Ynnovate Training| Innoveren kun je leren

advertisement
Ynnovate Training| Innoveren kun je leren
Ynnovateisin2011ontstaanvanuitdeoverheidenopgerichtdoorambtenarendievondendathet
bijdeoverheid‘anderskanenmoet’.Onzemissieisdatdeoverheidandersomgaatmet
problemenenuitdagingen,metveelmeerenergie,creativiteitenvooralresultaat!Ynnovatedoet
ditonderanderedoorhetbegeleidenvaninnovatietrajectenenhetgevenvantrainingenbij
overheidsorganisaties.InvierjaarisYnnovateuitgegroeidtoteeninnovatienetwerkvanmeerdan
650Ynnovatorsdiezichinzettenvoormeerinnovatiebijdeoverheid.Ynnovateiseensocial
enterprise:eendeelvandeinkomstenwordtgedoneerdaandeStichtingYnnovateFonds
(wwww.ynnovatefonds.nl)dathetYnnovatorsnetwerkondersteuntbijhunmissieomdeoverheid
tevernieuwen.
Ynnovate Training
OminnovatiebijdeoverheidtebevorderenorganiseertYnnovateregelmatigdeYnnovateTraining.
Gedurendevierdagenduikjeindewereldvanhetinnovatiefdenkenenhandelen.Tijdensde
trainingwordjeintensiefbegeleidinhetaanlerenentoepassenvandiversecreatievetechnieken.
Doordezetechniekenbenjeinstaatbijuitdagingenofmoeilijkeopdrachtenanderstedenkenente
handelenenstandaardpatronentedoorbreken.Daarnaastleerjedejuistetechniekenbijdejuiste
vraagstellingtekiezenenwordtjegetraindinhetorganiserenenbegeleidenvancreatievesessiesin
jeorganisatie.DeelnemersaandetrainingwordennaaflooplidvanhetYnnovatenetwerken
kunnenzichmetrechtYnnovatornoemen.
Doelgroep
Iedereendiehetbelanginzietvanmeerinnovatieinzijnwerkveldendiewilwerkenaande
ontwikkelingvanzijnofhaarcreatieveintelligentieomzotekomentoteenmeerinnovatieveen
vernieuwendeoverheid.
Programma
Dag1 Inleidingininnovatieencreatiefdenken,theoretischkader,basisregels,hetcreatieveproces,
devaardighedenendetechniekenvoorideegeneratie
Dag2 Ideeselectie,ontwerpenenvoorbereidenvaneeninnovatiesessie,probleemdefinitieen
probleemanalyse,groepsdynamica,omgaanmetweerstand,draagvlakcreëren,groepenin
bewegingkrijgenenideeëndaadwerkelijkuitvoeren
Dag3 Innoverenkunjeleren.Zelfeeninnovatiesessiefaciliteren:alledeelnemersbegeleideneen
innovatiesessieenkrijgengestructureerdefeedback
Dag4 Meet-Upnaeenhalfjaarvoorevaluatie,vragenenverdieping.Ruimtevooraanvullende
methodiekenvanprobleemanalyse,ideeuitwerkingengroepeninbewegingkrijgen.
OnderdelendieeenplaatshebbenindeYnnovateTraining:
§ Depersoonlijkeinnovatieveencreatievehouding,inclusiefhettheoretischkader
§ Hetformulerenvanpositieveenuitdagendevraagstellingen
§ Verkennen(divergeren)enfocusaanbrengen(convergeren)
§ Hetuitwerkenvaneenideenaareenconcreetplandatkanwordenuitgevoerd
1
§
§
§
§
§
Professioneelfaciliteren:signalerenvanmogelijkheden,hetdoenvaneenintake,het
opzettenenuitvoerenvaneeninnovatieveinterventie
Omgaanmetgroepsdynamica,weerstandencreërenvandraagvlak
Creativiteitinanderenaanborenenhetcreërenvanrandvoorwaardenvooreenopenen
veiligesfeervoorinnovatie
Ideeënwordenpasinnovatiesnasuccesvolleimplementatie:defollow-up
Learningbydoing:lerendoorhetzelfteervaren
Resultaat
Naafloopvandetraininghebje:
1. Kennisvandiversetechniekenomdenkpatronentedoorbreken
2. Geëxperimenteerdmetonorthodoxeencreatievedenktechniekendiejeopproblemenen
uitdagingeninjewerksituatiekunttoepassen
3. Geleerdhoejeinzichten,vraagstukkenenideeënmetelkaarkuntverbindenom
mogelijkhedentotvernieuwingenverbeteringteontdekkenenuittevoeren
4. ToegangtothetnetwerkvanYnnovateenmaakjeonderdeeluitvandegroepvan
Ynnovatorsbijdeoverheid
5. JevaardighedenverbeterdenjekennisverdieptenverbreedtijdensdeYnnovatorsMeet-Up.
Het Ynnovators netwerk
DeelnemersaandetrainingwordennaaflooplidvanhetYnnovatorsnetwerkenkunnenzichmet
rechtYnnovatornoemen.AlsYnnovatorverbindenzijzichaanderealisatievanmeerinnovatiebijde
overheidvanuithuneigenorganisatieofwerkveld.Ditdoenzeondermeerdoorzichintezettenals
Ynnovator(innovatie-procesbegeleider)indeeigenorganisatie,dooreendeelvanhuntijdvrijte
makenvooractiviteitenvandeStichtingYnnovateFondsen/ofdoorhetaanzettentotmeer
innovatiebinnenhuneigenorganisatieen/oforganisatieonderdeel.
Data
Detrainingomvateenbasistrainingvandriedagen(tweeaaneengeslotentrainingsdageneneen
terugkomdag)eneenMeet-Upvaneendag(eenhalfjaarnahetafrondenvandebasistraining).Er
staangeenvastedatavoordeYnnovateTraininggepland.Alserdatabekendzijn,danzijnzeopde
websitehttp://www.ynnovate.ittevinden.Hebjeinteresseomdeeltenemen?Laathetonsweten
endanzettenwejeopdelijst.HetisookmogelijkomeenincompanyYnnovateTrainingte
organiseren,waarbijeengroepmedewerkersbinnenjouworganisatietegelijkgetraindwordt.
Kosten
DekostenvoordeYnnovateTrainingzijn1.250europerpersoon(excl.BTW).Datisinclusiefde
kostenvooralhettrainingsmateriaal(incl.boek),delocatie,koffie/thee,luncheseneenafsluitende
borrelopdelaatstetrainingsdagennaafloopvandeMeet-Up.Aansluitendwordje(gratis)lidvan
hetYnnovatorsnetwerk.EendeelvandeopbrengstenvandeYnnovateTrainingwordtjaarlijks
gedoneerdaandeStichtingYnnovateFonds(ziewww.ynnovatefonds.nl).
Meer informatie
MeerinformatieisoptevragenbijYnnovateviacontact@ynnovate.itofbijYnnovatieBoosters
EsthervanderStorm(06-48566952)enFleurPullen(06-29339108).
2
Download