden (dit was aangewezen als Rode Kruisdorp) en omgeving intensief onder vuur vanwege de zware tegenstand bij de Sloedam. Vanaf
31 oktober 23.30 uur tot 2 november rond 12.00 uur was er zelfs een granaatbeschieting welke met vuurpauzes meegeteld 36 uur duurde. Er
vielen 49 slachtoffers onder de bevolking en de evacués.
Slachtoffers beschietingen Arnemuiden
eind 1944
Totaal
Datum
Aantal
31 oktober 1944
2
1 november 1944
33
2 november 1944
6
3 november 1944
4
Latere datum
4
Bewoners
Aantal
1
10
2
1
1
Evacués
Aantal
1
23
4
3
3
Totaal
15
34
49
Aarnoutse-Meijers, Cornelia (Arnemuiden; 21.12.1879-1.11.1944) 64 jaar. Begraven op de Algemene Begraafplaats te Arnemuiden.
Woonplaats: Arnemuiden. Locatie getroffen: Schorretje. Echtgenote van Leunis Aarnoutse.
Belzen, Cornelis van (...;26.4.1885-1.11.1944) 59 jaar. Begraven op de Algemene Begraafplaats te Arnemuiden.
Woonplaats: Vlissingen. Evacué. Locatie getroffen: Arnemuiden, Westdijkstraat. Echtgenoot van Crina Marijs.
Belzen, Cornelis van (...;22.5.1886-1.11.1944) 58 jaar. Begraven op de Algemene Begraafplaats te Arnemuiden.
Woonplaats: Arnemuiden. Locatie getroffen: Noordstraat. Echtgenoot van Jannetje van Belzen.
Besuijen-de Bree, Jacoba (Arnemuiden; 5.9.1902-2.11.1944) 42 jaar. Begraven te Kleverskerke.
Woonplaats: Kleverskerke. Locatie getroffen: Noordstraat
Bliek, Gerard [jr.] (Nieuw- en Sint Joosland; 30.8.1930-1.11.1944) 14 jaar. Evacué. Begraven op de Nieuwe Begraafplaats te Nieuw- en Sint
Joosland. Woonplaats: Nieuw- en Sint Joosland. Locatie getroffen: Langstraat
Bliek, Gerard [sr.] (...13.1.1878-4.1.1945) 66 jaar. Evacué. Hij overleed later aan zijn verwondingen in Middelburg. Begraven op de Nieuwe
Begraafplaats te Nieuw- en Sint Joosland. Woonplaats: Nieuw- en Sint Joosland. Locatie getroffen: Langstraat
Bos-Marijs, Geertje Clasina (Vlissingen; 14.9.1919-31.10.1944) 25 jaar. Evacué. Begraven op de Algemene Begraafplaats te Arnemuiden.
Woonplaats: Vlissingen. Locatie getroffen: Appelstraat.
Brackx, Hendricus Johannes (Vlissingen; 11.6.1901-2.11.1944) 43 jaar. Evacué. Begraven op de Algemene Begraafplaats te Arnemuiden.
Woonplaats: Vlissingen. Locatie getroffen: onbekend
Caljouw, Marinus (Arnemuiden;10.10.1887-1.11.1944) 57 jaar. Begraven op de Algemene Begraafplaats te Arnemuiden.
Woonplaats: Arnemuiden. Locatie getroffen: Molenweg
Dalen, Pieter van (Arnemuiden; 4.3.1929-1.11.1944) 15 jaar. Begraven op de Algemene Begraafplaats te Arnemuiden.
Woonplaats: Arnemuiden. Locatie getroffen: Locatie getroffen: Zuidwal
Dekker, Lein (Arnemuiden; 19.9.1929-2.11.1944) 15 jaar. Begraven op de Algemene Begraafplaats te Arnemuiden.
Woonplaats: Arnemuiden. Locatie getroffen: Molenweg
Doense, Pieter Adrianus (Vlissingen; 26.1.1886-1.11.1944) 58 jaar. Evacué. Begraven te Vlissingen.
Woonplaats: Vlissingen. Locatie getroffen: Langstraat
Doense-Barten, Hendrika (Vlissingen; 18.1.1889-1.11.1944) 55 jaar. Evacué. Begraven te Vlissingen.
Woonplaats: Vlissingen. Locatie getroffen: Langstraat
Geense, Krina (Arnemuiden; 18.11.1928-1.11.1944) 15 jaar. Begraven op de Algemene Begraafplaats te Arnemuiden.Woonplaats:
Arnemuiden. Locatie getroffen: Langstraat
Goedhart, Adriaan Willem (Arnemuiden; 19.5.1903-1.11.1944) 41 jaar. Evacué. Begraven op de Algemene Begraafplaats te Arnemuiden.
Woonplaats: Vlissingen. Locatie getroffen: Schorretje
Groot, Pieter de (Ritthem; 22.8.1914-10.11.1944) 30 jaar. Evacué. Hij overleed aan zijn verwondingen ruim een week na de beschietingen
op Arnemuiden. Woonplaats: Ritthem. Hij is begraven op de Nieuwe Algemene Begraafplaats te Nieuw- en Sint Joosland.
Kaland, Gerhardus Jan Constantijn (Westkapelle; 31.10.1873-1.11.1944) 71 jaar. Evacué. Echtgenoot van L. Westerbeke. Evacué.
Begraven op de Algemene Begraafplaats te Arnemuiden. Woonplaats: Rookstraat D 91,Westkapelle. Locatie getroffen: Westdijkstraat
1
Hierbij worden ook meegeteld de slachtoffers van mijnexplosies, personen getroffen door kogel(s) enz. of degenen die na opgelopen verwondingen zijn overleden, of nadat ze door het
oorlogsgeweld zijn getroffen ziek zijn geworden en alsnog zijn overleden etc.).
11
Kaland, Pieter (Westkapelle; 4.2.1920-1.11.1944) 24 jaar. Zoon van G.J.C.Kaland en L. Westerbeke. Evacué. Begraven op de Algemene
Begraafplaats te Arnemuiden. Woonplaats: Rookstraat D 91, Westkapelle. Locatie getroffen: Westdijkstraat
Kraker, Hendrik Levinus de (Nieuw- en Sint Joosland; 5.12.1932-1.11.1944) 13 jaar. Evacué. Begraven op de Nieuwe Algemene
Begraafplaats te Nieuw- en Sint Joosland. Woonplaats: Nieuw- en Sint Joosland. Locatie getroffen: Langstraat
Kraker, Johannes de (Middelburg; 18.2.1918-1.11.1944) 26 jaar. Evacué. Begraven op de Algemene Begraafplaats te Arnemuiden.
Woonplaats: Arnemuiden. Locatie getroffen: Schorretje
Kraker, Levinus de (Nieuw- en Sint Joosland; 28.11.1865-1.11.1944) 78 jaar. Evacué. Begraven op de Nieuwe Algemene Begraafplaats te
Nieuw- en Sint Joosland. Woonplaats: Nieuw- en Sint Joosland. Locatie getroffen: Langstraat
Marijs, Jacobus (Arnemuiden; 8.2.1859-1.11.1944) 85 jaar. Begraven op de Algemene Begraafplaats te Arnemuiden.
Woonplaats: Arnemuiden. Locatie getroffen: Nieuwstraat
Meerman, Jacoba Adriana (Vlissingen; 25.4.1909-1.11.1944) 45 jaar. Begraven op de Algemene Begraafplaats te Arnemuiden.
Woonplaats: Oost- en West-Souburg. Locatie getroffen: Zuidwal
Meerman-Toussaint, Tannetje (Arnemuiden; 28.8.1887-1.11.1944) 57 jaar. Evacué. Begraven op de Algemene Begraafplaats te
Arnemuiden. Woonplaats: Oost- en West-Souburg. Locatie getroffen: Zuidwal
Minnaard, Johannis (Kattendijke; 11.11.1916-1.11.1944) 27 jaar.
Woonplaats: Kruiningen. Locatie getroffen: onbekend
Mulder, Joos (Arnemuiden; 27.11.1887-1.11.1944) 56 jaar. Evacué. Hij was gehuwd met G. de Nooijer. Begraven te
Vlissingen.Woonplaats: Vlissingen. Locatie getroffen: onbekend
Nooijer, Adriaan de (Arnemuiden; 28.2.1931-31.10.1944) 9 jaar. Begraven op de Algemene Begraafplaats te Arnemuiden.Woonplaats:
Arnemuiden. Nieuwstraat
Nooijer-Meerman, Dora de (Arnemuiden; 29.12.1882-1.11.1944) 61 jaar. Begraven op de Algemene Begraafplaats te
Arnemuiden.Woonplaats: Arnemuiden. Locatie getroffen: Zuidwal
Nooijer-Meulmeester, Wilhelmina de (...; 24.4.1905-5.12.1944) 39 jaar. Ruim een maand na de beschietingen te Middelburg overleden.
Woonplaats: Arnemuiden. Locatie getroffen: Nieuwstraat.
Pagter, Pieter de (Ritthem; 15.6.1891-1.11.1944) 53 jaar. Evacué. Begraven op de Algemene Begraafplaats te Arnemuiden.Woonplaats:
Vlissingen. Locatie getroffen: Zuidwal
Pagter-Gillissen, Margaretha Wilhelmina de (Arnemuiden; 29.12.1891-2.11.1944) 52 jaar. Begraven op de Algemene Begraafplaats te
Arnemuiden. Woonplaats: Vlissingen. Locatie getroffen: Zuidwal
Poortvliet, Paulus (Arnemuiden; 14.11.1908-3.11.1944) 35 jaar. Begraven op de Algemene Begraafplaats te Arnemuiden.Woonplaats:
Arnemuiden. Locatie getroffen: Singel
Rijke, Johannes de (Westkapelle; 1.10.1940-1.11.1944) 4 jaar. Zoon van P. De Rijke en J. Kaland. Evacué. Begraven op de Algemene
Begraafplaats te Arnemuiden. Woonplaats: Koudorp C 49, Westkapelle. Locatie getroffen: Westdijkstraat
Rijke, Pieter de (Vlissingen; 1.11.1926-1.11.1944) 18 jaar. Zoon van P. De Rijke en J. Kaland. Evacué. Begraven op de Algemene
Begraafplaats te Arnemuiden. Woonplaats: Koudorp C 49, Westkapelle. Locatie getroffen: Westdijkstraat
Rijke-Kaland, Johanna de (Westkapelle; 7.8.1904-1.11.1944) 40 jaar. Echtgenote van P. de Rijke. Evacué. Begraven op de Algemene
Begraafplaats te Arnemuiden. Woonplaats: Koudorp C 49, Westkapelle. Locatie getroffen: Westdijkstraat
Scheele, Jacobus (Arnemuiden; 17.10.1920-1.11.1944) 24 jaar. Begraven op de Algemene Begraafplaats te Arnemuiden.Woonplaats:
Arnemuiden. Locatie getroffen: Langstraat
Scheele, Levinus (Hoek; 12.9.1894-1.11.1944) 50 jaar. Begraven op de Algemene Begraafplaats te Arnemuiden.
Woonplaats: Arnemuiden. Locatie getroffen: Langstraat
Schroevers, Maarten (Vlissingen; 19.4.1926-2.11.1944) 18 jaar. Begraven te Vlissingen.
Woonplaats: Vlissingen. Locatie getroffen: Tuindorp
Sturm, Jan (Serooskerke; 25.3.1895-1.11.1944) 49 jaar. Evacué. Begraven op de Algemene Begraafplaats te Arnemuiden.Woonplaats:
Oost- en West-Souburg. Locatie getroffen: Schorretje
Sturm, Jozias (Oost- en West-Souburg;15.4.1932-1.11.1944) 12 jaar. Evacué. Begraven op de Algemene Begraafplaats te
Arnemuiden.Woonplaats: Oost- en West-Souburg. Locatie getroffen: Schorretje
Voogd, Cornelia de (Oost- en West-Souburg; 9.10.1939-2.11.1944) 5 jaar. Evacué. Begraven op de Nieuwe Begraafplaats te Nieuw- en Sint
Joosland. Woonplaats: Oost- en West-Souburg. Locatie getroffen: onbekend
Waarde, Adriana van (Nieuw- en Sint Joosland; 11.7.1936-1.11.1944) 8 jaar. Begraven op de Algemene Begraafplaats te
Arnemuiden.Woonplaats: Nieuw- en Sint Joosland. Locatie getroffen: Schuttershof
Waarde, Jannetje Catharina van (Nieuw- en Sint Joosland; 22.3.1942-13.11.1944) 2 jaar. Evacué. Tijdens de artilleriebeschietingen op
Arnemuiden ziek geworden en later overleden. Woonplaats: Nieuw- en Sint Joosland.
Waarde, Jozina van (Nieuw- en Sint Joosland; 6.11.1943-1.11.1944) bijna 1 jaar. Evacué. Begraven op de Algemene Begraafplaats te
Arnemuiden. Woonplaats: Nieuw- en Sint Joosland. Locatie getroffen: Schuttershof
Waarde, Pieternella van (Nieuw- en Sint Joosland; 15.4.1932-1.11.1944) 14 jaar. Evacué. Begraven op de Algemene Begraafplaats te
Arnemuiden. Woonplaats: Nieuw- en Sint Joosland. Locatie getroffen: Schuttershof
Wijngaarden, Jan van (Kopenhagen [Denemarken]; 1.1.1917-3.11.1944) 27 jaar. Evacué. Begraven op de Algemene Begraafplaats te
Sliedrecht. Woonplaats: Zwijndrecht. Locatie getroffen: Zuidwal
Wijngaarden-de Boer, Huiberdina Heiltje “Dien” van (10.12.1922-3.11.1944) 21 jaar. Evacué. Begraven op de Algemene Begraafplaats
te Sliedrecht. Woonplaats: Zwijndrecht. Locatie getroffen: Zuidwal
Wijngaarden, Hendrika Klaziena Adriaantje “Henny”van (Hardinxveld; 17.5.1944-3.11.1944) 5,5 maanden. Evacué. Begraven op de
Algemene Begraafplaats te Sliedrecht. Woonplaats: Zwijndrecht. Locatie getroffen: Zuidwal
Wouters-Moens, Jacomina (Vrouwenpolder; 4.1.1898-1.11.1944) 46 jaar. Evacué. Begraven op de Algemene Begraafplaats te
Arnemuiden. Woonplaats: Ritthem (Welzinge). Locatie getroffen: Molenweg
Lein Dekker
Krina Geense
C. van Belzen
P. Poortvliet
G.J.C. Kaland
12
P. Kaland
J. Wouters-Moens
J. Kaland
J. de Rijke
P. de Pagter
P. de Rijke
Pieter de Groot
L. Scheele
J. Scheele
Graf fam. Van Wijngaarden
Woensdag 8 november 1944
Als gevolg van een explosie van een mijn bij het hof Nieuwerkerk van de heer C. Steendijk werden drie kinderen uit het gezin Baaijens
gedood. Daarnaast werden drie Britse militairen gedood en werd één militair vermist.
Baaijens, Theodorus (17.2.1927-8.11.1944) 17 jaar
Woonplaats: Arnemuiden. Hij is begraven op de Algemene Begraafplaats te Arnemuiden.
Baaijens, Joost (Arnemuiden; 7.12.1933-8.11.1944) 10 jaar
Woonplaats: Arnemuiden. Hij is begraven op de Algemene Begraafplaats te Arnemuiden.
Baaijens, Willem Abraham (25.12.1931-8.11.1944) 12 jaar
Woonplaats: Arnemuiden. Hij is begraven op de Algemene Begraafplaats te Arnemuiden.
Theodorus, Joost en Willem Abraham Baaijens
In Goes overleed Pieter Oosterling. Hij trapte op een landmijn met fataal gevolg.
Oosterling, Pieter (Renesse; 5.9.1895-8.11.1944) 48 jaar.
Woonplaats: Arnemuiden
1945
Woensdag 12 september 1945
Explosie van visserschip ARM 35 door zeemijn in de Deurloo ter hoogte van bij Westkapelle: 4 doden. Gered werd Jacob van de Ketterij.
Blaasse, Jan (...; 24.6.1922-12.9.1945) 23 jaar. Zijn lichaam werd op 19 september 1945 omstreeks 17.30 uur bij Westkapelle
aangetroffen.Hij werd op 22 september 1945 begraven op de Algemene Begraafplaats te Arnemuiden. Hij was de echtgenoot van Jannetje
van Belzen. Woonplaats: Arnemuiden
Dingemanse, Willem (...; 13.3.1899-12.9.1945) 46 jaar. Hij was de echtgenoot van Maria Schroevers.Woonplaats: Vlissingen
Ketterij, Lieven van de (...; 18.3.1893-12.9.1945) 48 jaar. Hij was de echtgenoot van Neeltje van Belzen. Woonplaats: Arnemuiden
Schroevers, Lieven (...; 18.12.1903-12.9.1945) 41 jaar. Hij was schipper. Zijn stoffelijk overschot werd drijvend aangetroffen door
bemanningsleden van de ARM 1. Zijn lichaam werd aan boord gehaald en te Vlissingen aan de wal gebracht. Echtgenoot van Elisabeth
Siereveld. Hij werd op 17 september 1945 begraven op de Algemene Begraafplaats te Arnemuiden.Woonplaats: Arnemuiden
Arm 35
13
Maandag 12 november 1945
Explosie van visserschip ARM 9 door zeemijn bij Zoutelande: 4 doden.
Belzen, Jan van (...;12.7.1924-12.11.1945) 21 jaar. Hij was de zoon van de schipper Joos van Belzen. Hij was de echtgenoot van Rosa
Ribben. Woonplaats: Arnemuiden
Belzen, Joos van (...; 16.1.1901-12.11.1945) 44 jaar. Hij was schipper. Hij was de echtgenoot van Neeltje de Nooijer.Woonplaats:
Arnemuiden
Meerman, Adriaan (...; 5.12.1913-12.11.1945) 31 jaar. Zijn lichaam werd op 12 december 1945 rond 12.30 uur bij Zoutelande
aangetroffen. Hij werd op 17 december 1945 begraven op de Algemene Begraafplaats te Arnemuiden. Hij was de zoon van Abraham
Meerman. Hij was de echtgenoot van Grietje Siereveld. Woonplaats: Arnemuiden
Meerman, Abraham (...; 4.1.1888-12.11.1945) 57 jaar. Hij was de echtgenoot van Pieternella de Ridder.Woonplaats: Arnemuiden
Arm 9
Woensdag 29 mei 1946
Explosie van twee visserschepen door zeemijn ter hoogte van Vrouwenpolder: 7 doden
ARM 1; Drie doden.
Belzen, Cornelis van (...; 10.12.1907-29.5.1946) 38 jaar. Hij was de echtgenoot van Johanna Cornelia van Belzen. Hij overleed te
Vrouwenpolder. Woonplaats:
Meerman, Arij (...; 4.4.1917-29.5.1946) 29 jaar. Hij was schipper. Hij was de echtgenoot van Jozina de Nooijer. Hij overleed te
Vrouwenpolder. Woonplaats: Arnemuiden
Meerman, Egtbert (...; 19.10.1911-29.5.1946) 34 jaar. Hij was de echtgenoot van Krina Meulmeester. Hij was de oom van Arij Meerman.
Hij overleed te Vrouwenpolder. Woonplaats: Vlissingen (evacué)
ARM 3; Vier doden. Gered werd schipper Jozias Siereveld.
Belzen, Cornelis van (...; 28.4.1917-29.5.1946) 29 jaar. Hij was de echtgenoot van Jozina de Nooijer. Hij overleed (officieel) te
Westkapelle. Woonplaats: Arnemuiden
Siereveld, Blaas Jacob (Arnemuiden; 19.12.1925-29.5.1946) 20 jaar. Hij was zoon van de schipper Jozias Siereveld en Jannetje de Nooijer.
Hij overleed (officieel) te Burgh. Woonplaats: Arnemuiden
Siereveld, Hendrik (Arnemuiden; 22.3.1910-29.5.1946) 35 jaar. Hij was broer van de schipper Jozias Siereveld. Hij was de echtgenoot van
Grietje Caljouw. Hij overleed te Vrouwenpolder. Woonplaats: Arnemuiden
Siereveld, Lieven (Arnemuiden; 6.3.1931-29.5.1946) 15 jaar. Hij was zoon van de schipper Jozias Siereveld en Jannetje de Nooijer. Hij
overleed (officieel) te Burgh. Woonplaats: Arnemuiden
Arm 3
Hendrik Siereveld
14
Woensdag 6 april 2005
Op deze dag kwamen drie vissers op hun schip, de OD-1 (Ouddorp 1) om, toen een bom uit de Tweede Wereldoorlog explodeerde die ze
hadden opgevist. Op het moment van de explosie bevond de kotter, genaamd Maarten Jacob, zich 100 km ten westen van Ijmuiden. Het
schip bleef zeewaardig en kon ‘s avonds naar de haven van Ijmuiden varen. De slachtoffers waren twee inwoners uit Ouddorp en één
inwoner uit Arnemuiden.
Belzen, Joos Johannes “Jos”van (Arnemuiden; 1.8.1966-6.4.2005) 39 jaar. Hij overleed te Velsen. Woonplaats: Arnemuiden.Hij ligt
begraven op de Algemene Begraafplaats te Arnemuiden.
Herdenkingsmonument op de Algemene Begraafplaats te Arnemuiden.
15
b.Middelburg
1940
Zondag 12 mei 1940
Volgens een artikel in de PZC van 12 mei 2012 was deze man handelsreiziger. Hij werd ten onrechte aangemerkt als spion en doodgeschoten
op de Markt in Middelburg. Dit is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat hij doof was en niemand hem kende in Middelburg. Er is ook door
de KRO een documentaire over dit voorval gemaakt. Dit was naar aanleiding van een onderzoek door Daan Dronkers.
Klaasen, Gerardus Johannes (Arnhem; 17.11.1884-12.5.1940) 55 jaar. Hij ligt begraven op de RK-begraafplaats te
Middelburg.Woonplaats: Amsterdam.
G.J. Klaasen
Woensdag 15 mei 1940
‘s Ochtends ging plotseling het luchtalarm. Een vliegtuig liet enkele bommen vallen op de stad. Een bom viel tegen de gevel van een pakhuisje op
de Kousteensedijk. Dit was de opslagplaats van de grossierderij op de hoek van de Stationsstraat. De tweede bom viel op twee huizen in de
Eigenhaardstraat. Enkele andere bommen vielen op de Loskade en in het Kanaal door Walcheren. Er vielen zeven burgerslachtoffers.
Maartense, Jan Paulus (Goes; 17.12.1862 -17.5.1940) 77 jaar. Hij overleed 2 dagen later aan zijn verwondingen in Middelburg.Woonplaats:
Middelburg. Hij werd begraven op de Algemene Begraafplaats te Middelburg. Na de inrichting van de Erehof overgebracht naar grafnr. 2.
Maartense, Pieter Franciscus (Goes; 23.4.1889-15.5.1940) 51 jaar. Na de inrichting van de Erehof overgebracht naar grafnr. 1.Woonplaats:
Middelburg, Jasmijnstraat 31.
Maartense-de Pan, Cornelia Maria (Goes; 12.8.1861-15.5.1940) 77 jaar. Na de inrichting van de Erehof overgebracht naar
grafnr.1.Woonplaats: Middelburg, Eigenhaardstraat 17. Echtgenote van J.P. Maartense
Roest, Pieter Cornelis “Piet” (Middelburg; 27.5.1904-15.5.1940) 35 jaar. Na de inrichting van de Erehof overgebracht naar grafnr.
2.Woonplaats: Middelburg, Eigenhaardstraat 3
Smolders-de Klerk, Cornelia (Meliskerke; 22.5.1905-15.5.1940) 34 jaar. Na de inrichting van de Erehof overgebracht naar grafnr.
3.Woonplaats: Middelburg, Eigenhaardstraat 12. Echtgenote van L.C. Smolders
Tisserand, Marinus Christiaan (Middelburg; 9.7.1887-15.5.1940) 52 jaar. Na de inrichting van de Erehof overgebracht naar grafnr.
2.Woonplaats: Middelburg, Eigenhaardstraat 9. Echtgenoot van F. Tisserand-Maartense.
Tisserand-Maartense, Fransina (Goes; 19.1.1885-15.5.1940) 55 jaar. Na de inrichting van de Erehof overgebracht naar grafnr. 1.Woonplaats:
Middelburg, Eigenhaardstraat 9. Echtgenote van M.C. Tisserand.
Vrijdag 17 mei 19402
Middelburg werd getroffen door bommen en granaatbeschietingen. Op deze dag werd de binnenstad voor een groot deel verwoest. Er braken felle
branden uit die zich ondanks de inzet van de brandweer konden verspreiden. Er waren op deze dag dertien doden3 te betreuren onder de eigen
bevolking en burgers die elders woonachtig waren. Er waren ong. 30 gewonden. Het aantal slachtoffers onder de bevolking kon nog worden
beperkt doordat de burgemeester de inwoners tijdig liet evacueren. Er was grote schade aan historische gebouwen (Abdij, Stadhuis e.d.),
woningen en winkels. Er gingen bijna 600 gebouwen verloren.
Frenks, Johannis (Vlissingen; 17.11.1916-17.5.1940) 33 jaar. Hij werd getroffen in de Nieuwstraat.
Woonplaats: Vlissingen, Glacisstraat 6
Graaf-Davidse, Leintje de (Middelburg; 15.1.1910-17.5.1940) 30 jaar. Op deze dag kwamen ook granaten terecht op de Noordweg. Het gezin
De Graaf werd op weg naar hun woonplaats Serooskerke getroffen in Middelburg. Zij overleed met haar zoon in Serooskerke. Zij ligt begraven in
de Erehof op de Algemene Begraafplaats te Middelburg (nr. 4).
Woonplaats: Karelsgang 26. Echtgenote van D.J. de Graaf
Graaf, Jan Pieter Henderik “Jantje” de (Middelburg; 11.9.1935-17.5.1940) 4 jaar. Overleden te Serooskerke. Zoon van J.P.H. de Graaf en L.
de Graaf-Davidse. Woonplaats: Karelsgang 26. Hij ligt begraven in de Erehof op de Algemene Begraafplaats te Middelburg (nr. 4).
Harthoorn, Johanna Catharina (Middelburg; 6.9.1888-18.5.1940) 51 jaar. Zij is vermoedelijk op 17 mei 1940 getroffen. Ze werd op 18 mei
dood gevonden in de Seisvest bij het pompgemaal. Woonplaats: Middelburg
Heijnen, Franciscus Karel (Eindhoven; 23.3.1915-17.5.1940) 25 jaar. Hij werd dodelijk getroffen door een granaatscherf toen hij zich had
aangeboden om de brandweerlieden te helpen. Hij werd gevonden tegenover het pand Weitman in de Lange Delft. Hij overleed ca. 17.30 uur.
Woonplaats: Eindhoven.
Janse, Tannetje (Middelburg; 16.9.1917-17.5.1940) 22 jaar. Zij werd getroffen in de Nieuwstraat.
Woonplaats: Middelburg, Nieuwstraat 37
Jonckman, Wilhelmina Catharina (Vlissingen; 2.7.1921-17.5.1940) 28 jaar. Zij werd getroffen in de Schuitvlotstraat.Woonplaats: Vlissingen,
Groenewoud 34
Ludikhuize, Johanna Frijke “Jopie” (Middelburg; 7.8.1934-17.5.19404) 5 jaar. Op 17 mei 1940 zat de toen 9-jarige Annie Ludikhuize samen
met haar familie en een aantal vluchtelingen uit Vlissingen te eten in de ouderlijke woning in de Dwarsstraat 8. Haar zusje Jopie stond op een
bepaald moment op om haar pop uit de kast te pakken. Op het moment dat ze de deur van die kast opende viel er een bom op het huis en trof ze
dodelijk. De bom zorgde er ook voor dat Annie zelf gewond raakte. Bij de inslag viel de kast bovenop haar. Daarbij liep ze tal van verwondingen
op. Bijna was haar zusje Tini op die dag ook omgekomen. Ze lag die middag in haar wieg. Op het moment dat de bom viel, pakte haar moeder
Op p. 154 van Het vergeten bombardement staat als burgerslachtoffer “Melse, Adriaan (Middelburg; 1.5.1885-17.5.1940) 55 jaar”. Omdat er geen bevestiging kon worden gevonden dat hij door
oorlogsgeweld is overleden, is hij –tot het tegendeel blijkt- niet opgenomen in de lijst. Woonplaats: Middelburg. Gehuwd met Suzanna Gilde.
3
Aan de hand van documenten is aantoonbaar dat 13 burgers a.g.v. oorlogsgeweld (op dit materiaal staat geschreven: “bominslag” en “doodgeschoten”) om het leven zijn gekomen.
Wijzigingen kunnen niet worden uitgesloten, omdat de precieze omstandigheden waaronder iemand het leven liet, moeilijk zijn te achterhalen.
4
In het bevolkingsregister staat (ten onrechte ) dat zij is overleden op 18 mei 1940. Ze was namelijk op slag dood.
2
16
haar op. Een paar seconden later stortte een muur in en kwam al het puin in en om de wieg terecht. De bom ontplofte gelukkig niet anders waren
er nog meer slachtoffers gevallen. De schade aan de woning was echter dusdanig groot dat het huis totaal onbewoonbaar was geworden. Het
gezin vluchtte daarom eerst naar een schuilkelder in de Karelsgang. Ze werden later met een vrachtwagen naar Domburg gebracht.
Woonplaats: Middelburg, Dwarsstraat 8. Begraven op de RK-Begraafplaats aan de Walcherseweg (vroeger: Seisweg)
Polvliet5, Lodewijk (Middelburg; 11.6.1918-17.5.1940) 21 jaar. Hij ligt begraven in de Erehof op de Algemene Begraafplaats te Middelburg (nr.
3). Woonplaats: Middelburg, Bree 38.
Provoost, Catharina (Domburg; 25.9.1869-17.5.1940) 70 jaar. Overleden te Domburg.
Woonplaats: Domburg
Schot, Johannes (Vlissingen; 16.11.1886-17.5.1940) 53 jaar. Overleden te Domburg. Hij werd getroffen in de Nieuwstraat 38. Woonplaats:
Middelburg.
Wiessner-van der Bliek, Cornelia Frederica (Wolphaartsdijk; 13.9.1877-17.5.1940) 62 jaar.Woonplaats: Middelburg, Segeersstraat 52. Zij ligt
begraven in de Erehof op de Algemene Begraafplaats te Middelburg (nr. 3).
Woerkens, Antonie Petrus van (Middelburg; 10.11.1891-18.5.1940) 48 jaar. Getroffen in de Gravenstraat 92. Overgebracht naar Oostkapelle en
aldaar aan opgelopen verwondingen overleden. Woonplaats: Oostkapelle
Leintje de Graaf-Davidse met haar 3 kinderen.
Jopie Ludikhuize
v.l.n.r. Jantje, Annie en Riet.
Bijzonderheden
Het vermelden waard is, dat er op deze dag drie kinderen van de fam. De Steur werden gedood door beschietingen aan de Nieuwe Vlissingseweg.
In die periode lag een gedeelte van deze straat namelijk in de gemeente Koudekerke. De drie kinderen die omkwamen, t.w. Tinus de Steur,
Maatje de Steur en Jansje de Steur, zijn vermeld op het oorlogsmonument in Koudekerke (gemeente Veere). Eén kind was ernstig gewond. Op 1
november 1941 werd een deel van het grondgebied van de gemeente Koudekerke heringedeeld en bij de gemeente Middelburg gevoegd.
5
Op de grafsteen staat ten onrechte: “Polvliedt”.
17
Oorlogsmonument op de RK-Begraafplaats. De Nederlandse militair Zonneveld ligt nu begraven in de Erehof op de Alg. Begraafplaats en de Franse militairen zijn overgebracht naar de Franse Militaire
Begraafplaats in Kapelle6.
Donderdag 23 mei 1940
Broodman-Palmkoeck, Wilhelmina Emma (Middelburg; 7.6.1895-23.5.1940) 44 jaar. Ze staat op diverse lijsten van oorlogsslachtoffers.
Onduidelijk onder welke omstandigheden zij is overleden. Ze overleed op 23 mei te Domburg. Ze was gehuwd met Nicolaas Broodman.
Woonplaats: Middelburg.
Donderdag 5 december 1940
Van 08.09 uur tot 08.35 uur werd door de Luchtbeschermingsdienst luchtalarm gemaakt. Door een laagvliegend vliegtuig werden vier bommen
afgeworpen. De eerste kwam terecht op de Loskade, de tweede in de Dokstraat, de derde op de achterzijde van het perceel 2 aan de Kinderdijk en
de vierde op de Korendijk aan de waterkant. Van talrijke huizen in de omgeving werden de ruiten vernield en ontstond schade aan de gebouwen.
Door de bominslag op Kinderdijk 2 werden twee kinderen dodelijk getroffen. Er vielen totaal vier slachtoffers.
Fibbe, Martinus (Vlissingen; 2.11.1907-5.12.1940) 33 jaar. Hij werd getroffen in zijn woning aan de Bierkaai 9. Hij was handelaar in
parfumerieën. Woonplaats: Middelburg. Hij werd begraven te Westerveld (Velsen).
Wisse, Catharina “Kaatje” (Middelburg; 8.9.1921-5.12.1940) 19 jaar. Zij werd op de openbare weg aan de Kinderdijk getroffen.
Woonplaats: Middelburg, Noordsingel 6. Zij ligt begraven in de Erehof op de Algemene Begraafplaats te Middelburg (nr. 4).
Zandstra, Annie Marie “Anneke” (Middelburg; 22.10.1931-5.12.1940) 9 jaar. Zij ligt begraven op de Algemene Begraafplaats te Middelburg.
Woonplaats: Middelburg, Kinderdijk 2
Zandstra, Martina Toussina “Tineke” (Middelburg; 14.2.1927-5.12.1940) 13 jaar. Zij ligt begraven op de Algemene Begraafplaats te
Middelburg. Woonplaats: Middelburg, Kinderdijk 2
6
Op dit monument staat de Franse gesneuvelde militair G.L. Touslang. Dit is onjuist. Zijn naam luidt: “G.R.R. Toublanc”.
18
De twee meisjes
Tineke Zandstra
Het hart van Middelburg was niet meer
Dat verlies deed ons zo, zo zeer
Wij dachten: erger kan het niet
Dit was al zo’n groot verdriet
Maar, op 5 dec. 1940 beseften wij
Onze jeugd is nu ook voorbij
De dood van deze twee kinderen
Zou ons voor nimmer blijven hinderen
Bij iedere gang naar dit stille oord
Leeft onze herinnering aan die dag voort
Een zondvloed van geweld zou volgen
Ons mooie eiland werd verzwolgen
En was héél lang weer een zee,
Die sleurde nog meer verleden mee
Maar hier op dit plekje van rust
Slapen die meisjes al lang onbewust
Van al wat nog te gebeuren stond
Op dit kleine plekje wereldgrond.
Anneke Zandstra
Voor Anneke en Tineke Zandstra
Gedicht door A. Adriaanse (2007)
Catharina Wisse
1941
Zondag 16 februari 1941
De Noordsingel en het Noordbolwerk werd om ca. 11.40 uur getroffen door enkele bominslagen. Er waren drie doden te betreuren en diverse
gewonden.
Scheijbeler, Pieter (Middelburg; 14.12.1904-16.2.1941) 36 jaar. Hij ligt begraven in de Erehof op de Algemene Begraafplaats te Middelburg (nr.
5.). Woonplaats: Middelburg, Noordsingel 64.
Scheijbeler, Hendrik Leonardus (Middelburg; 24.9.1935-16.2.1941) 5 jaar. Hij ligt begraven in de Erehof op de Algemene Begraafplaats te
Middelburg (nr. 5). Woonplaats: zoon van P. Scheijbeler, Noordsingel 64.
Gabriëlse-van Tuinen, Jeltje (St. Anna Parochie; 18.11.1879-16.2.1941) 61 jaar. Zij werd getroffen door een granaat die binnenkwam in de
voorkamer van haar woning aan de Noordsingel. Zij ligt begraven op de Algemene Begraafplaats te Middelburg. Woonplaats: Middelburg,
Noordsingel 66.
Donderdag 16 oktober 1941
Middelburg werd vanuit de lucht beschoten door drie geallieerde vliegtuigen. Er vielen drie doden.
Berger, Gerrit Cornelis (Middelburg; 1.1.1903-16.10.1941) 38 jaar. Hij overleed te Oost- en West-Souburg.
Woonplaats: Middelburg. Hij ligt begraven in de Erehof op de Algemene Begraafplaats te Middelburg (nr. 5).
Breejen, Geertje den (Hardinxveld; 8.5.1934-16.10.1941) 7 jaar. Zij overleed te Middelburg.
Woonplaats: Middelburg
Wattel, Jacobus (Sint Laurens; 11.4.1916-16.10.1941) 25 jaar. Gehuwd met M. Beekman. Overlijdensplaats: Koudekerke
Woonplaats: Koudekerke. Hij ligt begraven in de Erehof op de Algemene Begraafplaats te Middelburg (nr. 6).
1942
Donderdag 23 juli 1942
Onduidelijk is door welke oorlogsomstandigheden deze vrouw dodelijk werd getroffen. Ze overleed in Goes.
Steutel, Catharina Hendrika (…; 11.7.1926-23.7.1942) 16 jaar.
Woonplaats: Middelburg. Zij ligt begraven in de Erehof op de Algemene Begraafplaats te Middelburg (nr. 6).
Dinsdag 17 november 1942
Aanval van vermoedelijk vier jachtvliegtuigen die met boordwapens op Vlissingen schoten.
Ruck, Engel (Nieuwenhoorn; 6.6.1912-17.11.1942) 30 jaar. Hij overleed te Oost- en West-Souburg. Hij is begraven op de Algemene
Begraafplaats te Middelburg (grafnr. 827). Woonplaats: Middelburg
Zaterdag 28 november 1942
Op deze dag werd de trein op het traject Vlissingen richting Goes getroffen door vliegtuigen. De NS-medewerker werd gewond afgevoerd en
overgebracht naar het ’t Gasthuis te Middelburg. Hij overleed op 19 december 1942 aan zijn verwondingen.
Bakker, Engbert (Groningen; 6.6.1912-19.12.1942) 30 jaar. Hij woonde te Roosendaal.
19
Zondag 13 december 1942
Hij werd bij een beschieting getroffen in Valkenisse. Hij overleed te Middelburg.
Houmes, Lourus (Westkapelle; 20.4.1898-13.12.1942) 44 jaar. Gehuwd met Johanna Verhage. Woonplaats: Noordstraat B 84, Westkapelle.
L. Houmes
1943
Donderdag 21 januari 1943
Op deze dag werd een geallieerd bombardement uitgevoerd op ’t terrein van KM De Schelde te Vlissingen. Er was een luchtalarm van 14.59
uur – 15.15 uur en was er o.a. een treffer op de scheepsbouwloods. Hierbij kwamen meerdere medewerkers van de KM De Schelde om het
leven. Ook werd een inwoner van Middelburg gedood.
Meijers, Abraham Salomon (Middelburg; 21.12.1914-21.1.1943) 28 jaar.
Woonplaats: Middelburg
Donderdag 24 juni 1943
Op deze dag werd een geallieerd bombardement uitgevoerd op ’t terrein van KM De Schelde te Vlissingen. Hierbij kwamen vijf
medewerkers uit Middelburg om het leven.
Doel, Pieter van den (Rotterdam; 2.9.1912-24.6.1943) 30 jaar. Hij ligt begraven in de Erehof op de Algemene Begraafplaats te Middelburg
(nr. 8).
Peene, Andries (Middelburg; 7.12.1922-24.6.1943) 20 jaar. Hij ligt begraven in de Erehof op de Algemene Begraafplaats te Middelburg
(nr. 7).
Vellekoop, Gerrit Pieter (Dirksland; 13.11.1900-24.6.1943) 42 jaar. Hij ligt begraven in de Erehof op de Algemene Begraafplaats te
Middelburg (nr. 7).
Wiessner7, Charles Francois (Middelburg: 28.11.1901-24.6.1943) 41 jaar. Hij ligt begraven in de Erehof op de Algemene Begraafplaats te
Middelburg (nr. 8).
Willeboordse, Arie (Sint Laurens/Middelburg; 30.11.1915-24.6.1943) 27 jaar. Hij ligt begraven in de Erehof op de Algemene Begraafplaats
te Middelburg (nr. 7).
Andries Peene
Vrijdag 20 augustus 1943
Op deze dag werd een bombardement op Vlissingen uitgevoerd tussen 16.21 - 16.52 uur. Naast 12 doden werd vermoedelijk ook een inwoonster
uit Middelburg gewond. Zij overleed te Middelburg.
Schipper-Goor, Truus (Vlissingen; 22.5.1922-20.8.1943) 21 jaar.
Zondag 5 september 1943
Op deze dag werden door enkele vliegtuigen beschietingen uitgevoerd. Eén man werd gedood.
Wijngaarden, Willem van (’s-Gravenhage; 3.2.1907-5.9.1943) 36 jaar.
Woonplaats: Middelburg.
Vrijdag 17 september 1943
Door vermoedelijk een bominslag werd een inwoner dodelijk getroffen te Goes.
Cleemput, Leunis van (Kruiningen; 2.12.1892-17.9.1943) 50 jaar. Gehuwd met P.J. de Bukviel. Hij ligt begraven in de Erehof op de
Algemene Begraafplaats te Middelburg (nr. 8). Woonplaats: Goes.
1944
Woensdag 5 juli 1944
Op deze dag was er omstreeks 19.30 uur een enorme ontploffing van een projectiel in de Zandstraat waarbij verschillende mensen betrokken
waren. Er waren vier doden te betreuren en drie mensen raakten zwaar gewond. De schade was zeer groot. Zeventien woningen raakten
beschadigd. De ruiten en het interieur werden vernield. Er was geen sprake van een bominslag, maar er explodeerde een onbekend gebleven
projectiel dat op straat werd geworpen. Drie van de slachtoffers stonden op de stoep bij een woning. Het vierde slachtoffer was mevrouw
A.C. Boone-Le Duc die op het moment van ontploffing voorbij fietste.
7
Op de grafsteen staat ten onrechte “Wiesner”.
20
De vier slachtoffers waren:
Burgs, Engel Lambertus (Goes; 25.1.1899-5.7.1944) 45 jaar. Hij was ongehuwd.Hij was direct dood.
Woonplaats: Middelburg
Coppejans, Marinus (Middelburg; 20.3.1919-5.7.1944) 26 jaar. Hij was gehuwd met P.W. Houkamp. Hij was ernstig gewond en werd nog
overgebracht naar ‘t Gasthuis te Middelburg. Hij overleed enkele uren later aan zijn verwondingen. Woonplaats: Middelburg.
Vroonland, Eduard (Middelburg; 28.4.1921-5.7.1944) 23 jaar. Hij werd direct gedood. Hij was gehuwd met F.R. van Oorschot.
Woonplaats:
Boone-Le Duc, Adriana Christina (Middelburg; 25-12-1894-5.7.1944) 49 jaar. Zij was gehuwd met J. Boone. Zij fietste in de straat en
passeerde op het moment van explosie waarbij zij direct werd gedood. Woonplaats: Middelburg.
Maandag 7 augustus 1944
Door onbekend oorlogsgeweld omgekomen.
Putto, Wilhelm Johann (Bocholt (Duitsland); 6.11.1909-7.8.1944) 34 jaar. Zijn lichaam werd overgebracht naar de RK-begraafplaats in
Winterswijk. Woonplaats: Roosendaal-Nispen. Zijn ouders woonden te Winterswijk. Hij was leerling-machinist bij de Nederlandse
Spoorwegen.
Woensdag 13 september 1944
De Sloedam werd in september 1944 veelvuldig gebombardeerd en beschoten door geallieerde vliegtuigen. Dit kwam omdat de Sloedam de
enige landverbinding voor weg- en treinverkeer was tussen Walcheren en Zuid-Beveland. Op 13 september werd de NS-medewerker Grim
dodelijk getroffen, toen hij gedwongen was herstelwerkzaamheden te verrichten. Hij overleed te ‘s-Heer Arendskerke. Hij ligt begraven op de
Bijzondere Begraafplaats te ‘s Heerenhoek.
Grim, Cornelis (‘s-Heerenhoek; 4.4.1900-13.9.1944) 44 jaar.
Beroep: NS-medewerker en woonplaats in Middelburg.
Cornelis Grim
Vrijdag 22 september 1944
De stad werd rond 16.18 uur getroffen door brisantbommen. Enkele jachtvliegtuigen gebruikten
hun boordwapens om diverse doelen te bestoken. De bommen kwamen terecht in de Lageweg,
Koudekerkseweg en Leerlooierssingel. Ook waren bommen gevallen in de omgeving van
Houthandel Alberts & Co. gevestigd Achter de Houttuinen.
Coppoolse, Marinus (Aagtekerke; 27.4.1905-22.9.1944) 39 jaar. Hij was van beroep tuinman. Bij
de bominslag bevond hij zich in de tuin van perceel 92 aan de Koudekerkseweg. Hij werd hier
dodelijk getroffen. Hij ligt begraven in de Erehof op de Algemene Begraafplaats te Middelburg
(grafnr. 9). Woonplaats: Kerkstraat 28, Middelburg.
Herdenkingssteen van NS-personeel voor C. Grim
Mondeel, Gillis (Middelburg; 7.4.1880-22.9.1944) 64 jaar. Hij was vlotter van beroep. Hij
werkte op het moment van de inslag van de bommen op de vlotten die lagen in het water Achter
de Houttuinen. Hij raakte gewond aan zijn hoofd en werd naar ziekenhuis ’t Gasthuis overgebracht. Hij is alhier overleden. Woonplaats:
Achtersingel 39, Middelburg
Vrijdag 6 oktober 1944
Het hospitaalschip de ZRD 14 werd door ong. 10 vliegtuigen beschoten, toen ’t schip op weg was van Dordrecht naar Middelburg. Twee
mensen werden direct gedood, t.w. stoker Max Schaafsma en passagier J.I. Massee en er waren verschillende gewonden. De verpleger W.J.
Cornelisse werd gewond afgevoerd naar Dordrecht. Hij overleed later aan zijn verwondingen.
Cornelisse, Wilhelmus Johannes (Middelburg; 21.10.1923-9.12.1944) 21 jaar.
Zaterdag 7 oktober 1944
Er was een luchtalarm van 22.07 uur – 23.55 uur. Er vielen brisantbommen in de Pijpstraat, op de Vlissingsebrug en in de Teerpakhuizenstraat.
Er vielen 3 doden, 3 zwaar gewonden en 12 lichtgewonden. Om 22.15 uur meldt de Luchtbeschermingsdienst brand in de Pijpstraat. Om 22.17
uur gaat de brandweer naar de plaats van de melding. Ze keert om 23.15 uur terug. Er was geen brand. Wel is er hulp verleend om mensen onder
het puin vandaan te halen.
Joosse, Johannes Jacobus (Middelburg; 12.1.1888-7.10.1944) 56 jaar. Hij ligt begraven in de Erehof op de Algemene Begraafplaats te
Middelburg (nr. 9). Woonplaats: Middelburg. Adres; Pijpstraat 3.
Korstanje, Leunis (Middelburg; 15.12.1943-7.10.1944) bijna 10 maanden. Hij ligt begraven in de Erehof op de Algemene Begraafplaats te
Middelburg (nr. 10). Woonplaats: Middelburg. Adres: Pijpstraat 7.
Roth-Koppejan, Maatje (Arnemuiden; 3.9.1878-7.10.1944) 66 jaar. Echtgenote van Jan Roth. Zij ligt begraven in de Erehof op de Algemene
Begraafplaats te Middelburg (nr. 10).Woonplaats: Middelburg. Adres: Pijpstraat 3.
Leunis Korstanje
21
Woensdag 11 oktober 1944
Van 14.47 uur tot 16.12 uur werd er door de Luchtbeschermingsdienst luchtalarm gegeven. Op verschillende plaatsen in de omgeving van het
station vielen bommen. Het veilinggebouw werd voor een groot deel vernield. Verschillende woningen aan de Segeerssingel, Blauwedijk,
Loskade en Stationsstraat raakten beschadigd door bominslag. Er vielen 4 doden.
Beije, Marinus Cornelis (Zierikzee; 20.2.1892-11.10.1944) 52 jaar. Hij ligt begraven in de Erehof op de Algemene Begraafplaats te Middelburg
(nr. 9). Woonplaats; Middelburg, Kalvermarkt 10
Visser, Dingeman de (Middelburg; 29.5.1931-11.10.1944) 13 jaar. Hij ligt begraven in de Erehof op de Algemene Begraafplaats te Middelburg
(nr. 10). Woonplaats: Middelburg. Adres: Volderijstraat 23
Kraak, Johannes Adrianus (Bergen op Zoom; 17.1.1924-11.10.1944) 20 jaar
Woonplaats: Middelburg, Achtersingel 29
Boucherie, Lein Adriaan (Oost- en West-Souburg; 16.7.1882-11.10.1944) 52 jaar.
Woonplaats: Vlissingen, Molenstraat 42; tijdelijk adres: Sint Jansgang 5 te Middelburg
Donderdag 12 oktober 1944
Omstreeks 02.15 uur viel een bom uit een vliegtuig dat cirkelde boven de stad. Enkele woningen aan de Veerschesingel werden zwaar
beschadigd. De woning aan de Veerschesingel 82 werd volledig vernield en de woning aan Veerschesingel 84 werd vrijwel geheel vernield. Ook
werden de woningen aan de Veerschesingel 80, 86 en 88 raakten beschadigd.
Tengevolge van de bominslag waren er 6 doden in de woning aan de Veerschesingel 82.
Pels-Groen, Johanna (‘s-Gravenhage; 5.2.1920-12.10.1944) 24 jaar
Woonplaats: Middelburg
Pels, Petronella Johanna (Yerseke; 18.10.1943-12.10.1944) ruim 11 maanden
Woonplaats: Middelburg
Verhage, Christiaan (Oostkapelle; 12.5.1916-12.10.1944) 28 jaar. Hij ligt begraven in de Erehof op de Algemene Begraafplaats te Middelburg
(nr. 15). Woonplaats: Middelburg
Verhage-Vermeulen, Johanna Catharina (Middelburg; 1.12.1916-12.10.1944) 27 jaar. Zij ligt begraven in de Erehof op de Algemene
Begraafplaats te Middelburg (nr. 15). Woonplaats: Middelburg
Vermeulen, Johannes Hendricus (Middelburg; 14.4.1890-12.10.1944) 54 jaar. Hij ligt begraven in de Erehof op de Algemene Begraafplaats te
Middelburg (nr. 15). Woonplaats: Middelburg
Vermeulen-van Doorn, Jacoba Magdalena (Axel; 2.5.1889-12.10.1944) 55 jaar. Zij ligt begraven in de Erehof op de Algemene Begraafplaats
in Middelburg (nr. 15). Woonplaats: Middelburg
Donderdag 19 oktober 1944
Doordat de dijken van Walcheren op diverse plaatsen zijn doorbroken na geallieerde bombardementen is het zeewater tot aan Middelburg
gekomen. Op de Seisweg is een man door de stroom gegrepen en verdronken. Naam van deze persoon is onbekend.
Woensdag 1 november 1944
Er werden door de politie zes granaatinslagen in de binnenstad gerapporteerd. Er vielen 3 doden en er waren diverse gewonden. Tijdens de nacht
zijn er granaten neergekomen op o.a. Veersesingel 74. Veertien personen werden (licht) gewond.
Maat-Nortier, Sara (Oostburg; 1.12.1887-1.11.1944) 56 jaar.
Getroffen in haar woning aan de Zuidsingel 74. Woonplaats: Middelburg
Maat, Cornelis Jacobus (Biervliet; 9.9.1886-1.11.1944) 58 jaar.
Woonplaats: Middelburg
Vos, Willem de (Vrouwenpolder; 27.12.1881-1.11.1944) 63 jaar. Zijn echtgenote Leuntje Sturm (geb. 1.8.1888) werd gewond en raakte aan één
oog blind. Na de inundatie is het gezin naar de binnenstad verhuisd. Ze zijn vermoedelijk gaan wonen bij familie c.q. kennissen. Op het
evacuatieadres werden de bewoners getroffen door een granaat. Hij werd begraven op de Algemene Begraafplaats te Middelburg.
Hij ligt nu begraven in de Erehof op de Algemene Begraafplaats te Middelburg (nr. 13). Woonplaats: Middelburg.
Willem de Vos
In Domburg dodelijk getroffen:
Geschiere-Dingemanse, Elizabeth (Grijpskerke; 25.1.1872-1.11.1944) 71 jaar. Zij was weduwe van L. Geschiere.Woonplaats: ‘t Zand,
Middelburg.
Donderdag 2 november 1944
Er was een bominslag in de Singelstraat. Er viel één dode.
Mijnheer, Arend (Oost- en West-Souburg; 28.9.1921-2.11.1944) 23 jaar. Hij ligt begraven in de Erehof op de Algemene Begraafplaats te
Middelburg (nr. 12). Woonplaats: Juliana van Stolberglaan 14, Souburg.
22
Arend Mijnheer
Begin november 1944
In Vlissingen door oorlogsgeweld omgekomen:
Oostdijk, Willem (Terneuzen;17.11.1924-4.11.1944) 22 jaar. Hij was de zoon van Willem Oostdijk en Adriana Francina Faas. Zij waren
woonachtig in Terneuzen. Woonplaats: Middelburg
Mevr. Kodde raakte gewond na een granaatbeschieting bij haar woning aan de Nieuwlandseweg (gemeente Middelburg). Haar woning stond
dichtbij de gemeente Nieuw- en Sint Joosland. Volgens haar familie weigerde ze medische hulp van een Duitse verbandpost die aan de
Nieuwlandseweg was gevestigd. Ze werd naar ‘t Gasthuis te Middelburg overgebracht. Ruim een week later is ze overleden.
Kodde-Bosschaart, Elizabeth Catharina (Kapelle; 22.5.1910-15.11.1944) 34 jaar. Zij ligt begraven op de nieuwe Algemene Begraafplaats te
Nieuw- en Sint Joosland. Woonplaats: Nieuwlandseweg, Middelburg.
Mevr. E.C. Kodde-Bosschaart
3 november 1944
Vanaf augustus 1942 werden veel oudere mensen geëvacueerd uit Middelburg, omdat ze niet deelnamen aan het arbeidsproces. Ze moesten
Walcheren verlaten. Deze groep mensen uit Middelburg werden in West-Brabant ondergebracht. Een groep van vijftien bewoners die waren
geëvacueerd uit Middelburg (uit Huize Singelzicht gevestigd aan de Branderijmolengang) kwamen in Villa Maria aan de Zevenbergseweg in
Klundert terecht. Op 2 november 1944 werden ze door de Duitsers gedwongen dit pand te verlaten en werden ze elders ondergebracht.
Twaalf van deze bejaarden werden opgevangen in een woning aan de Wagenstraat. Tijdens de bevrijding van Klundert werd dit gebouw door
een voltreffer geraakt en kwamen alle twaalf mensen uit Middelburg om het leven. Na drie jaar en acht maanden kwamen de overige
evacués in april 1946 weer terug.
Tot nu toe zijn twee omgekomen Middelburgers bekend :
Davidse-van Keulen, Neeltje (Serooskerke; 8.11.1865-3.11.1944) 79 jaar. Zij was de weduwe van Salomon Davidse.
Davidse-Francke, Maria (Grijpskerke; 17.5.1863-3.11.1944) 83 jaar. Zij was weduwe van Jacobus Davidse. Dit was de schoonzuster van
N. Davidse-van Keulen.
N. Davidse-van Keulen
Zondag 5 november 1944
Bij de zogenaamde Steenbakkerij aan de Nieuwlandseweg te Middelburg welke werd bewoond door de fam. Piet Beekman, werd dochter
Catharina gedood door een granaat.
Beekman, Catharina Maria (Nieuw- en Sint Joosland; 20.4.1926-5.11.1944) 18 jaar. Zij ligt begraven in de Erehof op de Algemene
Begraafplaats te Middelburg (nr. 11). Woonplaats: Middelburg.
Er was een bominslag op Gortstraat 66 en omgeving. Ook vielen er bommen op de Achtersingel . Er vielen 9 doden en diverse gewonden.
Boon, Jan (Sint Laurens; 23.4.1893-5.11.1944) 51 jaar. Overleden te Middelburg. Gehuwd met T. Boon-Kempe.
Woonplaats: Sint Laurens
Boon, Frederik “Freek” (Sint Laurens; 16.1.1933-5.11.1944) 11 jaar. In Middelburg overleden.
Woonplaats: Sint Laurens
Boon-Kempe, Tannetje (Middelburg; 22.9.1890-28.11.1944) 54 jaar. Ze is enkele weken later overleden aan haar verwondingen. Gehuwd met
J. Boon.
Woonplaats: Sint Laurens
23
Boon-Bruijnooge, Janneke8 (Groede; 4.9.1901-5.11.1944) 43 jaar. Zij ligt begraven in de Erehof op de Algemene Begraafplaats te Middelburg
(nr. 11). Woonplaats: Middelburg
Janse, Jacob (Ulrum; 22.4.1908-5.11.1944) 36 jaar. Hij ligt begraven in de Erehof op de Algemene Begraafplaats te Middelburg (nr. 14).
Woonplaats: Middelburg
Janse-Melis, Neeltje (Serooskerke; 17.9.1912-5.11.1944) 32 jaar. Zij ligt begraven in de Erehof op de Algemene Begraafplaats te Middelburg
(nr. 14). Woonplaats: Middelburg
Janse-Steijn, Adriana Clara (Middelburg; 23.12.1862-5.11.1944) 81 jaar. Zij ligt begraven in de Erehof op de Algemene Begraafplaats te
Middelburg (nr. 12).
