Inhoudsopgave

advertisement
TV Buren
‘Tennissen met plezier op de mooiste locatie in de Betuwe’
Beleidsplan 2010 - 2015
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave ........................................................................................................................... 2
Inleiding ..................................................................................................................................... 3
1: Visie TV Buren ...................................................................................................................... 4
2: Trends en ontwikkelingen om ons heen ................................................................................. 5
3: Sterkte/zwakte-analyse ........................................................................................................... 6
4: Leden ...................................................................................................................................... 7
5: Vrijwilligers, sfeer en betrokkenheid .................................................................................... 7
6: Accommodatie en barbeheer .................................................................................................. 8
7: Organisatiestructuur ............................................................................................................... 9
8: Sporttechnische zaken .......................................................................................................... 10
9: Financieel beheer ................................................................................................................. 11
10: Sponsoring, PR en communicatie ...................................................................................... 11
11: Samenwerking met partijen ............................................................................................... 12
12: Conclusie ............................................................................................................................ 13
Inleiding
Waarom een beleidsplan?
Hoewel onze tennisvereniging al ruim 25 jaar bestaat, is het nu voor het eerst dat
er een beleidsplan is geschreven. Aanleiding hiervoor zijn de sociale en maatschappelijke
ontwikkelingen van de laatste jaren.
De gemeente stuurt erop aan dat sportverenigingen steeds meer ‘hun eigen broek’ moeten kunnen
ophouden. Dit vraagt van verenigingen een zakelijker houding en meer zorg voor continuïteit in
bestuur en uitvoering van beleid.
De toenemende complexiteit van regelgeving en aansprakelijkheid maakt dat het besturen van een
vereniging steeds ‘professioneler’ moet.
Aangezien de meeste verenigingen, en dus ook de onze, bestuurd worden door vrijwilligers, is het
belangrijk om de plannen en de uitvoering van het beleid goed te documenteren. Om de vereniging
goed te laten functioneren, zullen we ook hogere eisen moeten stellen aan de inzet van vrijwilligers.
Wat is het doel van het beleidsplan?
Door alle plannen, voor de kortere en langere termijn, goed op papier te zetten, wordt het voor alle
betrokkenen duidelijker en makkelijker om hier uitvoering aan te geven. Je bent dan minder
afhankelijk van de vrijwilligers die op een bepaald moment in het bestuur zitten, waardoor de
continuïteit van onze vereniging beter gewaarborgd is. Tevens is het een instrument voor de leden,
om te toetsen of het bestuur handelt volgens de afspraken die tijdens de algemene ledenvergadering
zijn gemaakt. Het is de bedoeling dat de beschreven doelstellingen en plannen ieder jaar worden
getoetst en, waar nodig, aangescherpt of bijgesteld worden, en weer ter goedkeuring worden
voorgelegd aan de leden.
Op deze manier beogen we samen richting te geven aan de club; wie we willen zijn en wat we
belangrijk vinden (visie TV Buren). En welke punten aangepakt moeten worden om dit te bereiken en
te behouden. Dit is geen statisch gegeven, maar een dynamisch proces, waar we steeds zo proactief
mogelijk op in proberen te spelen.
Voor wie?
Dit beleidsplan is in eerste instantie bestemd voor de leden van onze vereniging, maar kan tevens
informatief zijn voor diverse andere externe belangengroeperingen.
Dank
Bij het opstellen van dit beleidsplan heeft het bestuur veel hulp gekregen van een aantal leden uit de
vereniging. Hiervoor onze hartelijke dank!
Een vereniging, die zichzelf serieus neemt, kan niet functioneren zonder de hulp van alle leden.
Wij zijn TV Buren: Van elkaar en voor elkaar. Wij zijn trots op onze vereniging en niet op de laatste
plaats omdat ons tennispark op het mooiste plekje van de Betuwe ligt en daardoor voor zowel onze
eigen leden als ook voor bezoekers zeer de moeite waard is.
Het bestuur.
1: Visie TV Buren: wie we willen zijn en wat we belangrijk
vinden
Anno 2015 is TV Buren een bloeiende tennisvereniging, op de mooist denkbare locatie en
accommodatie in de Betuwe; “Het Plantsoen”. TV Buren is voor haar leden een vereniging waar
iedereen zich thuis voelt en op zijn of haar niveau tennist met plezier.
