De Amerikaanse Revolutie vmbo12 | PDF-versie

advertisement
De Amerikaanse Revolutie vmbo12
Auteur
VO-content
Laatst gewijzigd
20 juni 2017
Licentie
CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie
Webadres
https://maken.wikiwijs.nl/62188
Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs is
hét onderwijsplatform waar je leermiddelen zoekt, maakt en deelt.
Inhoudsopgave
De Amerikaanse Revolutie
Vooraf
Activiteiten
Stap1
Stap2
Stap3
Begrippen
Over dit lesmateriaal
Pagina 1
De Amerikaanse Revolutie vmbo12
De Amerikaanse Revolutie
Vooraf
In de tweede helft van de 18e eeuw maken de Engelse koloniën in Noord-Amerika zich los van hun
moederland. Zoek op internet een afbeelding van de Amerikaanse revolutie op. Wat zie je op deze
afbeelding?
Leerdoel
Na deze opdracht:
kun je een reden noemen waarom de Amerikanen in opstand kwamen tegen Engeland.
kun je het begrip Trias Politica uitleggen.
kun je een overeenkomst tussen de Franse Revolutie en de Amerikaanse Revolutie
beschrijven.
Eindproduct
Thomas Jefferson en George Washington waren twee mensen die een belangrijke rol hebben
gespeeld in de onafhankelijkheidsstrijd van Noord-Amerika.
Als eindproduct van deze opdracht maak je een portret van George Washington of van Thomas
Jefferson.
Activiteiten
Stap
Groepsgrootte
Activiteit
Stap
1
Alleen
Kennisbanken over belangrijke onderdelen van de
Amerikaanse revolutie bestuderen en vragen beantwoorden.
Stap 2
Samen
Verschillen tussen Amerikaanse en Franse revolutie
bespreken.
Stap 3
Alleen
Portret maken van Washington of Jefferson, die je door je
docent laat nakijken.
Benodigdheden
Pagina 2
De Amerikaanse Revolutie vmbo12
Geen bijzonderheden.
Tijd
Voor deze opdracht heb je 1 uur nodig.
Stap1
Amerikaanse Revolutie
Ga naar de Kennisbank geschiedenis en bestudeer de volgende drie onderdelen.
KB: Voorgeschiedenis
KB: Onafhankelijkheidsverklaring
KB: Trias Politica
Beantwoord na het bestuderen van de Kennisbankitems de volgende vragen.
Amerikaanse Revolutie
kn.nu/xe3lp
1
In welke periode vond de Amerikaanse Revolutie plaats?
a. Eerste helft 18e eeuw
b. Tweede helft 18e eeuw
c. Eerste helft 19e eeuw
Pagina 3
De Amerikaanse Revolutie vmbo12
2
Wie kwamen er tegen wie in opstand?
a. De Engelse emigranten tegen hun moederland.
b. De indianen tegen Engeland.
c. De indianen tegen de Engelse emigranten.
3
Hoe heet de eerste Engelse kolonie die aan de oostkust werd gesticht?
a. Virgina
b. New York
c. Maryland
4
Waarom kwamen de Engelse emigranten in opstand tegen hun moederland?
a. De koloniën wilden meer geld van de Engelse regering.
b. De Engelse vorst wilde dat de koloniën meer belasting gingen betalen.
5
Hadden de inwoners van de koloniën veel politieke invloed in Engeland?
a. Nee, ze hadden geen enkele inspraak in de Engelse regering.
b. Ja, ze maakten deel uit van de Engelse regering.
6
Wat was er eerder, de onafhankelijkheidsverklaring of de grondwet?
a. de grondwet
b. de onafhankelijkheidsverklaring
7
Wat wordt bedoeld met Amerika werd een federatie van Staten?
a. De Amerikaanse staten gingen op sommige punten samenwerken, maar iedere staat had
een eigen bestuur.
b. De Amerikaanse staten werden één land met één centraal bestuur.
Stap2
Pagina 4
De Amerikaanse Revolutie vmbo12
De Franse Revolutie en de Amerikaanse Revolutie
De Amerikaanse Revolutie en de Franse Revolutie hebben een aantal overeenkomsten.
Overeenkomsten zie je als je kijkt naar:
De periode waarin de revoluties plaatsvonden.
De oorzaak van de revoluties.
Het gevolg van de revoluties (denk aan de grondwet).
Bespreek met een klasgenoot wat de overeenkomsten tussen de twee revoluties zijn.
Zien jullie ook duidelijke verschillen?