Woonplaats: Middelburg
Versluijs, Adriaan (Oostkapelle; 31.12.1889-5.11.1944) 54 jaar. Hij ligt begraven in de Erehof op de Algemene Begraafplaats te Middelburg
(nr. 13). Woonplaats: Middelburg
Besuijen-Wisse, Dina Neeltje (Oost- en West-Souburg; 20.5.1918-5.11.1944) 26 jaar. Uit het dagboek van A.V.N. vanWoerden van 5 november
1944: “Deze 5de november 1944 zal ons gezin en velen andere Middelburgers nog lang heugen door het vreselijke granaatbombardement, dat
ons op dezen dag van de zijde van onze geallieerde “bondgenoten”bij Vlissingen ten deel viel. Het was weer dezelfde Engelse oorlogsbodem, die
vanaf den eersten november onze sta bestookt heeft. Reeds kort na middernacht sloegen in onze tuin en de Hoogstraat enige granaten in. Daarna
was het rustig tot vijf uur, toen het bombardement weer korte tijd hervat werd. Op de vroege Zondagmorgen omstreeks acht uur begon het echter
weer in al zijn hevigheid. Vlakbij sloegen de granaten nu in; ze moesten op de omgeving van de Blauwe Dijk en het Jaagpad bedoeld zijn.
Voortdurend hoorden we een kort, scherp gefluit, dan een krakende knal. Plotseling –het zal niet ver na half negen geweest zijn- vernamen wij in
de tussenkamer, waar wij met een deel van onze geëvacueerden de nacht hadden doorgebracht en nu nog bij elkaar zaten, een doffe knal in de
voorkamer (salon) aan de straat; de kamer waar wij zaten vulde zich onmiddellijk met een dichte kruitdamp en stofwolk: een granaat was in de
voorkamer ingeslagen. De geëvacueerden, aan wie wij dit vertrek als woonkamer hadden afgestaan, hadden het enkele minuten tevoren verlaten
en waren in de gang gaan staan, wat hun leven redde. In de eetkamer, waar wij bijeen zaten, drongen echter enkele scherven door de beide
tussendeuren heen, die één van onze geëvacueerden, een jonge boerin, nog pas drie jaar getrouwd, in de rug troffen. Zo snel mogelijk werd ze in
de gang neergelegd, waar enige Rode-Kruis-leden en een arts haar voorlopig behandleden en per draagbaar nar het ziekenhuis op het
Noordpoortplein vervoerden. Niet lang daarna is ze hier overleden, haar echtgenoot en beide schoonouders, ook bij ons geëvacueerd in rouw
achterlatende; haar eigen ouders, die in Souburg woonden, hebben het nog niet vernomen. Groot was de ravage, in onze salon aangericht; de
beide ramen en het stuk muur daartussen waren naar buiten op straat geworpen; een groot deel van het plafond, de spiegels en de vier witjes
(“grisailles”) waren vernield en verscheurd; de meubelen, die de geëvacueerde hadden meegebracht, waren grotendeels tot kachelhout gemaakt;
overal waren de sporen van de granaatscherven te zien. (...) Toen we enigszins van de schrik bekomen waren, achtten wij het beste ons naar de
schuilkelder te begeven, die we in samenwerking met enkele buren aan de Hoogstraat in onze tuin van een oude waterput gemaakt hadden.”
Zij ligt begraven in de Erehof op de Algemene Begraafplaats te Middelburg (nr. 13). Woonplaats: Sint Laurens
Frederik Boon
Maandag 6 november 1944
Boon, Pieter (Middelburg; 25.12.1903-6.11.1944) 40 jaar. Hij zou aan verwondingen zijn overleden na een granaatinslag op 5 november 1944.
De precieze omstandigheden hoe hij om het leven is gekomen zijn onduidelijk. Hij ligt begraven in de Erehof op de Algemene Begraafplaats te
Middelburg (nr. 11). Hij was gehuwd met Janneke Boon-Bruijnooge (4.9.1901-5.11.1944). Woonplaats: Middelburg.
Piet Boon
Woensdag 5 december 1944
Janse, Adriana Clara Margaretha (Middelburg; 15.10.1939-5.12.1944) 5 jaar. Zij werd gedood na een granaatinslag. Zij ligt begraven in de
Erehof op de Algemene Begraafplaats te Middelburg (nr. 14). Woonplaats: Middelburg.
Woensdag 27 december 1944
Brabers, Antonius Marinus (Breda; 13.8.1902-27.12.1944) 42 jaar. Hij overleed op 27 december 1944 te Oost- en West-Souburg. Verdere
details ontbreken omtrent zijn overlijden. Volgens de Oorlogsgravenstichting zou hij een bombardementsslachtoffer zijn. Hij werd begraven op
de Algemene Begraafplaats te Middelburg. Zijn graf is inmiddels geruimd.
1945
Maandag 22 januari 1945
Een groot deel van Walcheren stond onder water als gevolg van de inundatie. Het water stond deels in Middelburg. Een bejaarde vrouw
werd dood gevonden in Klein Vlaanderen 25. Het is onduidelijk of ze door oorlogshandelingen is overleden.
Naam: onbekend.
Dinsdag 23 januari 1945
Er vielen twee doden nadat rond 19.00 uur enkele bommen in de omgeving van de Lange Delft waren terecht gekomen. Er raakten nog vier
andere personen gewond.
8
Op de grafsteen staat ten onrechte “Bruinoge” en als geboortedatum staat abusievelijk vermeld “4-12-1901”.
24
Bernard-van Kampen, Adriana (Leiden; 6.1.1866-23.1.1945) 79 jaar. Zij werd dodelijk getroffen in haar woning aan de Lange Delft 113.
Zij ligt begraven in de Erehof op de Algemene Begraafplaats te Middelburg (nr. 12). Woonplaats: Utrecht
Geldof, Franciscus “Frans” (..; 29.5.1896-23.1.1945) 48 jaar. Hij werd door een bomscherf geraakt toen hij onderweg was van zijn woning
in de Gortstraat naar de Rode Kruispost (deze bevond zich in het politiebureau) in de Lange Giststraat. Hij was zwaar gewond en werd
overgebracht naar het Gasthuis. Hier overleed hij na korte tijd. Hij ligt begraven in de Erehof op de Algemene Begraafplaats te Middelburg
(nr. 6). Woonplaats: Middelburg
F. Geldof
A. Bernard-van Kampen
Woensdag 7 februari 1945
Op zaterdag 20 januari 1945 werd een meisje getroffen door een kogel van een stengun uit een DUKW9. Ze raakte hierbij gewond. Ze is
daarna opgenomen in het ziekenhuis. Op 7 februari 1945 overleed ze aan de opgelopen verwondingen. Ze werd begraven op de Algemene
Begraafplaats te Middelburg. Omdat er een ruiming van graven heeft plaatsgevonden, is er geen aanwijsbaar graf meer van haar aanwezig.
Gillissen, Adriana Elisabeth “Sanne” (Middelburg; 14.3.1932-7.2.1945) 12 jaar.
Zij woonde in Middelburg.
Sanne Gillissen
Zaterdag 23 juni 1945
Abraham Faasse werd getroffen door een mijnongeval te Westkapelle. Hij overleed op 23 juni 1945 te Middelburg.
Faasse, Abraham (...;12.12.1920-23.6.1945) 24 jaar. Hij was de zoon van P. Faasse en P. Clarisse. Hij woonde in de Smidstraat B 24,
Westkapelle.
A.Faasse
Donderdag 28 juni 1945
Een man in dienst bij het Militair Gezag (MG) werd bij het demonteren van granaten dodelijk gewond. Dit gebeurde in de Meelfabriek welke
langs het Kanaal door Walcheren was gevestigd. Deze man was in dienst bij de afdeling Beheer, Roerende en Onroerende Goederen van het
MG. Hij had als opdracht om de daar aanwezige munitie onschadelijk te maken.
Schroder, Heinrich Otto (Düsseldorf (Duitsland); ...-28.6.1945) 25 jaar.
Hij was zaadhandelaar van beroep.
9
Afkorting van codes voor een Amerikaans gemotoriseerd amfibievoertuig op wielen. Het voertuig werd ook wel genoemd “duck”.
25
c.Nieuw- en Sint Joosland
1940
Zondag 12 mei 1940
Op deze dag vielen de eerste slachtoffers onder de bevolking. Door een afzwaaier van vermoedelijk het Nederlandse oorlogsschip Hr.Ms. Flores
kwamen twee burgers om. Op deze Eerste Pinksterdag omstreeks 11.30 uur werd een woning in de Molenweg getroffen door een granaat.
Marinus de Hamer en zijn 16-jarige dochter Adriana kwamen om. Zijn vrouw werd gewond aan haar arm.
Hamer, Marinus de (Nieuw- en Sint Joosland; 16.11.1894-12.5.1940) 45 jaar. Overleden te Middelburg.
Wonende: Nieuw- en Sint Joosland. Begraven op de Oude Begraafplaats te Nieuw- en Sint Joosland.
Hamer, Adriana de (Nieuw- en Sint Joosland; 3.5.1924-12.5.1940) 16 jaar. Aan verwondingen overleden te Middelburg.
Wonende: Nieuw- en Sint Joosland. Begraven op de Oude Begraafplaats te Nieuw- en Sint Joosland.
1943
Zondag 15 augustus 1943
Diverse plaatsen op Walcheren werden getroffen door een zwaar geallieerd bombardement. Veel van de bommen bestemd voor het vleigved
bij Souburg kwamen terecht op het Tuindorp in Vlissingen, Souburg, het Oude Dorp en omgeving. De aanval werd uitgevoerd door B-17
bommenwerpers van de 8th USAAF en duurde van 20.26 uur tot 20.30 uur. Het verslag van de Luchtbeschermingsdienst te Nieuw- en Sint
Joosland maakte melding van ong. 250 brisantbommen welke neerkwamen op het Oude Dorp en omgeving. Er vielen vijf doden en vijf
gewonden. Er was enorme schade. Drie mensen kwamen om in hun woning in de Sint Jooslandstraat en twee kinderen van de fam. Boone
die woonden op de boerderij Zeldenrust aan de Binnendijk.
Onderdijk, Jacobus Hubertus “Ko” (Vrouwenpolder; 31.7.1915-15.8.1943) 28 jaar. Begraven op de Nieuwe Begraafplaats te Nieuw- en
Sint Joosland. Woonplaats: Oude Dorp.
Vos, Albertus Johannes “Bert” de (Sint Jansteen; 29.8.1916-15.8.1943) 26 jaar. Gehuwd met C.W. de Vos-de Klerk. Begraven op de
Nieuwe Begraafplaats te Nieuw- en Sint Joosland. Woonplaats: Oude Dorp. Adres: Oude Dorp 19, gemeente Nieuw- en Sint Joosland.
Vos-de Klerk, Carolina Wilhelmina “Lien” de (Nieuw- en Sint Joosland; 22.7.1918-15.8.1943) 25 jaar. Gehuwd met A.J. de Vos.
Begraven op de Nieuwe Begraafplaats te Nieuw- en Sint Joosland. Woonplaats: Oude Dorp. Adres: Oude Dorp 19.
Boone, Willemina (Nieuw- en Sint Joosland; 5.2.1933-15.8.1943) 10 jaar. Zij werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis te Middelburg,
maar overleed hier aan haar opgelopen verwondingen. Woonplaats: Nieuw- en Sint Joosland, Binnendijk
Boone, Maria Cornelia (Nieuw- en Sint Joosland; 15.1.1932-15.8.1943) 11 jaar. Zij was op slag dood.
Woonplaats: Nieuw- en Sint Joosland, Binnendijk
Maria en Willemina Boone
Bert en Lien de Vos
Ko Onderdijk
1944
Periode 1 -5 november 1944
Tijdens deze periode kwam de dorpskern van Nieuw- en Sint Joosland en de polders veelvuldig onder granaatvuur te liggen. De geallieerde
opmars vanaf de Sloedam en via het Sloe ging gepaard met artillerie-ondersteuning waardoor enkele slachtoffers vielen, vee werd gedood en
veel schade werd toegebracht aan woningen en boerderijen. Door de evacués (Walcheren was grotendeels onder water gezet) was het dorp en
de boerderijen vol met mensen en dieren. Het was daardoor moeilijk een veilig onderkomen te vinden.
Woensdag 1 november 1944
Het dorp Nieuw- en Sint Joosland werd door granaten getroffen. Er vielen drie doden.
Leerzem, Jozias Abraham van (Koudekerke; 7.6.1914-1.11.1944) 30 jaar.
Woonplaats: Oost- en West-Souburg
Voogd, Cornelis de (Oost- en West-Souburg; 21.9.1931-1.11.1944) 13 jaar. Begraven op de Nieuwe Begraafplaats te Nieuw- en Sint
Joosland. Woonplaats: Oost- en West-Souburg. Zoon van J. de Voogd.
Voogd, Johannes de (Koudekerke; 20.12.1899-1.11.1944) 44 jaar.
Woonplaats: Oost- en West-Souburg
Donderdag 2 november 1944
Op de boerderij van de fam. Durink in de omgeving van het Oude Dorp was de fam. Lein Cevaal uit Welzinge geëvacueerd. Tijdens het
verzorgen van de kippen werden Johanna Cevaal-Bree en haar zoon verrast door granaatvuur. Eén van de ontplofte granaten doodde direct
haar zoon Aarnoud, terwijl zij zelf zwaar werd gewond.
Cevaal, Aarnoud (Ritthem; 18.6.1932-2.11.1944) 12 jaar. Hij is begraven op de Nieuwe Begraafplaats te Nieuw- en Sint
Joosland.Woonplaats: Ritthem
In de namiddag werd de boerderij Land- en Zeezicht van Jan MolFout! Bladwijzer niet gedefinieerd. onder vuur genomen door geallieerde
jachtvliegtuigen. De schuur raakte in brand. De eigenaar van het vee, evacué Krijn Louwerse, kwam in de schuur waar zijn dieren op stal
stonden, om het leven. Zijn zoon Jan kon levend uit de schuur komen. Krijn Louwerse was hoofd van de Ordedienst (OD) in Ritthem.
26
Louwerse, Krijn (Serooskerke; 27.2.1899-2.11.1944) 45 jaar. Hij werd op 11 november 1944 begraven op de Nieuwe Begraafplaats te
Nieuw- en Sint Joosland (grafnr. I 230).
Woonplaats: Ritthem. Hij was geëvacueerd met zijn gezin naar Nieuw- en Sint Joosland als gevolg van de inundatie van Walcheren.
Aarnoud Cevaal
Fam. K. Louwerse. Uiterst links: Krijn Louwerse
Vrijdag 3 november 1944
Het dorp werd wederom getroffen door granaatvuur. Er vielen 3 doden.
Caljouw, Jacobus (Vrouwenpolder; 19.5.1871-3.11.1944) 73 jaar
Woonplaats: Nieuw- en Sint Joosland. Adres: Korteweg 1
Bliek-de Schutter, Martina (Veere; 24.8.1883-3.11.1944) 61 jaar
Woonplaats: Nieuw- en Sint Joosland
Verheijke, Jan (Ellewoutsdijk; 11.6.1907-3.11.1944) 37 jaar.
Woonplaats: Vlissingen
Zaterdag 4 november 1944
De boerderij Nihil Sine Labore van Jan Kwekkeboom en zijn echtgenote werd door een granaat getroffen. Hun dochter Anna Kwekkeboom
werd dodelijk getroffen en hun zoon Piet Kwekkeboom raakte gewond.
Kwekkeboom, Antonina “Anna”(Nieuw- en Sint Joosland; 9.8.1924-4.11.1944) 20 jaar
Woonplaats: Nieuw- en Sint Joosland
In de polders van Nieuw- en Sint Joosland werden allerlei boerderijen, schuren onder vuur genomen door geallieerde jachtvliegtuigen. Er
waren veel evacués uit de omgeving van Ritthem in Nieuw- en Sint Joosland ondergebracht.
Baas, Casper [jr] (Nieuw- en Sint Joosland; 18.3.1908-4.11.1944) 36 jaar. Hij was gehuwd met J.C. Koppejan. Hij liet een vrouw en 9
kinderen achter. Hij was geëvacueerd uit Ritthem.
Casper Baas jr.
Fam. Kwekkeboom. Antonina staat op de
achterste rij links. Staand rechts: Piet.
Zondag 5 november 1944
Bij de Paulahoeve aan de Binnendijk werd Joos Janse door een geweerkogel per ongeluk getroffen. Hij overleed in de Britse hulppost welke
in een boerderij was opgezet gedurende operatie Mallard. Hij was op 3 november 1944 samen met de hem in huis verblijvende/geëvacueerde
familie van zijn broer Kees Janse gevlucht naar de Paulahoeve van de familie Van Strien in de Bijleveldpolder.
Janse, Joos (Arnemuiden; 11.7.1892-5.11.1944) 52 jaar. Hij ligt begraven op de nieuwe Algemene Begraafplaats te Nieuw- en Sint
Joosland. Woonplaats: Nieuw- en Sint Joosland. Hij woonde aan de Binnendijk 6.
Joos Janse
1945
Dinsdag 13 maart 1945
Restanten van voertuigen, geschut, explosieven en munitie e.d. welke uit de omgeving van Nieuw- en Sint Joosland werden verzameld, lagen
opgeslagen langs de dreef aan de Oude Rijksweg richting de boerderij Nihil Sine Labore. Er werden bewakingsdiensten ingeschakeld die op
en rond het gevaarlijke terrein liepen. Op 13 maart deed zich een explosie voor die 3 mensen doodde. De twee bewakers waren op slag dood
en de passerende Pieter Kwekkeboom werd eveneens geraakt met fataal gevolg.
Koster, Adriaan ( Heinkenszand;14.2.1926-13.3.1945) 19 jaar
Woonplaats: ‘s-Heer Arendskerke
Kwekkeboom, Pieter (...;12.8.1927-13.3.1945) 17 jaar
Woonplaats: Nieuw- en Sint Joosland
27
Verdonk, Bastiaan Pieter (...;12.8.1924-13.3.1945) 30 jaar
Woonplaats: ‘s-Heerenhoek
Dinsdag 6 november 1945
Bij de zogenaamde schietbaan ter hoogte van de Westelijke Oude Havendijk/Eendrachtsweg lagen achtergelaten explosieven, munitie e.d.
Door onbekende oorzaak ontplofte er een granaat waarbij een inwoner van Nieuw- en Sint Joosland omkwam.
Moolenbroek, Marinus van (Nieuw- en Sint Joosland;19.5.1899-6.11.1945) 46 jaar. Hij overleed aan zijn verwondingen in Middelburg.
Woonplaats: Nieuw- en Sint Joosland.
1946
Dinsdag 2 april 1946
Het verzameldepot van oorlogsmateriaal in Nieuw- en Sint Joosland bleef lang liggen. Op deze dag werden twee bewakers van de
Hulpverleningsdienst (HV) getroffen door ontploffende explosieven. Twee anderen werden licht gewond.
Kok, Gerardus de (Bergen op Zoom;11.7.1910-2.4.1946) 35 jaar. Hij werd ernstig gewond afgevoerd naar Middelburg waarna hij korte tijd
later overleed.
Woonplaats: Bergen op Zoom
Olmen, Petrus Hendricus van (Bergen op Zoom; 21.1.1899-3.4.1946) 47 jaar. Hij werd eveneens afgevoerd naar het ziekenhuis te
Middelburg. De verwondingen waren zo ernstig dat hij de dag daarop overleed.
Oorlogsmonument op de Nieuwe Begraafplaats te Nieuw- en Sint Joosland.
28
d.Sint Laurens
1942
Dinsdag 16 juni 1942
Op deze dag werd landbouwer Jacob Willemse in Sint Laurens aan de Grijpskerkseweg A-35 dodelijk getroffen door een granaatscherf. Op dat
moment was er een luchtgevecht tussen geallieerde vliegtuigen en een Duits jachtvliegtuig aan de gang. Tevens kwam het luchtafweergeschut in
actie. Zijn beide zonen konden zich nog in veiligheid brengen.
Willemse, Jacob (Sint Laurens; 23.5.1886-16.6.1942) 56 jaar. Hij was gehuwd met R. Willemse en hij had twee kinderen.Woonplaats:
Grijpskerkseweg A-35,Sint Laurens.
1943
Donderdag 16 september 1943
Op deze dag werd een boot die voer over de Oosterschelde in de gemeente Kattendijke beschoten door jachtvliegtuigen. De hulpmachinist
Vaane werd dodelijk getroffen.
Vaane, Pieter Marinus (Middelburg; 25.11.1922-16.9.1943) 20 jaar. Hij was ongehuwd.
Woonplaats: Sint Laurens
1944
Zaterdag 7 oktober 1944
Om ca. 14.45 uur kwam er een granaat -vermoedelijk afkomstig van luchtdoelgeschut- neer, toen dhr. Feij wonende aan de Noordweg te Sint
Laurens zijn melkbussen aan het schoonmaken was. De granaat ontplofte en hij werd direct gedood. Zijn dochter die in de nabijheid van haar
vader aan het spelen was, werd ernstig gewond. Na het verlenen van de eerste hulp werd zij overgebracht naar het ziekenhuis te Middelburg. Zij
overleed nog dezelfde avond aan haar verwondingen.
Feij, Elisabeth (Vlissingen; 27.9.1934-7.10.1944) 10 jaar. Ze ligt begraven op de Alg. Begraafplaats te Sint Laurens.
Woonplaats: Sint Laurens, Noordweg (B 187).
Feij, Jacobus Christiaan (Vlissingen; 11.2.1907-7.10.1944) 37 jaar. Gehuwd met A. van den Bosse. Hij ligt begraven op de Alg. Begraafplaats
te Sint Laurens. Woonplaats: Sint Laurens, Noordweg (B187).
Maandag 6 november 1944
Op deze dag was dhr. De Buck op weg naar zijn zoon op boerderij Wulpenburg. Hij woonde in Sint Laurens aan de Noordweg in huize
“Adriana”. Hij werd staande gehouden bij de sluizen te Veere door een Duitse militair. Hij voldeed hier niet aan (een rol speelde
vermoedelijk dat hij dementerend was) en hij werd daarop doodgeschoten. Tijdens de inundatie van Walcheren woonde hij met zijn
echtgenote C. Kwekkeboom, bij zijn zoon op Wulpenburg.
Buck, Willem de (Vrouwenpolder; 4.12.1867-6.11.1944) 76 jaar. Hij was gehuwd met C. Kwekkeboom.Woonplaats: Sint Laurens,
Noordweg.
1945
Zaterdag 10 februari 1945
Op deze dag overleed een inwoonster van Sint Laurens in Goes. Zij was op deze dag gewond geraakt, nadat een V1 was neergekomen in
Krabbendijke. Ze werd overgebracht naar het ziekenhuis St. Joanna te Goes alwaar zij overleed. Zij was ongehuwd.
Schout Velthuijs, Johanna (Vlissingen; 5.6.1923-10.2.1945) 22 jaar. Ze was een dochter van A. Schout Velthuijs en W.A. Smit. Ze was
verpleegster van beroep. Woonplaats: Sint Laurens. Ze werd begraven te Goes.
29
Oorlogsmonument op de Algemene Begraafplaats te Sint Laurens.
30
Hoofdstuk 3. Verzetsslachtoffers
a.Arnemuiden
Bijl, Gerard van der (Arnemuiden; 27.6.1917-26.5.1944) 26 jaar. Hij was woonachtig in Vlissingen. Hij verrichte verzetsactiviteiten. Op 7
juni 1942 gearresteerd. Hij was werktuigkundige B.P.M. Vlissingen. Hij overleed in concentratiekamp Natzweiler-Struthof te Natzweiler in
Frankrijk. Volgens het gedenkboek van het Oranjehotel is hij aan uitputting in Natzweiler overleden. Hij heeft geen aanwijsbaar graf. Zijn
naam staat opgetekend in het Gedenkboek 35.
G. van der Bijl
b.Middelburg
Beest, Alphons Christiaan “Fons” van (Amsterdam; 11.6.1903-11.8.1942). 39 jaar. Hij was oud-marineman en werkte als ambtenaar bij
het Distributiekantoor te Middelburg. Hij woonde aan de Veerseweg 177 te Middelburg. Hij was gehuwd en uit dit huwelijk werden twee
kinderen geboren. Van Beest was de leider van een groep ondergrondse werkers ”de Groep van Beest10” in Middelburg. De groep werd vanaf
zomer 1940 actief. Zij verzamelden militaire inlichtingen, stelden rapporten op en maakten foto’s. Door verraad werd zijn verzetsgroep
opgerold. Hij werd op 11 augustus 1942 gedood tijdens een huiszoeking door de SD in Middelburg of zelfdoding. Hij is begraven op de
Algemene Begraafplaats te Middelburg (Vak X, grafnr. 813). Onderscheiding: Bronzen Kruis.
Beusekom, James van (Padang; 14.5.1922-22.12.1944). 22 jaar. Hij was een student en woonde in de Gortstraat 40 te Middelburg. Hij was
een principieel onderduiker. Hij werd door de Duitsers opgespoord en gearresteerd. Hij overleed op 22 december 1944 in concentratiekamp
Neuengamme. Hij ligt begraven op het Nederlands ereveld te Hamburg-Ohlsdorf (graflocatie: vak BP73, rij G, nr. 23).
Damen, Wouter Josephus (Middelburg; 8.10.1901-8.10.1944). 43 jaar. Hij was drogist en woonde aan de Korte Noordstraat 44 te
Middelburg. Hij werd door de SD gearresteerd wegens een vermoeden van sabotage. Hij werd ingesloten in het Huis van Bewaring te
Middelburg. Bij het naderen van de geallieerde bevrijders in Zeeland (eind 1944) werd hij door SD-officieren weggevoerd. Bij Woensdrecht
werd hij doodgeschoten samen met M.D. de Groot. Zij waren beiden lid van de L.O. die onderduikers hielp. Daarnaast hebben beide
verzetslieden de illegale krant Trouw verspreid. Hij ligt begraven op de Algemene Begraafplaats te Middelburg (Vak M, grafnr. 935).
Doorninck, ir. Werner Heinrich “Werner” van (Kruiningen; 27.11.1914-20.7.1943). 29 jaar. Hij woonde aan de Herengracht 120 te
Middelburg. Later verhuisd naar de Riouwstraat 73 te ’s-Gravenhage. Hij was ongehuwd. Hij maakte deel uit van verzetsgroep Van Hattem
en werkte voor deze groep buiten Zeeland. Op 8 juni 1942 werd hij gearresteerd. Op 20 juli 1943 op de Leusderheide11 gefusilleerd. Hij ligt
begraven op de Gemeentelijke Begraafplaats Rusthof te Amersfoort (graflocatie: Vak 12, Rij C, nr. 166).
Ende, Gijsbrand François Cornelis van den (Middelburg; 5.1.1910-14.1.1945) 35 jaar. Hij was advocaat en procureur. Hij woonde aan de
Punt 13 te Middelburg. Hij was lid van een verzetsorganisatie. Hij overleed in concentratiekamp Neuengamme te Hamburg. Hij heeft geen
aanwijsbaar graf. Zijn naam staat in Gedenkboek 34.
Feij, Pieter (Middelburg; 28.10.1925-12.11.1942) 17 jaar. Hij woonde in Middelburg aan de Spanjaardstraat 28. Zijn beroep was
fabrieksarbeider. Hij werd als Engelandvaarder gearresteerd. Hij werd op 12 november 1942 te Leusden gefusilleerd. Hij ligt begraven op de
Algemene Begraafplaats te Middelburg (Erehof, grafnr. 9).
Francke, Jacobus “Ko” (Oost-Souburg; 15.8.1918-9.10.1944) 26 jaar. Hij werkte bij de Schelde te Vlissingen en woonde te Oost-Souburg.
Hij was ongehuwd. Hij werd aangehouden nadat hij op 7 oktober 1944 een bevel om te werken aan een nooddijk had genegeerd, toen
Walcheren grotendeels onder water stond. Francke werd gearresteerd en veroordeeld tot de dood door het Standgericht Middelburg wegens
sabotage. Hij werd op 9 oktober 1944 op de schietbaan langs de Kanaaldijk tussen Middelburg en Veere gefusilleerd. Hij ligt begraven op de
Gemeentelijke Begraafplaats te Oost-Souburg (Vak I, grafnr. C232).
Françoijs, Johannes Jacobus (Middelburg; 26.5.1913-31.3.1945) 31 jaar. Hij was onderwijzer. Hij verrichtte verzetsactiviteiten. Hij werd
gefusilleerd en overleed te Enschede (Sumatrastraat 3).
Vlak voor de bevrijding van Enschede werden een aantal andere leden van het verzet bijeengeroepen door een man genaamd Huschka, een
barkeeper uit Amsterdam om een belangrijke mededeling te vernemen over de bevrijding. Verder moest er een bulletin opgesteld worden
voor de Engelsen. Niemand vermoedde dat deze Huschka slechts een voorwendsel zocht om zoveel mogelijk verzetsstrijders bijeen te
krijgen. Deze Huschka was een provocateur die het verzet was weten binnen te dringen. Op het adres Sumatrastraat 3 kwamen de leden
bijeen op de avond van 31 maart 1945. Op die bijeenkomst werd rond 19.00 uur het huis aan de Sumatrastraat overvallen door de SD, die het
huis binnendrongen. De SD schoten alle aanwezigen zonder vorm van proces direct neer en met uitzondering van één oudere dame, die onder
de tafel was gekropen en niet werd gevonden, overleed iedereen ter plaatse. Onder de slachtoffers van deze moordpartij bevonden zich ook
Jan Wennink en Antonie van Essen, een politieagent van de politie in Enschede die was aangesloten bij de LO. Na het vertrek ging de bakker
van de overkant het huis binnen en vond de dode lichamen door het hele huis. Hij constateerde dat de SD het huis ook had getracht aan te
steken, maar de bakker kon het vuur blussen. Direct na het bloedbad reden de overvallers naar het huis van verzetsman J.H. Bosch aan de
Bolhaarslaan. Deze werd gearresteerd en diezelfde avond in de tuin van de synagoge, die door de Duitsers als gevangenis werd gebruikt,
doodgeschoten. De volgende dag werd Enschede bevrijd.Hij ligt begraven op het Nederlands ereveld Loenen (Vak E, grafnr. 1321).
10
Een Walcherse verzetsgroep van 1940-1943 die inlichtingen verzamelden van Duitse verdedigingswerken. De groep werd geleid door Fons van Beest. Andere leden waren o.a.: Piet Bouwense, Jaap Brasser, Leen
Hoogenboom, Jo Merk, Kees Mooiman, Gerard de Pagter, Piet de Pagter, Bram Pouwer, Jan Sturm, Kees Sturm en Leijntje Sturm-de Pagter.
11
De Leusderheide was in de periode 1941 - 1945 een van de grootste fusilladeplaatsen in Nederland. Slechts een eenvoudig kruis herinnert hieraan. Op de Leusderheide werden zo'n 240 oorlogsdoden op 21 plaatsen
begraven. Het kruis staat op de plaats waar vier van de 21 massagraven werden blootgelegd. Op de Leusderheide staat midden tussen het struikgewas op een kleine heuvel in het gebied van de schietbanen een eenvoudig wit
kruis met de letters R.I.P. Dit is de afkorting van de Latijnse woorden: ‘requiescat in pace’ (= rust in vrede). Op zaterdag 24 april 1954 is dit kruis daar geplaatst. De eerste herdenking bij het kruis vond op 4 mei 1954. Het
gedenkkruis staat nu op militair oefenterrein en kan alleen bezocht worden na voorafgaande toestemming.
31
Heslinga, Freerk Wiebe (Wonseradeel; 25.9.1925-25.12.1944). 19 jaar. Hij was bedrijfsassistent en verrichtte verzetsactiviteiten. Hij
woonde aan de Nieuw Oostersestraat 16 te Middelburg. Hij overleed in concentratiekamp Sachsenhausen te Oranienburg. Hij heeft geen
aanwijsbaar graf. Zijn naam staat vermeld in het Gedenkboek nr. 2.
Hesseling, Hugo Rudolf Werner (Sluis; 25.3.1923-25.3.1943) 20 jaar. Hij was bakker en woonde aan de Langeviele 46 te Middelburg. Hij
werd als Engelandvaarder gearresteerd. Hij overleed op 23 maart 1943 in Oranienburg (Duitsland). Hij heeft geen aanwijsbaar graf. Zijn
naam staat vermeld in het Gedenkboek nr. 2.
Hesseling, Anton Hendrik (Sluis;16.6.1920-6.3.1943) 22 jaar. Hij was machine-bankwerker en woonde aan de Langeviele 46 te
Middelburg. Hij werd gearresteerd wegens sabotage en illegale lectuurverspreiding. Hij overleed op 7 maart 1945 in concentratiekamp
Sachsenhausen te Oranienburg. Hij heeft geen aanwijsbaar graf. Zijn naam staat vermeld in het Gedenkboek nr. 2.
Hoek, Jannes Hermanus van den (Dinteloord; 5.9.1913-18.9.1943) 30 jaar. Hij was lid van het verzet. Hij overleed te Utrecht. Hij staat op
de lijst van oorlogsslachtoffers van de gemeente Middelburg. Helaas is tot nu toe onduidelijk welke band hij met Middelburg heeft gehad.
Hij woonde vanaf 5 september 1930 in Oost- en West Souburg aan de Parklaan 1. Vanaf 7 april 1941 woonde hij in Koudekerke aan de
Nieuwe Vlissingseweg 338. Hij heeft geen aanwijsbaar graf. Zijn naam staat vermeld in Gedenkboek 43.
Hoogenboom, Leendert Jakobus Adrianus “Leen” (Middelburg; 25.8.1912-21.4.1945) 32 jaar. Hij was winkelbediende en woonde aan de
Vlasmarkt 40 te Middelburg. Hij was lid van de verzetsgroep Van Beest. Hij overleed op 21 april 1945 in Speyer (Duitsland). Hij ligt
begraven op de Algemene Begraafplaats te Middelburg (Vak Z, grafnr. 1062).
Ingelse, Pieter (Middelburg; 9.10.1916-3.5.1945) 28 jaar. Hij was winkelier in de Zacharias Jansenstraat 18 te Middelburg. Hij zat in kleine
wisselende verzetsgroepjes die o.a. onderduikers hielpen, verzetsblaadjes verspreiden e.d. Hij werd door verraad opgepakt. Na zijn arrestatie
is hij naar het kamp Amersfoort gestuurd. Op 8 september 1944 is hij als gevangene overgebracht naar concentratiekamp Neuengamme. Hij
overleed op 3 mei 1945, toen de passagiersschepen “Cap Arcona” en “Thielbek” die vol zaten met gevangenen in de Neustädter Bucht nabij
Lübeck (Duitsland) verging. Als overlijdensplaats wordt aangehouden Neustadt-Holstein. Zijn naam staat vermeld in Gedenkboek 34. Hij
werd postuum het Verzetsherdenkingskruis (VHK) toegekend.
Loomans, Abraham Hendrik (Sint Laurens; 27.5.1905-25.4.1945) 39 jaar. Abraham Hendrik Loomans was de zoon van Adrianus
Loomans en Johanna van Leerzem. Een jaar na zijn geboorte verhuisde het gezin naar Middelburg, waar hij opgroeide. Na het voltooien van
zijn schoolopleiding vertrok Abraham naar Amsterdam. Daar vond hij werk als koopman. In Amsterdam ontmoette Abraham Mietje Polak
met wie hij in het huwelijk trad. Zij kregen 2 kinderen. Tijdens de Duitse bezetting woonde het gezin op verschillende adressen in
Amsterdam. Abraham en Mietje verleenden in hun huis onderdak aan aan Joodse onderduikers. In 1943 werd hun huis aan de Tilanusstraat
46 hs overvallen waarbij Mietje, de kinderen en de onderduikers werden afgevoerd naar kamp Westerbork. Mietje en de kinderen
overleefden de oorlog en vestigden zich weer in Amsterdam. Abraham werd gearresteerd en werd gevangen gezet in het Huis van Bewaring
in Amsterdam. Vanwege zijn verzetsactiviteiten werd hij veroordeeld tot zes maanden gevangenschap. Uiteindelijk kwam hij in het
concentratiekamp Buchenwald terecht, waar hij het kampnummer 93330 kreeg. Op 18 januari 1945 werd Abraham ontslagen uit het kamp.
Zijn lijden was hiermee echter niet ten einde. Hij werd door de Duitsers tewerkgesteld in een garage in Bad Berka, Landkreis Weimar
(Duitsland). Daar kreeg hij een geestelijke inzinking waarna hij werd opgenomen in het ziekenhuis. Hij overleed uiteindelijk aan de
verschrikkingen. Op verzoek van de familie is zijn stoffelijk overschot na de oorlog overgebracht naar Nederland en herbegraven in de
Erehof (grafnr. 11) op de Algemene Begraafplaats te Middelburg.
Loon, Kornelis van (Wijk en Aalburg; 30.4.1917-31.12.1944) 27 jaar. Hij was korporaal van de politietroepen. Hij woonde aan de Dam 45
te Middelburg. Hij was lid van het verzet. Hij overleed op 31 december 1944 te Neuengamme. Hij heeft geen aanwijsbaar graf. Zijn naam
staat vermeld in Gedenkboek 34.
Meijden, Johannes Jacobus van der (’s-Gravenhage; 8.3.1901-23.2.1945), 43 jaar. Hij was schrijfmachine-monteur. Hij woonde aan de
Herenstraat 21A te Middelburg. Hij werd wegens sabotage en verspreiding van illegale lectuur op 20 oktober 1943 gearresteerd. Hij overleed
in Fischen, Landkreis Sonthofen (Duitsland). Hij ligt begraven op het Nederlands ereveld te Frankfurt am Main, Frankfurt-Oberrad
(Graflocatie: Vak B-Rij 3-nr. 10).
Niesthoven, Wilhelmus “Wim” (Middelburg; 28.2.1916-11.9.1944) 28 jaar. Hij woonde te Middelburg aan de Poelendaeleweg 19 (later:
Bagijnhof 20). Hij was gehuwd. Op 5 september 1944 (Dolle Dinsdag) heeft hij samen met Adriaan Coppejans het plan opgevat om een gat
te graven in het wegdek van de Poelendaeleweg. Begin september was dit een belangrijke doorgaande route voor Duitse soldaten die uit
Zeeuws-Vlaanderen kwamen en in de richting van de Sloedam trokken. De Duitsers namen maatregelen en speurden naar de daders.
Coppejans dook onder en kon uit de handen van de Duitsers blijven. Niesthoven werd met enkele anderen opgepakt en bekende onder druk
zijn daad. Op 10 september werd hij door een Standgericht ter dood veroordeeld. Op 11 september is hij in de duinen tussen Kaapduin en
Valkenisse gefusilleerd. Hij ligt begraven op de Algemene Begraafplaats te Middelburg (Erehof, grafnr. 14).
Pagter, Gerardus “Gerard” de (Middelburg; 11.3.1915-20.7.194312) 28 jaar. Hij was timmerman en woonde aan de Veersesingel 94 te
Middelburg. Hij was ongehuwd (verloofd). Hij was een broer van Pieter de Pagter. Als lid van de verzetsgroep Van Beest gearresteerd en
gefusilleerd op de Leusderheide op 20 juli 1943. Hij ligt begraven op de Algemene Begraafplaats te Middelburg (Erehof, grafnr. 15).
Toegekende onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis (VHK).
Pagter, Pieter “Piet” de (Middelburg; 3.4.1921-17.11.1944) 22 jaar. Hij was timmerman en woonde aan de Veersesingel 94 te Middelburg.
Hij was ongehuwd (verloofd). Hij was een broer van Gerardus de Pagter. Als lid van de verzetsgroep Van Beest gearresteerd en overleden in
concentratiekamp Neuengamme te Hamburg op 17 november 1944. Hij heeft geen aanwijsbaar graf. Zijn naam staat in het Gedenkboek
34.Toegekende onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis (VHK).
Penninkx, Leonardus Hendrik (Middelburg; 27.11.1895-30.11.1944) 49 jaar. Hij was lid van het verzet. Hij was een zoon van Leendert
Penninkx en Elizabeth Jonkerman. Penninkx was tot mei 1940 sergeant-majoor in het Nederlandse leger. Eind 1940 begon hij met het
vormen van een illegale kern in Utrecht. Hij verzamelde wapens, verstuurde berichten en hielp onderduikers. In 1941 trad hij als railwachter
in dienst bij de Nederlandse Spoorwegen om zijn illegale werk door te zetten. Op het adres in Utrecht waar hij woonde had hij twee
12
In verschillende verlieslijsten staat ten onrechte 23 juli 1943 of 23 augustus 1943.
32
onderduikers verstopt. Tevens was er een wapenopslag en een drukkerij van illegale papieren. Later werd hij een van de oprichters en
medewerkers van de L.O. Utrecht. Hij woonde in Utrecht in een bovenwoning . Deze was te bereiken door een trap die naast de voordeur
van de onderburen was. Zijn onderbuurvrouw was een Duitse die getrouwd met een NSB-er. Deze onderburen gaven ook feestjes voor leden
van de SS, de SD en officieren van het Duitse leger. Deze instanties, met name de SS en SD, waren al geruime tijd op zoek naar “PIII”, het
wijkhoofd van de illegaliteit van wijk 3 in Utrecht. Ze wisten uiteraard niet dat “PIII” Leonardus Hendrik Penninkx was. Penninkx werd in
mei 1944 verraden doordat een gearresteerde koerier tijdens verhoor was doorgeslagen. Toen Leonardus na 6 weken afwezigheid weer eens
thuis sliep, na op reis te zijn geweest in verband met het L.O.-werk, werd hij door de Duitsers van zijn bed gelicht. Via verschillende kampen
kwam hij tenslotte terecht in het beruchte concentratiekamp Neuengamme. Daar is hij op 30 november 1944 gefusilleerd. Hij ligt begraven
op het Nederlands ereveld Loenen (graflocatie: vak C, nr. 172).
Pienbroek, Johannes Willem “Jan”van (Middelburg; 4.8.1917-20.7.1943), 25 jaar. Hij woonde aan de Oude Delft 31 te Middelburg. Hij
was ongehuwd. Zijn bijnaam was “Pijper”.Hij was werkzaam binnen de Ordedienst en maakte tevens deel uit van de groep Van Hattem. Hij
werkte vooral buiten Zeeland. Hij werd op 7 maart 1942 gearresteerd. Op 20 juli 1943 is hij op de Leusderheide gefusilleerd. Hij ligt
begraven op de Gemeentelijke Begraafplaats Rusthof te Amersfoort (graflocatie: vak 12, rij C, nr. 159).
Polak, Lion13 (Middelburg; 6.9.1925-17.4.1944) 18 jaar. Hij was gymnasiast. Hij woonde aan de Rouaansekaai 27 te Middelburg. Hij zat
ondergedoken op een woonschuit in Breukelerveen. Hij stelde nieuwsbulletins samen uit radioberichten van de BBC. Die bulletins heeft hij
verspreid. Hij is in Breukelerveen opgepakt en overgebracht naar het Witte Huis in Nieuw Loosdrecht. Hij is zwaar gemarteld en uiteindelijk
is zijn nek gebroken. Hij overleed te Loosdrecht. Lion Polak was een kleinzoon van Lion Polak en Sara Braasem. Hij ligt begraven op de
Nederlandse Israëlische Begraafplaats te Middelburg (vak AU, nr. 7).
Pouwer, Abraham “Bram” (Oostkapelle; 22.9.1921-10.12.1944) 23 jaar. Hij was groentehandelaar en landarbeider. Hij woonde aan de
Nadorstweg 10 en vanaf begin 1942 aan de Burgerweidestraat 23 te Middelburg. Hij was gehuwd met Janna Besuijen en had twee kinderen.
Als lid van de verzetsgroep Van Beest gearresteerd. Hij overleed aan dysenterie in concentratiekamp Neuengamme te Hamburg op 10
december 1944. Hij ligt begraven op het Nederlands ereveld te Hamburg-Ohlsdorf in Duitsland (Vak BP73, rij F, nr. 7). Toegekende
onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis (VHK).
Smit, Johan Jacobus “Johan“ (Middelburg; 1.10.1910-13.3.1941) 30 jaar. Hij was monteur. Hij woonde tot in 1938 in de Sint Pieterstraat.
Hij verhuisde in dat jaar na zijn huwelijk naar Vlaardingen. Hij was lid van de Geuzenbeweging. Hij werd gearresteerd en is op de
Waalsdorpervlakte gefusilleerd. Hij ligt begraven op de Gemeentelijke Begraafplaats Emmaus te Vlaardingen.
Steketee, Janus Leendert (Middelburg; 9.3.1904-26.12.1944) 40 jaar. Hij was havenarbeider en woonde in de Korte Geere 33 in
Middelburg. Opgepakt wegens illegaal radiobezit, het verspreiden van berichten en illegale lectuur. Hij kwam uiteindelijk terecht in
concentratiekamp Neuengamme. Hij overleed hier op 26 december 1944. Hij heeft geen aanwijsbaar graf. Zijn naam staat vermeld in
Gedenkboek 34.
Sturm, Cornelis Willem “Kees” (Middelburg; 16.10.1909-20.7.1943) 33 jaar. Hij was loodgieter van beroep en woonde aan de Veerseweg
107 te Middelburg. Hij was gehuwd met Leijntje A.M. de Pagter; hij had twee dochters; zwager van P. de Pagter en G. de Pagter. Als lid van
de verzetsgroep Van Beest gearresteerd en gefusilleerd op 20 juli 1943 op de Leusderheide. Hij ligt begraven op de Algemene Begraafplaats
te Middelburg (Erehof, grafnr. 8). Toegekende onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis (VHK).
Weij, Johan van der14 (Utrecht; 31.12.1924-19.9.1944) 19 jaar. Hij was zonder beroep en woonde aan het Vlissings Wagenplein 2 te
Middelburg. Hij werd op 11 september 194415 gearresteerd wegens sabotage en het wegnemen van wapens bij de Duitse Wehrmacht bij de
Sloedam. Hij werd op 19 september 1944 door het Standgericht Middelburg ter dood veroordeeld. Op dezelfde dag is hij gefusilleerd in de
duinen bij Klein-Valkenisse. De overlijdensakte maakt melding als overlijdensplaats Biggekerke. Hij ligt nu begraven op de Algemene
Begraafplaats te Middelburg (Erehof, grafnr. 13).
J. van der Weij
A.C. van Beest
13
14
15
A.H. Hesseling
A. Pouwer
H.R.W. Hesseling
C.W. Sturm
W. Niesthoven
W.J. Damen
L.J.A. Hoogenboom
G. de Pagter
P. de Pagter
J.J. Smit
Zie ook het onderdeel Joodse slachtoffers.
Op zijn grafsteen staat ten onrechte “10-9-1944” als overlijdensdatum.
Hij was opgepakt met Tonnie Janse, maar hij werd niet veroordeeld. Hij werd zogenaamd ziek gehouden en mede dankzij inspanningen van dr. Nauta overleefde hij de oorlog.
33
ir. W.H. van Doorninck
G.F. C. van den Ende
J. Francke
J.W. van Pienbroek
Bronzen plaquette van Middelburgse oorlogsslachtoffers op het Abdijplein.
34
L. Polak
Deze twee verzetsmensen uit Middelburg zijn later toegevoegd aan de bronzen plaquette.
c. Nieuw- en Sint Joosland
Baas, Adriaan (Nieuw- en Sint Joosland; 29.5.1913-1.8.1943). 30 jaar.
Hij was onderwijzer aan de Gereformeerde school 'Het Haagje' in Hoogeveen. Nam al snel na de meidagen van 1940 actief deel aan het
verzet, door te helpen bij het herbergen van onderduikers en het verspreiden van illegale lectuur zoals 'Vrij Nederland' en later 'Trouw'. Hij
werd bij een razzia van de Grüne Polizei op 31 juli 1943 thuis gearresteerd. Hij werd als één van de eerste arrestanten per overvalwagen naar
het kindervakantietehuis 'Noorderhuis' in het Spaarbankbos bij Hoogeveen gebracht. In de vroege ochtend van 1 augustus 1943 werd hij op
het terrein van dit kindertehuis samen met notaris Mulder en jhr. De Jonge gefusilleerd. Hij is begraven in Ruinen. Hij ligt begraven op de
Nieuwe Gemeentelijke Begraafplaats te Hoogeveen (Drente).
Het graf van A. Baas
d.Sint Laurens
Hillebrand, Cornelis “Cor” (Sint Laurens; 20.11.1921-10.2.1945) 23 jaar. Hij was eerst werkzaam bij de gemeente Sint Laurens en later bij
de gemeente Heinkenszand en nam deel aan verzetsactiviteiten. Hij overleed te Peres, Landkreis Borna (Duitsland). Hij werd op 5 november
1949 begraven op de Algemene Begraafplaats te Sint Laurens. Hij is in 2006 overgebracht naar het Nederlands ereveld Loenen (Vak A,
grafnr. 1001).
Roose, Willem Jacobus (Sint Laurens; 27.4.1899-5.12.1944) 45 jaar. Hij woonde in Sint Laurens (Brigdamme) en zijn beroep was
timmerman. Hij was lid van het verzet en was ondergedoken in ’s-Heer Arendskerke. Op 18 augustus 1944 werd hij met enkele andere
onderduikers opgepakt. Na zijn arrestatie werd hij op transport gesteld naar concentratiekamp Neuengamme. De overlijdensakte vermeld dat
hij tijdens de treinreis van Huenen naar Neuengamme is overleden. Hij heeft geen aanwijsbaar graf. Zijn naam staat vermeld in Gedenkboek
34.
Wattel, Willem (Sint Laurens; 2.7.1925-24.1.1945) 19 jaar. Hij woonde in Sint Laurens en zijn beroep was leerling-bakker. Hij was lid van
het verzet. Hij was ondergedoken in ’s-Heer Arendskerke. Op 18 augustus 1944 werd hij met enkele andere onderduikers opgepakt. Hij
overleed op 25 januari 1945 in het concentratiekamp Neuengamme. Hij heeft geen aanwijsbaar graf. Zijn naam staat vermeld in Gedenkboek
34.
35
Cor Hillebrand
36
Hoofdstuk 4. Omgekomen dwangarbeiders
Er zijn tussen de 400.000 en 600.000 mannen geweest die gedwongen waren te werken in Duitsland. In de zomer van 1940 riep de bezetter
Nederlandse werklozen op in Duitsland te gaan werken. Via de de Arbeitseisatz werden mensen gedwongen ingezet om de productie in
Duitsland in landbouw en industrie op peil te houden toen een groot deel van de mannelijke bevolking van Duitsland werd ingezet als
militair. De Duitsers voerden gaandeweg de oorlog de druk op en op een gegeven moment moesten alle mannen tussen de 18 en 35 jaar zich
melden. Dwangarbeiders waren meestal miserabel gehuisvest en het voedsel was slecht. Veel arbeiders zijn door ziekte en ondervoeding
omgekomen. Bovendien was er nog het gevaar getroffen te worden door geallieerde bombardementen. Men schat dat er 30.000
dwangarbeiders zijn omgekomen.
a.Arnemuiden:
Marijs, Jan (Arnemuiden; 10.10.1924-20.07.1944) 19 jaar. Zijn beroep was fabrieksarbeider. Hij overleed in Friedrichshafen, Landkreis
Tettnang (Duitsland). Hij ligt begraven op het Nederlands Ereveld te Frankfurt am Main in Duitsland (graflocatie vak E, rij 4, nr. 3).
Marijs, Joos (Arnemuiden; 25.11.1915-28.4.1945) 29 jaar. Zijn beroep was arbeider. Hij overleed in Hamburg-Fuhlsbüttel, Stadtkreis
Hamburg (Duitsland). Hij ligt begraven op het Nederlands Ereveld te Hamburg-Ohlsdorf in Duitsland (graflocatie vak BP73, rij M , nr.17 ).
Meulmeester, Izaäk (Arnemuiden; 27.9.1920-13.02.1943) 22 jaar. Zijn beroep was lasser. Hij overleed in Friedrichshafen, Landkreis
Tettnang (Duitsland). Hij ligt begraven op het Nederlands Ereveld te Frankfurt am Main in Duitsland (graflocatie vak B, rij 4, nr. 8).
b.Middelburg:
Alewijnse, Pieter (Middelburg; 2.10.1923-18.8.1944) 20 jaar. Hij was van beroep bakker. Hij overleed in Tettnang, Landkreis Tettnang in
Duitsland. Hij ligt begraven op het Nederlands Ereveld te Frankfurt am Main, Frankfurt-Oberrad in Duitsland (graflocatie: vak C, rij 2, nr.
21).
Alsemgeest, Adrianus (’s-Gravenhage; 3.7.1922-14.10.1944) 22 jaar. Hij was los-werkman. Hij overleed in Duisburg, Stadtkreis Duisburg
in Duitsland. Het is tot nu toe onduidelijk of hij woonachtig was in Middelburg. Hij ligt begraven op het Nederlands ereveld te DüsseldorfOberbilk in Duitsland (graflocatie: vak C, rij 9, nr. 35).
Buijs, Pieter (Middelburg; 20.6.1914-12.3.1944) 29 jaar. Hij was meubelmaker van beroep. Hij overleed in concentratiekamp Buchenwald
te Weimar in Duitsland. Hij heeft geen aanwijsbaar graf. Zijn naam staat opgetekend in het Gedenkboek nr. 2.
Buijs, Pieter Jacobus (Middelburg; 9.8.1922-11.3.1945) 22 jaar. Hij overleed in Wissen, Landkreis Alterkirchenn in Duitsland. Hij ligt
begraven op het Nederlands Ereveld te Frankfurt am Main (graflocatie: vak C, rij 24, en nr. 24).
Coppoolse, Jan (Middelburg; 23.1.1921-26.11.1943) 22 jaar. Hij zat in een werkkamp. Hij is overleden als gevolg van een bombardement in
Berlijn-Tegel. Hij is begraven op het Friedhof Berlijn-Tegel (Vak C). Zijn naam staat opgetekend in Gedenkboek 42 en op de Gedenksteen
van het Nederlandse ereveld te Lübeck. Woonplaats: Middelburg
Davidse, Lein (Oost- en West-Souburg; 5.5.1926-20.2.1945) 18 jaar. Hij was afkomstig uit Oost- en West-Souburg. In de loop van de oorlog
is hij geëvacueerd naar Middelburg en woonde in de Beenhouwerssingel en Heerenstraat. Hij overleed te Neuengamme. Hij was timmerman
van beroep. Hij heeft geen aanwijsbaar graf. Zijn naam staat opgetekend in Gedenkboek 34.
Deij16, Willem Jan (Middelburg; 4.8.1920-17.3.1945) 24 jaar. Hij is gestorven in Hamburg-Langenhorn. Hij ligt begraven op het Nederlands
ereveld Lübeck te Lübeck-Vorwerk in Duitsland (Vak 3, rij B, grafnr. 8). Woonplaats: Middelburg. Beroep: slotenmaker.
Delst, Johannes Cornelis (Middelburg; 8.1.1912-1.1.1944) 31 jaar. Overleden te Duisburg. Hij ligt begraven op het Nederlands ereveld te
Düsseldorf-Oberbilk in Duitsland (Vak C, rij 8, grafnr. 37). Woonplaats: Middelburg
Elslander, Hijpolitus Franciscus Augustus (Vlissingen; 15.2.1924-15.3.1945) 21 jaar. Gestorven in Hagen in Duitsland. Hij ligt begraven
op het Friedhof Remberg te Hagen in Duitsland (Vak 9). Zijn naam staat opgetekend in Gedenkboek 42. Woonplaats: Middelburg
Heijl, Johannes Adriaan van (Middelburg; 6.10.1923-10.6.1944) 20 jaar. Overleden te Berlijn-Neuköln. Hij ligt begraven op het Städt.
Friedhof te Berlin-Lichtenberg in Duitsland (Vak 2B, rij 8, grafnr. 7). Zijn naam staat opgetekend in Gedenkboek 37. Woonplaats:
Middelburg
Jansen, Hermanus (Middelburg; 13.6.1918-24.1.1944) 25 jaar. Overleden te Bochum. Hij ligt begraven op het Nederlands ereveld te
Düsseldorf-Oberbilk in Duitsland (Vak C, rij 10, grafnr. 27). Woonplaats te Middelburg
Jopse, Marinus Johann (Zierikzee; 30.4.1924-4.9.1945) 20 jaar. Gestorven in Geesthacht. Begraven op de Gem. Begraafplaats te Zierikzee
(graflocatie: nr. 413). Woonplaats: vermoedelijk Middelburg.
Poppe, Abraham17 Pieter (Middelburg; 15.5.1924-28.5.1945) 21 jaar. Gestorven in Erfurt (D). Hij ligt begraven op de Algemene
Begraafplaats te Middelburg (Erehof, grafnr. 10). Beroep: werkman. Woonplaats: Middelburg
Putte, Hubrecht van de (Middelburg; 26.2.1895-31.5.1942) 47 jaar. Overleden aan een ziekte te Berlijn. Hij ligt begraven op de Algemene
Begraafplaats te Middelburg (Erehof, grafnr. 12). Hij was orgeldraaier van beroep. Woonplaats: Middelburg.
Schonis, Waltherus Leander (Vlissingen; 8.2.1912-14.4.1945) 23 jaar. Hij is gestorven in Buchenwald. Hij heeft geen aanwijsbaar graf.
Zijn naam staat opgetekend in Gedenkboek 2. Woonplaats: Middelburg
Sliggers, Pieter (Kloetinge; 7.5.1922-8.2.1944) 21 jaar. Hij is overleden te Bremen. Hij ligt begraven op het Nederlands ereveld te BremenOsterholz in Duitsland (Rij 3, grafnr. 2). Woonplaats: Middelburg
16
17
In het slachtofferregister van de OGS staat hij ten onrechte geregistreerd als “Dey”.
In het slachtofferregister van de OGS staat zijn voornaam ten onrechte geregistreerd als “Abram”.