TV Buren is er voor iedereen. De leden vormen een doorsnee van de bevolking van het stadje Buren
en haar directe omgeving. Veel zorg wordt besteed aan de opvang van nieuwe leden. De sfeer en
betrokkenheid zijn zodanig dat iedereen zich welkom en thuis voelt.
De vereniging stelt haar leden in de gelegenheid om het gehele jaar aan tennisactiviteiten deel te
nemen. De vier tennisbanen worden goed onderhouden en kunnen in alle seizoenen, als het weer het
toelaat, bespeeld worden. De vereniging biedt een gevarieerd tennisaanbod gericht op sportiviteit en
gezelligheid, voor jong en oud en op verschillende speelniveaus. Voor TV Buren betekent dit dat er
voornamelijk recreatief getennist wordt, maar dat er ook mogelijkheden zijn om prestatief te tennissen.
TV Buren is een sportieve club, ‘Fair Play’, staat bij TV Buren hoog in het vaandel.
Samenwerking is er met tennisclubs in de omgeving. Tevens zijn er goede contacten met diverse
belangengroepen buiten de vereniging: de gemeente, de KNLTB, Sponsoren en andere lokale
verenigingen en organisaties.
De kracht van de vereniging ligt bij de vrijwilligers, iedereen levert een bijdrage. De leden zijn
betrokken en verantwoordelijk. De mentaliteit is er een van “met z’n allen zorgen we voor een
sportieve, gezonde en gezellige vereniging”. Ook de jeugd is betrokken bij het vrijwilligerswerk. Zij
wordt gestimuleerd en krijgt tevens de ruimte om tennisgerelateerde activiteiten op te zetten.
Onze accommodatie is er één om trots op te zijn. Het park, de banen en het clubgebouw zijn goed
onderhouden en uitgerust. De club (en het clubgebouw) is zoveel als mogelijk open en bemenst. De
sfeer is gezellig en uitnodigend. De proactieve rol van de barcommissie levert hieraan een grote
bijdrage.
TV Buren is financieel onafhankelijk. Contributiegelden, baropbrengsten en sponsoring vormen samen
met de meerjaren begroting een solide financiële basis. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van
subsidieregelingen. Met de bijdrage van de sponsoren streven we ernaar tennis een betaalbare sport
te laten zijn voor iedereen. Commerciële uitingen kunnen aanwezig zijn op het park, maar staan altijd
in het verlengde van de gezellige en rustige tennisuitstraling van ons park.
2: Trends en ontwikkelingen om ons heen
2.1 Demografische ontwikkelingen:


Vergrijzing zal toenemen.
De categorie 55 plussers zal groeien in navolging van de landelijke tendens. Deze categorie is
langer “fit” en heeft een toenemende behoefte aan o.a. toernooien/competitie.
Jeugd wil ook o.a. tennissen.
De jeugd is geïnteresseerd (te krijgen) in de tennissport. Specifieke begeleiding (ouders,
trainer) en een scala aan activiteiten is noodzakelijk, alsmede een accommodatie die aan de
wensen van de jeugd voldoet.
2.2 Politieke, economische en sociale ontwikkelingen:



Politiek is minder betrokken.
De (plaatselijke) politiek is a.g.v. schaalvergroting afstandelijker, zakelijker geworden.
Gemeentes sturen erop aan dat de sportverenigingen hun eigen broek moeten kunnen
ophouden. Subsidies verminderen en verantwoordelijkheden voor onderhoud ed. worden bij
verenigingen gelegd.
Toenemende complexiteit van wet- en regelgeving, bijv. milieuwetten, aansprakelijkheid.
Huurrechten.
Het besturen van een vereniging zal hierdoor professioneler (moeten) worden.
De trend van werkende ouders zet door.
Druk, druk, druk. Kinderactiviteiten zijn benodigd.
2.3 Technologische ontwikkelingen:


Invloed/gemak van Internet, e-mail neemt toe.
Zowel externe- als interne communicatie geschiedt meer en meer d.m.v. eigen website, email, sms, webcam, etc. (toernooien, competitie, presentatie).
Introductie van multifunctionele ledenpas door KNLTB.
Elk bondslid kan zich met deze pas aanmelden op de site van de KNLTB en hiermee bijv. het
verloop van zijn/haar prestaties/speelsterkten volgen. Communicatie hierover vindt direct met
de KNLTB plaats. Leden zijn collectief verzekerd tegen ongevallen en aansprakelijkheid via de
ledenpas (is polisnummer). Mogelijkheden zullen zich de komende jaren uitbreiden.
