Recreatief beleidsplan 2012

advertisement
SELECTIE BELEID 2010-2015
TC MAASPOORT
RECREATIEF SPOOR
Inhoudsopgave
1. Inleiding ................................................................................................................................. 2
2. Doelstellingen Recreatief Selectie Beleid .............................................................................. 2
3. Deelname Recreatief Selectie Beleid ..................................................................................... 3
4. Recreatieve Selectie Opleiding .............................................................................................. 4
5. Subsidie regeling Recreatief Beleidsplan ............................................................................... 5
6. Structuur ................................................................................................................................. 6
7. Communicatie ........................................................................................................................ 7
1
1. Inleiding
In het Selectieplan zit ook een apart deel voor recreatieve spelers. In dit plan zal naar voren
komen wat de doelen enz. zijn voor deze spelers.
Het recreatieve spoor is opgericht om ervoor te zorgen dat naast de meer getalenteerde spelers
ook de andere fanatieke spelers binding blijven houden met de club.
2. Doelstellingen Recreatief Selectie Beleid
__________________________________________________________
Met dit Recreatief Selectie Beleid wordt een aantal doelen nagestreefd;
Vergroten van het aantal leden van TPC Maaspoort
Verhogen van het spelplezier zodat ze lid blijven van TPC Maaspoort en zo de
aantrekkingskracht te verhogen t.o.v. andere clubs.
Spelers de kans geven om hun eigen wedstrijdniveau te ontwikkelen en uitdaging te bieden
2
3. Deelname Recreatief Selectie Beleid
__________________________________________________________
Iedereen kan zich inschrijven voor het recreatieve gedeelte. Mits zij enige ervaring hebben
met de tennissport en het spelen van toernooien en competitie. Ook motivatie, inzet en
gedrevenheid moeten aanwezig zijn. Uiteindelijke beslissing van deelname wordt genomen
door de (hoofd)trainer en de Technische Commissie.
Deelname aan het Recreatief Selectie Beleid houdt ook in dat er een overeenkomst getekend
wordt met daar in de verplichting van het spelen in de zomercompetitie.
Indeling Groepen
Doordat deze groep recreatief bezig is, is het belangrijk dat ze het plezier behouden in het
tennis. Wanneer er voldoende inschrijvingen zijn, kan men kiezen om de leden de groepen
zelf in te laten delen. Dit moet echter wel in overleg met de trainer of Technische Commissie
gebeuren.
Instroom
Geschiedt op basis van inschrijving en uitnodiging van de trainer en Technische Commissie.
Doorstroom
Doorstroom kan plaatsvinden richting prestatief plan als de speler enorm is vooruitgegaan in
zijn tennis. Ook doorstroming naar onderlinge wedstrijdgroepen kan plaats vinden. (zie onder)
E.e.a. op advies van de (hoofd)trainer.
Wedstrijdgroepen
Een wedstrijdgroep is een tussenstation tussen de tennisschoolgroepen en de selectiegroepen,
voor spelers die graag fanatiek willen trainen, maar (nog) niet goed genoeg zijn voor de
selectie. Ook deze groepen behoren tot het selectieplan.
Uitstroom
Uitstroom zal plaatsvinden als men niet deelneemt aan de competitie of als het gewenste
niveau niet behaald wordt.
Daarnaast kan een speler altijd zelf besluiten om niet langer deel te nemen aan het recreatieve
beleidsplan. Dit kan echter alleen aan het einde van een contractjaar.
Regie
De beslissingen rondom in- door en uitstroom worden genomen binnen de Technische
Commissie. Daarnaast zal de trainer een zwaarwegende adviesfunctie hebben met betrekking
tot eventuele doorstroom naar de prestatieve groep en indeling van de trainingsgroepen.
Overleg met recreatieve spelers
Er vindt 1x per jaar een informatieavond plaats. Doelstelling van de avond is ontwikkelingen
in het Recreatieve Beleid te bespreken met spelers en eventueel ouders/spelers in de
gelegenheid stellen feedback te geven, met als uiteindelijk doel het Recreatieve Beleid steeds
verder te ontwikkelen.
Gestreefd wordt om deze avond een zinvolle invulling te geven door middel van lezingen
en/of presentaties van derden.
3
4. Recreatieve Selectie Opleiding
__________________________________________________________
Training
De invulling van de trainingen is aan de trainer zelf.
Trainingstijden
Uitgangspunt vormen vaste trainingsdagen voor de Recreatieve groepen. Met de vrijdag en
woensdag als vast trainingsmoment voor de senioren.
Voor de jeugd wordt de woensdag de vaste dag.
Als je een recreatieve speler bent train je 1x in de week één uur. Meer training is mogelijk en
wordt gestimuleerd en gewaardeerd. De samenstelling van de trainingsgroepen vindt 2 maal
per jaar plaats.
Trainingsprotocol:
Hieronder een aantal punten ter verduidelijking van de selectietrainingen en de invulling
daarvan:
 Er wordt verwacht dat iedere selectiespeler 80% van de trainingen aanwezig is.
 Het afmelden van de trainingen is verplicht. Liefst niet bellen maar via SMS of
WHATSAPP (06-24215652), FACEBOOK (thierry mooring tennis) of MAIL
([email protected]).
 Het inhalen van de trainingen is niet mogelijk wanneer je zelf verhinderd bent, echter
bij afwezigheid van Thierry worden de trainingen 1 op 1 ingehaald. Bij langdurige
blessures graag overleg met de TC.
 Trainingen die niet door kunnen gaan door slechte weersomstandigheden worden wel
ingehaald met een maximum van 3 trainingen per trainingscyclus.
 Bij een periode van vorst en sneeuw wordt verzocht de site van TPC Maaspoort te
raadplegen of de banen wel of niet bespeelbaar zijn.
 De trainer mag tenminste 1 trainingsweek per trainingscyclus een theorieles inlassen.
 De TC en de trainer verwachten een meer dan 100% inzet op de trainingen. Haal het
maximale uit jezelf en uit je medetrainers.
4
5. Subsidie regeling Recreatief Beleidsplan
__________________________________________________________
Alle spelers die deelnemen aan het Selectieplan en de wedstrijdgroepen komen in aanmerking
voor de subsidieregeling.
Subsidie van de vereniging is te verkrijgen door deelname aan het volgende:
1. Prestatief Tennis
Alle prestatieve spelers zijn verplicht deel te nemen aan de zomercompetitie. Deelname aan
de wintercompetitie is tot de leeftijd van 17 jaar ook verplicht, mits er een goed team gevormd
kan worden.
2. Toernooien
 Deelname aan Clubkampioenschappen in zowel de enkel als dubbel, met als optie mix.
 2 open toernooien (verplicht De Haas open of ProPlanet Open Jeugdtoernooi),
waarvan tenminste 2 keer verplicht inschrijven in de enkel. Gestimuleerd zal worden
om gezamenlijk deel te nemen aan toernooien om op deze wijze de onderlinge
contacten te bevorderen.
3. Interne activiteiten
Onderdeel van P (persoonlijkheid) wordt verwacht wordt dat zij een functie/ taak vervullen
binnen TPC Maaspoort Dit kan zijn deelname aan een toernooicommissie of andere
commissie (Whoznext, Website e.d), het opzetten van een eigen activiteit welke ten goede
komt aan TPC Maaspoort.
Deelname aan een commissie of structurele hulp bieden aan TPC Maaspoort is onderdeel van
de subsidieregeling vanaf de leeftijd van 17 jaar.
De subsidie regeling is als volgt:
 Bij deelname aan punt 1 en 2 een teruggave van 15 % van het al betaalde trainingsgeld
in een keer aan het eind van het kalenderjaar.
 Bij deelname aan punt 3 nog eens een extra teruggave van 5% van het al betaalde
trainingsgeld in een keer aan het eind van het kalenderjaar.
 Bovenstaande punten moeten zelf door de speler aangetoond worden bij de Technische
Commissie.
Deze subsidieregeling zal in principe worden uitgevoerd binnen de huidige financiële kaders
van de vereniging. De bijdrage van de vereniging wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld en is
afhankelijk van het aantal deelnemers en de groepssamenstelling van de trainingen.
Voor de toekomst zal moeten worden bezien of de huidige middelen toereikend zijn om de
ambities in dit plan te verwezenlijken. Waar nodig zullen extra financiële middelen moeten
worden aangeboord.
5
6. Structuur
________________________________________________________
Om dit Recreatief Selectie Plan goed te laten functioneren is het noodzakelijk dat deze
doelgroep opgenomen wordt binnen de structuur van TPC Maaspoort.
Het Recreatief Selectie Plan zal opgenomen worden binnen het hoofdbestuur.
Bestuur
Lid bestuur
techn. zaken
Trainer
Technische
commissie
VCL
Open
toernooi
Contactpersoon
Het bestuurslid Technische Zaken wordt aangesteld als aanspreekpunt voor de Recreatieve
spelers en ouders/verzorgers, zodat het voor hen duidelijk is bij wie ze met vragen terecht
kunnen.
6
7. Communicatie
_______________________________________________________________
Een zeer belangrijk onderdeel van dit Recreatieve Beleidsplan is de communicatie. Binnen de
Technische Commissie zal dan ook een commissielid verantwoordelijk gemaakt worden voor
dit onderwerp.
Bij deze communicatie kan aan de volgende communicatievormen gedacht worden:
 Digitale nieuwsbrieven/sms/mail/hyves
Door het verspreiden van nieuwsbrieven kunnen de spelers op de hoogte gebracht worden van
de laatste nieuwtjes. Ook zal er regelmatig informatie op de website verschijnen.
 Informatieavonden
Te denken valt aan informatieavonden om nieuwe veranderingen kenbaar te maken. Maar ook
om wederzijds informatie uit te wisselen. Een evaluatie moment voor alle partijen.
 Individuele gesprekken
Deze gesprekken zullen alleen plaatsvinden op verzoek van de trainer of op verzoek van een
speler.
7
Download