De windmolen kieswijzer

advertisement
WINDMOLEN KIEZWIJZER BUREN
GEMEENTERAADS VERKIEZINGEN 3 MAART 2010
Deze windmolen-kieswijzer is bedoeld als hulpmiddel
 voor inwoners die van mening zijn dat aan de aantasting van het landschappelijk karakter van
de Betuwe een halt moet worden toegeroepen;
 voor inwoners die vinden dat een duurzaamheidsbeleid moet worden ontwikkeld dat voldoende
steun heeft onder de plaatselijke bevolking;
 voor inwoners die zich zorgen maken over de wijze waarop de gemeente Buren zijn
windmolenplannen probeert te verwezenlijken, zonder rekening te houden met de wensen van
omwonenden;
 voor inwoners die vinden dat hun belangen niet mogen worden opgeofferd aan partijbelangen
en wensen van landelijke en provinciale bestuurders.
We hebben aan alle partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Buren gevraagd of
zij bereid zijn om het besluit om een windturbinepark aan te leggen aan de Schaapsteeg /
Zilverlandseweg in Lienden te heroverwegen (Tabel 2). Ook hebben we gekeken naar hun
verkiezingsprogramma’s en naar hun stemgedrag in december 2008. Toen gaf de gemeenteraad met
een kleine meerderheid het groene licht voor de aanleg van dit park (Tabel 3). We hebben zowel dit
stemgedrag, als de antwoorden van de diverse politieke partijen, zorgvuldig gewogen.
Voor zover het de inrichting en bescherming van hun woonomgeving betreft, lijken de belangen van
inwoners het best gewaarborgd bij de plaatselijke partij Buren Oprecht en Eerlijk (BOE), de VVD en
de – eveneens - plaatselijke partij Beter Buren. Partijen die er blijk van hebben gegeven zich weinig te
bekommeren om de belangen van omwonenden zijn de plaatselijke partij Gemeentebelangen en D’66.
Bij de PvdA, die de rij sluit, lijken de belangen van inwoners nog het minst gewaarborgd. Deze partij,
die verantwoordelijkheid draagt voor ingrijpende planologische mutaties in de gemeente Buren, zonder
daarover omwonenden te hebben geraadpleegd, heeft niet op onze vragen willen antwoorden.
TABEL 1 – BIJ WIE ZIJN ONZE BELANGEN IN GOEDE HANDEN?
Welke partijen zijn bereid om maatschappelijk draagvlak te creëren voor een effectief duurzaamheidsbeleid?
Welke partijen lijken de zorgen van inwoners over de inrichting en bescherming van hun woonomgeving en
over het landschappelijke karakter van de Betuwe voldoende serieus te nemen? Bij welke partijen lijken de
belangen van de plaatselijke bevolking voor de komende vier jaar in goede handen?
Buren Oprecht en Eerlijk (BOE)
VVD
Beter Buren
Partij voor de Dieren
CDA
PCG
Gemeentebelangen
D’66
PvdA
1
1
2
3
4
5
6
6
7
Zeer goed
Zeer goed
Goed
Voldoende
Matig
Onvoldoende
Slecht
Slecht
Zeer slecht
1
TABEL 2 – DRIE VRAGEN AAN DE BURENSE POLITIEKE PARTIJEN
Is uw partij bereid om:
BUREN OPRECHT EN EERLIJK (BOE)
VVD
zich sterk te maken voor de ontwikkeling
van een evenwichtig door de bevolking
gesteund duurzaamheidsbeleid en in dat
kader onderzoek te laten verrichten naar
alternatieve, dunner bevolkte windpark
locaties binnen de Burense
gemeentegrenzen?
samen met de politieke partijen in
Neder-Betuwe een breed platvorm te
creëren dat – in samenspraak met de
bevolking – duurzame alternatieven
ontwikkelt voor windenergie in de
gemeenten Buren en Neder-Betuwe?
een eventueel voorstel te
ondersteunen om de
bouwvergunning 1e fase
(voor de aanleg van een
windturbinepark aan de
Schaapsteeg/
Zilverlandseweg) in te
trekken?
Nee, de VVD-Buren wil helemaal geen
Ja. De VVD in Buren is tegen
Ja, als die vraag aan de orde
reusachtige windmolens in onze gemeente.