37
Verburg, Pieter André Johan Cornelis (Oost- en West-Souburg; 2.3.1921-22.1.1945) 23 jaar. Hij was van beroep scheepsbouwer.
Overleden te Neuengamme. Hij heeft geen aanwijsbaar graf. Zijn naam staat opgetekend in Gedenkboek 34. Woonplaats: Middelburg
Westdorp, Adriaan (Middelburg; 18.9.1905-2.12.1944) 39 jaar. Hij is overleden te Hagen in Duitsland. Hij ligt nu begraven op het
Nederlands ereveld te Loenen (Vak D, grafnr. 126). Woonplaats: Middelburg. Zijn beroep was kantoorbediende.
J.A. van Heijl
J. Marijs
J. Delst
L. Davidse
W.J. Deij
M.J. Jopse
c.Nieuw- en Sint Joosland:
Elenbaas, Johannes Martinus (Nisse; 11.10.1923-18.12.1943) 20 jaar. Woonplaats: Nieuw- en Sint Joosland.Hij overleed in Heidenheim
a.d. Brenz. Hij ligt begraven op de Gemeentelijke Begraafplaats te Söhnstetten in Duitsland (graflocatie: vak 3, rij 3, nr. 33).
J.M. Elenbaas
d.Sint Laurens:
Driest, Adriaan Daniël van den (Vlissingen; 10.7.1905-10.4.1945) 39 jaar. Woonplaats: Sint Laurens. Hij was bode bij het Algemeen
Middelburgsch Ziekenfonds. Hij overleed te Mölkau (Duitsland). De graflocatie is onbekend. Zijn naam staat op een monument op de
Begraafplaats te Mölkau. Zijn naam staat geschreven in Gedenkboek nr. 37. Hij was een zoon van M. van den Driest en A. van den Driest-de
Pagter.
Op dit gedenkteken wordt A. van den Driest herdacht.
38
Hoofdstuk 5. Joodse slachtoffers
Op 24 maart 1942 werden 43 Joodse gezinnen uit Middelburg gedwongen te verhuizen naar Amsterdam. Van daaruit werden ze
overgebracht naar Westerbork (provincie Drente). In dit kamp werden de Joden afkomstig uit Middelburg verzameld en uiteindelijk
getransporteerd naar de vernietigingskampen. In totaal kwamen er 51 mensen om. Omdat de meeste Middelburgse slachtoffers in Auschwitz
en Sobibór zijn omgekomen volgt hierna informatie over deze twee vernietigingskampen.
Auschwitz was een verzameling van concentratie- en vernietigingskampen die tijdens de Tweede Wereldoorlog door nazi-Duitsland nabij de
Poolse stad Auschwitz (Pools: Oświęcim) werden opgezet. Het was het grootste van alle Duitse vernietigingskampen en bestond uit
Auschwitz I (basiskamp), Auschwitz II-Birkenau (vernietigingskamp), Auschwitz III-Monowitz (werkkamp) en een aantal subkampen. Er
werden ca. 1,3 miljoen mensen naar Auschwitz gedeporteerd. Hiervan zijn er ongeveer 1,1 miljoen om het leven gekomen, waarvanhet
grootste gedeelte is vergast.
Toegangspoort naar Auschwitz-Birkenau
Sobibór (uitspraak in het Pools: ”Sobiboer”) was een vernietigingskamp in het Generaal-Gouvernement (tegenwoordig Oost-Polen), dat
gevestigd was nabij het dorp Sobibór. Het kamp, gebouwd en gebruikt tijdens de Tweede Wereldoorlog, stond onder gezag van naziDuitsland. In Sobibór was geen werkkamp. Het kamp bestond van april 1942 tot november 1943. De meesten die er aankwamen stierven nog
dezelfde dag. Degenen die de eerste selectie overleefden, werden tewerkgesteld in voornamelijk het Sonderkommando of een nabijgelegen
werkkamp. Er zijn 170.165 mensen vermoord, voornamelijk Joden, maar ook Roma en niet-Joodse Polen. Er werden ruim 34.000
Nederlandse Joden vermoord. In oktober 1943 lukte het ongeveer 300 gevangenen te ontsnappen.
Het station van Sobibor in 2007.
Plaats overleden
Auschwitz
Sobibor
Nederland
overig
onbekend
Aantal slachtoffers
33
11
5
3
1
Totaal
53
39
a. Arnemuiden
Geen
b.Middelburg
==================
Gezin Henricus Alberg
man
Alberg, Henricus (Antwerpen(B); 16.6.1874-30.4.1943) 68 jaar. Hij is omgekomen in vernietigingskamp Sobibor. Zijn naam staat vermeld
in Gedenkboek 4. Woonplaats: Middelburg [Gortstraat 53]; Amsterdam
vrouw
Alberg-Alberge, Sibilla (Middelburg; 9.4.1867-30.4.1943) 76 jaar. Zij is omgekomen in vernietigingskamp Sobibor. Haar naam staat
vermeld in Gedenkboek 4. Woonplaats: Middelburg [Gortstraat 53]; Amsterdam
=================
Barkelau, Elisabeth (Vlissingen; 11.11.1900-26.3.1943) 42 jaar. Zij is omgekomen in vernietigingskamp Sobibor. Haar naam staat vermeld
in Gedenkboek 5. Woonplaats: Middelburg; Amsterdam
E. Barkelau
Blok, Wilhelmina (Nijmegen; 8.11.1888-7.9.1942) 53 jaar. Zij is omgekomen in vernietigingskamp Auschwitz. Haar naam staat vermeld in
Gedenkboek 6. Woonplaats: Middelburg; Amsterdam
Boässon, Bernard (Middelburg; 3.8.1910-30.4.1943) 32 jaar. Hij is omgekomen in vernietigingskamp Sobibor. Zijn naam staat vermeld in
Gedenkboek 6. Woonplaats: Middelburg, Lange Noordstraat 21; Amsterdam
Boässon, Hans Karel (Middelburg; 27.6.1915-5.9.1942) 27 jaar. Hij is omgekomen in vernietigingskamp Auschwitz. Zijn naam staat
vermeld in Gedenkboek 6. Woonplaats: Middelburg; Amsterdam
=====================
Gezin Marc Herman Boasson
man
Boasson, Marc Herman (Middelburg; 11.10.1887-20.8.1943) 55 jaar. Overleden in Extern Kommando Gröditz in Duitsland. Hij was
wethouder van de gemeente Middelburg. Zijn naam staat vermeld in Gedenkboek 6. Woonplaats: Middelburg [Park de Griffioen 22];
Amsterdam
vrouw
Boasson-Sanders, Bella (Amsterdam; 3.8.1891-7.9.1942) 50 jaar. Zij is omgekomen in vernietigingskamp Auschwitz. Haar naam staat
vermeld in Gedenkboek 6. Woonplaats: Middelburg [Park de Griffioen 22]; Amsterdam
M.H. Boasson
==============
Brokmeier-Duveen, Heintje (Zwolle; 19.2.1887-19.11.1943) 55 jaar. Zij is omgekomen in de omgeving van het vernietigingskamp
Auschwitz. Haar naam staat vermeld in Gedenkboek 7.
Woonplaats: Middelburg; Amsterdam
40
=====================
Gezin Maurits Joseph Cohen
vader
Cohen, Maurits Joseph (Middelburg; 9.12.1876-19.2.1943) 66 jaar. Hij is omgekomen in het vernietigingskamp Auschwitz. Zijn naam staat
vermeld in Gedenkboek 8. Woonplaats: Middelburg; Amsterdam
moeder
Cohen-Wijnberg, Louise (Amsterdam; 14.2.1885-9.9.1942) 56 jaar. Zij is overleden te Amsterdam.
Woonplaats: Middelburg; Amsterdam
Bijzonderheden: hun zoon J.I. Cohen overleed op 9 april 1943 in Sobibor. Zijn naam is opgenomen onder de woonplaats Sint Laurens. Eén
kind dat nog thuis woonde heeft de oorlog overleefd.
======================
Cohen, Samuel (Vlissingen; 21.4.1898-9.4.1943) 45 jaar. Hij was alleenstaand. Hij is omgekomen in vernietigingskamp Sobibor. Zijn naam
staat vermeld in Gedenkboek 8. Woonplaats: Middelburg [Gortstraat 37; Jodengang 50; Koepoortstraat 15; Seisdam 32]; Amsterdam
[Plantage Franschelaan 11 hg]
Couzijn, Aäron (Middelburg; 23.7.1931-10.8.1943) 12 jaar. Overleden te Middelburg. Wel op transport gesteld naar elders, maar als gevolg
van ziekte overgebracht naar Domburg. Vandaar verder vervoerd naar Middelburg en alhier overleden. Zijn vader heeft de/het
concentratiekamp(en) overleefd. Hij ligt begraven op de Algemene Begraafplaats te Middelburg.
====================
Gezin Philip Isaac van Dam
vader
Dam, Philip Isaac van (Rotterdam; 22.5.1912-31.12.1942) 30 jaar. Hij is omgekomen in vernietigingskamp Auschwitz. Zijn naam staat
vermeld in Gedenkboek 9. Woonplaats: Middelburg [Park de Griffioen 10]; Amsterdam
moeder
Dam-Polak, Henriëtte van (Middelburg; 6.4.1913-21.9.1943) 30 jaar. Zij is omgekomen in vernietigingskamp Auschwitz. Haar naam staat
vermeld in Gedenkboek 9. Woonplaats: Middelburg [Park de Griffioen 10]; Amsterdam
zoon
Dam, Abraham van (Sint Laurens; 31.10.1935-21.9.1942) 6 jaar. Hij is omgekomen in vernietigingskamp Auschwitz. Zijn naam staat
vermeld in Gedenkboek 9. Woonplaats: Middelburg [Park de Griffioen 10]; Amsterdam
=====================
Fischer, Max (Rosenheim [Duitsland]; 14.11.1913-29.4.1945) 32 jaar. Plaats overlijden onbekend. Volgens de Oorlogsgravenstichting:
Duitsland. Woonplaats: Middelburg; Amsterdam
Frank, Izaak Abraham (Zierikzee; 15.10.1864-21.9.1942) 77 jaar. Hij is omgekomen in vernietigingskamp Auschwitz. Zijn naam staat
vermeld in Gedenkboek 11. Woonplaats: Middelburg; Amsterdam
Frank, Mietje (Den Haag; 25.4.1894-7.9.1942) 48 jaar. Hij/zij is omgekomen in vernietigingskamp Auschwitz. Zijn/haar naam staat
vermeld in Gedenkboek 11. Woonplaats: Middelburg, Blindenhoek 2; Amsterdam
================
Gezin Eliazar Gokkes
vader
Gokkes, Eliazar (Harlingen; 16.1.1882-7.9.1942) 60 jaar. Hij is omgekomen in vernietigingskamp Auschwitz. Zijn naam staat vermeld in
Gedenkboek 13. Woonplaats: Middelburg [Bleek 11]; Amsterdam. Hij was leraar Israëlische godsdienst.
moeder
Gokkes-Keizer, Geertruida (Hasselt; 30.1.1886-7.9.1942) 56 jaar. Zij is omgekomen in vernietigingskamp Auschwitz. Haar naam staat
vermeld in Gedenkboek 13. Woonplaats: Middelburg [Bleek 11]; Amsterdam
dochter
Gokkes, Betsy Suzanna (Delfzijl; 10.8.1915-25.9.1942) 27 jaar. Zij is omgekomen in vernietigingskamp Auschwitz. Woonplaats:
Middelburg [Bleek 11]; Amsterdam
================
Groot, Isaak Philip Joël de (Middelburg; 30.8.1877-4.9.1944). Hij werd in 1942 gedwongen om naar Amsterdam te verhuizen. Hij overleed
op 4 september 1944 in Westerbork. Hij ligt begraven op de Nederlandse Israëlische Begraafplaats te Middelburg aan het Seisplein (Vak AT,
nr. 2). Woonplaats: Middelburg, Dam 43; Amsterdam
================
Gezin Henri Heertje
41
man
Heertje, Henri (Amsterdam; 15.8.1913-23.7.1943) 30 jaar. Hij is omgekomen in vernietigingskamp Sobibor. Zijn naam staat vermeld in
Gedenkboek 14. Woonplaats: Middelburg [Park de Griffioen 22]; Amsterdam
vrouw
Heertje-Schoolmeester, Evalina (Amsterdam; 24.1.1915-23.7.1943) 28 jaar. Zij is omgekomen in vernietigingskamp Sobibor. Haar naam
staat vermeld in Gedenkboek 14. Woonplaats: Middelburg [Park de Griffioen 22]; Amsterdam
=============
==========
Gezin Itallie
moeder
Itallie-van Raalte, Anna Wilhelmina van (Vlissingen; 6.2.1912-8.4.1944) 32 jaar. Zij is omgekomen in vernietigingskamp Auschwitz.
Haar naam staat vermeld in Gedenkboek 16. Woonplaats: Middelburg, Laan van Nieuwenhove 5; Amsterdam
zoon
Itallie, Frerik Bart van (Middelburg; 3.9.1941-8.4.1944) 2 jaar. Hij is omgekomen in vernietigingskamp Auschwitz. Zijn naam staat
vermeld in Gedenkboek 16. Woonplaats: Middelburg, Laan van Nieuwenhove 5; Amsterdam
Bijzonderheden: de echtgenoot heeft de oorlog overleefd.
=========
======================
Gezin Karel Levien Jacobson
Vader
Jacobson, Karel Levien (Middelburg; 25.4.1890-7.9.1942) 52 jaar. Hij is omgekomen in vernietigingskamp Auschwitz.
Woonplaats: Middelburg [Lange Delft 123]; Amsterdam
Moeder
Jacobson-Beever, Johanna (Amsterdam; 9.3.1892-7.9.1942) 50 jaar. Zij is omgekomen in vernietigingskamp Auschwitz.
Woonplaats: Middelburg [Lange Delft 123]; Amsterdam
Dochter
Jacobson, Anne Marie (Middelburg; 25.8.1930-7.9.1942) 11 jaar. Zij is omgekomen in vernietigingskamp Auschwitz.
Woonplaats: Middelburg [Lange Delft 123]; Amsterdam
Dochter
Jacobson, Karla Annie (Middelburg; 7.4.1927-7.9.1942) 15 jaar. Zij is omgekomen in vernietigingskamp Auschwitz.
Woonplaats: Middelburg [Lange Delft 123]; Amsterdam
Zoon
Jacobson, Robbert Karel (Middelburg; 12.7.1924-30.6.1944) 19 jaar. Hij is omgekomen in Midden-Europa.
Woonplaats: Middelburg [Lange Delft 123]; Amsterdam
Bijzonderheden: één kind dat nog thuis woonde heeft de oorlog overleefd.
========================
Jesaijes-Braasem, Eva (Middelburg; 2.3.1874-1.10.1942) 67 jaar. Zij is omgekomen in vernietigingskamp Auschwitz. Haar naam staat
vermeld inGedenkboek 16. Woonplaats: Middelburg; Amsterdam
==================
Gezin Louis Leijdesdorff
man
Leijdesdorff, Louis (Franeker; 26.5.1875-2.7.1943) 68 jaar. Hij is omgekomen in vernietigingskamp Sobibor. Zijn naam staat vermeld in
Gedenkboek 20. Woonplaats: Middelburg [Latijnse Schoolstraat 13A]; Amsterdam
vrouw
Leijdesdorff-van Os, Rika Louise (Middelburg; 7.2.1876-2.7.1943) 67 jaar. Zij is omgekomen in vernietigingskamp Sobibor. Haar naam
staat vermeld in Gedenkboek 20. Woonplaats: Middelburg [Latijnse Schoolstraat 13A]; Amsterdam
==================
Leopold, Marcus (Heerlen; 28.9.1869-9.1.1943) 73 jaar. Hij is overleden in Amsterdam in rusthuis Van Zweden. Woonplaats: Middelburg;
Amsterdam.
Nathan, Marcus (Goes; 28.9.1869-5.2.1943) 74 jaar. Hij is omgekomen in vernietigingskamp Auschwitz. Zijn naam staat vermeld in
Gedenkboek 22. Woonplaats: Middelburg; Amsterdam
Polak, Lion18 (Middelburg; 6.9.1925-17.4.1944) 18 jaar. Hij is omgekomen te Loosdrecht (zie ook verzetsslachtoffers). Hij is begraven op
de Nederlandse Israëlische Begraafplaats te Middelburg aan het Seisplein.
Woonplaats: Middelburg; Amsterdam
Polak, Simon (Middelburg; 1.5.1905-31.12.1942) 37 jaar. Hij is omgekomen in vernietigingskamp Auschwitz. Zijn naam staat vermeld in
Gedenkboek 24. Woonplaats: Middelburg, Gortstraat 28; Amsterdam
Polak-Braasem, Sara (Middelburg; 6.12.1869-26.2.1943) 73 jaar. Zij is omgekomen in vernietigingskamp Auschwitz. Haar naam staat
vermeld in Gedenkboek 24. Woonplaats: Middelburg; Amsterdam
================
Gezin Abraham Prins
vader
18
Voor Lion Polak zie ook het onderdeel ”Verzetsslachtoffers”.
42
Prins, Abraham (Amsterdam; 18.1.1906-1.2.1944) 38 jaar. Hij is omgekomen in Extern Kommando Gräditz. Zijn naam staat vermeld in
Gedenkboek 25. Woonplaats: Middelburg [Lange Delft 89, Veersesingel 11]; Amsterdam
moeder
Prins-Menist, Sientje (Amsterdam; 6.1.1909-7.9.1942) 33 jaar. Zij is omgekomen in vernietigingskamp Auschwitz. Haar naam staat
vermeld in Gedenkboek 25. Woonplaats: Middelburg [Lange Delft 89, Veersesingel 11]; Amsterdam
Dochters:
Prins, Clara (Middelburg; 3.4.1938-7.9.1942) 4 jaar. Zij is omgekomen in vernietigingskamp Auschwitz. Haar naam staat vermeld in
Gedenkboek 25. Woonplaats: Middelburg; Amsterdam
Prins, Cecilia (Middelburg; 16.5.1935-7.9.1942) 7 jaar. Zij is omgekomen in vernietigingskamp Auschwitz. Haar naam staat vermeld in
Gedenkboek 25. Woonplaats: Middelburg; Amsterdam
================
Santen, Salomon (Amsterdam; 30.4.1907-27.10.1942) 35 jaar. Hij is omgekomen in vernietigingskamp Auschwitz. Hij was onderwijzer van
beroep. Woonplaats: Middelburg, Penninghoek 3; Amsterdam
Schneider-Hahn, Berta (Ansbach [Duitsland]; 5.4.1872-16.4.1943) 71 jaar. Zij is omgekomen in vernietigingskamp Sobibor. Haar naam
staat vermeld in Gedenkboek 27. Woonplaats: Middelburg; Amsterdam
Vriesman-van Wittene, Rebecca Bartha (Middelburg; 3.4.1896-1.10.1942) 46 jaar. Zij is omgekomen in vernietigingskamp Auschwitz.
Haar naam staat vermeld in Gedenkboek 31. Woonplaats: Middelburg; Amsterdam
R.B. Vriesman-van Wittene
Wittene-Braasem, Betje van (Middelburg; 1.12.1863-1.10.1942) 78 jaar. Zij is omgekomen in vernietigingskamp Auschwitz. Haar naam
staat vermeld in Gedenkboek 32. Woonplaats: Middelburg; Amsterdam
================
Gezin Levie Vriesman
man
Vriesman, Levie Berend (Middelburg; 17.4.1920-31.1.1943) 22 jaar. Hij is omgekomen in vernietigingskamp Auschwitz.
Woonplaats: Middelburg; Amsterdam
vrouw
Vriesman, Henriëtte (Middelburg; 18.2.1919-11.2.1944) 24 jaar. Zij is omgekomen in vernietigingskamp Auschwitz.
Woonplaats: Middelburg; Leiden
Bijzonderheden: Beiden kwamen uit het gezin van Maurits Vriesman en Rebekka Bartha Vriesman-van Wittene. Uit het gezin overleefden
twee personen de Tweede Wereldoorlog, t.w. Maurits Vriesman en zijn zoon Bernhard Vriesman.
================
===================
Gezin Levie Zwartverwer
man
Zwartverwer, Levie (Amsterdam; 7.11.1880-11.12.1942) 62 jaar. Zij is omgekomen in vernietigingskamp Auschwitz. Zijn naam staat
vermeld in Gedenkboek 33. Woonplaats: Middelburg [Heerenstraat 10]; Amsterdam
vrouw
Zwartverwer-Ziff, Maria (Leeds [Groot-Brittannië]; 17.2.1883-11.12.1942) 59 jaar. Zij is omgekomen in vernietigingskamp Auschwitz.
Haar naam staat vermeld in Gedenkboek 33. Woonplaats: Middelburg [Heerenstraat 10]; Amsterdam
====================
c.Nieuw- en Sint Joosland
Geen
d.Sint Laurens
Cohen, Joseph Isidoore (Middelburg; 2.6.1920-9.4.1943) 22 jaar. Hij is omgekomen in vernietigingskamp Sobibor. Zijn naam staat vermeld
in Gedenkboek 8. Woonplaats: Sint Laurens; Amsterdam
43
Joods monument aan het Seisplein te Middelburg.
44
DEEL III. MILITAIRE SLACHTOFFERS
Hoofdstuk 6. Gesneuvelde en vermiste militairen
a.Arnemuiden
Tussen Arnemuiden op Walcheren en Lewedorp op Zuid-Beveland bevond zich de Sloedam. Op deze 1 km lange dam met aan beide zijden
het water van het Sloe en Zandkreek, hebben zich op 16 en 17 mei 1940 en gedurende eind oktober tot begin november 1944 heftige
gevechten plaatsgevonden. De gesneuvelde Duitse militairen in mei 1940 en geallieerde militairen in oktober/november 1944 zijn niet in dit
boek opgenomen, omdat die op het grondgebied van de toenmalige gemeente ’s-Heer Arendskerke (met name Lewedorp) zijn gesneuveld en
aldaar zijn begraven. Voor een overzicht verwijs ik u naar het boek Slagveld Sloedam. Wel zijn opgenomen de op het grondgebied van
Arnemuiden gesneuvelde Franse militairen in mei 1940 en gesneuvelde Duitse militairen vanaf september 1944 tot eind 1944.
1. Britse militairen
7 oktober 1943
Soulsby, F/O Bernard (-). Op 7 oktober 1943 voerden acht Hurricanes van No 137 Squadron RAF, geëscorteerd door zeven Typhoons, een
aanval uit ten noordwesten van de Sloedam op lage hoogte op kustschepen. Op de terugweg in de omgeving van Blankenberge (België)
ontstond een luchtgevecht waarbij de Hurricane Mk IV KZ 620 verloren ging. Flying Officer Soulsby met legernummer 126629 van de RAF
(VR) is sedert die datum vermist (MIA). Zijn naam staat vermeld op paneel 129 van het Runnymede Memorial in Engeland.
3 november 1944
Onbekende Britse soldaat (-3.11.1944). In de nabijheid van Hof Nieuwerkerk aan de Langeweg bij Arnemuiden werd een onbekende Britse
soldaat begraven. De Grave Registration Unit 37 lukte het niet om de militair te identificeren. Hij werd daarom als onbekende soldaat
begraven op de Britse Militaire Begraafplaats te Bergen op Zoom (Vak 7, rij A, nr. 4).
2. Duitse militairen
Vanaf juni 1944 was Arnemuiden een Rode Kruisdorp. Vanaf september 1944 kwam de Sloedam en omgeving veelvuldig onder zwaar vuur
te liggen. Omdat er een Duitse verbandpost aanwezig was, werden veel gewonden naar het dorp vervoerd. Het gevolg was dat veel Duitse
militairen hier overleden (148 totaal in onderstaande lijst) en dit aantal nam fors toe vanaf eind oktober tot begin november 1944 toen de felle
gevechten rondom Sloedam zich afspeelden. De begraafplaatsen in Arnemuiden kwamen vol te liggen met gesneuvelde Duitsers. In de
maanden oktober tot december 1955 zijn de militairen opgegraven en herbegraven in de Duitse Militaire Begraafplaats te Ysselsteyn
(gemeente Venray, provincie Limburg). De afkorting HBY betekent: “herbegraven Ysselsteyn” en vervolgens: “vak, rij en grafnummer”.
45
De Duitse Militaire Begraafplaats te Ysselsteyn (bij Venray, provincie Limburg)
1942
Naam, rang
Engels, Uffz. Karl
Heimke, Lt. Paul
Vitt, Ogefr. Ernst
Feikis, Pz.Jg. Alois
Geboortedatum
(18.8.1919-28.3.1942)
(19.9.1920-28.3.1942)
(1.10.1919-28.3.1942)
(13.12.1913-13.12.1942)
Leeftijd
22 jaar
21 jaar
22 jaar
29 jaar
HBY
AZ.6.142
AZ.6.143
AZ.6.144
AH.12.288
Op 28 maart 1942 stortte bij Kleverskerke een bommenwerper neer van het type Junkers 88 (Ju 88). Dit was een Duitse bommenwerper met
als kenmerken: C-6, RH en TR, werknummer 178. Dit vliegtuig van de Ergänzungsstaffel behoorde tot het Nachtjagdgeschwader 2 (NJG 2)
en had als basis Gilze-Rijen.
september 1944
Bartl, Ogefr. Johann
Bieswanger, Matr.Ogefr. Karl
Amenda, Gefr. Herbert
Braun, Gefr. Otto
(14.10.1908-11.9.1944)
(5.6.1921-12.9.1944)
(14.9.1925-20.9.1944)
(12.5.1901-4.9.1944)
35 jaar
23 jaar
19 jaar
43 jaar
46
AH.4.85
AH.5.105
AH.5.125
AH.5.112
Briegel, Gren. Hans
Büchner, Ogefr. Robert
Burger, Gefr. Martin
Critkowits, Ogefr. Johann
Cybulski, Uffz. Paul
Debertin, Gefr. Leonhart
Dressel, Ogefr. Hubert
Fischer, Ogefr. Walter
Gleihsinger, Ogren. Anton
Gora, Karl
Eilipitsch, Gren. Wladimir
Eisenhauer, Ogefr. Adam
Elimer, Gren. Siegmund
Haberl, Uffz. Kunibert
Herbst, Ogefr. Erwin
Hinz, Oschtz. Hermann
Hinze, Gefr. Heinz
Janskan, Uffz. Paul
Jochmann, Uffz. Hermann
Kampa, Uffz. Josef
Kapp, Gefr. Johannes
Knoll, Ogefr. Rudolf
Köhler, Uffz. Wolfgang
Lohse, Gefr. Kurt
Mertl, Ogefr. Konrad
Meves, Gefr. Karl
Moser, Jäger Georg
Mössner, Ogefr. Ernst
Panak, Gren. Rudolf
Pollach, Ogefr. Rudolf
Reissig, Ogefr. Franz
Pscheidt, Ogefr. Michael
Roland, Ogefr. Waldemar
Schiller, Ogefr. Hans
Schmidtke, Gren. Heinz
Steffelin, Bootsm. Hans
Stein, Wachtm. Burckhart
Tesch, St. Intendant Wilhelm
Töbsch, Uffz. Paul
Trelenberg, Ogefr. Ludwig
Weinmann, Ogefr. Adolf
Wolf, Ogefr. Michael
Zaus, Gefr. Friedrich
Zwengert, Gefr. Eugen
(13.2.1925-13.9.1944)
(19.7.1908-11.9.1944)
(24.10.1902-14.9.1944)
(20.12.1909-13.9.1944)
(5.1.1913-17.9.1944)
(13.3.1907-14.9.1944)
(14.3.1912-11.9.1944)
(3.7.1910-11.9.1944)
(4.4.1901-11.9.1944)
(10.5.1925-11.9.1944)
(27.4.1925-11.9.1944)
(1.1.1908-11.9.1944)
(25.4.1926-11.9.1944)
(2.3.1921-13.9.1944)
(3.3.1922-24.9.1944)
(8.2.1903-11.9.1944)
(13.12.1925-18.9.1944)
(…-13.9.1944)
(2.5.1923-28.9.1944)
(18.9.1913-11.9.1944)
(19.11.1906-11.9.1944)
(30.3.1909-12.9.1944)
(1.5.1926-11.9.1944)
(20.8.1910-16.9.1944)
(3.7.1911-27.9.1944)
(2.7.1906-16.9.1944)
(15.12.1925-29.9.1944)
(20.11.1907-11.9.1944)
(5.12.1907-11.9.1944)
(14.3.1920-11.9.1944)
(5.6.1908-15.9.1944)
(13.12.1921-11.9.1944)
(21.8.1919-11.9.1944)
(14.1.1907-10.9.1944)
(30.5.1925-17.9.1944)
(19.8.1921-11.9.1944)
(9.12.1913-15.9.1944)
(10.1.1902-11.9.1944)
(6.10.1910-13.9.1944)
(6.10.1923-20.9.1944)
(26.2.1906-14.9.1944)
(5.7.1902-12.9.1944)
(6.11.1905-16.9.1944)
(13.12.1909-11.9.1944)
19 jaar
36 jaar
41 jaar
34 jaar
21 jaar
37 jaar
32 jaar
34 jaar
43 jaar
19 jaar
19 jaar
36 jaar
18 jaar
23 jaar
22 jaar
41 jaar
18 jaar
21 jaar
30 jaar
37 jaar
35 jaar
18 jaar
34 jaar
33 jaar
38 jaar
18 jaar
36 jaar
36 jaar
24 jaar
36 jaar
32 jaar
25 jaar
37 jaar
19 jaar
23 jaar
30 jaar
42 jaar
33 jaar
20 jaar
38 jaar
42 jaar
38 jaar
34 jaar
AH.5.10
AH.4.84
AH.5.111
AH.5.109
AH.5.121
AH.5.115
AH.11.90
AH.5.106
AH.4.98
AH.4.100
AH.4.97
AH.5.103
AH.4.83
AH.5.114
AH.6.126
AH.4.93
AH.5.124
graf onbekende Duitse soldaat
AH.6.128
AH.4.87
AH.4.91
AH.5.104
AH.4.81
AH.5.118
AH.6.127
AH.5.119
AH.6.129
AH.5.110
AH.4.86
AH.4.92
AH.5.116
AH.4.88
AH.4.99
AH.4.89
AH.5.122
AH.4.95
AH.5.117
AH.4.94
AH.5.107
AH.5.123
AH.5.113
AH.5.101
AH.5.120
AH.5.102
oktober 1944
Alferman, Ogefr. Gunther
Assing, Wachtm. Lammert
Berg, Ogefr. Josef
Bojda, Gefr. Paul
Brackelmann, Ogefr. Otto
Brandt, Ob. Zahlm. Alfred
Bulawa, Gren. Rudolf
Diettrich, Ogefr. G.
Ehlers, Ogefr. Hermann
Gräbner, Masch.Ogefr. Erich
Hass, Lt. Hans Georg
Heidrich, Gefr. Emil Johann
Heier, Gefr. Willi
Heina, Stfw. Alfred
Heitmann, Ogefr. Walter
Hürten, Gefr. Wilhelm
Jochums, Uffz. Heinrich
Klink, Funker Bodo
Klöters, Ogren. Wilhelm
Krahforst, Gren. Wilhelm
Kraus, Uffz. Edmund
Kudrna, Gefr. Josef
Mager, Ogefr. Kurt
Marquardt, Gefr. Julius
Märten, Schtz. Erich
Meissner, Matr. Ogefr. Josef
Melzer, Ogefr. Bruno
Noack, Gefr. Alfred
Pross, San.Ogefr. Wilhelm
Rudzinski, Gefr. Stefan
(16.1.1908-11.10.1944)
(22.7.1914-20.10.1944)
(31.8.1922-28.10.1944)
(19.1.1911-19.10.1944)
(17.10.1925-15.10.1944)
(28.1.1905-11.10.1944)
(18.5.1926-10.10.1944)
(26.8.1906-4.10.1944)
(5.7.1901-17.10.1944)
(16.3.1911-24.10.1944)
(8.4.1922-10.10.1944)
(31.5.1925-1.10.1944)
(11.6.1908-30.10.1944)
(9.2.1900-11.10.1944)
(16.8.1909-11.10.1944)
(19.5.1921-25.10.1944)
(3.7.1914-20.10.1944)
(12.8.1923-28.10.1944)
(11.9.1910-21.10.1944)
(25.8.1911-10.10.1944)
(16.10.1913-12.10.1944)
(16.3.1902-30.10.1944)
(5.5.1900-23.10.1944)
(20.10.1901-24.10.1944)
(5.9.1906-10.10.1944)
(17.3.1922-11.10.1944)
(28.10.1912-8.10.1944)
(31.3.1925-12.10.1944)
(20.2.1902-31.10.1944)
(15.2.1921-9.10.1944)
36 jaar
30 jaar
22 jaar
33 jaar
18 jaar
39 jaar
18 jaar
38 jaar
43 jaar
33 jaar
22 jaar
19 jaar
36 jaar
44 jaar
35 jaar
23 jaar
30 jaar
21 jaar
34 jaar
33 jaar
30 jaar
42 jaar
44 jaar
43 jaar
38 jaar
22 jaar
31 jaar
19 jaar
42 jaar
23 jaar
AH.6.139
AH.7.154
AH.7.161
AH.7.152
AH.6.147
AH.6.138
AH.6.135
AH.6.131
AH.6.150
AH.7.158
AH.6.133
AH.6.130
AH.7.164
AH.6.141
AH.6.142
AH.7.160
AH.7.153
AH.7.162
AH.7.155
AH.6.137
AH.6.146
AH.7.166
AH.7.157
AH.7.159
AH.6.136
AH.6.140
AH.6.132
AH.6.143
AH.7.173
AH.6.134
47
Scheibe, Ogefr. Werner
Schildgen, Gefr. Werner
Schuller, Ogefr. Josef
Schulze, Gren. Karl
Schwarz, Ogren. August
Seeger, San. Ogefr. Alfred
Vetter, Ob.Zahlm. Stadtinsp. Walter
Weber, Matr.Pion. Willi Ernst Kurt
Wussow, Ogefr. Edmund
(10.5.1907-12.10.1944)
(24.1.1925-21.10.1944)
(17.12.1910-19.10.1944)
(1.2.1926-16.10.1944)
(13.1.1903-30.10.1944)
(11.9.1916-13.10.1944)
(22.3.1902-11.10.1944)
(21.2.1907-29.10.1944)
(5.4.1924-25.10.1944)
37 jaar
19 jaar
33 jaar
18 jaar
41 jaar
28 jaar
42 jaar
37 jaar
20 jaar
AH.6.144
AH.7.156
AH.7.151
AH.6.148
AH.7.165
AH.6.145
AH.6.149
AH.7.163
AH.7.175
november 1944
1 november
Ahrens, San.Fw. Wilhelm
Anders, Ogefr. Wilhelm
Banitz, Gefr. Alfred
Graf, Gren. Otto
Hintzke, Matr.Art.Gefr. Johann
Höhn, Gefr. Fritz
Karohl, Wachtm. Otto
Kittelberger, San.Gefr.
Makoski, Ogefr. Peter
Matzek, Ogren. Wilhelm
Oberle, San.Ogefr. Hermann
Picard, Stgefr. Heinz
Reinhardt, Matrose Wilhelm
Riedel, Gefr. Johannes
Rohrer, Ogren. Anton
Slonka, Gren. Ferdinand
Schneider, Gefr. Hans
(26.12.1914-1.11.1944)
(14.11.1911-1.11.1944)
(5.9.1903-1.11.1944)
(10.8.1907-1.11.1944)
(10.9.1904-1.11.1944)
(17.7.1907-1.11.1944)
(14.3.1908-1.11.1944)
(5.3.1905-1.11.1944)
(23.7.1911-1.11.1944)
(21.12.1902-1.11.1944)
(20.9.1901-1.11.1944)
(16.7.1915-1.11.1944)
(1.9.1906-1.11.1944)
(28.11.1904-1.11.1944)
(8.3.1901-1.11.1944)
(18.10.1904-1.11.1944)
(14.3.1903-1.11.1944)
29 jaar
32 jaar
41 jaar
37 jaar
40 jaar
37 jaar
37 jaar
39 jaar
33 jaar
41 jaar
41 jaar
29 jaar
38 jaar
39 jaar
33 jaar
40 jaar
31 jaar
AH.7.167
AH.8.187
AH.8.179
AH.7.169
AH.8.184
AH.8.192
AH.7.174
AH.7.170
CR.3.64
AH.8.189
AH.7.168
AH.8.188
AH.8.181
AH.7.171
AH.8.178
AH.8.176
AH.7.172
2 november
Fischer, Uffz. Ernst
Lücke, Lt. Karl Hubert
Prisille, Gefr. Otto
Schramm, Stabs.Gefr. Werner
Schüritz, Ogefr. Otto
(18.10.1916-2.11.1944)
(19.8.1910-2.11.1944)
(20.2.1902-2.11.1944)
(18.6.1918-2.11.1944)
(11.5.1909-2.11.1944)
28 jaar
34 jaar
42 jaar
26 jaar
35 jaar
CR.3.66
CR.3.68
AH.9.217
CR.3.67
CR.3.65
3 november
Bennecke, Gefr. Berthold
Brendel, Ogefr. Bernhard
Sarbacher, Ob.Pionier Wilhelm
Schnabel, Ogefr. Erich
Taubert, Ogefr. Herbert
Temme, Hptm. Kurt
Werner, Ogefr. Gerhard
Wiesler, Gefr. Josef
(5.5.1908-3.11.1944)
(9.6.1916-3.11.1944)
(26.1.1926-3.11.1944)
(9.6.1922-3.11.1944)
(15.8.1915-3.11.1944)
(23.6.1903-3.11.1944)
(30.10.1916-3.11.1944)
(24.5.1909-3.11.1944)
36 jaar
28 jaar
18 jaar
22 jaar
29 jaar
41 jaar
28 jaar
35 jaar
AH.8.186
AH.8.193
AH.8.190
AH.8.194
AH.8.185
AH.8.183
AH.8.195
AH.8.191
4 november
Bläsing, Gefr. Wilhelm
Joch, Uffz. Wilhelm
Kühlich, Gefr. Johannes
Manecke, Gefr. Wilhelm
Schulz, Gefr. Gerhard
(21.7.1917-4.11.1944)
(28.8.1913-4.11.1944)
(14.8.1902-4.11.1944)
(17.3.1908-4.11.1944)
(16.11.1904-4.11.1944)
27 jaar
31 jaar
42 jaar
36 jaar
39 jaar
AH.8.196
AH.8.199
AH.8.198
AH.8.177
AH.8.180
5 november
Kobrow, Kan. Kurt
(5.7.1906-5.11.1944)
38 jaar
AH.8.197
6 november
Gorski, Gefr. Norbert
Henkel, Gefr. Karl
(11.9.1925-6.11.1944)
(9.6.1924-6.11.1944)
19 jaar
20 jaar
AH.9.201
AH.8.200
7 november
Altrogge, Pion. Karl
Gremlik, Gren. Richard
Günther, Uffz. Erich
Hirsch. Ob.Funker Wilhelm
Schmidt, Ogefr. Hans
Weichsberger, Leutn.d.Reserve Franz
(21.12.1919-7.11.1944)
(31.3.1905-7.11.1944)
(27.9.1912-7.11.1944)
(12.12.1901-7.11.1944)
(13.9.1920-7.11.1944)
(1.11.1910-7.11.1944)
24 jaar
39 jaar
32 jaar
42 jaar
24 jaar
34 jaar
AH.9.207
AH.9.202
AH.9.204
AH.9.208
AH.9.206
AH.9.209
8 november
Mahlfeld, Uffz. Willi
(12.12.1909-8.11.1944)
34 jaar
AH.9.203
december 1944
Brehme, Gefr. Hermann
Kiener, Ogefr. Franz
(5.10.1905-21.12.1944)
(1.12.1903-19.12.1944)
39 jaar
41 jaar
graf onbekende soldaat
AH.9.211
48
1945
Herold, Jakob
(26.1.1902-19.2.1945)
overig
Dürrsperger, Gefr. Berthold
Wagner, Ogefr. Gerhard
(10.11.1923-…)
(4.12.1913-…)
Onbekende Duitse soldaat
Onbekende Duitse soldaat
Onbekende Duitse soldaat
Onbekende Duitse soldaat
Onbekende Duitse soldaat
Onbekende Duitse soldaat Ogefr.
Onbekende Duitse soldaat
43 jaar
CR.2.38
vermist 7.11.1944
AH.9.210
(...-11.9.1944)
(...-7.11.1944)
(...-1.11.1944)
(...-11.9.1944)
AH.4.82
AH.9.205
AH.8.182
AH.4.96
3. Franse militairen
Bij de Sloedam en in de omgeving van Arnemuiden hebben de Franse militairen op 17 mei 1940 felle gevechten geleverd met SS-troepen. ’s
Morgens vroeg werd al de eerste aanval uitgevoerd welke mislukte. Pas laat in de namiddag lukte het de Duitsers over de Sloedam heen te
komen en uiteindelijk Walcheren in te nemen. In totaal sneuvelden er op 17 mei 1940 19 Franse militairen. Op 30 oktober 1944 sneuvelde
nog de Franse piloot J.J.A. Camus met zijn Spitfire bij Kleverskerke.
17 mei 1940
Barbier, Sold. 2 Cl. François (20.2.1903-17.5.1940) 37 jaar. 224 R.I. Eerste graflocatie: Begraafplaats Arnemuiden. Na de Tweede
Wereldoorlog gerepatrieerd naar Frankrijk. Begraven in Loguivy-Plougras.
Guéguen, Sold. Allain Marie (13.6.1908-17.5.1940) 31 jaar. 224 R.I. Eerste graflocatie: Begraafplaats Arnemuiden. Na de Tweede
Wereldoorlog gerepatrieerd naar Frankrijk. Begraven in Saint Sauveur.
Juvin, Sold.Georges (17.2.1905-17.5.1940) 35 jaar. 224 R.I. Eerste graflocatie: Begraafplaats Arnemuiden. Na de Tweede Wereldoorlog
gerepatrieerd naar Frankrijk. Begraven in Ivry sur Seine.
Le Borgne, Sold. Marcel Marie (…-17.5.1940) (…) jaar. 224 R.I. Eerste graflocatie: Begraafplaats Arnemuiden. Na de Tweede
Wereldoorlog overgebracht naar de Franse Militaire Begraafplaats te Kapelle (Vak E, rij 2, nr. 10).
Le Bougeant, Sold. Jean Marie (7.6.1909-17.5.1940) 30 jaar. 224 R.I. Eerste graflocatie: Begraafplaats Arnemuiden. Na de Tweede
Wereldoorlog overgebracht naar de Franse Militaire Begraafplaats te Kapelle (Vak E, rij 2, nr. 12).
Le Guen, Sold. François Marie (…-17.5.1940) (…) jaar. 224 R.I. Eerste graflocatie: Begraafplaats Arnemuiden. Na de Tweede
Wereldoorlog overgebracht naar de Franse Militaire Begraafplaats te Kapelle (Vak E, rij 2, nr. 11).
Laplanche, Sold. 2 Cl. Eugène François (7.9.1906-17.5.1940) 33 jaar. 224 R.I. Eerste graflocatie: Begraafplaats Arnemuiden. Na de
Tweede Wereldoorlog gerepatrieerd naar Frankrijk. Begraven in Yvignac.
Lechat, Sold. Marcel Gaston Joseph (16.2.1905-17.5.1940) 35 jaar. 224 R.I. Eerste graflocatie: Begraafplaats Arnemuiden. Na de Tweede
Wereldoorlog gerepatrieerd naar Frankrijk. Begraven in Parennes.
Letellier, Sold. Eugène Raoul (17.10.1913-17.5.1940) 26 jaar. 224 R.I. Eerste graflocatie: Begraafplaats Arnemuiden. Na de Tweede
Wereldoorlog gerepatrieerd naar Frankrijk. Begraven in Douvres.
Louazel, Sgt. Victor Eugène Raoul (10.7.1905-17.5.1940) 34 jaar. 224 R.I. Eerste graflocatie: Begraafplaats Arnemuiden. Na de Tweede
Wereldoorlog gerepatrieerd naar Frankrijk. Begraven in Combourg.
Morvan, Sold. Guillaume Yves Marie (16.4.1905-17.5.1940) 35 jaar. 224 R.I. Eerste graflocatie: Begraafplaats Arnemuiden. Na de
Tweede Wereldoorlog gerepatrieerd naar Frankrijk. Begraven in Plouisy.
Pascot, Mar.d.log. Dénis Jean Edouard (10.9.1916-17.5.1940) 23 jaar. 224 R.I. Eerste graflocatie: Begraafplaats Arnemuiden. Na de
Tweede Wereldoorlog gerepatrieerd naar Frankrijk. Begraven in Le Garric.
Philippe, Sold. Etienne Louis (…-17.5.1940) (…) jaar. 224 R.I. Eerste graflocatie: Begraafplaats Arnemuiden. Na de Tweede Wereldoorlog
overgebracht naar de Franse Militaire Begraafplaats te Kapelle (Vak E, rij 2, nr. 6).
Porcher, Sold. Michel Robert (…17.5.1940) (…) jaar. 224 R.I. Eerste graflocatie: Begraafplaats Arnemuiden. Na de Tweede Wereldoorlog
overgebracht naar de Franse Militaire Begraafplaats te Kapelle (Vak E, rij 2, nr. 7).
Rault, Cap.l Joseph (…-17.5.1940) (…) jaar. 224 R.I. Eerste graflocatie: Begraafplaats Arnemuiden. Na de Tweede Wereldoorlog
overgebracht naar de Franse Militaire Begraafplaats te Kapelle (Vak E, rij 2, nr. 8).
Roisin, Brig. Chef René Gaston (2.10.1909-17.5.1940) 30 jaar. 50 R.A.D. Eerste graflocatie: Begraafplaats Arnemuiden. Na de Tweede
Wereldoorlog gerepatrieerd naar Frankrijk. Begraven in Breuil Le Vert.
Rua, Sold. 2 Cl. Dominico (13.11.1913-17.5.1940) 26 jaar. 224 R.I. Eerste graflocatie: Begraafplaats Arnemuiden. Na de Tweede
Wereldoorlog gerepatrieerd naar Frankrijk. Begraven in Villejuif.
49
Thibon, Sold. Léon (10.7.1917-17.5.1940) 22 jaar. 23 jaar. 224 R.I. Eerste graflocatie: Begraafplaats Arnemuiden. Na de Tweede
Wereldoorlog overgebracht naar de Franse Militaire Begraafplaats te Kapelle (Vak E, rij 2, nr. 9).
Weill, Lt. Claude (15.9.1915-17.5.1940) 24 jaar. 224 R.I. Eerste graflocatie: Begraafplaats Arnemuiden. Na de Tweede Wereldoorlog
gerepatrieerd naar Frankrijk. Begraven in Elbeuf.
30 oktober 1944
Camus, S.Lieut. Jean Jacques André (4.7.1921-30.10.1944) 23 jaar. No. 329 Squadron RAF. Hij sneuvelde bij Kleverskerke (Gemeente
Arnemuiden), toen zijn Spitfire Mk IX PT673 werd geraakt door Duitse Flak. Het vliegtuig stortte ong. 15.15 uur neer en boorde zich ca. 2 m
diep in de grond. Doordat de grond zacht was kon de piloot niet direct worden geborgen. Pas op 13 augustus 1945 werd de piloot geborgen
en kon zijn identiteit definitief worden vastgesteld. In 1949 werd zijn lichaam overgebracht naar Frankrijk en in Thiers (departement Puy-deDôme) worden herbegraven.
Veldgraven van gesneuvelde Franse militairen bij de Sloedam te Arnemuiden.
Opgraving van S.Lieut. Camus op 13 augustus 1945 te Kleverskerke.
S.Lieut. J.J.A. Camus
4. Nederlandse militairen
1940
Hildebrand, Matroos vliegtuigmaker 3e kl. Gerrit Everardus (Amsterdam; 28.10.1917-17.5.194019) 22 jaar. Stamboeknummer: 11122.
Hildebrand sneuvelde bij de Sloedam en heeft als overlijdensplaats Arnemuiden. Hij was afkomstig van het Marine Vliegkamp te Veere en
maakte deel uit van de Koninklijke Marine. Hij werd op 19 mei 1940 voorlopig begraven op de Nieuwe Algemene Begraafplaats te
Arnemuiden (grafnr. 271). Hij werd op 7 juni 1940 overgebracht naar de Noorderbegraafplaats te Amsterdam. Hij kreeg zijn definitieve
rustplaats op het Militair ereveld Grebbeberg te Rhenen (Rij 6A, grafnr. 32).
Vos, Matroos vliegtuigmaker 3e kl. Johannes Marinus de (Voerendaal; 1.12.1918-17.5.1940) 21 jaar. Stamboeknummer: 12033. De
zeemilicien De Vos van de Koninklijke Marine raakte ernstig gewond bij de Sloedam en overleed aan zijn verwondingen in het ziekenhuis te
Goes. Hij werd begraven op de Rooms-Katholieke Begraafplaats St. Trudo te Eindhoven. Hij kreeg zijn definitieve rustplaats op het Militair
ereveld Grebbeberg te Rhenen (Rij 9, grafnr. 23).
Huiszoon, Matr.1.[zm] Lieven (Vlissingen; 1.12.1912-14.5.1940) 27 jaar. Hij was opvarende van de Hr.Ms. BV 34 van de Koninklijke
Marine. Dit schip is op 14 mei 1940 als gevolg van een zeemijnontploffing tot zinken gebracht in de Westerschelde/Deurloo. Echtgenoot van
Geertruid van de Gruiter. Hij kreeg een zeemansgraf. Zijn naam is opgetekend in Gedenkboek 38. Zijn naam staat eveneens vermeld op het
monument op de Grebbeberg voor degenen die vielen voor het vaderland en geen aanwijsbaar graf hebben.
Bronke, Korp. [Macht.] Marcus (Vlissingen; 23.6.1901-19.11.1940) . Hij was opvarende van Hr. Ms. O22 van de Koninklijke Marine. De
onderzeeboot is vergaan in het Skagerrak. Echtgenoot van Jannetje Grootjans. Hij kreeg een zeemansgraf. Zijn naam is opgetekend in
Gedenkboek 38.
1941
Belzen, Matr. [VRH] Joos van (Arnemuiden; 22.6.1906-28.4.1941) Koninklijke Marine. Hij was a/b Hr.Ms. Caroline. Dit was een
vistrawler. Hij sneuvelde in de Baai van Milford Haven, toen het schip werd getroffen door een zeemijn. Echtgenoot van Jannetje Marijs.
Hij kreeg een zeemansgraf. Zijn naam is opgetekend in Gedenkboek 38.
19
Op zijn grafsteen staat als overlijdensdatum 19 mei 1940. Dit moet zijn 17 mei 1940. Vermoedelijk is de overlijdensdatum abusievelijk verwisseld met de datum van begraven.
50
Hr.Ms. Caroline
1942
Ventevogel, Kwartm. Pieter (Vlissingen; 11.12.1905-27.2.1942) 36 jaar. Hij sneuvelde a/b Hr. Ms. Java van de Koninklijke Marine.
Hij was afkomstig uit Vlissingen. Hij was de echtgenoot van Jannetje de Ridder. Hij kreeg een zeemansgraf. Zijn naam is opgetekend in
Gedenkboek 39.
Kwartm. P. Ventevogel
1943
Belzen, Korp. [Macht.] Pieter van (Arnemuiden; 24.11.1900-21.2.1943) 42 jaar. Hij maakte deel uit van de Koninklijke Marine.
Stamboeknr. 77143.Hij geraakte in Japans gevangenschap. Hij is omgekomen in Rintin, Thailand. Hij heeft meegewerkt aan de aanleg van
de Birma-Spoorweg. Hij ligt begraven op de begraafplaats Kanchanaburi War Cemetery in Thailand (Vak 5, Rij C, nr. 27). Hij was
afkomstig uit Souburg en was de echtgenoot van Sara Houmes.
Schroevers, Korp. Lieven (Veere; 4.1.1909-26.10.1943) 34 jaar. Hij maakte deel uit van de Koninklijke Marine. Hij geraakte in Japans
gevangenschap. Hij kwam om in Kanchanaburi. Hij heeft meegewerkt aan de aanleg van de Birma-Spoorweg. Hij ligt begraven op de
begraafplaats Kanchanaburi War Cemetery in Thailand (Vak 7, Rij B, nr. 27).
1944 -1945
Kluijfhout, Matr. 1 Willem (Arnemuiden; 9.7.1920-28.11.1944) 21 jaar. Omgekomen in Tarakan, Borneo. Hij was in dienst van de KM en
geraakte in Japans gevangenschap in het voormalig Nederlands-Indië. Hij is in een Japans kamp om het leven gekomen. Hij heeft geen
aanwijsbaar graf (Buiten Erevelden). Zijn naam staat in Gedenkboek 40. Zoon van Johannis Kluijfhout en Cornelia de Nooijer.
Doeser, Korp. Bernard Adriaan (Utrecht; 25.7.1917-10.2.1945) 27 jaar. Hij maakte deel uit van de eerste gevechtsgroep van de
Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene. Hij kwam om het leven toen in Krabbendijke een V1 was neergestort. Hij werd op 13
februari 1945 begraven op de Nieuwe Algemene Begraafplaats te Arnemuiden. Hij kreeg zijn definitieve rustplaats op het Militair ereveld
Grebbeberg te Rhenen (Rij 9, grafnr. 50).
Belzen, Brig. [MMD] Job van (Arnemuiden; 1.2.1919-10.9.1945) 26 jaar. Hij maakte deel uit van het KNIL. Stamboeknr. 96498. Hij kwam
als ex-Japans krijgsgevangene bij een vliegtuigongeluk om het leven. Het vliegtuig was op weg van Japan naar Batavia in 1945. Als
overlijdensplaats is aangegeven kamp Formosa. Hij ligt begraven in Sai Wan War Cemetery te Hong Kong (China). De graflocatie is Vak 4,
Rij N, Nr. 4. Hij was de zoon van Jacob van Belzen en Jacomina van Belzen.
Doorn, Marva 3e klas Amelia van (Ellewoutsdijk; 14.11.1924-16.9.1945) 20 jaar. Op 16 september 1945 kwam de 20-jarige Amelia van
Doorn uit Ellewoutsdijk om het leven. Zij was militair (Marva 3e klas) bij de Koninklijke Nederlandse Marine. Zij verongelukte op het
noodvliegveld te Arnemuiden kort nadat zij vanuit Engeland via een tussenstop in ´s-Gravenhage in Zeeland was gearriveerd voor een
verlofperiode. Ze werd rond 18.30 uur met fataal gevolg geraakt door een propeller van het vliegtuig. Zij werd met militaire eer begraven te
Ellewoutsdijk.
e
Marva 3 kl. A.
van Doorn
Vliegtuigmaker 3e kl. Brig. J. van Belzen
G.E. Hildebrand
51
L. Schroevers
Korp. B.A. Doeser
Korp. J. van Belzen
5. Russische militairen
In september 1944 sneuvelden twee Russische militairen in Arnemuiden. Zij konden niet worden geïdentificeerd en liggen nu als
onbekenden begraven op het Russisch ereveld in Oud-Leusden (bij Amersfoort).
September 1944
Onbekende Russische soldaat (-11.09.1944). Hij sneuvelde te Arnemuiden. De Russische militair ligt begraven op het Russisch ereveld (
Vak D, rij 8, nr. 814).
Onbekende Russische soldaat (-15.09.1944). Hij sneuvelde te Arnemuiden. De Russische militair ligt begraven op het Russisch ereveld (
Vak D, rij 9, nr. 813). Onderdeel: EM 22615.
Graf onbekende Russische soldaat (Vak D, rij 9, nr. 813)
Graf onbekende Russische soldaat (Vak D, rij 9, nr. 814)
52
Algemene Begraafplaats te Arnemuiden (ca. 1945-1955). Op de voorgrond liggen de Duitse militairen begraven en aan de overzijde liggen de Franse militairen begraven.
53
b.Middelburg
1.Amerikaanse militairen
Op 18 oktober 1944 ca. 13.30 uur stortte bij Buttinge een Amerikaanse B24J (registratienummer 42-50596) bommenwerper neer. De Duitse
Flak schoot de staart van het vliegtuig eraf waardoor het vliegtuig neerstortte. De bommenwerper kwam neer op 3 km ten westen van
Middelburg bij Buttinge. Twee bemanningsleden werden eerst te Grijpskerke begraven en later op de Alg. Begraafplaats te Middelburg.
Dolan jr., 2nd Lieut. [CoPilot] Charles (-18.10.1944). USAAF. Hij maakte deel uit van 44th Heavy Bomb Group, 68 Bomb Squadron. Zijn
legernummer was: O-825804. Hij ligt nu begraven op de Amerikaanse Militaire Begraafplaats te Margraten (Plot: B.3.32)
Fuxa, S. Sgt. [Radio-Operator] Ernest C. (-18.10.1944). USAAF. Hij maakte deel uit van 44th Heavy Bomb Group, 68 Bomb Squadron.
Zijn legernummer was: 18194853. Hij ligt nu begraven op de Amerikaanse Militaire Begraafplaats te Margraten (Plot: B.12.12).
De andere bemanningsleden waren:
Lehnhausen, Pilot Lt Edward G.. 0-764355 KIA. Hij is begraven op de Amerikaanse Militaire begraafplaats te Luxemburg (Plot: B.7.11).
