PowerPoint Presentation - Vereniging voor Pensioenrecht

advertisement
Gedragstoezicht op
pensioenuitvoerders
Over het wat en waarom en een beetje over het hoe
Studiebijeenkomst
Vereniging voor Pensioenrecht
Utrecht, 7 juni 2005
Rieneke van Praag Sigaar
Beleidsmedewerker
Een korte historie van de STE/AFM
Oprichting STE
(Beurswet 1914)
Wet Melding
Zeggenschap
Wet toezicht
Effectenverkeer)
Full-time bestuur
treedt aan en één
eisenstelsel en
vergunningregime
(herijking Wte 95)
EU richtlijn
(Investment
Services
Directive)
Eigen controleafdeling gericht op
voorkennis en
vergunninghouders
(herziening Wte 92)
Financiële
Toezicht OBE Bijsluiter
Wck
Hervorming
E-money
Financieel
Toezicht
Wid/MOT
ETGT
Wet IDBB
01-03-2002
Autoriteit Financiële Markten
Schandalen
in IT hausse
in jaren 80
3 fte
1988
40 fte
1991
1992
Voorkennis:
Nieuwenhuizen
met HCS
1993
1995
1996
1997
Onderzoek naar
beurscontrole:
Nusse Brink
Regio Effekt
80 fte
1999
160 fte
2000
Beursgang:
WOL
Via Networks
Voorkennis:
Bestuur Content
met eigen
aandelen
2001 2002
320 fte
2003
400 fte
2004
BoekhoudschanVoorkennis:
dalen Enron,
Boonstra met Ahold, Parmalat
Endemol
Deskundigheid
en zorgplicht:
Rabo Doetichem
en Legio Lease
Raad van Toezicht
Bestuur
Compliance & privacy
Boetefunctionaris
Directeuren
Toezichtvoorbereiding
Toezichtuitvoering
Bedrijfsvoering
Beleid
Toetreding
Personeel
Strategische Analyse
Juridische Zaken
Informatisering
Internationale Coördinatie
Ontwikkeling Nieuwe Taken
Boete functionaris
Facilitaire Dienst
Markten & Beurzen
Control en Financiën
Gedragstoezicht
Communicatie
Consument
Organisatie Ondersteuning
Illegale Financiële
Activiteiten
Accountgroepen
Toezichtstructuur
Effecteninstellingen
Gedragstoezicht
STE
Banken
DNB / STE
Verzekeraars
PVK
Autoriteit Financiële Markten
Prudentieel
toezicht
DNB
Doelstellingen AFM
Doelstellingen
Dit betekent zorgdragen voor…
Bevorderen van de
toegankelijkheid
van financiële
markt
• Toegankelijkheid voor vragers en aanbieders
• Eerlijke en adequate toegangseisen
• Indien nodig ontzegging toegang van
marktspelers
Bevorderen van de
werking van
financiële markt
• Kenbare normen die, samen met de
handhaving ervan, een gelijk speelveld
creëren
• Voldoende informatie die voor iedereen
toegankelijk is
• Bescherming van de zwakkere belangen
Borgen van het
vertrouwen in
financiële markt
• Normen die de eerlijkheid van transacties
waarborgen
• Dat marktpartijen verantwoordelijkheid nemen
bij incidenten (individueel en gezamenlijk)…
• …en waar nodig de AFM ingrijpt
Gedragstoezicht op pensioenuitvoerders
Bij van kracht worden Pensioenwet:
– DNB: prudentieel en materieel toezicht
– AFM: gedragstoezicht = toezicht op
communicatie van pensioenuitvoerders
– Convenant over samenwerking
 Moet nog in AMvB worden uitgewerkt
 Past binnen ‘Twin-Peaks’ model
Doelstellingen en toezicht
Doelstellingen
AFM
Waarborgen
Bevorderen van de
toegankelijkheid
Toegangseisen
van financiële markt
Bevorderen van de
werking van
financiële markt
Borgen van het
vertrouwen in
financiële markt
Toezicht
DNB
(prudentieel)
Bescherming
zwakke belangen
DNB
(materieel)
Informatie
AFM
(gedrags)
Afbakening