Digitaal afhangen. Naast de lage kosten en de eenvoudige bedienbaarheid wordt dit
programma volledig ondersteund en biedt het enkele interessante voordelen, zoals informatie
over de banen en activiteiten en inzage in de baanbezetting. In 2009 is dit systeem ook
binnen TV Buren geïntroduceerd.
2.4 Ontwikkelingen in de (tennis)sportmarkt:



Campagnes met als thema “bewegen als noodzaak voor gezondheid”.
Groei ledental van KNLTB stabiliseert.
Blessurepreventie krijgt meer aandacht, ook vanuit de ziektekostenverzekeraars.
2.5 Ontwikkelingen in het gedrag van de sporter:



Jongeren/ouderen vertonen meer zap-gedrag, hebben een korte aandachtsboog.
Individualisering (van de samenleving).
Gehaast leven betekent minder tijd voor sport/vrijwilligerswerk, minder loyaliteit naar een
vereniging.
3: Sterkte/zwakte-analyse
Samen met de visie van onze vereniging en de trends en ontwikkelingen om ons heen, vormt een
zogenaamde SWOT-analyse de basis van ons beleidsplan. In deze analyse wordt aangegeven, wat
de sterktes zijn van onze vereniging, die we willen behouden, de zwaktes die we moeten gaan
verbeteren, de kansen die we moeten oppakken en de bedreigingen, waarvoor we oplossingen
moeten vinden. De elementen uit onderstaande matrix komen terug in de volgende hoofdstukken.
Daar wordt per onderwerp aangegeven op welke manier daar de komende jaren aandacht aan wordt
besteed.
Sterkte
 Locatie
 Relatief groot aantal leden t.o.v.
inwonertal Buren
 Leden uit alle geledingen
 All weather banen
 Vrijwilligers
 Activiteitenkalender
 Sfeer
 Website
Zwakte
 Continuïteit in besturing en uitvoering van beleid
 Interne en externe communicatie
 Financieel beheer
 Huidige conditie en onderhoud van de
accommodatie
Kans
 Profileren van de vereniging
 Samenwerken met andere verenigingen
 Potentieel aan nieuwe leden
 Potentieel aan nieuwe sponsoren
 Bar opbrengsten
 Beter benutten mogelijkheden
clubgebouw
Bedreiging
 Aflopen van huidige pachtovereenkomst
 Vermindering subsidies gemeente
 Minder animo voor vrijwilligerswerk
 Toename bestuursintensiteit (o.a. wet/regelgeving)
 Concurrentie van andere sporten (jeugd)
 Beperkte groeimogelijkheden vanuit de locatie
4: Leden
Gewenste situatie
TV Buren is er voor iedereen. De leden vormen een doorsnee van de bevolking van het stadje Buren
en haar directe omgeving. Financiële of sociale drempels om lid te worden zijn niet aanwezig.
TV Buren biedt een gevarieerd tennisaanbod gericht op sportiviteit en gezelligheid, voor jong en oud
en op verschillende speelniveaus. Voor TV Buren betekent dit dat er voornamelijk recreatief getennist
wordt, maar er ook mogelijkheden zijn om prestatief te tennissen. Het diverse aanbod, ‘voor elk wat
wils’, is van belang om leden tevreden te houden en daardoor te behouden voor de club. Nieuwe
leden voelen zich welkom. Ze worden goed opgevangen, geïnformeerd en in contact gebracht met
andere leden. Met regelmaat worden de leden geraadpleegd om te toetsen of wat geboden wordt nog
aansluit bij hun wensen.
5: Vrijwilligers, sfeer en betrokkenheid
Gewenste situatie
TV Buren is een club die geleid wordt door enthousiaste vrijwilligers. De sfeer waarbinnen dit gebeurt
is van groot belang. Vrijwilligerswerk is geen vervelende verplichting maar geeft voldoening en is
gezellig. Vrijwilligerstaken zijn duidelijk omschreven en ieder lid kan aangeven waar zijn of haar
voorkeur naar uitgaat.
Doordat alle leden hun vrijwillige steentje bijdragen, voelen zij zich betrokken bij de vereniging. Naast
de functie van sportieve plek, is TV Buren ook een sociale ontmoetingsplaats is, waar leden,
supporters en andere belangstellenden en belanghebbenden van harte welkom zijn. De bar en het
eigentijdse clubgebouw, waar altijd een lekker drankje en klein hapje genuttigd kan worden, zijn het
fundament van de sfeer. TV Buren is onderdeel van en betrokken bij de lokale gemeenschap.
