Toelichting financiële situatie

advertisement
Toelichting financiële situatie
Opbrengsten






De contributie is nog niet geïnd. Dat zal gebeuren aan het eind van deze
maand. Op dit moment hebben wij nog niet de beoogde 535 leden en de
inkomsten uit contributie zullen wellicht lager uitkomen dan gepland.
Op dit moment hebben wij 1998,99 minder opbrengsten uit evenementen
dan kosten. Dat komt omdat het Wieiscieweekend, het introweekend en
het eerstejaars etentje nog niet zijn afgeschreven.
Voor de Batavierenrace worden kosten gemaakt in verschillende
boekjaren. Sommige kosten vielen dus nog in Jaar 09/10 en zijn toen
verwerkt in de resultatenrekening. Hierdoor is er op de Batavierenrace nog
een positief saldo. Dit saldo zal waarschijnlijk tenietgedaan worden door
de kosten die wij gaan maken voor de Batavierenrace in 2011.
De verwachting is dat wij niet tot de begrote inkomsten door sponsoring
komen. Voor een toelichting op de sponsorinkomsten verwijs ik naar het
bestand ‘toelichting sponsorinkomsten’
Op dit moment zijn er drie leden van de Club van 50. Wij hopen dat enkele
dispensatieleden gehoor zullen geven aan onze oproep om lid te worden
van de club van 50 en dat we daardoor dichter bij het begrote aantal
komen.
De rentestand is momenteel erg laag waardoor de rente-inkomsten
waarschijnlijk lager uitvallen dan begroot.
Kosten




Notaris van der Laan heeft Tjas een heel erg geholpen door de
statutenwijziging kostenloos te voltooien. Hierdoor maken wij dus 500
euro minder kosten voor dan begroot.
De KNSB heeft haar contributiestelsel veranderd. Hierdoor wordt de
contributie voor natuurijsverenigingen lager en voor
langebaanverenigingen een stuk hoger. Hierdoor is het zeer goed mogelijk
dat deze kosten hoger zullen uitvallen. Wij hopen hier op de ALV meer
informatie over te kunnen geven.
Tijdens de ALV van 31 mei en de ALV van 7 april hadden wij 260 euro
begroot als vergoeding bestuurskleding. Bij de ALV van 8 november
komen wij met een nieuw plan voor de vergoeding van bestuurskleding en
commissiekleding. Als er met dit plan wordt ingestemd zal dit plan pas
ingaan in volgend bestuursjaar. Hierdoor worden de kosten
bestuurskleding a 260 euro dus niet gemaakt.
Omdat wij van te voren moeilijk konden inschatten hoe ons nieuwe
betalingssysteem aan zou slaan waren de begrote kosten voor
recreanttrainers een schatting. Doordat er meer trainers twee keer in de
week training geven via het nieuwe systeem is de huidige schatting dat de
vergoeding recreanttrainers 200 a 300 euro duurder uitkomen.




Omdat er helaas maar ruimte is voor drie clubwedstrijden dit jaar zullen de
kosten voor wedstrijden waarschijnlijk ongeveer 750 euro lager uitvallen.
Bij het maken van de begroting was het onduidelijk hoeveel extra kosten
Tjas ongeveer zou maken tijdens de Keiweek vanwege het lidmaatschap
van de WIG. Nu blijkt dat we deze kosten te laag hebben ingeschat. Vooral
aan extra promotie-uitingen is extra geld uitgegeven. Er moesten extra
flyers komen omdat wij een keitasje moesten vullen. Daarnaast vroeg café
de Toeter voor het eerst geld voor gebruik van de boot tijdens de keiweek.
Hierdoor is de keiweek in totaal ongeveer 280 euro duurder uitgevallen.
Omdat wij geen bedrijven konden vinden die onze verenigingsmuts wilden
sponsoren hebben wij dit idee helaas moeten laten varen. Hier was 450
euro voor begroot. Wij willen dit bedrag het liefst gebruiken voor een
andere actie om het verenigingsgevoel en de naamsbekendheid te
vergroten.
Arjan Samplonius is begonnen met de KNSB cursus 4. Deze cursus kost
714 euro. De Aclo wil graag dat de trainers zoveel mogelijk een officiële
KNSB opleiding gehad hebben, In het meerjarenbeleidsplan van Tjas is
ook aangegeven dat wij moeten streven naar een zo hoog mogelijk
percentage wedstrijdtrainers met een offciele knsb opleiding. Daarnaast
wordt vanuit KNSB gevraagd om de wedstrijdtrainers een knsb opleiding
te laten volgen. Het is daarom voor Tjas belangrijk om wedstrijdtrainers
financieel tegemoet te komen als zij aangeven een KNSB cursus te willen
volgen. In samenspraak met de Aclo en Arjan zelf is ervoor gekozen de
714 euro als volgt te verdelen:
Aclo: 300 euro
Tjas: 300 euro
Arjan:114 euro
Alle partijen hebben hiermee ingestemd. Door hiermee akkoord te gaan
heeft Arjan zich verplicht in ieder geval drie jaar in dienst te blijven van de
Aclo en dus de komende drie jaar trainer is bij GSSV Tjas.
Deze 300 euro zijn kosten die wij niet begroot hebben maar dus wel gaan
maken.
Conclusie
In een jaar loop je als bestuur altijd tegen financiële meevallers en
financiële tegenvallers aan. Op dit moment gaan wij er vanuit ongeveer
quitte te spelen. Mochten wij uiteindelijk toch op een verlies afstevenen
dan zullen wij er voor kiezen om het gratis fust/piekuur te laten schieten.
Omdat wij de financiële gezondheid van onze vereniging belangrijker
vinden dan een goede kater van de leden. Daarnaast zouden wij, in het
belang van de vereniging onze vervangende actie voor de mutsenactie
kunnen laten schieten. Wij hopen en verwachten niet dat dit nodig is.
Download