Bespreek ook de verschillen met elkaar.
Stap3
Pagina 5
De Amerikaanse Revolutie vmbo12
Eindproduct
Thomas Jefferson en George Washington waren twee mensen die een belangrijke rol hebben
gespeeld in de onafhankelijkheidsstrijd van Noord-Amerika.
Als eindproduct van deze opdracht maak je een portret van George Washington of van Thomas
Jefferson.
Ga op internet op zoek naar informatie over George Washington en over Thomas Jefferson.
Lees de informatie globaal door.
Kies de persoon uit waar jij een portret van zou willen maken.
Bepaal over welke dingen je iets in het portret wilt opnemen.
Denk aan zijn geboorte- en sterftejaar, zijn beroep, zijn karakter,
zijn drijfveer om zich in te zetten voor Amerika en natuurlijk zijn betekenis voor Amerika.
Bepaal hoe je de informatie in beeld wilt brengen.
Maak ook gebruik van afbeeldingen.
Beoordeling
Klaar met het maken van het portret?
Wissel je portret uit met een klasgenoot die een portret van de andere persoon heeft gemaakt.
Geef elkaar commentaar op het portret.
Pas je portret eventueel nog wat aan.
Tevreden?
Laat je portret daarna beoordelen door je docent.
Begrippen
Kolonie
Een overzees gebiedsdeel dat onder het
bestuur van een ander land staat. In de 17e en
18e eeuw waren er veel mensen vanuit Europa
naar Amerika getrokken om zich daar te
vestigen. Aan de oostkust werden een aantal
Engelse koloniën gesticht.
Pagina 6
Onafhankelijkheidsverklaring
De Engelse koloniën aan de oostkust van
Amerika waren boos op Engeland omdat ze
extra belasting moesten betalen zonder dat ze
meer politieke invloed kregen. Zij trokken
gemeenschappelijk op tegen hun moederland.
Engeland probeerde de opstandige koloniën
nog wel tot de orde te roepen, maar zonder
succes. In 1776 schreven de koloniën de
Onafhankelijkheidsverklaring.
De Amerikaanse Revolutie vmbo12
Grondwet
In de Amerikaanse grondwet werd vastgelegd
dat Amerika een federatie van Staten werd.
Iedere staat had een eigen bestuur, maar er
was ook een centraal bestuur dat zaken moest
regelen die het landsbelang aangingen.
Federatie
Een verbond van samenwerkende staten. Dit
houdt in dat Amerika bestaat uit deelstaten met
ieder een eigen bestuur.
Centraal bestuur
Bestuur vanuit één punt. Zaken in het
landsbelang, zoals de oorlog en vrede, worden
geregeld door een centraal bestuur.
Trias politicas
De Franse verlichtingsfilosoof Montesequieu is
de bedenker van de trias politicas. Een politiek
systeem waarbij de machten gescheiden
worden: de uitvoerende macht, de wetgevende
macht en de rechtsprekende macht.
Pagina 7
De Amerikaanse Revolutie vmbo12
Over dit lesmateriaal
Colofon
Auteur
VO-content
Laatst gewijzigd
20 juni 2017 om 15:54
Licentie
Dit lesmateriaal is gepubliceerd onder de Creative Commons
Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Dit houdt in dat je onder
de voorwaarde van naamsvermelding en publicatie onder dezelfde licentie vrij
bent om:
het werk te delen - te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk
medium of bestandsformaat
het werk te bewerken - te remixen, te veranderen en afgeleide werken
te maken
voor alle doeleinden, inclusief commerciële doeleinden.
Meer informatie over de CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland
licentie
Aanvullende informatie over dit lesmateriaal
Van dit lesmateriaal is de volgende aanvullende informatie beschikbaar:
Leerniveau
VMBO gemengde leerweg, 2; VMBO kaderberoepsgerichte leerweg, 1; VMBO
kaderberoepsgerichte leerweg, 2; VMBO basisberoepsgerichte leerweg, 1;
VMBO theoretische leerweg, 1; VMBO gemengde leerweg, 1; VMBO
theoretische leerweg, 2; VMBO basisberoepsgerichte leerweg, 2;
Leerinhoud en
Mens en maatschappij;
doelen
Eindgebruiker
leerling/student
Moeilijkheidsgraad gemiddeld
Studiebelasting
1 uur en 0 minuten
Trefwoorden
leerlijn, rearrangeerbare
Pagina 8
De Amerikaanse Revolutie vmbo12
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards