Notitie – Ronde Hoep draagt Amstelscheg (cpt 23-6

advertisement
Notitie – Ronde Hoep draagt Amstelscheg
(cpt 23-6-2010)
1. De polder de Ronde Hoep ligt in het hart van de Amstelscheg en is bepalend voor het
landelijk karakter ervan,
Dus : Zorgvuldigheid en behoudend
2. De Ronde Hoep moet aaneengesloten weidegebied blijven
Dus : niet doorsnijden met wandel-, fiets- en/of ruiterpaden
3. De Ronde Hoep moet agrarisch blijven
Dus : dus natuur en recreatie zijn ondergeschikt aan de agrarische functie
4. Veehouderij bepaalt het agrarische karakter
Dus : goede grasmat, goede waterstand, zuiver water, drainering van het land, geen
waterberging
5. Relatie met de metropool Amsterdam
Dus : recreatie te land en te water, streekproducten, keurmerk
6. Recreatie alleen aan de randen van de polder
Dus : wijds uitzicht (onderhoud binnendijken, verbeteren visstand, slootrandbloemen,
dagrecreatie op en langs het water, kampeerboerderij, uitspanningen, verkoop
streekproducten
7. Waterrecreatie
Dus : verbeteren vaarroutes, relatie met Vinkeveenseplassen, en havenplaatsjes zoals
Ouderkerk en Abcoude, uitzetten vaar routes, verbetering passage onder bruggen, electrisch
varen, oplaatpunten, aanleg mogelijkheden
8. Landrecreatie
Dus : wandel- en fietsroutes, historische informatie, electrisch fietsen, oplaatpunten
9. Duurzaamheid
Dus : electrisch transport, bioenergie, zonenergie)
10. Veiligheid
Dus : snelheisbeperking, verkleinen risico water en luchtverkeerrampen, geen waterberging
Een ABC-tje
Agrarisch, Behoudend, Creatief (en Duurzaam)
Actiepunt 11
Tekst coalitieakkoord:
Recreatief medegebruik van de agrarische percelen wordt gestimuleerd.
Uitwerking
Op basis van de ontwikkelstrategie voor de Amstelscheg wordt een
recreatieve
transformatieopgave opgezet. Daarbij staan de inwoners en
gebruikers van de Amstelscheg centraal. Vanuit deze opgave kan gewerkt
worden aan kaders voor recreatief medegebruik en het faciliteren van
neveninkomsten voor de landbouw. Het onderzoeken van
subsidiemogelijkheden
op regionaal, landelijk en Europees niveau is hierbij aan de orde.
De gemeente zal agrariërs actief ondersteunen in de communicatie van
hun activiteiten naar buiten. Aansluiting bij het merk en de marketing van
het Groene Hart staat hierbij centraal. Ook het uitvoeringsprogramma van
het Groengebied Amstelland biedt kansen voor verdere
verbredingsactiviteiten.
De gemeente Ouder-Amstel is uiteindelijk het bevoegd gezag om de
juridischplanologische kaders vast te stellen. Wanneer initiatieven van agrariërs
aansluiten op de recreatieve transformatieopgave dient de gemeente
Ouder-Amstel te zorgen voor de juiste juridisch-planologische condities.
Planning
Continu
Kosten en financiële dekking
Stimulering: € 15.000,00 (eenmalig)
-51Zelf doen of regionaal aanpakken
Als bevoegd gezag is de gemeente Ouder-Amstel het aangewezen orgaan
om juridisch-planologisch de juiste condities te scheppen. Omdat het hier
echter gaat om gebruik in landelijk gebied is een regionaal overleg aan de
orde.
Actiepunt 12
Tekst coalitieakkoord:
De Amstelscheg dient groen en recreatief te blijven.
Uitwerking
Het unieke groen zorgt voor meer beleidsmatige aandacht van buitenaf
voor onze gemeente, en dan met name de Amstelscheg. Vanuit de
provincie
Noord-Holland is aangegeven dat er voor de komende jaren voor de
bufferzones, waaronder de Amstelscheg, een recreatieve
transformatieopgave
moet worden opgezet. Dit betekent dat de bufferzones, meer dan in
het verleden, recreatief meer te bieden moeten hebben voor stedelingen
die de gebieden bezoeken. Op 9 april 2009 heeft dat voor de Amstelscheg
geleid tot een intentieverklaring tussen de provincie Noord-Holland, het
Waterschap en de colleges van de gemeenten Amstelveen, Amsterdam en
Ouder-Amstel om de samenwerking voor de opgaven van de
ontwikkelstrategie
gestalte te geven. Het doel van een ontwikkelstrategie voor de
Amstelscheg is om enerzijds lopende projecten waar mogelijk te
versnellen
en eventuele knelpunten snel op te lossen. Anderzijds is het doel om
op basis van bestaande visies voor het gebied de verschillende
inhoudelijke,
organisatorische en financiële dilemma’s te doorbreken en hiervoor
gezamenlijk ruimtelijke ontwikkelrichtingen en een beeld voor de
toekomst
te formuleren. De gemeente Ouder-Amstel hanteert de in 2009
vastgestelde visie van het Groengebied Amstelland als leidraad.
Planning
Continu
Kosten en financiële
dekking
€ 10.000,00 (eenmalig)
Zelf doen of regionaal
aanpakken
Regionaal aanpakken
Download