Witkin, Navigator 2/Lt Leonard 0-701359 KIA. Hij is begraven in de USA
Haynam, Engineer S.Sgt Richard D. 35610332 KIA. Hij is begraven op de Amerikaanse Begraafplaats te Luxemburg (Plot: I.7.10)
Young, Waistgunner Sgt William C. 36743059 KIA. Hij is begraven in de USA
Adams, Waistgunner Sgt Carl E. 34735355 KIA. Hij is begraven in de USA
Gunter, Tailgunner Sgt Noah 14195404 KIA. Hij is begraven in de USA
Davis, Nosegunner Sgt Bryan C. 34248744 KIA. Hij is begraven in de USA
2nd Lieut. Dolan
2. Britse militairen
De Britse Militaire Begraafplaats te Bergen op Zoom
23 oktober 1944
Leigh, Piot Officer (Flt.Engineer) Eric (-23.10.1944) 39 jaar. 463 (R.A.A.F.) Squadron RAF (VR). Legernr. 185670. De plaats waar hij
sneuvelde is onbekend. De eerste graflocatie was aan de Alg.Begraafplaats te Middelburg. Zijn definitieve rustplaats kreeg hij op de British
War Cemetery Bergen op Zoom (Plot: 13.A.3).
54
1 november 1944
Tighe, Petty Officer Motor Mechanic John Frank (-1.11.1944) 29 jaar. H.M. L.C.G. (M0 102 Royal Navy. Legernr. C/MC 501505. De
plaats waar hij sneuvelde is onbekend. De eerste graflocatie was aan de Alg.Begraafplaats te Middelburg. Zijn definitieve rustplaats kreeg hij
op de British War Cemetery Bergen op Zoom (Plot: 21.A.1).
3 november 1944
Martin, Rfn. James (-3.11.1944) 22 jaar. 6th Bn The Cameronians (SR). Legernummer 3254390. Hij sneuvelde bij de Operatie Mallard in
Nieuw- en Sint Joosland. De eerste graflocatie was aan de Alg.Begraafplaats te Middelburg. Zijn definitieve rustplaats kreeg hij op de British
War Cemetery Bergen op Zoom (Plot: 21.A.10).
Robertson, Pte. Douglas (-3.11.1944) 24 jaar. 5th Bn. Highland Light Infantry (HLI). Legernr. 3318098. De plaats waar hij sneuvelde is
onbekend. De eerste graflocatie was aan de Alg.Begraafplaats te Middelburg. Zijn definitieve rustplaats kreeg hij op de British War
Cemetery Bergen op Zoom (Plot: 7.B.1).
Siddall, L.Cpl. Laurence (-3.11.1944) 27 jaar. 6th Bn Cameronians (SR). Legernr. 3250800. De plaats waar hij sneuvelde is onbekend. De
eerste graflocatie was aan de Alg.Begraafplaats te Middelburg. Zijn definitieve rustplaats kreeg hij op de British War Cemetery Bergen op
Zoom (Plot: 7.A.2).
4 november 1944
McKenna, Fus. Denis (-4.11.1944) 21 jaar. 4/5th Bn. Royal Scots Fusiliers. Legernr. 14656931. De plaats waar hij sneuvelde is onbekend.
De eerste graflocatie was aan de Alg.Begraafplaats te Middelburg. Zijn definitieve rustplaats kreeg hij op de British War Cemetery Bergen
op Zoom (Plot: 7.A.3).
6 november 1944
Bij de bevrijding van Middelburg op 6 november 1944 werden elf Buffaloes ingezet om vanuit Vlissingen over het water Middelburg te
bereiken. De verrassingsaanval lukte en de Duitse Gen. W. Daser gaf zich als commandant van de 70. Infanterie-Division over aan de Britse
troepen. Eén van de Buffaloes liep rond 15.20 uur op een mijn in de omgeving van het gebied Ter Hooge/Toorenvliedt. De namen van de
gesneuvelde militairen waren als volgt:
7/9th Royal Scots
Whitworth, Pte. William (…-6.11.1944) 20 jaar. Legernr. 14322409. De eerste graflocatie was de Alg.Begraafplaats te Middelburg. Zijn
definitieve rustplaats kreeg hij op de British War Cemetery Bergen op Zoom (Plot: 21.A.3).
11th Royal Tank Regiment (11th RTR)
Sykes, L.Cpl. David (…-6.11.1944) 24 jaar. Legernr. 3780872. De eerste graflocatie was de RK-Begraafplaats te Lewedorp. Hij ligt nu
begraven op de British War Cemetery Bergen op Zoom (Plot: 7.B.22).
Graham, Tpr. John (…-6.11.1944) 28 jaar. Legernr. 4463585. De eerste graflocatie was de RK-Begraafplaats te Biervliet. Hij ligt nu
begraven op de British War Cemetery Bergen op Zoom (Plot: 19.B.7).
Grice, Tpr. Joseph (…-6.11.1944) 32 jaar. Legernr. 4463588. De eerste graflocatie was de RK-Begraafplaats te Biervliet. Hij ligt nu
begraven op de British War Cemetery Bergen op Zoom (Plot: 19.A.12).
McKenzie, Tpr. William (…-6.11.1944) 28 jaar. Legernr. 3055264. De eerste graflocatie was de RK-Begraafplaats te Biervliet. Hij ligt nu
begraven op de British War Cemetery Bergen op Zoom (Plot: 19.B.5).
7th Bn The Manchester Regiment
Smith, Pte. Andrew Hunter (…-6.11.1944) 32 jaar. Legernr. 14666797. De eerste graflocatie was de RK-Begraafplaats te Biervliet. Hij ligt
nu begraven op de British War Cemetery Bergen op Zoom (Plot: 16.B.2).
7 november 1944
Thurman, Leading Craftman Roy (-7.11.1944). RAF (VR). Legernr. 988391. De plaats waar hij sneuvelde is onbekend. De eerste
graflocatie was aan de Alg.Begraafplaats te Middelburg. Zijn definitieve rustplaats kreeg hij op de British War Cemetery Bergen op Zoom
(Plot: 4.B.6).
20 november 1944
Grayburn, Lt. Richard Echlin (-20.11.1944) 25 jaar. Royal Engineers. Legernr. 176540. De plaats waar hij is gesneuveld is onbekend. De
eerste graflocatie was aan de Alg.Begraafplaats te Middelburg. Zijn definitieve rustplaats kreeg hij op de British War Cemetery Bergen op
Zoom (Plot: 21.A.5).
Niccolls, Sjt. Alfred Raymond (-20.11.1944) 30 jaar. 510th Field Coy. Royal Engineers. Legernr. 2031791. De plaats waar hij sneuvelde is
onbekend. De eerste graflocatie was aan de Alg.Begraafplaats te Middelburg. Zijn definitieve rustplaats kreeg hij op de British War
Cemetery Bergen op Zoom (Plot: 21.A.6).
22 november 1944
Roffey, Dvr. Thomas James (-22.11.1944) 21 jaar. 297th Gen. Transport Coy. RASC. Legernr. De plaats waar hij sneuvelde is onbekend.
De eerste graflocatie was aan de Alg.Begraafplaats te Middelburg. Zijn definitieve rustplaats kreeg hij op de British War Cemetery Bergen
op Zoom (Plot: 7.C.2).
2 december 1944
Hearnden, L.Cpl. Alfred Thomas (-2.12.1944) 31 jaar. 509th Field Coy. Royal Engineers. Legernr. 176540. De plaats waar hij is
gesneuveld is onbekend. De eerste graflocatie was aan de Alg.Begraafplaats te Middelburg. Zijn definitieve rustplaats kreeg hij op de British
War Cemetery Bergen op Zoom (Plot: 21.A.9).
Hickmott, Spr. John Frederick (-2.12.1944) 33 jaar. 509th Field Coy. Royal Engineers. Legernr. 3394250. De plaats waar hij is gesneuveld
is onbekend. De eerste graflocatie was aan de Alg.Begraafplaats te Middelburg. Zijn definitieve rustplaats kreeg hij op de British War
Cemetery Bergen op Zoom (Plot: 21.A.8).
4 december 1944
Op maandag 4 december 1944 vond achter een perceel aan de Lange Noordstraat, achter de Burggang, een ontploffing plaats. Er werden
twee Britse militairen gedood. Uit een onderzoek bleek dat twee Duitse landmijnen waren geëxplodeerd. De twee gesneuvelde militairen
behoorden tot het 509 Field Company Royal Engineers.
55
Lamb, Sjt. John (-4.12.1944) 29 jaar. 509 Field Coy. Royal Engineers. Legernr. 2093652. Hij sneuvelde te Middelburg. De eerste
graflocatie was aan de Alg.Begraafplaats te Middelburg. Zijn definitieve rustplaats kreeg hij op de British War Cemetery Bergen op Zoom
(Plot: 21.A.7).
Neill, Driver George Henry (-4.12.1944) 24 jaar. 509 Field Coy. Royal Engineers. Legernr. 14553369. Hij sneuvelde te Middelburg. De
eerste graflocatie was aan de Alg.Begraafplaats te Middelburg. Zijn definitieve rustplaats kreeg hij op de British War Cemetery Bergen op
Zoom (Plot: 21.A.2).
3. Canadese militairen
Kuchuiran, Pte. George (-1.11.1944) 22 jaar. Legernummer K/50707. Militaire eenheid: The Calgary Highlanders. Hij sneuvelde bij de
strijd om de Sloedam. Eerste graflocatie was achter het COAK te Middelburg. Hij ligt nu begraven op de Canadian War Cemetery Bergen op
Zoom (Vak 10, rij A, nr. 3).
De Canadese Militaire Begraafplaats te Bergen op Zoom.
4. Duitse Militairen
1943
Langenhahn, Uffz. Wilhelm (Erfurt; 6.2.1910-21.3.1943) 33 jaar. Hij werd begraven op de Algemene Begraafplaats te Middelburg. In
november 1955 werd hij begraven op de Duitse Militaire Begraafplaats te Ysselsteyn (Vak CR, Rij 1, nr. 15).
Obruca, Ogefr. Otto (Brünn; 15.8.1923-11.7.1943) 19 jaar. Hij werd begraven op de Algemene Begraafplaats te Middelburg. In november
1955 werd hij begraven op de Duitse Militaire Begraafplaats te Ysselsteyn (Vak CR, Rij 2, nr. 30).
Kühnel, Gefr. Hans Joachim (…; 11.1.1923-18.9.1943) 20 jaar. Hij werd begraven op de Algemene Begraafplaats te Middelburg. In
november 1955 werd hij begraven op de Duitse Militaire Begraafplaats te Ysselsteyn (Vak CR, Rij 2, nr. 31).
januari-september 1944
Schell, St.Feldw. Willi (Sommersdorf; 8.1.1907-5.1.1944) 37 jaar. Hij werd begraven op de Algemene Begraafplaats te Middelburg. In
november 1955 werd hij begraven op de Duitse Militaire Begraafplaats te Ysselsteyn (Vak CR, Rij 1, nr. 17).
Mink, Uffz. Hans (Freiburg; 3.12.1920-7.7.1944) 23 jaar. Hij werd begraven op de Algemene Begraafplaats te Middelburg. In november
1955 werd hij begraven op de Duitse Militaire Begraafplaats te Ysselsteyn (Vak CR, Rij 2, nr. 32).
oktober 1944
Freitag, Ogefr. Kurt (Gr. Blaustein; 10.6.1913-23.10.1944) 31 jaar. Hij werd begraven op de Algemene Begraafplaats te Middelburg. In
november 1955 werd hij begraven op de Duitse Militaire Begraafplaats te Ysselsteyn (Vak CR, Rij 2, nr. 35).
56
Wandaller, Stabs.Fw. Johann (Dornbach im Spittal; 18.12.1908-23.10.1944) 35 jaar. Hij werd begraven op de Algemene Begraafplaats te
Middelburg. In november 1955 werd hij begraven op de Duitse Militaire Begraafplaats te Ysselsteyn (Vak CR, Rij 2, nr. 36). Hij werd
geëxecuteerd, nadat hij was veroordeeld door een rechtbank wegens desertie.
Zöller, Wilhelm (Köln-Lindenthal; 13.11.1921-23.10.1944) 22 jaar. Hij werd begraven op de Algemene Begraafplaats te Middelburg. In
november 1955 werd hij begraven op de Duitse Militaire Begraafplaats te Ysselsteyn (Vak CR, Rij 2, nr. 37).
Eichhorn, Gefr. Alois (Zwingenberg; 21.2.1903-28.10.1944) 41 jaar. Hij werd begraven op de Algemene Begraafplaats te Middelburg. In
november 1955 werd hij begraven op de Duitse Militaire Begraafplaats te Ysselsteyn (Vak CR, Rij 1, nr. 22).
Spiess, Hauptgefr. Paul (Dresden; 10.5.1916-30.10.1944) 23 jaar. Hij werd begraven op de Algemene Begraafplaats te Middelburg. In
november 1955 werd hij begraven op de Duitse Militaire Begraafplaats te Ysselsteyn (Vak CR, Rij 2, nr. 39).
Vermoedelijk begin november 1944
Onbekende Duitse soldaat. Hij werd begraven op de Algemene Begraafplaats te Middelburg. In november 1955 werd hij begraven op de
Duitse Militaire Begraafplaats te Ysselsteyn (Vak CR, Rij 1, nr. 15).
2 november 1944
Nienhaus, Feldw. Hubert (Wiek/Borken;12.12.1910-2.11.1944) 32 jaar. Hij werd begraven op de Algemene Begraafplaats te Middelburg.
In november 1955 werd hij begraven op de Duitse Militaire Begraafplaats te Ysselsteyn (Vak CR, Rij 1, nr. 12).
3 november 1944
Geserick, Gefr. Fritz (Treuenbrietsen; 25.1.1925-3.11.1944) 19 jaar. Hij werd begraven op de Algemene Begraafplaats te Middelburg. In
november 1955 werd hij begraven op de Duitse Militaire Begraafplaats te Ysselsteyn (Vak CR, Rij 1, nr. 09).
Heinicke, Günter (Luckenwalde; 3.4.1925-3.11.1944) 19 jaar. Hij werd begraven op de Algemene Begraafplaats te Middelburg. In
november 1955 werd hij begraven op de Duitse Militaire Begraafplaats te Ysselsteyn (Vak CR, Rij 1, nr. 07).
Pioch, Gefr. Werner (Berlijn; 6.5.1919-3.11.1944) 25 jaar. Hij werd begraven op de Algemene Begraafplaats te Middelburg. In november
1955 werd hij begraven op de Duitse Militaire Begraafplaats te Ysselsteyn (Vak CR, Rij 1, nr. 13).
Stieglitz, Gefr. Gustav (Heven/Bochum; 10.5.1911-3.11.1944) 33 jaar. Hij werd begraven op de Algemene Begraafplaats te Middelburg. In
november 1955 werd hij begraven op de Duitse Militaire Begraafplaats te Ysselsteyn (Vak CR, Rij 1, nr. 11).
Ulrich, Jacobus (…; 6.7.1926-3.11.1944) 18 jaar. Hij werd begraven op de Algemene Begraafplaats te Middelburg. In november 1955 werd
hij begraven op de Duitse Militaire Begraafplaats te Ysselsteyn (Vak CR, Rij 1, nr. 08).
4 november 1944
Kahre, Wachtm. Wilhelm (Unterlübbe; 26.8.1916-4.11.1944) 28 jaar. Hij werd begraven op de Algemene Begraafplaats te Middelburg. In
november 1955 werd hij begraven op de Duitse Militaire Begraafplaats te Ysselsteyn (Vak CR, Rij 1, nr. 20).
Stölzig, Hans (Birkigt/Freital; 11.7.1914-4.11.1944) 30 jaar. Hij werd begraven op de Algemene Begraafplaats te Middelburg. In november
1955 werd hij begraven op de Duitse Militaire Begraafplaats te Ysselsteyn (Vak CR, Rij 1, nr. 06).
Wiesner, Ogefr. Fritz (Schweidnitz; 29.4.1910-4.11.1944) 34 jaar. Hij werd begraven op de Algemene Begraafplaats te Middelburg. In
november 1955 werd hij begraven op de Duitse Militaire Begraafplaats te Ysselsteyn (Vak CR, Rij 2, nr. 34).
5 november 1944
Böttcher, Ogefr. Hans (Osnabrück; 15.9.1904-5.11.1944) 40 jaar. Hij werd begraven op de Algemene Begraafplaats te Middelburg. In
november 1955 werd hij begraven op de Duitse Militaire Begraafplaats te Ysselsteyn (Vak CR, Rij 1, nr. 10).
Bub, Gefr. Karl (Wiesental; 20.1.1908-5.11.1944) 36 jaar. Hij werd begraven op de Algemene Begraafplaats te Middelburg. In november
1955 werd hij begraven op de Duitse Militaire Begraafplaats te Ysselsteyn (Vak CR, Rij 1, nr. 18).
Czemicki, Ogefr. Franz (Domdorf; 25.12.1924-5.11.1944) 19 jaar. Hij werd begraven op de Algemene Begraafplaats te Middelburg. In
november 1955 werd hij begraven op de Duitse Militaire Begraafplaats te Ysselsteyn (Vak CR, Rij 2, nr. 27).
Frenzel, Gefr. Martin (…; 1.8.1912-5.11.1944) 22 jaar. Hij werd begraven op de Algemene Begraafplaats te Middelburg. In november
1955 werd hij begraven op de Duitse Militaire Begraafplaats te Ysselsteyn (Vak CR, Rij 1, nr. 14).
Günther, Uffz. Fritz (Sonneberg; 17.10.1905-5.11.1944) 29 jaar. Hij werd begraven op de Algemene Begraafplaats te Middelburg. In
november 1955 werd hij begraven op de Duitse Militaire Begraafplaats te Ysselsteyn (Vak CR, Rij 2, nr. 28).
Keller, Wilhelm (Bergisch-Gladbach; 21.1.1909-5.11.1944) 35 jaar. Hij werd begraven op de Algemene Begraafplaats te Middelburg. In
november 1955 werd hij begraven op de Duitse Militaire Begraafplaats te Ysselsteyn (Vak CR, Rij 1, nr. 19).
Lausen, Omt. Hans (Flensburg; 5.4.1905-5.11.1944) 39 jaar. Hij werd begraven op de Algemene Begraafplaats te Middelburg. In november
1955 werd hij begraven op de Duitse Militaire Begraafplaats te Ysselsteyn (Vak CR, Rij 2, nr. 26).
Petersen, Feldw. Peter (Wegacker; 8.8.1915-5.11.1944) 29 jaar. Hij werd begraven op de Algemene Begraafplaats te Middelburg. In
november 1955 werd hij begraven op de Duitse Militaire Begraafplaats te Ysselsteyn (Vak CR, Rij 1, nr. 23).
Volkmann, Gefr. Paul Wilhelm (Berlijn; 28.7.1905-5.11.1944) 39 jaar. Hij werd begraven op de Algemene Begraafplaats te Middelburg. In
november 1955 werd hij begraven op de Duitse Militaire Begraafplaats te Ysselsteyn (Vak CR, Rij 1, nr. 24).
Zangerie, Uffz. Johann “Hans” (Eppelborn; 16.12.1917-5.11.1944) 26 jaar. Hij werd begraven op de Algemene Begraafplaats te
Middelburg. In november 1955 werd hij begraven op de Duitse Militaire Begraafplaats te Ysselsteyn (Vak CR, Rij 2, nr. 33).
6 november 1944
Bien, Ogefr. Gerhard (Homberg; 3.11.1913-6.11.1944) 31 jaar. Hij werd begraven op de Algemene Begraafplaats te Middelburg. In
november 1955 werd hij begraven op de Duitse Militaire Begraafplaats te Ysselsteyn (Vak CR, Rij 1, nr. 21).
Kross, Ogefr. Hans (Magdeburg; 1.2.1908-6.11.1944) 36 jaar. Hij werd begraven op de Algemene Begraafplaats te Middelburg. In
november 1955 werd hij begraven op de Duitse Militaire Begraafplaats te Ysselsteyn (Vak CR, Rij 1, nr. 25).
7 november 1944
Paugstadt, Uffz. Wilhelm “Willy” (Königsberg; 16.5.1915-7.11.1944) 29 jaar. Hij werd begraven op de Algemene Begraafplaats te
Middelburg. In november 1955 werd hij begraven op de Duitse Militaire Begraafplaats te Ysselsteyn (Vak CR, Rij 1, nr. 16). Paugstadt
probeerde met de Duitse militair Wehdeking uit Middelburg te ontsnappen in de nacht van 6 op 7 november 1944, maar dat mislukte. Rond
02.00 uur ’s nachts werden ze bij het station van Middelburg opgemerkt. Er ontstond een vuurgevecht waarbij Paugstadt sneuvelde.
Wehdeking werd gevangen genomen.
57
1945
Herold, Jakob20 (Schweinheim; 26.1.1902-19.2.1945) 43 jaar. Hij werd begraven op de Algemene Begraafplaats te Middelburg. In
november 1955 werd hij begraven op de Duitse Militaire Begraafplaats te Ysselsteyn (Vak CR, Rij 2, nr. 38).
Aichele, Pion. Ulrich (Brückenheim; 9.4.1926-21.12.1945) 19 jaar. Hij werd begraven op de Algemene Begraafplaats te Middelburg. In
november 1955 werd hij begraven op de Duitse Militaire Begraafplaats te Ysselsteyn (Vak CR, Rij 1, nr. 02).
1946
Degener, Ob.Feldw. Max (Berlijn; 28.12.1913-3.2.1946) 23 jaar. Hij werd begraven op de Algemene Begraafplaats te Middelburg. In
november 1955 werd hij begraven op de Duitse Militaire Begraafplaats te Ysselsteyn (Vak CR, Rij 1, nr. 03).
Robert, Uffz. Egon (Magdeburg; 11.7.1921-13.3.1946) 24 jaar. Hij werd begraven op de Algemene Begraafplaats te Middelburg. In
november 1955 werd hij begraven op de Duitse Militaire Begraafplaats te Ysselsteyn (Vak CR, Rij 1, nr. 04).
Schlicke, Gren. Günther (Dresden; 23.7.1928-27.4.1946) 17 jaar. Hij werd begraven op de Algemene Begraafplaats te Middelburg. In
november 1955 werd hij begraven op de Duitse Militaire Begraafplaats te Ysselsteyn (Vak CR, Rij 1, nr. 05).
Rasche, Matr. Wolfgang (Dresden; 13.2.1927-15.7.1946) 19 jaar. Hij werd begraven op de Algemene Begraafplaats te Middelburg. In
november 1955 werd hij begraven op de Duitse Militaire Begraafplaats te Ysselsteyn (Vak CR, Rij 1, nr. 01).
Uffz. Willy Paugstadt
5. Franse militairen
17 mei 194021
Guignard, Jean Emile (Carignan (Ardennes); 24.2.1912-17.5.1940)
Militaire eenheid: 405e RADCA. Half verkoold in auto gevonden a/d Nieuwlandseweg. Als onbekende soldaat begraven op de Alg. Begr.
Middelburg op 20 mei 1940. Daarna herbegraven op 2 mei 1941 op de RK-begraafplaats. Nu begraven op de Franse Militaire Begraafplaats
Kapelle: E-2-4.
Le Gac, Charles Louis Marie (Duault (Cotes du Nord); 6.5.1906-17.5.1940)
Militaire Eenheid 224 R.I. Half verkoold in auto gevonden a/d Nieuwlandseweg. Als onbekende soldaat begraven op Alg. Begr. Middelburg.
Daarna begraven op 20 mei 1940 op de RK-begraafplaats. Nu begraven op de Franse Militaire Begraafplaats Kapelle: E-2-4.
Leroyer, Paul René Louis (Bain de Bretagne (Ille-et-Vilaine); 29.6.1913-17.5.1940)
Militaire eenheid: 271 R.I. Hij werd gevonden naast een auto a/d Nieuwlandseweg (weg van Nieuwland naar Middelburg).Was eerst als
onbekende begraven. Daarna begraven op 20 mei 1940 op de RK-begraafplaats. Nu begraven op de Franse Militaire Begraafplaats Kapelle in
graf E-2-1.
Ravassy, Jean Philippe (Varennes sur Allier (Allier); 22.7.1912-17.5.1940)
Militaire eenheid: 405e RADCA. Hij werd gevonden in sloot langs Nieuwlandseweg in een weiland. Eerst begraven op de Alg. Begr.
Middelburg. Daarna begraven op 20 mei 1940 op de RK-begraafplaats. Aanvankelijk als onbekende militair begraven. Begraven: Franse
Militaire Begraafplaats Kapelle E-2-2.
Toublanc, Georges René Raymond (François (Nantes) Loire-Inferieure; 8.12.1910-17.5.1940). Zijn lichaam werd gevonden bij de
spoorlijn.
Militaire eenheid: 224 R.I. Eerste graflocatie: 21 mei 1940 RK-Begraafplaats Middelburg (a/d Walcherseweg [vroeger: Seisweg]). Nu
begraven: Franse Militaire Begraafplaats Kapelle E-2-5.
Onbekende Franse soldaat (…-17.5.1940). Gevonden naast auto a/d Nieuwlandseweg. Als onbekende soldaat begraven op 21 mei 1940 op
de RK-begraafplaats. Nu begraven op de Franse Militaire Begraafplaats Kapelle: E-2-4.
Onbekende Franse soldaat (…-17.5.1940)
Geen verdere details bekend. Eerst begraven op de RK-Begraafplaats te Middelburg. Nu begraven op de Franse Militaire Begraafplaats
Kapelle: E-2-3.
Bijzonderheden
20
Hij is vermoedelijk eind oktober/begin november 1944 gesneuveld in Arnemuiden.
Er is een lijst van begraven militairen waaruit is op te maken dat op 11/13 mei 1940 een onbekende soldaat op de RK-Begraafplaats zou zijn begraven. Dit is zeer waarschijnlijk een
vergissing. Er zijn aanvankelijk 5 Franse militairen begraven op de Alg. Begraafplaats; 2 Franse bemanningsleden welke zijn gesneuveld in Vlissingen en begraven op 13 mei 1940 op de
RK-begraafplaats en tot slot zijn op 17 mei 1940 twee Franse militairen op de RK-begraafplaats ter aarde besteld; t.w. CD Toublanc en een onbekende Franse soldaat. In totaal derhalve 9
Franse militairen. De documentatie die zich in de archieven is onduidelijk, omdat men er oorspronkelijk vanuit ging dat 8 militairen waren gesneuveld. Dit is later onjuist gebleken, omdat
bij de overbrenging van de gesneuvelde Fransen naar de Militaire Begraafplaats te Kapelle c.q. Frankrijk het bleek te gaan om 9 lichamen.
21
58
Wel begraven in Middelburg, maar gesneuveld in Vlissingen zijn de twee Franse bemanningsleden van de Potez 631 van Escadrille AC2. Zij
waren op 11 mei 1940 ca. 17.20 uur met hun vliegtuig neergestort in de Verkuijl Quakkelaarstraat te Vlissingen. De gesneuvelden Franse
militairen waren: Saméry, Maître-Pilote Pierre Georges (Fameck (Moselle); 12.8.1912-13.5.1940) en Le Maresquier, Quartier-Maître
Eugène Louis (Tourlaville (Manche); 3.5.1917-13.5.1940). Ze werden op 13 mei 1940 begraven op de RK-begraafplaats te Middelburg.
Zij liggen nu (als onbekende soldaat) begraven op de Franse Militaire Begraafplaats te Kapelle; Saméry ligt in graf E-1-11 en Le Maresquier
ligt in graf E-1-12.
6.Nederlandse militairen
1 oktober 1939
Grootjans, Kplknst. Cornelis (Middelburg; 22.1.1899 -1.10.1939) 40 jaar. Op 1 oktober 1939 raakten de schroeven van de mijnenveger
Hr.Ms. Jan van Gelder nabij het Boomkensdiep een mijn van de eigen versperring. Door de explosie werd het achterschip zwaar beschadigd.
Bij dit drama verloren zes opvarenden het leven en raakten er zeven gewond. Het schip werd naar Den Helder versleept om daar te worden
gerepareerd. Hierbij kwam om het leven C. Grootjans van de Koninklijke Marine. Als overlijdensplaats is Den Helder aangemerkt. Hij ligt
begraven in een Militair Particulier (=MP) graf (nr. 757) in Vak X op de Algemene Begraafplaats te Middelburg. Op zijn graf is geen steen
geplaatst.
10 mei 1940
Flipse, Sergt. Adriaan Johannes (Amsterdam; 20.12.1916-10.5.1940) 23 jaar. Op 10 mei 1940 sneuvelde Serg. A.J. Flipse te Vierlingsbeek
(NB). Hij maakte deel uit van 3-15 GB. Bij Sambeek - tegenover Afferden aan de Maas - waren drie kazematten [no.’s 52, 54 en 55] die het
riviervak verdedigden, ondersteund door een stuk 8-staal bij het veerhoofd. Tegenover hen werd de met licht en zwaar anti-tankgeschut
versterkte AA.256 actief. De kazemat S-54, die het gehele middenstuk tussen het veerhoofd en Heukelom verdedigen moest, werd volkomen
in puin geschoten door het Duitse anti-tankgeschut. Alle drie de leden van de bezetting, t.w. Serg. Flipse en de soldaten Hendrikx en
Meijboom, werden daarbij gedood. Hij werd oorspronkelijk begraven in Sambeek (NB). Op 25 november 1940 overgebracht en begraven op
de Algemene Begraafplaats te Middelburg (grafnr. 1688). Na de inrichting van de Erehof werd hij hier herbegraven in grafnr. 3.
Boasson, Res. Kapt. Max Willem (Middelburg; 24.1.1896-10.5.1940) 44 jaar. Hij maakte deel uit van Tr. Det. Peel Div. De Res. Kapt.
M.W. Boasson werd op 10 mei in alle vroegte door Kol. Schmidt naar Hasselt in België gestuurd om aldaar contact te leggen voor
operationele afstemming. Hij vond echter op tragische wijze de dood, toen hij een brug overstak en deze op dat moment werd vernield door
Belgische genisten. Pas ruim na de capitulatie van België werd de militair teruggevonden door Duitse genietroepen, die de brug wilden
herstellen. Hij sneuvelde te Lommel (België). Hij ligt begraven op het Militair ereveld Grebbeberg te Rhenen (rij 3, nr. 55).
11 mei 1940
Twee Nederlandse militairen verongelukten met hun motor in de nacht van 10 op 11 mei 1940 te Yerseke. Ze werden beiden begraven op de
Algemene Begraafplaats te Middelburg.
Baljeu, Korp. François (Arnemuiden; 21.4.1918-11.5.1940) 22 jaar. Hij maakte deel uit van Staf 40 R.I.
Hij werd op 14 mei 1940 begraven op de Algemene Begraafplaats te Middelburg in grafnr. 1629. Later herbegraven op de Algemene
Begraafplaats te Middelburg (Erehof, grafnr. 5).
Snoep, Korp. Cornelis (Rotterdam; 21.2.1904-11.5.1940) 26 jaar. Hij maakte deel uit van Staf 40 R.I.
Hij werd op 14 mei 1940 begraven op de Algemene Begraafplaats te Middelburg in grafnr. 1630. Later herbegraven op de Algemene
Begraafplaats te Middelburg (Erehof, grafnr. 4).
14 mei 1940
Laat op de avond rond 23.30 uur op 13 mei 1940 kwam de staf van het 30e Regiment Infanterie (R.I.) aan bij de Schroebrug in Middelburg.
Bij deze brug werden de militairen aangehouden door de militaire politie. Hierna werden ze plotseling beschoten vanaf het Vlissings Jaagpad
door Franse militairen. Deze militairen gingen er vanuit dat vijandelijke troepen hen tegemoet kwamen. Ze openden daarom het vuur en de
Nederlandse militairen schoten terug. Tijdens deze schotenwisseling sneuvelden zes Nederlandse militairen.
Staf-30-R.I.
Aarts, Dpl.Sold. Johannes Laurijs Gerardus “Jan” (Hilvarenbeek; 20.9.1908-14.5.1940). Gesneuveld bij de Schroebrug.
Militaire eenheid: Staf- 30 R.I. Oorspronkelijk begraven op de RK-begraafplaats te Middelburg. Later begraven op de RK-Begraafplaats te
Hilvarenbeek.
Jong, Korp. Ewout Johannes de (IJsselmonde; 28.4.1908-14.5.1940). Gesneuveld bij de Schroebrug.
Militaire eenheid: Staf- 30 R.I. Oorspronkelijk begraven op de Algemene Begraafplaats te Middelburg. Op 19 juni 1940 herbegraven op de
NH-Begraafplaats te IJsselmonde. Graf is inmiddels geruimd. Zijn naam wordt herdacht op het monument op het Militair ereveld
Grebbeberg voor de Nederlandse militairen die in mei 1940 zijn gevallen voor het vaderland maar geen aanwijsbaar graf hebben.
2-II-17 R.I.
Pas, Sold. Franciscus Martinus “Frans” van de (Udenhout; 17.2.1912-14.5.1940) 28 jaar. Gesneuveld bij de Schroebrug. Militaire eenheid: 2II-17 R.I. Hij was een zoon van Martinus van de Pas en Johanna Leijten. Hij heeft eerst gevochten in de Peellinie. Zijn militaire eenheid trok zich
terug naar Zeeland. Hij sneuvelde in Middelburg. Hij werd begraven op de RK-begraafplaats te Middelburg. Hij werd op 10 januari 1941
overgebracht naar de RK-begraafplaats van Biezenmortel (gemeente Haaren, provincie Noord-Brabant).
16e Compagnie Pioniers (16 C.P.)
Kellendonk, Sold. Arnoldus Franciscus “Nol”(Nijmegen; 2.5.1906-14.5.1940) 34 jaar. Gesneuveld bij de Schroebrug.
Militaire eenheid: 16e Compagnie Pioniers. Hij was woonachtig in Nijmegen. Oorspronkelijk begraven op de Algemene Begraafplaats te
Middelburg. Later begraven op de RK-begraafplaats in Mook. Herbegraven op het Nederlands ereveld Loenen (Vak E, graf 767).
Moerman, Sold. Johan (Tjalleberd; 26.5.1915-15.5.1940) 24 jaar. Hij overleed een dag later aan zijn verwondingen. Gesneuveld bij de
Schroebrug. Militaire eenheid: 16e Compagnie Pioniers. Oorspronkelijk begraven op 16 mei 1940 op de Algemene Begraafplaats te
Middelburg in grafnr. 1161. Herbegraven op de Algemene Begraafplaats te Middelburg (Erehof, grafnr. 2)
Sandt, Sold. Johannes Wilhelm van de (Tilburg; 6.3.1916-14.5.194022) 24 jaar. Gesneuveld bij de Schroebrug.
22
Op zijn grafsteen staat als overlijdensdatum 11-5-1940. Dit is een vergissing, want hij sneuvelde op 14-5-1940.
59
Militaire eenheid: 16e Compagnie Pioniers. Oorspronkelijk begraven op 15 mei 1940 op de Algemene Begraafplaats te Middelburg in grafnr.
1160. Begraven op de Algemene Begraafplaats te Middelburg (Erehof, grafnr. 1)
15 mei 1940
Pleijte, 1e Lichtwachter-stuurman Pieter Jacob Laurens François Johannes (Vlissingen; 8.11.1902 -15.5.1940) 37 jaar. Militaire
Eenheid: Koninklijke Marine. Woonplaats: Vlissingen. Het lichtschip `Noord Hinder` lichtschip 7 werd in verband met de toenemende
oorlogsdreiging op 12 maart 1940 binnengehaald en opgelegd in Vlissingen, naast eveneens het binnengehaalde lichtschip 6. Tijdens de
meidagen van 1940 werden beide schepen via het Kanaal door Walcheren versleept naar Middelburg om te voorkomen dat ze tot zinken
werden gebracht. Beide lichtschepen werden afgemeerd langs de Loskade te Middelburg. Door een overvliegend Duits gevechtsvliegtuig
werd de "Noord Hinder" op 15 mei 1940 om 09.00 uur gemitrailleerd. Daarbij werd de zich aan boord bevindende 1e lichtwachter/stuurman
Pleijte van het Loodswezen dodelijk gewond. Zijn stoffelijk overschot werd op 19 mei voorlopig begraven in een veldgraf te Middelburg,
maar later herbegraven op de Noorderbegraafplaats te Vlissingen (Vak II, grafnr. 382).
e
Herdenkingsplaat met daarop 1 Lichtw.-Stuurman P.J.L.F.J. Pleijte
17 mei 1940
Missaar, Adj. Opperkonstabel Jan (Leiderdorp; 27.8.1890-5.6.1940) 49 jaar. Kort na 12.00 uur werd door Duitse vliegtuigen brisantbommen
afgeworpen. De commandant van de Marinekustwacht opperkonstabel J. Missaar werd zwaar gewond. Hij raakte gewond aan de Londensekaai
en overleed aan zijn verwondingen op 5 juni 1940 te Roosendaal. Hij maakte deel uit van de Marine Kustwachtpost Middelburg. Hij ligt
begraven op de Gem. Begraafplaats te Roosendaal in grafnr. 160.
Groepsfoto equipage mijnenlegger Hr.Ms. Pro Patria (1923- 1942) w.o. commandant Ltz1 C.C.F. Jager,
Off.MSD 2 G.M. Fey, Bootsman Veenman, Sgt.Konst. Missaar en Sgt. Torpedomaker Dijkstra.
Zonneveld, Schrijversmaat Willem (Schiedam; 30.12.1912-17.5.1940) 27 jaar. Stamboeknummer 11328.
Kort na 12.00 uur werd het Commando Zeeland gevestigd aan de Koepoortstraat door brisantbommen getroffen. Tijdens dit bombardement
sneuvelde Schrijversmaat Zonneveld die geplaatst was op het stafkwartier. Hij werd aan de Londensekaai gevonden. Hij werd aanvankelijk
begraven op de RK Begraafplaats. Hij ligt nu begraven op de Algemene Begraafplaats te Middelburg (Erehof, grafnr. 7). Militaire eenheid:
Koninklijke Marine.
19 november 1940
Broodman,Sgt. Cornelis (Middelburg; 10.10.1906-19.11.1940) 34 jaar. Hij was machinist a/b Hr.Ms. O22. Hij sneuvelde in het Skagerrak. Hij
kreeg een zeemansgraf. Zijn naam staat opgetekend in Gedenkboek 38.
13 november 1942
Reijnhoudt, Korp. Pieter (Vlissingen; 16.3.1908-13.11.1942) 34 jaar. Hij was machinist a/b Hr.Ms. Isaac Sweers. Deze torpedobootjager werd
getorpedeerd op de Middellandse Zee (op 55 mijl ten noordwesten van Algiers) door de U-431 (zgn. U-boot) waarna het schip zonk. Van de 194
opvarenden kwamen er 103 om het leven. Hij kreeg een zeemansgraf. Zijn naam staat opgetekend in Gedenkboek 39.
27 februari 1942
Adriaanse, Matroos 2e kl. Cornelius (Middelburg; 10.11.1921-27.2.1942) 20 jaar. Hij maakte deel uit van de KM. Hij sneuvelde in de Java Zee
a/b Hr. Ms. Java. Hij kreeg een zeemansgraf. Zijn naam staat opgetekend in Gedenkboek 38.
Brasser, Stoker I Lein Pieter (Vrouwenpolder; 29.6.1920-27.2.1942) 21 jaar. Hij was stoker I a/b van Hr. Ms. Java van de Koninklijke Marine.
Dit schip ging ten onder in de Slag om de Javazee. Hij kreeg een zeemansgraf. Zijn naam staat opgetekend in Gedenkboek 38.
60
Buijs, Matr. II Cornelis Marinus (Veere; 12.11.1921-27.2.1942) 20 jaar. Hij maakte deel uit van de KM. Hij sneuvelde in de Java Zee a/b Hr.
Ms. De Ruyter. Hij kreeg een zeemansgraf. Zijn naam staat opgetekend in Gedenkboek 38.
13 november 1942
Bok, Sergt. Marinus Adriaan (Middelburg; 4.4.1907-13.11.1942) 35 jaar. Hij was machinist a/b Hr. Ms. Isaac Sweers van de Koninklijke
Marine. Hij sneuvelde in de Middellandse Zee. Hij kreeg een zeemansgraf. Zijn naam staat opgetekend in Gedenkboek 38.
23 september 1943
Hamelink, Sld.Inf. Pieter (Kruiningen; 4.7.1912-23.9.1943) 31 jaar. Hij maakte deel uit van het KNIL. Hij werd krijgsgevangene van de
Japanners. Hij werkte aan de Birma-spoorweg. Hij overleed in Kuie in Thailand. Hij ligt begraven in de Kanchanaburi War Cemetery in Thailand
(vak 3, rij E, nr. 65-69).
18 september 1944
Zwigtman, Sgt. Jan (Middelburg; 24.6.1904-18.9.1944) 40 jaar. Hij maakte deel uit van het KNIL en was machinist van “8874”. Hij overleed in
de Indische Oceaan nabij Benkoelen a/b Junyo Maru. Hij kreeg zeemansgraf. Zijn naam staat opgetekend in Gedenkboek 39.
21 september 1944
Verkleij, Sergt. Adrianus Theodorus Antonius (Middelburg; 29.6.1915-21.9.1944) 29 jaar. Hij maakte deel uit van het KNIL. Hij sneuvelde in
de baai van Manilla a/b Toyofuku Maru. Hij kreeg zeemansgraf. Zijn naam staat opgetekend in Gedenkboek 39.
25 oktober 1944
Dijkstra, Korp. Gerardus (Leeuwarderadeel; 3.3.1917-25.10.1944) 27 jaar. Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog maakte hij deel uit
van de Koninklijke Marechaussee. Hij vluchtte met een grote groep marcehaussees naar Engeland. Hij sloot zich uiteindelijk aan bij de
Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene. Hij sneuvelde bij een gevechtsactie in Broekhoven bij Tilburg. Hij maakte toen deel uit van de 2e
gevechtsgroep. Hij was getrouwd in Engeland. Uit zijn huwelijk werd één zoon geboren. Hij werd begraven in graf 901 op de Algemene
Begraafplaats te Middelburg. Hij werd later herbegraven op de Algemene Begraafplaats te Middelburg in de Erehof (grafnr. 6).
23 november 1944
Visbeen, Serg. Jacob (Nieuwe Tonge; 29.9.1915-23.11.1944) 29 jaar. Hij maakte deel uit van de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene.
Op deze dag kreeg hij met enkele collega’s opdracht om het jaagpad langs het Kanaal door Walcheren te zuiveren van landmijnen. Ter hoogte
van West-Souburg lag aan de dijk een groot aantal mijnen welke waren afgezet met een lint. Op een of andere manier is Serg. Visbeen binnen de
afscheiding geraakt. Er volgde een enorme explosie waarbij een krater in de dijk is geslagen van 5m lang, 3m breed en 2m diep. Serg. Visbeen is
hierbij gesneuveld. Hij werd eerst begraven op een locatie aan het Molenwater bij de Centrale Opleidingsschool voor Administratief Kader
(=COAK). Later werd hij begraven op de Algemene Begraafplaats te Middelburg in Vak Z, grafnr. 1078.
29 november 1944
Hamelink, Sergt.Vltg.Telgr.Adriaan (Goes; 17.3.1917-29.11.1944) 27 jaar. Hij was Sergt.Vltg.Telgr. bij de Koninklijke Marine. Hij sneuvelde
te Deventer en was aan boord van een Mitchell bommenwerper. Hij werd begraven op de Algemene Begraafplaats te Middelburg. Hij werd later
overgebracht naar Nederlands ereveld Loenen (Vak A, grafnr. 1050).
27 februari 1945
Zweden, Kpl. Marinus Cornelis van (Goes; 4.7.1904-27.2.1945) 40 jaar. Hij diende in de functie van bottelier bij de Koninklijke Marine. Hij
overleed op 27 februari 1945 te Vlissingen. Verdere details ontbreken omtrent zijn overlijden. Hij werd begraven op de Algemene Begraafplaats
te Middelburg. Zijn graf is later geruimd.
5 en 6 maart 1945
Kubber, Sold. Janus de (Middelburg; 11.10.1917-5.3.1945) 27 jaar. Hij was krijgsgevangen gemaakt door Duitsland. Hij maakte deel uit van 14
R.I. Hij overleed te Most in het voormalige Tsjechoslowakije. Hij ligt begraven op het Nederlands ereveld te Salzburg in Oostenrijk (vak B, rij 1,
nr. 5).
Kubber, Sold. Arij de (Middelburg; 15.3.1920-6.3.1945) 24 jaar. Hij was krijgsgevangen gemaakt door Duitsland. Hij maakte deel uit van 14
R.I. Hij overleed te Most in het voormalige Tsjechoslowakije. Hij ligt begraven op het Nederlands ereveld te Salzburg in Oostenrijk (vak B, rij 1,
nr. 6).
6 augustus 1946
Kuijper, Dirk de (Vlissingen; 4.11.1918-6.8.1946) 27 jaar. Hij werd begraven op de Algemene Begraafplaats te Middelburg (grafnr. 2283). Hij
werd niet als oorlogsslachtoffer ingevolge de statuten van de OGS aangemerkt, omdat hij een natuurlijke dood zou zijn gestorven. Zijn graf is
inmiddels geruimd. Verdere gegevens (rang, militaire eenheid e.d.) ontbreken tot op heden.
4 oktober 1946
Hesse, Serg. Richard Antonie (Utrecht; ...-4.10.1946) 31 jaar. Hij sneuvelde bij het opruimen van explosieven te Middelburg. Hij maakte deel
uit van de BTB. Hij woonde in Tilburg. Het is onbekend waar hij is begraven.
Korp. P. Reijnhoudt
Sgt. J. Visbeen
Korp. G. Dijkstra
61
Res.Kapt. M.W. Boasson
Sold. J. L.G. Aarts
Sold. F.M. van de Pas
Herdenkingsmonument voor de gevallenen in de meidagen van 1940 die geen aanwijsbaar graf hebben.
Sold. A.F. Kellendonk
1e Lichtw.-stuurman P.J.L.F.J. Pleijte
62
Adj. Opp.J. Missaar
Sold. J. de Kubber
Sold. A. de Kubber
63
c.Nieuw- en Sint Joosland
1. Britse militairen
Op 3 november 1944 werd operatie Mallard uitgevoerd. De Britse troepen staken ’s nachts het Sloe over en verrasten de Duitse verdediging
ten zuiden van de Sloedam ter hoogte van de Bijleveldpolder in Nieuw- en Sint Joosland. Er vonden hevige gevechten plaats rondom de
Binnendijk waarbij Britse troepen zware verliezen leden. De dag daarop werd een nieuwe aanval uitgevoerd welke succesvol bleek en daarna
het verzet definitief gebroken. Op 5 november 1944 was Nieuw- en Sint Joosland bevrijd.
Arkison, L/Cpl. Joseph (-3.11.1944) 25 jaar. 6th Bn The Cameronians (SR). Legernummer 3248380. Hij sneuvelde bij de Operatie Mallard
in Nieuw- en Sint Joosland. De eerste graflocatie was aan de Binnendijk te Nieuw- en Sint Joosland. Zijn definitieve rustplaats kreeg hij op
de British War Cemetery Bergen op Zoom (Vak 8, rij C, nr. 14).
McCall, Rfn. David Thomas (-3.11.1944) 27 jaar. 6th Bn The Cameronians (SR). Legernummer 32499003. Hij sneuvelde bij de Operatie
Mallard in Nieuw- en Sint Joosland. De eerste graflocatie was aan de Binnendijk te Nieuw- en Sint Joosland. Zijn definitieve rustplaats kreeg
hij op de British War Cemetery Bergen op Zoom (Vak 8, rij C, nr. 17).
Clifford, Rfn. Robert James (-3.11.1944) 22 jaar. 6th Bn The Cameronians (SR). Legernummer 3254480. Hij sneuvelde bij de Operatie
Mallard in Nieuw- en Sint Joosland. De eerste graflocatie was in de Gemeente Goes. Zijn definitieve rustplaats kreeg hij op de British War
Cemetery Bergen op Zoom (Vak 7, rij A, nr. 8).
Corrigan, Cpl. James Joseph (-3.11.1944) 27 jaar. 6th Bn The Cameronians (SR). Legernummer 3250910. Hij sneuvelde bij de Operatie
Mallard in Nieuw- en Sint Joosland. De eerste graflocatie was aan de Binnendijk te Nieuw- en Sint Joosland. Zijn definitieve rustplaats kreeg
hij op de British War Cemetery Bergen op Zoom (Vak 10, rij B, nr. 7).
Deveney, Rfn. George Robert (-3.11.1944) 20 jaar. 6th Bn The Cameronians (SR). Legernummer 14720404. Hij sneuvelde bij de Operatie
Mallard in Nieuw- en Sint Joosland. De eerste graflocatie was aan de Binnendijk te Nieuw- en Sint Joosland. Zijn definitieve rustplaats kreeg
hij op de British War Cemetery Bergen op Zoom (Vak 8, rij C, nr. 16).
Miller, Rfn. Thomas (-3.11.1944) 21 jaar. 6th Bn The Cameronians (SR). Legernummer 3254646. Hij sneuvelde bij de Operatie Mallard in
Nieuw- en Sint Joosland. De eerste graflocatie was aan de Binnendijk te Nieuw- en Sint Joosland. Zijn definitieve rustplaats kreeg hij op de
British War Cemetery Bergen op Zoom (Vak 10, rij A, nr. 8).
Moir, Rfn. Charles Tavendale (-3.11.1944) 24 jaar. 6th Bn The Cameronians (SR). Legernummer 14720404. Hij sneuvelde bij de Operatie
Mallard in Nieuw- en Sint Joosland. De eerste graflocatie was aan de Binnendijk te Nieuw- en Sint Joosland. Zijn definitieve rustplaats kreeg
hij op de British War Cemetery Bergen op Zoom (Vak 8, rij C, nr. 15).
Munro, Cpl. Paul Ferguson (-3.11.1944) 25 jaar. 6th Bn The Cameronians (SR). Legernummer 3248136. Hij sneuvelde bij de Operatie
Mallard in Nieuw- en Sint Joosland. De eerste graflocatie was aan de Binnendijk te Nieuw- en Sint Joosland. Zijn definitieve rustplaats kreeg
hij op de British War Cemetery Bergen op Zoom (Vak 10, rij A, nr. 12).
Niven, Rfn. Thomas (-3.11.1944) 21 jaar. 6th Bn The Cameronians (SR). Legernummer 3065868. Hij sneuvelde bij de Operatie Mallard in
Nieuw- en Sint Joosland. De eerste graflocatie was aan de Binnendijk te Nieuw- en Sint Joosland. Zijn definitieve rustplaats kreeg hij op de
British War Cemetery Bergen op Zoom (Vak 8, rij C, nr. 4).
Owen, Rfn. Thomas (-3.11.1944) 20 jaar. 6th Bn The Cameronians (SR). Legernummer 14301791. Hij sneuvelde bij de Operatie Mallard in
Nieuw- en Sint Joosland. De eerste graflocatie was aan de Binnendijk te Nieuw- en Sint Joosland. Zijn definitieve rustplaats kreeg hij op de
British War Cemetery Bergen op Zoom (Vak 7, rij B, nr. 10).
Siddall, L/Cpl. Laurence (-3.11.1944) 27 jaar. 6th Bn The Cameronians (SR). Legernummer 3250800. Hij sneuvelde bij de Operatie
Mallard in Nieuw- en Sint Joosland. De eerste graflocatie was in de gemeente Middelburg. Zijn definitieve rustplaats kreeg hij op de British
War Cemetery Bergen op Zoom (Vak 7, rij A, nr.2).
Sixsmith, Maj. John Dennis Charles (-3.11.1944) 28 jaar. 6th Bn The Cameronians (SR). Legernummer 637298. Hij sneuvelde bij de
Operatie Mallard in Nieuw- en Sint Joosland. De eerste graflocatie was aan de Binnendijk te Nieuw- en Sint Joosland. Zijn definitieve
rustplaats kreeg hij op de British War Cemetery Bergen op Zoom (Vak 10, rij A, nr. 7).
Thompson, Rfn. Albert Erwin (-3.11.1944) 20 jaar. 6th Bn The Cameronians (SR). Legernummer 14375619. Hij sneuvelde bij de Operatie
Mallard in Nieuw- en Sint Joosland. De eerste graflocatie was aan de Binnendijk te Nieuw- en Sint Joosland. Zijn definitieve rustplaats kreeg
hij op de British War Cemetery Bergen op Zoom (Vak 10, rij B, nr. 6).
Owen, Gnr. William Henry (-3.11.1944) 20 jaar. 80th Field Regiment Royal Artillery. Legernummer 2576789. Hij sneuvelde bij de
Operatie Mallard in Nieuw- en Sint Joosland. De eerste graflocatie was aan de Binnendijk te Nieuw- en Sint Joosland. Zijn definitieve
rustplaats kreeg hij op de British War Cemetery Bergen op Zoom (Vak 7, rij B, nr. 10).
Smith, Gnr. Benjamin (-3.11.1944) 20 jaar. 80th Field Regiment Royal Artillery. Legernummer 3530260. Hij sneuvelde bij de Operatie
Mallard in Nieuw- en Sint Joosland. De eerste graflocatie was aan de Binnendijk te Nieuw- en Sint Joosland. Zijn definitieve rustplaats kreeg
hij op de British War Cemetery Bergen op Zoom (Vak 7, rij B, nr. 9).
64
Maj. Sixsmith
2. Duitse militairen
17 mei 1940
Na een luchtgevecht tussen Franse en Duits gevechtsvliegtuigen boven Walcheren werd een Messerschmitt neergeschoten. De Duitse piloot
Max Kazmeier sneuvelde, toen zijn parachute niet opende. Het vliegtuig, type Messerschmitt Bf-109E, kwam neer in de Oud Sint
Jooslandpolder. Op de plaats van de crash heeft een kruis gestaan.
Kazmeier, Uffz. Max (12.3.1918-17.5.1940) 22 jaar. 5.Gr./I./JG20. Hij kreeg aanvankelijk een veldgraf. Later werd zijn lichaam
overgebracht naar de Duitse begraafplaats te Goes. Na de Tweede Wereldoorlog werd hij begraven op de Duitse Militaire Begraafplaats te
Ysselsteyn (Vak BA, Rij 4, nr. 182).
Bij de gevechten eind oktober tot begin november 1944 sneuvelden in Nieuw- en Sint Joosland en omgeving 10 Duitse militairen. Er werden
in totaal 11 gesneuvelde militairen begraven op de Nieuwe Algemene Begraafplaats.23Alle Duitse soldaten sneuvelden te Nieuw- en Sint
Joosland uitgezonderd Ogefr. Reichensteiner. Hij sneuvelde te Vlissingen, maar werd in Nieuw- en Sint Joosland begraven.
oktober 1944
Bareiss, Gefr. Heinrich (24.4.1925-(….10.1944) 19 jaar. Na de Tweede Wereldoorlog werd hij begraven op de Duitse Militaire
Begraafplaats te Ysselsteyn (Vak CS, Rij 8, nr. 178).
24 oktober 1944
Reichensteiner, Ogefr. Ferdinand (4.6.1902-24.10.1944) 32 jaar. Na de Tweede Wereldoorlog werd hij begraven op de Duitse Militaire
Begraafplaats te Ysselsteyn (Vak CS, Rij 7, nr. 173).
1 november 1944
Bonse, Uffz. Julius (30.6.1902-1.11.1944) 42 jaar. Na de Tweede Wereldoorlog werd hij begraven op de Duitse Militaire Begraafplaats te
Ysselsteyn (Vak CS, Rij 7, nr. 174).
2 november 1944
Aichele, Gefr. Walter (5.8.1925-2.11.1944) 19 jaar. Na de Tweede Wereldoorlog werd hij begraven op de Duitse Militaire Begraafplaats te
Ysselsteyn (Vak CS, Rij 8, nr. 177).
Fassbender, Ogefr. Ferdinand (30.6.1905-2.11.1944) 39 jaar. Na de Tweede Wereldoorlog werd hij begraven op de Duitse Militaire
Begraafplaats te Ysselsteyn (Vak CS, Rij 8, nr. 181).
Nawrotzki, Ogefr. Kurt (28.1.1902-2.11.1944) 42 jaar. Na de Tweede Wereldoorlog werd hij begraven op de Duitse Militaire
Begraafplaats te Ysselsteyn (Vak CS, Rij 8, nr. 182).
Padberg, Ogefr. Anton (23.4.1920-2.11.1944) 24 jaar. Na de Tweede Wereldoorlog werd hij begraven op de Duitse Militaire Begraafplaats
te Ysselsteyn (Vak W, Rij 11, nr. 275).
3 november 1944
Bockisch, Ogefr. Erwin (23.1.1912-3.11.1944) 32 jaar. Na de Tweede Wereldoorlog werd hij begraven op de Duitse Militaire Begraafplaats
te Ysselsteyn (Vak CS, Rij 8, nr. 176).
Einsiedler, Pion. Stefan (29.5.1926-3.11.1944) 18 jaar. Na de Tweede Wereldoorlog werd hij begraven op de Duitse Militaire Begraafplaats
te Ysselsteyn (Vak CS, Rij 8, nr. 179).
Gruting-Schickenberg, Gefr. Alfred (20.5.1903-3.11.1944) 41 jaar. Na de Tweede Wereldoorlog werd hij begraven op de Duitse Militaire
Begraafplaats te Ysselsteyn (Vak CS, Rij 8, nr. 180).
Harbich, Ogefr. Jakob (1.3.1910-3.11.1944) 34 jaar. Na de Tweede Wereldoorlog werd hij begraven op de Duitse Militaire Begraafplaats
te Ysselsteyn (Vak CS, Rij 7, nr. 175).
3. Franse militairen
In of in de omgeving van Nieuw- en Sint Joosland kwamen Franse militairen in gevecht met Duitse SS-troepen. De Fransen probeerden
hierbij de Duitsers zo lang mogelijk tegen te houden. De bedoeling was, nadat de Duitsers de Sloedam hadden ingenomen, dat de andere
reeds gevluchte militairen Vlissingen konden bereiken. Hier lagen Franse schepen gereed aan de kade die hen over de Westerschelde konden
brengen naar het nog niet bezette Zeeuws-Vlaanderen. In totaal sneuvelden er 13 Franse militairen waarvan één onbekend is gebleven.
