Welke behandeling zal men toepassen bij avulsie van de

advertisement
1. Welke behandeling zal men toepassen bij avulsie van de melktanden?
- Tussen leeftijd van 1,5 en 3 jaar: frequent vallen
- Weke structuren van het bot -> frequenter verplaatsingen (kunnen met cone beam CT in
beeld gebracht worden)
- Reïmplantatie niet aangewezen: gereïmplaanteerde tanden gaan meestal binnen het jaar
verloren
- Wel: ontsmetten en eventueel hechten van slijmvliezen
- Verloren gegane tanden vervangen? -> individueel beslissen.
- Waarom wel vervangen: functionele, esthetische of psychologische redenen
- Hoe vervangen: uitneembare prothese of adhesiefbrug
- Kroonfractuur:
 Controleren of pulpa geraakt is
 Gecompliceerde kroonfractuur steeds behandelen (anders: pulpapoliep
- Gevolgen van trauma in melkgebit op ontwikkeling definitieve tanden:
 Melksnijtanden in nauwe relatie met onderliggende kiem. Trauma ->
ontwikkelingsstoornis
 Leeftijd + type trauma speelt rol
 Mogelijke letsels definitief gebit: glazuurstoornissen van kroon, kroondilaceratie,
sequestratie kiem, eruptiestoornissen, worteldilaceratie, wortelduplicatie,
wortelstop, …
2. Welke factoren bepalden het impact van een trauma in het melkgebit op de ontwikkeling
van de definitieve tanden?
- Leeftijd van het trauma: hoe jonger, hoe meer stoornissen in ontwikkeling definitief gebit
- Type trauma: meer stoornissen bij luxatie (zowel extrusief als intrusief) dan bij subluxatie
of avulsie
3. Bespreek de urgentiebehandeling bij avulsie van een definitieve tand
- Tand met gesloten apex (>2,5 jaar na doorbraak) en extra-alveolaire tijd <60 min: R/ richt
zich op behoud paradontaal ligament
 Tandwortel voorzichtig afspoelen met fysiologisch serum
 Terugplaatsen in alveole met zachte vingerdruk (pijnloos tgv shock traumatique)
of tand bewaren in melk of speciale bewaarvloeistof
 Mucosaletsels hechten
 Immobiliseren met flexibele draadspalk (wordt na één week verwijderd)
 Systemische AB
 Goede mondhygiëne en mondspoeling met chloorhexidine
 Evt. tetanospreventie
 Wortelkanaalbehandeling noodzakelijk: 3 weken na terugplaatsing, vóór tand
verkleurt
- Extra-alveolaire tijd >60 min, tand droog bewaard: wortelresorptie na reïmplantatie





Actieve resorptie van beschadigde cellen, vreemde materialen, bacteriën op
worteloppervlak
Bij langdurige aanwezigheid prikkel: resorptie gaat door tot wortel volledig
verdwijnt
Necrotische pulpa moet tijdig verwijderd worden om te vermijden
Resorptie geïnduceerd door toxische producten en infectie
Resorptie en ankylose treedt bijna altijd op, maar vermijden garandeert langer
behoud van tand
4. Een patiënt is onder anticoagulantie met vit. K antagonisten. Meerdere extracties zijn
noodzakelijk. Welke maatregelen zal u nemen?
- Verschillende benaderingen, gaande van volledige onderbreking tot niets doen
- Houding bepaald door:
 Risico op bloeding tijdens tandheelkundige interventie
 groot risico bij: moeilijke en chirurgische extracties (meerwortelige
tanden, ectopische elementen, wijsheidstanden) paradontale chirurgie,
orale chirurgie
 Risico op trombo-embolen tijdens onderbreking van anticoagulatie
 Voorzichtigheid bij: pt met kunstkleppen, pt in behandeling voor
longembolen, !!!pt die ook onder therapeutische anticoagulatie
tromboses ontwikkelen!!!
- Maatregelen:
 Preventief:
 Monhygiëne verbeteren en ontsteking gingiva verminderen
 Één week vooraf laten spoelen (chloorhexidine 0,2%, Exacyl 1%)
 INR controleren binnen 72u vóór behandeling
 Bij stabiele antistolling geen noodzaak om antistollingsregime te
veranderen
 Lokaal:
 Lokale verdoving zonder vasoconstrictor
 Atraumatische extractie
 Extractiewonde spoelen met Exacyl 2%
 Tamponade materiaal (bv collageenverband diep in alveole)
 Hechtingen
 Ev. Wondverband
5. Welke zijn bij diabetes de belangrijkste symptomen in de mond?
- Hebben driemaal meer paradontale problemen dan pt zonder diabetes
- Gevolg: belangrijk verlies van aanhechting en alveolair bot
Download