Het is ook nodig om de vereniging draaiende te houden door vrijwilligers. Door de nieuwe
pachtcontracten met de gemeente, draait de vereniging op voor alle kosten aan park, banen en
clubgebouw. Door de vrijwillige inzet van de leden kunnen deze uitgaven zoveel mogelijk beperkt
worden en kan de contributie laag blijven, waardoor TV Buren de laagdrempelige
tennisvereniging kan blijven.
De vrijwilligerscoördinator voert de regie over het vrijwilligersbeleid en heeft een verbindende rol
binnen de vereniging. Hij of zij is op de hoogte van het reilen en zeilen binnen de club, zowel de
leden als het bestuur kunnen bij de coördinator terecht voor vragen en ondersteuning.
6: Accommodatie en barbeheer
Gewenste situatie
Onze accommodatie is er één om trots op te zijn. Het tennispark, gelegen in het Plantsoen van het
stadje Buren, vormt het fundament van de vereniging. Het park is toegankelijk voor iedereen en goed
bereikbaar. Parkeren vormt geen overlast voor omwonenden en bezoekers van het Plantsoen.
Het park, de banen en het eigentijdse clubhuis zijn goed onderhouden en uitgerust. Het clubgebouw is
zoveel als mogelijk open en bemenst. De sfeer is gezellig en uitnodigend. All-weather banen maken
het mogelijk om jaarrond te tennissen. Voor de jeugd is er een oefenmuur en een mini-baan. Verder is
er een speeltoestel aanwezig voor jonge kinderen die met hun ouders naar de baan komen.
Vanwege de locatie in het Plantsoen, het clubgebouw en het feit dat er jaarrond getennist kan worden
is een structureel onderhoudprogramma gekoppeld aan de meerjaren begroting van groot belang.
Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van subsidies om onderhoud en renovatie mogelijk te maken.
Gewenste situatie Barbeheer
De barcommissie heeft als doel de gezelligheid op de club te ondersteunen en te promoten. We zijn er
voor alle leden, jong en oud, en zullen onze activiteiten en assortiment daarop afstemmen.
We zetten daarvoor de ter beschikking staande faciliteiten - zoals de bar, de keuken, e.d. - in.
Belangrijke taken zijn de bevoorrading van de bar en het ondersteunen van toernooien met catering
activiteiten.
De opbrengst van de bar is een belangrijke bron van inkomsten voor de vereniging. We hebben als
doel om de winstgevendheid te optimaliseren. Dit willen we bereiken door de omzet te verhogen, de
(inkoop)kosten te drukken en derving te minimaliseren. Daarnaast dient er een goede financiële
administratie te worden bijgehouden.
Hygiëne en veiligheid zijn twee andere belangrijke aandachtspunten.
De barcommissie bestaat uit een vast team van 6 a 7 personen aangevuld met een groep vrijwilligers
die tijdens evenementen ingezet kunnen worden
7: Organisatiestructuur
Huidige situatie
Gewenste situatie
Gewenste situatie
TV Buren is een club met duidelijke structuren ; aansturing, coördinatie en verantwoordelijkheden zijn
goed geregeld. Een eenvoudige en overzichtelijke organisatiestructuur met omschreven taken en
verantwoordelijkheden zorgen in combinatie met korte en duidelijke communicatie lijnen voor een
effectieve en efficiënte manier van bestuur.
TV Buren is een club geleid door vrijwilligers. Door de eenvoudige structuur is het voor leden
realistisch en haalbaar om naast hun dagelijkse werk en diverse andere verplichtingen een bijdrage te
leveren aan TV Buren. De sfeer waarbinnen dit gebeurt is van groot belang. Vrijwilligerswerk is geen
vervelende verplichting maar geeft voldoening en is gezellig.
Een dagelijks bestuur heeft het mandaat om beslissingen te nemen op algemeen bestuurlijke
onderwerpen. Daarnaast zijn commissies verantwoordelijk voor uitvoering en beleid op verschillende
onderdelen en hebben dit beschreven in een commissieplan. De voorzitters van deze commissies zijn
vertegenwoordigd in het algemene bestuur.
Het dagelijks bestuur vergadert maandelijks. Om de maand sluiten de voorzitters van de diverse
commissies bij deze vergadering aan. Vanaf 2010 worden de leden twee keer per jaar geraadpleegd
tijdens een algemene leden vergadering (voorheen was dit een keer per jaar).