De mate van succes = afhankelijk van mate
van verandering x acceptatie. De verandering
van het landschap is enorm. Het draagvlak is
er niet. Daarmee is windenergie dus ook niet
duurzaam. Immers de belangen van
omwonenden worden fors geschaad. Stop er
dus mee.
windparken op land. Als het gaat om
duurzame alternatieven voor windenergie,
kan een breed platform wellicht helpen
met suggesties. Wij vinden echter dat de
politiek eerst moet stoppen met deze
onzinnige verspilling van belastinggeld in
windmolens. Daarna kunnen wij
nadenken over de inzet van alternatieven
die op meer draagvlak kunnen rekenen
en minder schadelijk zijn voor de directe
omgeving.
Nee. Wij vinden duurzaamheid van groot
Ja. Niet alleen bereid, wij hebben in de
belang. Dat geldt zeker voor het terugdringen
van de CO2 uitstoot. Echter ook het
landschap dient duurzaam ingericht te zijn.
Wat wij constateren is dat de beleving van het
Betuwsch landschap, nog los van de overlast
van de daar wonende burgers en agrarier,
wordt vervuild door de aanwezigheid van
windmolens die het Betuwsch landschap
domineren en de biodiversiteit verstoren.
Volgens ons zijn er alternatieve
mogelijkheden binnen de gemaakte afspraken
die meer aansluiten bij de landschappelijke
mogelijkheden die meer mileurendement
opleveren (biovergassing, zonnecollectoren,
ledtoepassingen e.d.) en beter in de
omgeving zijn in te passen zonder dat zij tot
overlast voor inwoners en landschapvervuiling
leiden. Wij zien voor windmolens meer
mogelijkheden op zee. Binnen de gemeente
Buren zien wij op grond van de inrichting van
het landschap en de technische eisen aan de
locatie op zich geen mogelijkheden, alleen
indien de discussie met alle opties open
gevoerd wordt zijn de enige mogelijkheden
(onder protest) richting industrieterreinen bij
verstedelijkt gebied Culemborg/Tiel.
cie Ruimte van de gemeente Buren reeds
aangegeven dit te willen. Door een
verbreding van de discussie met
deskundigen, inwoners en politiek kan
niet alleen tot een pakket van
maatregelen ter opwekking van
alternatieve energie passend in de
Betuwe worden gekomen, maar wordt het
noodzakelijke draagvlak voor die
maatregelen groter.
is, zal de VVD in Buren er alles
binnen onze mogelijkheden
aan doen om windparken op
land te voorkomen. Het is zaak
dat men in de Burense
gemeenteraad, bij de Provincie
en Den Haag dit ook gaan
inzien. Mede dankzij onze
lokale inbreng is de VVD als
landelijke partij nu ook
tegenstander van windparken
op land en de kostbare
verspilling van
belastinggelden. Landelijk gaat
het om 55 miljard (!) euro aan
subsidiegelden de komende
jaren. Echte innovatie en
alternatieven worden hierdoor
belemmerd.
Ja. Gelet op onze opstelling in
dit dossier (helaas met een
valse start door misleiding van
het college van B&W van
Buren) is dit gelet op onze
opstelling tot op heden in deze
discussie vanzelfsprekend. Wij
ondersteunen een intrekking.
2
D66
windmolens te plaatsen in de gemeente
Buren. Dit onderwerp is 2x besproken in de
gemeenteraad en, met instemming van D66,
aangenomen. Op korte termijn is dit een
goede manier om eigen energie op te wekken
in onze gemeente vinden wij.
Nee.. Wij zijn voor andere vormen van
PVDA
De PvdA, die vóór aanleg van het
windmolenpark heeft gestemd, heeft geen
antwoord willen geven op onze vragen, maar
verwezen naar haar verkiezingsprogramma.
CDA
Het CDA, dat tegen de aanleg van het
windmolenpark heeft gestemd, heeft geen
antwoord willen geven op onze vragen.
PCG
duurzame energie. Uit onderzoeken is
gebleken dat het rendement van deze grote
molens niet optimaal is. Door de meerderheid
van de raad is het voorstel doorgestuurd. Of
er juridisch nog iets aan te doen valt betwijfel
ik, of wij moeten niet afdoende zijn
voorgelicht.
De PCG, die vóór aanleg van het
windmolenpark heeft gestemd, heeft geen
antwoord willen geven op onze vragen.
Gemeentebelangen
BETER BUREN
Nee. Er is een positief raadsbesluit om
Onze fractie heeft ingestemd met de huidige
lokatie voor een windmolenpark aan de
Schaapsteeg / Zilverlandseweg in Lienden.
Wij staan nog steeds achter deze keuze en
zijn dan ook niet voornemens om deze terug
te draaien. Wij vinden dat wij als gemeente
een verantwoordelijkheid hebben op het
gebied van duurzaamheid en willen daarvoor
niet weglopen. De locatie achten wij nog
steeds geschikt. Wij willen ons uiteraard sterk
maken voor een door de bevolking gesteund
duurzaamheidsbeleid. Alternatieve locaties
zien wij op dit moment niet. De vraag is ook of
wij nog meer windmolens binnen onze
gemeentegrenzen willen. Mocht hiervoor een
initiatief binnenkomen zullen wij dit uiteraard
kritisch bekijken.