17 mei 1940
Colard, Sgt. Eugène (5.6.1902-17.5.1940) 37 jaar. 224 R.I. Eerste graflocatie: Nieuwe Begraafplaats Nieuw- en Sint Joosland. Na de
Tweede Wereldoorlog gerepatrieerd naar Frankrijk. Begraven in Auvillars, Frankrijk
Cousin, Sold. Jean (13.6.1907-17.5.1940) 32 jaar. 224 R.I. Eerste graflocatie: Nieuwe Begraafplaats Nieuw- en Sint Joosland. Na de
Tweede Wereldoorlog gerepatrieerd naar Frankrijk. Begraven in Gaillon, Frankrijk
23
Het dagboek van M.H. Braat noemt een aantal van ruim 14 a 15 Duitse gesneuvelden. Vermoedelijk zijn niet alle militairen geborgen in Nieuw- en Sint Joosland, maar ook elders.
Hierbij moet men denken aan de gemeenten Arnemuiden, ’s-Heer Arendskerke of Middelburg. Uit de archiefstukken is dit echter niet aan te tonen.
65
Garrison, Cap.Ch.Louis (15.8.1915-17.5.1940) 24 jaar. 224 R.I. Eerste graflocatie: Nieuwe Begraafplaats Nieuw- en Sint Joosland. Na de
Tweede Wereldoorlog gerepatrieerd naar Frankrijk. Begraven in Bordeaux, Frankrijk
Josse, Mar.d.log. Armand (…-17.5.1940) 89 R.A.D. Eerste graflocatie: Nieuwe Begraafplaats Nieuw- en Sint Joosland. Na de Tweede
Wereldoorlog overgebracht naar de Franse Militaire Begraafplaats te Kapelle (Graf: D-2-2).
Kervran, Sold. Yvon (22.3.1909-17.5.1940) 31 jaar. 224 R.I. Eerste graflocatie: Nieuwe Begraafplaats Nieuw- en Sint Joosland. Na de
Tweede Wereldoorlog gerepatrieerd naar Frankrijk. Begraven in Leuhan, Frankrijk
Labbé, Cap. Jean (1.3.1908-17.5.1940) 32 jaar. 224 R.I. Eerste graflocatie: Nieuwe Begraafplaats Nieuw- en Sint Joosland. Na de Tweede
Wereldoorlog gerepatrieerd naar Frankrijk. Begraven in Plouzane, Frankrijk
Momot, Sold. Auguste (…-17.5.1940) 224 R.I. Eerste graflocatie: Nieuwe Begraafplaats Nieuw- en Sint Joosland. Na de Tweede
Wereldoorlog overgebracht naar de Franse Militaire Begraafplaats te Kapelle (Graf: D-2-4).
Morvan, Cap. Jean Louis (16.11.1904-17.5.1940) 35 jaar. 224 R.I. Eerste graflocatie: Nieuwe Begraafplaats Nieuw- en Sint Joosland. Na
de Tweede Wereldoorlog gerepatrieerd naar Frankrijk. Begraven in Le Coître Pleyben, Frankrijk
Pelcat, Cap. Charles (14.4.1907-17.5.1940) 33 jaar. 224 R.I. Eerste graflocatie: Nieuwe Begraafplaats Nieuw- en Sint Joosland. Na de
Tweede Wereldoorlog gerepatrieerd naar Frankrijk. Begraven in Rouen, Frankrijk
Rault, Cap. Constant (…-17.5.1940) 224 R.I. Eerste graflocatie: Nieuwe Begraafplaats Nieuw- en Sint Joosland. Na de Tweede
Wereldoorlog overgebracht naar de Franse Militaire Begraafplaats te Kapelle (Graf: D-2-3).
Le Roux, Sold. René (6.4.1908-17.5.1940) 32 jaar. 224 R.I. Eerste graflocatie: Nieuwe Begraafplaats Nieuw- en Sint Joosland. Na de
Tweede Wereldoorlog gerepatrieerd naar Frankrijk. Begraven in Leuhan, Frankrijk
Tardival, Sold. 2 Cl. Joseph (16.8.1905-17.5.1940) 34 jaar. 224 R.I. Eerste graflocatie: Nieuwe Begraafplaats Nieuw- en Sint Joosland. Na
de Tweede Wereldoorlog gerepatrieerd naar Frankrijk. Begraven in Villejeuf, Frankrijk
onbekende Franse soldaat (-17.5.1940) 224 R.I. Eerste graflocatie: Nieuwe Begraafplaats Nieuw- en Sint Joosland. Na de Tweede
Wereldoorlog overgebracht naar de Franse Militaire Begraafplaats te Kapelle (Graf: D-2-5).
4. Nederlandse militairen
13 mei 1940
Ven, Sgt.2 Johannes Franciscus van de (Nieuw- en Sint Joosland; 3.12.1918-13.5.1940) 21 jaar. Hij maakte deel uit van I-14 Regiment
Infanterie. Hij sneuvelde te Tiel. Hij ligt begraven op het Militair ereveld Grebbeberg te Rhenen (graf: rij 13, nr. 18).
Serg. J.F. van de Ven
11 november 1944
Scheijbeler, Johan Frederik Hendrik (Amsterdam; 15.10.1920-10.11.1944) 24 jaar. Hij was als gewoon dienstplichtige ingelijfd bij het 4e
Regiment Infanterie (R.I.) van de lichting 1940 uit de gemeente Kethel en Spaland. In de meidagen van 1940 vocht hij tegen de Duitse
troepen op het vliegveld Ypenburg. Hij kreeg voor zijn aandeel in deze gevechten het Bronzen Kruis (BK). Deze onderscheiding werd hem
posthuum toegekend bij K.B. dd. 10 november 1949, nr. 12. Hij woonde te Westkapelle. Hij was opzichter/tekenaar van beroep. Hij overleed
aan een ziekte in Nieuw- en Sint Joosland.
Hij ligt begraven op de Nieuwe Algemene Begraafplaats te Nieuw- en Sint Joosland. Op zijn grafsteen staat het volgende: “Hier rust onze
lieve zorgzame zoon Johan F. H. Scheijbeler geboren 15 october 1920 overleden 10 november 1944 te Nieuw en St. Joosland.
Memoria Voor Christus een strijder – t. Vaderland een moedig soldaat Ypenburg 1940- Walcheren een moedig redder - october 1944”.
66
Het graf van soldaat Johan F.H. Scheijbeler.
15 januari 1945
In Nieuw- en Sint Joosland was aan de Rijksweg een verzamelplaats van explosieven, munitie e.d. Deze plek werd door burgers en/of
militairen bewaakt. Op 15 januari 1945 was er een explosie. Hierbij werd Korporaal Breure gedood. Hij was kort daarvoor getrouwd in
Engeland.
Breure, Korporaal Arie Leendert ”Arie”(Dinteloord; 16.4.1905-15.1.1945) 39 jaar. Militaire eenheid: Kon. Nederlandse Brigade Prinses
Irene. Hij werd begraven op de Gem. Begraafplaats te Dinteloord (rij 4, nr. 6).
16 november 1946
Nood, Matroos 1e kl. Jan de (Arnemuiden; 29.7.1921-16.11.1946) 25 jaar. Hij was in dienst van de Koninklijke Marine. Hij is ziek
geworden en werd opgenomen in het Centraal Militair Hospitaal (CMH) te ‘s-Gravenhage. Hij overleed aldaar op 16 november 1946. Hij
was op 1 november 1945 gehuwd met de Engelse vrouw Martha Alice Taylor. Hij ligt begraven op de Nieuwe Algemene Begraafplaats te
Nieuw- en Sint Joosland (grafnr. B 37). Er is geen steen geplaatst op zijn graf.
Korp. A.L. Breure
Matr. 1e kl. J. de Nood
5. Noorse militairen
30 oktober 1944
Fosse, Capt. Gunnar (-30.10.1944). Hij stortte neer met zijn Spitfire toen hij in Nieuw- en Sint Joosland beschietingen uitvoerde. Hij
maakte deel uit van No. 127 Squadron RAF. Hij werd tijdelijk begraven te ’s-Heer Arendskerke. Na de Tweede Wereldoorlog werd zijn
lichaam overgebracht naar Noorwegen.
4 november 1944
Solbu, Lt. Alf Christian (-4.11.1944). Hij sneuvelde bij de boerderij Groenendijk (kruising Boomdijk/Binnendijk). Hij maakte deel uit van
5th Highland Light Infantry (HLI). Hij werd tijdelijk begraven te ’s-Heer Arendskerke. Na de Tweede Wereldoorlog werd zijn lichaam
overgebracht naar Noorwegen.
Capt. G. Fosse
Lt. A.C. Solbu
67
d.Sint Laurens
In Sint Laurens zijn -zover bekend- geen militairen gesneuveld c.q. vermist.
68
Hoofdstuk 7. Gesneuvelde soldaten in de oorlog in Nederlands-Indië 1945-1962
Indonesië was tot 1949 bekend als Nederlands-Indië. Het was een Nederlandse kolonie tot het in 1942 werd bezet door de Japanners in de
Tweede Wereldoorlog. Na de oorlog brak een strijd uit tussen nationalisten en de Nederlandse overheid. Nederland greep in en stuurde
militairen om het land in bezit te houden, maar dit bleek tevergeefs. In 1949 werd de onafhankelijkheid van Indonesië uitgeroepen en werd
het land een onafhankelijke republiek. Er sneuvelden ca. 5.000 Nederlandse militairen.
In de periode van 1945 tot 1950 sneuvelden veertien Nederlandse militairen in het toenmalige Nederlands-Indië afkomstig uit Arnemuiden,
Middelburg en Sint Laurens. Eén militair overleed in het Centraal Militair Hospitaal te ’s-Gravenhage en één militair te Colombo (Sri
Lanka). Dit was de uit Middelburg afkomstige Stoker 2e kl. P.J. Joosse. Omdat zijn graf is geruimd, staat zijn naam vermeld in Gedenkboek
43. De veertien mannen liggen nu op militaire erevelden begraven in Indonesië.
a.Arnemuiden
1946
Eppen, Kpl. [OVW] Pieter (Vlissingen; 14.8.1924-27.8.1946) 22 jaar. Militaire eenheid: Koninklijke Landmacht; MP 5/W Brig. Hij
sneuvelde te Tjibeber. Hij ligt begraven op het Nederlands ereveld Pandu te Bandung in Indonesië (Vak II, grafnr. 414).
1947
Jager, Kpl. Marn. Cornelis de (Arnemuiden; 11.12.1925-14.8.1947) 21 jaar. Militaire eenheid: Koninklijke Marine; Marbrig. Hij
sneuvelde te Pasuruan. Hij ligt begraven op het Nederlands ereveld Kembang Kuning te Surabaya in Indonesië (Vak C, grafnr. 75).
1949
Schroevers, Sld. 1e kl. Adriaan (Arnemuiden; 18.2.1927-6.1.1949) 21 jaar. Militaire eenheid: Koninklijke Landmacht; 6 IDI. Hij
sneuvelde te Djokjakarta. Hij ligt begraven op het Nederlands ereveld Candi te Semarang in Indonesië (Vak C, grafnr. 25).
b.Middelburg
1945
Vos, Elt.Vlg.Wnr. Pieter de (Middelburg; 21.1.1919-4.9.1945) 26 jaar. Militaire eenheid: ML.KNIL. Hij overleed in Muntjoa, a/b van de
B-25, N5-255. Hij ligt begraven op het Nederlands ereveld Menteng Pulo te Jakarta in Indonesië (Vak Cil, grafnr.’s 225-229). Dit is een
verzamelgraf. Hij ligt hier met nog vier bemanningsleden begraven.
1946
Verweij, Sld. Ekl. Nicolaas Johannes (Arnhem; 8.10.1926-25.2.1946) 19 jaar. Militaire eenheid: 2-14 RI [Bataljon Zeeland], Koninklijke
Landmacht. Hij overleed in het Malakka Hospitaal in Penang. Hij ligt begraven op het Nederlands ereveld Menteng Pulo te Jakarta in
Indonesië (Vak VIII, grafnr. 39).
Breel, Mlt.Sgt. Adriaan Evert (Middelburg; 21.8.1923-18.5.1946) 22 jaar. Militaire eenheid: Tgft.18 Sqn.ML; KNIL. Hij sneuvelde te
Batavia. Hij ligt begraven op het Nederlands ereveld Menteng Pulo te Jakarta in Indonesië (Vak Cil., grafnr. 126).
Goedhart, Seiner 2e kl. [OVW] Willem (Middelburg; 1.9.1926-16.7.1946) 19 jaar. Militaire eenheid: Koninklijke Marine. Hij sneuvelde te
Colombo. Hij ligt begraven op de Kanatte General Cemetery te Colombo in Sri Lanka (Vak 3, Rij EA grafnr. 24).
Belzen, Matr.II [OVW] Matthijs Cornelis van (Middelburg; 25.5.1926-7.8.1946) 20 jaar. Militaire eenheid: Koninklijke Marine. Hij
sneuvelde te Soerabaja. Hij ligt begraven op het Nederlands ereveld Kembang Kuning te Surabaya in Indonesië (Vak KDH A, grafnr. 14).
Joosse, Stoker 2e kl. Pieter Johannes (Middelburg; 14.12.1926-2.11.1946) 19 jaar. Hij was in dienst van de Koninklijke Marine. Bij terugkomst
in Nederland werd hij ziek. Hij overleed op 2 november 1946 in het Centraal Militair Hospitaal (CMH) te ‘s-Gravenhage. Hij werd op 6
november 1946 in grafnr. 2333 begraven op de Algemene Begraafplaats te Middelburg. Zijn graf is inmiddels geruimd. Omdat hij geen
aanwijsbaar graf meer heeft, staat zijn naam in Gedenkboek 43 opgetekend.
Wielemaker, Sgt. Marinier [OVW] Cornelis (Middelburg; 11.3.192124-6.11.1946) 24 jaar. Militaire eenheid: Marbrig., Cie. K, 3e Inf. Bat..
Koninklijke Marine. Hij overleed in het Marine Hospitaal in Soerabaja. Hij ligt begraven op het Nederlands ereveld Kembang Kuning te
Surabaya in Indonesië (Vak C, grafnr. 200).
Holthuijzen, Kwart. Nicolaas25 (Middelburg; 31.5.1903-19.11.1946) 43 jaar. Militaire eenheid: Hr. Ms. Walcheren; Koninklijke Marine.
Hij overleed in het hospitaal te Balikpapan. Hij ligt begraven op het Nederlands ereveld Kembang Kuning te Surabaya in Indonesië (Vak
KDH C, grafnr. 5).
1947
Moes, Marinier 2e kl. [O.V.W.] Johannes (Middelburg; 17.2.192626-7.11.1947) 21 jaar. Militaire eenheid: Marbrig.; Koninklijke Marine.
Hij sneuvelde in Soerabaja. Hij ligt begraven op het Nederlands ereveld Kembang Kuning te Surabaya in Indonesië (Vak C, grafnr. 229).
1949
Meel, Sld. Ekl. Hubertus Marinus van (Oosterhout; 29.9.1926-17.3.1949) 22 jaar. Militaire eenheid: 4 GRPI; Koninklijke Landmacht. Hij
sneuvelde in Blitar/Kranggan. Hij ligt begraven op het Nederlands ereveld Kembang Kuning te Surabaya in Indonesië (Vak BB, grafnr. 226).
Leijnse, Marn.2 Abraham Johannes (Middelburg; 1.4.1928-17.6.1949) 21 jaar. Militaire eenheid: Marbrig.; Koninklijke Marine. Hij
sneuvelde in Sugio. Hij ligt begraven op het Nederlands ereveld Kembang Kuning te Surabaya in Indonesië (Vak C, grafnr. 290).
c. Nieuw- en Sint Joosland
24
25
26
Zijn geboortedatum is niet 30.11.1921 zoals op de grafsteen staat vermeld, maar 11.3.1921.
Zijn naam staat verkeerd op de herdenkingsplaquette op het Abdijplein. Zijn naam luidt officieel: “Holthuijzen”.
De OGS gaat uit van geboortedatum 17.3.1926.
69
d. Sint Laurens
1946
Baas, Sergt. [Mars.] Jan Pieter (Sint Laurens; 16.5.1925-6.9.1946) 21 jaar. Militaire eenheid: Koninklijke Marine. Hij sneuvelde te
Soerabaja. Hij ligt begraven op het Nederlands ereveld Kembang Kuning te Surabaya in Indonesië (Vak C, grafnr. 208).
Kpl. P. Eppen
Verzamelgraf o.a. Elt.Vlg.Wnr. P. de Vos
Matr. M.C. van Belzen
Sold.1e kl. A. Schroevers
Korp. C. de Jager
e
Sold. 1 kl. N.J. Verweij
Sergt. C. Wielemaker
Mlt.Sgt. A.E. Breel
Kwartm. N. Holthuijzen
70
Marn. J. Moes
e
Sld.1 kl. H.M. van Meel
Marn. A.J. Leijnse
Sergt. J.P. Baas
71
Deze twee bronzen plaquettes herdenken de gesneuvelde Nederlandse militairen in Nederlands-Indië 1945-1962
op het Abdijplein te Middelburg.
72
Hoofdstuk 8. Gesneuvelde soldaten in de Korea-oorlog 1950-1953
Na het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog werd Korea in twee delen opgeplitst, t.w. een noordelijk deel dat aan de Sovjet-Unie werd
toegewezen en een zuidelijk deel dat onder bestuur kwam te staan van de Verenigde Staten. Korea was overigens vanaf 1910 bezet geweest
door Japan. Noord-Korea werd geleid door een communistische regering en Zuid-Korea door een democratisch bestuur.
Op 25 juni 1950 brak de Korea-oorlog uit. Noord-Koreaanse troepen vielen plotseling Zuid-Korea binnen. Een heel groot gebied van ZuidKorea werd ingenomen. De Amerikanen schoten de Zuid-Koreanen te hulp. Als gevolg van deze inval besloot de Veiligheidsraad van de
Verenigde Naties (VN) tot het sturen van militairen, schepen, vliegtuigen, voorraden, brandstof etc. van verschillende landen waaronder
Nederland. De Noord-Koreanen werden teruggedrongen en de oorlog sleepte zich enkele jaren voort. In juli 1953 werd een staakt het vuren
bereikt, maar de oorlog is nooit officieel beëindigd. De grens tussen beide landen ligt op de 38 e breedtegraad. Er werden bijna 4.800
Nederlandse troepen ingezet waarvan er 122 sneuvelden en 3 werden vermist.
Er waren -voor zover bekend- twee militairen afkomstig uit Middelburg die sneuvelden in de Korea-oorlog.
Roskam, Sold. 1e kl. Abraham (Zierikzee; 20.3.1926-15.2.1951) 24 jaar. Hij maakte deel uit van het Nederlands detachement V.N. (Regt.
Van Heutz.). Hij raakte op 14 februari 1951 gewond, maar hij overleed een dag later aan zijn opgelopen verwondingen. Als overlijdensplaats
is aangegeven: Station Mayong. Hij werd begraven op de United Nations Memorial Cemetery te Busan in Zuid-Korea. Hij ligt in vak 15, rij
1, grafnummer 514.
Rossum, Sold. Piet van (Sibolga; 6.1.1927-31.5.1951) 24 jaar. Hij maakte deel uit van het Nederlands detachement V.N. (Regt. Van
Heutz.). Hij sneuvelde te Inje. Hij werd begraven op de United Nations Memorial Cemetery te Busan in Zuid-Korea. Hij ligt in vak 29, rij 2,
grafnummer 2426.
73
DEEL IV. BLIJVEND HERINNEREN
In dit deel wordt stilgestaan bij het herinneren van de burgerslachtoffers en de gesneuvelde en vermiste militairen. Zij werden meestal
begraven en als er geen aanwijsbaar graf was, werd een monument opgericht om hun naam niet te vergeten. In de gemeente werden
straatnamen vernoemd naar personen die zich op een bijzondere wijze hebben ingezet tegen de bezetter en hun leven gaven voor onze
vrijheid.
Hoofdstuk 9. Begraafplaatsen
a.Begraafplaatsen in gemeente Middelburg
Elke woonplaats in de gemeente Middelburg heeft een gemeentelijke begraafplaats. Middelburg heeft op de Algemene Begraafplaats in
samenwerking met de Oorlogsgravenstichting een Erehof ingericht waar zowel burgerslachtoffers als militaire slachtoffers liggen begraven.
Arnemuiden
-Algemene Begraafplaats, Radermacherstraat 11
-Nieuwe Algemene Begraafplaats, Veerseweg 7
-Bijzondere Begraafplaats van de NH-Gemeente Kleverskerke, Dorpsstraat 25. Rondom de kerk liggen de graven.
Middelburg
-Rooms-Katholieke Begraafplaats, Walcherseweg 213. De ingang van de begraafplaats lag vroeger aan de Seisweg.
-Portugese-Joodse Begraafplaats, Jodengang 25
-Nederlandse Israëlische Begraafplaats, Seisplein 15 (hier liggen 2 erkende oorlogsslachtoffers)
-Algemene Begraafplaats, Westelijk Oude Havendijk 3 (hier liggen in de Erehof oorlogsslachtoffers, maar ook enkele slachtoffers in andere
vakken op de begraafplaats)
Nieuw- en Sint Joosland
-Oude Algemene Begraafplaats, Oude Rijksweg 40. De begraafplaats is geopend op 7 oktober 1867.
-Nieuwe Algemene Begraafplaats, Oude Dijk 27.
Sint Laurens
-Algemene Begraafplaats, Noordweg 445.
74
b. Oorlogsslachtoffers begraven in de Erehof op de Algemene Begraafplaats te Middelburg
In de gemeenteraadsvergadering van Middelburg op 17 februari 1964 besloot de raad op voorstel van het college van Burgemeester en
Wethouders tot de aanleg van een Erehof voor slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Op de Algemene Begraafplaats te Middelburg
werd daarna begonnen om dit specifiek gedeelte aan te leggen voor de militaire-, verzets- en burgerslachtoffers. Bij de realisering van dit
Erehof was de Oorlogsgravenstichting nauw betrokken. Op 4 mei 1965 is de Erehof officieel in gebruik genomen. Bij de opening waren vele
belangstellenden aanwezig zoals de nabestaanden, het college van B & W, zeventig Middelburgse scholieren. Bij de Erehof hielden twintig
militairen van het COAK een erewacht. De burgemeester van Middelburg, mr. J. Drijber, hield een herdenkingstoespraak.
In de graven van de nummers 1 t/m 15 liggen vijftien slachtoffers die erkend zijn door de Oorlogsgravenstichting. Hier liggen tegenover in
de graven met de nummers 1 t/m 15 zesenveertig burgerslachtoffers van Middelburg.
Rij A. linkerzijde: 15 slachtoffers erkend door de Oorlogsgravenstichting
Graf
Naam
Opmerking
1
Sold. J.W. van de Sandt
militair
2
Sold. J. Moerman
militair
3
Sergt. A.J. Flipse
militair
4
Korp. C. Snoep
militair
5
Korp. F. Baljeu
militair
6
Korp. G. Dijkstra
militair
7
Schr. W. Zonneveld
militair
8
C.W. Sturm
burger
9
P. Feij
burger
10
A.P. Poppe
burger
11
A.H. Loomans
burger
12
H. van de Putte
burger
13
J. van der Weij
burger
14
W. Niesthoven
burger
15
G. de Pagter
burger
Rij B. rechterzijde: 46 burgerslachtoffers in de gemeente Middelburg
Graf
Naam
Naam
1
J.P. Maartense
C.M. de Pan
2
M.C. Tisserand
F. Maartense
3
C.F. van der Bliek
C. de Klerk
4
L. Davidse
J.P.H. de Graaf
5
G.C. Berger
H.L. Scheijbeler
6
F. Geldof
C.H. Steutel
7
A. Peene
G.P. Vellekoop
8
L. van Cleemput
P. van den Doel
9
M.C. Beije
M. Coppoolse
10
M. Koppejan
L. Korstanje
11
C.M. Beekman
P. Boon
12
A. van Kampen
A. Mijnheer
13
A. Versluijs
W. de Vos
14
A.C.M. Janse
J. Janse
15
J.M. van Doorn
C. Verhage
75
Naam
P.F. Maartense
P.C. Roest
L. Polvliedt [Polvliet]
C. Wisse
P. Scheijbeler
J. Wattel
A. Willeboordse
C.F. Wiesner [Wiessner]
J.J. Joosse
D. de Visser
J. Bruinoge [Bruinooge]
A.C. Steijn
D.N. Wisse
N. Melis
J.C. Vermeulen
Naam
J.H. Vermeulen
76
Graven rij A. Gesneuvelde militairen, verzetsslachtoffers en omgekomen dwangarbeiders.
Graf 1.
Graf 2.
Graf 4.
Graf 5.
Graf 6.
Graf 8.
Graf 9.
Graf 7.
Graf 3.
77
Graf 10.
Graf 13.
Graf 11.
Graf 12.
Graf 14.
Graf 15.
78
Graven rij B. Burgerslachtoffers.
Graf 1.
Graf 2.
Graf 5.
Graf 6.
Graf 9.
Graf 10.
Graf 13.
Graf 14.
Graf 3.
Graf 7.
Graf 11.
Graf 15.
79
Graf 4.
Graf 8.
Graf 12.
c. Erkende oorlogsslachtoffers begraven in de Gemeente Middelburg
a.Algemene Begraafplaats Middelburg
1.Erehof Rij A.
Graf
Naam
Opmerking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
militair
militair
militair
militair
militair
militair
militair
burger
burger
burger
burger
burger
burger
burger
burger
Sold. J.W. van de Sandt
Sold. J. Moerman
Sergt. A.J. Flipse
Korp. C. Snoep
Korp. F. Baljeu
Korp. G. Dijkstra
Schr. W. Zonneveld
C.W. Sturm
P. Feij
A.P. Poppe
A.H. Loomans
H. van de Putte
J. van der Weij
W. Niesthoven
G. de Pagter
2.Elders
Graf
Naam
Vak-nr.
Opmerking
X-813
M-935
X-757
Z-1062
Z-1078
burger
burger
militair. Op dit graf is geen steen geplaatst.
burger
militair
A.C. van Beest
W.J. Damen
Kplknst. C. Grootjans
L.J.A. Hoogenboom
Serg. J. Visbeen
Serg. J. Visbeen
Graf van Kplknst. C. Grootjans (op het graf is geen steen geplaatst).
80
A.C. van Beest
W.J. Damen
L.J.A. Hoogenboom
b.Nederlandse Israëlische Begraafplaats Middelburg
Graf
Vak-nr.
Naam
Opmerking
AT-2
AU-7
I.P.J. de Groot
J.L. Polak
burger
burger
L. Polak
Totaaloverzicht
a.Algemene Begraafplaats Middelburg
I.P.J. de Groot
aantal
20
81
b.Nederlandse Israëlische Begraafplaats Middelburg
Totaal
2
22
d. Begraafplaatsen voor burgers en militairen buiten Middelburg
De omgekomen burgers van de gemeente Middelburg werden meestal in de stad of in het dorp zelf begraven. Soms was het vanwege de
inundatie van Walcheren onmogelijk in het dorp waar ze woonachtig waren zelf begraven te worden zoals evacués uit Westkapelle die in
Arnemuiden werden begraven. Burgers die dodelijk werden getroffen en die niet in de gemeente woonachtig waren, werden na de bevrijding
naar hun woonplaats overgebracht en daar definitief ter aarde besteld.
De militairen die sneuvelden tijdens de Tweede Wereldoorlog werden - normaliter- op specifiek ingerichte militaire begraafplaatsen
begraven. In Nederland werden op centrale plaatsen begraafplaatsen opgericht van allerlei nationaliteiten. De gesneuvelde Nederlandse
militairen werden begraven op het Militair ereveld Grebbeberg te Rhenen. Op Ereveld Loenen zijn niet alleen burgers maar ook militairen
begraven. De taak om voor de graven op te richten c.q. te verzorgen is opgedragen aan de Oorlogsgravenstichting te ’s-Gravenhage. In het
overzicht zijn de zusterorganisaties van de Oorlogsgravenstichting vermeld. Op de begraafplaatsen zijn gedenktekens opgesteld waar men de
gevallenen kan herdenken. Tevens zijn buitenlandse begraafplaatsen opgesomd. Als bijzonderheid moet nog worden opgemerkt, dat de VS
en Frankrijk nabestaanden van een gesneuvelde toestaan om een militair te repatriëren naar hun vaderland.
Hierna is een -niet volledig- overzicht opgenomen van begraafplaatsen waar gesneuvelde militairen c.q. burgerslachtoffers van de gemeente
Middelburg zijn begraven of hun naam op een monument is aangebracht.
Amerikanen
-US Military Cemetery Margraten (bij Maastricht). Totaal oorlogsgraven 8.302
-US Military Cemetery Neuville-en-Condroz (België). Totaal oorlogsgraven 5.329
-US Military Cemetery Henri-Chapelle (België). Totaal oorlogsgraven 7.989
Belangenorganisatie: American Battle Monuments Commission
Internet: www.abmc.gov
Britten en Canadezen
-British War Cemetery Bergen op Zoom. Totaal oorlogsgraven 1.296
-Canadian War Cemetery Bergen op Zoom. Totaal oorlogsgraven 1.115
-Adegem Canadian War Cemetery (België). Totaal oorlogsgraven 1.155.
-Groesbeek Memorial. Hier worden 1.030 militairen van het Britse Gemenebest herdacht die geen aanwijsbaar graf hebben.
Belangenorganisatie: The Commonwealth War Graves Commission
Internet: www.cwgc.org
Duitsers
-Deutscher Soldatenfriedhof Ysselsteyn te Ysselsteyn (gemeente Venray in de provincie Limburg). Totaal oorlogsgraven 31.858.
Belangenorganisatie: Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.
Internet: www.volksbund.de
Fransen
-Frans Militair Ereveld (te Kapelle, provincie Zeeland). Totaal oorlogsgraven 229.
De Oorlogsgravenstichting draagt zorg voor beheer en onderhoud van de graven.
Belangenorganisatie: Ministère de la Défense et des Anciens Combattants
Internet: www.defense.gouv.fr
Nederlanders
-Militair ereveld Grebbeberg (te Rhenen). Totaal oorlogsgraven: ruim 800.
Daarnaast is er een monument dat aan de namen van 138 vermisten herinnert.
-Ereveld Loenen (bij Apeldoorn). Totaal oorlogsgraven (burgers en militairen): meer dan 4.000.
-Duitsland:
Ereveld Bremen
Ereveld Düsseldorf
Ereveld Hamburg
Ereveld Frankfurt am Main
Ereveld Lübeck
Städt. Friedhof te Berlijn-Lichtenberg
Gem. Friedhof Söhnstetten
-Oostenrijk
Ereveld Salzburg. Totaal oorlogsgraven: 89.
-Indonesië:
Ereveld Pandu te Bandung
Ereveld Kembang Kuning te Surabaja
Ereveld Candi ten zuiden van Semarang
Ereveld Menteng Pulo te Jakarta
-elders:
Sai Wan Cemetery, Hong Kong (China)
Kanchanaburi War Cemetery (Thailand)
United Nations Memorial Cemetery, Busan (Zuid-Korea)
-Gemeentelijke begraafplaatsen:
Gemeentelijke Begraafplaats Rusthof te Amersfoort
82
Gemeentelijke Begraafplaats te Oost-Souburg
Nieuwe Gemeentelijke Begraafplaats te Hoogeveen (provincie Drente)
Gemeentelijke Begraafplaats te Zierikzee
Gemeentelijke Begraafplaats Dinteloord
Gemeentelijke Begraafplaats Emmaüs te Vlaardingen
RK-Begraafplaats te Hilvarenbeek
Gemeentelijke Begraafplaats Roosendaal
Noorderbegraafplaats te Vlissingen
Belangenorganisatie: Oorlogsgravenstichting
Internet: www.ogs.nl
Noren
-Er zijn twee Noorse militairen in Nieuw- en Sint Joosland gesneuveld. Zij zijn allebei na het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog
overgebracht naar Noorwegen.
Russen
-Russisch ereveld te Oud-Leusden (bij Amersfoort). Totaal oorlogsgraven: 865 (uit de voormalige Sovjet-Unie).
De Oorlogsgravenstichting draagt zorg voor beheer en onderhoud van de graven. De Stichting Russisch Ereveld houdt zich bezig met
onderzoek, opsporing, grafbezoek, grafadoptie enz. Internet: www.russisch-ereveld.nl
83
Hoofdstuk 10. Oorlogsmonumenten
a.Arnemuiden
-Er werd op de Algemene Begraafplaats een monument, genoemd “Slachtoffers Oorlogsgeweld 1940 – 1945”, opgericht voor het gedenken
van de oorlogsslachtoffers. De ingang van de begraafplaats was toen nog gelegen aan de Nieuwlandseweg. Het monument werd op 5 mei
1948 onthuld. Op dit monument werd met een tekst hun naam blijvend in herinnering gebracht: “Ter gedachtenis aan allen; Die in
bevrijdingsuur; Het hoogste moesten geven; Van uit de lucht, of door een mijn gerukt zijn uit het leven; Drie onzer, die uit ´s vijands land
niet mochten wederkeren; Aan Frankrijks zonen die voor ons De vijand moesten weren.”
De monumenten zijn inmiddels opgeknapt27 en werden stenen geplaatst met daarop de namen van de omgekomen burgers en de gesneuvelde
militairen.Op de Algemene Begraafplaats -nu gelegen aan de Radermacherstraat- liggen bij het herdenkingsmonument van de Tweede
Wereldoorlog twee kleine stenen met daarop de tekst: “Slachtoffers oorlogsgeweld 1940-1945” en “1941 – 1950 Ter herdenking aan de
gevallenen in voormalig Nederlands-Indië”. Hier liggen rondom een houten kruis vier stenen met daarin gebeiteld de namen van
omgekomen burgers en militairen. Het gaat om de volgende namen.
1. Steen: “Gevallen Franse militairen”met 20 namen: R. Roisin; F. Barbier; E.L. Philippe; M.R. Porcher; E.R. Letellier; G.Y.M. Morvan; J.
Rault; L. Thibou [Thibon]; M.M. Le Borgne; M.G.J. Lechat; E. La Planche; G. Juvin; F.M. Le Geup[Le Guen]; D.J.E. Pascot; C.G. Weill;
G.D. Rua [D. Rua]; V.E.J. Louazel; A.M. Gueguen [Guéguen]; J.M. Le Bougeant; J.J.A. Camus. “M
ort pour la patrie.”
2. Steen “In Memoriam”met 18 namen : C. van Belzen, L. de Kraker, H.L. de Kraker, P. de Pagter, J. Moens, J. van Wijngaarden, D. Boer,
K.A. van Wijngaarden, P.A. Doense, H. Barten, J. de Kraker, L. Dekker, M.W. Gillissen, W. Meulmeester, Iz. Meulmeester, J. Marijs, J.
Marijs, T. Baaijens.
3. Steen “In Memoriam” met 19 namen: C. Meijers, P. van Waarde, A. van Waarde, J. van Waarde, J. Kaland, P. de Rijke, J. de Rijke,
G.J.C. Kaland, P. Kaland, G. Bliek, M. Schroevers, M. Caljouw, J. Marijs, C. van Belzen, G.C. Marijs, C. de Voogd, K. Geense, J.
Louwerse, A. Schroevers.
4. Steen “In Memoriam” met 21 namen: W. van Belzen, A. van Belzen, J. Sturm, J. Sturm, A. Goedhart, H.J. Brackx, J. Minnaard, J. de
Bree, L. Scheele, J. Scheele, T. Toussaint, J.A. Meerman, P. van Dalen, P. Poortvliet, A. de Nooijer, D. Meerman, J. Mulder, L. Huiszoon,
W. Kluijfhout, P. Eppen, C. de Jager.
Oorlogsmonument op de Alg. Begraafplaats te Arnemuiden
-Monumenten op de Sloedam
Bij de Sloedam aan de Langeweg29 in de gemeente Middelburg zijn verschillende oorlogsmonumenten geplaatst welke herinneringen aan de
strijd om de Sloedam en op en rond het Sloe. Voor de herdenkingsplaats is een bord “Monument Sloedam, The Causeway” geplaatst
waardoor deze nu voor het publiek dat hier voorbij komt of stopt, herkenbaar is.
Bord dat verwijst naar de monumenten op de Sloedam.
27
Dit was vermoedelijk in 1997.
Dit is Jan Louwerse (geb. 13.4.1927-2.4.1946) en woonde tijdelijk te Arnemuiden. Hij sneuvelde als oorlogsvrijwilliger in Nederlands-Indië.
De herdenkingsplaats ligt op het grondgebied van de gemeente Middelburg. Tot 1.1.1997 liepen de gemeentegrenzen van Arnemuiden en Borsele dwars over deze plaats heen. Door de
herindeling is tot een grenswijziging besloten. De Langeweg stopt bij deze gemeentegrens en gaat over in de Postweg van de gemeente Borsele.
28
29
84
Frans monument
Het monument dat voor de Franse gevallenen is opgericht is de eerste gedenksteen die bij de Sloedam is geplaatst. De kern van het
monument wordt gevormd door een granieten plaat met Bretons kruis. Daaronder is een witte plaat geplaatst met een citaat van Robert
Garnier. De gedenkplaat is door Capitaine Yves Le Bot, veteraan van het 224ème Régiment d´Infanterie.
De officiële onthulling van het monument ter ere van de Franse slachtoffers op de Sloedam vond plaats op 13 november 1948 door de Franse
afgevaardigde en M.M. van ´t Hoff-Calau. Het monument werd langs de weg in de bocht naar de Sloedam geplaatst. Burgemeester
Langebeeke was ook aanwezig evenals vele belangstellenden. In 1967 is het Franse monument verplaatst naar zijn huidige standplaats kort
voor het begin van de Sloedam aan de westelijke toegang aan de Langeweg en Postweg. In 2008 is na de aanleg van het spoorviaduct
Mallard de plaats van alle monumenten gewijzigd en opgeknapt.
Het Frans monument op de Sloedam (foto uit 2012)
Onthulling van het Frans monument in 1948.
A la Mémoire
des Soldats Français
tombés
dans les Combats
--15.16.17 Mai 1940
224e RI – 271e RI
68e GRD – 89e RA
Ter herinnering
aan de Franse soldaten
gesneuveld
in de strijd op
--15.16.17 mei 1940
224 ème R.I. – 271ème R.I.
68 ème G.R.D. – 89 ème R.A.
----------------------------------------
------------------------------------------
Qui meurt pour le pays
vit éternellement
Robert Garnier (1534-1590)
Die stierven voor het vaderland
leven eeuwig
Robert Garnier (1534-1590)
Brits monument
Ter ere van de tientallen Britse gevallenen bij operatie Mallard werd eind jaren ´40 een monument op de zeedijk geplaatst van de
Bijleveldpolder in Nieuw- en Sint Joosland, waar de Schotten aan land kwamen nadat ze het Sloe waren overgestoken. Door de aanleg van
het industrieterrein in het Sloegebied in de jaren ´70 was het noodzakelijk het monument te verwijderen. In 1984 werd het monument
verplaatst naar de Sloedam en op 16 mei 1984 opnieuw onthuld.
85
52nd Lowland Division
forceerde hier een overtocht
op 2 nov. 1944
en bevrijdde het eiland
------------------------------------------52nd Lowland Division
forced a crossing here
on 2 nov. 1944
and liberated the island
Brits monument op de Sloedam.
Canadees monument
Het Canadese oorlogsmonument is op 31 oktober 1987 onthuld door Z.K.H. Bernhard Prins der Nederlanden.
Canadees monument op de Sloedam
Le 2 novembre 1944
135 fantassins Canadiens
avaient été tués ou blessés
sur le Sloedam
pour liberer Walcheren
By the 2nd of november 1944
135 Canadian Infantry soldiers
Had been killed or wounded
on the Sloedam
to liberate Walcheren
Opgericht ter ere van
The Black Watch R.H.R. of Canada
Le Régiment de Maissoneuve
The Calgary Highlanders
Onthuld op 31 october 1987
door Z.K.H. Bernhard Prins der Nederlanden
Informatiebord
Dit informatiebord met een gedetailleerde uitleg van de strijd op en om de Sloedam en is door Schotse oud-strijders op 5 november 2004
onthuld.
86
87
The Exhortation
Deze bevindt zich voor de monumenten en herinnert aan de geallieerde slachtoffers die vielen bij de strijd om de Sloedam.
De tekst van “The Exhortation” is als volgt: “They shall not grow old, as we that are we left grow old. Age shall not weary them, nor the
years condemn. At the going down of the sun and in the morning, WE WILL REMEMBER THEM.”
Nederlandse vertaling: “Oud zijn ze niet geworden, zoals wij die wel oud konden worden. Tijd en leeftijd zal hen niet vermoeien, noch
verouderen. Bij het ondergaan van de zon, en in de vroegte van de morgen ZULLEN WIJ ALTIJD HEN GEDENKEN.”
Franse vertaling: “Ills ne vieilliront pas commes nous vieillisons, nous qui sommes toujours là. L’âge ne les marquera pas, les années ne les
condamneront pas. Au coucher du soleil comme au matin, NOUS NOUS SOUVIENDRONS D’EUX.”
The Exhortation op de Sloedam.
Canadees overzichtsmonument
Na de aanleg van de Sloespoorlijn (in 2008 voltooid en in gebruik genomen) is de plaats van de monumenten grondig aangepakt en helemaal
vernieuwd. Op 6 mei 2010 is nog een nieuw Canadees monument geplaatst op de verhoging met zicht op de Sloedam. Deze twee
gedenkplaquettes zijn onthuld door de Historic Sites and Monuments Board of Canada waarmee het geheel aan monumenten op de
gedenkplaats Sloedam nu compleet is. De tekst op de linker plaquette is in drie talen weergegeven, t.w. Engels, Frans en Nederlands.
De Nederlandse tekst is als volgt: “De Slag om de Schelde. In oktober 1944 kreeg het Canadese Tweede Korps, met Poolse en Britse
strijdkrachten onder zijn bevel, opdracht om de beide oevers van de Scheldemonding te zuiveren van Duitse troepen. De hevige gevechten op
88
ondergelopen land bij de Breskens Pocket, het schiereiland Zuid-Beveland en het eiland Walcheren deden denken aan de modderige strijd
om vierkante meters grond in de Eerste Wereldoorlog. Dankzij het Canadese optreden werd de vijand van de oevers van de Schelde
verdreven en kregen de geallieerden toegang tot de haven van Antwerpen. Hiermee werd de weg naar de bevrijding van Nederland en de
overwinning op Duitsland in mei 1945 geopend.”
Historic Sites and Monuments Board of Canada.
Rechts is op een plaquette een legenda te zien in drie talen waarop uitgelegd wordt hoe de strijd is verlopen en welke eenheden betrokken
zijn geweest bij de strijd op Zuid-Beveland en Walcheren.
Canadees monument van de Historic Sites and Monuments Board of Canada
Overzichtsfoto van de oorlogsmonumenten op de Sloedam.
b.Middelburg
-Op de RK-Begraafplaats staat een oorlogsmonument dat vroeger een graf was waarin drie militairen en drie burgers lagen begraven. De
tekst luidt als volgt: “Gevallen tijdens het bombardement van Middelburg op 17 mei 1940. Hier rusten Willem Zonneveld oud 27 jaar geb. te
89
Schiedam Schrijversmaat K.M. C.L. Touslang Fransch soldaat een onbekende Fransch soldaat Joh. Cath. Harthoorn oud 50 jaar geb. te
Middelb. Tannetje Janse oud 22 jaar geb. te Middelb Joh. Frijke Ludikhuize oud 5 jaar geb. te Middelb.”
-Het gemeentelijk oorlogsmonument dat hangt aan een woning op het Abdijplein is van brons en bevat de namen van oorlogsslachtoffers. De
titel is: “Getrouw tot in den dood. In dankbare herinnering aan de Middelburgers die in de jaren 1940-1945 hun leven gaven voor het
vaderland”. C. Adriaanse, F. Baljeu, A.C. van Beest, J. van Beusekom, M.A. Bok, L.P. Brasser, C. Broodman, C.M. Buijs, W.J. Cornelisse,
W.J. Damen, G. Dijkstra, W.H. van Doorninck, , G.F.C. van den Ende, P. Feij, A. Hamelink, P. Hamelink, F. Heslinga, A.H. Hesseling,
H.R.W. Hesseling, L.J.A. Hoogenboom, D. de Kuijper, K. van Loon, J.J. van der Meijden, W. Niesthoven, G. de Pagter, P. de Pagter, J.W. v.
Pienbroek, L. Polak, A. Pouwer, L. Schroevers, C. Snoep, J.L. Steketee, C.W. Sturm, A.Th.A. Verkleij, J. v.d. Weij, J. Zwigtman.
In 2004 zijn nog twee namen van oorlogsslachtoffers toegevoegd op een kleine plaquette met als titel: “Getrouw tot in den dood; P. Ingelse,
J.J. Smit”.
-Op het Abdijplein hangt een bronzen plaquette met daarop de tekst: “1945 Nederlands-Indië 1962 Ter herinnering aan de gesneuvelde
militairen Zij hebben hun leven gegeven tijdens de uitvoering van hun opdracht voor het vaderland. Vereniging Oud Militairen Indiëgangers
M.C. van Belzen
Middelburg
*25.05.1926
†Soerabaja
07.08.1946
A.E. Breel
Middelburg
*21.08.1923
†Batavia
18.05.1946
W. Goedhart
Middelburg
*01.09.1926
†Colombo
16.07.1946
N. Holthuizen
Middelburg
*31.05.1903
†Balikpapan
19.11.1946
A.J. Leijnse
Middelburg
*01.04.1928
†Sagio
17.06.1949
H.M. van Weel
Middelburg
*29.09.1926
†Blitar Kranggan
17.03.1949
J. Moes
Middelburg
*17.02.1926
†Soerabaja
07.11.1947
N.J. Verweij
Middelburg
*08.10.1926
†Penang
25.02.1946
P. de Vos
Middelburg
*21.01.1919
†Muntjoa
04.09.1945
C. Wielemaker
Middelburg
*11.03.1921
†Soerabaja
06.11.1946
J.P. Baas
St. Laurens
*16.05.1925
†Soerabaja
06.09.1946
P. Eppen
Arnemuiden
*14.08.1924
†Tjibeber
27.08.1946
C. de Jager
Arnemuiden
*11.12.1925
†Pasuruan
14.08.1947
A. Schroevers
Arnemuiden
*18.02.1927
†Djokjakarto
06.01.1949
Later is nog via een kleine bronzen plaquette een naam toegevoegd. Dit is: “P.J. Joosse Middelburg *14.12.1926 † ’s-Gravenhage
02.11.1946”
-Op het Abdijplein hangt sedert juni 2005 een bronzen plaquette voor de slachtoffers van de Provinciale Stoombootdiensten (PSD) 19401945. De tekst luidt als volgt: “Als plichtsgetrouwe ambtenaren van de Provinciale Stoombootdiensten in Zeeland vielen gedurende de
oorlogsjaren 1940-1945 bij de uitoefening van hun dienst”:
Aan boord van het S.S. Luctor et Emergo: Machinist A. Volk, Matroos J.C. Dooms, Matroos A. de Putter, Stoker B. v.d. Stichel, Hofmeester
F. v.d. Peijl, Hofmeester J. de Ronde, Hofm.bediende P. v.d. Maas;
Aan boord van het S.S. Prins Hendrik: Machinist W.J. v.d. Ploeg, Hulpmachinist D. Schmelzer, Stuurman J. den Boer, Matroos G. van
Wanrooij;
Aan boord van het S.S. Zuiderzee: Hulpmachinist P.M. Vaane;
Bij het waterverkeer op Walcheren: Matroos L. v.d. Steen.
-Op de Algemene Begraafplaats te Middelburg aan de Westelijke Oude Havendijk 3 staat een herdenkingsmonument. De titel hiervan is:
“Getrouw tot in den dood”. Op dit monument staan de volgende 36 namen: C. Adriaanse, F. Baljeu, A.C. van Beest, J. van Beusekom, M.A.
Bok, L.P. Brasser, C. Broodman, C.M. Buijs, W.J. Cornelisse, W.J. Damen, G. Dijkstra, W.H. van Doorninck, , G.F.C. van den Ende, P. Feij,
A. Hamelink, P. Hamelink, F. Heslinga, A.H. Hesseling, H.R.W. Hesseling, L.J.A. Hoogenboom, D. de Kuijper, K. van Loon, J.J. van der
Meijden, W. Niesthoven, G. de Pagter, P. de Pagter, J.W. v. Pienbroek, L. Polak, A. Pouwer, L. Schroevers, C. Snoep, J.L. Steketee, C.W.
Sturm, A.Th.A. Verkleij, J. v.d. Weij, J. Zwigtman.
-Op de Nederlandse Israëlische Begraafplaats aan het Seisplein staat een herdenkingsmonument. Dit monument is in 1954 onthuld. De tekst
op de rechterzijde is in het Hebreeuws. Er worden op het monument 72 namen genoemd.
De Nederlandse tekst luidt als volgt: Ter nagedachtenis aan hen wier namen hier zijn vermeld, de Joden van Zeeland, kinderen van ons volk,
die in de jaren 1940-1945 door de vijand medogenloos weggerukt en omgebracht werden, omdat zij waren van Joodse stam. Mogen hun
zielen rusten in des almachtigen schaduw.
H. Alberg, S. Alberg-Alberge, E. Barkelau, L.M. Barkelau, S. Barkelau-Meijer, B. Boasson30, H. Boasson, M.H. Boasson, B. BoassonSanders, H. Brokmeier-Duveen, A. Canes, S. Cohen, J. Cohen, E. Cracau-Frank, A. Cracau, M. Cracau-Frank, D. Cracau, S. CracauEphraim, J. Cracau, D. Cracau, P.J. van Dam, H. van Dam-Polak, A. van Dam, M.Fischer, I. Fonteijn, J. Fonteijn-Koppel, L. Frank, M.
Frank, B. Frank, S.L. Frank, R.de la Fuente-Cracau, E. Gokkes, G. Gokkes-Keizer, B. Gokkes, I.P.J. de Groot, R. Hiegentlich [Hiegenlich] ,
S. Hiegentlich-Roozendaal [Hiegenlich] , S. Hiegentlich [Hiegenlich] , D. Hiegentlich [Hiegenlich] , J. Hiegentlich-de Metz [Hiegenlich] , L.
Hiegentlich [Hiegenlich] , H. Hoffman-Wolff, E. Jesaijes-Braasem, L. Leijdesdorff, R.L. Leijdesdorff-van Os, S. Leijdesdorff, S.
Leijdesdorff, L. Marcus, M. Nathan, S. Polak-Braasem, S. Polak, L. Polak, A. Prins, S. Prins-Menist, C. Prins, C.M. Prins, E. Swaalep, J.M.
Taijtelbaum, B.Taijtelbaum-Levie, R.B. Vriesman-van Wittene, H. Vriesman, L.B. Vriesman, A. Walg, E. Walg-Cracau, V. Walg, M. Walg,
A. Walg, J. Walg, B. van Wittene-Braasem, L. Zwartverwer, M. Zwartverwer-Ziff, E. Heertje-Schoolmeester, H. Heertje.
-Op 16 maart 2011 is in de hal van het station van de Nederlandse Spoorwegen aan de Kanaalweg een oorlogsmonument onthuld. Het
monument houdt de herinnering levend dat in 1942 de Zeeuwse Joden via het station werden afgevoerd naar de vernietigingskampen. De
Nederlandse tekst is als volgt: “Op 24 maart 1942 begon de lange reis van de Zeeuwse Joden naar de vernietigingskampen 1940-1945”. De
Hebreeuwse tekst luidt: “En de naam van de dode zal niet worden uitgewist uit de kring van zijn broeder en uit de poort van zijn stad. Gij
zijt heden getuigen”.
30
Zijn officiële naam is “Boässon”.
90
Joods monument in het NS-station te Middelburg.
-Oorlogsmonument op de Nieuwe Burg. De tekst van dit monument is als volgt: “’Een gestolde herinnering’ aan het Duitse bombardement
op 17 mei 1940. Onthuld door H.K.H. Prinses Juliana der Nederlanden op 17 mei 1990.Vervaardeigd door Sigurdur Gudmundsson op
initiatief van de Stichting Monumenten Walcheren 40-45.”
Monument in Middelburg: Een gestolde herinnering.
-Het pand Sint Janstraat 9 was het eerste gebouw dat na de verwoesting op 17 mei 1940 volledig werd herbouwd. De eerste steen werd
gelegd door burgemeester J. Walré de Bordes. De tekst is als volgt: “Dit is het eerste pand, herrezen na den brand 17 mei 1940 steen gelegd
door ben burgemeester J. Walre de Bordes Gebouwd door I. de Wolff.”
Monument in de vorm van een steen in het
gebouw a/d Sint Janstraat
91
-In de Nieuwe Kerk is op 17 mei 2009 het monument Cross of Nails onthuld. Dit bestaat uit een kruis gevormd door 3 samengebonden grote
Middeleeuwse spijkers dat geplaatst is op een stuk steen bevestigd aan de muur in de kerk. Naast het monument hangt een plaquette met
daarop de volgende tekst: “The Conventry Cross of Nails presented to Nieuwe Kerk van Middelburg. 17 mei 1940 –vrede en verzoening – 17
mei 2009. Father forgive.”
-In het provinciehuis is op 17 mei 1960 een marmere herinneringsplaquette onthuld door Koningin Juliana welke herinnert aan de herbouw
van het Zeelands Hof.
-Dit oorlogsmonument bij de Abdij is in 1950 onthuld. Het is een bronzen mannenbeeld die met opgeheven hoofd en armen de vrijheid
tegemoet treedt. De tekst op het monument is als volgt: “Standvastig is ghebleven mijn hert in tegenspoed 1940-1944”.
-Oorlogsmonument op de Dam in Middelburg. Dit monument is op 6 november 1994 onthuld. Het monument is opgehangen aan het pand
aan Dam 6. Hier vond de Duitse overgave van Middelburg plaats van Gen. Daser van de 70.Infanterie-Division aan de geallieerden.
92
-Het inundatiemonument staat aan de Seissingel bij Villa Waterwijk. De tekst is als volgt: “Inundatie 3 oct. 1944 Walcheren 22 febr. 1946
hoogste waterstand 19 jan. 1945 2.05 m+ N.A.P.”. De tekst aan het slot is: ”Luctor et emergo”.
-Het oorlogsmonument “De Explosie” bestaat uit 14 gevelrestanten van het op 17 mei 1940 verwoeste patriciërshuis De Dolfijn dat dateert
uit de 18e eeuw. Het monument is in 1988 onthuld. De tekst op de monumenten is als volgt: “De explosie 1988 gevelrestant Lange Delft 64
door duits bombardement verwoest 17 mei 1940”. Ze zijn verspreid in de binnenstad te vinden.
-In het station van de Nederlandse Spoorwegen aan de Kanaalweg hangt een bronzen plaquette waar de omgekomen NS-medewerker C.
Grim31 wordt herinnerd als slachtoffer in de Tweede Wereldoorlog. De tekst is als volgt: “1940-1945 ter gedachtenis aan den gevallene
Cornelis Grim”.
c.Nieuw- en Sint Joosland
Op de Algemene Begraafplaats aan de Oude Dijk liggen bij het herdenkingsmonument van de Tweede Wereldoorlog vier stenen. Op het
monument staat de tekst: “Ter nagedachtenis aan de gevallen burgers in de oorlogsjaren 1940-1945”. Rondom de stenen zuil liggen de vier
stenen met daarin gebeiteld de namen van 26 omgekomen burgers.
De namen op de stenen zijn als volgt:
1. Steen met 7 namen: M.C. Boone, W. Boone, A. de Hamer, M. de Hamer, J.H. Onderdijk, C.W. de Klerk, A.J. de Vos
2. Steen met 7 namen: C. Baas, G. Bliek jr., G. Bliek sr., J. Caljouw, A. Cevaal, J. Janse, P. de Groot
3. Steen met 6 namen: M.L. de Kraker, L. de Kraker, A. Kwekkeboom, P. Kwekkeboom, J.A. van Leerzem, K. Louwerse
31
Hij staat in dit boek vermeld bij deel II. Burgerslachtoffers.
93
4. Steen met 6 namen: M. van Moolenbroek, M. de Schutter, J. Verheijke, Cornelia de Voogd, Cornelis de Voogd, J. de Voogd
d.Sint Laurens
-Op de Gemeentelijke Begraafplaats staat een oorlogsmonument met daarop de tekst: “Zij vielen voor onze vrijheid” en “In memoriam 19401945”. De volgende 15 namen zijn hierop vermeld:
J. Willemse
T.Boon-Kempe
P. M. Vaane
J.Ch. Feij
E. Feij
J. Boon
F. Boon
D.N. Besuijen-Wisse
W. de Buck
J.I. Cohen
W.J. Roose
W. Wattel
C. Hillebrand
Ja. Schout-Velthuijs
A.D. v.d. Driest
geb.
23-5-86
22-9-90
25-11-22
11-2-07
27-9-34
23-4-93
16-1-33
20-5-18
4-12-67
2-6-20
27-4-99
2-7-25
20-11-21
5-6-23
10-7-05
overl.
16-6-42
29-11-44
16-9-43
7-10-44
7-10-44
5-11-44
5-11-44
5-11-44
6-11-44
1943
5-12-44
24-1-45
10-2-45
10-2-45
10-4-45
-Op 9 oktober 2004 werd een inundatiemonument onthuld. Dit monument herinnerd aan de inundatie van Sint Laurens.
Het is een initiatief van de Dorpsvereniging Sint Laurens.