Dagelijks Bestuur (DB)
- Voorzitter
- Secretaris
- Penningmeester
Commissies
- Technische Commissie (TC)
- Jeugd Commissie (JC)
- Bar Commissie (BC)
- Park Commissie (PC)
- Sponsor Commissie (SC)
Daarnaast kent TV Buren sinds 2010 een vrijwilligerscoördinator (ook wel verenigingscoördinator), die
eveneens om de maand aansluit bij de bestuursvergaderingen.
De ledenadministratie is niet in het bestuur vertegenwoordigd maar valt onder het DB. Op gezette
tijden zal de ledenadministrateur aanwezig zijn bij de vergaderingen.
Dagelijks bestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Vrijwilligers
Coördinator
Technische
Commissie
Jeugd
Commissie
Bar
Commissie
Park
Commissie
Sponsor
Commissie
8: Sporttechnische zaken
Gewenste situatie
Vrij spelen, trainingen, competitie en toernooien zijn de tennisactiviteiten die plaatsvinden binnen de
vereniging. Gedurende het hele jaar wordt gezocht naar een optimale balans, om alle leden
voldoende gelegenheid te bieden om op zijn of haar manier en niveau de tennissport te beoefenen.
Waar nodig wordt contact gezocht met omliggende verenigingen om op die manier te kunnen voorzien
in de behoeften van alle leden.
De vereniging stelt haar leden in de gelegenheid om het gehele jaar aan tennisactiviteiten deel te
nemen. De vereniging biedt een gevarieerd tennisaanbod gericht op sportiviteit en gezelligheid, voor
jong en oud en op verschillende speelniveaus. Voor TV Buren betekent dit dat er voornamelijk
recreatief getennist wordt, maar dat er ook mogelijkheden zijn om prestatief te tennissen.
Ieder jaar wordt een activiteitenkalender samengesteld en getoetst om zoveel mogelijk leden actief
tennissend op de banen te zien. Speciale aandacht gaat uit naar de jeugd (tot 18 jaar)De jeugd wordt
gestimuleerd om kennis te maken met tennis en tennisvaardigheden te ontwikkelen.
Daarnaast spant TV Buren zich in om de senioren zo lang als mogelijk met plezier op eigen niveau te
laten tennissen. Deze groep vormt anno 2010 ruim 20% van het ledenbestand. De verwachting is dat
deze groep de komende jaren groter gaat worden.
Activiteiten worden gecoördineerd door de technische commissie (TC).
Jeugdplan
Het jeugdbeleidsplan is onderdeel van het beleidsplan van TV Buren. Het concept is gemaakt om
volgens beter gestructureerde afspraken met de jeugd om te gaan waardoor het spelpeil stijgt en onze
jeugd meer plezier aan het tennis zal beleven.
De belangrijkste kernpunten voor de Jeugdcommissie en onderdeel van het jeugdbeleidsplan zullen
zijn:




Faciliteren van tennis op meerdere niveau’s zoals recreatieve jeugd, recreatieve / prestatieve
jeugd & prestatieve jeugd
Actieve uitwisseling van jeugd met de verenigingen uit de omgeving o.a. tijdens toernooien en de
jeugdcompetitie
Maximale focus voor het laten groeien van het aantal jeugdleden vanaf 10 jaar en het behoud
voor de vereniging van de oudere jeugd vanaf 15 jaar
Optimaliseren van de betrokkenheid van en communicatie met onze jeugdleden.
De wil en de motivatie van diverse jeugdleden om beter te leren tennissen is de aanleiding geweest
om dit plan op te stellen. Het is voor onze vereniging van groot belang om goed met onze jeugd om te
gaan. De jeugd is per slot van rekening de toekomst van onze vereniging!
Mede door dit plan worden er voor elk jeugdlid trainingsmogelijkheden geboden, op ieders niveau, om
beter te leren tennissen en daarbij nog meer lol te beleven aan deze prachtige sport. Dit zal de
speelvreugde bevorderen waardoor de jeugdleden gemiddeld langer lid zullen blijven en er
waarschijnlijk meer leden zullen doorstromen naar de senioren.
Vanaf augustus 2010 zal de Jeugdcommissie bestaan uit 2 vaste leden die ondersteuning krijgen van
een groot team van enthousiaste activiteitenbegeleiders.
9: Financieel beheer
Gewenste situatie
TV Buren is financieel onafhankelijk.
Contributiegelden, baromzet en sponsoring vormen samen met een meerjaren begroting een solide
financiële basis. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van subsidieregelingen. Met de bijdrage van
de sponsoren streven we ernaar tennis voor de leden een betaalbare sport te laten zijn voor iedereen.