Voor de lange termijn zien wij zeker ook
andere mogelijkheden om nieuwe
alternatieve energiebronnen te gebruiken.
Op 24 februari a.s. hebben wij een
politiek cafe waar wij een plan
presenteren waarin onze visie hierop
duidelijk wordt. Het idee voor
een Retentie en Energie Park Buren
(REP-Buren). Dit is een voorbeeld van
een idee om duurzame energie op te
wekken in onze eigen gemeente
Buren. Verder hebben wij in ons
verkiezingsprogramma veel aandacht
voor duurzaam bouwen hetgeen de
energie druk minder maakt, deze
woningen/bedrijven gebruiken veel
minder energie....ook nog eens veel
voordeliger voor de gebruikers! Ook het
gebruiken van de warmte van het ene
bedrijf (energieoverschot) voor een
naastgelegen bedrijf is een goede manier
om beter met energie om te gaan. LED
verlichting, (met of zonder sensoren)
energie kan dus nog veel effectiever
worden gebruikt. D66 Buren wil zeker
graag meedoen in een platform dat
duurzame energie gaat bestuderen.
Nee. Ik begrijp de connectie met NederBetuwe niet helemaal is het immers niet
zo dat deze maar al te bereid zijn geweest
mee te werken aan het huidige windpark.
En nu de discussie wie was er eerder de
kip of het ei. Er zijn alternatieven waar wij
al veel langer om roepen,
zonnecollectoren, kleine windmolens bij
boeren etc. er wordt tot op heden weinig
mee gedaan. Je kunt het ook bevorderen.
Wij hebben dit al geprobeerd,
dat is niet gelukt tot op heden.
Blijkbaar is de inzet van de
zijde van de molenparkbouwers
sterker als onze positie als
bestuurders. Overigens moet ik
zeggen dat vanuit de oppositie
gezien er weinig invloed is met
een minderheid op dit soort
beleid.
Ja. Wij zijn bereid een platform te
Nee. Daar zijn wij in principe
creeren voor duurzame initiatieven en
mogelijkheden. Duurzaamheid is iets
waar wij als gemeente op moeten
inzetten. Wij zien dit op dit moment echter
niet als een alternatief voor windenergie.
niet toe bereid. Wij hebben een
weloverwogen keuze gemaakt
om met dit voorstel in te
stemmen. Als er een voorstel
komt om de bouwvergunning in
te trekken zullen wij dit
uiteraard goed bekijken. Maar
wij zien op dit moment geen
redenen om dit voorstel te
steunen.
3
Partij voor de Dieren
Ja, duurzaam omgaan met de leefomgeving
Ja, wij zijn van mening dat de gemeente
Ja. Indien er een betere locatie
is één van de speerpunten van de Partij voor
de Dieren dus wij staan volledig achter de
oproep voor de ontwikkeling van gemeentelijk
beleid op dit gebied. Specifiek voor de
plaatsing van de windmolens, wat wij een
goed initiatief vinden, gaat het er om dat er
een locatie wordt gekozen die zo weinig
mogelijk verstoring van de leefomgeving van
zowel mensen als dieren veroorzaakt.
het in een groter geheel moet bekijken
om zo samen met de betreffende
buurgemeente te komen tot de beste
oplossing en die kan zich best
(gedeeltelijk) op het grondgebied van de
buurgemeente bevinden.
gevonden kan worden dan zal
de mogelijkheid om de reeds
verleende bouwvergunning in te
trekken terdege dienen te
worden onderzocht. Als dit
zonder grote gevolgen mogelijk
is dan zullen wij een dergelijk
voorstel steunen. Wij vragen
ons echter af of het zo
eenvoudig is als u het doet
voorkomen omdat één en ander
mede afhankelijk is van de
staat waarin de
vergunningverlening zich
bevindt.
TABEL 3 - STEMGEDRAG POLITIEKE PARTIJEN
GEMEENTERAAD BUREN DECEMBER 2008
Voor of tegen aanleg
windturbinepark aan Schaapsteeg/Zilverlandseweg in Lienden
Partijen
Voor aanleg
PvdA
D66/Gemeentebelangen
PCG
VVD
CDA
Buren Oprecht en Eerlijk
Beter Buren
Tegen aanleg
6
3
2
11
4
6
2
1
1
10
Related documents
Download