94
Hoofdstuk 11. Straatnamen
Door de gemeenteraad zijn in de loop van de jaren meer dan 30 straatnamen vastgesteld die verwijzen naar personen die in de Tweede
Wereldoorlog zijn omgekomen en die actief waren in het verzet of militairen die een rol hebben gespeeld bij de bevrijding van Zeeland of
elders. Op deze wijze wordt men steeds herinnerd aan hun naam. Het is voor veel mensen niet bekend wat voor de rol zij in de Tweede
Wereldoorlog hebben gespeeld. Daarom is in dit hoofdstuk een korte toelichting opgenomen van de persoon “achter de straatnaam”.
Ook zijn straatnamen genoemd naar plaatsen of locaties in de stad. De personen waarnaar een straatnaam is vernoemd liggen in de buurten
Klarenbeek I, II en III en Prooijenspark. Het Bunkerpad ligt in de buurt Nieuw-Abeele.
Hierna volgt een overzicht van de straatnamen die verwijzen naar de Tweede Wereldoorlog.
Arie van Driellaan
Aaike “Arie” van Driel (Werkendam; 22.6.1905-30.4.1945). Hij was schipper van beroep. Hij was “line-crosser”in de Biesbosch en bracht
een groot aantal verzetsmensen, piloten etc. over. Op 18 maart 1945 werd hij opgepakt. Hij werd op 30 april 1945 in Fort de Bilt (Utrecht)
gefusilleerd. Hij ligt begraven op de Gemeentelijke Begraafplaats van Werkendam (Vak C) in provincie Noord-Brabant. Onderscheiding:
Ridder Militaire Willems Orde (RMWO 4e klas).
A. Pouwerstraat
Abraham “Bram” Pouwer (Oostkapelle; 22.9.1921-10.12.1944). Hij was groentehandelaar en landarbeider. Lid van de verzetsgroep Van
Beest. Hij overleed in concentratiekamp Neuengamme te Hamburg. Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis (VHK).
A.C. van Beestpad
Alphons Christiaan “Fons” van Beest (Amsterdam; 11.6.1903-11.8.1942). Hij was ambtenaar en leider van de verzetsgroep Van Beest. Hij
overleed op 11 augustus 1942 tijdens een huiszoeking door de SD te Middelburg. Onderscheiding: Bronzen Kruis (BK).
Anton de Komstraat
Cornelis Gerhard Anton de Kom (Paramaribo; 22.2.1898-24.4.1945). Hij was een Surinaams, anti-koloniale schrijver en nationalist. Hij sloot
zich aan bij het communistisch georiënteerd verzet. Hij schreef artikelen voor het communistisch blad De Vonk. Hij werd op 7 augustus
1944 gearresteerd en gevangen gezet in het Oranjehotel te Scheveningen.Hij werd daarna overgebracht naar Kamp Vught. Hij kwam in
september 1944 in Duitsland terecht in het kamp Sachsenhausen. Hij moest werken in de Heinkel vliegtuigfabriek. Hij overleed op 24 april
1945 aan tbc in kamp Sandbostel bij Bremervörde. Dit was een buitenkamp van concentratiekamp Neuengamme in Duitsland. Hij ligt nu
begraven op het Nederlands ereveld Loenen (Vak E, grafnr. 34). Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis (VHK).
Bunkerpad
Dit pad is genoemd naar de bunkers die gelegen hebben in de buurt Nieuw-Abeele.
C.W. Sturmstraat
Cornelis Willem “Kees” Sturm (Middelburg; 16.10.1909-20.7.1943). Hij was loodgieter en lid van de verzetsgroep Van Beest. Hij werd op
20 juli 1943 op de Leusderheide gefusilleerd. Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis (VHK).
95
Eduard Vetermanstraat
Eduard Necker Veterman (’s-Gravenhage; 9.11.1901-28.6.1946). Hij was letterkundige en toneelschrijver. Van eind 1941 was hij actief in
het vervalsen van persoonsbewijzen t.b.v. spionagegroep Luctor et Emergo en geallieerde piloten. Hij werd in september 1943 gearresteerd
en ter dood veroordeeld. Het doodvonnis werd niet uitgevoerd en hij werd naar Duitsland weggevoerd. Hij kwam op 28 juni 1946 bij een
auto-ongeluk om het leven in Laren (NH).
Frans Duwaerstraat
Franciscus “Frans” Duwaer (Amsterdam;1.1.1911-10.6.1944). Hij was directeur van NV Drukkerij en Uitgeverij J.F. Duwaer & Zonen aan
Nieuwe Looiersstraat 45–47 in Amsterdam. Medio 1942 – de eerste jodendeportaties waren aangekondigd – concludeerde G.J. van der Veen
dat het ‘vermaken’ van PB’s en het handmatig maken van nieuwe PB’s te veel tijd kostte en te primitief-ogende exemplaren opleverde. Via
jhr. W.J.H.B. Sandberg kwam hij in contact met Duwaer, die in staat bleek nieuwe, authentiek uitziende persoonsbewijzen machinaal te
vervaardigen. In de loop der tijd werden de aanloopproblemen – het ondergrondpatroon en watermerk – overwonnen. Het probleem met het
lettertype werd door Duwaer opgelost door de aanschaf van een speciale zet- en gietmachine (waarvoor hij bedieningsinstructies kreeg van
A.M. Stiebner). Samen met Van der Veen en W.J.C. Arondeus behoorde Duwaer tot de kern van de Persoonsbewijzen-centrale (PBC), die
zich ontwikkelde tot de grootste producent van nagemaakte persoonsbewijzen en eind 1943 omstreeks 100 medewerkers telde. Ondanks een
ernstige maagkwaal drukte Duwaer, samen met een aantal medewerkers (onder wie W.B. Vreugdenhil), bijna twee jaar lang iedere zondag in
totaal 60.000 à 70.000 valse persoonsbewijzen (eind 1943 ging ongeveer tweederde naar de LO), ca. 75.000 Tweede-Distributiestamkaarten,
vele Ausweise, bonkaarten, zegels, doopbewijzen, formulieren, briefhoofden en andersoortige documenten. Op 8 juni 1944 werd Duwaer
door de Sipo gearresteerd en twee dagen later ter dood veroordeeld en gefusilleerd.Hij ligt begraven op Eerebegraafplaats Bloemendaal te
Overveen (Vak 19). Onderscheiding: Verzetskruis.
G. de Pagterstraat
Gerardus “Gerard” de Pagter (Middelburg; 11.3.1915-20.7.1943). Hij was timmerman en lid van de verzetsgroep Van Beest. Hij werd op 20
juli 1943 op de Leusderheide gefusilleerd. Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis (VHK).
Generaal Eisenhowerstraat
Gen. Of the Army Dwight David Eisenhower (Denison, Texas; 14.10.1890-28.3.1969). Hij was een Amerikaans generaal en politicus. Hij
was de opperbevelhebber van de geallieerde strijdkrachten in Europa tijdens de Tweede Wereldoorlog oftewel Supreme Commander Allied
Expeditionary Force in Western Europe. Hij werd na de oorlog de 34 ste president van de Verenigde Staten van Amerika (1953-1961). Hij
overleed op 28 maart 1969 in Washington D.C.
96
Generaal Hakewill Smithlaan
Maj.Gen. Edmund Hakewill Smith (Kimberley, Zuid-Afrika; 17.3.1896-15.4.1986). Hij werd opgeleid tot officier aan het Royal Military
College te Sandhurst en werd in 1915 als 2e Luitenant bij de Royal Scots Fusiliers aangesteld, waarmee hij in de Eerste Wereldoorlog vocht
(twee maal gewond; Military Cross). Na verschillende staffuncties was hij bij het uitbreken van de oorlog in 1939 Deputy Assistant AdjutantGeneral (DAAG) aan het Britse Ministerie van Oorlog (War Office). Daarna commandeerde hij de volgende eenheden: mei-juni 1940 5th Bn
The Devonshire Regiment; september 1940-maart 1941 4/5th Bn The Royal Scots Fusiliers; 30.3.1941-24.3.1942 157th Infantry Brigade. Hij
was Director of Organisation aan het War Office van 25.3.1942-15.2.1943. Hij commandeerde daarna de 155th Infantry Brigade 16.2.194318.11.1943. Van 11.11.1943-18.11.1943 was hij Acting/Maj.Gen. van de 52nd (Lowland) Infantry Division. Hij werd tenslotte (als Maj.Gen.) commandant van de 52nd (Lowland) Infantry Division van 19.11.1943-1946. In 1949 ging hij met pensioen, waarna hij nog
verschillende bestuursfuncties vervulde (o.a. 1951-1978 gouverneur van de Military Knights of Windsor). Hij overleed op 15 april 1986.
Onderscheidingen: o.a. de KCVO (Knight Commander of the Royal Victorian Order, 1967), CB (Companian of the Bath, 1945), CBE
(Commander of the Order of the British Empire, 1944) en Grootofficier in de Orde van Oranje Nassau (1947).
Generaal Simondsstraat
Lt.Gen. Guy Granville Simonds (Bury St. Edmunds, Engeland; 23.4.1903-15.5.1974). Hij was een Canadees legerofficier die de leiding had
over het 2nd Canadian Corps gedurende de Tweede Wereldoorlog. Hij was tevens tijdelijk commandant van het 1st Canadian Army
(27.9.1944-4.11.1944), wegens ziekte van Lt.Gen. Harry Crerar, tijdens de Strijd om de Schelde. In 1951 werd hij benoemd tot Chef van de
generale staf. Dit was de hoogste functie in het Canadese leger. Hij overleed op 15 mei 1974 in Toronto, Canada. Onderscheidingen o.a.: CB
(Companian of the Bath), CBE (Commander of the Order of the British Empire), DSO, CD.
Gerbrandijlaan
Pieter Sjoerds Gerbrandij [niet-officiële naam: Gerbrandy] (Goënga, bij Sneek; 13.4.1885-7.9.1961). Hij studeerde af aan het gymnasium en
volgde hij een studie rechten aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hij werd lid van de ARP. In 1939 werd hij minister van justitie in het
Kabinet –De Geer II. Hij vluchtte op 13 mei 1940 met het kabinet naar Engeland. Hij werd in september 1940 door Koningin Wilhelmina
eigenhandig tot minister-president benoemd in de zgn. Londense kabinetten. In februari 1945 stapten de socialistische ministers uit zijn
kabinet. Hij formeerde een nieuw kabinet, dat aftrad toen Nederland was bevrijd. Vanuit Londen inspireerde hij met zijn kenmerkende
stemgeluid in radiopraatjes het verzet. In 1948 werd hij lid van de Tweede Kamer. Hij bleef nog jaren actief in de politiek. In 1959 stelde hij
zich niet meer verkiesbaar voor de Tweede Kamer. Hij overleed op 7 september 1961 in ’s-Gravenhage.
Gerrit van der Veenstraat
Gerrit-Jan “Gerrit” van der Veen (Amsterdam; 26.11.1902-10.6.1944). Hij was beeldhouwer. Hij was de leidende figuur in het
kunstenaarsverzet en in de Persoonsbewijzencentrale (PBC). Hij nam deel onder meer aan de overval op het Bevolkingsregister te
Amsterdam op 27 maart 1943. Bij de overval op het Huis van Bewaring te Amsterdam op 1 mei 1944 werd hij zwaar gewond. Korte tijd later
volgde zijn arrestatie. Op 10 juni 1944 is hij in Overveen gefusilleerd. Hij ligt begraven op Eerebegraafplaats Bloemendaal te Overveen (Vak
19). Onderscheidingen: Verzetskruis, Yad Vashem.
Hannie Schaftstraat
Jannetje Johanna “Hannie” Schaft (Haarlem; 16.9.1920-17.4.1945). Zij was studente rechten. Ze was aanvankelijk koerierster, maar nam
later deel aan wapentransporten en overvallen. Zij is op 21 maart 1945 in Haarlem gearresteerd. Ze werd op 17 april 1945 in Bloemendaal
gefusilleerd. Zij ligt begraven op Eerebegraafplaats Bloemendaal te Overveen (Vak 22). Onderscheiding: Verzetskruis.
97
J. Brasserstraat
Jacob “Jaap” Brasser (Westkapelle; 11.3.1915-20.7.1943). Hij was timmerman en lid van de verzetsgroep Van Beest. Hij werd op 20 juli
1943 gefusilleerd op de Leusderheide. Woonplaats (in 1942): Zuidstraat A107, Westkapelle. Onderscheidingen: Bronzen Kruis (BK),
Verzetsherdenkingskruis (VHK).
J.J. Smitstraat
Johan Jacobus ”Johan” Smit (Middelburg; 1.10.1910-13.3.1941). Hij was monteur en lid van het Geuzenverzet. Hij woonde in Middelburg,
maar verhuisde in 1938 na zijn huwelijk naar Vlaardingen. Hij werd als lid van deze verzetsgroep opgepakt en is op de Waalsdorpervlakte
gefusilleerd. Hij ligt begraven op de Gemeentelijke Begraafplaats Emaus te Vlaardingen.
Jan van Hoofkwartier
Jan Jozef Lambert “Jan” van Hoof (Nijmegen; 7.8.1922-19.9.1944). Hij was student te Nijmegen. Hij bracht als lid van een verzetsgroep
Duitse stellingen in en om Nijmegen in kaart. Hij wordt algemeen beschouwd als degene die de explosieven voor de Waalbrug bij Nijmegen
onklaar heeft gemaakt. Als gids in een Britse verkenningswagen reed hij met twee Britse militairen door Nijmegen, maar de wagen werd
door Duitse militairen in brand geschoten. De twee Britse militairen sneuvelden, maar Van Hoof was gewond. Hij werd daarop
doodgeschoten. Hij ligt begraven in de Gemeentelijke Begraafplaats Vredehof te Nijmegen (Erehof, grafnr. 14). Onderscheidingen o.a.:
Ridder Militaire Willems Orde (RMWO) 4e klas.
Johannes Postkwartier
Johannes Post (Hollandscheveld, gemeente Hoogeveen; 3.10.1906-16.7.1944). Hij was sedert 1929 pachtboer in Nieuwlande. In 1935 werd
hij AR-gemeenteraadslid/wethouder van Oosterhesselen. Door zijn broer Marinus raakte hij vanaf het najaar van 1942 intensief betrokken
bij de hulp aan voornamelijk joodse onderduikers. Hij bewoog enkele tientallen onder te duiken, gaf zeer velen gedurende korte tijd
onderdak in zijn woning en zorgde voor onderduikadressen in Nieuwlande en omgeving. Na enige maanden als ‘eenling’ te hebben gewerkt
– distributiebescheiden en vervalste persoonsbewijzen (PB’s) regelde hij via bekenden – formeerde hij begin 1943 de daarna steeds groter
wordende verzetsgroep-Nieuwlande. In juni pleegde de groep in Zuid-Drenthe overvallen op vijf PBH’s, teneinde onder andere Ausweise te
bemachtigen. Op 16 juli 1943 liepen Post en zijn (Joodse) koerierster Celine J. Kuijper (overleden in Auschwitz 27.8.1943) in Ugchelen in
een hinderlaag opgezet door de Sipo. Na met hulp van politieman J.C. Mennink te zijn ontsnapt uit het Apeldoornse politiebureau, dook Post
onder in Hoogeveen. Vanuit Rijnsburg vormde hij eind 1943 de KP-Johannes, die overvallen ging uitvoeren op gemeentehuizen en
distributiekantoren in Zuid-Holland en Brabant. De opbrengst ging voornamelijk naar het Trouw-apparaat, vanaf begin 1944 ook naar de LO.
Medio 1944 werd Post als Top-LKP-man lid van de Kern en de Driehoek. Op 15 juli 1944 werd hij, een uur na de door hem georganiseerde
(mislukte) overval op het Huis van Bewaring aan de Amsterdamse Weteringschans, op straat gearresteerd en de volgende dag doodgeschoten
in het duingebied bij Overveen. Hij ligt begraven op Eerebegraafplaats Bloemendaal te Overveen (Vak 26). Onderscheiding: Verzetskruis.
Kees Mooimanpad
Kees Mooiman (’s-Gravenhage; 29.10.1917-3.11.2006; Vancouver, Canada). Hij was winkelbediende en lid van de verzetsgroep Van Beest.
Woonplaats (1942): Vlasmarkt 52, Middelburg. Onderscheidingen: Verzetsherdenkingskruis (VHK) en Mobilisatie-Oorlogskruis.
98
Koos Vorrinkstraat
Jacobus Jan “Koos” Vorrink (Vlaardingen; 7.6.1891-19.7.1955). Hij was onderwijzer in Vlaardingen en Amsterdam. In 1927 werd hij
landelijk voorzitter van de Arbeiders Jeugd Centrale (AJC). Dit was de socialistische jeugdbeweging. Vanaf 1935 was hij Eerste Kamerlid
voor de SDAP. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zat hij in het verzet. Vorrink raakte betrokken bij het Englandspiel. Hij was van 1940 tot 1
april 1943 ondergedoken, maar werd uiteindelijk toch opgepakt. Hij werd geïnterneerd in de strafgevangenis te Scheveningen. Vanaf 1 april
1943 tot april 1944 zat hij in het gevangenenkamp te Haaren (Noord-Brabant). Daarna werd hij overgebracht naar het concentratiekamp te
Sachsenhausen. Hier zat hij tot mei 1945. Na de bevrijding kwam hij in contact met Frans Goedhart. Uit deze samenwerking ontstond Het
Parool. In 1946 werd hij voorzitter van de Partij van de Arbeid. Hij overleed op 19 juli 1955 in Amsterdam.
Kuipers-Rietbergkwartier
Helena Theodora “Heleen” Kuipers-Rietberg (Winterswijk; 26.5.1893-27.12.1944). Als “Tante Riek” was zij de centrale figuur van de
Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers (LO). Zij had samen met ds. Slomp in 1942 het initiatief tot de oprichting hiervan
genomen. Na haar arrestatie werd zij overgebracht naar concentratiekamp Ravenbrück waar zij op 27 december 1944 overleed. Zij heeft geen
aanwijsbaar graf. Haar naam is opgetekend in Gedenkboek 2. Onderscheiding: Verzetskruis.
L.J.A. Hoogenboomstraat
Leendert Jakobus Adrianus “Leen” Hoogenboom (Middelburg; 25.8.1912-21.4.1945). Hij was zakenman en lid van de verzetsgroep Van
Beest. Hij werd in 1942 gearresteerd in Middelburg. Hij werd in diverse gevangenissen en concentratiekampen vastgehouden. Hij werd op 7
april 1945 bevrijd. Hij overleed op 21 april 1945 in het diaconessenziekenhuis Speyer (Duitsland). Hij ligt begraven op de Algemene
Begraafplaats te Middelburg.
Laan der Commando’s
Deze straatnaam is vernoemd naar de commando’s die zijn ingezet bij de bevrijding van Walcheren eind 1944.
Lodo van Hamelstraat
Lodewijk Anne Rinse Jetze “Lodo” van Hamel (Loenen; 6.6.1915-16.6.1941). Hij was Luitenant ter Zee, II. Hij werd als eerste Nederlander
geparachuteerd met de opdracht spionagegroepen op te richten en contact te leggen tussen die groepen en de regering. Na een poging om
weer naar Engeland terug te keren werd hij door de Duitsers gevangen genomen en in Laren gefusilleerd. Hij ligt begraven op
Eerebegraafplaats Bloemendaal te Overveen (Vak 22). Aan hem werd postuum de hoogste militaire onderscheiding toegekend, de Militaire
Willemsorde (MWO) evenals het Verzetsherdenkingskruis (VHK) en de Bronzen Leeuw (BL).
M.H. Boassonlaan
99
Marc Herman Boasson (Middelburg; 11.10.1887-20.8.1943). Na zijn schoolopleiding ging hij in zaken. Samen met zijn neef I.M. Boasson
had hij een textielzaak genaamd M.H. Boasson & Zonen in Middelburg. Dit was een manufacturenhandel annex groothandel die kant, bont
en lakens leverde aan textielwinkels. Op 1 september 1931 werd hij raadslid van de gemeente Middelburg. Op 31 december 1932 werd hij tot
wethouder benoemd met de portefeuilles gemeentebedrijven en onderwijs. Het gezin Boasson werd op 24 maart 1942 verplicht gesteld om te
verhuizen naar Amsterdam. Op 2 september 1942 werden ze op transport gesteld naar de Hollandse Schouwburg en uiteindelijk arriveerden
ze dag erop in doorgangskamp Westerbork. Zijn vrouw is 7 september 1942 omgebracht in Auschwitz en hijzelf is omgekomen aan
uitputting in kamp Gröditz (een onderdeel van het concentratiekamp Flossenburg) in Duitsland in augustus 1943.
Majoor W.P. Landzaatpad
Majoor Willem Pieter Landzaat (Leiden; 7.4.1886-13.5.1940). Hij hield als commandant van het 1e Bataljon van het 8e Regiment Infanterie
heldhaftig stand tijdens de slag om de Grebbeberg. Hij sneuvelde in Rhenen op 13 mei 1940. Hij ligt begraven op het Militair ereveld
Grebbeberg (Rij 5, nr. 37). Onderscheiding: Ridder Militaire Willemsorde (RMWO) 4e klas.
P.A. Bouwensestraat
Pieter Adriaan “Piet” Bouwense (Middelburg; 17.7.1912-26.3.2009; Oostkapelle). Hij was onderwijzer en lid van de verzetsgroep Van
Beest. Hij werd in 1942 opgepakt en keerde uit gevangenschap terug in Nederland in 1945. Woonplaats (1942): Bree 26, Middelburg.
Onderscheidingen: Verzetsherdenkingskruis (VHK), Ridder in de Orde van Oranje-Nassau (RON), N.N.-kruis, Mobilisatie-Oorlogskruis.
Plein 1940
Dit plein in de binnenstad is genoemd naar de oorlogsgebeurtenissen die plaatsvonden op 17 mei 1940.
Pieter Gootjesstraat
Pieter Gootjes (Oostdongeradeel; 13.12.1915-11.11.1944). Hij was student en lid van de Landelijke Knokploegen (LKP). Hij sneuvelde op
11 november 1944 tijdens een vuurgevecht te Middelstum. Zijn naam staat vermeld in het Gedenkboek 36.
President Rooseveltlaan
Franklin Delano Roosevelt (Hyde Park, New York; 30.1.1882-12.4.1945). Hij was de 32e president van de Verenigde Staten. Als politicus
van de Democratische Partij was Roosevelt van 1929 tot 1932 de 44 e gouverneur van New York. Tijdens de Amerikaanse
presidentsverkiezingen van 1932 was Roosevelt de kandidaat van de Democratische Partij, door de slechte economie versloeg hij de zittende
president Herbert Hoover. Zijn presidentschap duurde van 1933 tot 1945. Op 12 april 1945 overleed Roosevelt aan een beroerte op 63-jarige
leeftijd in Warm Springs, Georgia.
Sir Winston Churchill-laan
Sir Winston Leonard Spencer Churchill (Blenheim Palace, Woodstock; 30.11.1874-24.1.1965). Hij was de Britse staatsman die als premier
van 1940 tot 1945 Hitler weerstond en daarmee een beslissende rol in diens ondergang en de geallieerde overwinning heeft gespeeld. Het
lukte hem de Britse oorlogsinspanning op peil te krijgen en de Verenigde Staten daarbij tot steun te bewegen. Geen enkele Britse premier is
ooit zo populair geweest als Churchill. Hij was een van de bekendste staatslieden van de 20ste eeuw. Voor zijn aantreden als premier op zijn
64e jaar had hij al een lange en wisselvallige carrière achter de rug, waarin hij twee maal van politieke partij wisselde. In 1901 werd hij voor
het eerst verkozen in het Lagerhuis en in 1910 benoemd tot minister van Binnenlandse Zaken. Als minister van Marine en als minister van
Munitie was hij betrokken bij de Eerste Wereldoorlog en hij was later ook minister van Financiën. Daarnaast was hij een productief en
succesvol schrijver en ontving hij in 1953 de Nobelprijs voor de Literatuur voor zijn geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Als één van
de weinige Europeanen was hij Amerikaans ere-staatsburger. Hij overleed in Londen op 24 januari 1965.
100
Titus Brandsmakwartier
Prof.Dr. Anno Sjoerd “Pater Titus” Brandsma (Oegeklooster, nabij Bolsward; 23.2.1881-26.7.1942). In de periode 1892 tot 1898 was hij
leerling aan het gymnasium van de paters Franciscanen in het Noord-Brabantse Megen. Hij was een Nederlandse karmelietenpater,
hoogleraar (Universiteit van Nijmegen) en publicist uit Friesland. In de Tweede Wereldoorlog verzette hij zich tegen de Duitse bezetter
alsook tegen het nationaal-socialisme. Hij werd door de Duitsers opgepakt, omdat hij streed voor persvrijheid. Hij werd overgebracht naar
het concentratiekamp Dachau. Hij overleed aldaar op 26 juli 1942. In 1985 is hij als martelaar door de Rooms-Katholieke kerk zalig
verklaard. Hij heeft geen aanwijsbaar graf. Zijn naam staat opgetekend in Gedenkboek 35.
Trix Terwindtstraat
Béatrice Wilhelmina Maria Albertina “Trix” Terwindt (Arnhem; 27.2.1911-7.4.1987). Ze was luchtgastvrouw bij de KLM. In 1942 bracht ze
een cadet voor het verzet naar Zwitserland. Ze kwam via Portugal in Engeland terecht. Hier volgde ze een parachutistenopleiding. Ze werd
op 13 februari 1943 door MI6 als geheim agente gedropt in Nederland, maar ze werd gearresteerd. Ze heeft in Nederland een groot aantal
geallieerde militairen geholpen bij hun ontsnapping uit bezet gebied. Ze verbleef in verschillende Duitse concentratiekampen. In april 1945
werd ze door Russische troepen bevrijd uit het concentratiekamp Ravensbrück. Ze overleed op 7 april 1987.
Veldmaarschalk Montgomerylaan
Field Marshall Sir Bernard Law Montgomery (Kennington, Groot-Londen; 17.11.1887-24.3.1976). Hij was een Britse generaal en
veldmaarschalk. Hij was tijdens de strijd in West-Europa Commander-in-Chief 21st Army Group. Hij overleed op 24 maart 1976 in Alton,
Hampshire.
Walraven van Hallstraat
Walraven “Wally”van Hall (Amsterdam; 10.2.1906-12.2.1945). Hij (‘Van Tuyl’) was firmant van een bankiers- en effectenfirma in
Zaandam. Vanaf najaar 1941 resp. voorjaar 1942 verzorgde hij de financiële middelen voor de Zeemanspot en het Trompfonds, waaruit steun
werd verleend aan in Nederland achtergebleven familieleden (6100 gezinnen) van koopvaardij- en marinepersoneel dat in geallieerd verband
voer. In 1943 besloot hij dat ook (gezinnen van) onderduikers ondersteund moesten worden en de grote verzetsorganisaties zelf gefinancierd.
Samen met zijn broer mr. G. “Gijs” van Hall wist hij, door bij (i.v.m. risicobeperking en efficiency: een gering aantal) kapitaalkrachtige
personen en instellingen grote leningen aan de Nederlandse Staat af te sluiten, ca. ƒ 9 miljoen ‘in te zamelen’. Het ‘belastingverzet’ (ƒ 5,4
mln), particuliere giften (ƒ 6 mln) en een ‘schatkistpromessen-operatie’ van de broers Van Hall (ƒ 50 mln) zorgden voor verdere
financiering. Voor de ‘uitbetaling’ van de gelden (in de zomer 1944 aan ca. 10.000 gezinnen en 8000 joodse onderduikers; daarna ook aan de
spoorwegstakers) werd een landelijke organisatie met bijna 1900 medewerkers opgebouwd: het Nationaal Steunfonds, ‘de bankier van het
verzet’. Als NSF-leider werd Van Hall door zijn natuurlijk gezag een van de centrale figuren in de Nederlandse illegaliteit. In 1944 was hij
intensief betrokken bij de totstandkoming van de Kern en de Top-Driehoek. Op 27 januari 1945 werd hij op een LWC-vergaderadres
gearresteerd en op 12 februari 1945 in Haarlem gefusilleerd. Hij ligt begraven op Eerebegraafplaats Bloemendaal te Overveen (Vak 35).
Onderscheiding: Verzetskruis.
101
Wiardi Beckmanlaan
Dr. Herman Bernard Wiardi Beckman (Nijmegen; 4.2.1904-15.3.1945). Hij was journalist en politicus. Na zijn opleiding (hij studeerde
geschiedenis aan de Universiteit van Leiden) trad hij toe tot de redactie van de krant Het Volk. Hij was een overtuigd socialist. In 1937 werd
hij lid van de Eerste Kamer voor de SDAP. In de bezettingstijd was hij lid van de redactie van het illegale blad Het Parool. Bij een poging
om naar Engeland te ontsnappen, werd hij in de nacht van 17 op 18 januari 1942 op het strand van Scheveningen gearresteerd door de
Duitsers. In de nacht van 14 op 15 maart 1945 is hij in concentratiekamp Dachau overleden aan vlektyfus.. Het wetenschappelijk bureau van
de Partij van de Arbeid is genoemd naar Wiardi Beckman: de Wiardi Beckman Stichting. Hij ligt begraven op het Nederlands ereveld
Loenen (Vak E, nr. 713). Onderscheiding: Verzetskruis
Willem Arondeusstraat
Willem Johan Cornelis “Willem” Arondeus [ook wel bekend onder de naam Arondéus] (Naarden; 22.8.1894-1.7.1943). Willem Arondeus
(‘Smit’) publiceerde aan het einde van de jaren dertig – nadat hij eerder zijn schilderscarrière bewust had beëindigd – zijn eerste romans en
een biografie van de schilder Matthijs Maris. In 1941 begon hij met de uitgave van de Brandarisbrief, een illegaal, gestencild pamflet waarin
hij kunstenaars opriep zich te verweren (door “boycot, geestelijke sabotage en lijdelijk verzet”) tegen het nationaal-socialisme en de
Kultuurkamer. Vanaf juni 1942 werd de Brandarisbrief opgenomen in het nieuwe blad De Vrije Kunstenaar, dat onder redactie stond van
onder meer M. van Gilse en G.J. van der Veen. Arondeus behoorde met Van der Veen en F. Duwaer tot de kern van de PBC, die zich
bezighield met het namaken van persoonsbewijzen en het verspreiden daarvan. Omdat een dergelijke falsificatie bij controle met de
persoonskaarten uit het bevolkingsregister onmiddellijk aan het licht zou komen, werd besloten een aanslag te plegen op het
Bevolkingsregister van de gemeente Amsterdam. Deze aanslag, waarvan Arondeus, Van der Veen, W.J.H.B. Sandberg en J. Brouwer de
voornaamste organisatoren waren, vond op 27 maart 1943 plaats. Als gevolg van loslippigheid van een medewerker werd Arondeus, als
eerste van de groep, op 1 april gearresteerd. Op 18 juni werd hij – in zijn woorden: als homo niet minder moedig dan anderen – ter dood
veroordeeld en op 1 juli 1943 gefusilleerd. Hij ligt begraven op Eerebegraafplaats Bloemendaal te Overveen (Vak 18). Onderscheiding
(postuum): Verzetsherdenkingskruis (VHK).
102
103
BIJLAGEN
104
Bijlage 1.Burgerslachtoffers WO-2 Gemeente Middelburg
OGS=Oorlogsgravenstichting. Erkend door OGS: Ja; Niet erkend: Nee. Gr. =Groep;
A=beschietingsslachtoffer, enz.; B=verzetsslachtoffer; C=omgekomen dwangarbeider.
Naam
Woonplaats
Geboorteplaats
Geboortedatum
Plaats overlijden
Datum
overlijden
Aantekeningen bij
overlijden
OGS
Gr.
Arnemuiden
Arnemuiden
Arnemuiden
Arnemuiden
01.11.1944
08.11.1944
08.11.1944
08.11.1944
07.10.1943
29.05.1946
29.05.1946
01.11.1944
01.11.1944
12.11.1945
12.11.1945
06.04.2005
07.10.1943
02.11.1944
26.05.1944
12.09.1945
01.11.1944
04.01.1945
31.10.1944
02.11.1944
01.11.1944
01.11.1944
02.11.1944
12.09.1945
01.11.1944
01.11.1944
01.11.1944
01.11.1944
10.11.1944
01.11.1944
01.11.1944
12.09.1945
01.11.1944
01.11.1944
01.11.1944
20.07.1944
28.04.1945
01.11.1944
29.05.1946
12.11.1945
12.11.1945
29.05.1946
01.11.1944
01.11.1944
Beschieting dorp
Mijnontploffing
Mijnontploffing
Mijnontploffing
Beschieting vissersschip
Explosie zeemijn
Explosie zeemijn
Beschieting dorp (evacué)
Beschieting dorp
Explosie zeemijn
Explosie zeemijn
Explosie projectiel op schip
Beschieting vissersschip
Beschieting
Aan uitputting overleden
Explosie zeemijn
Beschieting dorp (evacué)
Beschieting dorp (evacué)
Beschieting dorp (evacué)
Beschieting dorp (evacué)
Beschieting dorp
Beschieting dorp
Beschieting dorp
Explosie zeemijn
Beschieting dorp (evacué)
Beschieting dorp (evacué)
Beschieting dorp
Beschieting dorp (evacué)
Beschieting dorp (evacué)
Beschieting dorp (evacué)
Beschieting dorp (evacué)
Explosie zeemijn
Beschieting dorp (evacué)
Beschieting dorp
Beschieting dorp (evacué)
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
C
C
A
A
A
A
A
A
A
Monument/
Begraafplaats
Arnemuiden
Aarnoutse-Meijers, C.
Baaijens, J.
Baaijens, T.
Baaijens, W.A.
Belzen, A. van
Belzen, C. van
Belzen, C. van [Cornelis]
Belzen, C. van [Cornelis]
Belzen, C. van [Cornelis]
Belzen, J. van [Jan]
Belzen, J. van [Joos]
Belzen, J.J. van
Belzen, W. van
Besuijen-de Bree, J.
Bijl, G. van der
Blaasse, J.
Bliek, G. jr.
Bliek, G. sr.
Bos-Marijs, G.C.
Brackx, H.J.
Caljouw, M.
Dalen, P. van
Dekker, L.
Dingemanse, W.
Doense, P.A.
Doense-Barten, H.
Geense, K.
Goedhart, A.W.
Groot, P. de
Kaland, G.H.J.
Kaland, P.
Ketterij, L. van de
Kraker, H.L. de
Kraker, J. de
Kraker, L. de
Marijs, J. [Jan]
Marijs, J. [Joos]
Marijs, J.
Meerman, A. [Arij]
Meerman, A. [Adriaan]
Meerman, A. [Abraham]
Meerman, E.
Meerman, J.A.
Meerman-Toussaint, T.
Arnemuiden
Arnemuiden
Arnemuiden
Arnemuiden
Arnemuiden
Arnemuiden
Vlissingen
Arnemuiden
Arnemuiden
Arnemuiden
Arnemuiden
Arnemuiden
Kleverskerke
Vlissingen
Arnemuiden
Nieuw- en Sint Joosland
Nieuw- en Sint Joosland
Vlissingen
Vlissingen
Arnemuiden
Arnemuiden
Arnemuiden
Arnemuiden
Vlissingen
Vlissingen
Arnemuiden
Vlissingen
Ritthem
Westkapelle
Westkapelle
Arnemuiden
Nieuw- en Sint Joosland
Arnemuiden
Nieuw- en Sint Joosland
Arnemuiden
Arnemuiden
Arnemuiden
Arnemuiden
Arnemuiden
Arnemuiden
Vlissingen
Oost- en West-Souburg
Arnemuiden
Arnemuiden
Arnemuiden
Arnemuiden
Arnemuiden
Nieuw- en Sint Joosland
Vlissingen
Vlissingen
Arnemuiden
Arnemuiden
Arnemuiden
Vlissingen
Vlissingen
Arnemuiden
Arnemuiden
Ritthem
Westkapelle
Westkapelle
Nieuw- en Sint Joosland
Middelburg
Nieuw- en Sint Joosland
Arnemuiden
Arnemuiden
Arnemuiden
Vlissingen
Arnemuiden
21.12.1879
07.12.1933
17.02.1927
25.12.1931
18.09.1909
10.12.1907
28.04.1917
26.04.1885
22.05.1886
12.07.1924
16.01.1901
01.08.1966
13.02.1898
05.09.1902
27.06.1917
24.06.1922
30.08.1930
13.01.1878
14.09.1919
11.06.1901
10.10.1887
04.03.1929
19.09.1929
13.03.1899
26.01.1886
18.01.1889
18.11.1928
19.05.1903
22.08.1914
31.10.1873
04.02.1920
18.03.1893
05.12.1932
18.02.1918
28.11.1865
10.10.1924
25.11.1915
08.02.1959
04.04.1917
05.12.1913
04.01.1888
19.10.1911
25.04.1909
28.08.1887
Westkapelle
Arnemuiden
Arnemuiden
Velsen (officieel)
Kleverskerke
Natzweiler (F)
Westkapelle
Arnemuiden
Middelburg
Arnemuiden
Arnemuiden
Arnemuiden
Arnemuiden
Arnemuiden
Westkapelle
Arnemuiden
Arnemuiden
Arnemuiden
Arnemuiden
Arnemuiden
Arnemuiden
Westkapelle
Arnemuiden
Arnemuiden
Arnemuiden
Friedrichshafen (D)
Hamburg (D)
Arnemuiden
Vrouwenpolder
Vrouwenpolder
Arnemuiden
Arnemuiden
Beschieting dorp
Explosie zeemijn
Explosie zeemijn
Explosie zeemijn
Explosie zeemijn
Beschieting dorp (evacué)
Beschieting dorp
Alg. Begraafplaats Arnemuiden
Alg. Begraafplaats Arnemuiden
Alg. Begraafplaats Arnemuiden
Alg.Begr. Arnemuiden
Alg. Begr. Arnemuiden
Geen aanwijsbaar graf
Alg.Begr. Arnemuiden
Nieuwe Begr. Nieuw- en Sint Joosland
Nieuwe Begr. Nieuw- en Sint Joosland
Alg.Begr. Arnemuiden
Alg.Begr. Arnemuiden
Alg.Begr. Arnemuiden
Alg.Begr. Arnemuiden
Alg.Begr. Arnemuiden
Vlissingen
Vlissingen
Alg.Begr. Arnemuiden
Alg.Begr. Arnemuiden
Nieuwe Begr. Nieuw- en Sint Joosland
Alg.Begr. Arnemuiden
Alg.Begr. Arnemuiden
Nieuwe Begr. Nieuw- en Sint Joosland
Alg.Begr. Arnemuiden
Nieuwe Begr. Nieuw- en Sint Joosland
Ned.ereveld Frankfurt am Main
Ned. ereveld Hamburg Ohlsdorf
Alg.Begr. Arnemuiden
Alg.Begr. Arnemuiden
Alg.Begr. Arnemuiden
Bijlage 1.Burgerslachtoffers WO-2 Gemeente Middelburg
OGS=Oorlogsgravenstichting. Erkend door OGS: Ja; Niet erkend: Nee. Gr. =Groep;
A=beschietingsslachtoffer, enz.; B=verzetsslachtoffer; C=omgekomen dwangarbeider.
Naam
Woonplaats
Geboorteplaats
Geboortedatum
Plaats overlijden
Datum
overlijden
Aantekeningen bij
overlijden
OGS
Gr.
Monument/
Begraafplaats
Ned.ereveld Frankfurt am Main
Meulmeester, I.
Minnaard, J.
Mulder, J.
Nooijer, A. de
Nooijer-Meerman, D. de
Nooijer-Meulmeester, W.
de
Oosterling, P.
Pagter, P. de
Pagter-Gillissen, M.W.
de
Poortvliet, P.
Rijke, J. de
Rijke, P. de
Rijke-Kaland, J. de
Scheele, J.
Scheele, L.
Schroevers, L.
Schroevers, M.
Siereveld, B.J.
Siereveld, H.
Siereveld, L.
Sturm, J.
Sturm, J.
Voogd, C. de
Waarde, A. van
Waarde, J. C. van
Arnemuiden
Kruiningen
Vlissingen
Arnemuiden
Arnemuiden
Arnemuiden
Arnemuiden
Kattendijke
Arnemuiden
Arnemuiden
Arnemuiden
27.09.1920
11.11.1916
27.11.1887
28.02.1931
29.12.1882
24.04.1905
Friedrichshafen (D)
Arnemuiden
Arnemuiden
Arnemuiden
Arnemuiden
Arnemuiden
13.02.1943
01.11.1944
01.11.1944
31.10.1944
01.11.1944
05.12.1944
Beschieting dorp (evacué)
Beschieting dorp (evacué)
Beschieting dorp
Beschieting dorp
Beschieting dorp
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
C
A
A
A
A
A
Arnemuiden
Vlissingen
Vlissingen
Renesse
Ritthem
Arnemuiden
05.09.1895
15.06.1891
29.12.1891
Goes
Arnemuiden
Arnemuiden
08.11.1944
01.11.1944
02.11.1944
Explosie landmijn
Beschieting dorp (evacué)
Beschieting dorp (evacué)
Nee
Nee
Nee
A
A
A
Arnemuiden
Westkapelle
Westkapelle
Westkapelle
Arnemuiden
Arnemuiden
Arnemuiden
Vlissingen
Arnemuiden
Arnemuiden
Arnemuiden
Oost- en West-Souburg
Oost- en West-Souburg
Oost- en West-Souburg
Nieuw- en Sint Joosland
Nieuw- en Sint Joosland
Arnemuiden
Westkapelle
Vlissingen
Westkapelle
Arnemuiden
Hoek
14.11.1908
01.10.1940
01.11.1926
07.08.1904
17.10.1920
12.09.1894
18.12.1903
19.04.1926
19.12.1925
22.03.1910
06.03.1931
25.03.1895
15.04.1932
09.10.1939
11.07.1936
22.03.1942
Arnemuiden
Arnemuiden
Arnemuiden
Arnemuiden
Arnemuiden
Arnemuiden
Westkapelle
Arnemuiden
Burgh (officieel)
Vrouwenpolder
Burgh (officieel)
Arnemuiden
Arnemuiden
Arnemuiden
Arnemuiden
03.11.1944
01.11.1944
01.11.1944
01.11.1944
01.11.1944
01.11.1944
12.09.1945
02.11.1944
29.05.1946
29.05.1946
29.05.1946
01.11.1944
01.11.1944
02.11.1944
01.11.1944
13.11.1944
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Alg.Begr. Arnemuiden
Alg.Begr. Arnemuiden
Alg.Begr. Arnemuiden
Alg.Begr. Arnemuiden
Alg.Begr. Arnemuiden
Alg.Begr. Arnemuiden
Alg. Begr. Arnemuiden
Vlissingen
Waarde, J. van
Waarde, P. van
Wijngaarden, J. van
Wijngaarden-de Boer,
H.H. van
Wijngaarden, H.K.A. van
Wouters-Moens, J.
Nieuw- en Sint Joosland
Nieuw- en Sint Joosland
Zwijndrecht
Zwijndrecht
Nieuw- en Sint Joosland
Nieuw- en Sint Joosland
Kopenhagen (D)
Sliedrecht
06.11.1943
15.04.1932
01.01.1917
10.12.1922
Arnemuiden
Arnemuiden
Arnemuiden
Arnemuiden
01.11.1944
01.11.1944
03.11.1944
03.11.1944
Beschieting dorp
Beschieting dorp (evacué)
Beschieting dorp (evacué)
Beschieting dorp (evacué)
Beschieting dorp
Beschieting dorp
Explosie zeemijn
Beschieting dorp (evacué)
Explosie zeemijn
Explosie zeemijn
Explosie zeemijn
Beschieting dorp (evacué)
Beschieting dorp (evacué)
Beschieting dorp (evacué)
Beschieting dorp (evacué)
Na beschieting dorp ziek geworden en overleden (evacué)
Beschieting dorp (evacué)
Beschieting dorp (evacué)
Beschieting dorp (evacué)
Beschieting dorp (evacué)
Nee
Nee
Nee
Nee
A
A
A
A
Alg. Begr. Arnemuiden
Alg. Begr. Arnemuiden
Sliedrecht
Sliedrecht
Zwijndrecht
Ritthem
Hardinxveld
Vrouwenpolder
17.05.1944
04.01.1898
Arnemuiden
Arnemuiden
03.11.1944
01.11.1944
Beschieting dorp (evacué)
Beschieting dorp (evacué)
Nee
Nee
A
A
Sliedrecht
Alg. Begr. Arnemuiden
Vlissingen
Arnemuiden
Arnemuiden
Arnemuiden
Serooskerke
Oost- en West-Souburg
Oost- en West-Souburg
Nieuw- en Sint Joosland
106
Vlissingen
Alg.Begr. Arnemuiden
Alg.Begr. Arnemuiden
Alg.Begr. Arnemuiden
Alg.Begr. Arnemuiden
Alg. Begr. Arnemuiden
Alg. Begr. Arnemuiden
Nieuwe Begr. Nieuw- en Sint Joosland
Alg. Begr. Arnemuiden
Bijlage 1.Burgerslachtoffers WO-2 Gemeente Middelburg
OGS=Oorlogsgravenstichting. Erkend door OGS: Ja; Niet erkend: Nee. Gr. =Groep;
A=beschietingsslachtoffer, enz.; B=verzetsslachtoffer; C=omgekomen dwangarbeider.
Naam
Woonplaats
Geboorteplaats
Geboortedatum
Plaats overlijden
Datum
overlijden
Aantekeningen bij
overlijden
OGS
Gr.
Monument/
Begraafplaats
Ja
Ja
Nee
Nee
Ja
C
C
A
A
B
Ned. Ereveld Frankfurt am Main
Ned. ereveld Düsseldorf-Oberbilk
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
A
A
A
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Alg.Begr. Middelburg, Erehof
Alg.Begr. Middelburg, Erehof
Alg.Begr. Middelburg, Erehof
Alg.Begr. Middelburg, Erehof
Ned. ereveld Hamburg-Ohlsdorf
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
Ja
C
C
A
A
A
C
Gedenkboek 2
Ned. ereveld Frankfurt am Main
Nee
Nee
A
A
Ja
Ja
Nee
Nee
Ja
Ja
Nee
Ja
Ja
B
C
A
A
C
C
A
B
C
Middelburg
Alewijnse, P.
Alsemgeest, A.
Bakker, E.
Beekman, C.M.
Beest, A.C. van
Middelburg
Roosendaal
Middelburg
Middelburg
Middelburg
’s-Gravenhage
Groningen
Nieuw- en Sint Joosland
Amsterdam
02.10.1923
03.07.1922
22.01.1881
20.04.1926
11.06.1903
Tettnang (D)
Duisburg (D)
Middelburg
Middelburg
Middelburg
18.08.1944
14.10.1944
19.12.1942
05.11.1944
11.08.1942
Beije, M.C.
Berger, G.C.
Bernard-van Kempen, A.
Besuijen-Wisse, D.N.
Beusekom, J. van
Boon, F.
Boon, J.
Boon, P.
Boon-Bruijnooge, J.
Boon-Kempe, T.
Boone-Le Duc, A.C.
Boucherie, L.A.
Brabers, A.M.
Breejen, G. den
Broodman-Palmkoeck,
W.E.
Buijs, P.
Buijs, P.J.
Burgs, E.L.
Cleemput, L. van
Coppejans, M.
Coppoolse, J.
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Sint Laurens
Middelburg
Sint Laurens
Sint Laurens
Middelburg
Middelburg
Sint Laurens
Middelburg
Vlissingen
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Zierikzee
Middelburg
Leiden
Oost- en West-Souburg
Padang
Siont Laurens
Sint Laurens
Middelburg
Groede
Middelburg
Middelburg
Oost- en West-Souburg
Breda
Hardinxveld
Middelburg
20.02.1892
01.01.1903
06.01.1886
20.05.1918
14.05.1922
16.01.1933
23.04.1893
25.12.1903
04.09.1901
22.09.1890
25.12.1894
16.07.1882
13.08.1902
08.05.1934
07.06.1895
Middelburg
Oost- en West-Souburg
Middelburg
Middelburg
Neuengamme (D)
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Oost- en West-Souburg
Middelburg
Domburg
11.10.1944
16.10.1941
23.01.1945
05.11.1944
22.12.1944
05.11.1944
05.11.1944
06.11.1944
05.11.1944
28.11.1944
05.07.1944
11.10.1944
27.12.1944
16.10.1941
23.05.1940
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Goes
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Goes
Kruiningen
Middelburg
Middelburg
20.06.1914
09.08.1922
25.01.1899
02.12.1892
20.03.1919
23.01.1921
Buchenwald (D)
Wissen (D)
Middelburg
Goes
Middelburg
Berlijn-Tegel (D)
12.03.1944
11.03.1945
05.07.1944
17.09.1943
05.07.1944
26.11.1943
Concentratiekamp Buchenwald
Coppoolse, M.
Cornelisse, W.J.
Middelburg
Middelburg
Aagtekerke
Middelburg
27.04.1905
21.10.1923
Middelburg
Dordrecht
22.09.1944
09.12.1944
Damen, W.J.
Davidse, L.
Davidse-Francke, M.
Davidse-van Keulen, N.
Deij, W.J.
Delst, J.C.
Doel, P. van den
Doorninck, ir. W.H. van
Elslander, H.F.A.
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Oost- en West-Souburg
Grijpskerke
Serooskerke
Middelburg
Middelburg
Rotterdam
Kruiningen
Vlissingen
08.10.1901
05.05.1926
17.05.1863
08.11.1865
04.08.1920
08.01.1912
02.09.1912
27.11.1914
15.02.1924
Korteven
Neuengamme (D)
Klundert
Klundert
Hamburg-Langenhorn (D)
Duisburg (D)
Vlissingen
Leusderheide
Hagen (D)
08.10.1944
20.02.1945
03.11.1944
03.11.1944
17.03.1945
01.01.1944
24.06.1943
20.07.1943
15.03.1945
Bominslag
Beschieting hospitaalschip ZRD
14
Gefusilleerd
Concentratiekamp Neuengamme
Bominslag
Bominslag
Middelburg
Middelburg
Middelburg
’s-Gravenhage
Middelburg
107
beschieting op trein
granaatinslag
overleden na
vuurgevecht/zelfdoding
Bombardement
Beschieting vliegtuigen
Bominslag
Bominslag
Bominslag
Bominslag
Granaatinslag
Bominslag
Bominslag
Ontploffing projectiel
Bombardement
omgekomen bij ruimen mijnen
Beschieting vliegtuigen
Ontploffing projectiel
Bominslag
Ontploffing projectiel
Bombardement
Bombardement te Vlissingen
Gefusilleerd
Alg.Begr. Middelburg, Erehof
Alg.Begr. Middelburg
Alg.Begr. Middelburg, Erehof
Alg.Begr. Middelburg, Erehof
Graf is geruimd
Alg.Begr. Middelburg, Erehof
Friedhof Berlijn-Tegel, Gdenksteen
Ned. ereveld Lübeck
Alg.Begr. Middelburg, Erehof
Alg.Begr. Middelburg
Gedenkboek 34
Ned.ereveld Lübeck-Vorwerk
Ned.ereveld Düsseldorf-Oberbilk
Alg.Begr. Middelburg, Erehof
Gem.Begr. Rusthof Amersfoort
Friedhof Remberg te Hagen,
Gedenkboek 42
Bijlage 1.Burgerslachtoffers WO-2 Gemeente Middelburg
OGS=Oorlogsgravenstichting. Erkend door OGS: Ja; Niet erkend: Nee. Gr. =Groep;
A=beschietingsslachtoffer, enz.; B=verzetsslachtoffer; C=omgekomen dwangarbeider.
Naam
Woonplaats
Geboorteplaats
Geboortedatum
Ende, G.F.C. van den
Faasse, A.
Feij, P.
Fibbe, M.
Francke, J.
Françoijs, J.J.
Frenks, J.
Gabriëlse-van Tuinen, J.
Geldof, F.
Geschiere-Joziasse, E.
Gillissen, A.E.
Graaf, J.P.H. de
Graaf-Davidse, L. de
Grim, C.
Harthoorn, J.C.
Heijl, J.A. van
Heijnen, F.K.
Heslinga, F.W.
Hesseling, H.R.W.
Hesseling, A.H.
Hoek, J.H. van den
Hoogenboom, L.J.A.
Houmes, L.
Ingelse, P.
Janse, A.C.M.
Janse, J.
Janse, T.
Janse-Melis, N.
Janse-Steijn, A.C.
Jansen, H.
Jonckman, W.C.
Joosse, J.J.
Jopse, M.J.
Klaasen, G.J.
Kodde-Bosschaart, E.C.
Korstanje, L.
Kraak, J.A.
Loomans, A.H.
Loon, K. van
Ludikhuize, J.F.
Maartense, J.P.
Maartense, P.F.
Maartense-de Pan, C.M.
Maat, C.J.
Maat-Nortier, S.
Meijden, J.J. van der
Middelburg
Westkapelle
Middelburg
Middelburg
Oost-Souburg
Vlissingen
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Serooskerke
Serooskerke
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Eindhoven
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Westkapelle
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Vlissingen
Middelburg
Amsterdam
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Amsterdam
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Vlissingen
Oost-Souburg
Middelburg
Vlissingen
St. Anna Parochie
Grijpskerke
Middelburg
Middelburg
Middelburg
’s-Heerenhoek
Middelburg
Middelburg
Eindhoven
Wonseradeel
Sluis
Sluis
Dinteloord
Middelburg
Westkapelle
Middelburg
Middelburg
Ulrum
Middelburg
Serooskerke
Middelburg
Middelburg
Vlissingen
Middelburg
Zierikzee
Arnhem
Kapelle
Middelburg
Bergen op Zoom
Sint Laurens
Wijk en Aalburg
Middelburg
Goes
Goes
Goes
Biervliet
Oostburg
’s-Gravenhage
05.01.1910
12.12.1920
28.10.1925
02.11.1907
15.08.1918
26.05.1913
17.11.1916
18.11.1879
29.05.1896
25.01.1872
14.03.1932
11.09.1935
15.01.1910
04.04.1900
06.09.1888
06.10.1923
23.03.1915
25.09.1925
25.03.1923
16.06.1920
05.09.1913
25.08.1912
20.04.1898
09.10.1916
15.10.1939
22.04.1908
16.09.1917
17.09.1912
23.12.1862
13.06.1918
02.07.1921
12.01.1888
30.04.1924
17.11.1884
22.05.1910
15.12.1943
17.01.1924
27.05.1905
30.04.1917
07.08.1934
17.12.1862
23.04.1889
12.08.1861
09.09.1886
01.12.1887
08.03.1901
Plaats overlijden
Datum
overlijden
Neuengamme
Middelburg
Neuengamme
Middelburg
Middelburg
Enschede
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Domburg
Middelburg
Serooskerke
Serooskerke
’s-Heer Arendskerke
Middelburg
Berlijn-Neuköln (D)
Middelburg
Sachsenhausen (D)
Oranienburg (D)
Sachsenhausen (D)
Utrecht
Speyer (D)
Middelburg
Neustadt-Holstein (D)
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Bochum (D)
Middelburg
Middelburg
Geesthacht (D)
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Bad-Berka (D)
Neuengamme (D)
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Fischen (D)
14.01.1945
23.06.1945
12.11.1942
05.12.1940
09.10.1944
31.03.1945
17.05.1940
16.02.1941
23.01.1945
01.11.1944
07.02.1945
17.05.1940
17.05.1940
13.09.1944
18.05.1940
10.06.1944
17.05.1940
25.12.1944
23.03.1943
06.03.1943
18.09.1943
21.04.1945
13.12.1942
03.05.1945
05.12.1944
05.11.1944
17.05.1940
05.11.1944
05.11.1944
24.01.1944
17.05.1940
07.10.1944
04.09.1945
12.05.1940
15.11.1944
07.10.1944
11.10.1944
25.04.1945
31.12.1944
17.05.1940
17.05.1940
15.05.1940
15.05.1940
01.11.1944
01.11.1944
23.02.1945
108
Aantekeningen bij
overlijden
Explosie mijn
Gefusilleerd
Bominslag
Gefusilleerd
Gefusilleerd
Beschietingen/bominslagen
Bominslagen
Bominslag
Getroffen door geweerkogel
Beschietingen/bominslagen
Beschietingen/bominslagen
Bombardement Sloedam
Beschietingen/bominslagen
Beschietingen/bominslagen
Beschieting
Beschieting Cap Arcona/Thielbek
Granaatinslag
Bominslag
Beschietingen/bominslagen
Bominslag
Bominslag
Beschietingen/bominslagen
Bombardement
Doodgeschoten
Granaatinslag
Bombardement
Bombardement
Beschietingen/bominslagen
Bominslag
Bominslag
Bominslag
Granaatinslag
Granaatinslag
OGS
Gr.
Monument/
Begraafplaats
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja
B
A
B
A
B
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
C
A
B
B
B
B
B
A
B
A
A
A
A
A
C
A
A
C
A
A
A
A
B
B
A
A
A
A
A
A
B
Gedenkboek 34
Alg.Begr. Middelburg, Erehof
Gem.Begr. Oost-Souburg
Nederlands ereveld Loenen
Alg. Begr. Middelburg
Alg.Begr. Middelburg, Erehof
Alg.Begr. Middelburg, Erehof
Alg.Begr. Middelburg, Erehof
Bijz. Begr. ‘s-Heerenhoek
Städt. Friedhof Berlijn-Lichtenberg
Gedenkboek 2
Gedenkboek 2
Gedenkboek 2
Gedenkboek 43
Alg.Begr. Middelburg
Gedenkboek 34
Alg.Begr. Middelburg, Erehof
Alg.Begr. Middelburg, Erehof
Alg.Begr. Middelburg, Erehof
Alg.Begr. Middelburg, Erehof
Ned.ereveld Düsseldorf-Oberbilk
Alg.Begr. Middelburg, Erehof
Gem. Begr. Zierikzee
RK-Begr. Middelburg
Nieuwe Begr. Nieuw- en Sint Joosland
Alg.Begr. Middelburg, Erehof
Alg.Begr. Middelburg, Erehof
Gedenkboek 34
RK-Begr. Middelburg
Alg.Begr. Middelburg, Erehof
Alg.Begr. Middelburg, Erehof
Alg.Begr. Middelburg, Erehof
Ned. ereveld Frankfurt am Main
Bijlage 1.Burgerslachtoffers WO-2 Gemeente Middelburg
OGS=Oorlogsgravenstichting. Erkend door OGS: Ja; Niet erkend: Nee. Gr. =Groep;
A=beschietingsslachtoffer, enz.; B=verzetsslachtoffer; C=omgekomen dwangarbeider.