Commerciële uitingen kunnen aanwezig zijn op het park, maar staan altijd in het verlengde van de
gezellige en prettige tennisuitstraling van ons park.
10: Sponsoring, PR en communicatie
Gewenste situatie
Sponsoring moet een steeds belangrijkere plaats innemen in de begroting van TV Buren. Door de
unieke locatie en de goede uitstraling van onze vereniging zijn sponsoren bereid om de vereniging
financieel te ondersteunen.
Het moet voor toekomstige sponsoren interessant zijn om met TV Buren in zee te gaan op basis van
het principe voor wat, hoort wat. Er is een grote diversiteit aan communicatiemogelijkheden zowel op
het tennispark als in diverse media.
De tennisvereniging staat midden in de Burense samenleving en is een belangrijke, sociale
ontmoetingsplaats en daarom met name interessant voor lokale en regionale sponsoren.
De voorkeur gaat naar meerjarige overeenkomsten, waarbij de sponsoren de gelegenheid zal worden
geboden om gebruik te maken van het netwerk van zowel de leden als andere sponsoren
TV Buren zal actief de publiciteit zoeken om te berichten over (positieve) zaken rondom de vereniging
en de tennissport ter bevordering van het positieve imago.
PR en communicatie wordt ingezet om verschillende doelgroepen binnen en buiten de vereniging te
informeren over en te betrekken bij TV Buren.
Iedere doegroep heeft een specifieke informatie behoefte en wordt met de meest effectieve
communicatiemiddelen benaderd.
11: Samenwerking met partijen
Gewenste situatie
Om de continuïteit van de vereniging te waarborgen is het noodzakelijk (nauw) samen te werken met
andere partijen.
TV Buren is met de grootste sportvereniging in en rondom de stad Buren. Naast de voetbalclub is
onze tennisvereniging de enige buitensportvereniging in Buren.
Er zijn 8 externe belangengroepen gedefinieerd met de belangen die ermee gepaard gaan:
1. De andere tennisverenigingen in de gemeente Buren
 Samenwerking (algemeen bestuur, Groot Buren Toernooi)
 Gemeenschappelijke belangen afstemmen
2. KNLTB landelijk en regionaal
 Informatievoorziening
 Advisering, ondersteuning, kenniscentrum
 Tennisstimulering (prestatief & recreatief)
3. De gemeente
 Bieden van sportvoorzieningen
 Gezonde verenigingen
 Pacht- en huurovereenkomst
 Imago/PR
4. Sponsors en potentiële sponsors (zie hoofdstuk 10)
 Communicatiemogelijkheid over langere termijn
 Relatiebinding, netwerken
 Omzet door naamsbekendheid of sponsoraanbiedingen via TV Buren
 Imago/uitstraling
5. (lokale) Media (zie hoofdstuk 10)
 Berichtgeving vereniging en tennisnieuws
 Stem van de vereniging horen
6. Overige (sport)verenigingen in de buurt
 Samenwerking (stem naar gemeente, ledenwerving, scholen)
7. Sportraad (provinciaal en lokaal)
 Sport en gezondheid
8. Plantsoen gebruikers (oa. Jong Nederland, Oranjevereniging, Taptoe)
 Communicatie over gezamenlijk belang locatiebestemming
9. Inwoners van het stadje Buren
 Aanbod van sportvoorzieningen
 Inwoners die begaan zijn met het behoud van de tennisbanen in het plantsoen
 Nieuwe bewoners van Buren (oa. Lage Korne) die zich bij een vereniging willen aansluiten
12: Conclusie
TV Buren is een gezellige en bloeiende vereniging op een van de mooist denkbare locaties.
De belangrijkste pijlers van TV Buren:
1. locatie in het plantsoen: behoud en ontwikkeling Nog 25 jaar !
2. tennisplezier en gezelligheid
3. laagdrempelig, een club voor iedereen (jong en oud)
4. actief gedragen door de leden
5. financieel onafhankelijk
De gewenste situatie is niet fundamenteel verschillend met de huidige situatie. Er is de laatste jaren
reeds een kwaliteitsslag gemaakt in bestuur en beleid om de continuïteit van de vereniging te
waarborgen.
Het bestuur ziet de toekomst van onze tennisverenging “tennissen met plezier op de mooiste locatie in
de Betuwe” met vertrouwen tegemoet!
Buren, augustus 2010.
Download