Beschrijving berichten-D048

advertisement
Classificatie: OPEN
Titel: Beschrijving berichten: D048
Voorbereid door
Goedgekeurd door
ID
: XPO-RKW02-WP-004-D048
Re.
Status
Blad
Datum
:4
:O
: 1 van 5
: 21-jul-2017
:
:
INHOUD:
1
SPECIFIEKE FUNCTIONELE BESCHRIJVING VAN HET BERICHT D048 ......................... 2
1.1
1.2
Doel ......................................................................................................................................................2
Beschrijving .........................................................................................................................................2
1.2.1
BERICHTEN ATTESTEN (Schema’s beginnend met ‘D’) ....................................................................... 2
1.2.1.1 D048: Multifunctioneel Attest OCMW’s (Leefloon) .............................................................................. 2
1.2.1.1.1 Principe ............................................................................................................................................ 2
1.2.1.1.2 Beschrijving van het bericht D048 ................................................................................................... 3
1.2.1.1.3 Vergelijking van het bericht D048 met het A036-bericht. ............................................................... 4
Classificatie: OPEN
Titel: Beschrijving berichten: D048
1
ID
: XPO-RKW02-WP-004-D048
Re.
Status
Blad
Datum
:4
:O
: 2 van 5
: 21-jul-2017
SPECIFIEKE FUNCTIONELE BESCHRIJVING VAN HET BERICHT D048
1.1
Doel
Dit document geeft een beschrijving van het Kadasterbericht D048 (Kadaster van de Kinderbijslag)
dat in de vorm van een XML-schema (.xsd-bestand) beschikbaar wordt gesteld aan de
kinderbijslagfondsen.
Het bericht D048 behoort tot de groep van de D-berichten. De Dxxx-berichten zijn
distributieberichten (mutaties en attesten) die vanuit het netwerk van de sociale zekerheid door de
RKW ter beschikking gesteld worden aan de fondsen.
1.2
Beschrijving
1.2.1
BERICHTEN ATTESTEN (Schema’s beginnend met ‘D’)
De Dxxx-berichten bestaan uit een Header en een Body (zie ook Structuur berichten.doc).
De fondsen dienen de Dxxx-berichten op te halen uit de queue bij de RKW via een M002- of een
M005-bericht. Na verwerking bij het fonds, dient het fonds via een M003-bericht te bevestigen dat het
betreffende Dxxx-bericht uit de queue verwijderd mag worden.
De gegevens van de Dxxx-berichten zijn analoog aan de gegevens van de vroegere mutaties en
attesten.
1.2.1.1
1.2.1.1.1
D048: Multifunctioneel Attest OCMW’s (Leefloon)
Principe
Het bericht D048 bevat de informatie van het bericht A036 dat de RKW van de KSZ ontvangt
aangevuld met de informatie betreffende het dossier in het Kadaster waarvoor het bericht naar het
fonds verzonden werd.
Classificatie: OPEN
Titel: Beschrijving berichten: D048
1.2.1.1.2
ID
: XPO-RKW02-WP-004-D048
Re.
Status
Blad
Datum
:4
:O
: 3 van 5
: 21-jul-2017
Beschrijving van het bericht D048
HEADER
Voor de beschrijving van de Header: zie document ‘Structuur berichten.doc’
BODY: Gegevens van het attest
CertificateNature
Betekenis:
Code die de aard van het attest weergeeft.
Waarde:
1 positie.
0: origineel.
1: verbetering.
3: annulering.
Verplicht, formaat xs:integer.
CertificateNr
Betekenis:
Uniek nummer dat wordt toegekend aan ieder attest. Structuur: pos. 1-2: jaar van
aflevering attest; pos. 3-7: NIS-code van de gemeente van het betrokken OCMW; pos.
8-13: numeriek volgnummer; pos. 14-15: controlegetal (check-digit).
Waarde:
15 posities.
Verplicht, formaat xs:string.
NrCertificateToCorrect
Betekenis:
Het nummer van het te verbeteren attest. Komt voor indien CertificateNature gelijk
is aan 1 of 3. Het CertificateNr bevat in dit geval een nieuw uniek nummer.
Waarde:
15 posities.
Facultatief, formaat xs:string.
CertificateCreationDate
Betekenis:
De datum van aanmaak van het attest bij het OCMW.
Waarde:
Facultatief, formaat xs:date.
PersonINSS
Betekenis:
Het INSZ van de betrokken persoon.
Waarde:
11 posities.
Facultatief, formaat xs:string.
StartDate
Betekenis:
De begindatum van de toekenning van een financiële hulp door het OCMW.
Waarde:
Facultatief, formaat xs:date.
EndDate
Betekenis:
De einddatum van de toekenning van een financiële hulp door het OCMW. Indien
deze zone niet ingevuld is, betekent dit dat het attest vanaf de begindatum voor een
periode van 1 jaar geldig is.
Waarde:
Facultatief, formaat xs:date.
CertificateType
Betekenis:
Code die het type attest weergeeft.