Zelfregulering
verantwoordelijkheid
en
Eerlijke transacties
AFM (ETGT)
Sancties/Maatregelen
•
•
•
•
•
•
•
Normoverdragend gesprek (‘wij vragen’)
Aanwijzing (‘wij eisen’)
Boete
Last onder dwangsom
Intrekking vergunning/beëindiging bedrijf
Stille curator
Aangifte OM
Beperkingen
• Geheimhoudingsplicht
Publicatiebevoegdheden
• Publieke waarschuwing
• Publicatie van boete/dwangsom
Controlestrategie
• Regulier toezicht via bijdragemodel (self
assessment)
• Specifiek toezicht bij incidenten
• Thema onderzoeken
Meer op systemen dan op individuele
overzichten
Stimuleren zelfregulering waar mogelijk
Relevante marktontwikkelingen
• Vergrijzing (en dalende beurskoersen)
• Communicatie wordt vaak als slecht ervaren
• Individualisering / keuzemogelijkheden
• Branchevervaging
Criteria voor toetsing
Rekening houden met
kennisniveau en reden van
communicatie (events), vorm.
toegankelijkheid
juistheid
Transparantie
over rendement
en risico’s.
tijdigheid
Vóórdat beslissingen
moeten worden
genomen, binnen de
termijn.
Pensioenuitvoerders maken het de consument
niet makkelijk
Geachte verzekerde,
Hierbij ontvangt u de opgave van uw pensioenaangroei (A-factor) […]
Deze factor A opgave over het jaar 2003 kunt u alleen gebruiken voor de
jaarruimteberekening van het belastingjaar 2004; niet benutte
jaarruimte kan (althans volgens de huidige wettelijke bepalingen)
worden gebruikt voor de inhaaljaarruimte van de zeven belastingjaren
na 2004.
Ingeval u gelden uit een bedrijfsspaarregelling heeft gedeblokkeerd en
heeft gestort als vrijwillige pensioenbetalingen (t.b.v. levenslang
ouderdomspensioen), dient u zelf een correctie aan te brengen op de
door ons verstrekte factor A; wij weten immers niet of de door ons
ontvangen stortingen afkomstig zijn uit een bedrijfsspaarregeling. Voor
de toepassing hiervan verwijzen wij naar de BSR instructie op de
volgende site
Vijf criteria voor
pensioencommunicatie
1.
Inhoud:
2.
Tijdigheid:
3.
Begrijpelijkheid:
4.
Vorm:
5.
Vergelijkbaarheid:
relevante onderwerpen, geen
volledigheid nastreven
ook vóór het aangaan van de
arbeidsrelatie
geen jargon
overzichtelijk, zoveel
mogelijk grafisch, kort
gelijke definities
Uitwerking van het eerste criterium:
relevante inhoud
Relevante inhoud:
– Wat houdt het product in?
–
–
–
–
–
Mogelijke uitwerking
Levenslange uitkering nadat u stopt
met werken,
Hoogte afhankelijk aantal jaren premie
U ontvangt op basis van huidige
rechten:
U ontvangt bij doorstorten:
Wat zijn de financiële risico’s? Indexering, korting, beleggingsbeleid
Waartoe verplicht u zich?
Evt. werknemersbijdrage
Kunt u uitstappen?
Alleen bij wisseling werkgever,
berekening overdracht
Wat gebeurt er bij overlijden? Nabestaandenpensioen, mogelijkheid
uitruil
Vb. van rendementen
Rendement afgelopen 20, 10, 5 jr.
Doelstellingen betere communicatie
• Tot nul reduceren van onacceptabele
praktijken (bv. bij geen of onleesbare
overzichten)
• Verhogen van niveau van communicatie,
waarbij deelnemer die keuzes maakt het
uitgangspunt is (bv. bij waardeoverdracht)
• Vergroten transparantie t.b.v verantwoording
o.a. in kader van discussie over
pensioensystemen
Download