Voorbeeld klacht dwangbehandeling

advertisement
Klachtencommissie GGz (naam instelling)
(Adres/postbusnummer)
(Postcode plaats)
(Uw naam)
(naam afdeling/ evt. adres)
(telefoonnummer en/of e-mailadres)
(geb datum)
Plaatsnaam, datum.
Betreft: Klacht over dwangbehandeling
Geachte leden van de commissie,
Onder verwijzing naar artikel 41 van de Wet Bopz1, dien ik hierbij een klacht in over het
volgende:
De beslissing van mijn behandelaar, de heer/mevrouw ( achternaam), om mij onder dwang te
(gaan) behandelen. De dwangbehandeling bestaat uit:
(Hier kunt u aangeven welke dwangbehandeling u krijgt of gaat krijgen, bijv. medicatie (naam
medicatie/depot/hoe vaak krijgt u het), separatie, of een andere dwangbehandeling. Probeer hierbij zo
duidelijk mogelijk op te schrijven om welke behandeling het gaat. )
Ik krijg deze behandeling onder dwang al sinds (of als de behandeling nog niet is gestart, wanneer de
behandelaar er mee wil beginnen).
Ik ben het niet eens met deze behandeling onder dwang omdat:
(Hier kunt u invullen waarom u deze behandeling niet wilt, bijvoorbeeld omdat u vindt dat er geen
sprake is van gevaar voor uzelf of voor anderen, als u medicatie krijgt waarom u deze medicijnen niet
wilt (bijv. bijwerkingen, of misschien wilt u wel andere medicijnen nemen etc.)
Ik vind dat er geen wettelijke grond is om mij onder dwang te behandelen.
Ik verzoek u mij in de gelegenheid te stellen om mijn klacht toe te lichten. Tevens verzoek ik
u mij over de behandeling van deze klacht op de hoogte te houden en mij binnen de wettelijke
termijn in kennis te stellen van uw gemotiveerde beslissing op mijn klacht.
Ik wil u bovendien vragen om, in afwachting van uw oordeel, deze beslissing tot
dwangbehandeling te schorsen.
Ik machtig u hierbij om de informatie die relevant is voor de behandeling van mijn klacht, in
te winnen en in te zien.
1
In artikel 41 Wet Bopz staan regels over onder andere de afhandeling van klachten door de klachtencommissie.
Er staat onder andere in dat een cliënt een klacht kan indienen over dwangbehandeling. Ook regelt dit wetsartikel
bijvoorbeeld dat de klachtencommissie binnen twee of vier weken uitspraak moet doen.
Ik wil mij ter zitting graag laten bijstaan door: (naam en eventueel functie)
U kunt zich als u dat wenst bij de zitting door iemand laten bijstaan, bijvoorbeeld door familie, een
vriend of vriendin, de pvp of een advocaat.
Hoogachtend,
De heer/mevrouw (uw naam en handtekening)
Download