Naam
Woonplaats
Geboorteplaats
Geboortedatum
Meijers, A.S.
Mijnheer, A.
Mondeel, G.
Niesthoven, W.
Oostdijk, W.
Pagter, G. de
Pagter, P. de
Peene, A.
Pels, P.J.
Pels-Groen, J.
Penninkx, L.H.
Pienbroek, J.W. van
Polak, L.
Polvliet, L.
Poppe, A.P.
Pouwer, A.
Provoost, C.
Putte, H. van de
Putto, W.J.
Roest, P.C.
Roth-Koppejan, M.
Ruck, E.
Scheijbeler, H.L.
Scheijbeler, P.
Schipper-Goor, T.
Schonis, W.L.
Schot, J.
Schroder, H.O.
Sliggers, P.
Smit, J.J.
Smolders-de Klerk, C.
Steketee, J.L.
Steutel, C.H.
Sturm, C.W.
Tisserand, M.C.
Tisserand-Maartense, F.
Vellekoop, G.P.
Verburg, P.A.J.C.
Verhage, C.
Verhage-Vermeulen, J.C.
Vermeulen, J.H.
Vermeulen-van Doorn,
J.M.
Versluijs, A.
Visser, D. de
Vos, W. de
Middelburg
Souburg (Oost of: West)
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Utrecht
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Domburg
Middelburg
Roosendaal-Nispen
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Vlaardingen
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Oost- en West-Souburg
Middelburg
Middelburg
Terneuzen
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Yerseke
’s-Gravenhage
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Oostkapelle
Domburg
Middelburg
Bochholt (D)
Middelburg
Arnemuiden
Nieuwenhoorn
Middelburg
Middelburg
Vlissingen
Vlissingen
Vlissingen
Düsseldorf (D)
Kloetinge
Middelburg
Meliskerke
Middelburg
21.12.1914
28.09.1921
07.04.1880
28.02.1916
17.11.1924
11.03.1915
03.04.1921
07.12.1922
18.10.1943
05.02.1920
27.11.1895
04.08.1917
06.09.1925
11.06.1918
15.05.1924
22.09.1921
25.09.1869
26.02.1895
06.11.1909
27.05.1904
03.09.1878
06.06.1912
24.09.1935
14.12.1904
22.05.1922
08.02.1912
16.11.1886
Middelburg
Middelburg
Goes
Dirksland
Oost- en West-Souburg
Oostkapelle
Middelburg
Middelburg
Axel
07.05.1922
01.10.1910
22.05.1905
09.03.1904
11.07.1926
16.10.1909
09.07.1887
19.01.1885
13.11.1900
02.03.1921
12.05.1916
01.12.1916
14.04.1890
02.05.1889
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Oostkapelle
Middelburg
Vrouwenpolder
31.12.1889
29.05.1931
27.12.1881
Plaats overlijden
Datum
overlijden
Aantekeningen bij
overlijden
OGS
Gr.
Vlissingen
Middelburg
Middelburg
Biggekerke
Vlissingen
Leusderheide
Neuengamme (D)
Vlissingen
Middelburg
Middelburg
Neuengamme (D)
Leusderheide
Loosdrecht
Middelburg
Erfurt (D)
Neuengamme (D)
Domburg
Berlijn (D)
Bombardement te Vlissingen
Bominslag
Bominslag
Gefusilleerd
Middelburg
Middelburg
Oost- en West-Souburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Buchenwald (D)
Domburg
Middelburg
Bremen (D)
Waalsdorpervlakte
Middelburg
Neuengamme (D)
Goes
Leusderheide
Middelburg
Middelburg
Vlissingen
Neuengamme (D)
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
21.01.1943
02.11.1944
22.09.1944
11.09.1944
04.11.1944
20.07.1943
17.11.1944
24.06.1943
12.10.1944
12.10.1944
30.11.1944
20.07.1943
17.04.1944
17.05.1940
28.05.1945
10.12.1944
17.05.1940
31.05.1942
07.08.1944
15.05.1940
07.10.1944
17.11.1942
16.02.1941
16.02.1941
20.08.1943
14.04.1945
17.05.1940
28.06.1945
08.02.1944
13.03.1941
15.05.1940
26.12.1944
23.07.1942
20.07.1943
15.05.1940
15.05.1940
24.06.1943
22.01.1945
12.10.1944
12.10.1944
12.10.1944
12.10.1944
Gefusilleerd
Bominslag
Bominslag
Bombardment te Vlissingen
Concentratiekamp Neuengamme
Bominslag
Bominslag
Bominslag
Bominslag
Nee
Nee
Nee
Ja
Nee
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
Ja
Ja
Ja
Nee
Ja
Ja
Nee
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Ja
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
A
A
A
B
A
B
B
A
A
A
B
B
B
A
C
B
A
C
A
A
A
A
A
A
A
C
A
A
C
B
A
B
A
B
A
A
A
C
A
A
A
A
Middelburg
Middelburg
Middelburg
05.11.1944
11.10.1944
01.11.1944
Bominslag
Bombardement
Granaatinslag
Nee
Nee
Nee
A
A
A
109
Gefusilleerd
Concentratiekamp
Bombardement te Vlissingen
Bominslag
Bominslag
Gefusilleerd in concentratiekamp
Gefusilleerd
Beschietingen/bominslagen
Concentratiekamp Neuengamme
Beschietingen/bominslagen
Bominslag
Bombardement
Beschieting jachtvliegtuigen
Bominslagen
Bominslagen
Bombardement te Vlissingen
Concentratiekamp Buchenwald
Beschietingen/bominslagen
Explosie granaat bij demonteren
Gefusilleerd
Bominslag
Concentratiekamp Neuengamme
Monument/
Begraafplaats
Alg.Begr. Middelburg, Erehof
Alg.Begr. Middelburg, Erehof
Alg.Begr. Middelburg, Erehof
Gedenkboek 34
Alg.Begr. Middelburg, Erehof
Nederlands ereveld Loenen
Gem.Begr. Rusthof Amersfoort
Ned.Isr. Begr. Middelburg
Alg.Begr. Middelburg, Erehof
Alg.Begr. Middelburg, Erehof
Ned.ereveld Hamburg-Ohlsdorf
Alg.Begr. Middelburg. Erehof
RK-Begr. Winterswijk
Alg.Begr. Middelburg, Erehof
Alg.Begr. Middelburg, Erehof
Alg.Begr. Middelburg
Alg.Begr. Middelburg, Erehof
Alg.Begr. Middelburg, Erehof
Gedenkboek 2
Ned.ereveld Bremen-Osterholz
Gem.Begr. Emmaus Vlaardingen
Alg.Begr. Middelburg, Erehof
Gedenkboek 34
Alg.Begr. Middelburg, Erehof
Alg.Begr. Middelburg, Erehof
Alg.Begr. Middelburg, Erehof
Alg.Begr. Middelburg, Erehof
Alg.Begr. Middelburg, Erehof
Gedenkboek 34
Alg.Begr. Middelburg, Erehof
Alg.Begr. Middelburg, Erehof
Alg.Begr. Middelburg, Erehof
Alg.Begr. Middelburg, Erehof
Alg.Begr. Middelburg, Erehof
Alg.Begr. Middelburg, Erehof
Alg.Begr. Middelburg, Erehof
Bijlage 1.Burgerslachtoffers WO-2 Gemeente Middelburg
OGS=Oorlogsgravenstichting. Erkend door OGS: Ja; Niet erkend: Nee. Gr. =Groep;
A=beschietingsslachtoffer, enz.; B=verzetsslachtoffer; C=omgekomen dwangarbeider.
Naam
Woonplaats
Geboorteplaats
Geboortedatum
Vroonland, E.
Wattel. J.
Weij, J. van der
Westdorp, A.
Wiessner, C.F.
Wiessner-van der Bliek,
C.F.
Wijngaarden, W. van
Willeboordse, A.
Wisse, C.
Woerkens, A.P. van
Zandstra, A.M.
Zandstra, M.T.
Plaats overlijden
Datum
overlijden
Aantekeningen bij
overlijden
OGS
Gr.
A
A
B
C
A
A
A
A
A
A
A
A
Middelburg
Koudekerke
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Sint Laurens
Utrecht
Middelburg
Middelburg
Wolphaartsdijk
28.04.1921
11.04.1916
31.12.1924
18.09.1905
28.11.1901
13.09.1877
Middelburg
Koudekerke
Biggekerke
Hagen (D)
Vlissingen
Middelburg
05.07.1944
16.10.1941
19.09.1944
02.12.1944
24.06.1943
17.05.1940
Ontploffing projectiel
Beschieting vliegtuigen
Gefusilleerd
Bombardement te Vlissingen
Beschietingen/bominslagen
Nee
Nee
Ja
Ja
Nee
Nee
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Oostkapelle
Middelburg
Middelburg
’s-Gravenhage
03.02.1907
30.11.1915
08.09.1921
10.11.1891
22.10.1931
14.02.1927
Vlissingen
Middelburg
Oostkapelle
Middelburg
Middelburg
05.09.1943
24.06.1943
05.12.1940
18.05.1940
05.12.1940
05.12.1940
Beschieting vliegtuig
Bombardement te Vlissingen
Bominslagen
Beschietingen/bominslagen
Bominslagen
Bominslagen
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
110
Monument/
Begraafplaats
Alg.Begr. Middelburg, Erehof
Alg.Begr. Middelburg, Erehof
Nederlands ereveld Loenen
Alg.Begr. Middelburg, Erehof
Alg.Begr. Middelburg, Erehof
Alg.Begr. Middelburg, Erehof
Alg.Begr. Middelburg, Erehof
Alg.Begr. Middelburg
Alg.Begr. Middelburg
Bijlage 1.Burgerslachtoffers WO-2 Gemeente Middelburg
OGS=Oorlogsgravenstichting. Erkend door OGS: Ja; Niet erkend: Nee. Gr. =Groep;
A=beschietingsslachtoffer, enz.; B=verzetsslachtoffer; C=omgekomen dwangarbeider.
Naam
Woonplaats
Geboorteplaats
Geboortedatum
Plaats overlijden
Datum
overlijden
Aantekeningen bij
overlijden
OGS
Gr.
Monument/
Begraafplaats
Hoogeveen
Nieuw- en Sint Joosland
Nieuw- en Sint Joosland
Nieuw- en Sint Joosland
Middelburg
Nieuw- en Sint Joosland
Nieuw- en Sint Joosland
Heidenheim a.d. Brenz
Middelburg
Middelburg
Nieuw- en Sint Joosland
Middelburg
Nieuw- en Sint Joosland
Nieuw- en Sint Joosland
Nieuw- en Sint Joosland
Nieuw- en Sint Joosland
Nieuw- en Sint Joosland
Middelburg
Middelburg
Nieuw- en Sint Joosland
Nieuw- en Sint Joosland
Nieuw- en Sint Joosland
Nieuw- en Sint Joosland
Nieuw- en Sint Joosland
Nieuw- en Sint Joosland
Nieuw- en Sint Joosland
01.08.1943
04.11.1944
03.11.1944
15.08.1943
15.08.1943
03.11.1944
02.11.1944
18.12.1943
12.05.1940
12.05.1940
05.11.1944
02.04.1946
13.03.1945
04.11.1944
13.03.1945
01.11.1944
02.11.1944
06.11.1945
03.04.1946
15.08.1943
13.03.1945
03.11.1944
01.11.1944
01.11.1944
15.08.1943
15.08.1943
Gefusilleerd
Granaatinslag
Granaatinslag
Bominslag
Bominslag
Granaatinslag
Granaatinslag
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
B
A
A
A
A
A
A
C
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Nieuwe Gem. Begr. Hoogeveen
Nieuw- en Sint
Joosland
Baas, A.
Baas, C. [jr.]
Bliek-de Schutter M.
Boone, M.C.
Boone, W.
Caljouw, J.
Cevaal, A.
Elenbaas, J.M.
Hamer, A. de
Hamer, M. de
Janse, J.
Kok, G. de
Koster, A.
Kwekkeboom, A.
Kwekkeboom, P.
Leerzem, J.A. van
Louwerse, K.
Moolenbroek, M. van
Olmen, P.H. van
Onderdijk, J.
Verdonk, B.P.
Verheijke, J.
Voogd, C. de
Voogd, J. de
Vos, A.J. de
Vos-de Klerk, C.W.
Hoogeveen
Ritthem
Nieuw- en Sint Joosland
Nieuw- en Sint Joosland
Nieuw- en Sint Joosland
Nieuw- en Sint Joosland
Ritthem
Nieuw- en Sint Joosland
Nieuw- en Sint Joosland
Nieuw- en Sint Joosland
Nieuw- en Sint Joosland
Bergen op Zoom
’s-Heer Arendskerke
Nieuw- en Sint Joosland
Nieuw- en Sint Joosland
Oost- en West Souburg
Ritthem
Nieuw- en Sint Joosland
Nieuw- en Sint Joosland
’s-Heerenhoek
Vlissingen
Oost- en West Souburg
Oost- en West Souburg
Nieuw- en Sint Joosland
Nieuw- en Sint Joosland
Nieuw- en Sint Joosland
Nieuw- en Sint Joosland
Veere
Nieuw- en Sint Joosland
Nieuw- en Sint Joosland
Vrouwenpolder
Ritthem
Nisse
Nieuw- en Sint Joosland
Nieuw- en Sint Joosland
Arnemuiden
Bergen op Zoom
Heinkenszand
Nieuw- en Sint Joosland
Koudekerke
Serooskerke
Nieuw- en Sint Joosland
Bergen op Zoom
Vrouwenpolder
Ellewoutsdijk
Oost- en West Souburg
Koudekerke
Sint Jansteen
Nieuw- en Sint Joosland
29.05.1913
19.03.1908
24.08.1883
15.01.1932
05.02.1933
19.05.1871
18.06.1932
11.10.1923
03.05.1924
16.11.1894
11.07.1892
11.07.1910
14.02.1926
09.08.1924
12.08.1927
07.06.1914
27.02.1899
19.05.1899
21.01.1899
31.07.1915
12.08.1924
11.06.1907
21.09.1931
20.12.1899
29.08.1916
22.07.1918
111
Granaatinslag dorp
Granaatinslag dorp
Getroffen door geweerkogel
Explosie munitie
Explosie munitie
Granaatinslag
Explosie munitie
Granaatinslag
Verm. getroffen door granaat
Explosie granaat
Explosie munitie
Bominslag
Explosie munitie
Granaatinslag
Granaatinslag
Granaatinslag
Bominslag
Bominslag
Nieuwe Begr. Nieuw- en Sint Joosland
Gemeindefriedhof Söhnstetten (D)
Oude Begr. Nieuw- en Sint Joosland
Oude Begr. Nieuw- en Sint Joosland
Nieuwe Begr. Nieuw- en Sint Joosland
Nieuwe Begr. Nieuw- en Sint Joosland
Nieuwe Begr. Nieuw- en Sint Joosland
Nieuwe Begr. Nieuw- en Sint Joosland
Nieuwe Begr. Nieuw- en Sint Joosland
Nieuwe Begr. Nieuw- en Sint Joosland
Bijlage 1.Burgerslachtoffers WO-2 Gemeente Middelburg
OGS=Oorlogsgravenstichting. Erkend door OGS: Ja; Niet erkend: Nee. Gr. =Groep;
A=beschietingsslachtoffer, enz.; B=verzetsslachtoffer; C=omgekomen dwangarbeider.
Naam
Woonplaats
Geboorteplaats
Geboortedatum
Plaats overlijden
Datum
overlijden
Aantekeningen bij
overlijden
OGS
Gr.
Nee
Ja
A
C
Nee
Nee
Ja
Ja
Nee
Nee
Ja
Nee
A
A
B
B
A
A
B
A
Monument/
Begraafplaats
Sint Laurens
Buck, W. de
Driest, A.D. van den
Sint Laurens
Sint Laurens
Vrouwenpolder
Vlissingen
04.12.1867
10.07.1905
Veere
Mölkau (D)
06.11.1944
10.04.1945
Getroffen door geweerkogel
Feij, E.
Feij, J.C.
Hillebrand, C.
Roose, W.J.
Schout Velthuijs, J.
Vaane, P.M.
Wattel, W.
Willemse, J.
Sint Laurens
Sint Laurens
Sint Laurens
Sint Laurens
Sint Laurens
Sint Laurens
Sint Laurens
Sint Laurens
Vlissingen
Vlissingen
Sint Laurens
Sint Laurens
Vlissingen
Middelburg
Sint Laurens
Sint Laurens
27.09.1934
11.02.1907
20.11.1921
27.04.1899
05.06.1923
25.11.1922
02.07.1925
23.05.1886
Middelburg
Sint Laurens
Peres (D)
Neuengamme (D)
Goes
Kattendijke
Neuengamme (D)
Sint Laurens
07.10.1944
07.10.1944
10.02.1945
05.12.1944
10.02.1945
16.09.1943
24.01.1945
16.06.1942
Granaatinslag
Granaatinslag
112
Explosie V1
Beschieting vliegtuigen
Granaatscherf
Gedenkboek 37/Monument Begr.
Mölkau (D)
Alg. Begr. Sint Laurens
Alg. Begr. Sint Laurens
Nederlands ereveld Loenen
Gedenkboek 34
Gedenkboek 34
Bijlage 2.Joodse slachtoffers WO-2 Gemeente Middelburg
OGS=Oorlogsgravenstichting.
Erkend door OGS: Ja; Niet erkend: Nee.
Naam
Woonplaats
Geboorteplaats
Geboortedatum
Plaats overlijden
Datum
overlijden
16.06.1874
09.04.1874
11.11.1900
08.11.1888
03.08.1910
27.06.1915
11.10.1887
03.08.1891
19.02.1887
09.12.1876
14.02.1885
21.04.1898
23.07.1931
22.05.1912
06.04.1913
31.10.1935
14.11.1913
15.10.1864
25.04.1894
10.08.1915
16.01.1882
30.01.1886
30.08.1877
15.08.1913
21.01.1915
06.02.1912
03.09.1941
25.04.1890
09.03.1892
25.08.1930
07.04.1927
12.07.1924
02.03.1874
26.05.1875
07.02.1876
08.01.1876
Sobibor
Sobibor
Sobibor
Auschwitz
Sobibor
Auschwitz
Kmd. Gröditz
Auschwitz
Auschwitz
Auschwitz
Amsterdam
Sobibor
Middelburg
Auschwitz
Auschwitz
Auschwitz
Duitsland?
Auschwitz
Auschwitz
Auschwitz
Auschwitz
Auschwitz
Westerbork
Sobibor
Sobibor
Auschwitz
Auschwitz
Auschwitz
Auschwitz
Auschwitz
Auschwitz
Midden Europa
Auschwitz
Sobibor
Sobibor
Amsterdam
30.04.1943
30.04.1943
26.03.1943
07.09.1942
30.04.1943
05.09.1942
20.08.1943
07.09.1942
19.11.1943
19.02.1943
09.09.1942
09.04.1943
10.08.1943
31.12.1942
21.09.1943
21.09.1942
29.04.1945
21.09.1942
07.09.1942
25.09.1942
07.09.1942
07.09.1942
04.09.1944
23.07.1943
23.07.1943
08.04.1944
08.04.1944
07.09.1942
07.09.1942
07.09.1942
07.09.1942
30.06.1944
01.10.1942
02.07.1943
02.07.1943
09.01.1943
28.09.1869
06.09.1925
01.05.1905
Omgeving Auschwitz
Loosdrecht
Auschwitz
05.02.1943
17.04.1944
31.12.1942
Aantekeningen bij
overlijden
OGS
Monument/
Begraafplaats
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Gedenkboek 4
Gedenkboek 4
Gedenkboek 5
Gedenkboek 6
Gedenkboek 6
Gedenkboek 6
Gedenkboek 6
Gedenkboek 6
Gedenkboek 7
Gedenkboek 8
Ja
Gedenkboek 8
Alg.Begr. Middelburg
Gedenkboek 9
Gedenkboek 9
Gedenkboek 9
Arnemuiden
Geen
Middelburg
Alberg, H.
Alberg-Alberge, S.
Barkelau, E.
Blok, W.
Boässon, B.
Boässon, H.K.
Boasson, M.H.
Boasson-Sanders, B.
Brokmeier-Duveen, H.
Cohen, M.J.
Cohen-Wijnberg, L.
Cohen, S.
Couzijn, A.
Dam, P.I. van
Dam-Polak, H. van
Dam, A. van
Fischer, M.
Frank, I.A.
Frank, M.
Gokkes, B.S.
Gokkes, E.
Gokkes-Keizer, G.
Groot, I.P.J. de
Heertje, H.
Heertje-Schoolmeester, E.
Itallie-van Raalte, A.W. van
Itallie, F.B. van
Jacobson, K.L.
Jacobson-Beever, J.
Jacobson, A.M.
Jacobson, K.A.
Jacobson, R.K.
Jesaijes-Braasem, E.
Leijdesdorff, L.
Leijdesdorff-van Os, R.L.
Marcus, L.
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Antwerpen (B)
Middelburg
Vlissingen
Nijmegen
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Zwolle
Middelburg
Amsterdam
Vlissingen
Middelburg
Rotterdam
Middelburg
Sint Laurens
Rosenheim (D)
Zierikzee
’s-Gravenhage
Delfzijl
Harlingen
Delfzijl
Middelburg
Amsterdam
Amsterdam
Vlissingen
Middelburg
Middelburg
Amsterdam
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Franeker
Middelburg
Heerlen
Nathan, M.
Polak, L.
Polak, S.
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Goes
Middelburg
Middelburg
113
Overleden in rusthuis Van
Zweden te Amsterdam.
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Ja
Ja
Ja
Gedenkboek 11
Gedenkboek 11
Gedenkboek 13
Gedenkboek 13
Ned.Isr. Begr. Middelburg
Gedenkboek 14
Gedenkboek 14
Gedenkboek 16
Gedenkboek 16
Gedenkboek 16
Gedenkboek 20
Gedenkboek 20
Gedenkboek 22
Ned.Isr.Begr. Middelburg
Gedenkboek 24
Bijlage 2.Joodse slachtoffers WO-2 Gemeente Middelburg
OGS=Oorlogsgravenstichting.
Erkend door OGS: Ja; Niet erkend: Nee.
Naam
Woonplaats
Geboorteplaats
Geboortedatum
Plaats overlijden
Datum
overlijden
Polak-Braasem, S.
Prins, A.
Prins-Menist, S.
Prins, C. [Clara]
Prins, C. [Cecilia]
Santen, S.
Schneider-Hahn, B.
Vriesman, H.
Vriesman, L.B.
Vriesman-van Wittene, R.B.
Wittene-Braasem, B. van
Zwartverwer, L.
Zwartverwer-Ziff, M.
Aantekeningen bij
overlijden
OGS
Monument/
Begraafplaats
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Amsterdam
Amsterdam
Middelburg
Middelburg
Amsterdam
Ansbach (D)
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Amsterdam
Leeds (GB)
06.12.1869
18.01.1906
06.01.1909
03.04.1938
16.05.1935
30.04.1907
05.04.1872
18.02.1919
17.04.1920
03.04.1896
01.12.1863
07.11.1880
17.02.1883
Auschwitz
Kdo. Gröditz
Auschwitz
Auschwitz
Auschwitz
Auschwitz
Sobibor
Auschwitz
Auschwitz
Sobibor
Auschwitz
Auschwitz
Auschwitz
26.02.1943
01.02.1944
07.09.1942
07.09.1942
07.09.1942
27.10.1942
16.04.1943
11.02.1944
31.01.1943
01.10.1942
01.10.1942
11.12.1942
11.12.1942
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Gedenkboek 24
Gedenkboek 25
Gedenkboek 25
Gedenkboek 25
Gedenkboek 25
Gedenkboek 26
Gedenkboek 27
Gedenkboek 31
Gedenkboek 31
Gedenkboek 31
Gedenkboek 32
Gedenkboek 33
Gedenkboek 33
Sint Laurens
Middelburg
02.06.1920
Sobibor
09.04.1943
Ja
Gedenkboek 8
Nieuw- en Sint Joosland
Sint Laurens
Cohen, J.I.
114
Bijlage 3. Gesneuvelde en vermiste Nederlandse militairen Gemeente Middelburg
OGS=Oorlogsgravenstichting
Naam
Rang/functie
Mil. Eenheid
Geb.plaats
Geboortedatum
Plaats
overlijden
Datum
overlijden
Aantekeningen bij overlijden
OGS
Monument/
Begraafplaats
Belzen, J. van [Job]
Belzen, J. van [Joos]
Belzen, P. van
Kpl. [MGD]
Matr. [VRH]
Macht.
KNIL
Hr.Ms. Caroline (KM)
KM
Arnemuiden
Arnemuiden
Arnemuiden
01.02.1919
22.06.1906
24.11.1900
Formosa
10.09.1945
28.04.1941
21.02.1943
Neerstorten vliegtuig
Schip getroffen door zeemijn
Omgekomen bij aanleg Birmaspoorweg
Ja
Ja
Ja
Bronke, M.
Korp. [Macht.]
Hr.Ms. O 22 (KM)
Vlissingen
23.06.1901
19.11.1940
Ja
Doeser, B.A.
Doorn, A. van
Korp.
Marva 3e kl.
Kon.Brig. Pr. Irene
KM
25.07.1917
14.11.1924
Krabbendijke
Arnemuiden
10.02.1945
16.09.1945
Ja
Nee
Militair ereveld Grebbeberg
Begraafplaats te Ellewoutsdijk
Eppen, P.
Hildebrand, G.E.
MP 5/W Brig.
Marine Vliegkamp Veere
14.08.1924
28.10.1917
Tjibeber
Arnemuiden
27.08.1946
17.05.1940
Gesneuveld bij de Sloedam
Ja
Ja
Ned.ereveld Pandu
Militair ereveld Grebbeberg
Huiszoon, L.
Kpl. [OVW]
Matroos Vliegtuigmaker 3e klas
Matr.1 (zeemilicien)
Utrecht
Ellewoutsdijk
Vlissingen
Amsterdam
Onderzeeboot O 22vergaan in Skaggerak
(gedeelte van de Noordzee)
Neerstorten V-1
Ongeluk met vliegtuig
Sai Wan Cem. Te Hong Kong
Gedenkboek 38
Begr.Kanchanaburi War Cem.
Te Thailand
Gedenkboek 38
Hr.Ms. BV 34 (KM)
Vlissingen
01.12.1912
Vlissingen (?)
14.05.1940
Ja
Jager, C. de
Kluijfhout, W.
Kpl. Marn.
Matr.1
Marbrig.
KM
Arnemuiden
Arnemuiden
11.12.1925
09.07.1920
Pasuruan
Tarakan, Borneo
14.08.1947
28.11.1944
Schroevers, A.
Schroevers, L.
Sold.1e kl.
Korp.
6 IDI
KM
Arnemuiden
Veere
18.02.1927
01.09.1909
Djokjakarta
Kanchanaburi
(Thailand)
06.01.1949
26.10.1943
Ventevogel, P.
Vos, J.M. de
Kwartm.
Matroos Vliegtuigmaker 3e klas
Hr.Ms. Java (KM)
Marine Vliegkamp Veere
Vlissingen
Voerendaal
11.12.1905
01.12.1918
Goes
27.02.1942
17.05.1940
Monument mei 1940 Militair
ereveld Grebbeberg
Ned.ereveld Kembang Kuning
Begr.Kanchanaburi War Cem.
Te Thailand. Gedenkboek 40.
Ned.ereveld Candi
Geen aanwijsbaar graf.
Gedenkboek 40.
Zeemansgraf; Gedenkboek 39
Militair ereveld Grebbeberg
Aarts, J.L.G.
Adriaanse, C.
Baljeu, F.
Dpl.Sold.
Matr. 2e kl.
Korp.
Staf 30 R.I.
KM/Hr.Ms. Java
Staf 40 R.I.
Hilvarenbeek
Middelburg
Arnemuiden
20.09.1908
10.11.1921
21.04.1918
Middelburg
Java Zee
Yerseke
14.05.1940
27.02.1942
11.05.1940
Gedood door eigen/bevriende troepen
a/b Hr.Ms. Java
Motorongeluk
Ja
Ja
Ja
Belzen, M.C. van
Boasson, M.W.
Bok, M.A.
Matr. II [OVW]
Res.Kapt.
Sergt.
Middelburg
Middelburg
Middelburg
25.05.1926
24.01.1896
04.04.1907
Soerabaja
Lommel (B)
Middellandse Zee
07.08.1946
10.05.1940
13.11.1942
Gesn. na vernielen brug
Ja
Ja
Ja
Brasser, L.P.
Stoker I
KM
Tr.Det. Peel Div.
KM/Mach. Hr.Ms. Isaac
Sweers
KM/ Hr.Ms. Java
RK-Begr. Hilvarenbeek
Gedenkboek 38
Alg.Begraafplaats Middelburg,
Erehof
Ned. ereveld Kembang Kuning
Militair ereveld Grebbeberg
Gedenkboek 38
29.06.1920
Java Zee
27.02.1942
a/b Hr.Ms. Java
Ja
Gedenkboek 38
Breel, A.E.
Broodman, C.
Mlt.Sgt.
Sgt.
Tgft. 18 Sqdn ML KNIL
KM/Mach. O 22
Vrouwenpolder
Middelburg
Middelburg
21.08.1923
10.10.1906
Batavia
Skagerrak
18.05.1946
19.11.1940
Ja
Ja
Ned.ereveld Menteng Pulo
Gedenkboek 38
Buijs, C.M.
Dijkstra, G.
Matr.II
Korp.
KM
Kon.Ned.Brig. Pr.Irene
12.11.1921
03.03.1917
Ja
Ja
Sergt.
3-15 G.B.
20.12.1916
Java Zee
Broekhoven bij
Tilburg
Sambeek
27.02.1942
25.10.1944
Flipse, A.J.
Veere
Leeuwarderadeel
Amsterdam
Onderzeeboot O 22 vergaan in
Skaggerak (gedeelte van de Noordzee)
A/b Hr.Ms. De Ruyter
Bij gevechten gesneuveld
10.05.1940
Bij gevechten gesneuveld
Goedhart, W.
Seiner 2e kl. [OVW]
KM
Middelburg
01.09.1926
Colombo
16.07.1946
Gedenkboek 38
Erehof op de Alg. Begr.
Middelburg
Erehof op de Alg. Begr.
Middelburg
Kanatte Gen. Cemetery te
Colombo (Sri Lanka)
Arnemuiden
Rintin (Thailand)
BV 34 is agv zeemijn tot zinken
gebracht. Hij heeft een zeemansgraf.
In Japans krijgsgevangenkamp
omgekomen.
Omgekomen bij aanleg Birmaspoorweg
Gewond geraakt bij Sloedam. Aan
verwondingen overleden te Goes.
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Middelburg
115
Ja
Ja
Bijlage 3. Gesneuvelde en vermiste Nederlandse militairen Gemeente Middelburg
OGS=Oorlogsgravenstichting
Naam
Rang/functie
Mil. Eenheid
Geb.plaats
Geboortedatum
Plaats
overlijden
Datum
overlijden
Aantekeningen bij overlijden
OGS
Monument/
Begraafplaats
Grootjans, C.
Hamelink, A.
Hamelink, P.
Kplknst.
Sergt.Vltg /Telgr.
Sld.Inf.
Hr.Ms. Jan van Gelder
KM
KNIL
Middelburg
Goes
Kruiningen
22.01.1899
17.03.1917
04.07.1912
Den Helder
Deventer
Kuie (Thailand)
01.10.1939
29.11.1944
23.09.1943
Nee
Ja
Ja
Alg.Begraafplaats Middelburg
Ned. ereveld Loenen
Kanchanaburi War Cemetery
Thailand
Hesse, R.A.
Holthuijzen, N.
Serg.
Kwart.
BTB
KM/Hr.Ms. Walcheren
Utrecht
Middelburg
31.05.1903
04.10.1946
19.11.1946
Jong, E.J. de
Korp.
Staf 30 R.I.
IJsselmonde
28.04.1908
Middelburg
Hospitaal te
Balikpapan
Middelburg
Explosie van mijn
Neerstorten Mitchel bommenwerper
Krijgsgevangene. Werkte aan Birma
spoorweg
Opruimen explosieven
14.05.1940
Gedood door eigen/bevriende troepen
Ja
Joosse, P.J.
Kellendonk, A.F.
Kubber, A. de
Stoker 2e kl.
Sold.
Sold.
KM
16 C.P.
14 R.I.
Middelburg
Nijmegen
Middelburg
14.12.1926
02.05.1906
15.03.1920
02.11.1946
14.05.1940
06.03.1945
In CMH te ’s-Gravenhage overleden
Gedood door eigen/bevriende troepen
Krijgsgevangene
Ja
Ja
Ja
Kubber, J. de
Sold.
14 R.I.
Middelburg
11.10.1917
’s-Gravenhage
Middelburg
Most (voormalig
Tjecho-Slowakije)
Most (voormalig
Tjecho-Slowakije)
Graf is geruimd. Naam staat
Monument bij Militair ereveld
Grebbeberg
Gedenkboek 43
Ned. ereveld Loenen
Ned. ereveld Salzburg
05.03.1945
Krijgsgevangene
Ja
Ned. ereveld Salzburg
Kuijper, D. de
Leijnse, A.J.
Meel, H.M. van
Missaar, J.
Marn. 2
Sld. Ekl.
Adj.Opperkonstabel
Marbrig. KM
4 GRPI
KM/comm. Marine
Kustwachtpost
Middelburg
16 C.P.
KM
2-II-17 R.I.
KM
Vlissingen
Middelburg
Middelburg
Leiderdorp
04.11.1918
01.04.1928
29.09.1926
27.08.1890
Sugio
Blitar/Kranggan
Roosendaal
06.08.1946
17.06.1949
17.03.1949
05.06.1940
Nee
Ja
Ja
Ja
Graf is geruimd.
Ned.ereveld Kembang Kuning
Ned.ereveld Kembang Kuning
Gem.Begr. Roosendaal
Tjalleberd
Middelburg
Udenhout
Vlissingen
26.05.1915
17.02.1926
17.02.1912
08.11.1902
Middelburg
Soerabaja
Middelburg
Middelburg
14.05.1940
07.11.1947
14.05.1940
15.05.1940
Gedood door eigen/bevriende troepen
a/b lichtschip Noordhinder getroffen
Ja
Ja
Ja
Ja
Vlissingen
16.03.1908
Middellandse Zee
13.11.1942
Schip werd getorpedeerd door U-431
Ja
Alg.Begr. Middelburg, Erehof
Ned.ereveld Kembang Kuning
RK-Begr. Biezenmortel
Noorderbegraafplaats te
Vlissingen
Gedenkboek 39
Zierikzee
20.03.1926
Station Mayong
15.02.1951
Ja
Sibolga
06.01.1927
Inje
31.05.1951
Ja
Tilburg
06.03.1916
Middelburg
14.05.1940
Gedood door eigen/bevriende troepen
Ja
Moerman, J.
Moes, J.
Pas, F.M. van de
Pleijte, P.J.L.F.J.
Door bominslag getroffen te Middelburg.
Aan verwondingen overleden te
Roosendaal.
Gedood door eigen/bevriende troepen
Nee
Ja
Ned. ereveld Kembang Kuning
Reijnhoudt, P.
Sold.
Mar. 2e kl.
Sold.
1e LichtwachterStuurman
Korp.
Roskam, A.
Sold. 1e kl.
Rossum, P. van
Sold.
Sandt, J.W. van de
Sold.
Mach. Hr.Ms. Isaac
Sweers
Ned. Det. VN [Regt. Van
Heutz]
Ned. Det. VN [Regt. Van
Heutz]
16 C.P.
Snoep, C.
Korp.
Staf 40 R.I.
Rotterdam
21.02.1904
Yerseke
11.05.1940
Motorongeluk
Ja
Verkleij, A.T.A.
Sergt.
KNIL
Middelburg
29.06.1915
21.09.1944
a/b Toyofuku Maru
Ja
Verweij, N.J.
Sld.Ekl.
Arnhem
08.10.1926
Ja
Ned.ereveld Menteng Pulo
Visbeen, J.
Serg.
2-14 R.I. (Bataljon
Zeeland)
Kon. Ned.Brig. Pr. Irene
29.09.1915
23.11.1944
Explosie mijnen
Ja
Alg.Begr. Middelburg
Vos, P. de
Wielemaker, C.
Zonneveld, W.
Elt.Vlg.Wnr.
Sgt.Marinier [OVW]
Schrijversmaat
ML KNIL
KM
KM
Nieuwe
Tonge
Middelburg
Middelburg
Schiedam
Baai van Manilla
(Filipijnen)
Malakka hospitaal
in Penang
West-Souburg
UN Memorial Cemetery te
Busan (Zuid-Korea)
UN Memorial Cemetery te
Busan (Zuid-Korea)
Alg.Begraafplaats Middelburg,
Erehof
Alg.Begraafplaats Middelburg,
Erehof
Gedenkboek 39
21.01.1919
11.03.1921
30.12.1912
Muntjoa
Soerabaja
Middelburg
04.09.1945
06.11.1946
17.05.1940
a/b B-25 N5-255
Marinehospitaal Soerabaja
Bominslag
Ja
Ja
Ja
Zweden, M.C. van
Kpl.
KM
Goes
04.07.1904
Vlissingen
27.02.1945
Ned.ereveld Menteng Pulo
Ned. ereveld Kembang Kuning
Alg.Begraafplaats Middelburg,
Erehof
Graf is geruimd
116
25.02.1946
Nee
Bijlage 3. Gesneuvelde en vermiste Nederlandse militairen Gemeente Middelburg
OGS=Oorlogsgravenstichting
Naam
Rang/functie
Mil. Eenheid
Geb.plaats
Geboortedatum
Plaats
overlijden
Datum
overlijden
Aantekeningen bij overlijden
OGS
Monument/
Begraafplaats
Zwigtman, J.
Sgt./Mach. 8874
KNIL
Middelburg
24.06.1904
Benkoelen in
Indische Oceaan
18.09.1944
A/b Junyo Maru
Ja
Gedenkboek 39
Korp.
Dinteloord
16.04.1905
15.01.1945
Gem. Begr. Dinteloord
29.07.1921
16.11.1946
A.g.v. explosie op opslagplaats
verzamelde munitie
A.g.v.ziekte overleden
Nee
Arnemuiden
Nieuw- en Sint
Joosland
’s-Gravenhage
Nee
10.11.1944
A.g.v. ziekte overleden
Nee
13.05.1940
Bij gevechten gesneuveld
Ja
Nieuwe Alg. Begraafplaats te
Nieuw- en Sint Joosland
Nieuwe Alg. Begraafplaats
Nieuw- en Sint Joosland
Militair ereveld Grebbeberg
06.09.1946
Ja
Ned.ereveld Kembang Kuning
Nieuw- en Sint
Joosland
Breure, A.L.
Nood, J.de
Matr. 1 kl.
Kon.Ned.Brigade Pr.
Irene
KM
Scheijbeler, J.F.H.
Sold.
4e Regiment Infanterie
Amsterdam
15.10.1920
Ven, J.F. van de
Sgt.2
I-14 Regiment Infanterie
Nieuw- en
Sint Joosland
03.12.1918
Nieuw- en Sint
Joosland
Tiel
Sergt [Mars.]
KM
Sint Laurens
16.05.1925
Soerabaja
e
Sint Laurens
Baas, J.P.
117
Bijlage 4. Aantallen omgekomen burgers per woonplaats
Woonplaats
Slachtoffers
beschietingen e.d.
Verzetsslachtoffers
71
94
24
1
28
1
3
18
1
0
52
0
75
192
26
24,7
63,2
8,5
6
3
1
1
11
3,6
195
64,1
33
10,9
23
7,6
53
17,4
304
100
100
Arnemuiden
Middelburg
Nieuw- en Sint
Joosland
Sint Laurens
Totaal
%
Omgekomen
dwangarbeiders
Joodse
slachtoffers
Totaal
%
Bijlage 5. Omgekomen burgers wel of niet erkend door de OGS
Toelichting op de kolommen inwoners en overig.
*Inwoners zijn omgekomen burgers woonachtig in woonplaats;
**Overig: niet-inwoners overleden zoals evacués, werknemers e.d.
Woonplaats
Groep
Arnemuiden
Slachtoffers beschietingen
Verzetsslachtoffers
Omgekomen
dwangarbeiders
Joodse slachtoffers
Inwoners*
Overig**
Totaal
Erkend OGS
Niet erkend
OGS
35
0
3
36
1
0
71
1
3
0
1
3
71
0
0
0
0
0
38
Middelburg
Slachtoffers beschietingen
Verzetsslachtoffers
Omgekomen
dwangarbeiders
Joodse slachtoffers
73
21
17
21
7
1
52
Slachtoffers beschietingen
Verzetsslachtoffers
Omgekomen
dwangarbeiders
Joodse slachtoffers
0
11
0
1
0
Sint Laurens
Slachtoffers beschietingen
Verzetsslachtoffers
Omgekomen
dwangarbeiders
Joodse slachtoffers
6
3
1
1
Totaal
%
224
73,7
0
2
24
0
3
1
1
80
26,3
24
0
0
0
26
0
97
0
1
1
6
3
1
0
3
95
0
11
94
0
0
49
192
14
0
0
0
71
0
28
18
24
1
1
12
0
4
52
29
13
1
0
0
75
94
28
18
163
Nieuw- en Sint Joosland
0
37
6
0
0
1
11
0
5
304
100,0
6
106
34,9
198
65,1
Bijlage 6. Aantallen gesneuvelde en vermiste militairen per woonplaats
Woonplaats
C
D
F
GB
N
NL
RUS
USA
Totaal
Arnemuiden
Middelburg
Nieuw- en Sint
Joosland
Sint Laurens
1
-
148
39
12
20
7
13
2
15
15
2
12
31
4
2
-
2
-
184
95
46
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Totaal
1
199
40
32
2
47
2
2
325
Personenindex
De personenindex bevat alle persoonsnamen uit deel I tot en met IV uit dit boek.