Waarde:
7: bestaansminimum Leefloon
8: equivalent bestaansminimum leefloon
9: maatschappelijke dienstverlening (Verstuurd tot mei 2009).
Facultatief, formaat xs:integer.
Classificatie: OPEN
Titel: Beschrijving berichten: D048
1.2.1.1.3
ID
: XPO-RKW02-WP-004-D048
Re.
Status
Blad
Datum
:4
:O
: 4 van 5
: 21-jul-2017
Vergelijking van het bericht D048 met het A036-bericht.
Vanuit de beschrijving van het A036-bericht in flat file worden de overeenkomstige zones van het
D048-bericht weergegeven.
HEADER
De oude prefix zag er uit zoals volgt in het grijs. De nieuwe zones worden in het wit weergegeven.
ZONE
LENGTE
VAN
TOT
1
7
1
2
1
8
1
9
9
Certificate/Header/Role, verschil is dat
de lengte niet langer 1 is en de waarden
nu 101, 102, 103, 104, 105 of 106
zullen zijn.
- INSZ-NUMMER
11
10
20
- NAAM
48
21
68
- VOORNAAM
25
69
93
Certificate/Header/Person/PersonINS
S
Certificate/Header/Person/PersonNa
me
Certificate/Header/Person/PersonFirs
tName, verschil is dat de lengte nu
maximum 24 is.
8
94
101
Certificate/Header/Person/PersonDat
eOfBirth/Day +
Certificate/Header/Person/PersonDat
eOfBirth/Month +
Certificate/Header/Person/PersonDat
eOfBirth/Year, volgorde is verschillend
+ Day en Month zijn facultatief
3
18
2
8
102
105
123
125
104
122
124
132
Certificate/Header/SocialFund
Certificate/Header/FileNumber
Certificate/Header/Office
Certificate/Header/IntegrationPeriod/
StartDate, verschil is dat het formaat
xs:date is en dat hier de begindatum van
de integratieperiode in het Kadaster
wordt meegedeeld.
8
133
140
Certificate/Header/IntegrationPeriod/
EndDate, verschil is dat het formaat
xs:date is en dat hier de einddatum van
de integratieperiode in het Kadaster
FILLER
VOLGNUMMER
GEGEVENS NRK / RIO:
- ROL IN HET DOSSIER
- GEBOORTEDATUM
- FONDSNUMMER
- DOSSIERNUMMER
- BUREAUNUMMER
- AANVANGSDATUM NRK /RIO
- EINDDATUM NRK / RIO
REFERENTIE NIEUWE ZONE +
OPMERKINGEN
Wordt niet meer meegegeven.
Wordt niet meer meegegeven.
Classificatie: OPEN
Titel: Beschrijving berichten: D048
ID
: XPO-RKW02-WP-004-D048
Re.
Status
Blad
Datum
:4
:O
: 5 van 5
: 21-jul-2017
- CODE GEPLAATST KIND NRK
- FILLER
- VERWERKINGSDATUM KSZ
1
1
8
141
142
143
141
142
150
- NUMMER MAILBOX KSZ
3
151
153
1
42
4
154
155
197
154
196
200
- FICTIEVE ACTOR
FILLER
INFORMATIETYPE
wordt meegedeeld.
Wordt niet meer meegegeven.
Wordt niet meer meegegeven.
Certificate/Header/ProcessDate,
verschil is dat het formaat xs:dateTime
is.
Certificate/Header/KSZMailboxNbr,
verschil is dat de lengte 14 posities zal
zijn.
Wordt niet meer meegegeven.
Wordt niet meer meegegeven.
Certificate/Header/MessageId, verschil
is dat de waarde hier DXXX is.
BODY: gegevens van het attest
Voor het attest A036 zag het oude gegevensgedeelte er als volgt uit (in het grijs). De nieuwe zones
worden in het wit weergegeven worden.
ZONE
INSZ BETROKKEN PERSOON
AARD VAN HET ATTEST
NUMMER VAN HET ATTEST
NUMMER VAN HET TE
VERBETEREN ATTEST
AANMAAKDATUM VAN HET
ATTEST
BEGINDATUM VAN HET
ATTEST
EINDDATUM VAN HET ATTEST
SOORT ATTEST
FILLER
LENGTE
VAN
TOT
REFERENTIE NIEUWE ZONE +
OPMERKINGEN
Certificate/Body/PersonINSS
Certificate/Body/CertificateNature
Certificate/Body/CertificateNr
Certificate/Body/NrCertificateToCorr
ect
11
1
15
15
201
212
213
228
211
212
227
242
8
243
250
Certificate/BodyCertificateCreationDa
te, verschil is dat het formaat xs:date is
8
251
258
Certificate/Body/StartDate, verschil is
dat het formaat xs:date is
8
259
266
Certificate/Body/EndDate, verschil is
dat het formaat xs:date is
1
33
267
268
267
300
Certificate/Body/CertificateType
Wordt niet meer meegegeven.
Download