Aarnoutse-Meijers, Cornelia ............................................... 11, 84
Aarts, Dpl.Sold. Johannes Laurijs Gerardus “Jan” ....................59
Adams, Waistgunner Sgt Carl E. ..............................................54
Adriaanse, Matroos 2e kl. Cornelius ................................... 60, 90
Ahrens, San.Fw. Wilhelm .........................................................48
Aichele, Gefr. Walter ................................................................65
Aichele, Pion. Ulrich ................................................................58
Alberg, Henricus ................................................................. 40, 90
Alberg-Alberge, Sibilla ....................................................... 40, 90
Alewijnse, Pieter .......................................................................37
Alferman, Ogefr. Gunther .........................................................47
Alsemgeest, Adrianus ...............................................................37
Altrogge, Pion. Karl ..................................................................48
Amenda, Gefr. Herbert .............................................................46
Anders, Ogefr. Wilhelm ............................................................48
Arkison, L/Cpl. Joseph .............................................................64
Arondeus, Willem Johan Cornelis “Willem” .................... 96, 102
Assing, Wachtm. Lammert .......................................................47
Baaijens, Joost ..........................................................................13
Baaijens, Theodorus............................................................ 13, 84
Baaijens, Willem Abraham .......................................................13
Baas, Adriaan............................................................................35
Baas, Casper [jr] ................................................................. 27, 93
Baas, Sergt. [Mars.] Jan Pieter ............................................ 70, 90
Bakker, Engbert ........................................................................19
Baljeu, Korp. François ............................................ 59, 75, 80, 90
Banitz, Gefr. Alfred ..................................................................48
Barbier, Sold. 2 Cl. François ............................................... 49, 84
Bareiss, Gefr. Heinrich .............................................................65
Barkelau, Elisabeth ............................................................. 40, 90
Barkelau, L.M. ..........................................................................90
Barkelau-Meijer, S. ...................................................................90
Bartl, Ogefr. Johann ..................................................................46
Baurdoux, P. ..............................................................................10
Beckman, Dr. Herman Bernard Wiardi ...................................102
Beekman, Catharina Maria ................................................. 23, 75
Beekman, M..............................................................................19
Beekman, Piet ...........................................................................23
Beest, Alphons Christiaan “Fons” van .................... 31, 80, 90, 95
Beije, Marinus Cornelis ...................................................... 22, 75
Belzen, Aart van ................................................................. 11, 84
Belzen, Cornelis van ........................................................... 14, 84
Belzen, Cornelis van [22.5.1886-1.11.1944] .............................11
Belzen, Cornelis van [26.4.1885-1.11.1944] .............................11
Belzen, Jacob van .....................................................................51
Belzen, Jacomina van................................................................51
Belzen, Jan van .........................................................................14
Belzen, Jannetje van .................................................................13
Belzen, Joos Johannes “Jos”van................................................15
Belzen, Joos van .......................................................................14
Belzen, Korp. [Macht.] Pieter van.............................................51
Belzen, Kpl. [MMD] Job van ....................................................51
Belzen, Matr. [VRH] Joos van ..................................................50
Belzen, Matr.II [OVW] Matthijs Cornelis van .................... 69, 90
Belzen, Neeltje van ...................................................................13
Belzen, Willem van............................................................. 11, 84
Bennecke, Gefr. Berthold..........................................................48
Berg, Ogefr. Josef .....................................................................47
Berger, Gerrit Cornelis........................................................ 19, 75
Bernard-van Kampen, Adriana ........................................... 25, 75
Bernhard Prins der Nederlanden, Z.K.H. ..................................86
Besuijen, Janna .........................................................................33
Besuijen-de Bree, Jacoba ......................................................... 11
Besuijen-Wisse, Dina Neeltje ....................................... 24, 75, 94
Beusekom, James van .........................................................31, 90
Bien, Ogefr. Gerhard ................................................................ 57
Bieswanger, Matr.Ogefr. Karl .................................................. 46
Bijl, Gerard van der.................................................................. 31
Blaasse, Jan .............................................................................. 13
Bläsing, Gefr. Wilhelm ............................................................ 48
Bliek, C.F. van der ................................................................... 75
Bliek, Gerard [jr.].......................................................... 11, 84, 93
Bliek, Gerard [sr.] ...............................................................11, 93
Bliek-de Schutter, Martina ..................................................27, 94
Blok, Wilhelmina ..................................................................... 40
Boässon, Bernard ................................................................40, 90
Boasson, H. .............................................................................. 90
Boässon, Hans Karel ................................................................ 40
Boasson, I.M. ......................................................................... 100
Boasson, Marc Herman ............................................... 40, 90, 100
Boasson, Res.Kapt. Max Willem ............................................. 59
Boasson-Sanders, Bella .......................................................40, 90
Bockisch, Ogefr. Erwin ............................................................ 65
Boer, Stuurman J. den .............................................................. 90
Bojda, Gefr. Paul ..................................................................... 47
Bok, Sergt. Marinus Adriaan...............................................61, 90
Bonse, Uffz. Julius ................................................................... 65
Boon, Frederik “Freek”.......................................................23, 94
Boon, Jan ............................................................................23, 94
Boon, Pieter ........................................................................24, 75
Boon-Bruijnooge, Janneke ....................................................... 24
Boone, Maria Cornelia ........................................................26, 93
Boone, Willemina ...............................................................26, 93
Boone-Le Duc, Adriana Christina .......................................20, 21
Boon-Kempe, Tannetje .......................................................23, 94
Bosch, J.H. ............................................................................... 31
Bos-Marijs, Geertje Clasina ................................................11, 84
Bosse, A. van den..................................................................... 29
Böttcher, Ogefr. Hans .............................................................. 57
Boucherie, Lein Adriaan .......................................................... 22
Bouwense, Pieter Adriaan “Piet” ........................................... 100
Brabers, Antonius Marinus ...................................................... 24
Brackelmann, Ogefr. Otto ........................................................ 47
Brackx, Hendricus Johannes ...............................................11, 84
Brandsma, Prof.Dr. Anno Sjoerd “Pater Titus” ...................... 101
Brandt, Ob. Zahlm. Alfred ....................................................... 47
Brasem, Sara ............................................................................ 33
Brasser, Jacob “Jaap” ............................................................... 98
Brasser, Stoker I Lein Pieter ...............................................60, 90
Braun, Gefr. Otto ..................................................................... 46
Bree, J. de ................................................................................ 84
Breejen, Geertje den ................................................................. 19
Breel, Mlt.Sgt. Adriaan Evert..............................................69, 90
Brehme, Gefr. Hermann ........................................................... 48
Brendel, Ogefr. Bernhard ......................................................... 48
Breure, Korporaal Arie Leendert ”Arie” .................................. 67
Briegel, Gren. Hans.................................................................. 47
Brokmeier-Duveen, Heintje ................................................40, 90
Bronke, Korp. [Macht.] Marcus ............................................... 50
Broodman, Nicolaas ................................................................. 18
Broodman, Sgt. Cornelis .....................................................60, 90
Broodman-Palmkoeck, Wilhelmina Emma .............................. 18
Brouwer, J. ............................................................................. 102
Bruinoge [Bruinooge], J. .......................................................... 75
119
Bub, Gefr. Karl .........................................................................57
Büchner, Ogefr. Robert .............................................................47
Buck, dhr. De ............................................................................29
Buck, Willem de ................................................................. 29, 94
Buijs, Matr. II Cornelis Marinus ......................................... 61, 90
Buijs, Pieter ..............................................................................37
Buijs, Pieter Jacobus .................................................................37
Bukviel, P.J. de .........................................................................20
Bulawa, Gren. Rudolf ...............................................................47
Burger, Gefr. Martin .................................................................47
Burgs, Engel Lambertus............................................................21
Caljouw, Grietje ........................................................................14
Caljouw, Jacobus ................................................................ 27, 93
Caljouw, Marinus................................................................ 11, 84
Camus, S.Lieut. Jean Jacques André ............................. 49, 50, 84
Canes, A. ..................................................................................90
Cevaal, Aarnoud ................................................................. 26, 93
Cevaal, fam. Lein ......................................................................26
Churchill, Sir Winston Leonard Spencer.................................100
Clarisse, P. ................................................................................25
Cleemput, Leunis van ......................................................... 20, 75
Clifford, Rfn. Robert James ......................................................64
Cohen, J. ...................................................................................90
Cohen, Joseph Isidoore ................................................. 41, 43, 94
Cohen, Maurits Joseph ..............................................................41
Cohen, Samuel .................................................................... 41, 90
Cohen-Wijnberg, Louise ...........................................................41
Colard, Sgt. Eugène ..................................................................65
Coppejans, Adriaan...................................................................32
Coppejans, Marinus ..................................................................21
Coppoolse, Jan ..........................................................................37
Coppoolse, Marinus ............................................................ 21, 75
Cornelisse, Wilhelmus Johannes ......................................... 21, 90
Corrigan, Cpl. James Joseph .....................................................64
Cousin, Sold. Jean.....................................................................65
Couzijn, Aäron ..........................................................................41
Cracau, A. .................................................................................90
Cracau, D. .................................................................................90
Cracau, J. ..................................................................................90
Cracau-Ephraim, S. ...................................................................90
Cracau-Frank, E. .......................................................................90
Cracau-Frank, M. ......................................................................90
Crerar, Lt.Gen. Harry ................................................................97
Critkowits, Ogefr. Johann .........................................................47
Cybulski, Uffz. Paul..................................................................47
Czemicki, Ogefr. Franz .............................................................57
Dalen, Pieter van ................................................................. 11, 84
Dam, Abraham van ............................................................. 41, 90
Dam, P.J. van ............................................................................90
Dam, Philip Isaac van ...............................................................41
Damen, Wouter Josephus.............................................. 31, 80, 90
Dam-Polak, Henriëtte van ................................................... 41, 90
Daser, Gen.Lt. Wilhelm Josef ............................................. 55, 92
Davidse, Jacobus Davidse .........................................................23
Davidse, Lein ...................................................................... 37, 75
Davidse, Salomon .....................................................................23
Davidse-Francke, Maria ............................................................23
Davidse-van Keulen, Neeltje ....................................................23
Davis, Nosegunner Sgt Bryan C ...............................................54
Debertin, Gefr. Leonhart ...........................................................47
Degener, Ob.Feldw. Max ..........................................................58
Deij, Willem Jan .......................................................................37
Dekker, Lein ....................................................................... 11, 84
Delst, Johannes Cornelis ...........................................................37
Deveney, Rfn. George Robert ...................................................64
Diettrich, Ogefr. G. ...................................................................47
Dijkstra, Korp. Gerardus ......................................... 61, 75, 80, 90
Dingemanse, Willem ................................................................ 13
Doel, Pieter van den ............................................................20, 75
Doense, Pieter Adrianus ......................................................11, 84
Doense-Barten, Hendrika ....................................................11, 84
Doeser, Korp. Bernard Adriaan................................................ 51
Dolan jr., 2nd Lieut. [CoPilot] Charles .................................... 54
Dooms, Matroos J.C. ............................................................... 90
Doorn, J.M. van ....................................................................... 75
Doorn, Marva 3e klas Amelia van ............................................ 51
Doorninck, ir. Werner Heinrich “Werner” van....................31, 90
Dressel, Ogefr. Hubert ............................................................. 47
Driel, Aaike “Arie” van ........................................................... 95
Driest, Adriaan Daniël van den ...........................................38, 94
Driest, M. van den .................................................................... 38
Driest-de Pagter, A. van den .................................................... 38
Drijber, mr. J. ........................................................................... 75
Dronkers, Daan ........................................................................ 16
Durink, fam. ............................................................................. 26
Dürrsperger, Gefr. Berthold ..................................................... 49
Duwaer, Franciscus “Frans” ..............................................96, 102
Ehlers, Ogefr. Hermann ........................................................... 47
Eichhorn, Gefr. Alois ............................................................... 57
Eilipitsch, Gren. Wladimir ....................................................... 47
Einsiedler, Pion. Stefan ............................................................ 65
Eisenhauer, Ogefr. Adam ......................................................... 47
Eisenhower, Dwight David ...................................................... 96
Elenbaas, Johannes Martinus ................................................... 38
Elimer, Gren. Siegmund........................................................... 47
Elslander, Hijpolitus Franciscus Augustus ............................... 37
Ende, Gijsbrand François Cornelis van den ........................31, 90
Engels, Uffz. Karl .................................................................... 46
Eppen, Kpl. [OVW] Pieter ............................................ 69, 84, 90
Essen, Antonie van................................................................... 31
Faas, Adriana Francina ............................................................ 23
Faasse, Abraham ...................................................................... 25
Faasse, P. ................................................................................. 25
Fassbender, Ogefr. Ferdinand .................................................. 65
Feij, Elisabeth .....................................................................29, 94
Feij, Jacobus Christiaan ......................................................29, 94
Feij, Pieter ............................................................... 31, 75, 80, 90
Feikis, Pz.Jg. Alois................................................................... 46
Fibbe, Martinus ........................................................................ 18
Fischer, Max .......................................................................41, 90
Fischer, Ogefr. Walter .............................................................. 47
Fischer, Uffz. Ernst .................................................................. 48
Flipse, Sergt. Adriaan Johannes .................................... 59, 75, 80
Fonteijn, I. ................................................................................ 90
Fonteijn-Koppel, J.................................................................... 90
Fosse, Capt. Gunnar ................................................................. 67
Francke, Jacobus “Ko” ............................................................. 31
Françoijs, Johannes Jacobus..................................................... 31
Frank, B. .................................................................................. 90
Frank, Izaak Abraham .............................................................. 41
Frank, L. .................................................................................. 90
Frank, Mietje.......................................................................41, 90
Frank, S.L. ............................................................................... 90
Franse, B. ................................................................................... 9
Freitag, Ogefr. Kurt .................................................................. 56
Frenks, Johannis....................................................................... 16
Frenzel, Gefr. Martin ............................................................... 57
Fuente-Cracau, R. de la ............................................................ 90
Fuxa, S. Sgt. [Radio-Operator] Ernest C. ................................. 54
Gabriëlse-van Tuinen, Jeltje..................................................... 19
Garnier, Robert ........................................................................ 85
Garrison, Cap.Ch.Louis ........................................................... 66
120
Geense, Krina ..................................................................... 11, 84
Geldof, Franciscus “Frans” ................................................. 25, 75
Gerbrandij [Gerbrandy], Pieter Sjoerds .....................................97
Geschiere-Dingemanse, Elizabeth ............................................22
Geserick, Gefr. Fritz .................................................................57
Gillissen, Adriana Elisabeth “Sanne” .......................................25
Gilse, M. van ..........................................................................102
Gleihsinger, Ogren. Anton ........................................................47
Goedhart, Adriaan Willem .................................................. 11, 84
Goedhart, Frans.........................................................................99
Goedhart, Seiner 2e kl. [OVW] Willem .............................. 69, 90
Gokkes, Betsy Suzanna ....................................................... 41, 90
Gokkes, Eliazar ................................................................... 41, 90
Gokkes-Keizer, Geertruida ................................................. 41, 90
Gootjes, Pieter.........................................................................100
Gora, Karl .................................................................................47
Gorski, Gefr. Norbert ................................................................48
Graaf, D.J. de ............................................................................16
Graaf, Jan Pieter Henderik “Jantje” de ................................ 16, 75
Graaf-Davidse, Leintje de .........................................................16
Gräbner, Masch.Ogefr. Erich ....................................................47
Graf, Gren. Otto ........................................................................48
Graham, Tpr. John ....................................................................55
Grayburn, Lt. Richard Echlin ....................................................55
Gremlik, Gren. Richard.............................................................48
Grice, Trooper Joseph ...............................................................55
Grim, Cornelis .................................................................... 21, 93
Groot, Isaak Philip Joël de ............................................ 41, 81, 90
Groot, Pieter de ................................................................... 11, 93
Grootjans, Kplknst. Cornelis ............................................... 59, 80
Gruiter, Geertruid van de ..........................................................50
Gruting-Schickenberg, Gefr. Alfred ..........................................65
Gudmundsson, Sigurdur ...........................................................91
Guéguen, Sold. Allain Marie .............................................. 49, 84
Guignard, Jean Emile ................................................................58
Gunter, Tailgunner Sgt Noah ....................................................54
Günther, Uffz. Erich .................................................................48
Günther, Uffz. Fritz ..................................................................57
Haberl, Uffz. Kunibert ..............................................................47
Hakewill Smith, Maj.Gen. Edmund ..........................................97
Hall, mr. G. "Gijs" van ............................................................101
Hall, Walraven van .................................................................101
Hamel, Lodewijk Anne Rinse Jetze “Lodo” van .......................99
Hamelink, Sergt.Vltg.[Telgr.]Adriaan ................................ 61, 90
Hamelink, Sld.Inf. Pieter..................................................... 61, 90
Hamer, Adriana de .............................................................. 26, 93
Hamer, Marinus de ............................................................. 26, 93
Harbich, Ogefr. Jakob ...............................................................65
Harff, G.A. ................................................................................10
Harthoorn, Johanna Catharina............................................. 16, 90
Hass, Lt. Hans Georg ................................................................47
Haynam, Engineer S.Sgt Richard D ..........................................54
Hearnden, L.Cpl. Alfred Thomas ..............................................55
Heertje, Henri ..................................................................... 42, 90
Heertje-Schoolmeester, Evalina .......................................... 42, 90
Heidrich, Gefr. Emil Johann .....................................................47
Heier, Gefr. Willi ......................................................................47
Heijl, Johannes Adriaan van .....................................................37
Heijnen, Franciscus Karel .........................................................16
Heimke, Lt. Paul .......................................................................46
Heina, Stfw. Alfred ...................................................................47
Heinicke, Günter .......................................................................57
Heitmann, Ogefr. Walter ...........................................................47
Herbst, Ogefr. Erwin .................................................................47
Herold, Jakob ...................................................................... 49, 58
Heslinga, Freerk Wiebe ...................................................... 32, 90
Hesse, Serg. Richard Antonie .................................................. 61
Hesseling, Anton Hendrik ...................................................32, 90
Hesseling, Hugo Rudolf Werner .........................................32, 90
Hickmott, Spr. John Frederick ................................................. 55
Hiegenlich, D. .......................................................................... 90
Hiegenlich, L. .......................................................................... 90
Hiegenlich, R. .......................................................................... 90
Hiegenlich, S............................................................................ 90
Hiegenlich-de Metz, J. ............................................................. 90
Hiegenlich-Roozendaal, S. ....................................................... 90
Hildebrand, Matroos vliegtuigmaker 3e kl. Gerrit Everardus ... 50
Hillebrand, Cornelis “Cor” .................................................35, 94
Hintzke, Matr.Art.Gefr. Johann ............................................... 48
Hinz, Oschtz. Hermann ............................................................ 47
Hinze, Gefr. Heinz ................................................................... 47
Hirsch. Ob.Funker Wilhelm ..................................................... 48
Hoek, Jannes Hermanus van den .............................................. 32
Hoff, J.W. van 't ........................................................................ 10
Hoff-Calau, M.M. van 't ........................................................... 85
Hoffman-Wolff, H. .................................................................. 90
Höhn, Gefr. Fritz ...................................................................... 48
Holthuijzen, Kwart. Nicolaas ..............................................69, 90
Hoof, Jan Jozef Lambert “Jan” van .......................................... 98
Hoogenboom, Leendert Jakobus Adrianus “Leen” . 32, 80, 90, 99
Hoover, President Herbert ...................................................... 100
Horninge, H.G. ........................................................................... 9
Houmes, Lourus ....................................................................... 20
Huijssen, J.J. ............................................................................... 9
Huiszoon, Matr. 1 [zm] Lieven ...........................................50, 84
Hürten, Gefr. Wilhelm ............................................................. 47
Huschka ................................................................................... 31
Ingelse, Pieter......................................................................32, 90
Itallie, Frerik Bart van .............................................................. 42
Itallie-van Raalte, Anna Wilhelmina van ................................. 42
Jacobson, Anne Marie .............................................................. 42
Jacobson, Karel Levien ............................................................ 42
Jacobson, Karla Annie ............................................................. 42
Jacobson, Robbert Karel .......................................................... 42
Jacobson-Beever, Johanna ....................................................... 42
Jager, Kpl. Marn. Cornelis de ....................................... 69, 84, 90
Janse, Adriana Clara Margaretha ........................................24, 75
Janse, Jacob.........................................................................24, 75
Janse, Joos...........................................................................27, 93
Janse, Kees ............................................................................... 27
Janse, Tannetje ....................................................................16, 90
Janse-Melis, Neeltje ............................................................24, 75
Jansen, Hermanus .................................................................... 37
Janse-Steijn, Adriana Clara .................................................24, 75
Janskan, Uffz. Paul .................................................................. 47
Jesaijes-Braasem, Eva .........................................................42, 90
Joch, Uffz. Wilhelm ................................................................. 48
Jochmann, Uffz. Hermann ....................................................... 47
Jochums, Uffz. Heinrich .......................................................... 47
Jonckman, Wilhelmina Catharina ............................................ 16
Jong, Korp. Ewout Johannes de ............................................... 59
Jonge, Jhr. De........................................................................... 35
Jonkerman, Elizabeth ............................................................... 32
Joosse, Johannes Jacobus ....................................................21, 75
Joosse, Stoker 2e kl. Pieter Johannes ...................................69, 90
Jopse, Marinus Johann ............................................................. 37
Josse, Mar.d.log. Armand ........................................................ 66
Juliana Prinses der Nederlanden, H.K.H. ................................. 91
Juliana, Koningin der Nederlanden .......................................... 92
Juvin, Sold.Georges ............................................................49, 84
Kahre, Wachtm. Wilhelm ........................................................ 57
Kaland, Gerhardus Jan Constantijn .....................................11, 84
121
Kaland, Pieter ..................................................................... 12, 84
Kampa, Uffz. Josef ...................................................................47
Kapp, Gefr. Johannes ................................................................47
Kazmeier, Uffz. Max ................................................................65
Kellendonk, Sold. Arnoldus Franciscus ....................................59
Keller, Wilhelm ........................................................................57
Kervran, Sold. Yvon .................................................................66
Ketterij, Jacob van de................................................................13
Ketterij, Lieven van de..............................................................13
Kiener, Ogefr. Franz .................................................................48
Klaasen, Gerardus Johannes .....................................................16
Klink, Funker Bodo ..................................................................47
Klöters, Ogren. Wilhelm ...........................................................47
Kluijfhout, Matr. 1 Willem ................................................. 51, 84
Knoll, Ogefr. Rudolf .................................................................47
Kobrow, Kan. Kurt ...................................................................48
Kodde-Bosschaart, Elizabeth Catharina ....................................23
Koene, J.Ph..................................................................................9
Kögeler, J.W. ...............................................................................9
Köhler, Uffz. Wolfgang ............................................................47
Kok, Gerardus de ......................................................................28
Kom, Cornelis Gerhard Anton de .............................................95
Koppejan, J.C............................................................................27
Korstanje, Leunis ................................................................ 21, 75
Koster, Adriaan .........................................................................27
Kraak, Johannes Adrianus.........................................................22
Krahforst, Gren. Wilhelm .........................................................47
Kraker, Hendrik Levinus de ................................................ 12, 84
Kraker, Johannes de ............................................................ 12, 84
Kraker, Levinus de........................................................ 12, 84, 93
Kraker, M.L. de ........................................................................93
Kraus, Uffz. Edmund ................................................................47
Kross, Ogefr. Hans ( .................................................................57
Kubber, Sold. Arij de ................................................................61
Kubber, Sold. Janus de..............................................................61
Kuchuiran, Pte. George .............................................................56
Kudrna, Gefr. Josef ...................................................................47
Kühlich, Gefr. Johannes ............................................................48
Kühnel, Gefr. Hans Joachim .....................................................56
Kuijper, Celine J. ......................................................................98
Kuijper, Dirk de .................................................................. 61, 90
Kuipers-Rietberg, Helena Theodora “Heleen” ..........................99
Kwekkeboom, Antonina “Anna” ........................................ 27, 93
Kwekkeboom, C. ......................................................................29
Kwekkeboom, F. .......................................................................10
Kwekkeboom, Jan.....................................................................27
Kwekkeboom, Pieter ........................................................... 27, 93
La Planche, E. ...........................................................................84
Labbé, Cap. Jean .......................................................................66
Lamb, Sjt. John .........................................................................56
Landzaat, Majoor Willem Pieter .............................................100
Langebeeke, J. ....................................................................... 9, 85
Langenhahn, Uffz. Wilhelm ......................................................56
Laplanche, Sold. 2 Cl. Eugène François....................................49
Lausen, Omt. Hans....................................................................57
Le Borgne, Sold. Marcel Marie........................................... 49, 84
Le Bot, Capitaine Yves .............................................................85
Le Bougeant, Sold. Jean Marie ........................................... 49, 84
Le Gac, Charles Louis Marie ....................................................58
Le Guen, Sold. François Marie ........................................... 49, 84
Le Maresquier, Quartier-Maître Eugène Louis .........................59
Le Roux, Sold. René .................................................................66
Lechat, Sold. Marcel Gaston Joseph ................................... 49, 84
Leerzem, Jozias Abraham van ............................................ 26, 93
Lehnhausen, Pilot Lt Edward G ................................................54
Leigh, Piot Officer (Flt.Engineer) Eric .....................................54
Leijdesdorff, Louis ..............................................................42, 90
Leijdesdorff, S. ........................................................................ 90
Leijdesdorff-van Os, Rika Louise .......................................42, 90
Leijnse, Marn.2 Abraham Johannes ....................................69, 90
Leopold, Marcus ...................................................................... 42
Leroyer, Paul René Louis ......................................................... 58
Letellier, Sold. Eugène Raoul .............................................49, 84
Lohse, Gefr. Kurt ..................................................................... 47
Loomans, Abraham Hendrik ......................................... 32, 75, 80
Loon, Kornelis van..............................................................32, 90
Louazel, Sgt. Victor Eugène Raoul .....................................49, 84
Louwerse, Jan .......................................................................... 84
Louwerse, Krijn ............................................................ 26, 27, 93
Lücke, Lt. Karl Hubert ............................................................. 48
Ludikhuize, Johanna Frijke “Jopie” ....................................16, 90
Maartense, Jan Paulus .........................................................16, 75
Maartense, Pieter Franciscus ...............................................16, 75
Maartense-de Pan, Cornelia Maria ......................................16, 75
Maas, Hofm.bediende P. v.d. ................................................... 90
Maat, Cornelis Jacobus ............................................................ 22
Maat-Nortier, Sara ................................................................... 22
Mager, Ogefr. Kurt .................................................................. 47
Mahlfeld, Uffz. Willi ............................................................... 48
Makoski, Ogefr. Peter .............................................................. 48
Manecke, Gefr. Wilhelm .......................................................... 48
Marcus, L. ................................................................................ 90
Marijs, Jacobus ...................................................................12, 84
Marijs, Jan...........................................................................37, 84
Marijs, Jannetje ........................................................................ 50
Marijs, Joos .........................................................................37, 84
Marquardt, Gefr. Julius ............................................................ 47
Märten, Schtz. Erich ................................................................ 47
Martin, Rfn. James ................................................................... 55
Massee, J.I. .............................................................................. 21
Matzek, Ogren. Wilhelm .......................................................... 48
McCall, Rfn. David Thomas .................................................... 64
McKenna, Fus. Denis ............................................................... 55
McKenzie, Trooper William .................................................... 55
Meel, Sld. Ekl. Hubertus Marinus van ..................................... 69
Meerkamp van Embden, mr. A. .................................................. 9
Meerman, Abraham ................................................................. 14
Meerman, Adriaan ................................................................... 14
Meerman, Arij.......................................................................... 14
Meerman, D. ............................................................................ 84
Meerman, Egtbert .................................................................... 14
Meerman, Jacoba Adriana ...................................................12, 84
Meerman-Toussaint, Tannetje.............................................12, 84
Meijden, Johannes Jacobus van der.....................................32, 90
Meijers, Abraham Salomon ..................................................... 20
Meissner, Matr. Ogefr. Josef .................................................... 47
Melzer, Ogefr. Bruno ............................................................... 47
Mennink, J.C. ........................................................................... 98
Mertl, Ogefr. Konrad ............................................................... 47
Meulmeester, Izaäk .............................................................37, 84
Meves, Gefr. Karl .................................................................... 47
Mijnheer, Arend ..................................................................22, 75
Miller, Rfn. Thomas ................................................................. 64
Mink, Uffz. Hans ..................................................................... 56
Minnaard, Johannis .............................................................12, 84
Missaar, Adj. Opperkonstabel Jan ............................................ 60
Moerman, Sold. Johan .................................................. 59, 75, 80
Moes, Marinier 2e kl. [O.V.W.] Johannes ...........................69, 90
Moir, Rfn. Charles Tavendale .................................................. 64
Mol, Jan ................................................................................... 26
Momot, Sold. Auguste ............................................................. 66
Montgomery, Field Marshall Sir Bernard Law ...................... 101
122
Mooiman, Kees .........................................................................98
Moolenbroek, Marinus van ................................................. 28, 94
Morvan, Cap. Jean Louis ..........................................................66
Morvan, Sold. Guillaume Yves Marie ................................ 49, 84
Moser, Jäger Georg ...................................................................47
Mössner, Ogefr. Ernst ...............................................................47
Mulder, Joos ....................................................................... 12, 84
Mulder, notaris..........................................................................35
Munro, Cpl. Paul Ferguson .......................................................64
Nathan, Marcus ................................................................... 42, 90
Nawrotzki, Ogefr. Kurt .............................................................65
Neill, Driver George Henry ......................................................56
Niccolls, Sjt. Alfred Raymond ..................................................55
Nienhaus, Feldw. Hubert ..........................................................57
Niesthoven, Wilhelmus “Wim” .............................. 32, 75, 80, 90
Niven, Rfn. Thomas ..................................................................64
Noack, Gefr. Alfred ..................................................................47
Nood, Matroos 1e kl. Jan de ......................................................67
Nooijer, Adriaan de............................................................. 12, 84
Nooijer, Jannetje de ..................................................................14
Nooijer, Jozina de .....................................................................14
Nooijer, Neeltje de ....................................................................14
Nooijer-Meerman, Dora de .......................................................12
Nooijer-Meulmeester, Wilhelmina de ................................. 12, 84
Oberle, San.Ogefr. Hermann .....................................................48
Obruca, Ogefr. Otto ..................................................................56
Olmen, Petrus Hendricus van ....................................................28
Onbekende Britse soldaat..........................................................45
Onbekende Duitse soldaat............................................. 47, 49, 57
Onbekende Duitse soldaat Ogefr...............................................49
Onbekende Franse soldaat .................................................. 58, 66
Onbekende Russische soldaat ...................................................52
Onderdijk, Jacobus Hubertus “Ko” ..................................... 26, 93
Oostdijk, Willem .......................................................................23
Oosterling, Pieter ......................................................................13
Owen, Gnr. William Henry .......................................................64
Owen, Rfn. Thomas ..................................................................64
Padberg, Ogefr. Anton ..............................................................65
Pagter, Gerardus “Gerard” de ..................... 32, 33, 75, 80, 90, 96
Pagter, Leijntje A.M. ................................................................33
Pagter, Pieter “Piet” de ................................................. 32, 33, 90
Pagter, Pieter de .................................................................. 12, 84
Pagter-Gillissen, Margaretha Wilhelmina de ...................... 12, 84
Panak, Gren. Rudolf..................................................................47
Pas, Sold. Franciscus Martinus “Frans” van de .........................59
Pascot, Mar.d.log. Dénis Jean Edouard ............................... 49, 84
Paugstadt, Uffz. Wilhelm “Willy” ............................................57
Peene, Andries .................................................................... 20, 75
Peijl, Hofmeester F. van der......................................................90
Pelcat, Cap. Charles ..................................................................66
Pels, Petronella Johanna............................................................22
Pels-Groen, Johanna .................................................................22
Penninkx, Leendert ...................................................................32
Penninkx, Leonardus Hendrik ............................................. 32, 33
Petersen, Feldw. Peter ...............................................................57
Philippe, Sold. Etienne Louis .............................................. 49, 84
Picard, Stgefr. Heinz .................................................................48
Pienbroek, Johannes Willem “Jan”van................................ 33, 90
Pioch, Gefr. Werner ..................................................................57
Pleijte, 1e Lichtwachter-stuurman Pieter Jacob Laurens François
Johannes................................................................................60
Ploeg, Machinist W.J. v.d. ........................................................90
Polak, J.L. .................................................................................81
Polak, Lion.................................................................... 33, 42, 90
Polak, Mietje.............................................................................32
Polak, Simon ....................................................................... 42, 90
Polak-Braasem, Sara ...........................................................42, 90
Pollach, Ogefr. Rudolf ............................................................. 47
Polvliet, Lodewijk ...............................................................17, 75
Poortvliet, Paulus ................................................................12, 84
Poppe, Abraham Pieter ................................................. 37, 75, 80
Porcher, Sold. Michel Robert ..............................................49, 84
Post, Johannes .......................................................................... 98
Pouwer, Abraham “Bram” ............................................ 33, 90, 95
Prins, Abraham ...................................................................43, 90
Prins, Cecilia[M.] ................................................................43, 90
Prins, Clara .........................................................................43, 90
Prins-Menist, Sientje ...........................................................43, 90
Prisille, Gefr. Otto .................................................................... 48
Pross, San.Ogefr. Wilhelm ....................................................... 47
Provoost, Catharina .................................................................. 17
Pscheidt, Ogefr. Michael .......................................................... 47
Putte, Hubrecht van de .................................................. 37, 75, 80
Putter, Matroos A. de ............................................................... 90
Putto, Wilhelm Johann ............................................................. 21
Randwijck, mr. F.S.K.J. graaf van ............................................. 10
Rasche, Matr. Wolfgang .......................................................... 58
Rault, Cap. Constant ................................................................ 66
Rault, Cap.l Joseph ............................................................49, 84
Ravassy, Jean Philippe ............................................................. 58
Reichensteiner, Ogefr. Ferdinand ............................................. 65
Reijnhoudt, Korp. Pieter .......................................................... 60
Reinhardt, Matrose Wilhelm .................................................... 48
Reissig, Ogefr. Franz ............................................................... 47
Ribben, Rosa ............................................................................ 14
Ridder, Jannetje de ................................................................... 51
Ridder, Pieternella de ............................................................... 14
Riedel, Gefr. Johannes ............................................................. 48
Rijke, Johannes de ..............................................................12, 84
Rijke, Pieter de....................................................................12, 84
Rijke-Kaland, Johanna de ...................................................12, 84
Robert, Uffz. Egon ................................................................... 58
Robertson, Pte. Douglas ........................................................... 55
Roest, Pieter Cornelis “Piet” ...............................................16, 75
Roffey, Dvr. Thomas James ..................................................... 55
Rohrer, Ogren. Anton............................................................... 48
Roisin, Brig. Chef René Gaston ..........................................49, 84
Roland, Ogefr. Waldemar ........................................................ 47
Ronde, Hofmeester J. de .......................................................... 90
Roose, Willem Jacobus .......................................................35, 94
Roosevelt, Franklin Delano .................................................... 100
Roskam, Sold. 1e kl. Abraham ................................................. 73
Rossum, Sold. Piet van ............................................................ 73
Roth, Jan .................................................................................. 21
Roth-Koppejan, Maatje .......................................................21, 75
Rua, Sold. 2 Cl. Dominico ..................................................49, 84
Ruck, Engel.............................................................................. 19
Rudzinski, Gefr. Stefan ............................................................ 47
Saméry, Maître-Pilote Pierre Georges ...................................... 59
Sandberg tot Essenburg, jhr.mr. W.C........................................... 9
Sandberg, jhr. W.J.H.B. ....................................................96, 102
Sandt, Sold. Johannes Wilhelm van de ......................... 59, 75, 80
Santen, Salomon ...................................................................... 43
Sarbacher, Ob.Pionier Wilhelm ............................................... 48
Schaafsma, Max ....................................................................... 21
Schaft, Jannetje Johanna “Hannie” .......................................... 97
Scheele, Jacobus .................................................................12, 84
Scheele, Levinus .................................................................12, 84
Scheibe, Ogefr. Werner ............................................................ 48
Scheijbeler, Hendrik Leonardus ..........................................19, 75
Scheijbeler, Johan Frederik Hendrik ........................................ 66
Scheijbeler, Pieter ...............................................................19, 75
123
Schell, St.Feldw. Willi ..............................................................56
Schildgen, Gefr. Werner ...........................................................48
Schiller, Ogefr. Hans ................................................................47
Schipper-Goor, Truus ...............................................................20
Schlicke, Gren. Günther ............................................................58
Schmelzer, Hulpmachinist D. ...................................................90
Schmidt, Kol. ............................................................................59
Schmidt, Ogefr. Hans................................................................48
Schmidtke, Gren. Heinz ............................................................47
Schnabel, Ogefr. Erich ..............................................................48
Schneider, Gefr. Hans ...............................................................48
Schneider-Hahn, Berta ..............................................................43
Schonis, Waltherus Leander .....................................................37
Schot, Johannes.........................................................................17
Schout Velthuijs, A. ..................................................................29
Schout Velthuijs, Johanna ................................................... 29, 94
Schramm, Stabs.Gefr. Werner ..................................................48
Schroder, Heinrich Otto ............................................................25
Schroevers, Korp. Lieven.................................................... 51, 90
Schroevers, Lieven....................................................................13
Schroevers, Maarten ........................................................... 12, 84
Schroevers, Maria .....................................................................13
Schroevers, Sld. 1e kl. Adriaan...................................... 69, 84, 90
Schuller, Ogefr. Josef ................................................................48
Schulz, Gefr. Gerhard ...............................................................48
Schulze, Gren. Karl ...................................................................48
Schüritz, Ogefr. Otto .................................................................48
Schwarz, Ogren. August ...........................................................48
Seeger, San. Ogefr. Alfred ........................................................48
Siddall, L/Cpl. Laurence ..................................................... 55, 64
Siereveld, Blaas Jacob ..............................................................14
Siereveld, Elisabeth ..................................................................13
Siereveld, Grietje ......................................................................14
Siereveld, Hendrik ....................................................................14
Siereveld, Jozias .......................................................................14
Siereveld, Lieven ......................................................................14
Simonds, Lt.Gen. Guy Granville ...............................................97
Sixsmith, Maj. John Dennis Charles .........................................64
Slomp, ds. .................................................................................99
Slonka, Gren. Ferdinand ...........................................................48
Smit, Johan Jacobus “Johan“ ........................................ 33, 90, 98
Smit, W.A. ................................................................................29
Smith, Gnr. Benjamin ...............................................................64
Smith, Pte. Andrew Hunter .......................................................55
Smolders, L.C. ..........................................................................16
Smolders-de Klerk, Cornelia............................................... 16, 75
Snoep, Korp. Cornelis ............................................. 59, 75, 80, 90
Solbu, Lt. Alf Christian .............................................................67
Soulsby, F/O Bernard................................................................45
Spiess, Hauptgefr. Paul .............................................................57
Sprundel, A.J. van........................................................................9
Steen, Matroos L. v.d. ...............................................................90
Steffelin, Bootsm. Hans ............................................................47
Stein, Wachtm. Burckhart .........................................................47
Steketee, Janus Leendert ..................................................... 33, 90
Steur, Jansje de .........................................................................17
Steur, Maatje de ........................................................................17
Steur, Tinus de ..........................................................................17
Steutel, Catharina Hendrika ................................................ 19, 75
Stichel, Stoker B. van de ...........................................................90
Stiebner, A.M............................................................................96
Stieglitz, Gefr. Gustav...............................................................57
Stölzig, Hans .............................................................................57
Strien, familie Van ....................................................................27
Sturm, Cornelis Willem “Kees” ........................ 33, 75, 80, 90, 95
Sturm, Jan ........................................................................... 12, 84
Sturm, Jozias .......................................................................12, 84
Swaalep, E. .............................................................................. 90
Sykes, L.Cpl. David ................................................................. 55
Taijtelbaum, J.M. ..................................................................... 90
Taijtelbaum-Levie, B. .............................................................. 90
Tardival, Sold. 2 Cl. Joseph ..................................................... 66
Taubert, Ogefr. Herbert ............................................................ 48
Taylor, Martha Alice ................................................................ 67
Temme, Hptm. Kurt ................................................................. 48
Terwindt, Béatrice Wilhelmina Maria Albertina “Trix” ......... 101
Tesch, St. Intendant Wilhelm ................................................... 47
Thibon, Sold. Léon .............................................................50, 84
Thompson, Rfn. Albert Erwin .................................................. 64
Thurman, Leading Craftman Roy ............................................ 55
Tighe, Petty Officer Motor Mechanic John Frank .................... 55
Tisserand, Marinus Christiaan.............................................16, 75
Tisserand-Maartense, Fransina............................................16, 75
Töbsch, Uffz. Paul ................................................................... 47
Toublanc, Georges René Raymond .....................................58, 90
Trelenberg, Ogefr. Ludwig ...................................................... 47
Ulrich, Jacobus......................................................................... 57
Vaane, Pieter Marinus ................................................... 29, 90, 94
Veen, Gerrit-Jan “Gerrit” van der .....................................97, 102
Vellekoop, Gerrit Pieter ......................................................20, 75
Ven, Sgt.2 Johannes Franciscus van de .................................... 66
Ventevogel, Kwartm. Pieter ..................................................... 51
Verburg, Pieter André Johan Cornelis...................................... 38
Verdonk, Bastiaan Pieter .......................................................... 28
Verhage, Christiaan.............................................................22, 75
Verhage-Vermeulen, Johanna Catharina .................................. 22
Verheijke, Jan .....................................................................27, 94
Verkleij, Sergt. Adrianus Theodorus Antonius ...................61, 90
Verlare, J. ................................................................................. 10
Vermeulen, J.C. ....................................................................... 75
Vermeulen, Johannes Hendricus .............................................. 22
Vermeulen-van Doorn, Jacoba Magdalena............................... 22
Versluijs, Adriaan ...............................................................24, 75
Verweij, Sld. Ekl. Nicolaas Johannes ..................................69, 90
Veterman, Eduard Necker ........................................................ 96
Vetter, Ob.Zahlm. Stadtinsp. Walter ........................................ 48
Veur, mr. M.W.G. van der .......................................................... 9
Visbeen, Serg. Jacob ...........................................................61, 80
Visser, Dingeman de ...........................................................22, 75
Vitt, Ogefr. Ernst ..................................................................... 46
Volk, Machinist A. ................................................................... 90
Volkmann, Gefr. Paul Wilhelm ................................................ 57
Voogd, Cornelia de ....................................................... 12, 84, 94
Voogd, Cornelis de .............................................................26, 94
Voogd, Johannes de ............................................................26, 94
Vorrink, Jacobus Jan “Koos” ................................................... 99
Vos, Albertus Johannes “Bert” de .......................................26, 93
Vos, Elt.Vlg.Wnr. Pieter de ................................................69, 90
Vos, Matroos vliegtuigmaker 3e kl. Johannes Marinus de ........ 50
Vos, Willem de ...................................................................22, 75
Vos-de Klerk, Carolina Wilhelmina “Lien” de ...................26, 93
Vreugdenhil, W.B. ................................................................... 96
Vriesman, Bernhard ................................................................. 43
Vriesman, Henriëtte ............................................................43, 90
Vriesman, Levie Berend .....................................................43, 90
Vriesman, Maurits.................................................................... 43
Vriesman-van Wittene, Rebecca Bartha..............................43, 90
Vroonland, Eduard ................................................................... 21
Waarde, Adriana van...........................................................12, 84
Waarde, Jannetje Catharina van ............................................... 12
Waarde, Jozina van .............................................................12, 84
Waarde, Pieternella van ......................................................12, 84
124
Wagner, Ogefr. Gerhard ...........................................................49
Walg, A.....................................................................................90
Walg, J. .....................................................................................90
Walg, M. ...................................................................................90
Walg, V.....................................................................................90
Walg-Cracau, E.........................................................................90
Walré de Bordes, mr.dr. J. van ............................................... 9, 91
Wandaller, Stabs.Fw. Johann ....................................................57
Wanrooij, Matroos G. van.........................................................90
Wattel, Jacobus ................................................................... 19, 75
Wattel, Willem .................................................................... 35, 94
Weber, Matr.Pion. Willi Ernst Kurt ..........................................48
Weel, H.M. van.........................................................................90
Weel, mr.A.J. van der ..................................................................9
Weichsberger, Leutn.d.Reserve Franz ......................................48
Weij, Johan van der ................................................ 33, 75, 80, 90
Weill, Lt. Claude................................................................. 50, 84
Weinmann, Ogefr. Adolf ..........................................................47
Wennink, Jan ............................................................................31
Werner, Ogefr. Gerhard ............................................................48
Westdorp, Adriaan ....................................................................38
Whitworth, Pte. William ...........................................................55
Wielemaker, Sgt. Marinier [O.V.W.] Cornelis .................... 69, 90
Wiesler, Gefr. Josef ..................................................................48
Wiesner, Ogefr. Fritz ................................................................57
Wiessner, Charles Francois ................................................. 20, 75
Wiessner-van der Bliek, Cornelia Frederica..............................17
Wijngaarden, Hendrika Klaziena Adriaantje “Henny”van .. 12, 84
Wijngaarden, Jan van ..........................................................12, 84
Wijngaarden, Willem van ........................................................ 20
Wijngaarden-de Boer, Huiberdina Heiltje “Dien” van ........12, 84
Wilhelmina, Koningin der Nederlanden ................................... 97
Willeboordse, Arie ..............................................................20, 75
Willemse, Jacob ..................................................................29, 94
Willemse, R. ............................................................................ 29
Wisse, Catharina “Kaatje” ..................................................18, 75
Witkin, Navigator 2/Lt Leonard ............................................... 54
Wittene-Braasem, Betje van................................................43, 90
Woerden, A.V.N. van............................................................... 24
Woerkens, Antonie Petrus van ................................................. 17
Wolf, Ogefr. Michael ............................................................... 47
Wolff, I. de ............................................................................... 91
Wouters-Moens, Jacomina ..................................................12, 84
Wussow, Ogefr. Edmund ......................................................... 48
Young, Waistgunner Sgt William C. ........................................ 54
Zandstra, Annie Marie “Anneke” ............................................. 18
Zandstra, Martina Toussina “Tineke” ...................................... 18
Zangerie, Uffz. Johann “Hans” ................................................ 57
Zaus, Gefr. Friedrich ................................................................ 47
Zöller, Wilhelm ........................................................................ 57
Zonneveld, Schrijversmaat Willem ......................... 60, 75, 80, 89
Zwartverwer, Levie .............................................................43, 90
Zwartverwer-Ziff, Maria .....................................................43, 90
Zweden, Kpl. Marinus Cornelis van......................................... 61
Zwengert, Gefr. Eugen ............................................................. 47
Zwigtman, Sgt. Jan .............................................................61, 90
125
Afkortingen
2/Lt.
2nd Lieut.
2nd Lieutenant [GB, USA]: Tweede Luitenant
2nd Lieutenant [GB, USA]: Tweede Luitenant
Adj.
ARM
Adjudant [F], Adjutant [GB]: Adjudant
visserschip uit Arnemuiden
Bootsm.
BTB
BV
Bootsman [NL], Bootsmann [D]
Bataljon Technische Bewakingstroepen
Bewakingsvaartuig
Cap.
Cap.Ch.
Capt.
CMH
Co.
COAK
CP
Cpl.
Caporal: Korporaal
Caporal-Chef : Korporaal (1e klas)
Captain [GB], Capitaine [F]: Kapitein
Centraal Militair Hospitaal
Company: maatschappij of bedrijf
Centrale Opleidingsschool voor Administratief Kader
Compagnie Pioniers
Corporal: Korporaal (1e klas)
dhr.
Dr./dr.
Dvr.
ds.
DUKW
de heer
Doctor
Driver
dominee
Afkorting van codes voor een Amerikaans gemotoriseerd amfibievoertuig op wielen
fam.
Feldw.
Flak
Flt.Engineer
F/O
F/O
Fus.
familie
Feldwebel: Sergeant (1e klas)
Flugzeugabwehrkanone: luchtdoelgeschut
Flight Engineer: boordwerktuigkundige
Flight-Officer [USA]: Adjudant-Onderofficier
Flying-Officer [GB]: 1e Luitenant
Fusilier: soldaat
Gefr.
Gen.
Gnr.
Gren.
Gefreiter: Soldaat
General; Generaal
Gunner: kanonnier
Grenadier: Soldaat
Hauptgefr./Hgefr.
HBY
HLI
HM
Hofm.
Hptm.
Hr.Ms.
Hauptgefreiter [D]: Korporaal
Herbegraven in Ysselsteyn
Highland Light Infantry
Hare Majesteit
Hofmeester
Hauptmann: Kapitein
Hare Majesteit
ir.
Ingenieur
Jhr.
jr.
Jonkheer
junior
Kan.
KIA
kl.
KLM
KM
KNIL
Kol.
Korp.
Kpl.
Kpl.knst.
KRO
Kwartm.
Kanonier: kanonnier
Killed In Action: gesneuveld
klas(se)
Koninklijke Luchtvaart Maatschappij
1.Koninklijke Marine
2.Koninklijke Maatschappij
Koninklijk Nederlands-Indische Leger
Kolonel
Korporaal
Korporaal
Korporaal konstabel
Katholieke Radio Omroep
Kwartiermeester
LCG
L.Cpl.
L/Cpl.
Leutn. d.Reserve
LKP
LO
Lt.
Lt.Gen.
Landing Craft Gun [GB]
Lance-Corporal: Korporaal
Lance-Corporal: Korporaal
Leutnant: Luitenant
Landelijke Knokploegen
Landelijke Organisatie tot hulp aan onderduikers
Lieutenant
Lieutenant-General: Luitenant-Generaal
126
Macht.
Maj.
Maj.
Maj.Gen.
Mar.brig.
Mar.d.log.
MARBRIG
Marn.2
Masch.
Matr.
MBE
MG
MIA
ML
Mlt.Sgt.
MMD
MP
MP
mr.
Machinist
Major [D],[GB], [NL]: Majoor
Major [F]: Kapitein
Major-General: Generaal-Majoor
Mariniersbrigade
Maréchal des logis: Wachtmeester
Mariniersbrigade
Marinier 2
Maschinist [D]: machinist
Matrose, Matroos
Member of the Order of the British Empire: Britse militaire onderscheiding
Militair Gezag
Missing In Action [GB/USA]: vermist
Militaire Luchtvaart (KNIL)
Militair Sergeant
Militaire Motor Dienst
Militair Particulier
Militaire Politie
meester
NH
NS
NSB
Nederlands Hervormd
Nederlandse Spoorwegen
Nationaal-Socialistische Beweging
Obergefr.
Ob.Feldw.
Ob.Pion.
Ob.Zahlm.
OD
Ogefr.
Ogren.
OGS
Omt.
Oschtz.
OVW/O.V.W.
Obergefreiter: Korporaal
Oberfeldwebel
Oberpionier
Oberzahlmeister
1.Ordedienst
2.visserschip uit Ouddorp
Obergefreiter [D]: Korporaal
Obergrenadier: Soldaat 1e klas
Oorlogsgravenstichting
Obermaat
Oberschütze: Soldaat 1e klas
oorlogsvrijwilliger
Pion.
Prof.
Pte.
PZC
Pz.Jg.
Pionier
Professor
Private: Soldaat
Provinciale Zeeuwsche Courant
Panzer Jäger: soldaat voor anti-tankdoeleinden ingezet
RAF
RASC
Rfn.
RI
RIP
RK
Royal Air Force [GB]
Royal Army Service Corps [GB]
Rifleman; Soldaat
Régiment d’Infanterie [F], Regiment Infanterie [NL]
Rest in Peace [GB]
1.Rode Kruis
2.Rooms-Katholiek
San.Fw.
San.Ogefr.
Schr.
Schtz.
SD
Serg.
Sergt..
S.Sgt.
Sgt.
Sgt. 2
Sjt.
Sld.Ekl.
Sold.1e kl.
Sld.Inf.
S.Lieut.
Sold.
Sold. 2 cl.
Spr.
Sqdn
SR
sr.
SS
St.Feldw.
Stabs.Fw.
Stabs.Gefr.
Sanitäter Feldwebel
Sanitäter Obergefreiter
Schrijver
Schütze
Sicherheitsdienst
Sergeant [GB], Sergent [F], Sergeant [NL]
Sergeant [GB], Sergent [F], Sergeant [NL]
Staff-Sergeant: Sergeant 1e klas
Sergeant [GB], Sergent [F], Sergeant [NL]
Sergeant 2e klas
Serjeant
Soldaat 1e klas
Soldaat 1e klas
Soldaat Infanterie
Sous-Lieutenant: Tweede Luitenant
Soldat: Soldaat
Soldat 2ème Classe: Soldaat 2e klas
Sapper: geniesoldaat
Squadron: squadron, eskader
Scottish Rifles
senior
Waffen-SS
Stabsfeldwebel: Sergeant-Majoor
Stabsfeldwebel: Sergeant-Majoor
Stabsgefreiter: Korporaal
127
St.Gefr.
St.Fw.
St.Intendant
Stabsgefreiter: Korporaal
Stabsfeldwebel: Sergeant-Majoor
Stabsintendant
Tpr.
Trooper
U
Uffz.
USAAF
U-boot
Unteroffizier [D]: Sergeant
United States Army Air Force; Amerikaanse Luchtmacht
VHK
VK
Vlgt. Telgr.
VRH
Verzetsherdenkingskruis
Verzetskruis
Vliegtuigtelegrafist
Vrijwillige Reserve Hulpschepen
Wachtm.
Wachtmeester
ZKH
zm
ZRD
Zijne Koninklijke Hoogheid
zeemilicien: zeesoldaat
Zee Reddingsdienst van het Rode Kruis
128
Bronnen
Archieven
Zeeuws Archief:
Archief Brandweer Middelburg
Archieven gemeenten Middelburg, Arnemuiden, Nieuw- en Sint Joosland en Sint Laurens
Archief gemeentesecretarie Middelburg
Archief gemeente Vlissingen (Verslag oorlogsslachtoffers in de Tweede Wereldoorlog)
Archief Rode Kruis Kring Zeeland
Archief Luchtbeschermingsdienst Middelburg
Archief Militair Gezag
Archief Politie Middelburg
Archief Franse gesneuvelden (J. Hey MBE)
Gemeente Middelburg:
Dossier oorlogsgraven
Dossier militaire graven
Dossier burgerslachtoffers
Archief Algemene Begraafplaats Middelburg
Boeken
Buffaloes bevrijden Middelburg
De groep van Beest, geschiedenis van een Walcherse
verzetsgroep 1940-1943
De opkomst en ondergang van een wethouder
De strijd in Zeeland, mei 1940
Doelwit Dijk…, bevrijdingsdrama
Duitse militaire standrechtelijke executies in Zeeland
En nooit was het stil, Kroniek van een luchtoorlog deel I en II
Ereveld Loenen
Gestold verleden
Gevallen en gebroken
Het kruis in de duinen bij Klein-Valkenisse
Het tij keert… 1944-1946
Laatste bericht, Ereveld van Indië en Nieuw-Guinea
Maneblussers in oorlogstijd
Middelburg 17 mei 1940, Het vergeten bombardement
Middelburg 1940-‘45
Middelburg in oorlogs- en bezettingsjaren
Nederlanders in Neuengamme
Opkomst en ondergang van een wethouder
Slagveld Sloedam
Verliesregister 1939-1945
Vrij van explosieven
Zeeland 40-45 deel I
Zeeland 40-45 deel II
Het Grote Gebod deel I en deel II, Gedenkboek van het
verzet in LO en LKP
Dagboeken:
M. Braat, Nieuw- en Sint Joosland
Janke Terwal [een verpleegster van het Gasthuis
Middelburg 5.9.1944/25.5.1945]
A.V.N. van Woerden
Tijdschriften, artikelen e.d.
De strijd om de Zeeuwse Eilanden in mei 1940
De Wete
Arneklanken
Gedenkrol van de Koninklijke Marine 1939-1962
Lijsten van gesneuvelde militairen in Ned. Indië
Lijst slachtoffers Korea-oorlog
J.N. Houterman
J.N. Houterman
J.J.van der Weel
F.M.J. Stuvel en C.D. Kamerling
Onder redactie van Adrie Lous e.a.
Hans Sakkers
Gerrit J. Swanenburg
J. Heerze, J. Kooistra en J. Teeuwisse (OGS)
A.B.J. Goossens
Kees de Koning & Wally Blaas
H.J. Vader
Stichting Aldegonde
Jack Kooistra
B. van der Weel
Peter Sijnke (redactie) e.a.
M. Sanderse
Mr. M.W.G. van der Veur
Stichting Vriendenkring Neuengamme
J.J. van der Weel
R.E. Hoebeke
SGLO
J. van Woensel (Instituut voor Militaire Geschiedenis KL)
L.W. de Bree
drs. G. van der Ham
De Gedenkboekcommissie
Coll. E. Braat
Zeeuws Archief
Zeeuwse Bibliotheek
In: Mars et Historia door dr. F. Snapper
Kwartaalblad van de Heemkundige Kring Walcheren
Uitgave van de Historische Vereniging Arnemuiden (HVA)
Samengesteld door Harry Floor
Vereniging Oud Militairen Indiëgangers (VOMI) afd. Zeeland
Internet
Digitale bronnen
Databank gesneuvelde Franse militairen Nederland, Stichting Bevrijdingsmuseum Zeeland
Databank neergestorte vliegtuigen, Stichting Wings To Victory
Debt of Honour Register (War Dead), Commonwealth War Graves Commission
Digitaal monument Joodse gemeenschap in Nederland, Stichting Digitaal Monument Joodse
gemeenschap in Nederland
Databank gevallenen Eerebegraafplaats Bloemendaal, Stichting De
Eerebegraafplaats te Bloemendaal
Erelijst van gevallenen 1940-1945, Tweede Kamer der Staten Generaal/NIOD
Mémoires des Hommes, Ministère de la Défence, Frankrijk
Slachtofferregister, Oorlogsgravenstichting, Nederland
The World War II Honor Roll, American Battle Monuments Commission, VS
Verliesregister Studiegroep Luchtoorlog, Studiegroep Luchtoorlog
129
www.bmzeeland.nl
www.stichtingwingstovictory.nl
www.cwgc.org
www.joodsmonument.nl
www.eerebegraafplaatsbloemendaal.eu
www.erelijst.nl
www.defense.gouv.fr
www.ogs.nl
www.abmc.gov
www.sglo.nl
Vermissten und Toten Datenbank,Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.,
Bondsrepubliek Deutschland (Gräbersuche Online)
www.volksbund.de
Krantenbankzeeland, Zeeuws Archief (PZC enz.)
War Over Holland, Stichting Kennispunt mei 1940
Zeeuwen Gezocht, Zeeuws Archief
Informatie over oorlogsslachtoffers, Wikipedia
www.krantenbankzeeland.nl
www.waroverholland.nl
www.zeeuwengezocht.nl
www.wkipedia.nl
130
Fotoverantwoording
Hoofdstuk
Onderwerp
Voorzijde
Monument op Alg.Begraafplaats (linksboven)
Twee grafstenen in Erehof (rechtsboven)
Frans monument op Franse Militaire Begraafplaats
(linksonder)
Grafsteen op Amerikaanse Begraafplaats Margraten
(rechtsonder)
Belanghebbende/bron
R.E. Hoebeke
R.E. Hoebeke
R.E. Hoebeke
R.E. Hoebeke
Voorwoord
Burgemeester mr. H.M. Bergmann
A. van Belzen (gemeente Middelburg)
1.Algemeen
Burgemeester H.G. Horninge
Burgemeester mr.dr. J. Walré de Bordes
Burgemeester mr. F.S.K.J. graaf van Randwijck
Burgemeester J.W.van ’t Hoff
Fam. Horninge
internet
Fam. Van Randwijck
krantenbank Zeeland
2.Burgerslachtoffers van bombardementen enz.
Baaijens, J.A.
Baaijens, T.
Baaijens, W.A.
Baas jr., Casper
Belzen, A. van
Belzen, C. van
Bernard-van Kampen, A.
Boon, Frederik
Boon, P.
Boone, M.
Boone, M.C.
Cevaal, Aarnoud
Davidse-van Keulen, N.
Dekker, Lein
Faasse, A.
Geense, Krina
Geldof, Frans
Gillissen, Sanne
Graaf-Davidse, Leintje de
Graaf, Jantje de
Grim, Cornelis
Groot, Pieter de
Houmes, Lourus
Janse, Joos
Kaland, G.J.C.
Kaland, Johanna
Kaland, Pieter
Klaasen, Gerard
Kodde-Bosschaart, E.C.
Korstanje, Leunis
Louwerse, Krijn
Ludikhuize, Jopie
Kwekkeboom, Antonina
Kwekkeboom, Piet
Mijnheer, Arend
Onderdijk, Ko
Pagter, P. de
Peene, Andries
Poortvliet, Paulus
Rijke, Johannes de
Rijke, Pieter de
Scheele, J.
Scheele, L.
Siereveld, H.
Vos, Bert de
Vos-de Klerk, Lien
Vos, Willem de
Wijngaarden, Fam. Van [grafsteen]
Wisse, Catharina
Wouters-Moens, J.
Zandstra, Anneke
Zandstra, Tineke
Fam. Baaijens
Fam. Baaijens
Fam. Baaijens
Nabestaanden Fam. Baas
Historische Vereniging Arnemuiden
Nabestaanden Fam. C. van Belzen
F. Bernard
Fam. Boon (via Walter Boon)
Fam. L. Blankenburgh, Nieuwdorp
Fam. Boone, Nieuw- en Sint Joosland
Fam. Boone, Nieuw- en Sint Joosland
Fam. Cevaal
Rinus Davidse
Han Dekker
Foto uit: Doelwit dijk…bevrijdingsdrama
Nabestaanden K. Geense
P. Geldof, Middelburg
J. Gillissen, Middelburg
Lenie Stokman-de Graaf (PZC 24 april 2010)
Lenie Stokman-de Graaf (PZC 24 april 2010)
Fam. Grim
J. Stroo-de Groot
Foto uit: Doelwit dijk…bevrijdingsdrama
Fam. Braat, Bussum
Foto uit: Doelwit dijk…bevrijdingsdrama
Foto uit: Doelwit dijk… bevrijdingsdrama
Foto uit: Doelwit dijk… bevrijdingsdrama
Fam. Klaasen
Mevr. Kodde, Nieuw- en Sint Joosland
Huib Korstanje
Mevr. K.Koole-Louwerse, Oost-Souburg
Mevr. Annie Beerens-Ludikhuize, Middelburg
Mevr. Kwekkeboom-van Waarde, Arnemuiden
Mevr. Kwekkeboom-van Waarde, Arnemuiden
G. Michielsen-Mijnheer
Fam. Onderdijk
Internet
Annemieke de Munck
Nabestaanden Fam. Poortvliet
Foto uit: Doelwit dijk… bevrijdingsdrama
Foto uit: Doelwit dijk… bevrijdingsdrama
Dhr. Scheele, Arnemuiden
Dhr. Scheele, Arnemuiden
T. de Nood-Siereveld
Nabestaanden fam. De Vos
Nabestaanden fam. De Klerk
Wim de Korte
www.on-line.begraafplaatsen.nl
C. van de Woestijne
C. Janse, Nieuw- en Sint Joosland
C. Mailly, Assen
C. Mailly, Assen
131
ARM 3, ARM 9, ARM 35
Herdenkingssteen C. Grim
Monument op Rooms-Katholieke Begraafplaats te
Middelburg
Monument op de Nieuwe Algemene Begraafplaats
te Nieuw- en Sint Joosland
Monument op de Algemene Begraafplaats te
Arnemuiden
Monument op de Algemene Begraafplaats te
Sint Laurens
Historische Vereniging Arnemuiden
Internet
R.E. Hoebeke
R.E. Hoebeke
R.E. Hoebeke
R.E. Hoebeke
3.Verzetsslachtoffers
Baas, A. [grafsteen]
Beest, A.C. van
Beusekom, J. van [grafsteen]
Bijl, G. van der
Damen, W.J.
Doorninck, ir. W.H. van
Ende, G.F.C. van den
Francois, J.J. [grafsteen]
Francke, J.
Hesseling, A.H.
Hesseling, H.R.W.
Hillebrand, C.
Hillebrand, C. [grafsteen]
Hoogenboom, L.J.A.
Niesthoven, W.
Pagter, P. de
Pagter, G. de
Penninkx, L.H.
Pienbroek, J.W.
Polak, L.
Pouwer, A.
Smit, J.J.
Sturm, C.W.
Weij, J. van der
internet
Foto uit: De Groep van Beest
OGS
internet
Foto uit: Het Grote Gebod, gedenkboek van het verzet in LO en LKP
internet
internet
OGS
internet
Riaan Rijken
Riaan Rijken
Fam. Hillebrand
OGS
Foto uit: De Groep van Beest
Foto uit: Het Kruis in de duinen bij Klein-Valkenisse
Foto uit: De Groep van Beest
Foto uit: De Groep van Beest
OGS
internet
internet
Foto uit: De Groep van Beest
Oorlogsgravenstichting
Foto uit: De Groep van Beest
Nabestaanden Fam. Van der Weij
Plaquette burgerslachtoffers Abdijplein
Kleine plaquette met twee namen Abdijplein
R.E. Hoebeke
R.E. Hoebeke
4.Omgekomen dwangarbeiders
Davidse, L.
Delst, J.
Deij, W.J.
Elenbaas, J.M.
Elenbaas, J.M. [grafsteen]
Heijl, J.A. van
Jopse, M.J.
Marijs, J. [grafsteen]
Westdorp, A.
Barend Puijpe
Internet: Fam. Delst
OGS
OGS
OGS
C. Boone-van den Berg
OGS
OGS
OGS
Gedenkteken begraafplaats Mölkau
OGS
5.Joodse slachtoffers
Boasson, M.H.
Barkelau, E.
Cohen-Wijnberg,L.
Vriesmann-van Wittene, R.B.
Foto uit: Opkomst en ondergang van een wethouder
Internet
internet
internet
Toegangspoort Auschwitz-Birkenau
Station Sobibor
Joods monument op de Joodse Begraafplaats
internet
internet
R.E. Hoebeke
6.Gesneuvelde en (vermiste) militairen
Amerikaanse militairen
Dolan, 2nd Lieut.
Stichting Wings to Victory
Britse militairen
Sixsmith, Maj. J.D.C.
Fam. Sixsmith, GB
Duitse militairen
Engels, Uffz. K.
Heimke, Lt. P.
Paugstadt, Uffz. Willy
Vitt, Ogefr. E.
internet
internet
Fam. Paugstadt (via Jan. H. Wigard)
internet
132
Franse militairen
Camus, Sgt. J.J.A.
Internet: www.cieldegloire.com
Nederlandse militairen
Aarts, Dpl. Sold. J.L.G. [grafsteen]
Belzen, Korp. J. van
Belzen, Korp. J. van [grafsteen]
Breure, Korp. A.L.
Dijkstra, Korp. G.
Boasson, Res.Kapt. M.W. [grafsteen]
Doeser, Korp. B.A. [grafsteen]
Doorn, Marva 3e kl. A.
Hamelink, Serg. Vltg. A. [grafsteen]
Hamelink, Sold. Inf. P. [grafsteen]
Hildebrand, Vliegt. G.E.
Kellendonk, Sold. A.F. [grafsteen]
Kubber, Sold. A. de [grafsteen]
Kubber, Sold. J. de [grafsteen]
Missaar, Adj.Opp. J. [grafsteen]
Nood, Matr. 1e kl. J. de [grafsteen]
Pas, Sold. F.M. van de [grafsteen]
Pleijte, 1e Lichtw.Stuurman P.J.L.F.J. [grafsteen]
Reijnhoudt, Korp. P.
Scheijbeler, Sold. [grafsteen]
Schroevers, Korp. L. [grafsteen]
Ven, Serg. J.F. van de [grafsteen]
Ventevogel, Kwart.P.
Visbeen, Serg. J.
OGS
Foto uit: Arneklanken
OGS
Fam. Breure
internet
OGS
OGS
internet
OGS
OGS
Fam. Hildebrand
OGS
OGS
OGS
OGS
T. de Nood-Siereveld
OGS
OGS
Annie Walraven
R.E. Hoebeke
OGS
OGS
Historische Vereniging Arnemuiden
De Tweede Wereldoorlog op Goeree-Overflakkee (St. WO2 Goeree-Overflakkee)
Noorse militairen
Lt. Solbu
G. Fosse
Internet
Internet
Russische militairen
Onbekende militair
Onbekende militair
Remco Reiding
Remco Reiding
Algemene Begraafplaats te Arnemuiden
(ca. 1945-1955)
Franse veldgraven bij de Sloedam
British War Cemetery Bergen op Zoom
Duitse Militaire Begraafplaats Ysselsteyn
Canadian War Cemetery Bergen op Zoom
Herdenkingsmonument op Grebbeberg
Opgraving Sgt. Camus te Kleverskerke
Hr.Ms. Caroline
Herdenkingsplaat P.J.L.F.J. Pleijte
Groepsfoto Hr.Ms. Pro Patria
Stichting Museum Arnemuiden (via: L.C. Schouls)
Erfgenamen P.G. van den Bosse
R.E. Hoebeke
R.E. Hoebeke
R.E. Hoebeke
OGS
G. de Nooijer, Arnemuiden
internet
internet
internet
7.Gesneuvelden in Nederlands-Indië 1945-1962
Alle Nederlandse militairen
OGS
Bronzen Plaquettes Gesneuvelde Militairen
Nederlands-Indië 1945-1962 Abdijplein
R.E. Hoebeke
8.Gesneuvelden in de Korea-oorlog 1950-1953
Geen
9.Begraafplaatsen
Crematorium en Alg. Begraafplaats Middelburg
Erehof
Overzichtstekening Erehof
Vijftien grafstenen oorlogsslachtoffers rij A
Vijftien grafstenen burgerslachtoffers rij B
Gemeente Middelburg. Bewerkt door A. Geluk.
R.E. Hoebeke
Gemeente Middelburg. Ontworpen door A. Geluk
R.E. Hoebeke
R.E. Hoebeke
Sgt. J. Visbeen
Graf van Kplknst. C. Grootjans geen grafsteen
Graf van A.C. van Beest
Graf van W.J. Damen
Graf van L.J.A. Hoogenboom
Graf van L. Polak
Graf van I.P.J. de Groot
R.E. Hoebeke
R.E. Hoebeke
R.E. Hoebeke
R.E. Hoebeke
R.E. Hoebeke
R.E. Hoebeke
R.E. Hoebeke
133
10.Oorlogsmonumenten
Slachtoffers oorlogsgeweld
Monument Sloedam The Causeway
Frans monument op de Sloedam
Onthulling Frans monument
Brits monument op de Sloedam
Canadees monument op de Sloedam
Onthulling informatiebord op de Sloedam
Waarom staan deze monumenten hier?
Why are these monuments here?
The Exhortation
Canadees monument
Overzichtsfoto Sloedam
Joods monument in NS-station
Een gestolde herinnering
Monument in muur woning Sint Janstraat
Herinneringsplaquette in provinciehuis
Oorlogsmonument bij Abdij
Duitse overgave bij de Dam
Inundatiemonument Villa Waterwijk
De Explosie (2 foto’s)
Bronzen plaquette C. Grim
Inundatiemonument Sint Laurens (3 foto’s)
R.E. Hoebeke
R.E. Hoebeke
R.E. Hoebeke
Dhr. De Klerk
R.E. Hoebeke
R.E. Hoebeke
R.E. Hoebeke
R.E. Hoebeke
R.E. Hoebeke
R.E. Hoebeke
R.E. Hoebeke
R.E. Hoebeke
R.E. Hoebeke
R.E. Hoebeke
R.E. Hoebeke
www.4en5mei.monumenten.nl
R.E. Hoebeke
R.E. Hoebeke
R.E. Hoebeke
R.E. Hoebeke
R.E. Hoebeke
R.E. Hoebeke
11.Straatnamen
Arie van Driel, Anton de Kom, Frans Duwaer,
Eduard Veterman, Gen. Eisenhower, Gen. Simonds,
P.S. Gerbrandij, Gerrit van der Veen, Hannie Schaft,
Jan van Hoof, Johannes Post, Koos Vorrink,
H.T. Kuipers-Rietberg, Lodo van Hamel,
Maj. W.P. Landzaat, Pieter Gootjes, Pres. Roosevelt,
Sir Winston Churchill, Titus Brandsma,
Trix Terwindt, Veldm. Montgomery,
Walraven van Hall, Wiardi Beckman,
Willem Arondeus.
internet
M.H. Boasson
J. J. Smit
A.Pouwer, A.C. van Beest, C.W. Sturm,
G. de Pagter, J. Brasser, L.J.A. Hoogenboom,
P.A. Bouwense, Kees Mooiman.
De opkomst en ondergang van een wethouder
OGS
Foto’s uit: De Groep van Beest
134
Download